STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOR TRÅLERNES FISKE I 1956"

Transkript

1 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske. Tråere på under 300 brutttnn kaer en gjerne «småtråere», men det er ikke ne kart skie i driftsmåte. I det føgende ska en gi en versikt ver fangstresutatene fr strtråerne i 196. Taene er utarbeidet på grunnag av fangstppgaver sm innhentes fra rederiene med hjemme i v av 0. apri 191 m fiske med trå. En versikt ver driftsresutatene vi bi gitt i en særskit meding. Detakese. Fra 19 ti 196 gikk taet på tråtiateser pp fra 1 ti 7, mens det i de samme årene var henhdsvis 7 g 3 sm drev tråfiske. I tiegg ti disse taene fr de sm drev fiske kmmer ett fartøy sm drev tråfiske etter sid g tbis, sm ikke er tatt med i fangsttaene her. Når det gjeder detakesen viser en eers ti tabe hvr det er gitt en versikt ver anta tråtiateser g anta fartøyer sm drev fiske i årene 1936, frdet på fyker g størresesgrupper. Av tabeen fremgår bant annet at hee økningen fra 19 ti 196 har funnet sted i størresesgruppen brutttnn. De 3 fartøyene sm drev fiske i 196 hadde en samet tnnasje på 9 1 brutttnn, eer gjennmsnittig 13 brutttnn pr. fartøy. Gjennmsnittsaderen av fartøyene var 17 år g gjennmsnittsstørresen på maskinen 708 hk. På disse fartøyene detk det 6 mann. Dette gir et gjennmsnitt på 7 mann pr. fartøy. Mannskapets størrese varierte eers fra 3 ti 31 mann fr de frskjeige fartøyer bant annet etter størresen, g gså itt fra den ene turen ti den andre. Driftstiden er beregnet ti gjennmsnittig 3 uker (8 døgn). Føgende ppstiing viser spredningen av driftstiden: Driftstid anta farkster Under 0 uker 03,9 «7,9 «831,9 «33,9 «3639,9 «6 03,9 «7,9 «3 Driftstiden er her beregnet på den måten at krtere Tabe. Tråtiateser gfartø)er sm drev fiske Trå tia te ser Fartøyer sm drev tråfiske F)ker: Finnmark... Trms Nrdand... Møre g Rmsda... O 11 O Bergen Rgaand... StrresesgrujJjJer: br. tnn O O I at Dessuten et fartøy sm drev tråfiske etter sid (g tbis). Fangsten er heer ikke tatt med i tabeene. 38

2 Nr., 7. nvember 197 pphd ved and er regnet sm driftstid, mens engere pphd ikke er regnet med. Taene er derfr devis ansått. Regner en bare med tiden i sjøen, kmmer en ti et gjennmsnitt pr. fartøy på 18 døgn, mens de gjennmsnittig hadde 16 fiskedager. Favzgst g avsetningsfrhd. Fangstfrhdene bir strt sett betegnet sm gde i 196. Det var spesiet gdt fiske på fetene ved Bjørnøya g Spitsbergen, mens det var mindre bra i Barenishavet. Ti VestGrønand be det bare fretatt t turer i 196. Avsetningsfrhdene. var fr det meste gde, untatt en peride m smmeren da avsetningen av satfisk var treg g prisene sank ne. Gjennmsnittig be det ppnådd ne avere pris fr fisken i 196 enn i 19. Dette fremgår av tabe hvr det er tatt 1ned en de beregnede gjennmsnittspriser fr årene Gjennmsnittsprisen pr. kg. råfisk gikk såedes ned fra kr. O, 71 i 19 ti kr. 0,69 i 196. Disse gjennmsnittsprisene er fremkmmet ved bare å dividere verdien med mengden fr hver fiskesrt. En sik gjennmsnittspris vi være infuert både av den rene pris bevegese g av fangstens sammensetning da småfisken ppnår betydeig avere pris enn den stre fisken g størresesfrdeingen kan variere en gd de fra år ti år. de siste årene er fremstiet grafisk i fig.. Av figuren fremgår det bant annet at det bare er i de siste årene det er evert nen større mengder ferskfisk av strtråerne. Nfengde g verdiutb)!tte. Satfiskmengden gikk pp fra 8 86 tnn i 19 ti tnn i 196, det vi si en økning på ver pct. Ferskfiskmengden økte med ca. pct. idet den gikk pp fra I 67 tnn i 19 ti tnn i 196. I at gikk fangstmengden mregnet ti råfiskvekt pp fra 8 70 tnn i 19 ti3 763 tnn i 196. I disse taene er medregnet biprdukter. Uten biprdukter var beregnet råfiskmengde i tnn. Av fangstmengden mregnet ti råfiskvekt utgjrde trsk 79,1 pct., sei 3,9 pct., hyse, pct., uer 6, pct., annet g uspesifisert 1,0 pct. g biprdukter, medregnet det sm gikk ti ppmaing 7, pct. Verdien av fangsten gikk pp fra krner i 19 ti krner i 196. Av verdien utgjrde i 196 trsk 8,. p et., sei 3,, hyse,8, uer 3,8, annet g uspesifisert,o pct. g biprdukter,9 pct Tabe. Gjennmsnittspriser pr. kg ( Kr. pr. kg ) Sa tet trsk.. 1,18 1,3 1,6 1,37 0,9 0,86 1,01 «hyse. 0,9 0,78 1,03 1,00 (( sei Fersk trsk. 0,98 0, 0,69 0,66 0,6 «sei. 0,60 0, 0,9 0,60 «hyse. 0,9 0, 0, 0,3 «uer. 0,1 0,6 0,3 0,3 Tran. 1,3 1,3 1, 1, Fiskeme... 0,9 0, 0,63 0,80 Fiskeje.. 0,9 0,9 0,9 0,9 Beregnet råfisk ink. biprd.... 0,8 0,63 0,71 0,69 g Satet fisk Fersk fisk Beregnet rc1 fiskmengde (ink. biprdj I 196 har iandbragt mengde både av satfisk g ferskfisk økt i frhd ti fregående år, g frhdet 1nem satfiskmengden g ferskfiskmengden er mtrent det samme i de t årene. I 196 tivirket 9 fartøyer a fisken mbrd ti satfisk, 8 everte a fersk i and, mens 6 fartøyer everte en de fersk fisk g satet en de mbrd. I at be det fretatt satfiskturer g 08 ferskfiskturer. Ae turer hvr en de av fangsten er satet er da regnet sm satfiskturer. Utvikingen av frhdet mem satfisk g ferskfisk i O Fig.. Iandbragt fangst av strtråerne

3 VI A Fiskesrt Satet trsk.... Hrdaand Sgn g Bergen p d JOr ane Mengde i tnn. Verdi i 000 kr. Møre g Rmsda Nrdand Trms Finnmark Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde \ Verdi / Mengde Verdi Mengde 1 Verdi 1 Mengde 1 Verdi j Mengde j Verdi Satfisk i at F ersk trsk... Fiskeme = Uppgitt g annet I at Mengde \ Verdi Mengde Verdi z :s ~.V1 :' : < CD 3 C"' CD ""''.... ~ I at [ I at _=7j I at I at , Tran ~ Tabe 3. Strtråernes fangster i 196, frdet på de fykene hvr fangsten er bragt i and. «sei = = 6 7~~ «hyse.... «annet g uspes «se «hyse... «uer.... «annet g uspes [ ; i ~ Ferskfisk i at Fiskje... Annet i 1 I 196 er det direkte andinger i utandet, fr 19 uppgitt. Mengdetaene er mregnet ti råfiskvekt (inkl biprdukter). Omregningen er fretatt på føgende måte: Satfiskvekten er økt med 9% fr fisk fra VestGrønand g 7 % fr den øvrige satfisken, ti 100 kg fiskeme er regnet å medgå 70 kg fisk (hvrav havparten av avfa). I tnn tran er satt ik,16 tnn ever, mens taene fr guan g annet er brukt ufrandret.

4 Nr. S, 1. nvember 197 Tabe. Strtråeme frdet etter brutt fangstverdi. Brutt fangstverdi kr Under I at / 0 1 O Måned iandbragt ~ Fangstmåned L.. E > z 7 3 Fig.. Strtråernes fangster i 196 frdet prsentvis på fangstmåned g måned iandbragt. s..... E <1) a Både i mengde g verdi utgjrde trsk en betydeig større ande av fangsten i 196 enn fregående år. Brutt fangstinntekt fr strtråerne var gjennmsnittig fr ae ca krner. Fr de sm hadde fu årsdrift å gjennmsnittet betydeig høyere. Beregnet pr. driftsuke var brutt fangstinntekt gjennmsnittig ca. 30 tusen mt 33 tusen i 19, 9 tusen i 19 g tusen i 193. Spredningen av brutt fang3tinntekt er gitt i tab.. Tab. 3 viser hvr fangsten be bragt i and. Også i 196 be størstedeen av satfisken evert i Møre g Rmsda. Det samme var tifeet med tran, fiskeme g fiskje. Det be eers bant annet evert 7 fangster på tisammen 66 tnn sat trsk, 33 tnn tran g 71 tnn fiskeme i Esbjerg. Av det sm be evert fersk be ver 8 pct. bragt i and i Finnmark g resten i Trms g i Møre g Rmsda. Det sm km inn fersk ti Møre g Rmsda var sei fra fetene utenfr Møre. I tab. er fangstene mregnet ti råfiskvektfrdet både på de måneder de er bragt i and g på fangstfet. Det fremgår av tabeen at det be bragt i and mest i mai, jui g desember. Dette svarer imidertid ikke ti de månedene det er fisket mest. De månedene det be fisket mest var apri, mai g juni. Dette fremgår av fig. hvr strtråernes fangster i 196 er frdet prsentvis både på fangstmåned g på den måned fangstene er bragt i and. Bare 13,9 pct. be fisket i første kvarta, hee,0 pct. i andre kvarta,,8 pct. i tredje g 17,3 pct. i fjerde kvarta. Da en har fått mer detajerte ppgaver ver hv fisket fregår, har det vært muig å freta en ny inndeing i fang3tfet. Frdeingen på feter fregår nå ved hjep av dagbksppgaver. Disse innehder imidertid ikke nøyaktige mengdeppgaver g en har derfr måtte regne m taene etter de endeige evenng3ppgavene. Det manget dessuten dagbksppgaver fr en de turer g dette har medført at en har måttet ta med en pst «uppgitt g krreksjn» sm fr enkete srter er negativ. Biprduktene har det ikke vært muig å frdee på fangstfet direkte. Dersm de skue frdees måtte det gjøres frhdsmessig. Det meste fisket fregikk ved Bjørnøya, Øst Finnmark g VestSpitsbergen. Ti VestGrønand fretk bare t fartøyer en tur hver i 196. Når det gjeder dep nærmere frdeing viser en eers ti tabeen. Beregning av ta fr «jishing effrt». På grunnag av de dagbkppgavene en har fått inn har det vært muig å kmme frem ti mer detajerte ppysninger sm kan karakterisere fisket. Det 1

5 Nr., 7. nvember 197 gjeder sike ting sm anta fiskedager, anta tråtrekk, tråtid g tisvarende fangstmengde frdet på frskjeige måter. På grunnag av disse størresene kan en videre beregne gjennmsnittsta fr anta tråtrekk pr. døgn, tråtrekkenes varighet, fangstmengde pr. fiskedag, fangstmengde pr. tråtrekk, pr. tråtime g annet. Materiaet mfatter 8 pct. av strtråernes samede fangstmengde g er såedes ikke het fustendig. Det er fartøyer sm i det hee tatt ikke er med i disse beregningene g det manger eers enkete ppgaver fr andre fartøyer. Materiaet skue imidertid være tistrekkeig ti å gi hdbare ta når det ikke spesifiseres så mye at det av den grunn bir fr ite. På dagbksskjemaene er fangsten ppgitt i frskjeige enheter, gjerne i kasser eer sekker. Dette er imidertid mregnet etter everingsppgavene g fangstmengden er i tabeene ppgitt i kg. beregnet sm ferskfiskvekt. Det har ikke vært muig å få ppgaver ver utkast sik at taene gjeder bare den de av fangstene sm benyttes, enten det er satet eer evert sm ferskfisk. Fangstmrådene er her såvidt muig inndet på samme måte sm i «Buetin statistique». En viser eers ti tabe 6 g 7 hvr det er gitt en de ta fr fisketid g fangstmengde frdet på større fangstmråder g etter fartøyenes størrese. Tabe. Strtråernesfiske i 196,/rdet på de måneder/angstene er bragt i and g på fangstmråder. Niåned (den måned fangsten er b ragt i and) : J an u ar.. Februar Mars A p ri Mai... J J Un... u i August. September Oktber... Nvember Desember Uppgitt... Trsk Sei Hyse Uer A:~;:,g Biprd. I at (... tnn... ) I at Fangstmråde: Kaninbanken... Murmanskkysten... ØstFinnmark VestFinnmark.. Røstbanken ti Maangen Mørekysten Skpenbanken Gåsebanken Nrdkapp banken. Thr I vers ens bank.... Sentra banken. Bjørnøya... VestSpitsbergen SydSpitsbergen Hpen Strbanken.. NrdvestSpitsbergen... VestGrønand... Uppgitt g krreksjn I at O : 10 :

6 Nr., 7. nvember 197 Tabe 6. Strtråerne 196. Fisketid g fangstmengde på frskjeige fangstmråder. 1 Barents Bjørnøya g Nrske Vest havet _ Spitsbergen havet Grønand Uppgitt fangstfet I at Anta fartøyer Anta fiskedager Anta tråtrekk Tråtid, timer Fangstmengde, 3 tnn Gj. anta tråtrekk pr. døgn...,7 6,,6 7, 6, 6,1 Gj. tråtid pr. døgn, timer. 10,7 1, 9, 6, 11,7 11,0 Tråtrekkenes gj. varighet, minutter Gj. fangstmengde 3 pr. fiskedag, kg Gj. fangstmengde 3 pr. tråtrekk, kg Gj. fangstmengde 3 pr. tråtime, kg Omfatter ca. 8 pct. av den ttae fangstmengde. Såvidt muig samme inndeing sm i «Buetin statistique». 3 Fangstmengde er ppgitt i beregnet fersdiskvekt uten biprdukter. Tabe 7. Strtråeme 196. Fisketid gfangstmengdefrdet etterfartøyenes størrese brutt tnn brutt tnn brutt tnn Ae Anta fartøyer Gjennmsnittig tnnasje Fiskedager, anta... Tråtrekk, anta... Tråtid, timer Fangstmengde, tnn... Gj. anta tråtrekk pr. døgn... Gj. tråtid pr. døgn, timer Tråtrekkenes gj. varighet, minutter... Gj. fangstmengde pr. fiskedag, kg... Gj. fangstmengde pr. tråtrekk, kg Gj. fangstmengde pr. tråtime, kg... 1 Se nter ti tabe ,9 6,3 6,3 6,1 10,6 11,6 11, 11, Statens Fiskarfagsker. Mtrpasserkurs. Kkkekurs. På Statens Fiskarfagsker i Laksevåg, Aukra g Hnningsvåg begynner nye mtrjjasserwrser 7. januar 198. Kursene utdanner mtrpassere fr fiskefåten. Opptakingskrav: års fartstid på dekket fartøy med øvese i å stee mtrer. Eevene får gdkjent 7 måneders verkstedstid. Kkkehurser begynner 7. januar 198 på fiskarfagskene i Laksevåg, Frø g Hnningsvåg. Kursene utdanner byssepersne ti fiskefåten. Søkere må være fyt 17 år g de bør ha fartstid på dekket fartøy med øvese fra byssa. Kursene sutter 1. juni 198. Eevene får fritt pphd inkusive kst, fri undervisning g gdtgjørese fr biettene ti g fra sken. Skene sender pan, søknadsskjema g ppysninger gratis. søknadsfrist. desember 197. Fiske1 idirektøren. Statens Fisharfagsker. Kurs i fisketivirking hdes ved Statens Lærebruk, VardØ, i tiden 1. januar 30. juni 198. Det gis først g fremst praktisk ppæring under kyndig instruksjn (skjæring av fiet, ising, tivirking av satfisk, tørrfisk, røykt fisk m. v.). Dessuten undenrises i naturfag g tivirkingsære, regning, regnskapsføring. Undervisning g pphd inkusive kst er gratis, dessuten dekkes biett ti g fra VardØ. LærebØker g arbeidskær betaer eevene sev. Skepan sendes ved henvendese ti Lærebruket, Vardø. Søknad biagt hese g vandesattest g avskrift av skevitnemå sendes Lærebruket innen. desember d. å. Fiskeridirektøren. 3

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken 3. Om aks g aksefiske Innedning Laksen (Sam saar L.) finnes bare i den nrdige de av Atanderhavet g kaes derfr atantisk aks fr å atskie den fra de seks artene av aks i Stiehavet. Den er det pp i atskite

Detaljer

KORT OM TJENESTEDISTRIKTET --------------------------- Steigen : Størrese Fketa pr. 01.01.97 Administrasjnssenter Fiskerihavner med fiskemttak ca 1000 km3 3 102 (3 136) Leinesfjrd Henessund, Nrdfd, Langnesvik

Detaljer

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk GENERELT a. INNLEDNING Fra 9 har Fiskeridirektoratet hvert år utarbeidet særskit statistikk over de norske tråeres fiske

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. OKTOBER 97 It O fi~k{t~ GANG 5. OKTOBER 9758. ÅRGANG 40 A V N N H O L D E T D E TT E NR.: Fiskerivgivning... 783 Tråfiske 970..................... 786 Utførseen av

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefn: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkmmer hver trsdag. Abnnement kan tegnes ved ae pststeder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 2. november Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. november 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 2. november Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. november 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. november 957 Nr. 45 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. 25. MAl 1972 21

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. 25. MAl 1972 21 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 25. MA 972 2 fi~k{t~ GANG 25. MA 972 58. ÅRGANG 2 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Medinger........................ 42 Fiskerivgivning.................. 423 Freøpige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN, Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-8. JULI 977 63. ARGANG Utgis hver 4. dag (Use f seperating nets in shrimp-traw). 433 Veferdstjenesten fr fiskere i 976. 435 Nytt

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

De øvrige 11 trålerne som drev på :Mørekysten, hadde drift~tid

De øvrige 11 trålerne som drev på :Mørekysten, hadde drift~tid Nr. 45, O. nvember 955.i\ieding fra Fisheridire!Uratets driftsøiwnmiske unders)keher. Småtråernes ed sekrett A,rthur Hm. 954 : t irksmhetens njdng. Sm nevnt i frrige meding ti:i små tråerne ("Fiskets Gang

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. DESEMBER 97 0. DESEMBER 97 7. 'ÅRGANG. FISKERIDIREKTØREN. ' ' TAICKER FISKERINÆRINGEN FOR GODT ' SAMARBEID.. I 97, OG VIL ØNSKE ET GODT 97 FDR ALLE SOM ARBEIDER I

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

TRÅLFISKE 1967 Forts. fra f. nr.

TRÅLFISKE 1967 Forts. fra f. nr. Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk TRÅLFISKE 967 Forts. fra f. nr. SMÅ TRÅLERE a. DELTAKING Taet på tråtiateser gikk i øpet av 967 ned fra 383 ti 358. En

Detaljer

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14.

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14. ffiishets (jang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 978 64. ARGANG Utgis hver 4. dag Side: INNHOLD: 8 Et vendepunkt i fiskerifrbindesene Nrge-EF. 9 Mt gjennmbrt fr Autine på kystbåtar ned ti 40 ft?

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Bunnfiskundersøkelser, merking og prøvetaking av torsk, sei og hyse

INTERN TOKTRAPPORT. Bunnfiskundersøkelser, merking og prøvetaking av torsk, sei og hyse FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FartØy: Avgang: Ankmst: Område: Frmål: Persnell:.M/S "Trell" M72H Ales.und 7. 6. 82 Ålesund 18.6.82 Bankene utenfr MØre-kysten, Eggakanten

Detaljer

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S Karmøybas, R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim Intern tktrapprt Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland g A. Revheim Opplegget fr undersøkelsene kan skisseres i fire punkter: I: Merking av makrell

Detaljer

Stortrålernes lønnsomhet 1961.

Stortrålernes lønnsomhet 1961. Nr. 51, 20, desember 1962 Meding fra Fiskeridirektoratet, Kontoret for driftsøkonomiske undersøkeser. Stortråernes ønnsomhet 1961. M'1oner _ - - - Hengde()n7r6!Jne er.s

Detaljer

26. MAl 1966 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

26. MAl 1966 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. MA 966 2 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NG 26. MA 966 52. ÅRGANG 2 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Freøpige ppgaver ver fisk msatt av Nrges Råfiskag pr. 0. Side apri...........................

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT F/F "HÅKON MOSBY" Bergen, 12 mars 1980. Bergen, 27 mars 1980

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT F/F HÅKON MOSBY Bergen, 12 mars 1980. Bergen, 27 mars 1980 INSTITUTT FOR FISKERIBIOLOGI INSTITUT'r FOR MARINBIOLOGI FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT f~~e-~r \2 ~ t c. fvtu:vteæ ~1/6-~ ~~~ea'~et 3 O.JUMI 1981 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3)

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3) HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST OMRÅDE FORMÅL PERSONELL INSTR.PERS. GJESTER/STUD.: NORAD-STIP. G.O.Sars Trmsø, 10 mars 1989 Svvær, 20 mars 1989 Bdø, 27 mars 1989

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. MA 1966 18 fi~k(t~ GANG. MA 1966. ÅRGANG 18 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Strtingstrykksaker............. 0 Fiskeriinspektørenes kvartasberetninger Finnmark

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mars 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mars 1957 ET Ufgjff av Fjskerjdjrekføren Kun hvis kide ppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Trsdag 4. apri 957 Nr. 4 A bnn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae pstanstater g på Fiskeridirektørens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEIN 1965-1966

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEIN 1965-1966 ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1966- NR. FISKE RI-UN DE RV IS N N GEIN 196-1966 FISKERI D REKTØREN BERGEN 1966 ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1966 - NR. FISKE RI-UN DE RV IS N N

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Vannforsyning Åsen videre planer

Vannforsyning Åsen videre planer Levanger kmmune enhet Kmmunalteknikk Vannfrsyning Åsen videre planer 1 Utvide Trhaugen Vannverk Åsen - Vannkvalitet g prblemer med krrsjn på beredere Obs(fr huseier g rørlegger): - Ande, sm beskytter mt

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

PLAN og informasjon Sommeren 2014

PLAN og informasjon Sommeren 2014 PLAN g infrmasjn Smmeren 2014 Uke 26 Dat: Hva/hvr? Ta med følgende ekstra utstyr: Mandag 23.6 Impuls Ta med matpakke g drikke- Tirsdag 24.6 Onsdag 25.6 ½ gruppe: Piknik i parken v/ Tre eldar ½ gruppe besøker

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. oktober 1952

Fiskerioversikt for uken som endte 18. oktober 1952 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 23. oktober 1952 Nr. 42 A bonn em e nt 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

AVGANG. ANKOr--1.ST PERSONELL INNLEIING FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T. Bare til intern bruk. F/F "G.O.

AVGANG. ANKOr--1.ST PERSONELL INNLEIING FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T. Bare til intern bruk. F/F G.O. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T Bare ti intern bruk FARTØY F/F "G.O. Sars" AVGANG Trmsø 26. apri k. 19.30 ANKOr--1.ST Trmsø 13. mai k. 18.00 OMRÅDE Barentshavet FØRE HAL

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Industriutslipp i Jøssingfjorden ødelegger Dyngadjupet som gyte- og fiskefeh Oil- and mineralspill destroys important fishing- and

INNHOLD - CONTENTS. Industriutslipp i Jøssingfjorden ødelegger Dyngadjupet som gyte- og fiskefeh Oil- and mineralspill destroys important fishing- and 26 27. DESEMBER. 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren 65. ARGANG NR. 26-27. DES. 1979 Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD - CONTENTS spawning grund 850 mi.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo c;' høgsklen i sl Emne:Vedlikehld av veier g gater l Gruppe(r): Eksa~ensppgaven i Antall sider (inkl. Destar av:! frsiden): Emnekde:lV 6 Dat:.0.004 Antall ppgaver: 7 Faglig veileder: Resen-Fellie Eksamenstid:

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Framgangsmåte ved utsetting av partrål Manner of proceeding in pair trawl fishing

INNHOLD - CONTENTS. Framgangsmåte ved utsetting av partrål Manner of proceeding in pair trawl fishing 24 29. NOVEMBER 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren. 65. ARGANG NR. 24 29. NOV. 1979 Utgis hver 14. dag ISSN 001 5 3133 Reprt frm experimenta capein fishing in the Jan Mayen area Krabbe g rekeavfa et

Detaljer

Avdelingfor ingeniørutdanning

Avdelingfor ingeniørutdanning Avdeingfr ingeniørutdanning Denne eksamen består av fire ppgaver. Det er sannsynig at ppgave vi tee rundt 10 prsent g at ppgave 2, 3 g 4 vi tee rundt 30 prsent hver. Dersm du finner ppgaveteksten ukar

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Nordic Coleoptera Group (NCG) avholdt den 16.6.2012 på Stora Frögården, Öland, Sverige.

Referat fra Årsmøtet i Nordic Coleoptera Group (NCG) avholdt den 16.6.2012 på Stora Frögården, Öland, Sverige. Referat fra Årsmøtet i Nrdic Ceptera Grup (NCG) avhdt den 16.6.2012 på Stra Frögården, Öand, Sverige. 1. Årsmøtet åpnes 2. Vag av rdfører g sekretær Frsag: Ordfører: Håkan Lundkvist. Sekretær: Arne E.

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt.

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt. Steigen kmmune KOSTRA-tall fr barnehage g skle Senirrådgiver Chnss Madsen, KS-Knsulent as http ://www. ksk ns u le nt. n / Barnehage Utgangspunkt: Steigen har et beregnet utgiftsbehv på 66 % av landsgjennms

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer