UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52"

Transkript

1 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5

2 7. DESEMBER ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer Pub. utgitt av Fiskeridirektøren oktober Redningsfartøyenes stasjonering Januarmars Norges Fiskerier Utførse av fiskeprodukt. jan. okt. fordet på and Innhodsfortegnese J?iskeridirektøren takker ae som arbeider i fiskerinæringen for godt samarbeid i 197, og ønsker næringen et godt 1974 Fiskerioversikt for uken som endte. desember 197. De vanige fiskerier hadde ikke noe stort omfang i uken som endte. desember. Det skydes devis uhedige værforhod og devis den vanigvis reduserte drift foran juehegen. En ang rekke turer ti fjerne farvann be imidertid avsuttet i Åesund og representerte en fangstverdi på nærmere 60 mi. kroner. Ansvarig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse: Fisker id i rektoratet Postboks 185/ Bergen Teefon: (05) 0 00 UTKOMMER HVER TORSDAG Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 69181, eer på bankgirokonto 801/08/01474 Bergens Kreditbank eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen på Fiskets Gang er kr pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr pr. år. Øvrige utand kr pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Fisk m.v. utenom sid, brising og øyepå. Finnmark: Det foreigger ikke oppgave over ukens fiske, som imidertid oppyses ikke å ha vært særig omfattende. Troms: Fiskerikontoret meder 'Om andinger på 98 tonn fi,sk mot 08 tonn uken før. Fangs ten innbefattet 18 tonn torsk, 458 tonn sei, 71 'tonn brosme, 08 tonn hyse, tonn kveite, tonn båkveite, 9 tonn uer, tonn steinbh og tonn annen fis k. Levende fisk: Av evende torsk fra Råfiskagets distrikt be Trondheim tiført 5 tonn, mens H01 dahsk, Bergen, mottok 4 tonn. Innen Hordaand be evendefiskutbyttet tonn torsk og,5 tonn smase1. Rogaand meder om evendefisdandinger på 15 tonn. Sunnmøre og Romsda: Her be det fra kysten og nære farvann andet 144,4 tonn Hsk, nemig 0, tonn torsk, 1,1 tonn sei, 0,5 tonn yr, 1, tonn ange, 6, tonn brosme, 7,5 tonn hyse, 16 tonn skate og 5,5 tonn diverse fisk. Fjerne farvann: Fra Kristiansund medes det at satfi.sktråeren «Setnes» kom derti fra Barentshavet med ca. 96 F. G. nr. 5, 7. desember 197

3 andbrakt fisk i Troms i tiden 1. januar. desember 197. Fiskesort Meng Ising og Sa Hende frysing Rund Fiet Anvendt ti ting ging tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lange Brosme Hyse Kveite Båkveite... 68~ Fyndre... 1 Uer Steinbit Annen... Reke I at «pr./17j «pr.5/171j s me tikk Her Dyre for tonn tonn ~ Tran h. Rogn 8 61 h, hvorav sukkersatet h, fersk 167 h og dyrefor 170 h. Fisk brakt i and i VesteråenNordHegeand i tiden 1. JanuarS. desember Uken 8/1 I at pr. 1/1 I at pr. 8/1 I at pr. 9/1 197 Mengde Sa Heng Anvendt ti Fersk Fryst ting ing tonn tonn tonn tonn tonn ' I føge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. i Dessuten av sjøtivirket fisk: Her Oppme matikk ing tonn tonn _[ 50 pr. 1/1 17 tonn satfisk, 66 tonn tørrfisk. pr. 8/1 17 tonn satfisk, 67 tonn tørrfisk. pr. 8/1 90 tonn reke, 8 tonn krabbe. 150 tonn satfisk, mens tråeren «Tampen» underveis ti Åesund everte sin produksjon av frossen vare 0 tonn hyse og 10 tonn båkveite der. Åesund hadde meget s1tore tiførser fra fjerne farvann. De formodes å ha en verdi av ca. 60 mi. kroner. Føgende 9 fabrikktråere mm fra nordige farv ann: «Longva I» 445 tonn frossen fiet, «Longva I» Fisk brakt i and i SørHegeand SørTrøndeag i tiden 1. januar15. desember Anvendt ti Ising Her Fiskesort Mengde og fry Sa Hen ting ging tikk tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lyr Lange Båange Brosme Hyse Kveite Rødspette Marefyndre... Uer Steinbit Skate og rokke. Håbrann... Pigghå Reke Krabbe Annen fisk I at «16/ s o4s o «18/ Is 59 Is \ I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. Lever 155 h, rogn 100 h. me sing Fiskeme og dyrefor tonn 50 tonn, «Gadus» 60 tonn, «Gadus I» 50 tonn, «Havstrand» 480 tonn, «Peder Huse» 465 tonn, «Oe Sætremyr» 00 tonn, «Ottar Bivting» 40 tonn og «Sjøvik» 510 tonn = ti sammen 8 tonn fr. fiet. I tiegg hadde «Longva I» 0 tonn rundfrossen vare. Satfi.sktråerne «Longvabakk», «Granitt» og «Tampen» everte henhodsvis 40, 10 og 170 tonn satfisk og «Granitt» dessuten 50 tonn fros sen vare. Fra Grønand og Nyfundand kom O ine og garnbåter med 64 ti 90 tonn satfitsk, ti sammen 457 tonn og dessuten 9 tonn fr. kveite og 84 tonn annen frossen vare. Ennvidere kom et iknende fartøy fra Isandsfetene med 40 tonn sahisk. Fra Grønand kom ytterigere 6 fryserireketråere med 65 ti 140 tonn frossen reke, ti sammen 65 tonn. Det oppyses at satfiskprisene igger på kr. 8,65 a 8, 7 5 pr. kg samfengt. I begynnesen av januar 197 å samme pris for ine og garnfisk i kr. 5,04 samfengt. Sogn og Fj01 dane meder at det i uken ti. ikke foregikk noe vesentig fiske. F. G. nr. 5, 7. desember

4 fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden 1. januar15. desember Anvendt ti ting ging tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lyr O Lange Båange. " Brosme Hyse Kveite Båkveite Rødspette Marefyndre Å Uer Steinbit O Skate og rokke Håbrann... Pigghå Makrestørje.. Annen fise Hummer... Reke :, Krabbe I at Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda I at 16/1 197j o s1 1 «18/ s 4oo 1 1 1s41 sz Ising Fiskesort Mengde Herog fry Sa Hen mesing tikk Fiskeme og dyrefor tom1 1 Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 110 f 0 Lever 100 h. Herav 47 tonn satfisk 8: 916 tonn råfisk. 4 Herav tonn satfisk :>: O 79 tonn råfisk. 6 Tran 1699 h. Rogn 1 h, herav ti hermetikk 16 h. 6 Herav tivirket 4 6 tonn som ryggsei på Nordmøre. 7 Herav tonn ti fiet Bare Fj ordfisk og Skagerakfisk meder om tigang på reke. DiS'se hadde 6,5 tonn kokte og 14 tonn rå, samt 8 tonn kokte og 15 tonn rå henhodsvis. Sid, brising og øyepå. Feitsid: Området BuhomsråsaStad meder om 88 h feitsid i uken, derav 80 h ti sating og 8 h ti innenands bruk. Fjordsid: Fjordfisk hadde 7 tonn, som be sogt ti ferskbruk innenands. ØyejJå: Det be andet 90,5 h ti me og oje distriktene nord for Stad. Summary. The andings in Norway front coasta waters were nwsty sma in the week ending Decenzber rd. H owever, a considerabe nwnber of distant water trijjs were ended at Aaesund and incuded 9 factorytrawer trijjs aggregating 8 tons frozen fish. They aso incuded satfish trawer trijjs anwunting to a tota of 60 tons sated cod and 50 tons fish frozen whoe. Incuded is aso 11 ongine and net boats c om ing from G1 eenand, Newfoundand and I ceand waters with 497 tons sat ed c od, 9 tons frozen haibut and 84 tons fish frozen whoe, and finay 6 freezer jjrawn trawers coming front Greenand t.vaters with a tota of 65 tons froze n prawns. It is beieved that these catches have a anding vaue of about 60 1niion kroner. Hordaand hadde i uken 6,5 tonn evendefisk, 5 tonn søy et og O tonn, rund pigghå. Rogaand meder om dårige værforhod og iten utseiing. En hadde av vanig konsumfiskesorter 15 tonn evende og 15 tonn i søyet stand, dessuten 0 tonn pigghå. BYGGING AV FISKE OG FANGSTFARTØY ALT SKIPSREPARASJONER VRIPROPELLERE FRA HK Skagerakkysten meder om andinger på ti sammen 50 tonn konsumfisk og Osofjorden (Fjordfisk) om 9 tonn konsumfisk og 160 kasser (a 0 kg) forfisk. 98 F. G. nr. 5, 7. desember 197.

5 Forskrifter mn reguering av fiske etter atantoskandish sid i I medhod av, annet edd, og 7 i ov av 5. juni 19 7 om sid og brisingfiskeriene og kgl resousjoner av 17. januar og 8. januar 1971 har Fi skeridepartementet den 17. desember 197 bestem t. Det er forbudt å fange, iandbringe eer omset.te atarrtoskandisk sid av enhver størrese.. Fiskeridir ektøren kan di spensere fra forbudet un der for et nærmere bestemt kvantum sid ti agn og konsum.. Uten hinder av bestemmesene i og kan det fiskes sid av enhver størrese innenfor grunninjen med fas tstående garn for eget forbruk ti agn. 4. Fiskeridirektøren kan fasbsette nærmere forskrifter om gjennomføring av fangstforbudet i, om oppgavepikt og om kontro med eventuee dispensasjoner i henhod th. 5. Bestemmesene under og gjeder for fiske som utøves i områdene Barentshavet, Bjørnøya, Spitsbergen og Norskehavet i nord begrenset av iskanten, i øst av en inje trukket angs 68 0' o.. ti nordspi'ssen av N ovaja Semja, angs kysten av Sovjetunionen og kysten av Norge sørover ti 6 00' n.br., i sør begrenset av en inje trukket angs 6 00' n.br., fra N orskekysten ret:tvisende vest ti 4 00' v.., derfra rettvisende sør ti 60 0' n.br., derfra rettvisende vest ti 5 00' v.l,.derfra rettvisende sør ti 60 00' n.br., derfra rettvisende ves't ti 15 00' v.., derfra rettvi sende nord ti 6 00' n.br., derfra rettvisende øst ti 11 00' v.., og derfra rettvisende nord angs nevnte meridian ti iskanten. 6. Disse f01~skrifter trer i kraft. januar 1974 og gjeder ti 1. desember Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 1. desember 197 om forbud mot fangst og fangstbegrensning av atantos'kandisk sid i 197. Den 15. desember overeverte S.terkoder Mek V e\sted A/S sitt bygg nummer 6, hekktråeren «Sarnes», ti eierne Nordkapp Havfiskeseskap, Honning;svåg. Fartøyet er det tredje i en serie på tre hekktråere av 41,67 meters engde, som startet med «Berevågfrsk I». Disse skip har fo11overheende forstevn med knekk i vannrnjen og rett stevn under for å oppnå n1indre bøgenrotstand. De øvrige dimensj,oner er disse: Lengde meom p.p. 4, m og høyde ti sheterdedc 6,4 m. Bruttotonnasjen er 99,94 r.t. og nettoen 97,61 r. t. Det er agt vekt på ettvint og god fiskebehanding. På a'beidsdekket er det 4 hydrauiske opererte bødebinger med kapasitet på 5 1n. Der er instaert transportbånd, vaskemaskin og auminium srenner ti asterommet. Rommet er veisoe11t, utsty1~t med kjøeribber og kjøeanegget beregnet på nedkjøing av 15 tonn fisk pr. 4 timer. Skipet har to usseuker, en forut og en akterut i rom met. På trådekket akterut er det montert en bipodmast for arbeid med trå, tråutstyr og trågage, hvor sondevinsjen er passert. På bakkdekket foran forreste 1asteuke er det montert en HIAB ossekran. For fremdrih er det instaert en 1tads enketvirkende diesemotor, type 5 AX, som ved 75 o./min. utviker 00 hk og gir skipet fart på 1,5 knopp. Vridbar Wichman propeer og fast propedyse er også montert. To hjepemotorer, hver på 180 hk ved 500 o./min. driver hver sin 15 kva, x 0 V 50 HZ generator. I forkant av hovedmotoren er det montert et fordeingsgear for drif1t av 4 hydrauiske pumper f or vinsjanegget. Dette innbefatter to tråvinsjer med gisontromer, kombinert anker og sveipevinsj samt capstan. I navigasjonsutstyret inngår gyrokompass, stk Kevin Hughes Radar, Decca N a:vigcutor og eektromagneti sk fartsogg. Av eektronisk utstyr for øvrig kan nevnes stk Simrad 55 B 100 W radioteefoni sta:sjon, stk 5 TR VHF, ennvidere Simrad Ekkoodd EK og EK 50, Simrad tråøye FB, tråjs.kop CB, tråvakt FI, sonar SK. Mannskapsbekvemmeigheten består av rommeige 1 og mannsugarer m.m., som er agt ti trå dekk og arbeidsdekk F. G. nr. 5, 7. desember

6 S/ FISKERNES AGN FORSYNING Hovedkontor : TROMSØ Sentrabord Teex Hvorfor ikke reparere i Trondhjem? VI.STÅR TIL RÅDIGHET VED: e HAVARIREPARASJONER e KLASSEARBEIDER e OMBYGNINGER e MODERNISERING Fytedokk for innti ca t. dw. Tørrdokker for innti 15 fots engde. DYKTIGE FAGFOLK e KORTE LEVERINGSTIDER Be om vårt pristibud. ø.s.trandhiems m~~ rsted Med. av Akergruppe) Sentrabord 1 160, vakt hee døgnet Teegramadr.: Verkstedet Postboks Trondheim Teex tmv. n. Fryseager for agn VADSØ VARDØ BÅTSFJORD BERLEVÅG M~HAMN KJØLLEFjORD HONNINGSVÅG HAMMERFEST HAVØYSUND SKJERVØY TROMSØ GRYLLEFJORD NORDMELA MYRE STØ SVOLVÆR BALLSTAD RØST VÆRØY ABEL V ÆR DYRVIK Kunstisanegg: VARDØ BÅTSFjORD KJØLLEFJORD HONNINGSVÅG Tiitsmenn i fiskeværene Spesiabygde båter for transport av frosne varer. Teegr. samtige steder Agn forsyning. '~) '~) Utsendt i oktober 197 Fi,skeridirektoratets Småskrifter. 197, nr.. Fiskeriovgivning. Særtrykk fra Fiskets Gang aprijuni 197. Bergen 197. Utsendes av Fiskeridirektoratet, Bibioteket, Nordnespar ken, 5000 Bergen. Import norske fiskeprodukter Fryse og kjøe ager T'gr. Norewis Teex 511 Te F. G. nr. 5, 7. desember 197

7 Redningsfartøyenes stasjonering januar/februar/mars STASJON: 9950 Vardø 9990 Båtsfjord Honningsvåg 9690 Havøysund 959 Breivikbotn 9180 Skjervøy 915 Tromvik 980 Gryefjord 9480 Andenes 840 Myre/Stø ti 1/1 840 Myre/Hovden fra Straumsjøen ti 1/1 88 Napp 800 Svovær fra 15/ 80 Henningsvær fra 15/ 800 Værøy fra 1/ 804 Røst fra 1/ Bodø 8770 Træna ti 15/ Træna fra 15/ 795 Sørgj æsingan ti 15/ 7748 Sætervika Ørand fystasjon Postadresse: Ørand ensmannskontor 710 Breksta,d 785 Gjæsingen/Sauøy ti 1/1 784 Mausundvær ti 15/ 780 Sua i Fosna fra 1/ 6585 Veidhomen/Stensø 64 Ona 6494 Vevang 6090 Fosnavåg 6700 Måøy 5498 Bakkasund 470 Egersund Skjernøysund 466 Fekkerøy 4800 Arenda 970 Langesund 1680 Skjærhaen FARTØY: R/F «Hjamar Bjørge» R/F «Lars Christensen» R/F «Haakon VI» R/F «Øivind Lorentzen» H/F «Speideren» R/F «J. M. Johansen» R/F «Oe O. Lian» R/F «Pau Johansen» R/F «Gustav B. Bu» R/F «Fredrikstad» R/F «FredrikstaJd» R/F «Jørgen Amundsen» R/F «Therese Kaveness» R/F «Oav Østensjø Jr.» R/F «Torungen» R/F «Jørgen Amundsen» R/F «Hagbart Waage» R/F «Hjem Waage» R/F «Oav Østensjø Jr.» R/F «Tønnes Puntervod» R/F «Torungen» R/F «Haten» RIF Oe O. Hoshovde» IVF «Oscar Nibe» R/F «Tønnes Puntervod» RIF «Oscar Nibe» R/F «Karine Moe» R/F «Oav Ringda Jr.» RIF «G. Unger Vetesen» R/F «Skomvær I» R/F «Bergen Kreds» R/F «America» R/F «Sjøfareren» R/F «Ambassador Bay» R/F «Sørandsskøyta» R/F «Arne Fæhstrøm» R/F «Uabrand» R/F «Ingeborg Patou» FØRER: Gudm. Fredriksen John Rønneberg Water Svendsen Gunnar Dah Magnar Nicoaisen Arne M. Jacobsen Sigm. Jo hans en Hegge Winje Oddm. Berntsen Hans Godvik Hans Godvik Harry Sosem Danie Daniesen Odd Steinan Svein Sivertsen Har ry Sosem Gunnar Sundet Bjarne Nisen Odd Steinan Birger Hansen Svein Sivertsen Egi Bomsø Utrykning Kristian Berg Birger Hansen Kristian Berg Idar Daeng Himar Mostervi:k Einar Fjørtoft Bjørn Stenberg Hans Kristiansen Ingv. Viksøy Morten Hansen Kodevin Eingsen Peder Pedersen (Utrykning) Utrykning ngeif Viksøy Kristian Joh ansen F. G. nr. 5, 7. desember

8 NORGES FISKERIER I 9 7 Mengde og verdi av de viktigste sorter Qjtantities and vaztes of chief jish species Fiskesorter Species * 197* 197*.. Tonn 1000 kr. Tonn 1000 kr. Tonn 1000 kr. Tonn 1000 kr. Å Ee Lodde Gapein Laks sjøaure Samon sea traut Kveite Haibut Fyndre Paice etc Båkveite Greenand haibut Brosme Gusk. o I Hyse Haddock Skrei Spawning cod o Vårtorsk Finnmark cod f Annen torsk God other Øyepå Norway pout Poartorsk Poar cod Lyr Poack Sei Saithe Båange Bue ing Lange Ling Skreiever Liver spawning cod { Vårtorskeever Liver Finnmark cod Skreirogn Roe spawning cod Vintersid Winter herring Feitsid Fat herring ! 756 Småsid Sma herring Fjordsid Fjord herring Nordsjøsid North Sea herring Isandssid Iceand henpzg... Sardinea Sardinea Brising Spmt Makre Mackere Hestmakre Horse Mackere Pir Young mackere Makrestørje Tuna Tobis Sandee U er Re4fish Steinbit CatjiJh Pigghå Dogfish t Håbrann Porbeage Krabbe Grab Hummer Lobster Reke Deep water prawn O Akkar Squid o Annen ever Liver other Annen rogn Roe other Tang og tare Seaweed dried Forskjeig Various I at Tota j i Av dette: Of which: Sid og brising Herring and sprat Torsk med biprod. God with byproducts Annet Other kinds F. G. nr. 5, 7. desember 197

9 ResuJta,tene av de norske fiskerier i 197 må i sterkere grad enn før bedømmes på bakgrunn av fangstreguerende forskriher. Midertidige oppgaver viser at fangstmengden be ~tonn, hviket pas'serer 197 son1 det 5. største året, mengdemessig sett. Året 1967 som ikke hadde kvantitetsregueringer, hoder rekorden med tonn, mens det reguierte år 197 har annen pass med tonn og 1971 tredjepa's's med tonn. Nytt for de senere års norske fiskerier er den peagiske fangst som snurpefåter med to Hskemefabrikkskip har drevet utfor NordvestAfrika etter sardinea og makreartet fisk, og fangsten sommeren 197 av en av ekspedisjonene etter odde utfor Kanadas østkyst. Disse nyere fangstbidrag fra fjerne farvann utgjorde tonn i 1971, tonn i 197 og tonn i 197. Dette siste år var et av Hskemefabrikkskipene 'Stasjone't i Finnmark under vinteroddefisket og drev fabrikasjon på inje med den andfaste industri. I forbindese med de kvantitative resutater bør det fremheves at årets 'siste kvarta var preget av mere enn aminneig uroige værforhod, som nok har redusert utbyttet en de. De fangstbegrensende inngrep i bestandsvernende øyemed er, når det ses bort fra mere passive forhodsreger, som minstemå på fisk, maskeviddeforordninger og fredningsperioder under visse Hskesorters gytetid, av nyere dato i de norske fiskerier. Direkte fangstbegrensende inngrep har væpt gjort gjedende siden 1970, først overfor atanto'skandisk rsid, etter hvert også overf,or makre, odde og nordsjøsid. Det praktiseres internasj'onat fangstforbud tihrådt av Sovjetunionen, Isand og Norge for ajtantoskandisk sid, dog med dispensasjoner. Nordsjøsid har på sin side de to sirste år vært fredet på internasjonat grunnag i tiden 1/415/67, 1/15/67 med a:dgang ti å fiske et nærmere bestemt kvantum ti konsum og agn. Dessuten har det for nordsjøsid, makre og odde væft gjennomført nasjonæe norske regueringer. Torsk er en annen s1terkt utnyttet fiskeart. The Internationa Commission for the No1ithwest Atantic Fisheries (ICNAF) vedtok for 197 kvoteregueringer for deer av avtaeområdet for forskjeige fiskesorter, og på grunnag av disse regueringer be det bes,temt at norske fiskefartøyer ~som fisket i O'mrådet skue være regi,strert hos Fiskeridirek~tøren. Det be dessuten sut,tet avtae meom Sovjetunionen, Storbritannia og Norge om utnyttesen i disse and i meom av den norskarktiske torskestamme. Verdien arv våre fiskeandinger i 197 beøp seg ti 857,7 mi. kroner. Dette er en rekord verdi, som igger 65, mr. kroner høyere enn det tidigere rekordåret 1971 på 59,4 mi. kroner. På tredjepass Hgger nå 197 med 57 ~9 mi. kr~oner. Verdistigningen må betraktes i ys av knapphet på visse fiskea11ter og fiskeprodukter, 'Som drev prisene oppover. Den mest åpenbare knapphet oppstod for fiskeme og skydtes sammenbruddet i 197 i det peruanske anchovetahske. Peru har dekket omag havparten av den internasjonae fiskemeeksporthande. Prisen på fiskeme be i øpet a:v 1 / års tid mer en fordobet, og råstoffprisene steg sevsagt også sterkt. O~toberprisen på f01 fisk på danske fiskeauksjoner, hvor pr isdanndsen er fri, kan iustrere dette. Den var 8, og 5 danske øre pr. kg henhodsvis i 1971, 7 og 7. I de samme år var pris pr. tonn for samtige nopske andinger henhodsvis kr. 566, kr. 56 og kr Prisutvikingen må for øvrig også ses i sammenheng med den aminneige prisstigning. Som vanig i de senere år er odde den mest ruvende fiskeso't i fangstbiedet. Det be tatt tonn ti verdi av 85 mi. kr. mo't rekordutbyttet på 'tonn ti 97,5 mi. kr. i 197. I årets kvantum er inkudert tonn, som det ene fiskemefabrikkskipet opparbeidet i kanadisk farvann. Det hjemige fi,skes fasih bir ahså tonn. Årets v~interoddefiske begynte 17. januar på øsdig porsisjon og foregikk uten kvantitativ begrensning~ men under iakttakese av minstemåsbestemmeser samt tids og områdemessige fangstforbud i gytetiden. Det be fisket tonn, hvorav 4 57 tonn be frosset for konsum. SO'mmeroddefiske var tiatt fra. august med kvote på mi. h, som senere be endret ti,5 mi. h og deretter endret sik at det kunne fiskes innti 15. september uansett fangstmengde. Denne nådde,1 mi. h. Undersøkeser.tyder på at bestanden av gytefisk, som vent~es å søke mot Finnmarkskysten i 1974, er reativt Hten, og det be for fa:stsatt en vintedoddekvote på 7 mi. h. Årets fiskerier viser ingen virkeige S'tore endringer i utbyttet for noen av fiskesortene. T orskekvantwnmet, først og frems~t 'skreipartiet, gikk imidertid ganske sterkt tibake. Fra rekordpreget nivå på tonn sank 'skreiutbyttet ti tonn i 197 et utbytte som aikeve er over middes. Det bre Hsket ite vårtorsk, nrens utbyttet av «annen torsk» nesten nådde samme høyde 'Som i 197. Torskefisket i våre norige farvann høsten 197 har vært reativt s:mått, og utsiktene for den nærmes{e fremtid er ikke gode. Vitenskapeige undersøkeser tyder på at det vi bi ytterigere nedgang i skrei Hsket i 197L1 i forhod ti 197, mens ungtorskbes'tanden på sin side er i oppgående. Detrf:e gjeder den F. G. nr. 5, 7. desember 197 9

10 norskarktiske bestand. I nordvestatanteren anses bestanden som Hten og fisket er kvotert. Det er sjeden at våre fiskerier ikke bringer nye fangstrekorder. For 197 kan en notere sike for båange og reke. Det be andet 4 08 tonn båange mot 796 tonn, som er rekorden fra Rekeutbyttet be tonn mot den tidigere rekord på 11 0 tonn i De to nye r ekorder skydes intensivert drift. I rekefisket har en såedes begynt ny drht i fjerne farvann ved Svabard og Grønand med innsetting av store fryseritråere. Peagiske sorter: Ved siden av odde ta 1 s her med sid, brising, makre, hestmakre, øyepå, tobis, poartorsk og komue. Landingene i Norge av disse sorter (fiskemefabrikkskipenes produksjon ikke innbefattet) utgjm de tonn i 197 mot rf:onn i 197. De vesentige kvantiteter utnyttes av me og ojeindus trien, nemig bort i mot 1,9 mi. tonn i 197 og nesten mi. tonn i 197. Av nordsjøsid be det i 197 fisket tonn, verdi 8,5 mi. kr. mot tonn ti 48,6 mi. kr. i 197. N ordsjøsidfisket be i 197 fredet på internasj'ona basis i tiden mot i tiden i 197. Det norske fiske be dessuten reguert ved periodiske kvoter når det gjadt fangst ti oppmaing. Feitsid og smisidutbyttene på 6 5 og 7 48 tonn sammenhodt med O 066 og 4 50 tonn i 197 må vurde1~es i forhod 'ti det gjedende generee forbud mot fangst av atantoskandisk sid nord for 6. breddegrad. Det be gitt visse dispensasjoner med rt:idfestede kvoteordninger. Makrebestanden i Nordsjøen be ansett som forhodsvis rommeig, og det be gitt adgang ti utvidet fiske i 197. Fangst for oppmaing be tiua'i:t nord for 60 n.br. fra 9. jui, 'Og sør for samme breddegrad fra 17. s eptember med kvoter på henhodsvi's og 'tonn. Kvoten på tonn i tiden ti be utvidet H tonn, mens kvoten på tonn etter og ut året be behodt uendret. Årsfangsten inkusive kystma:kre be 9 tonn ti verdi 17 6,4 mi. kr. mot en fang stmengde i 197 på tonn ti en verdi 67 mi. kr. Det be dessuten fisket tonn hestmakre mot tonn året før. Av denne be henhodsvis og 6 81 tatt i nære farvann og andet i Norge, men de øvrige kvantiteter fat på fisket for fiskemefabrikkskipene. Årets brisingfiske hadde et normat forøp. I fangstmengden på tonn (197: tonn) inngår 400 tonn havbrising fisket i britiske farvann i januar og februar. Noe havhrisingfiske på sutten av året be det ikke, devis fordi bri singen var åtefu og devis på grunn av dårig vær. Av øyejjå be det andet tonn, verdi 66,7 mi. kr. m ot tonn rekordmengde ti 6,9 mi. kr. i 197. I årets siste kvarta var driftsmuighetene svært små på grunn av vedvarende dårig vær. Det be andet 8 tonn kobnue mot 651 tonn i 197. Fisket foregikk på prøvebasis i tiden medio mars mai i farvann nordvest av Hebridene. Det er nå konstruert forsterkede tråredskaper som åpner muigheter for kommersie utnyttdse av komuebestanden når den gytemodne fisk samer seg på vårpa11ten. Det samede utbyhe av dyjjvannsfisk 'Som torsk, torskeartet fisk, fatfisk, haiarter m.v., samt a~s og å, utgjorde tonn i tonn i 197 og tonn i Som aerede nevnt gikk skreiutbyttet ned fra tonn i 197 ti tonn i 197. Av oddetorsk be det tah tonn mot 698 i 197 og 0747 tonn i «Annen torsk» inkusive banktorsk ga tonn mot tonn i 197 og 14 0 tonn i Det reativ t ave utbytte skydes at forekomstene har avtatt. Verdien av det samede tm;skeparti på tonn be 45, mi. kr. sammenhodt med tonn og 550, mi. kr. i 197. Dette gir gjennomsnittspriser pr. tonn på henhodsvis 065 og 799 kroner. Utbyttet av torskeartet fisk for øvrig be meget tifredsstiende, nemig ti sammen 65 7 tonn mot tonn i 197. Det be fisket tonn sei, 14,5 mi. kr., mot tonn, 11, mi. kr. i 197. Utbyttet kan karakteriseres ~som normat. Snurpefrsket etter 'småsei be drevet med stor intensitet også i 197. Det skuffet noe i visse disttrikter, som for eksempe i N ordmøreområdet. Landingene av hyse på tonn, 11,7 mi. kr., mot tonn, 6,9 mi. kr., i 197 igger meget godt an. Rekordutbyttet daterer seg tibake ti 1966 og var på 6 54 tonn. I særdeeshet var det godt med hyse utfor F~innmark, og på høstparten ovepsteg hyseutbyttet uke for uke torskeutbyttet. Det be fisket tonn ange m at ttonn i 197. Verdien be bort mot dobbet så stor som i 197, nemig 6,4 mi. kr. mot 9,1 mi kr. Båange utbrakte 4 08 tonn, 1, mi. kr., sammeniknet med 561 tonn,,5 mi. kr., og brosnw tonn, 41,1 mi. kr., mot 1 75 tonn, 1 mi. kr., i 197. Dis se meget tifredsstiende resutater av ange og brosmefisket skydes intens bank1inedrift som be ansporet av sterkt behov for disse Hskesag og av høye priser. Av annen torskear 94 F. G. nr. 5, 7. desember 197

11 tet fisk be det dessuten bra~kt i and 04 tonn yr, ca. 00 tonn mere enn i 197. Av konsumhskesortene for øvrig be fangstmengden i at 4 46 tonn mot tonn i 197. Kveiteutbyttet går stadig ned, såedes fra 165 tonn i 197 ti 140 tonn i 197. Dette skydes bant annet at det nå bare i iten utstrekning drives spesia}drif.t etter kveite. Av fyndre hadde man i tonn eer omtrent det sam'ne som året før. Båkveite, som også er bi<tt gjenstand for tråfiske, ga fangstmengde på tonn, 9,7 mi. kr., smnmen'hodt med tonn, 9,9 mi. kr. i 197. Omag tonn kan betraktes som vanig utbytte av denne fiskesort. Størs t fangst hadde man i 1968 med t onn. Årets andinger av jjigghå be mindre enn vanig, nemig ,tonn, 18,5 mi. kr., mot tonn, 0,5 mi. kr. i 197 og tonn i Ti bakegangen skydes devis dårig vær i siste kvarta av året. Som nevnt be det andet rekordmengde av reke, tonn ti verdi 84,4 mi. kr. mot O 497 tonn, verdi 56,9 mi. kr. i 197. Også i begynnesen av 60årene, da rekefisket be drevet som kystfiske, hadde man årsutbytter på tonn. Mengdene sank imidertid ti nivåer omkring tonn innti det nye havfiske i fjerne farvann begynte å gjøre seg gjedende. For krabbe er det i 197 notert fangstmengde på 089 tonn mot 4 tonn i 197. I begynnesen av 1960årene å årsutbyttene oftest over 000 tonn. Av hunnner be det fisket 140 tonn mot 161 og 16 tonn i 197 og Den tides betydeige stigning i fiskeppisene økte fiskernes innteder i 197. Mange kan kan se tibake på et år med tides meget store innteder, men fordeingen er ujevn. Eksporten av fisk og fi.skeprodukter hadde ved utgangen av oktober måned en samet verdi av 69, mi. kr. sammenhodt med 096,1 mi. kr. i de 10 første måneder av 197. Det har vært betydeig ebtempørse etter en ferhet av produktene, og forbindesene med de forskjeige markeder har med vi sse unntak væ11t oppretthodt som vanig. Unntakene gjeder made eder hvor der var satt pristak som hemmet eer uteukket sutninger av sag. Av verditaene ti utgangen av oktober viser «Sidoje og annen Hskoje» stigning fra 64,6 mi. kr. i 197 ti 17,6 mi. kr. i 197, og ek sportverdien av «Me og puver av fisk, krepsdyr og bøtdyr» stigning fra 90, mi. kr. ti 698,1 mi. kr. Under forutsetning av for hodsvis ike stor eksport i årets to siste måneder som i de O første måneder vi eksporten i 197 av fi.sk og fi skeprodukter komme opp i en samet eksportverdi på omag 155 mi. kr. sammenhodt med 57 mi. kr. i 197, som var rekordåret hiti. F. G. nr. 5, 7. desember

12 Vare og and Fersk sid og brising Danmark.... Begia, Luxembourg.. Nederand.... Storbrit. og N.Irand. Tsjekkosovakia.... VestTyskand.... Andre and.... I at.... Fersk fisk eers Danmark.... Begia, Luxembourg.. Fran1rike.... Itaia.... Nederand.... Storbrit. og N.Irand. VestTyskand.... Andre and.... I at.... F1ystfisk eers, unntatt fieter Danmark.... Finand.... Begia, Luxembourg.. Itaia.... Nederand.... Spania.... Storbrit. og N.Irand. Sveits.... VestTyskand.... Israe.... Japan.... Andre and.... I at.... Fryste fieter av fisk unntatt sid Finand.... Itaia.... Nederand.... Storbrit. og N.Irand. Sveits.... Tsjekkosovakia.... VestTyskand.... Ungarn.... Østerrike.... Israe.... USA.... AustraSambandet.. Andre and.... I at.... Satet sid Danmark.... Poen.... Tsjekkosovakia.... Israe.... Utførseen av viktige fis< og fiskeprodukter januaroktober 197 fordet på and. Okt. Okt. Jan.~ Tonn Tonn o o Etter Statistisk Sentrabyrå månedsoppgave Vare og and Okt. 1 Jæ~t~ 1 Tonn Tonn USA Andre and I at Satet fisk eers Begia, Luxembourg.. Heas.... Itaia.... Portuga.... Spania.... Storbrit. og N.Irand. VestTyskand.... Kongo, Dem. Rep.... Jamaica.... USA.... Andre and.... I at.... Tørifisk Finand.... Itaia.... Jugosavia.... Nederand.... Storbrit. og N.Irand. VestTyskand.... Efenbenkysten.... Kamerun.... Liberia.... Nigeria.... Spanske bes. i Afrika.. Mexico.... USA.... AustraSambandet... Andre and.... I at.... Kippfisk Begia, Luxembourg.. Heas.... Itaia.... Portuga.... Spania.... VestTyskand.... Kongo, Dem. Rep.... Port. VestAfrika.... Port. ØstAfrika.... SørAfrika.... Canada.... DomingoRepubikken. Franske Antier.... Jamaica.... Nederandske Antier. Panama.... Trinidad og Tobago.. USA.... Argentina.... Brasi.... Venezuea...,.... Andre and.... I at O O O o Vare og and Krepsdyr og bøtdyr ikke hermetiske Danmark.... Begia, Luxembourg.. Nederand.... Storbrit. og N.Irand. VestTyskand.... Andre and.... I at.... Fisk, tiberedt eer konservert, herunder kaviar og kaviaretterign. i ufttett ukte kar Finand.... Begia, Luxembourg.. Nederand.... Storbrit. og N.Irand. VestTyskand.... SørAfrika.... Japan.... Canada.... USA.... Coumbia.... AustraSambandet... New Zeaand.... Andre and.... I at.... Krepsdyr og bøtdyr, tiberedt eer konservert Storbrit. og N.Irand. USA.... Andre and.... I at.... Sid og fiskeme Danmark.... Finand.... Begia, Luxembourg.. Heas.... Itaia.... Nederand.... Poen.... Spania.... Storbrit. og N.Irand. Sveits.... VestTyskand.... ØstTyskand.... Ungarn.... Østerrike.... Israe.... Libanon.... Pakistan.... USA.... Andre and.... I at.... Okt. Tonn 7 o I Jan. Okt. Tonn o F. G. nr. 5, 7. desember 197

13 Norges utførse av sjøprodu~ter fra 1. januar 1. desember og uken som enai~ 1. desember 197. Tonn. _ Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk, / Fersk Aonen Fersk Fe~k ~e~t. sid og sid og Fersk Fer;;k rød Fersk Fersk yr Fersk Fersk frossen ~ersk. ~ersk skat;;~ og Fc:,rsk fersj fisk Fross_en storsid vai's<d brising brising aks kveite spette hyse torsk og sei J ange makre makre p1ggha habrann rokke å fisk. i at storsid TOLLSTEDER eers i at størje I Stat. nt. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr.,stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. n;:. 06 Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø O Måøy Andre i ' 18 I 90 I at IS ! I / ' , ~ ~ j i6~fi I uken i 41 MERK; På grunn av avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av ut[ørseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for «i at». Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted heer ikke stemme atid med taene for utførseen i at av vedkommende varegrupper over tosteder. TOLLSTEDER Frossen Fro:!en Frossen Rund Rund Rund~ Rund Rund Annen Rund~ Fersk Fersk ~= == Frossen Frossen Frossen 1 Frossen! Frossen sid sid frossen frossen frossen frossen frossen rund frossen e. kjøt e. kjøt hyse torske sei steinbit uer sid fiet vårsid eers og i at aks kveite makre pigghå håbrann frossen fisk i at fiet, fiet fiet fiet fiet fiet fiet fiet eers brising fisk hyse eers x 15x Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat ~~Stat. ~ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. m. Stat. ~rat. "' Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 959, Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik o Haugesund... O O Bergen Forø... 1u Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre I at \9 84j6 18! \ I uken : i :n G) :: :;t 01!V IV ="' a. ~ C> er C> ~..:...o ~ w o w...

14 ...0 = w :n 0 : ~ VI.!'' tv :" o. ~ ro O" ro "'1... ~...a w 41 Mode Vadsø... vårsid i at _5sj , < ~ Måøy TOLLSTEDER 7 Kristiansand., Egersund Forø Mode... 4 Trondheim Bodø... 5 Svovær I at i ( !68]18 1 f ! 4 860! Industri Sid Herme Herme Annen,.;o= S Annen Fiske Andre Spesia Sukker Skadyr Side Tang ~o~ I uken ~~~T i Frossen Satet Satet Satet Satet Satet Satet Annen' Kipp Kipp Kipp Veterifiet torske storsid bank isands sid sid satet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk fisk Røykt Røykt Hum Reker Medisin nær nr t6o4. oo.1oo o5is i at fisk i at og sid sid eers i at fisk torsk sei eers torsk ange eers sid sid mer tran han TOLLSTEDER 16 17x x1 19x 19x 19x4 19x5 19x6 19x7 19x8 19x9 0x 0x Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Stat. nr.istat. nr.:stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr.istat nr. Stat. nr. Stat. nr. siat::nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr ' ~ , , , , 19 ; Vardø ~ Andre tran, b. Annen Tran og fiske tisk tisk Kippers sid Meke ~~ ~ ~ fiske herme fiske be satet og herme og og ~~Jentg Rå se og avf. tran i at oje brising småsid herme.g S.:: 1::11 herme tikk produk handet annen tikk fiskeme tareme b men skinn tran, oje tikk : ~::;; tikk i at ter sid sat rogn neske ~ ~ 1_ ~ ~ ~ 04 ~ ~ ~fjf7 ~ 4x1 5x 5x ~ 5x4. 5x7 rs~~ 5x9 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St t Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr r ,509, ' 60, , Oso Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Åesund Kristiansund !_8 9 ~4 ~ ~g~ 1 ~ 4 ~5 ~o _ ~9 :=6 _:1 6 ~4 ::9 1 ~o ~6 ~8 ~ ~~~~ _:9j ' 08' Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre I at \104718i i / I uken i ' \ 4

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT.

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT. 1977 UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 0. OKT. 1 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 1 0. OKTOBER 1977 63. ÅRGANG Utgis hver 14. dag 593 Lover og forskrifter. 594 Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 1974 14

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 1974 14 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 974 4 4 A V N N H O L D E T D E TT E NR.: Side Fiskerioversikt for uken som endte 3. mars 974. gode driftsforhod fra Vesteråen og sørover. visse distrikter

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

kt for uken som endte 14. januar 1961

kt for uken som endte 14. januar 1961 U/gift av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. DESEMBER 97 0. DESEMBER 97 7. 'ÅRGANG. FISKERIDIREKTØREN. ' ' TAICKER FISKERINÆRINGEN FOR GODT ' SAMARBEID.. I 97, OG VIL ØNSKE ET GODT 97 FDR ALLE SOM ARBEIDER I

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24 1. DESEMBER 1977 for besutningene. krav om rasjonaisering. Dette har vært tifee ved Fiskeridii'ektoratet 63. ARGANG Utgis hver 14.

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer