Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952."

Transkript

1 I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor... Fiskets Gang" s teefoner 6 93, Postgiro nr Teegramadresse: HFiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 8. juni 9. Værforhodene i uken som endte 8. juni var noe variabe. V årfisket i Finnmark er nå avsuttet og dermed også torskesesongen. Utbyttet av torsk under vårfisket er større enn i noen av årene tibake ti 936 og andets totakvantum godt over middes de 0 siste år. Seifisket i Vesteråen har vært noe hemmet av værforhodene i siste uke. For Nordmøre-Trøndeag er det bra seifiske,--men ite sei av høveig størrese for evendefiskomsetningen. Imidertid er det rikeig utbud av passende småsei fra Sogn og Fjordane for tiden. Bankfisket fra Møre og Romsda og kysfiskeriene forøvrig var for~ hodsvis bra. Makrefisket med garn er nå avtakende, men det fiskes tides bra med dorg. SidefisketJ Nord~Norge var mindre omfattende~ men det be fisket bra enger sør. Brisingfisket var forhodsvis bra i H vaerdistriktet og i Hardanger. Vårfisket i Fiutzark. Oppsynet med fisket be hevet 8. juni og suttoppgaven viser et torskekvantum på mot meom og hver av de foregående 3 år. En må tibake ti 936~ med kvantum på 6 000, for å finne større fiske enn årets. Av fangsten er eet hengt 3 9 (eer av rotskj ær 88), satet 98, iset etc. 939 (derav fietert 666), produsert 6 O 6 h campb an, som inkuderer 3 h annen torsketran, 3 h hysetran og 46 h seitran. Det er satet 9 h og iset h rogn under vårfisket. Toppcetakesen i fisket utgjorde 09 båter med 0 00 mann. Fisken har vært forhodsvis stor og everhodig. Av annen fisk er eet under vårfisket iand brakt tisammen 63 mot 6396 i fjor. Av fisken nevnes 09 hyse (i fjor 430), 3 sei, 38 båkveite, 64 brosme, 3 kveite (i fjor 4.0), fyndre og 39 steinbit (i fjot 9) samt 04 uer. Det er bitt hengt 68 hyse, 8 sei, 43 brosme og satet 3 sei, 3 brosme og 0 uer. Landets torskefiske viser et suttkvantum på 6 3 mot ton i fjor og i 90. Gjennomsnittsfangsten i de foregående 0 år var I år et eet hengt 469, satet 80 83, iset etc. 3 09, produsert 90 h d'amptran, anvendt 3 h ever ti annen tran, satet av rogn 34 h, iset etc. 63 h mot i fjor henhodsvis: 3

2 Nr. 6, 3. jui Se ifiscet: Fra BØ i V csteråen medes eet at eet ikke foregikk noe seifis(je i uken, bortsett fra 8. juni, da det be tatt 000 kg. Det var ugunstige værfo,rhoc. Under seifisket for N orcmøre og grensedish iktene ti sør-trønc eag fås eet både stor sei og banding a V mo:rt og småsei. Det vesentige har innti eet siste vært sogt ti hengning og ite har vært åssatt for evendeomsetning. De seistørreser son har vært å {å har dessuten ite passet for evenceomsetningen, idet varen enten har vær:t for stor eer små. Samtidig har rnan et ganske betydeig overskudd på sm?t: sci (pae) i Sogn og Fjor dane. Levendcfish: Fra evencefiskagets distrikt har det i uken vært ført ti Trondheim ca. 000 kg evende småsei og ti Bergen 8000 kg. Banhfishet og kystfishet: Fra Åesund medes det om en de ti des gode fangster fra Egga, Tampen og Shetand. III øre og Romsda hadde ukeparti på 3, hvorav 0 torsk,.04 sei, 6 ange, 3 båange, 4 brosme, hyse, 3 tom skate, kveite, hå etc. Sogn og Fjordane: VIåØy og omegn hadde tiførser på tisammen 66,8 tom. Det er hovedsakeig pigghå fra Shetancsfetet, nemig 30, derti 4 torsk, tom ange, brosme, 3 hyse,, tom kveite + skadyr. Hordaand: Det be iand brakt 39 evende fisk, hvorav,6 torsk, 33 yr,,9 fatfisk og,6 'Steinbit. Av søyd hsk be eet iancbra(\t,3, hvorav,9 ange og, brosme. Rogaand: Ukefangsten utgjorde 90, hvorav evende: 8 yt, sei og død: 6 torsk, 3 sei, 30 yr, hyse, diverse. Skagerakk)Jsten:.U:<:efangsten be på kg, hovedsakeig yr og sei. Jid'akref'isket: Det foreigger ikke fustendig oversikt over ukens makrefiske. I dagene fra og med. juni ti og mtec 6. juni be eet tatt dagsfangster på 8 ti tom - tisammen 6. Det er nå tibakeo ano i garnfisket, mens corgefisket er be~tyceig. Det tas også en de notfisk. b b Fis het ved Isand: I uken kom eet et :fiskefartøy fra Isand ti Åesund ec fersk kveite, 3 fersk rund fisk, 3 satet torsk. V cst-crønand: M/s»Smaragd«er innkommet ti )\ esunc med satfisk tatt på!,0 døgn. FartØyet fikk aksebrudc og er bitt sept hjem. I- åbnmn: Ukefangsten utgjorde 000 kg håbrann det på fangster i størresen 600 ti 6000 kg. Swdjw: Av reker hadde Skagerakkysten og Rogaand i siste uke ca. kokte og 3 rå. MåØy hadde 000 kg og j\iiøre og Romsda 600 kg. Fra Usofj orden medes eet om fangst av 000 kg reker. Det ebber ut med!zwnmer-sesongen. Rogaand hadde siste uke 900 kg, MåØy 600 kg og MØre og Romsda 4300 kg. S idefishet: I de to norcigs>te fyker er eet nå ite sidefiske, hovedsakeig fordi en de av fab-rikkene hoder på med oppusning. Jkefa~gsten i N 0 c-n orge be h mot 0 h uken før. Av fangsten be 900 h tatt på PO>rsanger i Finnmark og resten i N orcanc, nemig på Vestfjorden og i Lofoten 680 h og på Fiegeanc 600 h - tisammen i Nordand 8 80 h. I distriktet Buhomsråsa-Stad tas eet mest småsid i Romsda og i SØr-TrØndeag (Tarvahavet) og noe forfangstsic på SunnnmØre. Det be opptatt h småsid, hvorav ti hermetikk 60 h, sidoje h, agn 849 h, innenandsbrnk 39 h og opptatt av forfangstsid 43 h, hvorav henhodsvis : o SØr for Stad bet,egnes fisket som meget godt. Det har vært satt nange pene steng i Øygaren utfor Bergen. Ukefangsten oppgis ti skjepper i distriktene nord for SebjØrnsfjorc og skjep- per sør for. Det er småsid som fiskes og fm fangstsicfisket er nå uvesentig. Det et nå annect oppfisket 49 h forfangst- sic ( fetsic) og h småsid mot henhodsvis 06 og 846 h samtidig i fjor. Anven- desen fordeer' seg såedes, henhodsvis : Eksport, fersk , hermetikk , fabrikk , agn Forts. s

3 ~ Siste rapporf. Distrikt søyd Rapport nr. om torskefisket pr Tota- Anvendese Fisket i 9. Hengt Satet Fersk ink. tran Lever fangst Dampti annen tran Satet Nr. 6, 3. jui 9 Rogn Fersk og torsk iset og fiet h ti herm. h h h Finnm. vinterfiske Finnmark, vårfisk ) )606-9 Troms. ' 60 Lofotens opps.d. 4 )86344 )4083 Lofoten forøvrigt ) ) )34 49 Vesteråen.... f 0 )96 )4033 Hegeand-Saten Nord-Trøndeag )- 83 8)4 Sør-Trøndeag )63 8 ) - 93 Møre og Romsda ) )68 4 )3 Tis Sammenikning med tidigere år. ) - - Tonn søyd torsk År Finnmark Møre Troms Lofotens[ Lofoten St. Vinterf. Vårf. distr. V esterå ecren- Hege.- Nord- Sør- Len- Tisamoppsyns-,forøvr. og: Of t Saten Trond e. Trønde. 0 og en Romsda gersør men O sos Ar Hengt ti Anvendese, tota Vårtorskefisket i Finnmark Råfisk Biprodukter Anvendese råfisk Fersk Rogn Hengt ti_.;...;,:4 -< Damp- Lever ti Fersk og,:4 -< +' r-i ~~ ~.;:) q.~p Satet ink. ftet tran annen Satet ti her".~ q.~~ P,,:ei ~cj~ <I.,-; s ~ -< V ~ ~ +-(c C. q ~ '+-<p,.!:!q n.n. '-< ~,,. q V~..: 0 C'i C'i ;... ~ C'i $ U o h tran, h h metikk 'go en o 6+> +' +' ~ :: h ::J+' o -< -< -<..., 9.. '. )',8! ~+" ~~..j.j Q..t: :3rot C):) 3 34 RS, J ' ' ! QC) 94ti MS U L~4 ' fi 'i s 4? t<JI 09: Q ) Ti og med 9 korrigerte og endeige oppgaver. I-ierav 3 rotskjær. 8 ) Herav tung:->r.tct..?6 h, sukkersatet 984 h. 4 ) Herav ti hermetikk 3 h, ferskrogn :094 h og ti frysing 6 h. frcsset i.i revelr. ) Herav rotskjær. 6 ) Herav h hysetran. ) Herav iset 39 og hermetisert 84 h rogn. 8 ) Herav ti hermetikk 48 tcmn. 0 ) Herav ti hermetikk 64 h. 0 ) Herav sukkersatet 8 h. ) Dessuten h fersk ever. ) Herav ti s8t:'id. 3 ) 4 h ever anvendt fersk. 4 ) Herav fisket med g:un 66, ine 86, juksa 96, not 4t,3 tmm. ) Herav ti hermetikk. 6 ) Der er fremmøtt 0 fiskekjøpere og er i drift 4+ trancampeder og 6 tranmeinier. ) Herav 0 h surtran. 8 ) Herav ti henn~tikk 4 0 h. 9 ) 3 h ever er bitt fraført distriktet i fersk tistand. J) Herav 88 som, rotskjær. ) Innkuderer 3 h hysedamptran, 46 h seiecamptran og 3 h annen torsketran. ' 3

4 Nr. 6, 3. jui 9 Fersk eksport... - Fefsid- og småsidfisket /-8/6 9. Finnmark-Buhområsa Buhområsa- Stad Fetsid h Satet... 8 Hermetikk... - Fabrikksid Agn Fersk innenands I at 6 Småsid Fetsid h h Stad- Rogaand Samet fangst Småsid Fetsid Småsid Fet sid - Småsid h h h h h Det isandske tråerfisket. Utandet IfØge en avismeding av /6 cr.iver for tiden 0 isandske trå ere fang~t for necising i GrØnands.ke faryann. Fangsten ska være god. I enkete spesiee områder ska ce t vær.e så meget fisk at bearbeidingen og agringen ikke kan hode tritt med fiskemengden som bir tatt ombord. Herti kommer at fisken er iten, hviket sinker bearbeidingen. andre tråere driver fangst ved B j arnarey og i Hvitehayet. Ae de andre isandske tråere driver for tiden fangst i isandske farvann for necsating eher for fryseriene. EektrisJ~ krokfangst av størje. Dr. Conradin Kreutz,er i Institut fi.ir Kiisten- unc Binnenfischerei eer Buncesanstat fiir Fischerei i Hamburg har skrevet nedenstående artikke oktobernummeret 9 av Fischereiwet:»A erece i mange år har vitenskapsmenn fra forskj eigc and beskjeftiget seg med S tørj efiske med krok ved hje p <tv eektrisitet. Innti nå har nemig størj efisket vært hemmet av at omtrent 0 r;~ av de fiskene som går på kroken ar revet seg Øs igjen. StØrjen, hvorav enkete arter når en.størrese av 30 kg, er o-verordentig muskuøs og river seg i ikhet med gjedden og samonidene meget ett av angeen. Når eet ti i dag ikke har vært funnet noen metode ti å forkorte den ofte 30 minutter ange kamp med de fangete dyr og dermed også ti å forhindre at fisken river seg Øs, så skydes eet vesentig at man under forsøkene med eektrisitet trodde, at virkningen vie bi den samme som overfor mennesker, som ved berøring av en eektrisk spen.ningsførence edning enten bir drept eer bedøvet. Her foreigger eet imidertid en feisutning. Fra menneskehånden som berører edningen fyter nemig :strømmen gjennom hee egemet ti jorden. Når eet gjeder fisk i satvann fyter strømmen fra berørings stedet, atså i foreiggende tifee fra den egemsde hvor kroken Jar fått feste og direkte tib~ke i vannet. Arsaken er føgende: Havvannet har en edningsevne som er omag 000 ganger bedre enn fiskekroppen - uften derimot er en mange tusen ganger dårigere eder enn menneskeegemet. (Med de sedvanige tekniske strømmer er eet derfor omtrent uteukket å sette størjen i fare. Oppfatter man derimot angeen som norma anode over hviken strømmen sendes i vannet, kan man regne med resutater. Ganske visst må det dreie seg om en så kraftig strøm, at fisken i det vannområde som omgir den bir angrepet av en så sterk spenning, som eet er nødvendig for å oppnå en eektronarkose. Angeen nå iføge disse nye betraktningsmåter ikke mere som hitti være sterkt isoert for å unngå strømtap i vannet, men dens overfate m,'. forstørres s å meget som muig, eer eet må anbringes særige eektroder på kroksnøret. Med normae ik,e- og; ve:ksestrømmer ar eet seg ikke gjøre å overføre tistrekkeig strøm gjennom fortømmen - den må som bekjent være meget.tynn. Ved anvendese av impuser er eet imidertid muig. Den av meg konstruerte eektriske tunfiskkrok benytter seg av fysioogisk høyvirksomme Leducske strømmer og beviste straks sin brukbarhet under fere kutterturer. Aggregatet består av en impusgiver (A), som avgir strømimpusene ti vannet, en trykknappstyreinnretning 38

5 Nr. 6, 3.ju 9 (C) med hviken man kan drive samtidig med 4 anger samt og så av en transformator (B). Gjennom en sjater ( D) settes apparatet i drift. Det everes for ikestrømsspenning på 0, 0 og 4 vot. Produksjonen av første sene er takket være Siemens-Schuckert-V erkens herr O be ring Fickens handekraft aerede satt i fabrikasjon uten tidstap, sik at ce kan benyttes ombord i kutterne aerede i denne størjesesong. Utvikingen og prøvningen av det eektriske størjeangeutstyr be muiggjort gjennom støtte frct Bundesministers,fi.ir Ernahrung, Lancwirtschait und Fm sten, Fischereireferat Hamburg, des Staat i c hen Fischereiamtes Hamburg og Itaia Fischexport v/ herr \V i y Simonsen. Som ovenfor antydet består fordeene med dette eekh iske angeutstyr i føgende:. Da samtige de størjer som biter på angeen bir tektrisk bedøvet, kan utbyttet av krokfiske etter størje pk es med 00 %.. Mens kampen med den krokete størje hitti har krevet 3 ti 4 mann krever fangsten nvec eet nye ntstyr ikke mere enn a manns innsats. 3. Da eet hitti har yært fare for sammenfoking av de yanig i bruk værende 4 snører, dersom to eer tre st9rjer bet samtidig kan det nå uten besvær tas -3 fisk av gangen. BedØ vingen av størjen inntrer straks trykknappsjateren bir satt i funksjon. BedØvesen v~wer i 0 ti 40 sekunder, og kan dersom dyret kommer ti bevissthet igjen forenges ved hjep av nye impuser. Riktignok må en være merksam på, at den eektrisk bccøvete sty)rje etter narkosen er nteget ivigere og sår kraftigere om seg enn den i Øpet av en 0-30 minutters kamp fangete styn j e. ForsØkene har vist at det er hensiktsmessigst å drepe s.tørj en ved et stikk i hjertet eer hoceskucc aerede under innhivningen. StØrjefisket har hitti uteukkende yært drevet av kuttere. Dampere har ikke drevet, fordi styirj efisket satte fartfjyets vanige fiske i fare på grunn av utsiktene ti recskapssammcnfok.ing. Nå kan størjefisket drives med etthet under hviket.som hest fiske. For eks. kan sicetråcrc bruke metoden når størjen kommer tisyne under innhivingen av tråen. Det er av særskit interesse at størjen når den bir eektrisk bedy)vet skifter farge. Vanigvis går den båsorte farge på rygg og sider over i ysebått. Kommer den ti bevissthet igjen antar den påny den opprineige farge. Det forhoder seg ikedan med ferskvannsfisk når den bedøves med dektrisitet«. Svens~ fiskerioversikt. I fiskerioversikten i»sven:::ka Vztstkustfisk~trcn«for :. juni skrives eet, at samtige _storbacke (ine) fiskere nå har avsuttet f~9rste fisketur ti farvannet ved Sh~tbcsØyene iår. Fere av fartøyene har iår vært angt ute i Atanteren. De båter som kont først frem ti fang,;tfdtr::ne har i aminneighet gjort best fiske, mens resutaten~ er betrakteig dårigere for de som kom sent avsted. Det':c: skydtes for en stor de ugunstigere værforhod. Ikke :_:t eneste båtag har nådd opp ti den av Storsj Øfiskernes Fi',rs~ijningsforening fastsatte kvote sev om enkete har nådd oppti ferskange. De feste har imicerti: fangster på under 0, og i enkete få tifeer nede i 0, Fisk brakt i and i JVI øre og Roms da, fyke i tiden. januar-. juni 9. Fiskesort Mengde Anvendese Iset tet Herme- tgt Fiske- me tikk Torsk Sei Lyr Lange Båange t Brosme Hyse Kveite Guf.. mdsp Smørfyndre Uer Skate og rokke Annen fisk Håbrand Pigghå Makrestørje Hummer Reker Krabbe ~ I at Herav ti: Åesund Kristiansund N Smoa Du e - Hu stad Ooa-Bjørnsunc Bremsnes ' Haram Søre Sunn more Grip o Kornstad Le\ e kvantu ' 4 h. Makrefisket med garn har gitt middemådige fangokr itti sett under ett. I visse tifeer har fangstene v~crt gocl:...tenfor kysten av Nordre BohusEin har forekomstene vært gfjce, enger.s~;)r har eet også vært tifredsstiende, men fangstene eer bar vært ujevne. Under de siste netter:o drift har ende fiskeag vært ende paget av maneter i g:arnene, hviket man har v~crt forskånet for ticiig er~. J;,"'t går mot sutten av dette fiske, som i aminneigh d hdt opphrjrer med junis utgang-. Dorgefiske etter makre har vcert på)egynt mange steder bngs kysten. Det har vært best for midtre Bomsbn. Dorgefi:-J::erncs fangster har bestfttt i stor fin makre - Letyckig større enn garnfiskcn. Tr;t- og snurrevadfisket beskjeftiger en he de båtag, men fangstene har i det siste ikke vært særig god~, hverktn i N orcsj Øen eer i nærmere farvann. Et unctak danner ysig<.'n, som eet iår har vært tettt forhodsvis megt:t av især i N orcsj )Jen utenfor Norges sycvestkyst. I de siste ukene har tråerne også fått ende ysing nord for Hansthomen. 39

6 Nr. 6, 3. jui 9 Iandbrakt fisk ti VI å ø y og omegn i tiden. januar. juni 9. Fiskesort Mengde Iset Satetj Anvendese Hermetikk jhengtj Fiske~ me tenn Torsk Sei ) Lange Brm:me Hyse Kveite... O Gufyndre Skate Annen fisk Størje Håbrand Pigghå Hummer Reker Krabbe I at ) Herav evende 6. Som vanig på årstiden med rikeig tigang både pi fersk- og satvannsfisk er eet ofte vanskeig å finne avsetning for de fangster.som bringes inn. Hedigvis har ende Jisk, især ysing, kunnet paseres på eksportmarkedene, sik at avorigere avsetningsprobemer har vært uncgått. Rekefisket utenfor Sveriges kyst har i eet siste gitt ganske snrå fangster, hv.ike:t har bevirket be.tyceig prisstigning på auksjonene. Disse prisstigninger har imidertid ikke kompensert for de små fangster. Ende fiskeag, især fra det nordigste Bohusån har også i det siste trået etter reker utfor Egersund i NordsjØen. Dansk fiske i mai måned. Værforhodene i mai var gjennomgående gode. Den samede fangst av fisk og skadyr evert i danske havner i månedens Øp utgjorde 0 00 to.nn, hvorav.iand bragt av svenske fartøyer ca. 0. Fangstmengden igger itt avere enn i apr-i, mens eet er en stigning på 400 i forhod ti gj.ennomsnittsutbyttet for mai 94-. Dette skydes især eet sterkt Økde utbytte av indnstrifisk. Ekspor.ten av fersk fisk og skadyr utgjorde ca. 00 mot 6800 i mai 9. Direkte everanser i britiske havner er ikke medregnet. Av fatfisk (rødspette skrubbe og sandfyndre) be det i mai iandhrakt 400 (hvorav 300 to.nn rødspette) som er ca. 400 mere enn.håce.i apri iår og 'mai ifjor. Sammenignet med gj ennomsnittsutbyttet for mai 94- er eet en mindre tibakegang. Det meste av fangst-en - ca be tatt i N orcsj Øen. Fisket etter tungefyndre med garn og trå, som forc [ikk ved Jyands vestkyst ga tifr.ecsstiende utbytte. Det be ti Esberg, ThyborØen og Hvice Sande innbrakt 00. Av tors.k be det fisket mindre enn i apri og 300 mindre enn gjennomsnittig i mcti 94-. Fisket var stprst i den ~o)sdige de av ØstersjØen. Fangsten av sid av ste og nen sortering ga 00 eer 000 mindre enn i apri. Av makre be eet tatt 00 mot 00 i nni ifjor. Sett i forhod ti gjennomsnittsfangsten for mai i siste tiår var utbyttet normat. Fisket bar især foregått Skagerakk og eet nordige Kattegat. Av hornfisk be eet tatt mere enn i mai ifjor og gjennomsnittig.i mai 94-. Av å be eet fisket 0. I aksefisket med drivgarn i den Østige de av ØstersjØen detok utenom bornhomske fartøyer 40 båter fra andet for Øvrig. Fisket var godt v.ec månedens begynnese, men avtok sterkt. Iat be eet tiført ca. mot 90 i apri. Incustrifiskfangsten utgjorde 800 mot 8600 i a p ri. Utbyttet be 300 større enn gjennomsnittig i mai i tiåret 94-. Den samede fangst av.skadyr be på 80, worav 00. cyphavsreker og am. reker. Fisket etter ~åbranc i NordsjØen,.som såvidt er begynt, ga 000 kg. (Fiskeribadet - juniutgaven). Fesk med fiskesmak. Vi gjen gir nedenstående artikke fra»fiskeribacets<< j uniutgave: «Dansk Bacon er berømt for sin kvaitet, som er utviket gjennom mere enn en menneskeaders må bevist arbeide. Det har vært agt særig vekt på.svinenes oppforing som hitti atic har vært basert på kron og skummetmek. I årene etter krigen er man imidertid i stigenc~ utstrekning gått i gang med å ers tat,te skummetmeken med andre proteinhocige foringsmicer, og eet_ dreier seg her særig om fisk eer fiskeprodukter, ats å rå fisk, fiskeme eer fiskeensiag.e. Det hevdes at dette har ført ti en faktisk forringese av baconkvaite,ten. Av de nevnte foringsmider ansees fiskemeet for å være det minst farige ~, anvende, fordi eet er forhodsvis fettfattig. Om rå fisk sies eet at den hurtig går i forråtnese, og den innehoder ea giftstoffer, som kan være direkte dødbringende eer i andre tifeer forårsaker kasting hos drektige soer. Fiskeensiage fremsties.som kjent av rå fisk med ti ~etning av syre, som rege svovesyre. Hvis fiskeensiag~ ikke ska være skadeig for dyrene, må den være :fremstiet av absout fersk fisk, og den ti ensiagen anvendte syre må være fustendig neutraisert før ensiagen anvendes ti oppforing. Det hevdes at meget av den fiskeensiagc som utbys tisag er fremstiet r ent tifecig og uten noe.n virkeig kontro, men den kjøp es aikeve av by)ncer ti oppforing av svin, hviket kan ha meget avorige føge<. Hvis fiskeprodukter av den ene eer annen art anvendes i visse mengder i svinefor, får fesket smak av fisk og eet bir dermed praktisk,tat uspiseig. Det hevdes at fiskesmak i fesket forekommer i angt større utstrekning enn man iaminneighet er tibøyeig ti å anta. Det har vært mange kager på hj emmemarkecet, og en dag resiker es eet,t eet at eet også innøper kager fra kundene i utandet. Det vi naturigvis være noe av en katastrofe, hvis for eks. dansk bacons renome i Enganc skue ide s-mee. Det sties derfor krav om en neget n~~yaktig kontro med anvendesen av fisk ti oppforing av svin. I og for.seg er fisk et sunct for, og små mengder av fisk eer fiskeprodukter i svineforet Ødeegger ikke smaken, når eet bare brukes ti mindre gris er. J\.Ten faren igger i at fiskeforet brukes for 330

7 Nr. 6, 3. jui 9 enge og 'i :for store mengder. Hvis en gris bare over en kortere periode har.fått for meget fisk i foret sev i ung ader, forsvincer fiskesmaken i fesket adri. Det samme gjeder soer, som jo også engang ska saktes. Det hevdes forøvrig at eet er fei, når man antar at eet er biigere å fore med f.iskeensiage enn med skummetmek. Med de nåværende priser ska en forenhet i skummetmek koste 84 )6re, mens en forenhet i fiskeensiage koster 0 Øre. Tross at vi formodentig fiskee.nsiagen under behørig kontro bevare sin anvendeighet.som formicce <<. Dansk fiske ved Grønand i god gjenge. Fra eet grønandske fiskerikompagni er eet kommet medinger, som tyder.på at fisket ved GrØnand hoder på å komme i fast gjenge og at eet innbringer betydeige be9.p. På grunnag av de fangster, som aerede er bitt tatt regner kompagniet med at eet aerede i inneværende år vi bi eksportert fisk.for 3 mi. kroner ti U.S.A. Det er hensikten i sommer å chartre et st)6rre norsk kj Øes.k:ip, som ska besørge transportene fra Gr9nand ti U. S. A. (Dansk Fiskeriticende 0/6). God begynnese for kveitefisket utfor British Coumbia. IfØge juniutgaven av»canadian Fisherman«har kveitefisket fra British Coumbia gjort en god begynnese med med betydeig st)6rre fangster i Øpet av de,første fangstdager enn ifjor. Gode værforhod gjorde at ae sags båttyper kunne fiske på bankene i engere tid, derti var det rikeig med fisk og store fangster be brakt inn ti I'rinoe Rupert B. C. Sesongen begynte onsdag 4. mai. Mandagen etter kom de første førefartøyer med fisk direkte fra fiskefåten på fetet ti Vancouver. Kveiten var å få kjøpt i detaj påføgende dag. I Prince Rupert everte 6 fiskefartøyer samme dag. De samede fangster utgjorde da pounds eer ve så meget som på samme tidspunkt ifjor. Prisen på åpent marked i Prince Rupert å omkring cent avere pr. pound enn ifjor. De feste båtene sogte sine fangster ti kooperative sagsag og fikk utbetat ende av prisen straks og vi få restoppgj Ør senere hen. Fisk brakt i and ti 8. juni 9. Fiskesort Mengde Torsk Hyse Sei Brosme Kveite... 3 Båkveite.. 38 Fyndre Uer... 9 Steinbit I at 6 8 Finnmark i tiden. januar Anvendese Fersk og Fiet SatetJHengtJFiskefrosset me ) Utvunnet damptran: h, rogn 94 h, herav satet 36, iset 68. )Herav ti rotskjær 90. Oversikt, forts. fra s. 36. Br-istz:ngfisket: I uken er det i Osofjordområdet fisket ca. 000 skjepper brising otnkring SingeØy i Hva er, derti ca. 000 skjepper fordet på Indre Osofjord, Homestrands- og Kråkstacfj ord. I Hordaand er eet fisket 9 skjepper brising og 0 skjepper banding, i Hardanger vesentig, og i Sogn og Fjor dane fisket skj,epper brising og 40 skjepper banding. Hernetikkfabrikkene oppgir pr.. juni å ha mottatt av prima brising 6 30 skjepper, Y-vare 4664 skjepper og av prima banding skjepper (prima). Vi everer inndampingtianegg (System Fadmark) i ett eer fere trin. Send oppgave over fabrikkens kapasitet og imvannmengde, så sender vi forsag med pristibud. A.S. MYRENS VERKSTED ~ok< 400 OSLO Tee!. 38 o j Gang! 33

8 ::" "" _æ ~ c ED (3 ro Norges uttørsei av fiskeprodukter for 3. desember 9 og fra. januar ti juni 9 og uken som endte 4. juni TOLLSTEDER Fersk Fersk Fersk sid i at vårsid Storsid Fersk f ~rsk t brising Frossen Frossen Frossen Frossen ~ossent brising Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk fetsid 0 Fersk Frossen ~~gs og små- sid i at vårsid storsid fetsid 0 ~~gs og fisk i at torsk ange sei hyse makre _s ~-----s småsid _ Fersk kveite Fersk fyndre " , 40~ 40 40" 40 4Uti_. 406, Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... \j:åøy.... Aesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... I at.~ I uken*).. \ODD o = =. = ~ -- ~ ~ s~ = = = IS = ~ w = ~ ~--=---=---=-~ --4--rn 3 ---gg-=- 0--=---f = n------s3 4 *) På grunn av korre,sjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utføresen uketaene ikke atid stemme med taene fcr»i at«. :Cessuten vi oppgahne fra noen av de nordigste bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år O Frossen Rund- Rund- Frossen Rund-~ F:rsk Fersk ~ersi<; Fersk Fersk F~rs~ Fersk Anne;n fersk ~ro~sen torske- frossen Fr?~sen frossen hyse- frossen Frossen Frossen Frosse;n T~isk.Ki:ppa brosme pggha håbrand aks Stembt rogn fsk fisk at fiet torsk seifiet sei fiet hyse makre aks annen fsk at fisk a TOLLSTEDER ~--- Stat. nr ,.6. 6, ~ 40~ 4a 40a ? S. 6 G ~----~------~----~----~----~------~-----~~8~.9~.~ j.- Fredrikstad Oso Kristiansand S Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø \j:åøy Aesund O 69 Mode Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø O Hammerfest Vardø Andre I at r4--= ut ~ I_u_æn_*_) _--_--_- _ _- --_?_-_~~ _.-_ ~ -u- 48 -s -r _ ~-'? _ _8 w w tv

9 z... \) _OJ ~ c 0 OI \) TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... Iat~ I uken*).. Satet sid i at Satet Satet Satet vårsid Storsid fetsid Satet Satet Satet Krydderi Satet skjære- Nordsjø- isands- bs~fet Kh~der satet fisk sid sid sid ns mg s brising i at Satet rogn R:Jdkt!Hummer! Reker Andre skadyr i at Fiskeme Sideme (Herund. ITangme tørrfiskme),,,,,,,, J---,,,,,,,,, 444n : 444a " n O O ! ! 9 I ~ ~ 3 99 TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... Iat~ I uken*).. Andre Hermetikk Damp ' ' ' ' B Høyvita- Botte- Po y- Avfas- F t Se-, Råmedi- Bank- b= Brun- Hå minhod. Seoje nose og merisert tran og Herdet Stearin et- Fiske- kobbe- forstoffer oje m.v. settoje sjødyr- grakse og 0 em kappm. - Annet ) medisin tran sintran tran tran tran tran Kveite- rå sperma- og raff. tran fett m. v. syr~r. im Guano) skinn og ---~ ~ rå oje Stat. nr _ n ' ' ' ' ' -- kg _ I 08! I 894 _ I _ 86 O 6 8 _ } Av stat. nr benme er bare hvabenme tatt med. ) Av stat. nr. er bare hvakjøtt-ekstrakt tatt med. S w w w

10 Nr. 6, 8. jui 9 Utførseen av fisk og fiskeriprodukter apri 9 fordet på nd. Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. Vare og and Apri Jan.-apri Mengde Mengde Verdi Vare og and Apri Jan.-apri \Iengde Mengde Verdi Vare og and Apri Jan.-apri Mengde Mengde Verdi Fersk og iset sid i at.... Begia og Luxemb. Frankrike.... Nederand Storbritannia og N. Irand.... Sverige.... Tsjekkosovakia. Vest-Tyskand Øst-tyskand.... Østerrike.... Andre and i Eur. Frossen sid i at.. Begia og Luxemb. Finnand.... Frankrike Nederand Portuga.... Storbritannia og N. Irand.... Tsjekkosovakia. Sverige..., Vest-Tyskand... Øst-Tyskand Østerrike.... Andre and i Eur. Israe.... Andre and.... Fersk og iset fisk i at BegiaogLuxemb. Danmark.... Frankrike.... Itaia.... Nederand.... Storbritannia og N. Irand.... Vest-Tyskand Andre and i Eur. Andre and.... Frossen fiet i at. Itaia.... Nederand.... Sveits.... Vest-Tyskand Østerrike.... Andre and i Eur. Sambandsstatene. Israe.... Andre and.... Rundfrossen fisk i at...,.... Itaia.... Storbritannia og N. Irand..., Sverige..., Vest-Tvskand.. Andre -and i Eur. Sambandsstatene. Canada...,.... Andre and.... Tonn Tonn 000 kr f 0 69 Tørrfisk i at... BegiaogLuxemb. Itaia.... Nederand.... Sverige.... Andre and i Eur. Brit. Vest-Afrika. Fransk Ekvatoria-Afrika Sam bandssta te ne. Andre and.... Kippfisk i a:.... Itaia.... Portuga.... Spania.... Andre and i Eur. Egypt.... Portugis. Afrika. Cuba.... Mexico.... Nederandsk Vest-India.... Brasi.... Uruguay.... Venezuea.... Andre and.... Tonn Tenn 000 kr Satet sid : at Danmark.... Finnand.... Frankrike.... Sovj et-samved.. Sverige.... Vest-Tyskand Øst-Tyskand.... Østerrike.... Andre and i Eur. Sambandsstatene. Andre and Satet fisk i at bourg.... Itaia.... Andre and i Eur. Andre and.... Fiskehermetikk i at BegiaogLuxemb. Eire.... Finnand.... Frankrike Itaia.... Storbr. og N. Ir.. Sverige.... Vest-Tyskand.. Øst-Tyskand.... Østerike.... Andre and i Eur. Begia og Luxen.- Sør-Afrika- Sambandet... Britisk Vest- Afrika.... Sambandsstatene. Canada.... Israe.... A ustra-sambandet.,.... New Zeaand.... Andre and.... Side- og fiskeme hertt. tørr f.m.e i at Begia og Luxemb. Danmark Finnand.... Frankrike.... Storbr. og N. IrL Sveits.... Vest-Tyskand... Øst-Tyskand... Andre and i Eur. Sambandsstatene. Israe.... Andre and Da.mpmedisintran i at Danmark Eire Finnand.... Frankrike.... Itaia.... Jugosavia.... Nederand.... Storbr, og N. Ir.. Poen.... Tsjekkosovakia. Øst-Tyskand.... Østerrike.... Andre and i Eur.. Sam bandssta te ne. Canada.... Brasi. _.... Coumbia.... China... _.... Indonesias Foren. Stater Tyrkia... - Hong {ong.. 4, 9 Andre and A m~en tran i at.. Begia ogluxemb. Danmark.... Finnand.... Frankrike.... Heas.,.,.... Itaia Nederand.... Storbr. og N Ir. Sveits.... Tsjekkosovakia. Vest-Tyskand.. Østerrike.... Andre and i Eur. Sam bandssta te ne Andre and... Tonn Tonn 000 kr O ~30 ~

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 31. oktober 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 31. oktober 1953 .r!.... ~ ~ Ufgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 5. november 195 Nr. 44 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer