Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953"

Transkript

1 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang" s teefoner 1 6 9, Postgiro nr Teegramadresse:.Fiske nytt". Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 19 Det var meget uvær og ite fiske i uken som endte 17. januar. Av småsid be det fisket ende fere steder i fjordfarvann i de tre nordigste fyker og enger sør. Storsidfisket er ennå ikke begyndt, og det ater ti at hovedtyngden av siden ennå står angt fra and. I Finnmark var fisket bedre enn ventet med gode bankfangster fra Nordkappog Nordbanken samt ende fangster i bakken, men utrorsdagene var få. Trotns og Vesteråen var det smått med fisket bare noen få devise sjøværsdager. Under rusefisket var trekningen av rusene og samingen av fisken adskiig hindret av været. Møre og Romsda, Sogn og Fjordane samt Hordaand hadde ubetydeig fiske distriktene enger sør noe mere. Det be iandbrakt forhodsvis meget håbrand, forhodsvis bra av reker og ende hummer. F etsid og sm~sidfisket: Det n1edes.am,samet ukefangst for NordNorge på 70 h 1mot 8 80 h uken før. Av fangsten be h :fisket i Finnn1ark, at i Ata, nemig på Bekkarfjord 900, Lerr 1 isfjord 00, Langfj ord 800, Kåfjord 00, Rafshotn 0, V a:rgesund 70 h. Trroms hadde h, hvorav på {venangen 00, N01rdrei1sa 670 Usfja:rd 1100, Ersfjord 70, Finnfjord i Lenvik 70, SØrrei.sa 900, Gratangen 100 h. Nordand hadde O 00 a11, hvorav på Sordandssundet 7000, Ofoten 190 og Hegeand 10 h. I distri!ktet HU'hom's,råsaStad be det av ietsid opptatt 9 h t'i 'Si1d01je, av 'Sn1åsid 1 h ti hermetikk, 67 h ti 1si1doje. Det be bant annet fi sket ved Gurvikda, FrØya, hvor det be satt et andsteng på 000 h. SØr ~or Stad 'be det 1i ForØdistrikte,t og i SoUu1t1d ved BuskØy ta:tt tis. ca..000 h mussa ( 11 cm) og ved Tungenes, Stavanger 1000 h banding. StoYsidfisket: Værforhodene i uken har hindret enhver ordinær ut,seiing ti1 storsidfetene 'Og har også hemmet forskningsfartøyet «G. O. Sa rs',s» arbei,de. ForskningsfartØyet har hatt,kontakt nned s,i,den, 'SOi11 fremdees ater ti å stå angt ute. UndersØkeser angs Storegga tydet iføge n1eding den 19. januar at si1den foreøpi'g ikke var seget 1så nær. Langs and ha.r det på sanågarn vært tatt n1indre fangster av stor.sid og storsidignende smd såve i Øygaren utfor Bergen, s10m i ForØdistriktet og ved SmØa (Veidhomen) på N ondrrnøre. Rusefisket: Trekningen av 1rusene har i utstra1ct grad vært hindret av været 'Og ikeedes ;samingen av fisken. Det be,imidertid i uken tiført Trondheim 0 og Bergen 0 evende tor,sk, Ber,gen dessuten 000 kg småsei (mort) fra SmØa.

2 Nr.,. januar 19 J7is~et i Finnnwr~: Umfang1s,ten kmn op,p i 188 1Jonn mot 76 uken før. Det var atski!uig uvær, 1nen be tatt bra fangster 111:ed oppti kg på bankbåter ~ra Nordka_jpbanken. Fra ØstFinmna,rk 1bJ,e det ~tatt bra fangster på N.ordbanken. Eers ;foregår det en de fiske i bakken n1ed oppti 00 kg fijsk på 1000 an~er. Av ukens.fan,gster nevnes 7 torsk, 86 hy:se, sei (mest overstått garnsei ti opp1naing), 11 brosn1e,, kveite, Hyndr.e, 1,9 stei1jbit,,6 uer, 1,1 båkvei,te. Det detok 8.fartØyer i,fisket mot.1 uken før. Fra Troms tf:o.reigger,ikke 1medinger. Fra Andenes i Vesteråen :111edes det om devise utrorscager n1ed sn1å fang1ser. P.r. 11. j an:uar var det f.or Andenes fisket 16 tors:k, 7 sei og 60 \Jg ange o.g brosn1e. Fra BØ.medes det at seifi~sket n1ed garn va'r hindret av dårig vær ukepartiet var på 7. Av torsk (skrei) er eet for AndØya 10ppfisket 6,. N nksund (Øksnes og Langenes) 19, BØ t:o11jn. Fisæ vekten oppgis ti 0~00 {)g,pr. 100 stk, everhodighetren ti 1 [1J a:v 700 ti 900 kg fi,s~, tranprosent0. Bank og kystfisket: Fra MØife og Ro:msda me1des.det om uvær, andi.gge og ukefangst på bare 1,6 fi'sk og reker. Arv f.i~s1ken nevnes,6 torsk og,7 t:onn hå. Sogn og Fjordane: Det medes om andigge. Hordaand: Ukefang1sten utgjorice,9 ~ton diverse tfi,sik ~ mest hå (, ). Rogaand: Det n1edes om ukefang:st på kg fis,k. S kagerak,ysten: Det be tatt 1 fisk. Osofjorden: Ukens fiskefangst utgj onde..fi åb rann: Hee 1 båter everte håbrannfangster, nemeg fra 00 t.i 000 kg hver tis. 000 k~g. FHngsttiden be tides 1k1ort grunnet været. Skadyr: Av reker hadde Osofjorden 000 kg kokte, 1000 kg rå, Ska1gerakkysten kg kokte, 000 kg rå, R oga>and 000 kg kokte, VLØre og Rom~sda 100 1~g. Av hummer hadde S1kagerakky1st.en 000 kg, Rogaand 000 kg. Fisk brakt i and Finnmark tiden 1. januar ti 17. januar 19. Fiskesort Mengde Anvendese Fersk og Fiet SatetiHengt\Fiskefrosset. me Torsk Hyse ~ Sei Brosme... Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit... ' I at Utvunnet damptran: 79 h. k t Hee andets fiskeritidsskrift Def er ef bad i vekst ST TISTIK FIS EN YTT AKTUELLE IKLER fra inn og utand 6

3 Nr.,. januar 19 Utandet. Fisk brakt i and i M ø r e og R o m s d a fyke i tiden 1. januaro. januar 19, Fiskesort Mengde Anvendese Satet! H~r:e /Hengt/ Iset Fiskeme En overvedende mengde uønsket fisk i Hu. <<The Fishing Ne1vs» skr.iver redaksjonet 10. januar 19: Disse som ens tonig og stadig er på ferde med antydninger om at fokene i fiskehandeen trekker formuer ut av foks ommer, mest av konsumentenes, gjør ve i å gjøre de midertidige oppgavene over 19resutatene for Hus fiskehavn ti gjenstand for nærmere studium. Hu everer en større de av andets fiskeforsyning enn noen annen havn. Etter å ha studert oppgavene bør kritikerne om muig, tenke nærmere over dem. Oppga vene er en temmeig nedsående esing fordi de avsører en overvedende mengde ikke Ønskede fangs ter, og dessuten en nedgang i pengemessig.omsetning på om ag Fiskekvantumet som ikke fant kjøpere på havnens engrosmarked utgjorde mer enn eer over dobbet.så meget som i 191. Mengden av den såedes tibakeviste fisk, hovedsakeig torsk og småtorsk, Øket fra stones i 191 h over stones i 19 ta som gir foranedning ti avorig omtanke, idet de representerer et dagig overskudd på gjennomsnittig over 700 ~tones gjennom hee året. Forat ingen ska tro at denne uønskede fisk fremkom fordi britiske tråere benyttet anedningen på grunn av banysingen av isandsk fi.sk ti å oversvømme markedet med fisk av egen produksjon, vi et par ta være tistrekkeig ti å stie tingene i.sitt rette ys. Samtidig med at kvantitene av uønsket fisk svumet opp,.gikk everansene av britiskfanget fisk i Hu tibake med stones, dessuten be produsentene avregnet med ansagsvis pence gjennomsnittig mindre pr. stone enn året før. Dersom isandske tråere fremdees hadde evert i britiske havner vie fiskeoverskuddet venteig vært ennå større enn eet be. Detajer te oppgaver foreigger foreøpig ikke, men de midertidige viser at Hu i 19 håndterte cwts. ti verdi ca. : O sammenignet med 9 10 cwt. ti verdi : i 191. Hvordan nedgangen i sag og omsetning ska s tanses bir hovedprobemet i fiskehandeen nå fremover. _ Man vi merke seg at verdifaet er større enn nedgangen i forsyningene. Som kommentar ti stiingen uttate viseformannen i Hu Fishing Vesse 01vners Association føgende:»det er tydeig at pubikum spiser mindre fisk enn før. Prisen på kjøtt og ae viktigere matvarer har steget, mens fisk var biigere i 19 enn i eet foregående år. T.itross for dette spiste fok her i andet nesten pst. mindre fisk i 19 enn,i 191. Kanskje årsaken er at de har mindre penger å bruke.«dette gjør baksnakket om at rederne benytter seg av ae muige mider, inkus1ive forbudet mot isandske everanser, ti å stee markedet i tstand ti egen forde, ti Øgn. Da ny'ttåret begynte torsdag. januar fortsatte strømmen av uønsket fisk i Hu. Nevnte dag utgjorde den 000 stones. Torsk Sei... Lyr... Lange... Båange f Brosme... Hyse Kveite... Guf., rødsp... Smørfyndre... Uer... Skate og rokke Annen fisk Håbrann... Pigghå Makrestørje.. Hummer... Reker... Krabbe Herav ti:. I at 08 0 ~ ~~ ~~ ~ Åesund Kristiansund N. Smøa... BudHustad 8 8 OnaBjørnsund Bremsnes.. ''. Haram... O O Søre Sunnmøre Grip... ' Kornstad... Leverkvantum 110 h. Senerehen har knappe f,orsyninger og høyere priser vært fremherskende både i Hu og Grimsby. Dermed har også vis se grener av pressen og andre poitisk betonte fornyet sin jammer over fiskeprisene. Den putseige knapphet med påføgende prisstigning skydes dårig vær på de feste fiskefet og dårig fiske.på noen av dem. Sik er det i fiskerinæringen. En uke opp og en uke ned og a verdens skrik og skrå formår adri å jevne ut ujevnhetene. Intet ærig menneske kan ve misunne produsentene ukens bedre priser etter de foregående to meget dårige uker, da en de tråere ikke engang oppnådde dekning for turens omkostninger. Omegning ti grønandske banker. En gjennomgåese av fiskebankene som tråfiskerne fra Hu besøkte forøpne år er.iustrerende. Mens det har pke.t med fangstmengden fra GrØnand, KvitsjØen og Nors~ekysten har det gått tibake med fangstmengden fra Isand og Murmanskky,gten.

4 Nr.,. januar 19 Verdien av utførseen av fisk og fiskeprodukter, hva. fangst og andre produkter av fangst i nov. og januarnovember 19. Fisk og fiskeprodukter november Januarnov Verdi 1000 kr. Verdi 1000 kr. Sid og fisk Hermetikk Dyriske f6rstoffer, unntatt hvakjøttme Sjødyrever, unntatt hva.. 1 Rå sidoje Tran i at '' ' f Poymisert og raffinert sjødyroje ti matbruk (også hva og se) Sjødyroje, annen Maeroje av sjødyroje... 0 Sufonert sjødyroje... 0 Fiskeim Rogn, satet Meke, siderisp o. a. prod I at Hvafangst: Hva og kobbekjøtt H vakj øttme '' t H vaever..., Hva, sperm. og bottenoseoje. rå Produkter av sperm og botenoseoje Herdet fett... O De gras " t '. 9 Hva barder I at Andre p rod. av fangst: Seoje, rå..' Skinn av se, kobbe og kappmyss t '.,, ' 66 6: Huder av hvaross og hvitfisk O I at Fra den isandske kyst et område som fremdees er gj.enstand for bitre mots etninger har Hus fangster fat fra stones ti stones. Taene gjeder bare britisk fangst, ikke isandsk eer annen. Fisket på Murmanskkysten har gitt stones eer stones n1indre enn i 191. Taene for fangst i KvitsjØen viser noen stigning, mens Hus fangster fra Norskekysten viser Økning fra stones ti stones. Men størst Økning f.!er på grønandske farvann, som det nå fiskes i i større utstrekning enn før som kompensasjon for tapet av områder i isandske. På grønandsbankene tok tråfiskere fra Hu i 19 i at s.tones mot stones i oppgaver for Gr.imsby foreigger for tiden ikke og Grimsby og Hu skaffer tisammen ti veie / av andets fiskeforsyning men man mener at også Grimsby har tibakegang. Man tror at fangs tverdien igger % pence avere pr. stone i Grimsby enn i 191. I Øpet av året var det betydeig stigning i forsyninger fra grønandske farvann, nedgang fra Isand og B j ØrnØybankene. Aberdeens beste inefartøy. For tredje gang på rad har fiskefartøyet <<Eena» vært Aberdeens beste inebåt. Det står Øverst på isten for havnens inefartøyer i de forøpne 1 måneder av 19 med bruttoinntekt på :E 9 9 for 1 fangstturer. N es<thøyest igger <<B isdean» med :E 9 8 for 11 turer, mens «Prestige» har best gj ennomsnittsutbytte pr. tur. Det utførte 8 turer og f,isket for :E (The Fi<Shing News 10. januar 19). Hu's norske sidesesong. I Hu håper man at importen av sid fra Norge vi ta ti i sutten av januar. ImportØrenes norske forbindeser har antydet dette brevig på grunnag av de undersøkeser forskningsfartøyene har gjort. Prisen på siden, oppyses det, vi igge pst. avere enn prisen i sesongen 19. HuimpØrteren sier seg ve tifreds hermed. I fjor behandet de norsk vintersid. Nordmennene på sin s.ide håper på å kunne sende betydeige større kvanta i år, men om sidehandeen virkeig makter å absorbere noen Økning er noe annet. (The Fishing Nev.rs 10. januar 19). Ministry of Food og de britiske sardinprodusenter. I tisutning ti artikkeen»den britiske sardinhermetikkindustri. Hindringer for 1stØrre britisk produksjon» i forrige nummer av Fiskets Gang gjengis nedenfor en oversettese av et inserat i <<The Fishing Nevvs» for 10. januar under titte «M. O. F. and Canned Sardines»: «Som kommentar ti artikkeen av Mr. C. W. Banks, direktør i British Fish Canners, Ltd., offentiggjort i forrige ukes utgave av The Fishing News oppyser en tasmann for Ministry of Food at den siste kontrakt med Norge om hermetiske fiskevarer be suttet i 190 av den daværende sosiaistregjering som et bukkjøp. Et kvantum brising og,sid igger fremdees på ager. Departementet hadde i noen tid forsøkt å avvike kont, oen med hermetiske fiskevarer. De tok meget av pris for disse varer, og dersom britiske hermetikkfabrikanter føte konkurransen burde Øsningen for dem være å kjøpe opp behodningene av departementet <ti av pris. Det var i fabrikantenes egen interesse at departementet avviket di,sse forretninger, sa han, og så snart som departementet be kvitt sine behodninger vie det tiate import som privat entreprise. De britiske hermetikkfabrikanter vie da måtte møte konkpurranse fra britiske importører. Departementet hadde innstiet ytterigere import og oppkjøp innti behodningene var rømmet. (The Fishing News 10. januar 19). 8

5 Ingen sidesesong i Britisk Coumbia? Det er badet <<Commercia Fisherman», som stier ovennevnte spørsmå i sin novemberutgave. Det skrives : «Ute av stand ti å konsoidere de krefter som bevirker at markedsprisene på.siceprodukter faer, mens produk ~j onsomkostningene ikke viser tegm på nedgang, ser både fabrikanter og fiskere på at sidesesongen går bort i bare uvirksomhet. Et tibud om $ 6 pr. under forutsetning av at fisket be satt i gang 16. november be att upåaktet, mens et senere tibud med forsag om $,7 ikke har bedret utsiktene. I meomtiden har United Fishermen's and Aied \iv orker's Union foresått vodgift medhod av provinsens fiskeriov punkt, hviket fabrikantene ser,meget kjøig på. Sev med prisforhodet brakt i orden ~ begynnesen av desember er eet usannsynig at fisket vie komme i gang i Øpet av den korte tiden som gjensi: O før ju. Få ten bruker å gå i heigdags og ferieoppegg på den tid. Kanadisk sidoje be i midten av november notert i 6% cents pr. pund <<subject to procuction». På ignende ba sis be sideme tibudt ti $ 18,0 pr. (70 pst. protein) eer $,6 pr. enhet i <<buk» + sekkingsomkostninger.» Fabrikantene av Jaksehermetikk i Aaska foranger ønnsnedskjæring. Nr.,. januar 19 Iandbrakt fisk ti Må I ø y og omegn i tiden. januar 10. januar 19. Fiskesort Mengde Satet! Anvendese Iset Hermetikk Torsk... Sei. Lange Brosme Hyse... Kveite... 1 Gufyndre : Skate... Annen fisk. 1 Størje Håbrann... Pigghå Hummer... Reker... Krabbe... I at 9!Hengt! Fiskeme Aaska Samon Industry Inc. har postet varser ti fiskerfagforeningene, som sier opp avtaene samtidig med at det «for å redde industrien» foranges en nedskjæring av Ønn in gene. Hovedkvarteret for aksefabrikantenes organi,sasjon er Seatte. Fristen settes ti. desember. Det har nå i mange år vært eet vanige, at eet har vært fagforeningene, som har sendt ut varsene med krav om ØnnsØkninger. Fabrikantenes forbund meddeer at eet ikke vi påstå at fabrikantene driver med tap, men mener at driftsomkostningene priser produktene ut av markedet. Avtaene i et anta av 0 stykker omfatter arbeidere og 00 forskjeige Ønnsskaaer. (Commercia Fisherman november 19). Sardinfisket i Caifornia ater ti å bi dårig. Sardi1fisket i NordCaifornia har vært dårig og nå ater det ti at fisket ska bi dårig også i syd,ige farvann. SydCaifornias sardinsesongs offisiee begynnese fant sted. oktober, men de første fartøyer av snurpefåten på 10 enheter gikk, for eet før ste på grunn av måneperioden og for det annet fordi det ikke var bitt oppnådd enighet med hermet1ikkindustrien om prisene, ikke u.t før 19. oktober. Endeig be prisen fastsatt ti $ 7 pr. med en ekstra premie på $,0 p.r., dersom fåten innti 19. november ikke skue ha nådd opp i fangst på tis Det.så ut ti at hermetikkindustrien skue få betae for «turen», idet eet 6. november var b1itt fanget under 000 samtidig med at utsiktene ti bedring var små. Sesongens <<åpningsnatt» hadde en fangst på 00 mot 7000 året før. Litt forsonende var det, at det samtidig be iandbrakt 700 <<jack mackere». Totafangsten i oktober be på tisammen bare 1789, hvorav hermetikkindustrien produserte 81 kasser. tiegg her ti kom 0 ansjos, hvorav pakket 7988 kasser. ForeØpig var det ingen som snakket høyt om prisnoteringene for sardinhøsten 19. (Pacific Fisherman desember 19). Det vi bi satet 000 sid for Orienten i Britisk Coumbia. Mes teparten av British Coumbias satsidhance med Orienten vi i år Mi drevet av New China Incustria Deveoping Co., Vancouver, hvis direktør er Mr. C. C. Ho, som overfor <<Pacific Fisherman» har oppyst, at det sannsynigvis i Øpet av de par første måneder vi bi skipet om ag 000 ti Hong Kong og Formosa. Siden vi bi pakket på vanig måte i tønner med ake. I tidigere sesonger firmaet har detatt i sidehandeen siden 199 har siden vært innkjøpt fra fiskere eer pakkere, men på.grunn av uvissheten n1ec hensyn ti forsyninger som føge av prisuenigheten meom fiskere og kjøpere, har firmaet nå trådt inn i næringens Hskerimessige gren gjennom chartring av to fiskebåter, en taubåt og ektere. I oktober måned var firmaets fartøyer de eneste som var aktiv t beskjeftiget med sidefiske i British Coumbia. (Pacific Fisherman desember 19). Størjemarkedet i USA. Sev om eet ikke var grunnag for noen seier.gparade måtte SydCaifornias.stØrj ehermetikkincustri innrømme at den fremdees var med. Det hadde ikke vært meget å tjene, på den annen s~ide var eet heer ingen som hadde hatt noe særig tap. SydCaifornia ventet seg å sutte av 19 med et pakningskvantum på 8 mi. kasser eer itt mer enn i 191. Innen dette kvantum medregnes imidertid importert råfisk med tis. ca eer kasser hermetisk vare,,som Mir å trekke fra for å finne den innenandske fåtes everinger. Pakkerne var stort sett tiureds med saget, som å 7 pst. høyere enn i 191. Behodningene ved årsskiftet ventet en å finne itt høyere enn ved forrige årsskifte, nemig rundt om mi. kasser. 9

6 Nr.,. januar 19 V i everer INN MPINGSANLEGG ett eer fere trin Fadmarks System (pat.) Send oss oppgave over fabrikkens kapasitet og imvannmengde, så sender vi Dem forsag med pristibud. Vi har i arbeid fere større anegg for fabrikker på Vestandet og NordNorge. Spør.S. MY E S VERKSTED Boks 00 OSLO Teef Atante.rhavsstatenes kystområde var fremdees «fremmed and» [or vestkystnæningen og fut oppta:tt med hermenisk bonito fra Peru kasser pr. 0 sept., ennvidere n1ed J a.,pans akepakkede pr.odukt kasse' pr. samme dato, >Samt med Japans størje pakket i oje ks. Seks hei metikkfabrrikker på Østkysten var dessuten beskjeftiget med pakning av im.portert råfisk mengden vites for tiden ikke men det offisiee kasse ta utgjør 1, mi., hvorav hovedtyngden frembys ti sag på Atanterhavskysten. Der var visse tegn.ti prisstramming, men ikke sterke. Svære summer på miionbeøp tisammen var bitt anvendt av industr.ien ti avertering og sagsfremme (eet be «gratiskj Øring» for det utenandske produkt). Meget veykte, og meget kostbare feeskampanjer med andre næringsmidceprodukter v.iste sin berettigese og Øket saget av herm. størje. StØrjens popuaritet be spredt ti hver avkrok av andet. (Pacific Fisherman desember 19). Danmark eksporterte fiskevarer ti verdi 0 mi. kr. i 19. På et f,iskerir.åc1smøte i Frederoikshavn nyig r.edegjorde fiskerikonsuent P. F. Er,ichsen for dansk fiskeek~s~ont i J 9. IfØge referat i Dansk Fiskeritidende for 9. januar he det uttat bant annet fø.gende :»En vesentig de av utførseen har vært basert på de i handesavtaene fastsatte fiskekontingenter. Dessuten er eet eksportert betydeige mengder ri and med iberaisert hande, mens mindre kvanta er utført som edd i private varebytteforretninger. Det har funnet sted eksport tii 7 forskjeige and. I,handesavtaer som Danmark har med Tsjekkosova~ kia, Finnand, Frankrike, Israe, Itaia, Nederand, Poen, Svei>ts, Spania, Sverige, \FestTyskand og Ø sterrike er det foruten andre varer fastsa.tt bestemte kontingenter for f.isk og.fiskerriprodukter. Den samede skjønnsmessige utførse av fisk og fiskeprodukter har i forøpne år utgjort ti verdi 0 mi. kr. mot ti verdi av 18 mi. kr. i 191. UtfØrseen fordeer seg såedes: Fersk og frossen f,atvannsfisk ink. sid og brising ca. 9 mi. kr. (i 9 ca. 89 mi. kr.), fiskefiet mi. kr. (0), å 1 mi. kr. ( 1,), damørret, aks og annen :ferskvannsfisk 6 mi. kr. (0), musinger mi. kr. (), andre ska og krebs dyr 1, mi. kr. (1,), fiske'konserves mi. kr. (16), annen tivirket fisk 1 mi. kr. (19), fiskeoje og fiskeme mi. kr. (). Grunnen ti den forhodsvis ringe :::tign:ing i eksporten av fersk satvannsfisk i Jorhod ti 191 er formentig at fisket etter konsumfisk er bitt noe forsømt ti f01 dd for fisket etter industrifisk. Stig111ingen.i eksporten av fiskefiet, damørret og fiskekonserves med henhodsvis, 6 01g 6 mi. kr. skydes ti des den f01 Økede utførse ti USA av disse varer. Den samede eksport ti USA har utgjort ca. 11 mi. kr., s.om er over dobbet,så meget s.om i 191. Engand, hvorti innførseen er iber8jisert er fremdees cen overegent største avtaker av dansk fisk. Eksporten derti har andratt ti ca. mm. kr. eer omtrent som i 19.S. Ti VestTyskand be det eksportert for mi. kr. mi. kr. mer enn i fjor. I den nye handesavtae med VestTy8dand for tiden. j anuar1. desember 19 er 0

7 det fastsajtt kontingenter for fisk og f~skeprodukter, som er kontingenter.te i VestTyskand. Utenom disse faer im 1101 ten av sid, å.. satfisk og klippesk og en rekke mindre viktige varer, som er iberaisert. Den tredje største kunde er Itaia, hvorti det er eksportent for noen og tjue mi. kr. Der er betyddig stigning i f ksp.orten av fer:sk:fisk 61 dette marked, nedgang for sa~tfisk og kippfisk. Den europeiske Økonomiske samarbeidsorganisasjon O. E. E. C. har i de senere år utfodet energiske bestrebeser for å søke gjennomført feesiberaisering for f.isk, såedes at handeen heri skue være,fri. På grunn av de Økonomiske v;ansker i Engand og Franktiike synes panen foreøpig :1 vcere oppgitt. Istedenfor søkes det gjennomført en sags koordinering av avsetningen av de europeiske ands fiskeriprodukter. Hvorvidt en sådan pan den såkate «bå pan» kan gjetmomføres er det for tidig å uttae seg om.>> Ti.sutt understreket konsuenten betydningen av å kunne møte den Økende konkurranse ikke minst med aktpåg.ivenhet med hensyn ti kvaiteten av de varer som be frembudt ti eksport. Tyske fiskekuttere emigrerer ti Canada. Over rt:yve store fiskekuttere i Sesv ighostein har medt seg ti en stor etnigrasjonsa(sjon og vi i konvoi seie ti Kana da. Den kanadiske regjering!ska etter hva vervingssentraen i B.runsbiitte oppyser ha tibudt å betae kutternes fustendige fornyese ved tyske verfter og samtige reiseomkostninger for såve mannskap som deres famiier. Dessuten er det gitt tisagn om gode ervervsmuigheter i Kanaca for de sycsesvig;ske f1iskere. (Dansk Fiskerit,icence 9. januar 19). Færøyanes fiskeeksport i 19. IfØge Dansk Fiskeriticence beøp den færøyiske f.iskee<'sport i 19 seg ti 7, mi. kroner. Av dette beøp utgjorde sat og di.ppfiskeksporten eet største beøp. Den sa.tnede færøy.iske 1import beøp seg ti 6,8 mi. kroner, sik at man kan regne med et e<isportoverskudc på 10,6 mi. kroner. Svensk fiskerioversikt. «Svenska Vastkusrt:fiskaren» for 10. januar gir sm fiskerioversikt uttrykk for at fytetråfisket, som be påbegynt i november, ikke skjøt noen fart før i midten av de ~ember. Men heer ikke da be fangstutbyttet for fytetråerne av større omfang. Med bun111trå var eet dårig. Som vanlig de senere år be a t f.iske innstiet i j u~uken en tid på året ea avsetningsforhodene atid peier å være hårdt anstrengte. Fra 0. ti 7. desember å at vestkystfiske nede. Da sidefisket be opptatt igjen over juehegen be eet tau.ganske gode fangster utfor Måseskjær og nyttårsaften be sesongens første dag med store tiførser. Nærmere kasser be evert på vestkysten!ievnte dag, hvorav i GØtbeorg. Det at overveiende gikk ti eksport eet meste ti ØstTyskand. Sidefangstene bestod hovedsakeig av større:sesgruppe I, men det var påfaende meget av gruppe II. Kvaiteten var god og det be av.setning for begge sag. Nr.,. januar 19. Mens det i de seneste år på denne tid har vært iandbrakt betydeige mengder makre har denne hi tti gimret ved sitt fravær. Den tas i fytetrå sammen med sid. Etrt:er å ha vært mindre godt i engre tid be det i første uke av januar tatt.gode brisingfangster ;med snurpenot i nærheten av Lyseki. Tråf.isket etter brising i Kattegat har gitt meget dårig utbytte. Da dert: nå synes å være ganske god etterspørse p. brising har det.ikke vært avsetningsvansker. Det er fremdees et visst behov for br]sing ti herm. nedeggjng samt for annen fabrikasjon. Tigangen på annen f1isk har vært noe mangej.fu, hovedsakeig.fordi de feste båter hoder på med sidefiske. Det har ti og med vært god etterspørse etter se.i på ve6tkysten, fordi eet gjennom ny handesavtae med Franknike har vært adgang,ti å eksportere en de av denne fisk derti. Veykket forsøk på økning av saget av hoandsk satsid i Canada. <<Marketing» for 1. cese1nber meder: «Med et årig averotissementsbucsjett ~ Kanaca som har uøpet opp fra $ 00 ti $ 000 er saget av hoandsk satsid butt Øket fra kegs.i.197 /8 ti, kegs i 191/. <<Fordi jeg har drevet med sag av denne sidesort personig i Kanaca», sa Mr. Overwee (Hoand Herring F.isheries Association, Tennina Buiding, Toronto «visste jeg med meg sev at vi ikke kunne begynne å sege hoandsk sid i bred måestokk ti kanadiere. Vi hadde et begrense,t ann01isebudsj ett. Det var vårot Ønske å benyhe det mest muig virkningsfut ved å nå frem ti fok som konsumerte sid av en eer annen 1sags, ikke nødvendigvjs hoandsk. Det første år brukte vi pengene i dagsaviser i områder, hvor v.i kjente ti at eer var stor utenandsk koonisasjon, muigens kanadiere, men av.frenvmed opprinnese, såedes mineområder, tungindustriee områder, prerieprovinsene etc. Samtidig med at vi benyttet oss av en de aviser trykt på fremmed sprog, brukte vi dog mest kanadiske dagsaviser. Det var rførste året 197/8. Saget gikk ikke så verst, men heer,ikke,særhg bra. Det be sogt kegs eer sider. Da vi.innså at sicekjennere var å finne bant kanadiere,i j orcbrukscistriktene be averteringen konsentrert bant sådanne. Innrykningene i 199 betinget pasering av avertis,sementer i en gruppe på 1 aviser på fremmed sprog. Avertissementet var spaters på 70 injer. En kisje personifiserte en hoandsk f.isker, som hodt produktet en <<keg» :sa.tsic. Det be tibudt gratis oppskrifter på anmodning. Avtrykket hadde et sagord: <<ekte hoandsk sid fra NordsjØen». På sine reiser bemerket VIr. Over W ee, at en de forretninger s.og;te satsid under merke dioanc (type) Herr ing», hvor <<type» var skrevet med små nesten u.eseige bokstaver, hviket var foranedningen ti ovennevnte fremheving av <<ekte hoandsk». I 197 be eet konsumert stk. hoandsk s.id. I 19 ti november var eet omsatt stk. Og eet,ie aver.tissementsbucsjett, som nå er på $ 000 årig, er i mangt og meget å takke for det he man har hatt med dette nye kanadi~ske foretakende. (Fisheries Counci of Canada Buetin 6. desember 19). n ' I 1

8 Nr.,.januar 19 DIESEL OG SEMIDIESEL 1000 HK 16 CYLINDRER AKTIEBOLAGET RE JØNKØPINGS MOTORFABRIK JØNKØPING SVERIGE Representanter: For NordNorge: Herr ANTON ARVESEN, Engenes For SydNorge: Firma BJ. BERGESEN Store Markevei 810 Svensk fiske i første havår 19. Det svenske satva,nnsfiske har i første havpart av 19 gitt tisammen 9 00 fisk og sid eer nesten mer enn i 191 i samme tidsrom. Havfiskerne har a grunn ti å være fornøydde med dette resutat, so1111 i rede penger bejtyr at fangstverdien er Øket fra ikke fu,t 0 ti godt og ve 0 mi. 1sv. kroner. Det be tatt mer fisk av ame sag i første havår 19 enn 191, men Økningen er særskit markant når det gjeder s,id og torsk, nemig hver med 6 pst. StrØrnmingsfisket på Østkysten har dog ikke nådd opp i Øket fangstverdi. Sydky:Stfiskets avkastning har Øket med 1ni. kio og fangstverdien med,6 mi kr. ti 10,7 rnij!. kr. På vestkysten har eet vært iandbrakt godt mot 9 00 i første havpart av 191. Fangstverdien Øk;et med 6 mi. ti 8, mih. sv. kroner. Det mn også bemerkes at iandbrin gesen av fisk i utandet i perioden nesten er bitt fordobet. Denne Økningen gjeder fønst og fremst evering av sid Danmark. (Svenska vastmstf.iskaren 10. januar). Dypindikator for trå. Svenskene, professor Henry WaUman ved ChaLmers tekniske høys~we og dr. Fritz Koczy i Svenska Fiskeristyresen har fremagt for,sag ti ko11struksjon av en dypindikaif:or for fy~tetrå. Da en sådan skue være av stor betydning for fisket, har Æiskeristyresen!Sagt seg viig ti å gi begge vitenskapstnenn adgang ti undersøkeser og prøving av apparatet på under.søkesesfartøyene. (Sven ska V astku.stfiskaren 10. januar 19). N SPESIALBYGD EKKOLODD for ettbåter og skøyter. Vanntett Robust 000 meter. Tørt papir Gunstig pr:s. Hurtig evering. Innhent oppysninger ATLAS MONOGRAPH everes mot kjøpetiråding. AKSJESELSKAPET ERA PILESTRED::T 7C TELEFON 6190 OSLO

9 Nr.,.januar198 Utførseen av fisk og fiskeriprodukter okt. 19 fordet på and. Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. ~~~~~.~~ Vare og and Fersk og iset sid i at Begia og Luxemb. Frankrike.... Nederand Storbritannia og N. Irand.... Sverige.... Tsjekkosovakia. VestTyskand.. Østtyskand.... Østerrike.... Andre and i Eur. Frossen sid i at.. Begia og Luxemb. Finnand.... Frankrike... Nederand.... Danmark.... Poen.... Portuga.... Storbritannia og N. Irand.... Tsjekkosovakia. VestTyskand... ØstTyskand... Østerrike.... Andre and i Eur. Israe.... Andre and.... Fersk og iset fisk i at BegiaogLuxemb. Frankrike.... Itaia.... Nederand.... Storbritannia og N. Irand.... Sverige.... VestTyskand.. Andre and i Eur. Andre and.... Frossen fiet i at. Itaia...,... Nederand.... Sveits,.... Sverige.... VestTyskand Østerrike...,... Andre and i Eur. Sambandsstatene. Israe.... Andre and.... Rundfrossen fisk i at.... Frankrike.... Itaia.... Storbritannia og N. Irand.... Tsjekkosovakia. VestTvskand.. ØstTyskand... Andre and i Eur. Andre and.... Okt. Jan.okt. Mengde Mengde Verdi Tonn Tonn 1000 kr Vare og and Tørrfisk i at... BegiaogLuxemb. Finnand..,.... Itaia.... Nederand.... Sverige.... Andre and i Eur. Brit. VestAfrika. Fransk Ek.Afr.. Sambandsstatene. Andre and... Kippfisk i at.... Itaia.... Portuga.... Spania.... Andre and i Eur. Egypt.... Portugis. Afrika. Cuba.... Mexico.... Nederandsk VestIndia,.... Brasi.... Uruguay.... Venezuea.... Andre and.... Satet sid i at.. Danmark.... Frankrike.... SovjetSamved.. Sverige.... VestTyskand ØstTyskand.... Østerrike.... Andre and i Eur. Sambandsstatene. Andre and Satet fisk i at., O O Begia og Luxembourg.... Itaia.... Sverige.... Andre and i Eur. U.S.A.... Andre and.... Fiskehermetikk i at Begia og Lux em b. Eire.... Finnand...,... Frankrike.... Itaia...,..,... Storbr. og N. Ir.. Sverige.... VestTyskand ØstTyskand.... Østerike...,.. Andre and i Eur. SørAfrika Sambandet... Afrika.... Sambandsstatene. Okt. J an.okt. Mengde Mengde Verdi Tonn Tonn 1000 kr. Vare og and Canada : Israe.... Britisk Vest AustraSam bandet.... New Zeaand Andre and Side og fiskeme heru. tørrf.me. i at Begia og Luxemb Danmark Finnand Frankrike Storbr. og N. Ir. Sveits.... Sverige.... VestTyskand... ØstTyskand Andre and i Eur. Sambandsstatene. Israe...,.... Andre and Dampmedisintran 1 B7 609 i a O Danmark.... Eire...,... Finnand..., Frankrike..., Itaia.... Jugosavia.,.,.. Nederand.,,... Storbr, ogn. Ir.. Poen,...,.,. Sverige...,, Tsjekkosovakia. VestTyskand... ØstTyskand.,.. Østerrike.... Andre and i Eur.. Sambandsstatene. Canada.... Coumbia.... China.... Indonesias Foren. Stater.... Tyrkia...,.,... Hong Kong.... Andre and Annen tran i at, Begia ogluxemb Danmark Finnand 8 01 Frankrike..., Heas Itaia Nederand Storbr. og N Ir Sveits...,..., 8 6 Sverige Tsjekkosovakia. VestTyskand Østerrike.... Andre and i Eur Sambandsstatene Andre and... Okt. Jan.okt. Mengde Mengde Verdi Tonn Tonn 1000 kr

10 w ~ TOLLSTEDER fetsid 0 Stat. nr id s og Frossen Rund Frossen Fersk fisk i at Stat.nr ,., a 61 Fersk fyndre Stat.nr. 06, :z SJJ "'!.'J I :::::s s::... I o f.jii C) Andre T,,1ro~ ==~ ~ 1=u I at.~ n ~~~ gs Bodø Åesund Kristiansund N Måøy Bergen Fersk Fersk Fersk sid i at vårsid Storsid,,, s Fersk \f ~ersk t b:?;g Frossen Frossen Frossen Frossen ~~~s:_gent r:= ~gs og små sid i at vårsid storsid fetsid s_i_d s ~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~~~~,~~,~~,~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk torsk ange sei hyse makre kveite s_m_ås_i_d_ 111 Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. 0 0, onn Norges utførse av fiskeprodukter for 1. desember 191 og fra 1. januar ti 7. desemb. 19 og i uken som endte 7. desemb. Fredrikstad Oso Kristiansand S Egersund... 6 Stavanger ~ Kopervik Haugesund Bergen I uken*).. =====.=======199 7_==~= I at ~ 9 779, ~ 1 88 w s Vardø Svovær Tromsø Andre Hammerfest Trondheim Måøy Åesund Kristiansund N Bodø Mode ) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utføresen Forø Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Annen fersk Frossen å brosme pigghå håbrand aks Steinbit rogn fisk fisk i at fiet torsk seifiet sei fiet hyse makre aks annen fisk i at fisk i at Rund Frossen R~d~ Frossen Frossen Tørrfisk Kipptorske frossen frossen hyse frossen Frossen Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. uke taene ikke atid stejlroe med taene for»i ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. TOLLSTEDER ~ Stat.~.~ Stat.nr J. 17a 0, ~ Fredrikstad Oso Kristiansand S Mode Trondheim O Hammerfest Svovær Tromsø Egersund Forø Haugesund Vardø Kopervik Stavanger

11 1 ~ ~.. ;;;~.::~~~::::~:~:;: TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... y.[åøy.... Aesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... I at~ I uken*).. Satet sid i at Satet Satet Satet vårsid Storsid fetsid S~tet Sate~ / Satet Satet Krydd Krydderi S<:Itet skjære NordsJø ISands bris". er satet fisk sid sid sid mg sid brising i at Satet rogn R:JJ<t [Hummer[ Reker Andre skadyr i at Fiskeme Sideme[ (Herund. ITangme tørrfiskme),,,,,,,, Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr.\ Stat.nr.\ Stat.nr.\ Stat.nr. n 1 a a,, , 7c i : _E_81~ Stat.nr Stat.nr O Stat.nr Stat.nr Stat.nr TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso... :..... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... Iat~ uke~ Andre forstoffer Hennetikk Damp medisin tran B Høyvita Batte Po y Avfas F tt Se, Råmedi Bank b= Brun H" minhod. Seoje nose og meri,ert tran og Herdet Stearin se Fiske G ) kobbe~ Annet') sintran tran tr tran atran Kveite rå sperma og raff. tran fett m. v. yr~r. im uano skinn og:: an oje m.v. settoje fiske grakse og 0 em kappm. Stat.nr. 1~~ rå oje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. 1 j c _ 16 Stat.nr. Stat.nr. 117 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 1 1 Stat.nr Stat.nr. Stat.nr....tat.nr n n n , I oo kg ~ ; 60 I , O ! 1 /69/ / O 77 1 O _CJJ. "'!'J OI :::; c ~... co 01 CJJ w U

12 w Q\ Fersk storsid ' ten u O ~ Fersk 11, i 8~! 701i 8 todd rossen i i at ut. nr G111s n ~6 L ~71 i! =i Frossen vårsid Stat. nr. 0 toon :onn Frossen sid Frossen og småsid 1 Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk ange sei hyse makre kveite fyndre Stat. nr. 8 toon z :""' SJ) rv 1\) P ::: s:::... :1)1 " co U C) Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk JA.nnen fersk Frossen Frossen Rund~ Fro~en Rund~ Frossen Rund~ Frossen Frossen Frossen Tørrfisk Kippå brosme pigghå håbrand aks Steinbit rogn Hisk fik i at tor.ske frossen seifiet fross.en J.:yse frossen makre aks annen fisk i at, fisk i a 1. desbr. 19. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 0.i.W.W 01.Wfu 06& O ~ torsk ~~ ~ s poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjøj;"ets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, m'm kommer bare med 1 taene h1tti i år. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.m. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 079 IStat.nr.IStat.m.IStat.nr.IStat.m.IStat.nr.IStat.nr.IStat.nr.IStat.nr.IStat.nr. 0.1s 61 Stat. nr StuJ_ ur. Stat.nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Frossen Frossen t brising Fersk Fersk sto.ø:sid fetsid forfangs fisk i at torsk 0 ) , ~ Norges utførse av fiskeprodukter fra 1. desember 191 og fra 1. januar s 0.W >O) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi su.mmen av 1 0!; ' z.fu.6.6s :! < s renn ) uketa!ene ikke atid stemme med taene for ti at. Dessuten vi oppgavene fra moen av de nordigste ' ~~ Stat. nr. wnn ~ fetsid fo~angst og små su sid sid Fersk Fersk!brising F 0t & 0s 0 r ' 0 9i 'o= 1 61 ) : ; t ~ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr., Stat. m~., S sid i at vårsid Fersk Fersk Andre.... I at.... Hammerfest..... Vardø.... Svovær.... Tromsø.... Trondheim.... Bodø.... Mode.... Åesund.... Kristiansund N.. Forø.... Måøy.... Haugesund.... Berg~n.... Kopervik.... Egersund.... Oso.... Fredrikstad.... Kristiansand S.. I at.... I uken*) Andre.... Hammerfest..... Vardø.... Svovær.... Tromsø... ;. Trondheim.... Bodø.... Mode.... Åesund.... Kristiansund N.. Bergen.... Forø.... Måøy.... Haugesund.... Egersund.... Kopervik.... Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. T "ron*\ TOLLSTEDER TOLLSTEDER Stavanger Stavanger

13 z... SJJ 1\::1!"' D : c... D... (O OI e.o sa.tet Satet Satet Satet Satet Sate~ Satet Satet Krydder Krydder S~tet Satet Røykt IH R Andre Be;rme Sid i Fiskeme IT sid vårsid storsid fetsi'd skjær sid Nord SJø Isands br'sing sid satet fxsk rogn sid ummer eker skadyr tikk erne (Herund. ang me ~ ~ ~ brising ~ i at tørtfiskme) Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.jstat. nr.jstat. nr.jstat. nr jstat. nr.jstat. nr.jstat. nr.! Stat. nr.jst~t. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr. L"I ~ s ~. ~., ~. ~. 1 ~ 6, 7 1 :z to)n c. to.j\.. nr Stat. nr. \S:at. nr., Stat. nr :._ o7111 zz o ! i o ~9_ 11~ u7os Damp B=~ Bm~ Høyvita Botte Side Avfas F t Andre Råmedi Bank min hod. Seoie r:.n og II~;.d~t ::near..n Fiske kobbe Annet medisin biank tran H:.tran OOSP ng OJe svrer Guano tcrstoff::r sirrtrap tran K"e1te rå sperma tran fett m.v. ogoein im skinn og tran tran ojem. v. settoje rå grakse kappm. Stat. n'. rå Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.! Stat. nr. Stc t. m. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr ! a a 1: Stat. nr a ,:,c,.t, Stat. nr t kg tqnn O O ' ~ ru 79 gs uf: ~ ss 006 u6 9 ru 1 70 TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Boc.ø.... Svvvær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uktn*).. TOLLSTEDER Fredrikstad... Oso... Kristiansand S.. Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø... Måøy... Åesund... Mode... Kristiansund N.. Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø... Hammerfest... Vardø... Andre... I at... I uken*).. w...:j

14 Nr.,.januar 19 Fotoet viser nok et tidsmess,ig fiskebruk i Finnmark, nemig A/S Akkerfjordhavn i Sandv,ikvær. Brukets byggeår var 198. På bidets høyre side finnes brukets 6 ror boder. Også dette bidet er SJtiet ti d1sposisjon av f1irmaet eement Johnsen A/S, Bergen. Fotoet viser fiskebruket A/S FiskekjØp med nothje og barkeri på det kjente sei sted Gjesvær. Også dette foto er stiet ti dispos1sjon av firmaet Cement Johnsen A/S, Bergen AS Kongsfjordbruket, Kongsfjord er et t idsmes.sig bruk, som har hjebruk for 17:i mi. kg r<åf:isk. Fotoet, som er tatt mot sutten av vårfisket er stiet ti disposisjon for «F iskets Gang» av firmaet Cement Johnsen A/S, Bergen. Hoands satsid utførse i 19. N ederandse Har.ingcontr61e har gitt føgende ta for Hoands satsideksport i det forøpne år i tønner a 100 kio: Matjessid tønner Matj es/fus,id.. 70» Fus,id » Fus./Matj ess... 16» Rundsatet sid » Utgytt sid » Fekket » Øvrige sorrt:er» Tota tønner Taene.som er midertidige er samet av vrakervesenet. (De Visserij Wered). Nytt kappøp om ysingen på Mucke Fugga Det vi erindres at bfi.tiske tråere tok meget rike fangster av ysing på Muoke Fuggabanken i fjor vinter. Det be oppy>st at fangstpassen ikke å angt fra den norske vestkysit. Å dømme etter <<Fish Trades Gazette» for 10. januar ater det ti at dette fisket 1ska gjenta seg i vinter. Det skrives: På en av de denne v,inter i Feetwood på fisk fattigste mandager vakte skipper Bi Jackson atskiig røre da han dampet inn på havnen i den nye uksuriøse tråeren <<Pr.inoess Roya» med 070 stones prima ysing fra Mucke Fuggabankene. I Øpet av fem dages fiske som be unnagjort meom uværsbygene tok «Princess Roya» s<vmet fangst på 600 stones, som på markedet oppnådde :E 61. S<iipper Jackson sa: «Vi fisket bare dager på Fu~ga og hate 800 ti 000 sto:nes om dagen, hviket. også var toppen av det vi kunne greie å få unna.» 8

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november 1948. Nr. 4i Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av?iskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 8. mars 956 Nr. 0 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer