Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4"

Transkript

1 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr.år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. Fiskets Gang s teefoner 16 9, Postgiro nr Teegramadresse:.Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte. januar 1955 I NordNorge og angs vestkysten var det tneget uværshindring for fisket i uken som endte. januar. Storsidfisket har i uken vært drevet på strekningen StorhomenYtterøy, men fiskeforhodene har vært dårige og driften innskrenket. Under Småsidfisket i NordNorge har driftsforhodene også vært mindre gode. Østpå var det bedre værforhod, og der so fytetråfisket etter brising godt ti. Finnmark, Troms og Nordand fikk sitt torskefiske og de øvrige fiskerier reduserte på grunn av været, og det samtne var tifee angs hee vestkysten,,)' orsidjisz et: Kuing ofte 1ned snekave hemn1et storsidfisket. Det antas å være bra forekmnster på strekningen Storhon1en utfor Åesund ti Ytterøyfetet utfor Forø: hvor siden de feste steder står nær and. Både drivere og snurpere har vært i arbeid. Nordenfor Stad har snurpefisket også vært hen1n1et av sterk strøn1setting, og fangstene be hest sn1å. Sønnenfor gikk det noe bedre. Garnfisket har stort sett vært bra angs hee strekningen. Den. januar var det iandbrakt h snurpesid, h garnsid og 100 h andnotsid tis. 11 O 605 h n1ot på san11ne dag i Av årets fangst er det disponert for fexsk eksport h, sating 4 15, hern1etikk 1600, sidoje og 1ne 671 5, agn 7015, fersk innenandsbruk 75 h..)måsidfiszet: Det er en god de sid på fjordene i NordNorge, iszcr i Troms, 1nen værforhodene har hodt seg dårige. Dessuten står siden mange steder svært dypt. Ukefangsten kmn opp i 7 70 h n1ot 4 40 h uken før. Av fangsten be h fisket i Tron1s, hvorav på Kvenangen 500, Nordreisa 1650, Lyngen 1500, Usfjord 17 50, Kafjord 110, Sørreisa 500, Dyrøysund 40, Lavangen 400, Ytre Senja 1900, Toppsundet 700, Kasfjord 00 h. I Nordand be det fisket 5970 h, hvorav på Eidsfjord 5500 og på Sortandssundet 470 h. Lenger sør be det ved Levanger og Åsen i distriktet BuhonSråsaStac fisket og evert ti hernetikk 17 h s1nåsic. Brising[ is het: Fisket n1ed fytetrå so i uken godt ti i farvannet sydost av 1IvaeT. Det be ianabrakt 14 skjepper brising, hvorav ca skj. be evert ti pakning av sardiner og resten ti ansjosfrenstiing. 4

2 Nr. 4, 1. januar Fisket i Finnmark: Værforhodene hen1111et ctiften især i den første de av uken. Det synes imidertid å være bra med fisk ti stede. VIan hadde bankfangster på gjennmnsnittig 00 kg fisk pr. 000 anger og toppfangster fra Nordkappbanken på 5. Hovedtyngden av ukepartiet på 04,5 (n1ot 55,5 uken før) be iandbrakt i Nordkapp og _MåsØydistriktene. Av fisken nevnes 745,1 torsk, 4,4 hyse, sei, 16, biosn1e, 4,5 kveite,, fyndre, 0,9 steinbit, 5 uer, 0, båkveite. Det be iset 60 torsk, 167 hyse, 0,4 sei og a annen fisk utenon1 brostne. Det be satet 17 torsk, hengt 107 torsk, 15 hyse, 1,6 sei, 16, brosme, fietert 5 torsk, 65 hyse. Siden nyttår er det fisket 100 torsk, hvorav iset etc. 71, hengt 190 og satet 9. Det er produsert 51 h catnptran, sa tet 45 og iset 117 h rogn. Fisket i Tr01ns: Ukekvantnn1et for kystkon1munene be 59 unntatt skrei. Disse 59 ene fordeer seg med 6 på brostne, 6 på hyse, L1,9 på kveite og tnindre 1nengder på andre sag. i"hreifisheriene: Troms: Fisket er kmnn1et bta i gang og ga i uken for BeTg og Torsken inefangster på 4 ti 10, gjennonsnittig på 6. Ukefangsten be 167. Hiesøy hadde inefangster på kg, garnfangster på ~<.g og ukefangst på O. Enn videre hadde Tron1søysund inefangster på kg, garnfangster på kg og juksafangstet på kg. Ukefangsten be 9. I disse distrikter er fiskevekten ti 5 kg pr. stk., evethocigheten h. ever av kg fise TranpTosenten vat Fyket har hetn1ed 07 skrei, hvorav satet, iset 170, fietert 9 og hengt 6. Det er procnsert 09 h datnptran, satet 1 og iset 91 h rogn. I fjor san1ticig var eet fisket 6 skrei. 1\Tordand: Andøya hadde ujevne, ti des bra fangster og ukefangst på 50, i at nå 75. Nyksund hadde tned 4 hee og devise sjøværsdager ujevne garnfangster, ti des bra inefangster og ukefangst på 0 i at nå 5. Bø hadde 5 sjø værsdager og ujevnt fiske. Ukefangsten be 65 og i at et det fisket 115. Totafangsten for disse distrikter bir 414 skrei, hvorav hengt 10, satet 1 og iset etc. 1, produsert 55 h dan1ptran, iset 164 og satet 6 h rogn. Fisken veier,5 ti 5 kio. I fjor sa1ntidig hadde N orcanc 4 skrei. Seigarnfisket: Seifangstene på garn for Andenes og Bø var avtagende i siste uke. Torsken begynnet å ta ovethånc. Seipartiet for Andenes var på 5 sei og for Bø på 41. Levendefisk: I uken be det tiføtt TTondhein 5 evende torsk fra Levendefiskagets distrikt. Fra satntne distrikt 1nottok Bergen 6 torsk. Ti Oso ankom en brønnbåt 5. januat med 15. Den hadde evert 6 i Stavanger. Bergen mottok i uken dessuten fra Sogn og Fjordane ev. torsk, 11,5 ev. sn1åsei og 6 søyd sei sa1nt fra Hordaand 4, ev. torsk og 1, ev. sn1åsei. Banhfishet) kystfisket: VIøre og Rmnsca hadde ukefangst på bate 90, hvorav nevnes torsk, 9 sei, 15 hyse og 5 hå. Sogn O.f~ Fjordane: Det foreigger :inge~1 tnecing. ordaand: Det be i uken fisket 7 fisk, hvorav ontate 5,L1 evende fisk og dessuten 1,5 søyd sei. Hogaand: Dette fyke hadde ukefangst på 5 fisk, n1ens Sha.gerahhysten hadde 50 og Osofjorden 6. Skadyr: Av reker hadde Osofjorden 1400 kg kokte, 1100 kg rå, Skagerakkysten 15 kokte og rå reker, Rogaand 5 kokte. Av hu1nn1er hadde Rogaand og Skagerakkysten 5. 44

3 Nr. 4, 7. januar 1955 Vintersidfisket pr. / Anvendese I at pr. 16/1 17/1 1/1 19/1 h h h h Eksportert fersk Satet Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands I at /1 Mot I at 0/1 1/1 og i 19.'54 /1 pr. /1 /1 h h h h h ] FangstJ'edskap: Snurpenot... Garn Landnot Svensk fiskerioversikt. Utandet. I «Svenska Viistk.ustfiskaren» for 1 O. januar oppyses det at :;idefisket so ti for avor tredje dag ju. Da båte~1e gikk ut fra Kungshamndistriktet om morgenen pfttraff d~ store si1tefore_ komster noen timers gange vest og sydvest av Håo, og der gjorde også mange fytetråsag gode fangster i dagen:1 øp. For en de fiskeag be det ti og med for meget av det gode, og atskiige tråere be sprengt av de massive sidestimene. Frem på ettermiddagen da også bruk fra andre deer av kysten bandet seg i eken, be fangstene sevsagt mindre, og dagen etter søkte mange ag seg over ti Hornet og ti begge sidene av Hasebanken. Her be det tatt gode fangster begge de føgende dagene, og en ferta av detakerne kunne også på de dagene fisket Yare fye den fastsatte ukerasjon.. J\festeparten av siden be evert i Gravarne, men også andre everingssteder fikk betrakteige tiførser. En de fangster be ogs~t evert direkte i Skagen og Hirtshas. Bare ca. havparten av ~>iden bestod i sortering I. En god de av siden be ai'satt på det så kate frie eksportmarkedet, men eers fikk Vastkustfisk som vanig ved storfiske overta brorparten. Da fisket be gjenopptatt etter nyttån;hegen hadde man regnet med at siden skue ha samet seg ved Håo og \Hseskjær, men det viste seg at forekomstene der var mindre gode. En de ag søkte seg derfor over på danskesiden og på Hornet og Hasebanken be det også tatt en de gode fangster begge fiskedagene. Da så godt som ae båter fra GGdistriktet førte fangstene ti Gøteborg be det trettende dag ju rekord i sidetiførseen der, og på en dag fikk man et mottak på ikke mindre enn 000 kasser. Også denne gang bestod en stor de av siden av den mindre sorteringen. I samband med sidefisket, især i uken etter ju, be eet også tatt betrakteige mengder makre i fytetrå. Makreen be tatt pft Hasebanken, men en de gode fangster be også tatt nede i dypet. Sev 0111 makreen overveiende var av størrese II be den godt etterspurt på sagsstedene, hvorfra den be eksportert bant annet ti Frankrike og Itaia. I noen uker har også brisingfiskerne (snurperne) hatt ykken med seg og har på grunn av gode forekomster i Kosterfjorcen og i Gumarsfjorden kunnet sikre seg sine ukerasjoner. Brisingen har vært av stor og pen kvaitet for stor for sardinnedegging. En de av fangstene har derfor vært sogt ti eksport. Ogsft andnøtene har tatt en de brisingfangster. Nå mitt i hjertet av sidesesongen er det ikke så mange ag som driver med trå og snurrevad etter fisk, men en de båter fisker i Nordsjøen, ved den svenske kysten og i søre Kattegat. Rekefisket på kysten av nordre Bohusen har i det siste vært mindre godt. Derimot er det tatt ti des pene fangster nede på dypet favner) 4 ti 5 timers gange fra and. Svensk Andesfisk sutter med koektivforhanding og avstår fra aksjene AB Pontus Nisson & Co. FØgende gjengis fra <<Svenska Våstkustfiskaren» for 10. januar: Svensk Ancesfisk fyte i høst femten år. Da starten skjedde i det minnerike året 199 var eet nok ikke mange av stifterne som da kunne forutse den storartede utvikingen, som foreningen siden har vært gjenstand for. Forhodene på fiskets område var meget utifredsstiende og Centraforbundets edese innsft nødvendigheten av at noe måtte gjøres for første edd ved ft ette avsetningen av fise. Spørsmået be behandet av sve som utnevnte en bearbeideseskomite. X.' ~&FISK REIDSKAP /X, Fabrikk: Storsandvik, Averstraumen. Tf. nr. 19. Monterte nøter, garn, tråer og vad. Notin Garnstrenger Tauverk Wire Barkestoffer. Reparaejon av nøter og garn. Eektrisk barkeri og nothenge. Hovedkontor: Teefon 114. BRYGGEN 5111, BERGEN. Teegr.adr.: «FISKEREIDSKAP». 45

4 Nr. 4, 7. januar 1955 Fisk brakt i and M ø r e og R o ms d a fyke tiden januar Anvendese Fiskesort Mengde Ising Sa H.en1 Her~F k ting IS e og.frysmg gmg metikk me 1 Torsk Sei, Lyr..,... Lange Båange... Brosme Hyse Kveite... Rødspette... Marefyndre... Uer...,... Skate og rokke Annen fisk Håbrann... Pigghå Makrestørje.. Hummer... Reker... Krabbe t 1 I at Herav ti: Åesund,, Kristiansund N Smøa BudHustad 5 ORaBj ørnsund 9 9 Bremsnes t' Haram Søre Sunnmøre Grip...,... Kornstad... Leverkvantum 496 h. Det største probemet var rimeigvis ft anskaffe en tistrekkeig kapita ti sikring av sakens økonomiske side. Tidigere hadde man som bekjent gjort et forsøk på å skape et eget fiskehandesforetakende, nemig Svenska Våstkustfiskernes Andesforening, som sidenhen i dagig tae be kat fietfabrikken. Bant annet pft grunn av mangende 9jkonomiske resurser og motpropaganda fra forskjeig hod, måtte virksomheten innsties etter kort tid. 1\fan hadde atså visse erfaringer å bygge videre på, og kom i teen var fast besuttet på at samme feitakese ikke skue gjentas. Da eet ikke kunne ventes noen hjep fra den private handeen virksomheten skue jo komme ti å motarbeide handeens interesser og istedenfor fremme fiskernes stiing be det opptatt kontakt med KF om hvorvidt man innenfor denne organisasjon kunne tenke seg en medvirkning.. KF's styre var umiddebart beredt ti å rekke en hjepende hånd sev om man stiet seg noe tviende på grunn av den risiko, som kunne va:re forbundet med et Økonomisk engasjement. Fiskernes vanskeige stiing kom dog ti å seire over tvien, og etter en de forhandinger kom man overens med fiskerne om å starte et fees fiskehantesforetakende som fikk eet vekingende navnet Svensk Andesfise Foruten den Økonomiske sikkerheten regnet komiteen også med at saget av fisk skue kunne ettes gjennom de store anta kooperative butikker som aerede ea fantes forskjeige steder rundt om i andet. At forventningene ikke so fei vises jo også av foreningens utviking. Siden dengang har Svensk Andesfisk kommet ti ~~ bi en yjkonomisk ryggrad i vestkystfiskernes Økonomiske foreningsbevegese og etter hvert har foreningen fått nye oppgaver. Man har s~tedes fått ta hftnd om innkjøpsvirksomheten for fiskets fjdvendighetsartiker, og sev om dette ennft ikke har fått den omfatning, som be beregnet, har den i hvert fa V<Tt en god.~yhte for strandkassene og de forskjeige innkjøpsforeningene. Eksporten av fisk har v;ert forøket etter hvert og på dette omrftde har SA nå en dominerende stiing. Videre fikk SA ta h~int om utregningen av gjennomsnittspriser og fordeing a\' sagsbeøpene for å, sid, brising og størje etter hvert som koekti vsag be innført. Den av årekongressen 199 utnevnte komite fuførte atså sit oppdrag på en fortjenestfu mz1te. 1\tiange ganger har påkjenningen V<tTt stor og mange ganger er KF's resurser bitt stil et ti forføyning. hvorved vansker og tifedige krisesituasjoner har kunnet avverges. Antaet av fiskesegende butikker har øket på tifredsstiende mttte og etterat Svensk Andesfisk nå ogs~t har p~tbegynt fietering og dypfrysing av fisk i egne anegg har det V<tTt tatt et stort skritt mot ennå bedre og tryggere avsetning for vestkystfiskernes fangster. Foreningens edese består av en bestyrese og et forvatningsr~td med ike anta representanter for fiskere og for KF. Svensk Andesfsk inntar en meomstiing meom fiskerne og handeen og bir mange ganger het naturig utsatt for streng kritikk. Sa;rskit er foreningen bitt kritisert for sine titak i forbindese med håmhevningen av ce koektive fordeingene, og fra handeens side har eet atid V<t rt henet at SA har hatt store fortrinn, som kunne utnyttes ti egen forde. Denne kritikk har ved foretatte undersøkeser vist seg ft v;rre ubeføyet. I begynnesen av 1955 kommer eet ti ft skje visse forandringer og omkring. apri kommer Centraforbundet sev ti å ta hånd om den koektive forhandingen. Dette er n;ennest bitt foranediget ved personaforandringer. Des har Centraforbundets nåv~erendc kontorsjef, Car Zancer, fra og med årsskiftet bitt knyttet ti SA's virksomhet og dessuten kommer herr Tage \Vestund som har hatt hånd om de koektive sagene het siden de begyne, ti å gå over ti Centraforbundet. Ennvidere kommer Centraforbundet etter uttate ønskemå ti å bi tibudt Andesfisks aksjer i AB Pontus Nisson & Co. Dette torctakcnce be som bekjent innkjøpt <JV SA etter oppdrag av forbundet aerede i 19'~, og har senerehen på fortreffeig måte tatt seg av satingen av iandbrakte sidefang~ter, hvorved ti \'irkingsomkostningene har kunnet reduseres og fiskerne har kunnet få en bedre pris for sin vare. De omhandede forandringene, som gjennomfrjres i fu forsti\ese med Cen traicorbundet og foreningens edese kom mer på ingen måte ti å innvirke skadeig på foreningens virksomhet fm 9hTig. Det er styrets håp at disse forandringer ska Yise seg å Y~Te ti forde både for fiskerne og Svensk Andesfisk. Sovjetiske sidefiskeekspedisjoner NordAtanteren. I en kort meding om et møte i :Moskva for representanter fra de fon,kjeige sovjetiske sidefiskefotijer (Izvestija!J. desember f. å.) oppyses det nøyaktige anta detakende båter SovjetSanwedets 1954ekspedisjoner ti NordAtanteren. 46

5 o Nr. 4, 7. januar 1955 Taet oppgis ti å v<ere 70 fiskebåter og moderskip, atså i at over 00 fartøyer. Fartøyene har, iføge medingene fått de nyeste mekanismer og utstyr, og ekspedisjonscetakerne vi i fnet som kommer ved hjep a\ teknikken og den vunne erfaring, øke betrakteig fangstene som pr. ~W. desember var 1:'")1 000 centner eer større enn fjorårets fangst. Det samede fangstkvantum i fjor var , og det samede fangstkvantum pr. 0. desember i år be såedes E):J 100. Den oppstie pan for 19:14, , var såedes ennå ikke n~1dc pr. 0. desember. sve overtar samsaget. «Svensk Fiskhande> (desemberutgaven) skri,er føgende herom: Med tifredshet noteres eet at koektivforhandingen i Gøteborgs fiskehavn av sid, brising, å og størje overfyttes fra eet KFinfuerte foretakende Svensk Andcsfisk ti en fra kjøpmannshandeens synsp11nkt mer nøytra part, nemig V~istkustfiskarnes Centraforbund. Samsaget ska såedes beretter administreres av fiskernes egen organisasjon og der n<'rmest underegges Svensk Anddsfisks forhenværende sjef herr Tage \Yestund, som har sagt opp sin tnangeårige stiing i SA og herette1 ska vie seg ti spesiee oppgaver innenfor centraforbundet, hvor hans verdifue økonomiske innsikt, hans erfaring og arbeidsevne sikkerig vi gi fmbuncet rikt utbytte. Den betydningsfue forandringen be ff)rste gang omtat i Svenska V<istkustfiskaren den 5. november. Privathandeen har med \oksence uvije og mistenksomhet sett samsaget igge i hendene ptt denne handes Y<erste konkurrent kooperasjonen. Sev på fiskerhod har samsaget adri v;nt akseptert het ut dog av devis andre årsaker. Nå ty)r ae parter håpe på styrre rettferdighet i fremtiden. Sardinfisket i Caifornia. Av en artikke i januarutgaven av «Pacific Fisherman» fremg:n det.,1t sardinfisket i Caifornia har tatt seg noe opp i forhod it de to foregftende [tr. Fisket har gitt mot 000 i samme periode av 190. ::vien dette er frem(ees S\'<trt ite i forhod ti utbyttene spesiet i begynnesen ay 1940 {trene, son1 ofte n[tdde nær oppti Hurtigfrysingen av fisk stimuerer både okaog eksporthandeen i Engand. The Fishing News innehoder H. januar føgende artikke: Det rjkete konsum av hurtigfrossen fisk bitde bant institusjoner og pubikum har ført ti en virkeig og meget betrakteig utviking innen fiskerin<eringen. Verdien av utførseen av fisk og fiskeprodukter, hvafangst og andre produkter av fangst i nov og januar/november Fisk og fiskeprodukter: Sid og fisk... _... Hermetikk... Dyriske f6rstoffer, unntatt hvakjøttme... Sjødyrever, unntatt hva.. Rå sidoje... Tran i at.. o Poymisert og raffinert sjø dyroje ti matbruk (også hva og se)... Sjødyroje, annen... Maeroje av sjødyroje... Su1fonert sjødyroje... Fiskeim... Rogn, satet... Meke, siderisp o. a. prod. Hvafangst: I at Hva og kobbekjøtt... H vakjøttme H vaever... > t.. Hva, sperm. og bottenoseoje. rå ~ J Produkter av sperm og botenoseoje... o Herdet fett... De gras... Hvabarder... '. t ''... o Andre pr od. av Seoje, rå fangst: I at. Skinn av se, kobbe og kappmyss o. ' ". Huder av hvaross og hvitfisk H varosstenner. _... I at Verdi kr. OOG November Y Y Verdi kr I at y 70 +O 595 O Abonner på ~~Fiskets Gang"~ FASTIGHETSAKTIEBOLAGET URET & REKTANGELN Gotagatan 06 (f. d. Piehs Fryseri) STOCKHOLM Teefoner: OI 4 19 OS SNABBFRYSNING FRYSLAGRING KYLLAGRING Frysagerrum, frysceer och frysfack uthyres Låga taxor God service 47

6 Nr. 4, 7. januar 1955 Iandbrakt fisk Troms tiden 1.. januar 1955 Fiskesort Anvendese Mengde Ising og Sa Henging\ Herfrysing ting metikk Torsk Skrei... Sei... Brosme, Hyse Kveite Båkveite.. Fyndre... Uer... Steinbit..., Makr.størje. Annen... Reker... I at Ekspansjonen er bitt ti på grunn av den store omsorg for kvaiteten grossistene i denne næring har utfodet, og fordi de har insistert på bare å kjøpe det beste av fisken som har,,ært frem.budt på markedet. Dette har på sin side stimuert tråerskippernes omhyggeighet i behanding av fangstene. Fangstene er dermed bitt presentert på markedene i en titrekkende forfatning noe som også har fått en god støtte gjennom den størresessortering som foretas av dokkarbeiderne før saget. På dette punkt åpenbarer de tamessige oppgavene interessante forhod. :Mens det i Øpet av de første 10 måneder av 195 be sogt cwts. torsk i usortert tistand, var det korresponderende ta i 1954 bare cwts. Forkaringen er at fisken i 1954 be omhyggeig sortert i kategoriene stor, middes og små, hvorav de to sistnevnte kasser viste et betydeig omfang. Større sagsubytte: Dette betaer seg. På grunn av den større omhyggeighet og den skjerpete etterspørse på kvaitetsfisk fra fryseriene Økte nettoen ti produsentene for torsk aene med ;t; titross for at totaforsyningene viste nedgang på 1 pst. Eksperter, hvis mening kan tiegges stor vekt, fremhoder at en vesentig de av eet økte pengemessige utbytte skydes den økete etterspørse på fisk, som på sin side har vært stimuert av den Økte oppmerksomhet som har vært viet hurtigfrysingen og pakning av kvaitetsfieter. I Grimsby teer for titen fryserigrenen av Fish 'vierchants and Fish Curers Association om ag 0 medemmer. I Hu 11 på sin side omfatter samme gren av F'ish Merchants Protection Association Ltd. 7 medemmer. Men i begge byer kan det være firmaer beskjeftiget med frysing, som ikke er medemmer. Hvor 1neget fryses det? Den av fryseriene faktisk mottatte råfiskmengde er det ikke oppgaver over. I begynnesen av fjoråret anso fiskeriinspektøren i Grimsby Mr. Syme foregående ftrs kvantum av fisk for frysing i Grimsby aene ti Sev om Grimsby har tre firmaer som har spesiaisert seg på frysing, og på denne måte kan igge noe foran Hu, er det ikeve tvisomt hviken av byene som eder. Det er sannsynig at Hu ikke igger angt etter, om den overhode gjør det. Såedes kan det reg nes med at disse to byer aene har hatt tiførser ti fryseriene på :Men eet finnes også store fryseanegg i Granton, Aberdeen og Feetwooc og ikedan betrakteig anegg i Lowestoft, Yanuouth og Miford Haven. Tatt i betraktning produksjonen også ved disse anegg må det kunne regnes med en tota på om ag Og tendensen er!1kende. Hee kvantumet anvendes ikke ti frysing av fisk i konsumentpakninger. Hurtigfrysingen kan dees opp i kategorier:. I rysing av rund fisk ti spesiee formå for eks. aks og kveite.. Pakninger beregnet ti institusjoner på 'i, 10 eer 14 pnnds Yekt. :. Individuee fiet pakninger på oz., 1 L1 oz. eer bs. Det er pakningen av sistnevnte type, som har størst interesse, fordi den åpner adgang ti et nytt marked bant konsumentene. Husm~Jdrene bifaer fidjjakninger: Når msmødrene engang har forvisset seg om kvaiteten av de ferdigpakkete frosne fiskefieter viser hun seg å bi en viig og begeistret kjøper. Hun iker den fordi hun får fu vauta for sine penger. bir spart for arbeidet med tiskjæringen, unngår avfa i fonn av ben etc., og finner at den ferdigskårne fiet er ett å koke, og at den dermed sparer henne for arbeide med et minimum av brydceri. En av våre fiskehanderes erfaringer be gjengitt i vår «7 ish_ seing»spate for en tid siden. Han hadde funnet, at han ved å hode ager av hurtigfrosne torske og hysefieter, og yed å introdusere dem bant sine kunder, be i stand ti å utvike en ny omsetningsgren. Han hadde merket seg «at den nye generasjon av husmødre ikte fiskepakningene fordi de var enke å behande, og Økonomiske på en hver måte.» :Men han fremhodt dessuten, at produsentene burde få trykket bruksanvisninger på sine pakninger, sik at husmødrene kunne få nærmere kjennskap ti hvordan de skue behande og bruke fisk, som be sogt på denne måte. Fetsid og småsidfsket 1/ FinnmarkBuhområsa 1 ) BuhområsaSkd StadRogaand ) Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport,... Satet... Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands... 4 I at R

7 Nr. 4, '.1. Januar 1955 Nye metoder og 11)1e 111ateriaer: Disse punkter ofres oppmerksomhet av våkne produsenter. De nye pakningsmateriaene etter denne oppgave. Pakningsmateriaet har hitti vært av ccuosetypen. :Med automatisk maskineri bir fisken ordnet i bestemte vektstørreser, agt i ceuosesvøp og dernest pasert i kartonger. Deretter bir hee kartongen innsvøpt i en annen med smukk trykk utstyrt ceuosepakning. Det nyeste trinn i utvikingen er en ceuosetype, som har ett for å ta imot ferfarget trykk, og dermed også forener en titaende artikke med en ivig fargeappe, og dermed gir varen ae de fordeer 'erdigpakkete varer har. Hurtigfrysing og ferdigpakking er avgjort av den høyeste betydning for fiskerinæringen. Hitti har de vanige detaj forhanderne i bransjen ~ fiskehanderne bare angsomt innsett muighetene i denne nye omsetningsmåte. Såedes har et av de firmaene, som bare for fem år siden begynte å distribuere ferdigpakket frossenfisk, hitti funnet at dets største sag foregår ti koonia og gryinnsakhandere, atså ti skade for fiskehanderne. Det er en utviking fiskerinæringen bør prøve å passe seg for. Fiskehanderne bør tenke itt mer på seg sev i denne saken, og det er tegn som tyder på at situasjonen begynner ~t gå opp for dem. Bomstrende eksport av hurtigfrossen fisk fra Engand. <<The Fishing News» innehoder 14. januar føgende: Medinger fra Grimsby går ut på at eksportmarkedet for frossenfisk nå er så stabit, at en stot de av fere firmaers produksjon skipes ti oversjøiske markeder. Under en periode etter krigen var Austraia det største marked for hurtigfrosne konsmnen tpakninger. Senerehen har også andre markeder vært bearbeidet og hurtigfrossen fisk fra Grimsby både i partier og i konsumentpakninger everes n[t ti mange and inkusive Ungarn og Romania. Ross Group og Grimsby Frozen Products var de firmaer som hadde he med seg i å sikre seg orcres fra J ernteppeand. I aminneighet hemmes handeen med disse markeder ved at de fijrctrekker å bytte varer fremfor penger Fisk brakt and Finnmark tiden 1.. januar Fiskesort Torsk... Hyse.... Sei.... Brosme.... Kveite.... Båkveite... Fyndre.... Uer.... Steinbit.... I at Mengde O 75 Ising og frysing O 1]~1 Anvendese 9 0 Sating Henging Lever 1 44 h. Utvunnet damptran: 51 h. Rogn 16 h, hvorav 117 iset, 45 satet. Et av Grimsbyfirmaene det nå 90 år game H. Mudd & Sons Ltd., som nå er tisuttet Consoidated Fisheriesgruppen, eksporterte i fjor oyer havparten av sin frossenfiskproduksjon. :Firmaets rekamesjef oppyste føgende ti reporterne: «Verdien av eksporten kunne skrives med rundeige 6 sifre. Våre for sendeser er ytterst varierte og omfatter over 100 poster. Det kan neynes, at vårt firma var det første, som eksporterte Dover Soes i konsumentpakninger ti USA. I forøpne år har vi fordobet vår patefrysekapasitet i Grimsby, mens ';år Aberdeenfabrikk het et omdannet ti hurtingfrysing hovedsakeig basert på ekspmt utenriks. Vi har. eget kontor i Austraia og eksporterer ti de feste av Commonweathandene. For tiden er Yi ikke i stand ti å etterkomme etterspørseen.» I 1950 eksporterte Ross Groupfirmaet Quaysice Products Ltd. bare 10 pst. av sin produksjon. I fjor be havparten eksportert, og derav en de ti britiske og amerikanske tropper. Ross Group sendte også eet første konsignementet av britisk fisk ti Canada i Månedsvise oppgaver over vintersidfisket Storsid Fangstmengde Fiskedager G].sn.fangster pr. fiskedag Vårsid I at ors1 ars1 'df k t St "!e v "!e Vinterf t f } t S IS e. IS ce IS æ i at 1954 h h h h ors1 ars1 'df 1 t St "Jd V" "Jd Vinterf t f k t S IS æ Is æ.1s e i at h h Januar ) Februar ) J\1ars I at Januar ) Februar ) ) VIars ) I at ) Ink. korreksjon, h. ) Ink. korreksjon, 1140 h. ) Ink. korreksjon, 6114 h. 4 ) Ink. korreksjon, h. 5 ) Ink. korreksjon, h. 6 ) Jnk. korreksjon, 6 91 h. 49

8 U" o TOLLSTIIDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... V?,rdø.... J... ndre.... I uken*).. TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Trondheim.... Bodø.... Sv:ovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... Fersk sid i at Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk for feitog brising storsid vårsid fangst nord og sid sjøsid småsid FIOSSen sid i at Frossen storsid Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr to1i T Fersk å skate :r:ersk Fersk Fersk _ 45 størje rogn Annen fersk fisk Fersk fiet Frossen Frossen Frossen for feit og vårsid fangst nordsid sjøsid Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Frossen brising og småsid Fersk fisk iat Stat.nr. Stat.nr Frossen Frossen Frossen Frossen fiet torske seifiet hysefiet i at fiet r s Ci Annen frossen fiet 5 uken som endte torsk sei hyse O J.S 1 Rundfrossen fisk i at Stat.nr makre. januar. Fersk kveite Stat.nr s Rundfrossen Rund Rund frossen frossen makreaks størje fyndre Stat.nr Annen rundfrossen fisk Fersk Fersk makre aks Stat.nr. 1 Stat. nr Tørrfisk Kippi at fisk i at I ~ 1 u~1= 1 9 ~6 ~ 14 4 O 4 z ~ j>tj :' p; :: c: p> ""' "D n VI Norges utførse av s.jøprodukter fra. januar ti. januar 1955 og 1 Fersk Fersk Fersk Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Fersk uketaene ikke atid stemme med taene for»i ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utføresen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år.,,,,,! 111 i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr SI~,i44zs91~~yzj 9 1=11. 9i I at.~ ) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nænneste hee vi summen av og rokke pigghå håbrann makre L. Fersk Fersk Kristiansund N.. I at.~ I uke~

9 z :s _.J>...., ~~ iii" :: c >) "".o V1 V1 TOLLSTEDER Satet sid i at Satet Krydder. Satet Satet vårsid storsid Røvkt og skjære nord isandsbrising småsid i at satet satet fisk rogn og fisk Hummer Reker skadyr sid sjøsid sid sid brising i at i at i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 01 Stat.nr Herme tikk SidmjøJI Stat.nr. Fiske Tangmjø mjø Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.....Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... I at::.~ uken*).. TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.....Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. \ 7 s ~~: ~~1 ~~ ~~ 1 1 :~~~~~~~~: Andre Sperm Høyvit. Håkjerr. Damp. for og Rå hod. tran, a. d". Veten Bank bank Brun di tr oje, raff..ød stoffer botte seoje sjødyr hai tran, m~!sn nærtran tran tr tran :.;gs ar i Brun Ban Avfas SJødyr Annen.. H~rdet Herdet Oein, 1. S do)je, spxsefett tekn. fettsyre V. SJ ff yro Jt", rå av sjø fett av av sjø noseoje, oje haioje ran an an og 0 ;e matbruk ra m. v. dyroje sjødyr dyroje 01 rå oje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr , Se, kobbe ka~~m. Annet) skinn Stat.nr so 11 _s Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø Hammerfest X~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ;_ 191 ~, 16! I at ~ is 1:56 ~ 5= s5 1== yss 119n9 I uke~ :15156" _5 55,_ s~ ==507~=9J 51yssng,n9 1 ) Stat.nr , , , , H , , , , 599 M i 10 U'

10 Nr. 4, 7. januar 1955 Fiskeforsøk med drivgarn etter sid på revkanfen (Jimmyfetet) høsten Av fiskerikonsuent J11agnus Haås. I sutten av oktober 1954 sendte FiskeridirektØren mjs «Peder RØnnestad» ti revkanten for å drive forsøksfiske etter sid med dri, garn. Dete fors~6ket var en fortsettese av det prøvefiske på samme fet som Fiskeridirektoratet foretok med mjk «Ekko» høsten 195. :Fredag 5. november be det gått ut ti Svetingen med rettv. kurs 10. Garna be satt k. 17,15. Posisjon: N.br ' L.o. 05< ijo'. Det be brukt 10 fv. båsetaug, garnenken besto av 45 stmsidgarn og nordsjøgarn som brakte en fangst av 400 kg wakre og noen sid. Neste dag be det kjørt en de nordover og satte enken på N.br. 5 0' L.o. 0:) 0 07'. Ekkooddet registrerte en ganske god forekomst av sid i 040 m dyp. Det var også en de fug å se på fetet. Fangsten be ca. 0 h sid og 00 kg makre. Siden var av fin kvaitet. Det satte nå inn en periode med stormfut vær, og eet var ikke muig å komme ut på fetet før 15. november. Det så ut som om siden var spittet under den sterke kuing som hadde hersket siste uke, og det var vanskeig å finne igjen noen særig ansaming av sid, ea disse nå sto i små dotter hist og her angs eggen. En kunne merke at eet var en temmeig stri nordgående strøm. Garnenken be satt i posisjon: 5 04' N.br. og L.o '. Fangstene be h sid, kasse makre. Neste drivnatt var i. nov. Garna be satt i posisjon: N.br ' L.o. 05 1'. Fangsten be 4 h sid og 6 kasser makre. Det inntraff nå en engre periode med sfut vær som resuterte i misykkede drivnetter på grunn av sterk strøm, vendereiser og andigge. Den 6. desember stinet været av så pass at eet var muig å komme ut ti sidefetet. Garna be satt på N.br. 5 05' L.o. 5"00'. Ekkooddet registrerte sid hist og her angs 00 m koten. Det var imidertid ingen betydeig sammenhengende stim å oppdage, siden sto iksom spittet og i noe større dyp enn tidigere, ca. 600 m. Det var sterk nordostgående strøm. Fangsten på denne posisjon be kasser sid. Ingen makre i fangsten. Neste natt be garna satt på samme sted med en fangst av kasser sid. Under de usedvanige stormfue værforhod som har hersket i Skagerak og Nordsjøen i årets to siste måneder har det ikke vært muig rt gjennomføre sev en tin~rrmesesvis regemessig drift. I tidsrommet 5. novembers. desember oppnådde en 7 het eer devis effektive crivnctter med fangst. Resten av tiden var det enten bomsett på grunn av strøm eer andigge. Den totae fangst var ca. 100 h sid og 1000 kg makre. Etter de erfaringer en har høstet under prøvefisket, kan det med fu grunn kunne sies at dette havstrøk er et meget vanskeig fiskefet i årets to siste måneder. v~net i ytre Skagerak senhøstes synes å være usedvanig unefut, snart bikk stie Forsøksfiske på <<Jimmyfetet» 1954, Mjtr <<Peder Rønnestad > for innen kort tid å båse opp ti stiv kuing, derti en vodsom strøm son1 setter opp en sjøgang som igner vannet i en kokende gryte. Strømmen føger bakkekanten i begge retninger, som oftest renner den nordost. En har inntrykk av at strømmen er særig stri ike foran en kuing og den stiner ikke av før etter et par døgn med roig vær! Ae de fiskeforsøk og andre observasjoner son1 i de senere ~tr er foretatt på reykanten (Jimmyfetet) meom breddegradene 57 50' og 5 0' har styrket eet inntrykk at eet må være drivverdige forekomster av sid ti stede på dette fetet aerede fra tidig på høsten ti ut på vinteren. Enkete av fangstene som er tat under disse fiskeforsøk, har vært ganske god. Når det des har vært beskjedne nattfangster, skydes dette neppe at det ikke har vært sid ti stede, men det har hatt sin årsak i strøm og værforhod. Siden på revkanten synes å bestå av en banding av forskjeige støreser og utvikingsstadier. Den er av fin kvaitet med et fettinnhod meom 1016 pst. Sev om det under prøvefisket er nyttet garn med forskjeig maskestørrese, har en fått inntrykk av at omfars maske høver best ti denne sidetype. En er eers av den oppfatning at et fordeaktig drivgarnsfiske etter sid p~t revkanten f9hst og fremst er betinget av godt va~r. Båser det opp ti kuing, vi sjø og strøm bevirke at redskapene får en minima fangsteffekt med tisvarende di'trig ubytte, sev om det er sid ti stede på fetet. Sideforekomstene på revkanten senh~1stes kan utvisomt best utnyttes av fiskere som bor i nærheten av fetet og har aned_ ning ti rt nytte de godvzerscager som inntreffer utover høsten. 5

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer