Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar."

Transkript

1 Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. ar. Ann on se pris: Prist a ri ff fåes ved henvendese fi Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang" s teefoner 6 9, Postgiro nr T eegramadresse: ufiskenyft". Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. I umn som endte 7. febjua var det gjennomgående dårige værforhod i den sørige de av andet, men fo det meste gode værforhod i No dnorge. Storsidfisket har på g unn av været væ't beskjedent gjen nom størstepa'ten av uken, men det er konstatert at sideforekomstenei fremdees er betydeige. Annet fiske angs sørkysten og vestkysten har vært reati.vt beskjedent i ub:en, hviket også skydes væ forhodene. Skreifisket har kunnet pågå omtrent uken rundt. Det fiskes meget godt i Finnnark iksom inefisket på bankene utfor Troms er godt. I Vesteråen e~ fiskeutbyttet ujevnt, dog noe bedre enn uken før. Det samme kan sies med hensyn ti fisket for Yttersiden av Lofoten. I seve Lofoten har det ikke vært noen fiske tyngde i uken, dog bemerkes det at det ørdag 7. og mandag 9. februa er tegn som tyder på at stø re fiskefoxekomster e ved å vise seg for V æ røy. Storsidfisket. VIesteparten av uken gikk hen med sørig kuing og ruskevær, som hindret snurpefisket sør for Stad. De snurpefangster som be tatt, be tatt meom bygene og i noe skjermete farvann innunder and. Drivgarnfisket har gitt gode fangster på fetene fra NordmØre ti Buandet, svakere utbytte enger sør. I midten av uken viste det seg at den sid som be tatt på SvinØyog Stadhavet var ner storfaen enn tidigere i vinter, hvorfor en gikk ut fra at eet var skjedd et nyinnsig. Dette synes også å bekreftes gjennom fettanaysene, som for sid fisket etter dette tidspunkt stort sett har vist omkring 0 pst. mot tidigere pst. Fisket gir det inntrykk at sideforekomstene fremdees er størst meom SunnmØre og ForØområdet..Jkefangsten var på 5 6 h og i at er det fisket (pr. 8 februar) 4 59 h mot på samme tid i fjor 04 h. Suttresutatet av fjorårets storsidfiske den 5. februar var 96 h. :Uet har også i forøpne uke vært treg avsetning ea især norcenfor Stad, hvor hovednengden av ukens crivsgarnfangster er bitt iancbrakt. F etsid og sm,åsidfisket. Det foregår en de fiske i forskjeige fjorder i Troms, hvor ukefangsten var tis. 0 6 h, hvorav fisket i Kafj ord 780, Usfj ord 00, I{apfjord 800 og Eiepoen, Senja 4 h. At er evert ti sidojefabrikker. Fangstene består av småsid, dev~s bandet med badsid. Screifiswt. Finnmarksfisket gn inntrykk av å være meget godt. I uken som endte. jan u ar er det bitt anmedt fisket i Østfinnmark 77 torsk og 5 hyse samt i V estfinnmark 4 torsk og 84 hyse. Siden nyttår er det i fyket fisket 877 torsk. 77

2 Nr. 7,. februar 948 Fisket i T r om s gir nå gode inefangster på bankene, mens fisket under and med garn fremdees er ujevnt, hviket også kan sies om inefisket under and. Fra Berg og Torsken (med Gryefjord) medes det for uken om inefangster på kg. I det store hee synes det å gå bra med fisket, som ga føgende ukefangster : KarsØy 6, SkjervØy 68, BjarkØy 6, HiesØy 5, Berg og Torsken 74, TromsØ 8, T romsøysund 58, i at for fyket 0. I at er det fisket 4765 mot samtidig i fjor I fjor samtidig var fisket kommet bedre i gang og ga i ukefangst 58 S på noe avere detakese enn i år. I Troms er eet produsert 86 h camptran. r esteråen O[j yttersiden av Lofoten. I ikhet med i Troms har eet vært omtrent fut sjøvær hee uken. Det medes om garn og inefangster for Andenes på oppti 4500 kg, gj ennomsnitig 000 kg. Ukefangsten for AndØya oppsynsdistrikt var 65. For ØksnesLangenes tas det ti des gode inefangster, såedes for N yksund kg, og for MyreSommarØy kg. Ukefangsten i distriktet er på 49. I BØ har man meget ujevne garnfangster på innti 00 kg, inefangster på 0000 kg og j uksefangster på 0400 kg. ukefangsten var 7. I Borge på Yttersiden av Lofoten er eet ujevn med fisket, som er under middes. Der er i 8 t fisket 46. I GimsØy på Y ttersicen er eet fisket O. I at er det nå for VesteråenYttersiden av Lofoten fisket 6 mot 85 i fjor. Ukefangsten var 5 mot samme uke i fjor 06. Detakesen i år er større enn i fjor. Lofoten. V ed sutten av siste uke ot det ti å være større fisketyngder under oppsig på V ærøyfetet i Lofoten for Øvrig hadde fisket vært et»range«gjennom hee uken. Ukefangsten kom opp i 49 mot 56 i samme uke i fjor. Detakesen er ved utgangen av siste uke på 99 båter med 869 mann not 778 båter med 0 70 mann samtidig i fjor. Av kjøpere stasjonert på and er eet frammøtt 65, kjøpefartøyer, av trancamperier 9,hvorav seiende. Det er i at fisket opp 69 mot 765 i fjor. Bant de O siste år er eet bare 4 år som har større Lofotparti på denne tid enn 948 de Øvrige mindre. Av partiet er satet, O hengt, hvorav 9 ti rotskjær, 74 tivirket som satfiet, 6 som ferskfiet, 07 iset. Av damptran er det tivirket 74 h, av rogn tungsatet 44, sukkersatet 7 5, sendt fersk 55, evert ti hermetikk 966 h. Av båtantaet fisker 8 fartøyer med garn, 9 med ine og 040 med juksa. Linefisk veier pr. 00 stk. 80 kg, garnfisk 40 og juksafisk 80 kg. Det medgår henhodsvis 890, 780 og 87 5 kg fisk ti h ever, hvis tranprosent er 5. For H e g e a n e medes det oppfisket 58, Saten 7, tis. 65 mot samtidig i fjor. Fisket er også begynt fra samtige vær i S Ø r TrØ n e e a g. Det er fisket opp 0,7 torsk for Titran, 50, for Sua, BogØy og Mausund, 4,7 torsk og 7,5 sei for Kya og Humingsvær samt,5 torsk for Haten. I fyket er eet fisket i at 98 torsk, mot 0 samtidig i fjor. L an eet s s am ete s kr ei fiske har pr. 7. februar gitt tis. 605 mot i fjor År som 940 og 99 med et Finnnarksfiske som teet med i ikhet med i år hadde større fiskepartier, mens 946 og krigsårene igger avere i totakvantum enn dette år. Det skue dermed være berettiget å si at skreien er noe sent ute i år skjønt forhodet ikke er uaminneig. Bankfis~et j0' /f ørevestandet. Omsetningsforhodene har agt en betydeig demper på pigghåfisket, for Øvrig har uvær hindret norma drift. Ukefangsten på VØre var på 8 (uken før 656 ), hvorav torsk, 4 sei, 8 ange, 4 brosme, 9 hyse og hå. Fra MåØy og Buandet å kystfisket omtrent het nede grunnet uvær og mangende hå <. vsetning. I åbrandfisket. Det var ingen drift grunnet uvær. Le'JC ndefis~. Det er for tiden ubetydeig detakese i rusefisket på Hegeand, idet de feste fiskere er gått over ti skreifisket. Eers fiskes eet om ag som vanig for TrØndeagSmØa. I siste uke be det tiført Trondheim kg evende fisk, Bergen kg. Annet kystfiske. Såve fra Stavanger som SØrandet medes det om ubetydeig fiske og ubetydeig reketråing siste uke. 78

3 Distrikt 7) f innmarkvinterfiske T L L V H N s M Tis. Ukefangst ) 9 roms... 0 ofotens opps.d ofoten forøvrig} 5 esteråen eigeandsaten... ordtrøndeag... ørtrøndeag... øre og Romsda Rapport nr. om torskefisket pr ) Tran Anta ) )69 8 ) Sammenikning med tidigere år. Nr. 7,. februar ) )9 9 )0 6 ) )84 ) ~ År Finnmark Vinterf. Vårf. Tonn søyd torsk Anvendese torsk Kg. fisk pr. Anvendese Lever Rogn 00 stk. Anta Tota Damp ti pro fiske Hengt Satet fisk H. ever mann sent fark. fangst Fersk Fiet tran annen Satet Fersk tran m.m. søyd h. h. h. h. Lofoten Lofotens forøvrig Hegeand Nord Sør Hengt Satet Fersk opp s.d. og Vester Saten Trøndeag Trøndeag Romsda åen Møre fersk Troms Tis. fiet og 948 ti 7 / / / / / / / / / / stk ' $: ro 9 79 Anvendese biprodukter Lofoten 8 90 :;:J=:a = c :a Kg. fisk Detakese, bn$: ro! År :: c c_ "ti c.!:.::= =!: <) o.....! ~ 0.0~~ b.o<v,...: = = ;:::::= ~= ~c o.. ;> 0/J+' s..s:: ~ o~..s:: a~..s:: aj o mo OJO... o s..s:: er;(/) ::c (/)... <) o Q) o,_;j... o (/) C: Q)! C: C:,4~ 00 stk. ~~ søyd pr. h. Kjøpe Piske! ~.n "'"" "'"" H ~.::::: ~~~ fisk veier ever tart. fark. Fiskere ~ [ 948 ti 7 / ,0 0/ , / /40 70; i / /40 775/ / / / / /75 870/060 6 i / / / / / / / / stk. 948, ~ = ) Herav rundfrosset 9. ) Hvorav 8 garnbåter, 9 inebåter, 040 juksebåter, hvorav i Østofoten 54/5/87. Vestofoten 64/540/ og Værøy og Røst 0/76/0. Der er fremmøtt 65 andkjøpere, kjøpefartøyer og i drift 9 trandamperier, hvorav på sjøen. ) Fra Skjervøy oppgis.fiskevekt 50400, everhodighet f00/000, tranprosent 40/50. 4 ) Heri inkudert 74 anvendt ti satfiet. 5 ) He av tungsatet 7, sukkersatet 5 h. 6 ) Herav rundfrosset 4. 7 ) Finnmark vinterfiske ti /. 8 ) Herav 9 hengt som rotskjær. 9 ) Herav 966 b ti hermetikk. 0 ) Herav 9 ti hermetikk. ) 4 7 h ever oppgis brukt ti hermetikk etc /54

4 Nr. 7,. februar 948 Situasjonsrapport for januar 948. Fra fiskeriinspektøren i N or d an e, datert. februar: Fisket har denne måned vært nokså ujevnt. V ærforhodene var bra men skreien er ikke kommet for avor. For Andenes medes om få anciggecager. Der er et beegg p:'t 4 garnbåter og 7 inebåter som hovedsakeig har fått sei fangster maksimum 00 stk. sei, 800 stk., torsk og skrei, inefangster maksimum 4500 kg hovedsakeig torsk samt hyse og brosme, som at er iset. Skreifisket begynte for BØ medio januar med fangster på oppti 5600 kg på garn. Det be tatt garnfangster i Ytteregga fra kg, på Øveregga og Longskaen er fangstene små. Fisket på ine og jukse har vært ujevnt. Det har vært gode værforhod og tistrekkeig med kjøpere ti stede. Recskapssituasj on en er mindre bra. For VærØy medes om ubetydeige fangster av torsk og annen fisk på bankene ti tross for utstrakte forsøk både med garn 9g ine på indre og yttersiden. På Foa er tatt en de spredte, ujevne men ti des gode fangster av sei. U gunstig vær med hard frost og sterk vind i fjordene har hindret fisket en de. Det medes om dårig ruse og inefiske på Hegeand hvor hjemmeforbruket knapt er bitt dekket. Skreien er ikke bitt formerket. Det medes om gode forsyninger av agn, drivstoff og bruk men mange på forsyn. Detakesen i vinterfisket er som vanig. Seifisket for Træna og Sevær begynte omkring 5. november 947 og det er hitti oppfisket kg sei, hvorav sendt fersk 7 46 kg.og hengt 6 kg. Torskepartiet på 5 47 kg er bitt iset. Agnforsyningen er tifredsstiende. En frykter for vannmange i fere fiskevær tidig i sesongen hvis ikke midvær og regn inntreffer. Fra fiskeriinspektøren i MØre o g TrØ n e e a g, datert. februar: V ærforhocene har vært meget gode for distriktets sørige de, men devis ugunstige i TrØndeag. Håbrandfiskerne som driftet på Storegga og Tampen i begynnesen av 'måneden merket storsiden i håbrancen og en var nå kar over at fisket vie så ti med det første. Den 4. januar so fisket ti for Storhomen, Runde og SvinØyfetet og det var bra med fisk på siste fet. Snurperne var også i kontakt Iandbrakt fisr ti Troms ø tiden.. jan Fiskesort Mengde Iset Anvendese Fiet Satet jhengt Torsk Sei... Lange...,... Brosme... 0 Hyse ' Kveite... Gufyndre... Smørfyndre... Uer..,... Steinbit... Annen...,. 4 4 Reker... I at Lever 8 h, damptran 4 h, rogn 0 h. med siden på ekkoodd men grunnet stor sjø kunne de ikke arbeide. Imidertid bedret været seg etterhvert og fisket tok ti for avor både for drivgarn og snurpenot 7. januar. På grunn av den store sicetyngcen er recskapstapene meget store, idet en he rekke båter har mistet sine garnenker. Dette er meget føsomt ea det f0 tiden er umuig å skaffe garn igjen. Tauverk og utstyr for Øvrig har eet vært bedre om. Hitti må sidefisket karakteriseres som rekordmessig. Seifisket har hitti sått het fei og utsiktene er ikke yse. Pigghåfisket har gitt godt utbytte, men detakesen har vært iten. Snurrevadfisket bar gitt godt utbytte for SunnmØre. Kyst og småfisket for Øvrig har vært ite omfattende. Skjegravingen har gitt godt utbytte i Trr6ndeag. Angående red ska pss ituas j on en så kages eer over stor mange særig på sidegarn. Fisk brakt i and ti Finnmark i tiden. ti. januar 948. Fiskesort Anvendese Mengde Iset Fiet Satet Hengt Torsk Hyse Sei Brosme Kveite Fyndre Uer Steinbit... I at Merk : I forbindese med fisketaene oppgis i samet evermengde 48 h. Endvidere oppgis 764 h damptran. Det svenske sidefiske. t andet. I uken som endte. januar be eet i Sverige iandbrakt 4470 tråsid og 885 snurpesid. Tråsiden er tatt ved V. Vinga, Kattegat, N. Skagen, Hasebanken. Snurpesicen V. Måseskar. Siden sesongens begynnese. jui er eer iancbrakt 0 garnsid, tråsid, 66 snurpesic, tisammen 4 54 mot 6 09 i samme tidsrom foregående!'esong. I inneværende sesong er der bitt satet 6 5 sid, mot i foregående sesong

5 Nr. 7,. februar 948 Isands fiskeeksport tiden jan.nov. 947 og 946. I tidsrommet januarnovember 947 og 946 er det bitt eksportert føgende mengder : Mengde Verdi (f.o.b) 000 is. kr. J an.nov. J an.nov. J an.nov J an.nov kg 00 kg Kippfisk Satfisk, uvirket Ferskfisk (iset og frosset Tørrfisk Hermetikk tønner tønner Satsid Frossen sid kg 00 kg Tran (av torskeev.) Sidoje Sid og fiskeme tønner tønner Satet Togn * Isands fiskerier i tiden jan.nov. 947 og 946. I desemberutgaven av»statistica Buetin«som utgis av Isands Nasjonabank oppgis føgende ta for Isands fiskeproduksjon. Tivirkningsmåte Januarnov Ising (fisk) Frysing (fisk) Tørrfisk... _ Hermetikk Satet Hjemmekonsum Sid frosset ti agn Sid ti fabrikkene... 4: Samtige mengdeta gjeder søyd fisk med hode, unntatt sid, som er oppgitt i rund vekt. Svensk»oversikt av fisket«. V i gjengir føgende som utdrag av»svenska V ~istkustfiskaren«s januarnummer 948. Ved et fyktig tibakebikk på avkastningen av fiskeriene i 947 må eet sies at resutatet i visse høve be bedre enn man våget å håpe på. Den ene store vanskeigheten hopet seg imidertid opp på den annen ofte sik at eet neppe har stått i menneskeig makt å mestre dem. isvanskene i begynnesen av året ammet nesten at fiske. Da en endeig kunne ta fatt igjen ventet fiskerne godt nordsj Øfiske, men forhåpningene be ikke innfridd d<. fiskeforekomstene syntes å være Iorsvundne. Leveransene direkte fra fetet i fremmede havner ga derfor ikke tinærmesesvis samme resutat som året før. Så be håpet satt ti fadenfisket. Da dette begynte kom kj Øperstreiken, som formørket situasj anen en tid. Med hensyn ti de Øvrige hy)stfiskerier etter sid og fisk hadde en de største avsetningsvanskeigheter å kjempe med. Eksportmuighetene syntes faståste. Det be underhandet, men uten synbart resutat. Regjeringen var i god tid bitt gjort kjent med de forhod som vie komme ti å oppstå, eersom ikke eksporten kunne bi ordnet. SpØrsmået var av avorigere karakter enn sik amenheten fest så det. Det be ti og med diskutert å innstie fisket, hvis det ikke be åpnet eksportmuigheter. Foreningen» Vastkustfisk«hadde på denne tid atfor store behodninger av frosne og satete varer. Takket være foreningen yktes det imidertid å ta hånd om overskuddet, og fisket kunne foregå tross ae vanskeigheter og det endeige resutat be bedre enn en hadde ventet. Ved begynnesen av 948 er stiingen betydeig bedret i og med at eet er åpn;:t eksportmuigheter som rekker ti for noen måneder framover. VIateriamange på enkete områder kan få sin betydning. Det er risiko for at oje, redskaper, spiker ti kasser osv. kan bi vanskeig å få. For tiden driver som vanig om vinteren storparten av fiskerfåten sidefiske. Det ot ti at det stod meget sid på dypet s.v. for Måseskjær, eer hvor de store sid og brisingnotfartøyene fisket. Sickvaiteten har også vært ganske god. Brisingnotfiskerne har siden de begynte nattfisket devis hatt fangster av stor sid, devis av brising. Det meste er bitt sogt innenands, men mindre mengder er bitt eksportert ti Norge og Danmark. Poen som tidigere var den største k_h;)per, har ikke vært i markedet. Eiendommeig nok fikk en de av notfiskerne makre i fangstene. Ti og med tråerne har enkete dager fått ganske meget småmakre, såkat pir i fangstene. I fere år har tråfangstene i november og desember nå ikke bestått i stor sid, men bare i»treans storec<<. I år har fangstene imidertid mest bestått i.storsid. T icigere i vinter var tråsichisket under middes eer direkte dårig, hviket førte ti at fere tråere spesiaiserte seg på fiske etter brising. Noen gikk også over ti fisketråing. Når dette skrives tas eet imidertid rike fangster av stor sid i trå utfor svenskekysten. Den. januar kom såedes tiførseen ti Goteborgs fiskehavn opp i hee kasser tråsic, og i tiegg ti dette kom betydeige tiførser av notsid. I desember drev fere fartøyer fiske i NordsjØen, hvor eet be tatt ganske gode fangster, som be evert i Engand. For første gang i vestkystfiskets historie be eet utferdiget fiskeforbud i uken meom j og nyttår. Så vidt vites rådde eet tifredshet bant fiskerne over denne kongressbesutning. Frossenfiskmarkedet i USA. Lagrene av frossen fisk og skadyr var pr.. november 40 miioner bs. I oktober var eet atså en ~!king på 4, miioner bs. Imidertid må en ta hensyn ti behodningene av tunafisk for hermetikkfabrikkene. Disse var. november 4,8 miioner bs., mens de t n måned tidigere å på 6,8 miioner. vicc en nedgang i tunabehocningen på miioner bs., vi det si at Økingen i frosne produkter av fisk og skadyr beregnet ti konsum bir, miioner. 8

6 Nr. 7,. februar 948 Sammeniknet med. november 946 igger behodningen 9,5 miioner bs. avere, og når tunafisken bir hodt utenfor, hee 4 miioner under. I oktober måned be eet produsert 9,6 miioner bs. frossen fisk og skadyr, 0 miioner bs. var satvannsfisk. Totaprocuksj on en for samme måned året før var 0 miioner bs. og produksjonen av satvannsfisk,5 miioner bs. Pr.. desember 947 beøp agrene av frossen iisk og skadyr seg ti 4 miioner bs. Dette er miioner bs. høyere enn 5års gjennomsnittet for denne dato, men 6 miioner bs. under. desember 946. I november sank behodningene av tuna (for hermetisk nedegging) ned ti,4 miioner bs. Lagrene av frosne reker 6,7 miioner bs. har adri før vært så store. Fieter: Torsk..., Fyndre.... Hyse.. :.... Lingcod.... Makre.... Lyr.... Uer.... Hvitting.... Andre fieter.... He og søyd fisk: Tork, hyse, ysing og yr.... Croakers.... Fyndre.... Kveite.... Sid.... Makre.... Muet.... Back cod.... Laks.... Hvitting.... Tuna.... Agn og dyrefor.... Tota satvannsfisk Tota ferskvannsfisk Tota skadyr des.947. des 946 i bs. i bs i Tisammen I november måned be det bare frosset 6,8 miioner bs. mot året før 0, miioner bs. Satvannsfisken utgjorde miioner bs. sammeniknet med 4, miioner i november 946. Eksport av danske fiskeboer og fiskefrikadeer. I»Dansk Fiskeritidende<< nr. 948 skrives eet b. a., at forhandinger meom direktør Car for fiskehermetikkfabrikken i HaunsØ og en representant for en større engesk importør ikke førte ti noe i første omgang. Det viste seg at de danske priser var for høye f. eks. i forhod ti e= norske. Det danske firma har ikke oppgitt saken ennå, og direktør Car oppyser at det engeske firma var sterkt interessert i de danske fiskeboer, som var snehvite, mens de norske vanigvis var gråige. Fra engesk side forangtes eet Fisk brakt and i Mør~::: og Romsda fyke i tiden.. Januar 948. Fiskesort Mengde 5 Torsk s _ej Lyr... Lange... Båange... Brosme. Hyse Kveite... 4 Gufyndre, rødsp. Smørfyndre... Uer (rødfisk). Steinbit.... '.. Skate, rokke 7 Annen fisk... O Håbrand... 4 Pigghå... 7 Hummer... Reker... Iat 76 Herav ti: Åesund Kristiansund N Smøa... 8 BudHustad J 7 OnaBjørnsund.. 7 Bremsnes t. '.. 00 Haram... Søre Sunnmøre,.. 7 Grip. 6 Kornstad Lever 68 h, rogn 0 h. ) Herav 40 fiet. Iset Anvendese Satet,Hengt/ Hermet. 69 ) O bokser innen 5. cesemhr, men danskene kunne ikke evere mer enn Det går f0 øvrig strykece med fiskefrikaceene. Ikk.: aene amerikanerne er interessert i dem, men eet er nå også etterspørse fra mange andre and b. a. Venezuea. Især vi Engand gjerne ha denne hekonserves, som framstie' med pikante sauser, ti sin besetteseshær. Tysk»Hochseefischerei«i Hamburgeravisen»Die Zeit<< innehodt 5. januar føgende artikke : De nå foreiggende ta vedkommende den tyske fiskecamperfåtes fangster i 947 er et godt bevis på de anstrengeser våre havfiskere har ydet for å sikre et godt uthytte av jakten på»eet svømmcece kjøtt«og dermed de eggehvitestoffer som havet innehoder. Utbyttet be imidertid ofte mindre enn det kunne ha vært, idet damperne 8

7 . Nr. 7,. februar 948 be iggende i havn uten bunkerku eer is, eer når reservedeer ti de aerede temmeig overårige dampere ikke kunne skaffes i rett tid. Mens fiskedamperne i 946, som var det første normaår etter kapituasjon en innbrakte en angstmengde som motsvarte pst. av :t:angstmengcen i 98, yktes eet å Øke tiførsene ti 8 pst. av 98utb?ttet i 947. Denne for så vidt beskjedne Øking kae tibakeføres ti reperasjonsverkstecenes og fiskecamperbesetningenes utretteige arbeid, men ikefut er eet en avskrekkende tibakegang i fangstmengde i forhod ti 98. Heer ikke 948 kan ventes å vie bringe noen større bedring i forhodet. En bedring kan kun finne sted når en får nye fartøyer. De første dampere i nybygningsserien, hvis kjøer ska strekkes om kort tid, vi ikke kunne begynne sine j omfruturer før på vårparten 949. Det i drift værende anta fiskecampere, siceoggere og havfiskekuttere har Øket noe i eet forøpne år på grunn av tibakeeveringer fra besettecsesmaktene. Noen dampere er fremdees beordret ti minefeiing; ytterigere O dampere tibakehodes i utandet. En vet ikke, om eet kan regnes med at disse dampere bir tibakeevert. I de nåværende. havfiskemarkecer i Tyskand framstier året 947 seg med etterføgende campertifyjrser: TifØrseshavn Bremerhaven.. Cuxhaven.. HamburgAtona.. Mengde i 000 kg Tisammen Tyngden av eet tyske havfiske drives av dampere, eerfor gir disse ta et godt anskueig bide av vår fiskerimessige stiing. Gjennom tifyjrser fra havfiskekuttere, kystfiskekuttere og gjennom de i eet forøpne år meget gode resutater av fisket i ØstersjØen bir sevsagt taene for eet samete fiske høyere enn de ovenfor nevnte, men eet vi ikke forandre forhodet meom 947 og 98 i vesentig grad. Taene for 947 setter tysk fiske tibake på 990 nivået. NØye oppgaver over utbyttet av fisket i den sovj etbesatte sone, som bare har vært drevet med kuttere, foreigger ikke. FØrkrigstifØrsene i disse områder ancro ti om ag årig. Utbyttet av satvannsfisket i MeckenburgVorpommern i 947 be på om ag Da imidertid det vanige sidefiske i ØstersjØen so fei, må eet antas at avkastningen bare dreiet seg om ca. 80 pst. av eet normae. De tre tracisj onee tyske havfiskemarkecer vvesermtnce, Cuxhaven og HamburgAtona har nå fått en bror, byen Kie, som sammen med ScheswigHostein har ført en åreang kamp for å få anerkjent sitt fiskemarked. Denne teving er nå avsuttet ti forde for Kie, og Kie går Øs på sin nye oppgave med stor iver. Gjennom den britiske miitærregj erings frigivese av eet tidigere KobevVerft ti havfiskeriformå er eet bitt gitt Kie gode muigheter til dannese av en ny fiskerihavn, idet byens hitti benyttete fiskerihavn ikke svarer ti tidens fordringer. Betydeige kaianegg, en 6000 kubikkmeter stor markecsha, fere andre bygninger, gate og baneanegg befinner seg på verkstecsområcet. Det er nødvendig å bygge et kjøeager (Eisvverk) for å få forebygget en gjentakese av den skade som foregående sommers store hete vodte. Iandbrakt fisk ti Må øy og omegn i tiden.. januar 948. Fiskesort Torsk..... ~... Sei... Lange.... Brosme t t ' et o Hyse... Kveite... GufJyndre Skate... Annen fisk...,... Håbrand Pigghå H ummer...,... R eker... I at Mengde Anvendese Iset Satet Hermetikk En håper på at Kies havfiskekuttere aerede neste sommer kan iandbringe sine fangster i den nye fiskerihavn. Det er interessant, at Kieerkutterne forppne sommer kunne iandbringe 4 ganger større fangstutbytte sett i forhod ti NordsjØen. Kie nådde dermed en nesten 6 gangers Øking av de iancbrakte mengder. Ti gj ennomførese av ombygningsarbeidene har byen Kie grunnet Hochseei~schmarkt G. m. b. H.<< med en kapita på RM. Kies ande i kapitaen er Rm. og Schesv,rigHosteins Rm. Kie panegger også å bygge et særskit boigkvarter ti famiiene ti besetningene på fiskedampere og kuttere. Dermed har Kie tatt et betydningsfut skritt i omformningen fra fordums krigshavnstradisj o ner ti evende fredsticsbeskj eftigese. Etter næringsrådets besutning ska Kie i anedning oppbyggingen av sitt havfiskemarkec eet største på ØstersjØkysten av de approberte 00 nye tyske fiskedampere, motta de tov. Ni ;LV disse fiskecampere ska overdras ti det aerede bestående»hochseefischerei KG<< i Kie, mens de gjenværende ska disponeres av rederiet»gemeinwirtschaf.tichen Hochseefischereigeseschaft«i Hamburg. Som overborgermester Gayk nyig meddete i rådsforsamingen vi dette seskap a enkete dampere iandbringe sine fangster og utruste i Kie ti støtte for Kies fiskemarked. Av 4 fiskedampere hver på 400 brt. ska kjø ene strekkes ti ytterigere O i verksteder i Hamburg, Bremen, Fensburg og Ltbeck. Ti eisse 0 dampere medgår ytterigere 5000 jern. Hvis også de mange hindringer, som for tiden må påregnes under bygging av fiskedampere, ar seg overvinne i rett tid, kan en regne med at Kies første to fiskecampere kan egge ut på sine jomfruturer ti våren. Isands vintersidfiske. Fiskifj eag I~sands meddeer den 4. februar at eet i januar måned i år under vintersidfisket i Faxabukta er oppfisket h, hvorav 7 79 hektoiter er eksportert iset, resten evert ti sicoj efabrikker. 8

8 Nr. 7,. februar 948 Vi kjøper brising, musse og sid i steng Ring våre kontorer i Stavanget, Bet gen og Sunde i Sunnhordand Stavanger: Teefon Teegramadr.: Bjeand Bergen: Teefon O 0 Teegr.ndr.: Bjdnndco Chr. Bjeand & Co. A.s, Stavanger Rfs POLF\R, STF\Vf\NGER FRYSERI KJØLEF!.NLEGG ISFF!.BRIKK Sid og Fisk en gross Teefon: 0 746, 87 Teegramadresse: "Poar" F!.vdeingskontor i Haugesund Håvik Teefon 66, 76, 566 Fredriksstad Motorfabrik Afs Teegramadresse: "Sidhåvik" Lyskastere Båtysanegg. Bensin og dieseeektriske ysanegg. W I C O magneter, omformere, vindmøeanegg Autorisert og dypfrysningsanegg. R Prinsens gt., Oso. Teefon 4 4. Radioforhander Ekkoaneu Teefon 00 B ~~f)) mø~ger Reparasjn nsvorksted Skipsrad i o KommancroaniPUU TROMS Ø Privat 6A INGEBRIKT KAARBØ A/s Sid og Fiskeks port, Fiskeri bedrift Tf. 7, priv Torvam. Forø: Teefon 4 Te:egr.adr.: «Fiskbrikto B E R G E N Einar Kaarbø privat 57 Kjøper atid Laks Kveite Hummer En fangstkvote på for Caiforniasardiner. De siste par årene har eet gått sterkt tibake med sardinfisket utfor Caifornia og dette har vekket mange bekymringer. I desembernummeret av»pacific Fisherman<< gjengis en uttaese som Richard S. Croker, som er sjef for Bureau o Marine Fisheries, Division of Fish & Game, ga på et my)te for representanter for sardinindustrien i San Francisco i november måned. Uttaesen går ut på at noe må gjøres med Caifornias svinnende sarcinfiske, og fordi fangstmengden er den eneste kontroerbare faktor, må eet sannsynigvis settes en grense for denne. Han antydet en fangstmengde begrenset ti årig for hee staten. Mr. Croker mente at overbeskatning var årsaken ti eet misige fiske de to siste sesonger for NordCaifornia og ikeedes at den truende situasjon under nåværende fiske i SydCaifornia har samme årsak. Han framhevet at det var 99årskassen som hadde båret fisket oppe gjennom krigsårene, men at tigangen på fisk av edre årganger nå be hurtig uttømt. Ytterigere framhodt Mr. Croker at Division of Fish and Game ikke æret noe Ønske om å gi reguerende bestemmeser ti hinder for sarcinindustrien og fisket, men at avdeingen stod ansvarig overfor befokningen i staten og hadde å føre innseende med at sardinfisket be et varig fiske. Et vanskeig spørsmå ved fangstbegrensningen er fordeingen av fangstmengden på de forskjeige anvendeser. Om dette spørsmå vi det nå bi konferert meom representanter for fiskere, produsenter og fiskerimyndighetene. Nyfundandsk sidojefabrikk vi produsere!oddeme O;J oje.»canadian Fisherman«skriver føgende sin januarutgave: En videre utbygging av den forhodsvis unge me og ojeindustri panegges av N evfoundand Dehycrating Company. Corner Brook. Firmaet har søkt om tiatese ti å anvende odde som råstoffkide i tiegg ti sid. Det ventes at minimumproduks j on av oddeme vi bi 50 pr. dag. Det regnes med en ojeproduksjon på i at gaons. Firmaet vi kjøpe odde av fiskerne i første omgang og hvis påkrevd vi det sette sine egne fiskefartøyer inn. Hovedanvendesen av oddeme og oje er som tisetting ti fjærkre og huscyrf6r. Det vi ikke være noen vanskeigheter med å få sogt produksjonen firmaet er sikker på at Kanada, Amerika og ancrt and står rede ti å avta den. Sidojefabrikken i Corner Brook er Nyfundands største og har en kapasitet på 50 sideme pr. 4 timerscag. I det forøpne år be produksjonen sterkt hindret bant annet av brann og ved at fiskerne i omegnen hadde innvendinger å gjøre mot firmaets bruk av snurpenøter. Aikeve be eet eksportert for over doars. Vi ber ae bedrifter i [ishebransjen om å sende bider fra sitt virke. Båter, redskaper, fiskebruk, fabrikker, at interesserer. Fiskets Gang. 84

9 Utvikin ns mod rn havfiske. Er de nåværende metoder gammedagse? Nr. 7,. februar 948 A. C. Hardy, B. Se., A. VL Inst. N. A. (Bacheor of Science, Associated Member Institute of N ava Architects) den kjente britiske shippingkommentator, som b. a. har skrevet boken»seafooc Ships«om fiskefartøyer og besektete fartøyer, har skrevet etterføgende tankevekkende artikke i»the Fishing News«av. januar.»adri tidigere i historien har fiskeriene som vercensnæring betraktet gjennomgått en periode preget av så intens utviking på eet tekniske område. Adri tidhgere har eet vært større behov for å få koordinert den viten som finnes herom. }~iskeriene kan fø en he verden og eet er derfor ikke forbausende at tistanden nå for tiden stimuerer ti overraskende trekk i utvikingen ikke bare av fiskefartøyene sev, men også i metodene for tavirking ombord med henbikk på å gjøre en styjrre de av fangstenes næringsverdi bnkbar for fokene, hviket tidigere ikke var muig av bakterioogiske årsaker. Utvikingen av fiskeproduserende fartøyer og shipping. Funk sjoner Drivkraft.. Diese. Forskjeen meom USA's og UK's teknikk (omdreiningsta og gearanordning)..? Dieseseektrisk.. Vddbare propeer. Nye typer Materiaer Utvikingen av game typer Lettumetaer Sveisete skrog Personae.. Pastiskestoffersanv. i ugaren av sanitære hensyn,. Hvor angt vi fiskernes forangender gå?. I fremtiden. Fiskerivitenskapsmennene. Fiskefabrikker og dypfrysing. Økende bruk av tunakippere og snurpere ti tråing etc. Ekkoodd. Navigasjon. På den ene side av skaaen finner hvakjøtt anvendese som substitut for ordinært kjy.jtt i framstiingen av pøser og på den annen side ekstraheres eet av særskit behancete fiskeevninger eggehvite, som finner anvendese ved framstiing av søte saker og bakverk. Sammen med dette faer enorme framskritt henimot fukommengjørese av frysemetoder og bygningen av fartøyer som sev innehoder fabrikkanegg ombord fabrikker som gjør eet muig å evere havferske, særskit pakkete, frosne fieter tusener av mi inne i andet. Situasjon en utviket overensstemmende med sin ogiske konkusjon, vi si at fisket som vi kjenn er det aerede er på vei ti å bi gammedags og ikeedes de fart9jystyper som he nyttes. Disse stadige forandringer og denne ri vende utviking kan hovedsakeig tiskrives eksposj onsmotorens tibivese og gradvise utviking henimot fu kommenhet samt den stadige større utbredese i anvendesen av eektrisitet ti skipsbruk. En av moto rens egenskaper er dens evne ti framdrift av skipet med et samet brenseskonsum av mindre enn et havt pund pr. time pr. utviket hestekraft. Tiknyttet en eektrisk generator gir ekspos j onsmaskinen biig strøm ti drift av tråwinch, styreapparat, kj~6emaskineri, ys, oppvarming og koking. \ange mennesker ser i forbindese med de Økende krav ti maskiner i fiskefartøyer for seg et framtidens fartøy svarende ti kravene om Økonomisk drift som et heeektrisk skip, hvor ciesemotordrevne generatorer er den sentrae kraftkide, hvorfra a drivkraft tappes. Fiskerinæringen og ojeindustrien har meget ti fees. Den sistnevnte har revons j on ert den førstnevnte og den førstnevnte kan ære av den sistnevnte. Forts. s

10 Norges utførse av fiskeprodukter fra. januar. januar 948 og i uken som endte ". januar 948. Fersk F Frossen Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk brising Frossen Frossen Frossen Frossen f r~ssent brising Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fe~sk Fersk sid i at vårsid storsid fetsid for~angst og små sid i at vårsid storsid fetsid or iand gs og fisk i at torsk ange sei hyse makre kvete fyndre ~ Sid sid S' småsid ~ TOLLSTEDER ~ ~ Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr....& 40! ! 6 405! ~ ' \:). ' CD Frednkstad O" Oso KristiansandS... m Errersund Stoavan~er :::::::: ~ KoperVJk Haugesund ~[:;:n~. :::::::::: 8~44 = ~44 = = = 67 = 67 = = = 9~ 77 _7 _: Måøy O Åesund \fode Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at.~ 776= 776===~=~== ~~58 8 I uken~ 7f5,=: 7S=:=:=:w=: w=:=: 7 rr 5 ~ () n ) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for ~i at<<. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. TOLLSTEDER Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Annen fersk Frossen Fro. ssen Rnnd~ Frossen Rund~ Frossen Rund Frossen Frossen Tørrfisk Kippå uer brosme pigghå håbrand aks Steinbit rogn fisk fisk i at torske frossen seifiet frossen hyse frossen makre annen fisk i at fisk i at tiet torsk sei fiet hyse Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr G Stat. nr. 48 Stat. nr. 494 Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.~ I uken~ _ 4: O ~ : 5~ : =

11 z :" _...! tv c C' OI ~ co.j:>. ()).Satet Satet Satet Satet Satet Satet Satet Satet ~Krydder Krydder Satet Satet Røykt H ' k "d,. d.. d It t f' k ummer '"e er i at sid si<! o brising i at SI vårsid storsid fetsid skjærsid ' 0 r SJø S an s brisin"" sid sa e 5 rogn sid Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. "t;~t. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 444n , ' Andre skadyr St. nr f. 7 Herme tikk i at Sideme Fiskeme Tangme Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr " 6 tun u O ton ~ i ' 48. ' (} 98 5 _O O 7 = Andre forstoffer m: Sm sin tran tran an tran a tran oje m. v. e 0 Je sperma oje tran fett m. v. syrer im uano skinn og J:::c, Dam. Botte~ Avfas Se, d' I? Råmedi Bank ~~unk Brun H" Kveie S. nose og Side tran og Herdet Stearin Fett Fiske G kobbe Annet ran tran settoje grakse kappm. Stat. nr. S tt.i. ~~ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat~=~~ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr St;J.t. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. i~~z~~6:~~ z/. 50' n n 8.9 ~~~i:74 Stat. nr. h h 0 h t67 h 6 48 h h 4 kg h h 69 h h )470 )98 O ) i i _ 8_.!_ [f447o ~7_ o 489~ : I S S ) Rog!meJ. ) Annen ever. NB.: Tosteder som ikke er kommet i uken 6.. januar: Langesund, Namsos, Mo, Bodø, Vadsø, Kirkenes, TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.~ I uken~ TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøv.... Aes~nd.... Mode..... Kristiansund N. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Va:rdø.... Andre.... I at.~ I uken~ ) Hvaoje. (X) ~

12 N~ ~ februar 948 Vintersidfisket pr. 8. februar 948. Anvendese Dagsfangst / / 4/ 5/ 6/ 7/8/ I at h Mot i 947 ti 9/ Eksportert fersk.... Satet.... Hermetikk.... Fabrikksid.... Agn.... Fersk innenands.... I at Fangstreåskap: Snurpenot.... Garn.... Landnot Lov og bestemmeser gitt medhod av ov. Lovbeskyttese for omsetning av krabbe og hummer. V ec kg res. av 0. januar e. å. er bestemt: I. I medhod av i midertidig ov om omsetning av råfisk av 8. juni 98 jfr. ov av. oktober 947 ska det være forbudt å tivirke, omsette eer utføre hummer eer krabbe fisket på kysten fra og med NordmØre ti og med N ordanc fyke, eer produkter herav, med mindre hummeren eer krabben er kjøpt gjennom fiskerorganisasjon en Norges Levencefiskag S/L. II. Norges Levendefiskag kan dispensere fra forbudet. II L Overtredese av forbudet eer medvirkning ti eer forsøk på overtredese straffes med bøter. TV. Denne resousjon trer i kraft straks. I foredraget ti resousjon en har departementet uttat at forutsetningen for ovbeskyttesen må være at hummer og krabbefiskerne i omhandede distrikt får den representasjon i agets årsmøte og eventuet i styret son de måtte ha berettiget krav på og at det i tifee bir inntatt bestemmeser herom i agets vedtekter. En forutsetter også at Norges Levendefiskag S/L som uttat i agets brev av 7. ds. ti FiskeridirektØren vi fastsette særskite reger av hensyn ti de fiskere som aerede er gått i gang med hermetisk nedegging av hummer og krabbe ved egne okae anegg, eventh~t sik at det bir gitt særskite reger eer nødvendige dispensasjoner fra omsetningsregene for Øvrig. Forts. fra s. 85. Ojeindustrien er en av de Ht virkeig internasjonae foretakender som med gode resutater drives etter internasjonae injer et eksempe for dipomatene. Bortsett fra forbindeser and og and ineom sammensties de tekniske prosesser og ite hodes hemmeig. Som en kontrast ti dette finner vi fiskerinæringene oppdet i en rekke småsamfunn, som mistenker hinannen, ignorerer hinannen og ikke gj f6r større forsøk på å ære av hinannen. Den generee tendens i utvikingen av fiskerinæringens tekniske operasjonsfet er så uhyre, at den bare kan skisseres og utkrystaiseres ved hje p av sektstreet (se figur) hvor hovedgrenene kan framsties ti anayse under navn av: drivkraft, funksjon, materiae, navigasjon og personae (mannskap). Hver av grenene kan oppdees i nye sidegrener. På et tidspunkt hvor paneggingen egger besag på megen oppmerksomhet er det bitt foresått, at det offentig bør tas i betraktning å opprette et sentraorgan for utbredesen av viten om fiskerinæringen på. verdensonspennende måte, såedes at f. eks. Storbritannia kan få fordeene av framskrittene i viten i De Forente Stater, SØrafrika og hvor som hest og gi i bytte av vår rike erfaring ti det beste for disse nasjoners fiskerier. Engesk å og vekt omgjort t i norsk: pund 0,454 kg cwt 50,8» stone 6,5» cran 70,47 iter gaon 4,54» 06 kg barre. iter 8

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer