Vesterålen: Levenclefisk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterålen: Levenclefisk:"

Transkript

1 Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr..00 pr.år. Annonsepris: Pristariff fåas ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefoner 9, 80. Postgiro nr Teegramadresse: _Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte. juni 9 Det var i uken som endte. juni bra værforhod i de sørige og vestige distriktene, nen noe værhindring i 'Trøndeag og engre nord. Bankfisket fra Møre og Romsda var godt og ikke nevneverdig hemtnet av agnmange. Fere fartøyer er konunet fra Isand med satfisk og den første satfiskast fra Vest-Grønand er evert. Sommerfisket i Finnmark gjeder mest torsk, mens det ikke medes om større fangster av sei. Seifisket i Vesteråen var ikeedes smått. Sogn og Fjordane og ti des også i Hordaand hadde gode tiførser av pigghå. Det foregikk et godt dorgefiske etter makre, og totafangsten igger bedre an enn i fjor. Sidefisket foregikk vesentig på Hegeandsfetene og i Trøndeag. Av brising be det bare tatt spredte fangster både på Vestandet og i Osofjorden. Fisket i Finnmark: Det var en ukefangst på i at 98 not i foregående uke og 0 i tisvarende uke foregående år. Fangsten av torsk utgjorde i uken 0, herav 07 ti ising og frysing, ti sating og 9 ti henging. Av hyse utgjorde ukefangsten 09, hvorav ti ising og frysing og ti henging, av sei, hvorav 7 ti ising og frysing og ti henging, av brosme Lf, hvorav at ti henging, av kveite, fyndre, uer 9, båkveite 0 og steinbit 78, at ti ising og frysing. Troms: For kystk0nnunene i Trmns oppgis ukefangsten ti ot 9 i foregående uke. Det er særig seifisket som har gitt noe større fangster med en samet fangst i uken på 88. For øvrig be det tatt torsk, brosme, hyse, kveite, 8 uer og steinbit. Vesteråen: Fra Bø medes at seifisket ed juksa ga en ukefangst på 9,. Det var dårige værforhod, og av den grunn ikke fu detaking. Seifisket for Andenes var også værhindret, og ga bare noen små juksafangster. Levencefisk: Trondhein hadde i uken en tiførse på 0 evende sei. Uketiførseen ti Bergen var 0 fra Sogn og Fjordane og 0 evende sei fra 7

2 Nr., 0. juni 9 Hordaand. Av andre fiskesag var tiførseen ti Bergen, evende torsk og, evende fyndre, mnre og steinbit. Bankfisket) kystfisket: Det var fortsatt godt fiske fra NI Øre og Romsda. Ti en viss grad gjør agnnangeen seg gjedende, nen hindrer ikke fisket i vesentig grad. Båter son hadde driftet på Shetand og Tampen hadde fangster fra 7 ti rundfisk. Utenfor Aesund foregikk et godt seisnurpefiske ned fang ster på 8-0. Av sei be det i at oppfisket i uken,, og den samede ukefangsten utgjorde 7. Av dette kvantumet var,9 torsk,, yr, 89, ange, 8, båange, 7 brosne, 9,8 hyse,, kveite, 0,9 fyndre, 7, skate og pigghå. Sogn og Fjordane: Det var godt pigghåfiske i uken og MåØy og mnegn hadde en samet ukefangst på 8,, hvorav 0 pigghå, torsk, sei, 0 ange, brosne, hyse og 0, kveite. H orcaand: Av død-fisk var det gode tiførser av pigghå fra Shetandsfetene, i at. Dødfiskkvantunet for øvrig besto av torsk, yr, ange og brosme og skate. Rogaand: Det foreigger ingen nedinger 0 fisket i uken. Skagerakkysten: Av fjordfisk utgjorde ukefangsten 0, hvorav det neste var yr og sei. Videre var det en ukefangst av aks på. Osofjorden hadde 700 kg fisk og sid..\!iakrefisket: Ukefangsten utgjorde 7 og totafangsten er nå komnet opp i 7. Det er itt ner enn ti samme tid i fjor, da totakvanttnnet utgjorde 78. Av ukepartiet var det vesentige tatt på dorg. Det foregikk itt snurpenotfiske på strekningen Åna Sira-Manda og itt garnfiske mnkring Kristiansand og i Fredrikstaddistriktet. Skadyr: Osofjorden hadde 700 kg kokte og 000 kg rå reker, Skagerakkysten kokte og rå reker, Iviåøy 00 kg, IVIøre og R0nsda 00 kg og Troms reker. Av ukepartiet i Trmns gikk ti frysing og ti hennetikk. Av hu,m,m,er hadde Skagerakkysten 00 kg, \!IåØy ~WO kg og I\ Øre og Rmnsda. Fjerne farvann: Ti Åesund er det fra Isand konnet fen båter ned i at 0 satfisk. Fangstene var fra ti. Lastebåten «Steinhøfch er k0nnet fra Vest Grønand med en satfiskast på 800. Et tisvarende kvantum satfisk er osset tidigere på Færøyane. Det kvantum smn er tiført Norge ska fordees på Åesund og Kristiansund. Videre er fra samne fiskefet ankommet en fiskebåt nec 0 sattorsk og 000 iter tran. Håbrann: Ukefangsten utgjorde ca.. Det var noe ruskevær på fetene. S?:cefisket: I Nord-Norge var sidefisket på Hegeandsfetene noe bedre enn i foregående uke, en det edes Frendees ikke on større fangster. I at be det i Finnnark tatt 80 h, hvorav 800 h på Porsanger og 80 h på Varanger. I Trons be det på Basfjord tatt 00 h. I N ordanc, hvor fisket foregikk på Hegeand, var ukefangsten 80 h. Den samede fangsten i Nord-Norge var O 90 h. På strekningen Buhohnsråsa-Stad foregikk fisket vesentig på Nordmøre og i TTØndeag, mens fisket fot øvrig var het ubetydeig. Av forfangstsid be det i at tatt h, hvorav 9 h ti hennetikk, 7 h ti agn og 7 h ti fabrikk. Snåsidfangsten utgjorde i uken 9 h, hvotav h ti hermetikk og 80 h ti fabrikk. Sør for Stad be det i distriktene nord for BeTgen, vesentig i Guen, tatt 80 skjepper Snåsid. sør for Bergen var ukepattiet 00 skjepper. Brisingfisket: I Jordaand be det i uken tatt 7 00 skjepper brising og 7 80 skjepper brisingbanding. Ukekvantunet i Osofjorden utgjorde 00 skjepper. I at utgjorde brisingpartiet pr. 8. juni skjepper, hvorav 7 skjepper i Bergens-distriktet, 8 skjepper i Stavanger og 000 skjepper i Fredrikstad-distriktet. I fjor ti sanune tid var brising kvantumet på ca skjepper. 8

3 Nr., 0. juni 9 Fetsid- og småsidfisket /-/ 9. - ~ Finnmark-Buhområsa ) Buhområsa-Siiad Stad-Rogaand ) Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid h h h eksport Satet Hermetikk Fabrikksid... o o. f A~gn innenands I at ) Lodde ti fabrikk 97 h, ti agn 9 h. )pr 8 juni- Småsid Fetsid h h ~-~ Småsid Fetsid Småsid h h h ' f-ss Utandet. Eksperimentatråeren,,Northern Waves'' kjøeanegg ska ombygges. I «The Fishing- News» for 7. juni oppy<es det, at eet er bitt besuttet å fornye fryseaneg-g-et i tråeren «Northern Wa\'e>>, som er bitt chartret ti et forsøk i kommersie skaa for frysing av den tidig-ste de av b.ngsten under fiske i fjerne farvann. ]\{edingen herom er for øvrig- bitt g-itt av white Fish Authority. Forsøket skue som kjent foreg-å under denne institusjons, statens samt Distant ''Vater Vesse Owners' Deveopment Committee's auspisier. Arbeidet vi ta om ag L måneders tid og i meomtiden er det meningen at «Northern 'Vave>> ska fortsette med vanig kommersiet fiske. Tråeren var chartret ti det nevnte forsøk og etter at den var bitt ombygget og utstyrt var det meningen, at den skue egge ut på første forsø<stur i begynnesen av apri. Prøver som be utført før den foresåtte avseiingscag, åpenbaret imidertid at en de av fryseutstyret ikke arbeidet tifredsstiende, og- forsyjkene på å rette på dette har hitti ikke ykkes. Fisket i Nord-Atanteren. I «The Fishing News» for 7. juni meddees det, at en "t tommers minimums maskestørrese ti bruk i trånøter under fiske på Nyfundandsbankene, hvor det tidigere ikke har V<Tt noen restriksjoner, var bant tirådingene som be antatt under møtene i Internationa Commission for the North-,Vest Atantic Ji'isheries i Ottawa. Det be ogs~t anbefat at en \; tommers maskestørrese skue fastsettes for de internasjonae farvann av Guf og St. Lawrence, Bay of Fundy og Nova Scotia. De nye bestemmeser gjeder kun torsk- og hysefiske. Tirådingene må ratifiseres av de O medemsstatene. N.. ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF. 07 Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. Fisk brakt. juni 9. and Fiskesort Mengde Torsk... Hyse Sei... 9 Brosme... Kveite... Båkveite.. 7 Fyndre... 0 Uer ' o'. 9 Steinbit I at 78.0 Finnmark tiden. januar-- Anvendese Ising og Sa Heng-!Henne frysing ting ing tikk 9 08 ) O Lever 9 h. Utvunnet damptran: 88 h. Rogn 7 h, hvorav iset, satet, )7 rotskjær. Godt skotsk sidefiske, men bekymringer for satsidavsetningen. I henhod ti «The Fishing News>> for 7. juni synes det i\ gå bra med det skotske sidefisket. I uken ti. juni be det fisket godt i farvann ved Shetandsøyene, skjønt siden forsvant i et par dagers tid for så å vende tibake. Årets første ast av satsid be sendt fra Lerwick i omtate uke ti GØteborg. Den bestod i.00/ og 07/ tm. og be innastet i det norske motorfartøyet «Espeva:r». Derti be eet i samme uke skipet en ast sidoje fra Fraserburgh med tankskipet «Audacity» av London. I uken be eet i I'raserburg-h evert.00 crans, hvormec sesongens fangst har nådd. 0 crans, verdi f mot.. 0 crans og- f 9 80 i fjor. Peterhead har nå O, crans mot 00 crans i fjor. For Lerwick var ukefangsten. 8 crans. verdi f Sesong-fangsten utgjør 99 crans, verdi f.8 0 mot 7 crans, verdi f 8 i fjor samtidig. Om den samete sating meddeer Associated Herring Merchants Limited, at denne pr. I. juni utgjør 788 tyjnner mot 00 tnr. i fjor. Satingen er nettopp begynt for Fraserburgh og Stornoway, men foreøpig ikke for Peterhead. Det oppyses at bransjefok nft begynner å føe seg noe bekymrete med hensyn ti Russands hensikter. For tiden er det ikke tegn ti noen hedige forhandinger meom vår regjering og Sovjetsamvedet om fornyese av en sagsavtae for satsid, 9

4 gmg Nr., 0. juni 9 Fisk brakt i and i M ø r e og R o ms d a fyke tiden. januar-8. juni 9. Fiskeort Mengde Ising Torsk.... Sei.... Lyr.... Lange.... Båange.... Brosme.... Hyse.... Kveite.... Rødspette.... Marefyndre... Uer.... Skate og rokke Annen fisk... Håbrann.... Pigghå.... Makrestørje.. og.frysmg Anvendese ~a- H.en- ~e:_-~fisketmg tikk me Hummer Reker _K_r_a_b_b_e_._._._._._._. Herav ti: Åesund.. Kristiansund N. Smøa.... Bud-Hustad Ona- Bj ørnsund Bremsnes... Haram.... Søre Sunnmøre Grip.... Kornstad =--=---=- I at ' Leverkvantum 7 7 h og dette ti tross for at store kvanta hermetiske fiskevarer skipes ti dette and fra Russand. Skue ikke Russand sutte kontrakt om satsidkjøp i år, bir utsiktene for næringen angt fra yse. I meomtiden gjenspeier engstesen seg i vansker med ft U tistrekkeig av mannskap ti fiskefåten. 89 O juni 9. andbrakt fisk ti An eene s Fiskesort Mengde Ising og frysing tiden. januar- Anvendese Sating Henging Torsk...,... 8 Sei Lange... } Båange... Brosme Hyse..... O 8 - Kveite Svartkveite Uer... S Steinbit... O O -- - Pigghå Annen fisk.. I.. ~ ~ Lever h, tran 7 h, Rogn 7 h.. Rens siden meget omhyggeig og va:r s~erskit omsorgsfu med fjernese av soet. " Bruk ny ake for hver behanding. IL RengjØr satekarene nøyaktig meom hver behanding.. Hvis akene ska brukes to ganger, sat da sidefieter første gang samt «hodeøs og søyd>> annen gang. :). Bruk bare fersk ake ved pakningen og a siden renne godt av seg før den egges i tønnene.. Hod kjøeagertemperaturen av, p[t 0- grader F. 7. Foreng ikke kjøeagring utover. det høyst nødvendig e. («The Fishing News» 7. juni). Sammenbrudd i markedet for Bjørnøytorsk i Grimsby. «Fish Tradcs Gazette» oppyser at uken ti. juni har va~rt den hitti verste i år med hensyn ti kvantitetene av overstående nsogt fisk på auksjonene i Grimsby. Ikke mindre enn stones (7, ) fisk gikk ti fiskemefabrikkene. J em banestreiken hadde intet å gjøre med dette. Fisken be ikke sogt simpethen fordi markedet ikke hadde bruk for den. Praktisk tat a denne fisken stammet fra BjØrnØybankene, og meget av den var småfaen og av dårig kvaitet. En he rekke av de tråerne som førte fisken hjem hadde store tap på rundturen. Storfiske ved Grønand. Av en notis i «The Fishing News» den 7. juni fremgår det, at britiske tråere, som har evert i Esbjerg i Danmark ( på grunn av jernbanestreiken i Engand), iføge en Reuter-meding fra K!=-benhavn i forrige uke ka ha truffet p~t tette torskestimer i grønandske farvann. Skipper Bert Robinson fra Hu uttate at sjøen praktisk tat var tykk av fisk fra bunnen og 0 yards oppover. :Mange tråere greidde ft få oppti torsk ombord på to minutters tid. TROMSØ Tf. 89 BERGEN Tf. 0 Undersøkeser av eddikbehandet sid. The Fisheries Research Baard of Canada har undersøkt :n saken ti de harde hvite fekker, som ibant viser seg på eddikbehandet sid. Føgende motforhodsreger tirådes: Ae sorter frosne og hermetiske fiskeprodukter 0

5 Nr., 0. juni 9 I denne forbindese minner «Fish Trades Gazette» om at det før krigen var forbud mot hjembringese av fisk fra dette fet i juni, jui og august. 0 punds aks sogt for ±: 0. «Fish Trades Gazette» forteer 8. juni, at en garnfanget aks i River Nore ved Coonamuck på 0 bs. be sogt ti en pris av 8 sh d pr. pund eer for tisammen f 0 sh e. Fisken måte 8 tommer i engde og 8 tommer i omkrets. Dr. E. J. \Vent fra Irands fiskeridepartement uttate etter å ha undersøkt detajene at aksen var seks år gamme, at den hadde opphodt seg to år i ferskvann som ynge før den søkte ti havs. Den var en førstegangsgyter. Dansk håbrannsesong er begynt. «Dansk Fiskeritidende>> oppyser 7. juni, at håbrannsesongcn <'' begynt. En større fåte av Thyborøn- og Aggerkuttere er <-.vseite fra førstnevnte sted for å søke etter håbrannen. Fiskerne som dri\'er håbrannfangst farter vidt omkring, da håbrannen ikke bare ettersøkes i Nordsj9>en, men også i Den Engeske Kana og i Atanterhavet ved Shetandsøyene. Overvedende tiførser ti danske me- og ojefabrikker. I henhod ti en notis i «Dansk Fiskeriticende» den 7. juni ska tiførsene av råvarer ti de vencsysseske fiskemefabrikker ha vært så store, at fere fabrikker har måttet stanse produksjonen en uke på grunn av den overvedende råvaretigang, og samtidig for å finne frem ti en mer effektiv behandingsform. Dette gjeder ikke minst for de enorme mengder av tobis, som tiføres fiskeauksjonene. Det hoandske sidefiske. I uken som endte. juni be det i hoandske havner iandbrakt fra fiskefetene i den nordige Nordsjøen 0 8 tur. fiskepakket satsid, mot i samme uke i fjor 9 tur. Totatigangen utgjør dermed tnr. mot 880 tnr. i fjor samtidig. TifØrsene består i 88 tnr. matjessid og 00 tnr. rotsatet vare. AARVIG & Teefon I 07 - BERGEN Sid og fisk engros - CO. Afs Teegramadr. Aarvigco Eksport Iandbrakt fisk i Troms i tiden. januar-. jum 9. Fiskesort Torsk.. Skrei.... Sei.... Brosme Hyse.... Kveite.... Båkveite.. Fyndre... Uer..... Steinbit.. ~akr.størje. Annen.... Reker.... I at Anvendese ~eng ~------~------~---- de Ising og Sa- Henging frysing ting ---to_n_n--~--t_o_n_n j i Hermetikk Iandbrakt fisk ti M å ø y og omegn i tiden. januar- 8. juni 9. - Anvendese Fiskesort ~engde Ising og Sating Henging Fiskerne frysing Torsk Sei Lange Brosme Hyse Kveite Rødspette - - Skate Annen fisk Størje o Håbrann Pigghå Hummer Reker r- Krabbe Iat Kjøper ae sorter ferskfisk ~<FISKEREIDSKAP /~"')('' Fabrikk: Storsandvk, Averstraumen. Tf. nr. 9. Monterte nøter garn, tråer og vad. Notin - Garnstrenger- Tauverk -Wire - Barkestoffer. Reparas;:jon av nøter og garn. Eektrisk barkeri og nothenge. Hovedkontor: Teefon. BRYGGEN, BERGEN. Teegr.adr.: «FISKEREIDSKAP». G. W. ANDERSEN Havnegt. - OSLO SKIPSMEGLER-- BEFRAKTNING Teegr.adr.: Shipandersen Teex: Oso Teefoner : Moderne age for fis<etransporter

6 w U'! N follsteder Frt>drikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Been.... F:orø..... \åøy.... Aesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø..... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*) TOLLSTEDER Fredrikstad.. Oso.... Kristiansand S Egersund... Stavanger.. Kopervik... Haugesund.. Bergen.... Forø.... Måøy Åesund.... Mode.... Kristiansund N Trondheim.. Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest. Vardø.... Andre å Stat. nr. ' - skate og rokke pigghå -, makrehåbrann størje 9 rogn 9 Annen fersk fisk fiet 8 - :r 90 7 Frossen fiet i at 0 8 Frossen Frossen torske- seifiet fiet Frossen hysefi~!: An u en frossen fiet Rund- Rundfrossen frossen fisk i at makre : = O 7 aks Tørrfisk Kippi at fisk i at ----, \ z :" I'V O' w!? c :: -.o ' ~ r,orge:. ''--'etc ~-.se rod,''>, (J _."O r ~ ~ e ' J u ) Frossen Frossen ~ Frossen Fe k tar- feit- og Lrismg Frossen Frossen Frossen for- feit- og brising fi ~ sid i at st0rsd vårsid fangst- nordsjø- og små- sid i at storsid vårsid fangst- nord- og. ~t kveite fyndre makre sid sid sid sid sjøsid småsid --- ~- Stat.;;; o' ;;- - ~ J t ' _ OS i i so ! = = = = = = ~ -7 = - -8 ~ = o?i ~ 7[ ! '") På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vit summen av uketaene ikke atid stemme med taene for i at. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukf"oppgi'rets :utt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, ILen kommer bare mea taene hith i :~r. ~', R=d-! Rund-~ Annen i at,,, ----'--- frossen -frossen rund --- aks makre frossen Stat nr. Stat n størje fisk / Q ~~ s~~ 77 9, - I uken*) - i - s8 's - s0 oj = ~ ') ~~ 9/ ~

7 Brun- = z ~ IV o-. w ;:::> c: ::!. ~ V ~- TOLLSTEDER Satet sid iat Satet vårsid Satet <>torsit! Satet feit- og småsid sa::et Satet Satet Satet brising Krydderi! Krydderi Satet sa tet satet fisk sid brising i at Satet rogn i at Røykt sid og Hummer fisk iat Rei...:~ Andre,,,,,,,,,,,,,,! ---, skadyr ~------~----~----~----~----~~ ~ ~------~----~----~----~------~ ~ ~----~ ~----- Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen..... Forø Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim Bodø.... Svvjvær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... I at.... I uktn").... skjæresid nordsjøsid isandssid Hermetikk i at tv= to= t~ t<>nn to= to= to= Sidmjø ":' ~ - 7: J J : i ;:7 7 8 = = = -9 = - s = = = j m.v Fiskemjø Tangmjø t;;~a ;-o = _ i 9~, ~ , TOLLSTEDER Sperm- Høyvit.- Håkjerr. Andre og bot- Rå hod. tran, a. DaJ:?-I? Veteri- Bank ' Herdet Herdet Oein, Brun ~Jan- Avfas- Raff. sjø- Po. sjø- Si0oje,!'pisefett tekn. fett fettsyre for- tenose- seoje sjødyr- baitra", medism- nærtran tran bank tran dmgs- tra~ dyroje dyroje rå av sjø- av sjø- av sjø- stoffer oje, rå oje haioje tran tran tran og oje dyroje dyroje dyroje 08 0., Stat.nr Stat.n.i..,., 0.7, 0. ' Se-, kobbe-og kappm. skinn Annet Fredriks-tad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen Forø.... Måøy.. o o Åesund.... More.... 'I{ristiansund N.. Trondheim.... Boriø.... Svovær \ 7 00 Tromsø =i -u..:_ ' - - 7, ) 8-8 -;:-+s -! - - Hammerfest Vardø ' Andre... _ j - -, ' at S99I 87! 8 7! 8 ~ f 098,_ 7 ~ 9 ~~ SO I 87~~ 0~~~ ken*) Dessuen stat.nr 09., 0.., 7 O.., 9 0.., , 0., 0.00,

8 Nr., 0. juni 9 0 M a k re f i s k et. ) Anvendese innenands 9 Uken ti/ Uken ti/ I at 9 I at / 8( pr. 8/ pr. 8/ kg kg kg kg eksport Frysing Sating Hermetikk Fietering Agn Fonne Røyking Diverse I at ] ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. Japansk størjefiske. I henhod ti den japanske avis «Nippon Times» for. juni ska den japanske regjering ha satt i verk øyebikkeige forhodsreger for å forhindre eksport av frossen størje ti ubeføyet ave priser ti USA og Canada. Forhodsregene treffes i betraktning av de Økende beskydninger om japanske dumpingsag. De nye forhodsregene restrigerer eksportskipningene av frossen størje og samer også de forskjeige forretningsorganers spredte import. Totakesporten av størje i juni og jui fra medemmer av Japan Refrigerated Fishery Foodstuffs Association, som seger denne vare ti USA vi bi fastsatt ti 000. EksportkYoter for de enkete medemmer vi bi fastsatt i forhod ti deres eksport i de to beste årene av de tre siste. Hitti har et iknende, men mer iberat eksportkvoteringssystem vært praktisert. Tredve prosent av kvoten har vært knyttet ti de tidigere eksportresutater, mens det Øvrige har vært overatt ti fri konkurranse meom eksportørene. Den tidigere stipuerte pris på.w 00 pr., vi bi nedsatt med 0 % ti $ 70. For å sikre seg at forbundets medemmer ov~rhoder denne pris, vi Japan Frozen Tuna Saes Cooperative Association bi opprettet med henbikk på enebehancing av eksportofferter og innkom mende oppgjør fra kunde-andene. MOTORLUB HD Løser opp forbrenningsrester A Beskytter agrene mot tæring (korrosjon) * Hoder motoren ren * En kvaitetso j e som har fugt med i utvikingen 7 F S K E R E D S KA P E~R for sjø- og ferskvannsfiske Storsid nøter- Torskenøter- Seinøter- Størjenøter - Fetsidnøter - Brisingnøter. Snører, iner, tråd, tauverk, not og garn med tibehør. BERGEN Teegrarnadresse.,CAMPELCO.. Teefonsentra 98 9

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . A U GUST 9 6 7 5 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN / fik{t GANG. AUGUST 967 5. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Norges utførse av sjøprodukter Side pr. 5. august 967............. 608 Fiskerioversikt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november 1948. Nr. 4i Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 21. OKTOBER 1971 42 Fiskerioversikt for uken som endte 16. oktober 1971. 21. OKTOBER 1971 57. ÅRGANG 42 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Verdi av utførse av fisk og

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer