Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954"

Transkript

1 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr.år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. _Fiskets Gang s teefoner 69, 480. Postgiro nr Teegramadresse:.Fiskenytt. Fiskerioversikt for uken som endte. desember 94 I uken son endte. desember var værforhodene noe bedre i Sør!'-~orge enn i de nænnest forgående uker. Nordpå var værforhodene fortsatt bra, dog med okae forstyrreser. Småsidfisket i de tre nordigste fyker hodt seg otnag som uken før. I uken har det foregått ende fiske etter mussa i Nanda, mens fetene i indre Trondheitnsfjorden nå er nindre givende. Brisingfisket ga godt utbytte for fytetråerne. I Finnmark var bankfisket godt over hee fyket fra Nordkappbanken og østover. Troms som hadde itt uvær hadde mindre fiske enn i forrige uke. I Vesteråen ga seifisket med garn bra, tnen ujevnt utbytte. For Vesteråen er det nå også fonnerket skrei. Tigangen på evende rusetorsk er upåkageig bra. Møre og Romsda hadde bra utbytte av snurrevadfisket utfor kysten. Måøy hadde påny noe pigghå og distriktene sørover nærmere sine vanige kvanta av fisk og skadyr. Fet- og snutsidfisket: Fra Harstad nedes det on sanet ukefangst for Nord-Norge på h not h uken føt. Det var ti des noe kontrarige fiskeforhod under ukens fiske. Av kvantunet faer 0 h på Finntnark, hvorav fisket på Srarøysund 00, Rep parfjord 4 000, Leirbotn, Ata 4:00, Langfjorc, Ata 60 og på Nordfjord i Gaten 00 h. Trons hadde 0 0 hl hvorav på Kvenangen 80, Norcheisa 0, Rotsund 60, Lyngen 0, Katfjord, Hiesøy 700, Niaangen 00, Senja 0, Dyrøysund 800, La vangen 4460, K vernsund 9660 h. N orcand hadde 490 h, hvorav på Gavfjord, Vesteråen 080, Eidsfjord 7790, Barkestad, Øksnes 70, Ofoten 00, Hegeand 70 h. Både Eidsfjord og Hegeandsfetene har gitt en de hernetikkvare, de øvrige distrikter vesentig sidojeråstoff. J Nord-Trøndeag be det i uken på Eiterfjon og Arsetfjord fisket on ag --"00 h nussa - hennetikkvare. Bu ho nz.sråsa-s tad: Fisket i Indre Trondheitnsfjord ninket nå oppyses det. Ukefangsten be 69 h fetsid og 496 h snåsid (nussa). Av sistnevnte be 7 h anvendt ti hernetikk. Lenger sør forekon det ikke noe sidefiske. nrisingf is het; Utbyttet av fytetråfisket i forøpne uke be 6700 skj. og av notfisket 000 skj. At be fisket i Ytre Osofjord fortrinnsvis mnkring Hvaer. Fangstene be evert ti ansjos. 99

2 Nr. 0, 6. desember 94 Fz:siei i Finnmarh: Bankfisket i Finnnark utjeviiet seg i uken og so godt ti på ae banker fra N ordkappbanken og Østover. Stubbere hadde fangster på oppti kg. I bakken under and er fisket ikke over nidces. Fykets ukefangst nådde opp i 88 not 7 uken før. Av fangsten nevnes tonk, S hyse, sei, S wosme, 0,7 kveite,, fyndre, 9, steinbit, 6,8 uer og 8,8 båkveite. Anvendesen var denne: Iset: ToTSk 47, hyse 77, sei 4, dessuten a kveite, fyndre, steinbit, uer og båkveite. Frysing: Torsk 9, hyse 6. Fiet: Torsk 79, hyse 4 ±, sei O, 7. Hengning: Torsk 9, hyse 60, sei 0,6, brosne 8. Sa ting: Torsk 7. 'J'rons: Ukefangsten i kystkonnunene oppgis ti 07 mot 09 uken ff6r. Av fisken nevnes L7 torsk (iset 7L, hengt 67, fietert ), sei, (fiet 4 ), 9 hyse (iset 8 ), brosne (hengt), ange, 9 kveite, 7 uer (fiet 7 ) og nindre ncngder av andre sorter. V esteren: Seigarnfisket for Andenes, hvori detakesen nå teer 0 båter, be ujevnt i uken på grunn av sterk strf6n. Fangstene varierte nemn 00 og 000 kg. Ukefangsten be, hvorav iset 9 og hengt :w. Fra Bø nedes det at seifisket ned garn tok seg godt opp og ga ukefangst på 9. Sh,J eifishet: Under seigarnfisket for Andenes be eet i for~>pnc uke også tatt itt veritabe skrei på garna. Ennvicere oppyses det, at en enket inebåt hadde en s kreifa ngs t på 000 kg.,cvendefish: Det er fortsatt rikeig tigang på evendetorsk i Levendefiskagets distrikt. I uken be Trondhein tifr6rt, Bergen 64,, Oso. inneværende uke nottar Oso den. 8 og den. (ninus en de son osses i Kr.sand S. og Fredrikstad). Bergen nottok i uken dessuten fra HordaanC ev. torsk og, ev. snåsei, enn videre fra Sogn og.fjordane R ev. snåsei og fra Sunnnøre. Banhfishet, hyst[ishet:.l\øre og Rornsda: Frå Aesund neces eet at ;; kveite båter er innkonnnet fra Færy>yane nec -t hver. Eers fiskes det en de under kysten bant annet ned snurrevad. Fykets ukefangst utgjorde 76, hvorav nevnes 4 torsk, GR sei, ange, 9 brosne, 7 hyse, kveite, I skate og 8 hå. Sogn og Fjordane: rvfåøy og mnegn hadde ukefangst på, hvorav 40 pigghå. I den senere tid har eet vært tatt en de hå under kysten, nen fisket har vekset tenmeig neget fra tid ti annen. T ordaand: Ukefangsten be,, hvorav omt.atc 7,' ev. fisk, dessuten bant annet ;) h[\. U ogaanc: Ukefangsten oppgis ti L!O fisk. Shagerakkysten: Av fisk be det uken tatt 0 - mcs yr. Osofjorden: Ier be det tatt 6, fisk og -, fjordsid. Håbrann: Ukefangsten be på 000 kg, hvorav to fangster var på 00 kg hver. Eers nedes eet at nange båter nå er på fetene og at de også får fise Prisen på håbrann be fra. desember satt opp fra kr. ~})0 ti kr. 4 pr. kg. Shadyr: Av reher hadde Osofjorden siste uke 00 kg kokte og 400 kg rå, Skagerakk ysten O kokte og - rå, Rogaand 0 kokte og rå, VIøre og Rmnsda 800 kg. Sistnevnte fyker necer dessuten on 400 kg hummer) hvorav Rogaand hadde O og Skagerakkysten. Rogaand neder at hunmerfisket har vært godt, 600

3 9 Nr. 0, 6. desember 9S4. Fetsid- og småsidfsket /- 94. Finnmark-Buhområsa ) Buhområsa-SiJa.d Stad-Rogaand ) Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport Satet Hennetikk Fabrikksid A~gn...,..., ! Fersk innenands i I at ) Lodde ti fabrikk h, ti agn 0 h. ) Pr. 8 / 8 dessuten 0 48 h tråsid. Stormhindring for East Angia-fisket. Utandet. I uken ti 4. desember foregikk i henhod ti «The Fishing :\fews" sidefisket fra Lowestoft og Yannouth på bankene utfor Cape Griznez, men Yærforhodene var svært dårige, sik at båtene statig måtte Sfbke inn enten ti Dover eer Caais. På grunn av de få fangster og små tiførser har prisene steget betrakteig. I uken ti 7. nm ember var gjennomsnittsprisen pr. cran i Yarmouth 7 ) sh. Prisene i Lowestoft var ikedanne. Internasjonae reger vedk. arbeidsforhodene på fiskefartøyer. Nedenstående gjengis fra «The Fishing News» for 6. noyember: Et forsag om at «barn under en ader av år» ikke ska kunne beskjeftiges eer arbeide ombord i fiskefartøyer, er en av de forsagene fiskerieksperter har fremsatt på et nyig stedfunnet møte i Internationa Labour Organization, som be hodt i Geneve angående fiskeres arbeidsforhod. Forsagene, som omfattet utkast ti internasjonae reger, be sendt I. L. O.'s hovedstyre under dettes konferanse i Rom i uken ti 6. november. Forsagene gjeder bare maritimt fiske i satvann. Det første angående minimumsader foresår også at unge personer under 8-årsader ikke ska kunne beskjeftiges eer arbeide ombord i kubrendence fiskefartøyer som fyrbøtere eer empere. Denne bestemmese kommer imidei'tid ikke ti anvendese for «arbeide utført av mindreårige ombord i skoeskip eer øvesesfartøyer forutsatt at sådant arbeid er godkjent av og overvåket av offentig myndig-het.» Andre forsag gjeder egekontro med nye fiskere, og derpå føgende periodiske undersøkeser. Enn videre gjeder de utkast ti obigatoriske avtaer som ska tegnes både av eieren av fiskefartøyet eer en av ham befumektiget representant samt av fiskeren sev. Denne avtae ska nøyaktig angi betingesene for ansettesen, inkusive avønningen eer fangstotten, skaa for utrustningen, forutsetningen med hviken fiskeren be beskjeftiget, og arten av turen eer turene som ska foretas, dersom dette kan bestemmes når avtaen inngås. En serie reger vedrørende et muig internasjonat organ for uykkesfmsikring fm fiskere be også anbefat av ekspertene, som representerte ni forskjeige and. Diskusjon i Sverige om bruk av gytemoden brising ti mefabrikasjon. I novemberutgaven av «Svensk Fiskhandeh kommer bldets redaksjon inn på en diskusjon om nedgangen i eet svenske Lrisingfisket, en diskusjon som er bitt innedet av ornbucsmann Georg Aberg. CentraHorbundet har for å beskytte bestanden forbudt sine medemmer å fiske brising og annen småfisk ti mefabrikasjon i et tidsrom om somme en. Badet skriver: «sommer har imidertid ikke noe sådant generet forbud forekommet. Man har nøyet seg med Nordsjøkonvensjonens bestemmeser om &tørre maskestrirrese og kompettert med et forbuc mot å iandbringe brising ti mefremstiing. Virkningen herav har imidertid bitt forfeiet, fordi andre ands fiskere og fremforat danskene, bringer i and fue båtaster av sådan ~krapfisk og brising, som svenskene søker å beskytte. For sin de anser ombudsmann Aberg det son< en høyaktue nordisk interesse, at snarest bremse denne meningsøse masseutryddese a\' rognbzltende brising." S\ ensk Fiskhande er enig med ombudsmannen i at det ikke er på sin pass å ta brising ti mefabrikasjon, når den er gytemoden. Om år~akene ti brisingsfiskets tibakegang, skriver badet, er imidertid dr. Moander mer forsiktig enn ombudsmannen Aberg med å treffe sutninger på grunnag nv de fra fr ti annet sterkt varierende fangstta. ~ / >t{~fiskereidskap,/ X Fabrikk: Storsandvik, Averstraumen. Tf. nr. 9. Monterte nøter, garn, tråer og vad. Notin - Garnstrenger - Tauverk - Wire - Barkestoffer. Reparaejon av nøter og garn. Eektrisk barkeri og nothenge. Hovedkontor: Teefon 4. BRYGGEN, BERGEN. Teegr.adr.: «FISKEREIDSKAP». 60

4 ging Nr. 0, 6. desember ~4. Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke tiden. jat~uar - 4. desember 94. Anvendese og.fry- ting Fiskesort Mengde Ising Sa Her- : Hen- Fiske- me- smg tikk me Torsk Sei Lyr Lange Båange Brosme Hyse Kveite Rødspette Marefyndre Uer Skate og rokke Annen fisk i 8 - Håbrann Pigghå Makrestørje Hummer Reker Krabbe, Herav ti: ~ I at Åesund Kristiansund N Smøa Bud-Hustad Ona-Bj ørnsund Bremsnes Haram Søre Sunnmøre Grip Kornstad Leverkvantum 00 h. Stor titro.ti FairtnJ-forsøket. Under et foredrag for en forsaming som omfattet både representanter for tråerrederiene og grossistene fremhodt Mr. G. vitne i firmaet John Lewis & Son, Aberdeen, som_ bygget fabrikktråeren "Fairtry», at skipet bir både en teknisk og kommersie suksess. Han fremhodt at en av de største fordeene med skipet var at fiske kunne drives sev i diirig vær, og at skipet kunne hode seg på fiskebankene over tre fjerdeparter av turens samede varighet sammenignet med bare havparten for en vanig tråer. \h.?viines foredrag var rikt iustrert med fotografier. Prunier-trofeen ti skotsk båt. Prunier-trofeen, som tidees den håt, som under East Angiafisket tar den største drivgarnfangsten gikk også i :h ti en skotsk båt, nemig ti den 0 store Lerwick-driver «Jessie SincJi ", kaptein Bobby \Viiamson og hans mannskap på 9. Båten fisket fra Lowestoft og brakte den. oktober inn en fangst på i crans, og so dermed samtige tidigere fangster i årets konkurranse og ikedan de etterføgende. Konkurransen be avbåst 7. nov. ved midnatt. I fjor be prisen \'unnet av den skotske driven~n «<<'ruitfu Bough» med en rekordfangst på ; crans. Skotske drivere har nå vunnet trofeen fire år på rad. Presentasjonen og tideingen ay trofeen skjer på VIadame Pruniers Londonrestaurant i St. James Street den 4. desember. Skipper \Viiamson vi ved anedningen få overrakt vandrepokaen og få sitt na,,n innrisset på den. Derti bir det tidet ham en personig erindring, mens fartøyet bir gitt og får rett ti å føre en spesie værføy i mastetoppen. (The Fishing News. desember 94). To på sideme i Storbritannia? I føge <<The Fishing News» for.. desember overveier The Board of Trade et andragende om [t fjerne sideme fra fortegnesen over varer som unn tas fra to i henhod ti Import Du ties Act. 9. Enhver uttaese interesserte parter måte ønske å avgi må,.,endes skriftig, senest innen. desember ti Boarc of Trade, c.;ppyser badet. Den nå anførte differensen meom 948 og 9 behøver ikke skydes den forserte industrifiskfangsten, kommenterer han. Det er heer så, at den kan skydes skiftende bioogiske og hydrografiske forhod, som i høyeste grad påvirker brisingbestanden. Arskassenes naturige variasjoner spenner over en meget bred margina, hviket kontinuerige undersøkeser over år har vist dr. :Moander. Dr., Moanders forskninger angående brisingfisket på vestkysten be avsuttet så sent som i fjor, og resutatene tyder neppe på at brisingen hitti har vært utsatt for noen avorig fare. Dr. Moander medgir imidertid, at fytetråen har tiført ekvasjonen en viss risikofyt ubekjent størrese, og at det nok kan tenkes at det Økede industrifisket etter brising kan medføre ikke Ønskverdige kompikasjoner. Under ae omstendigheter er eet forkasteig å fiske gytenoden brising, ikke minst fordi denne er Økonomisk verdiøs. Det eneste den kan brukes ti er fiskeme, men på ang sikt er det jo uendeig meget mer hensiktsmessig at den fftr bi opphav ti en ny årgang brising og dermed underbygger grunnaget for fisket. Det hoandske sidefiske. I uken som endte 7. nov. be det i hoandske havner innbrakt :~8.84 tnr. fiskepakket satsid mot i tisyarende uke i fjor tnr. Siden fiskets begynnese har det vært innbrakt ± tnr., hvomv 7 66 tnr. matjessid, 64 tnr. fusid, tm. rundsatet vare og 7'77 tnr. tomsid. I fjor samtidig var eet innbrakt i at tnr. Eksporten av satsif oppgis samtidig ti 8 94 tru. mot 0 04 tnr. i fjor. Stor Bjørnøyfangst ti Grimsby. Apningen av BjØrnøysesongen be for Grimsby den 9. no.., ember markert ved ankomsten av tråeren «Northern Queen>>, som everte den største fangsten, som er bitt innbrakt ti havnen på månedsvis. Den utg jorde 77 kits (74 ) og be sogt for :E 84. Praktisk tat tre fjerdedeer av fangsten be kjøpt av tivirkere ti hvis formå fisken var meget veskikket. (Fish Traes Gazette 7. nov em ber). ; 60

5 Nr. 0, 6. desember 94. Utvidet hjep ti den britiske fiskerinæring.. Fiskerinæringen be nevnt i trontaen (the Queen's Speech) tmder åpningen av den nye paramentssesjon på tirsdag 0. nov., skirver The Fishing News den. desember. Hennes :Majestet sa: «?-ine ministre vi fortsatt fremme fiskerimeringens interesser og, i fremegge en ov som sikrer videre støtte ti sidefiskeriene.» Tyrkia kjøper fiskeriutstyr i Tyskand. Det tyrkiske kjøtt- og fiskeprodusentforbund har sendt representanter ti Vest-Tyskand for å kjøpe tråd. ti fiskegarn, vinsjer, diesemotorer og annet utstyr, som den tyrkiske fiskerinæring har behov for. Forbundet vi gjøre bruk av en ordning vedk. angsiktige krediter, som er bitt aytat meom de to ands regjeringer. (The Fishing Ne ws. desember). Syd-Afrikas fiskerinæring. Virkningen av en austrask importnedskjæring* Etterføgende gjengis fra <<The Fishing News» for. desember: De sørgeige virkninger av den i 9 foretatte austraske nedskjæring av fiskeimporten beskrives i en rapport, som nettopp er bitt utgitt av South African Di,:ision of Fisheries. Sambandet hadde eksportert fiskefiet ti Austraia med oppti 6 mi. pund om året, hviket motsvarte om ag havparten av Austraias årige fiskekonsum. Da sistnevnte skar ned på importen med 80 pst. be de sydafrikanske tråerseskaper nød:mget ti ft innskrenke driften. Ved en anedning be 9 tråere oppagt, hviket forvodte arbeidsøshet for ca. 00 tråfiskere og ~00 fabrikkarbeidere. Etter at de okae tråerrederier hadde gjort forestiinger ettet Austraia betrakteig på innskrenkningen, og i Jøpet av kort tid var tråfisket på ny i fu gang. Det samede anta fartøyer som tok de i Sycafrikas kystfiskerier den. mars 9 utgjorde 777 eer 98 fere enn ett ~tr tidigere. I beretningstiden (. januar 9--. mars 9) utgjorde utbyttet av Sydafrikasambandets kystfiskerier Økningen i forhod ti foregående korresponderende periode var betrakteig, og forhodsreger ti fredning utenom den ftrige ukkede fiskesesong september-oktober måtte innfyres for å beskytte bestandene. Fiskerne og tivirkerne var viige ti kooperasjon i {redningsspørsmået gjennom å samtykke i bestemmesen for 9: a) En engre ukket sesong, nemig tiden. sep t.-. des. kommer ti anvendese, men forutsatt at hvis det be en tidig gyting og eer eet var åpenbart at totafangsten vie overstige ved utgangen av aug ust, da skue sesongen -være ukket J'ra. september ti. desember. Ytterigere be eet avtat, at hvis scsongfangsten under disse forhod frerndecs i vesentig utstrekning oversteg skue saken overveies på ny med henbikk på utvidede restriksjoner i 9. b) Antaet av picharc- og maasbanker fiskebåter begrenses ti de i drift værende puss fartfjyer under bygning puss båter for hvike ordres var bit pasert og godtatt pr.. januar 9. iieget jjichard: Betydeige stimer av picharc og maasbanker be funnet av fiskerne. Da fisken stod n<'r and unngikk fartøyene å arbeide angt fra sine baser. Linefiskernes totafangst i Sambandet i beretningsåret be ansått ti I 9 utgjorde <<snoek» ca av inefangsten. Med unntakese av ca. 00 <<Snoeb som be he:rmetsert, og 8000 som be tivirket (cured), be hoved- Iancbrakt fisk h A e e es i tiden. januar- 4. desember 94. Fiskesort Torsk.... Sei.... Lange... } Båange.... Brosme.... Hyse.... Kveite.... Svartkveite.,.,... Uer.... Steinbit.... Pigghå ;..:... Mengde ;_ Anvendese Ising og frysing Sating Henging ;_ 47 0 Annen fisk..., 6 4 ' I at Lever 90 h, tran 90 h, Rogn 4 h, tset h, hermet. 7 og satet h. 4 --'-,." tyngden av den inefangede fisken sogt fersk ti konsum-cutcr i Sambandet.!-'angsten av haier viste itt stigning i forhod ti forrige periode. Den økede produksjon av haieveroje utgjorde et kvan tnm mosvarence miioner internasjonae enheter vitamin A. På ny var det imidertid ikke fra fiskernes side satt noe inn på særskit haifangst, sik at økningen jkke kan tiegges noen betydning. Markedsprisen for haiever og haiskrotter var ikke høye nok ti å stimuere haifisket. Det fremhodes at Syd- og Sydvestafrika muigens unnatt Japan, som nå har gjenvunnet sin posisjon som verdens største fiskeprodusent, har gjort hurtigere fremskritt i utbygging av fiskeriene enn noe annet and. For tiden har Syd- og Sydvestafrika oversteget en samet årsproduksjon på ferskfisk. Herav består i pichards. Når man erindrer at picharden før 94 praktisk tat ikke be beskattet, er denne økning fra noe omkring 7000 ti pr. år meget bemerkesesverdig. Resten av fangsten består i ca tråfisk, <<muets», «kabejou>>, «zingkip» etc. (trå- og inefanget) snoek og makre, 000 hai, skate og rokke. Sambandets regjering har kokeig begrenset totafangsten a\' pichards ti og sjøkrebs ti 0, mi. bs., for å sikre at disse fiskerier også i en anskueig fremtid vi stå ubcsk;het ti andets forføyning. På spesiaområdene noteres en betrakteig ny-utviking i trfdfisket. Det er for eks. bestit fem nye kraftige tråere fra Europa. Av disse er to aerede everte og ventes å være i drift før årets avsutning. Disse fartøyene, som er på om ag 00 hver, koster :t 000 og er spesiakonstruert for drift i sydafrikanske farvann. Man venter betydeig Økning i tråfiskeeveransene neste :"tr, og eet muigens fra nye uprøvede banker. Sydafrikanske fartøyer har adri va:tt nødt ti å begi seg utenfor de okae farvann a?-gs den 000 mies ange kystinjen. Dersom størjefisket ska bi ti noe i denne de av verden, 60

6 Nr. 0, 6. desember t94. Fisk brakt i and ti. desember 94. Fiskesort Mengde Finnmark tiden. januar Ising og Sa- Anvendese \ Heng- Fiskefrysing ting ing i me Torsk ) Hyse Sei,.., Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit I at Lever 677 h. Utvunnet damptran: 46h. Rogn 899 h, ]set 689 h, satet 99 h. } Herav rotskjær 88. ud imidertid fartøyene sannsynigvis søke enger ut og gjennomstreife havet. Det gjenstår fremdees ft finne ut av om størjefiskeriene ntfor vestkysten kan utbygges i en grad, som kan sammenignes med pichardfisket. StØrjen opptrer i store mengder utfor Angoa og nordenfor. Portugiserne har fått i gang en bomstrende hermetikkindustri angs kysten, som everer ti europeiske nurkeder. Størjefiskeriene er høyst egenartede og eet trenges utstrakte undersøkeser for å avgjøre, wordan saken best kan gripes an. Nytt britisk forskningsfartøy. «Sir -Wiiam Hardy» et fiskeriundersøkesesfartøy og dessuten deu første diesedektriske tråer bygget i Storbritannia be nyig sjøsatt fra Messrs. Ha, Russe and Co., Ltd.'s skipsverft i Aberdeen. Fartøyet er bygget i henhod ti ordre fra Director of ~<wa Con tracs på vegne av Department of Seien tific and Industria Research, Tony Research Station, Aberdeen. Tony Research Station og dets Humber-aboratorium i Hu driyer undersøkeser angående presenrering av fisk som fødemidde med henbikk på å finne frem ti forbedrede og nye metoder og utstyr ti behanding og tivirkning av fisk på hviket som hest trinn meom fangststadiet og detajhandeen. Eksperirnen- Lene mf derfor ta sin hcgynncse på sjøen umiddebart eer a fisken er bit fanget, og forsyninger av fisk behandet pf spesifiserte måler m[t også skaffes påføgende overdking ved andstasjoner. Det nye fart~>y som er spesiet bygget med henbikk p[ disse krav er : fot angt meom perpencikuærene og 00 bnio. Det Yi bi utstyrt for tråing i kommersie mtdestokk tiikemed for fiske på fere andre aminneige fangstmåter, c nn Yidere for prøving av frysing og andre tivirkingsmåter pft sj~)en tiikemed for kjemiske, bakterioogiske biprodukts- og andre aboratorieundersøkeser. Det utstyres med bekvemmeigheter for <:! Yitenskapsmenn og et mannskap på 6. Bunkerskapasiteten vi Yære tistrekkeig for :) dagers gange, sik at samtige nordatantiske fi-;kebanker kan besøkes. Fiskerommet, hvori det er instaert e hurtigfrysingsancgg s<nskit konstruert av Tony og et mindre fryseager, har en beregnet kapasitet på ::! fersk iset fisk i tiegg ti 7.: tunn frossen fise "Fairtry"s første to turer. gaye: Herom skrives eet fr6genck i «\Vorc Fishing»s descmhcru!- Fryserifabrikk-tråeren «Fairtrps f~rste to turer har y~crt veykket og berettiget den investering og det arbeid Chr. Savesen, Leith har satt inn på saken. Men eet kan gå et åi ennå ffbr en avveiet betenkning med hensyn ti sike fartpycrs regning's\arenhet kan treffes. Dette er eet syn pft saken rederiet er kommet frem ti og som er kommet ti uttrykk gjennom dets representanter. Det pekes på at de to første turer har v<f'rt ve) kket, men at ant::jel av virkeig gode fiskebanker for et sådant fartf)y er uegrensede. Skipet hadde gjort eet bra på de to første turene. men eet gjenstod å få syn for om eet ogs~ på de gjenstå ~nck Lo eer tre turer kunne oppnåes et ike høyt fangstnivå. Pf sin første tur i nordige farvann tok og frøs «Fairtrp <:-JO fisk, og på den annen tur. som nyig be avsuttet, 0 t~mn under fiske Ycd Gr~bnanc cg ~ewfoundand. P~i siste tur be eet fanget mer fisk på mindre tid, og behandingen av skip og reeskaper \'ar i sine enketheter bitt mestret. Det spring ende punkt er nft om samme hfjye nivå kan oppretthodes i et sammenhengende års drift. I meomtiden har kj~ipcrne ytret seg meget fordeaktig angående fangstens kvaitet og har antydet at denne sammenigner seg på det beste med aternative forsyninger fra na::re kider, og tyder såedes på at rysing på havet er et teknisk sett sunet forcha\'ende. BAYER-PERLON Den gode fiskesene med ho)' bruddstyrke for ev og sjofiske. Leveres i mange fargenyanser tipassed,-aunets spesiee farger, eer i gasskar utforsee. Sagodtsom usynig i vann. Bayer-PERLON ratner ikke og trekker ikke vann. - Bruddstyrken er konstant. :FARBENFABRIKEN BAYER AKTJENGESELLSCHAFT DUSSELDORF Agent for Norge: EMIL HARBOE A,e sgt., Oso 604

7 Nr. 0, 6. desember 94. Mirrees-diesemotorer ti russiske tråere. Høge desemberutgaven av «\'orc Fishing» utstyres de :0 tråerne, som bygges for Sovjetsamwdet ved Brook \hrine, Ltd., Lowest.oft med motorer fra firmaet :'\Jirrees, Bickerton & Day, Ltd., Stockport. Ordren gjeder 0 hovedmotorer og ike nnnge hjepemotorer. Hoved- eer fremdriftsmotorene er a,. typen KSDM, otte-syincrete, direkte omkastbare med trykkinnspr9>ytning hver på 00 aksehestekrefter ved 60 omdreininger pr. minutt. Hjepemotorene er av type JS, firesyindrede med trykkinsprøytning, som utviker 80 BHK ved 7:)0 omdreininger. Canadas fiskeeksport. IfØge Dominion Bureau of Statistics oppgave utgjorde verdien av Canadas fiskeeksport i tiden. jannar-!. september i år tisammen 9, mi. doars mot 86,.~ mi. doars i konesponcerende periode a\ 9. I eksporten inngår ±,9 mi. pund fersk eers frossen rund eer søyd fisk ti verdi av,4 mi. coms, 8.. mi. pund frossen fiskefiet eer fersk fiet ti verdi 9, mi. doars, 84,6 mi. pund satfisk (kippfisk) ti Yerdi,6 mi. doars, ±. mi. pund satet fisk (picked fish) i verdi,4 mi. doars, :>, mi. pund hermetiserte fiske\ arer ti verdi,6 mi. doars og 7,: mi. pund skadyr ti ;eni, mi. kroner. Newfoundand knyttes nærmere ti Canada. «Fisheries Counci of Canada Buetin» oppyser. no\ ember, at Newfoundand og fast(andet nå vi bi knyttet nærmere sammen Yec hjep av en ny ferjeforbindese meom North Syc- Har De ventet på et ekkoodd som er ike godt egnet for ettbåter, sjarker og skøyter? Iandbrakt fisk. desember 94. Fiskesort Mengde Ising og frysing Anvendese - Troms i tiden. januar- Sa Henging Herting metikk Torsk Skrei ) Sei Brosme Hyse Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Makr.størje. 4 4 Annen... 4 O Reker I at j 6i ) Tran 9 h. Lever 9 h. Rogn 08 hvorav iset 974 h, satet 4 h. ney N. S. og Por aux BaSJUes NU. Den vi gjøre turen mer behageig og titaende for de reisende, og etter hvert føre ti a fere fastandsboende Yi besøke Newfoundan. Det vi ogs~t fok fra andre steder gjøre. Stprre trafikk vi fyjre ti bedre veier og fere hoteer, servisstasjoner og restauranter. Newfoundand turistn;"ring står nft gtovt regnet pft samme trinn som :'\ma Scotia's og New Brunswid:.'s gjorde for 0 år siden. Newfoundand er et ukjent omdde for mesteparten av verden, og venter på å bi oppdaget av Nord-Amerikas miioner av sommer-rcisedc. ~~ ~~ -~,. ~(, Ni or det på markedet! NY AT MONOGRAPH Frankrikes fiskerier. Fransk fiske ga i 9 i at ca. :))00!0!onn fisk ti en \cni av 800 mi. kroner. Totafangsten be noe mindre cnn i (:), oppyser Dansk hskeritidence. Et ATLAS-LODD! Lite som e ebå/orid, J..mfig som e stor/odd. Nege rimeig pris. 0-WO meter i innti 9 områder. papirhastigheter Automatisk styrkereguej ng. (Forsterkningen stier seg inn på et nivå som gir ike god registrering på små og store dyp - uten betjening av styrkekontroen). Ingen vibrator ingen separat omformer. Strømforbruk kun 40 watt. Vanntett, Kr. 6.00,- for skøyter kr ,- for ettbåter. (Fritt evert norsk havn, ekskusiv instaasjon), FORHANDLERE OVER HE LE L ANDET. Representant for Norge : ~SJESELSKAPET NERA- PILESTREDET 7S C- OSV Færøyanes sidefiske. Det fzeq6yiske sidefiske, som n~t er a\ suttet. har gitt en bruttofangst på tønner satsid mot t~>nncr i fjor. Gjennomsnittsutbyttet er ike\'e bitt temmeig foning et, ide eet iår har detatt 40 fartøyer i sidefisket mot ca. 70 i fjor. Sovjetsam vedet er hovedavtaker av siden, men betydeige partie går også ti Sverige og Danmark. Sjømiens engde fastagt. The Nationa Bureau of Standards \\'ashington ska i henhod ti en internasjona overenskomst ha erktert, at en sjcimi nå ska mfte 8 meter. Hitti har sjømien ~ ;nt beregnet noe forskjeig i forskjeige and. Den amerikanske sjømi Yar 8,8 meter, den engeske 8 meter, den franske 8:)' og den itaienske 8,8 meter. (Dansk Fiskeriticende). 60S

8 Nr. 0, 6. desember i 94. Utførseen av fisk og fiskeriprodukter september 94 fordet på and. Vare og and Sept. J an.-sept Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. Vare og and Sept. Jan.-sept , Vare og and Sept.J Jan.-sept. Mengde Mengde Verdi r d M d V d' -~ ;---T---I \--,e-ng_e+--en_g_e-!--e-r_I-:L Mengde Mengde Verdi Fersk og iset sid i at.... Tsjekkosovakia Øst-Tyskand.. Vest-Tyskand.. BegiaogLuxemb. Nederand.... Storbr. og N.-Ir.. Andre and i Eur. Frossen sid i a:. Finnand Poen.... Sovjet-Samvedet Tsjekkosovakia Øst-Tyskand.. Vest-Tyskand BegiaogLuxemb. Frankrike Nederand.... Portuga..... Strbr. og og N. Ir. Andre and i Eur. Israe.... Andre and.... Fersk og iset fisk i at.... Itaia.... Sverige.... Vest-Tyskand Begia ogluxemb. Danmark.... Frankrike Nederand.... Storbr. og N.-Ir. Andre and i Eur. Fersk og iset fiet i at.... Sveits.... Sverige.... Vest-Tyskand Andre and i Eur. Rundf'ossen fisk i at.... Tsjekkosovakia. Øst-Tyskand.... Itaia.... Sverige.... Vest-Tyskand.. Frankrike Storbr. og N.-Ir. Andre and i Eur. Andre and... Frossen fiet i at Tsjekkosovakia. Øst-Tyskand.... Sveits.... Sverige.... Vest-Tyskand Tonn Tonn 000 kr Østerrike Andre and i Eur. Sambandsstatene Israe.... Andre and y f'k ørr zs "' at 608 Itaia = Vest-Tyskand Begia ogluxem.b. Nederand.... Andre and i Eur. Fransk Ekv.-Afr. Britisk V.-Afrika Sambandsstatene Ar,tdre and... ~~~ ~~f Kippfisk i at Spania Itaia Portuga Andre and i Eur J 06 Egypt Portug. Afrika Panamakana son. Cuba.... Mexico Neder. V.-India Argentina Brasi Venezuea Andre and ! 76 Satet sid i at Fmnand 7 47 Poe.n Sov) et-samvedet Tsjekkosovakia. Øst-Tyskand Sverige / Vest-Tyskand.. Østerrike Danmark.... Frankrike Andre and i Eur. Sambandsstatene Andre and... 7 Satet fisk i at Fiskehermetikk i at 47 Øst-Tyskand.. 4 Heas Svenge.... Andre and i Eur. Andre and... Itaia.... Sverige.... Vest-Tyskand.. Østerrike Begia ogluxemb. Frankrike.... Eire.... Storbr. og N.-Ir. Tonn Tonn 000 kr Andre and i Eur Sør-Afr.Samb Fransk Ekv.-Afr Britisk V.-Afrika Canada.... Sambandsstatene Austra-Samb. New Zeaand Andre and o s 'd. k ~ - og zs em;ø "' at Øst-Tyskand Sveits Sverige Vest-Tyskand.. Østerrike Begia ogluxemb Danmark Frankrike Nederand Storbr. og N.-Ir. 99 Andre and i Eur Sambandsstatene Israe And;re and Dampmedisintran "' a t Finnand Itaia Tsjekkosovakia Sveits.... Sverige Vest-Tyskand Danmark Nederand Andre and i Eur Canada Sambandsstatene Mexico Argentina Brasi Coumbia Indonesia Andre and Annen tran i at. Jugosavia Tsjekkosovakia 8 9 Itaia Sverige Vest-Tyskand.. Østerrike BegiaogLuxemb. Danmark Frankrike - 8 Nederand Storbr. og N.-Ir Andre and i Eur Sambandsstatene Mexico Brasi Coombia 4 Indonesia Andre and.... Tonn 98 O Tonn 000 kr

9 Nr. 0, 6. desember 94. Rapport om tokt med ". O. Sarsn ti ntshavef 6. september ti. november 94. Av fiskerikonsuenf Gunnar Sæfersda. Rute- og arbeidsområder: Fra Bergen be det gått direkte ti snittet Fugøya-Bjørnøya. (Snittene femgår av pansje I[ D). Det be trået vest av Bjr4rny)ya og ved Kveitehoa, og snittet BjØrnØya-Sørkapp be avhmtt en gang for tråing på Nordfaket. Ved Vestspitsbergen be føgende snitt tatt: Sørkapp mot vest, Hornsund mot vest og Isfjord mot vest. Det be tråt- på Sørkappbanken, Hornsundbanken og Isfjordbanken. ha Sørkapp be det så gått Østm er i et snitt forbi Hopen, med påføgende tråing i Hopen-omr8det. Etter et snitt Edgeøya mot Øst med tråing på banken her (Kong KaT-banken), be den nordigste deen av Vardø-nord snittet tatt ned ti høyde med Bjørnøya. Herfra snitt vestover ti Bjørnøya med tråing på Fingerbankene og Øst av Øya. Etter vannfying og heg i VardØ tok vi snittet VanØ mot nmc ti Sentrabanken og Østover Sentrabanken. Det be trået forskjeige steder pt Sentrabanken og på Thor Iversen-banken med retur ti Vardø. F a VardØ snitt ti Gåsebanken med tråing på en rekke fmskjeige okaiteter her. Derpå snitt Gåsebanken mot nord i 76 gr. og igjen Østover ti gr. øst (AdmiTaity-fetet) hvor det be tatt et tråtrekk i bakken. Gikk så sørover angs bakken utenfor Nowaja Zemja-bankene og tok noen spredte tråtrekk nedover mot Gåsebanken. Videre ti Prestneset hvor vi arbeidet i to døgn med tråing i forskjeige dyp. Snittet mot Sem-Øya på J\iurmanskkysten var neste pmt på programmet. Etter tråing i syddypet satte vi kursen for Østre Skopenbanken hvor tråerne medte om fiske. Etter et cwgns arbeide her bar eet så atter mot Finnmark. I Varangecfjocdcn 47 o' SØRKAPP-W,.,..?" ---- ec. 7 IX- o - t C -4.X-4., r' j ()>' "ffs-:' 00- d S09 86 SO ISFJORD-W ----t~c. ri&.ik 9 - f.c IX 94 BJØRNØYA -SØRKAPP ----t~c. b-: 7 IX g - ec..-. IX gs4 SØRKAPP-E. --- ec 7 rx gs - t C 7 IX g4 PLANSJE BJØRNØYA- E. -,<QQ& ----toe -SIX g -ec'-0ixgs4 60

10 Nr. 0, 6. desember JOO- VARDØ- N ec,_ X 9 -re. 8-9 IX 4.- X 94 PLANSJE SENTRALBANKEN - E -4 X 9 -re s-6 x 94 F 00- SØRKAPP -E ----CC. 7X 9 -(C 6.X 94 EDGEØYA-766 0' --- t'e 6 W 9 - ec 7-s JX. g4 EDGEØYA- E ---- t.c. -6 wr 9 - toe 8.IX g4 be det så tan noen trekk på grunna for : skaffe evende hyse i merking. Etter heg i Kirkenes be den iøgence uken brukt ti arbeid på Østbanken, Tidcybanken, Norcbanken og kystbankene Ycd y)stfinnmark eers. 0. oktober be Tromsy) anøpt pft sydtur og!!. ovcmber be toktet anuttet i Bergen. Hydrog;rafi: De hychografiskc snittene som be tatt med «G. O. Sars» i idsrmnmet Hi. septemjer-:. ovcmber 9!), er nevnt foran og fremg[tr for øvrig av pansje III D. Det hydrografiske programmet som be ntf->rt p:t nevnte tokt faer stort sett sammen med progammet som be utført med < G. O. Sars» i Barentshavet og ved Spitsbergen høsten 9:. En ska derfor kort sammenigne cmperaturforhodene i Barentshavet og ved Spitsbergen høsten 9:") og 94. Først er det imidertid nrbdvendig å omtae de vanntyper og strr&mmer en finner i det nevnte uncersøkesesomrftde. f'rtnntyjnt og s/ry!jj!iiier. I Barentsha\'et og ved Spitsbergen finner en to vedeinerte vanutyper, nemig rttrmish i'rt og ru<isk 'UWIII. Atantisk vann har reatiyt høy tempentnr og sathodighet ik eer større enn promie. Denne Yanntype føres inn i Barentshavet av NorrhrtjJjJsir('jJnmen og oyer ti vestkysten av Hjyrnr >~ a og V. Spitsbergen av den Atrmtishc SjJitsbergensto;Jin. h~se strømmene er en direkte fortsettese 8\' Den Norske Gren mj Aonterw us. irø'ii//icj som et stykke nnrd av Lofoten deer seg i de to nevnte ~trømmer. _ \rktisk \'ann er karakterisert ved Eig emperatur (O - -;-,()o q og re;tivt åg sathodighet (4,7 promje) Denne vanntype dannes i det nordige Harenshav, på patået rundt Edgey>ya, Hopen og ved sycøstkysten av V. Spitsbergen og gir oppha\et ti SjJiisbergcns Poarstrøm og BjrhnØyrpJmmen. Spitsbergens Poarstrøm remer sydover angs sydostkysten av V. Spitsbergen, høyer rundt Sørkap og fortsetter angs vestkysten av V. Spitsbergen innenfor den Atantiske SpitsbergenstrrJm. BjrJrnrJystrØmmen kommer fra det nordige Barentshav angs sydskrfingen av BjØrnpJybanhcn) angs nordsiden av Djr!mr!yuutue og renner ut i Norshc/(rue syd av Bj9rnøya. grenseområdene meom arktisk vann og atantisk \'ann finner en store horisontae temperaturgradienter. Horisontae orsk yvninger av grenseområdene forftrsaker derfor store o ka e tenperf tnrvariasjoner. Tc//fJemurforzodenc ucd BjrJrnr-!ya hr!sen 9 og J)'i.f fremgå av p. I C, D og H. P. H viser temperaturforhodene yst av BjØrnØya. En ser at Øst ::tv Bj)rn9Jya var eet hy>sten 9!: vann av temperatur under oa C (arktisk \'ann), mens den tisvarende temperatur hrbsten 94 \'ar -4 C. Av p. I D og C: fremgår at også syd og yest av BjyJrnØya ar det betydeig koderc vann h)jsten 9 enn tifee \'ar h\>i:>ten 94. Høsten 9 uar det. en tydeig front (grensefrtc meiom hodt arhtish uann og atantisk vann) rundt Bjqmr>ya. En s!ih fmnt fantes ihhc høsten 9-. Ut!Jrcddscn t<i rtrhti.i "'n/ i d 'r nordige Brtrent'itm' tr!s/c'z 9 eg 9-. P. I "'" viser temperaturfordeingen i et snit fra Vardø mot!wp!. Det fremgår at utbrecest:n av det arktisk~ Yannet (vann av temperatur under oa C) nådde enger sydm er høsten 9 enn tifee var hy>sten 9:4. P. II D iser en.peraturforhocenc i snitt ha EdgeØya mot sycy)st (p. TI <'). En ser at det var mere arktisk vann sydrs av Ecge).))': b)astcn 608

11 Nr. 0, 6. desember ~ / =:----:--o-(. ~ ec. 7-9 w 9 ec. 0-. x 94 PLANSJE i 00 GA SE BANKEN- N ----t.c 9-. W 9 - tc -4 X 94 D PRESTNESSET- SEMØYA ----t>.c X 9 -re 9-ox 94 EG;} enn høsten 9. De her bei.iji(cde observasjoner tyder jjå ot det be dannet mere arhisk V(,// i det nordige Barents /{/'J -uhzterrn 9- enn tifee var vinteren 9--f. TemjJeraturforhodcne jjå banhenc i det sentrae og vjstige JJarcntshau høsten 9 og 9-f. P. I B viser temperatmfordcingen i snitt over Sentrabanken. Snittets beiggenhet fremgår av p. I F. Høsten 9 ~t eet over Sentrabanken et ca. 7 m tykt vannag av temperatur under -;- o C. Temperaturen 'ed bunnen var ca. -;-, C. H~>sten!J:H be eet ikke mttt temperatur under W C i nevnte snitt. P. I B viser i t:emperaturfordeingen snit fra Gåsebanken mot norc. (Se p. I D). P. ii A Yiser temperaturforhodne i snitt fra vardø ti Gåsebaken og p. I A i snitt fra Vardø ot non. Ae snittene viser at de dypereiggende vannmasser var mye varmere høsten 94 enn tifee var høsten 9. Tejxmturcn jjå banhenc i Barentswvet var betydeig hp;yere v'ien 94 enn tifee va,- hr-stcn 9. Observasjonene fra det behandede undersøkesesomr<tdet rjsen 9 og 94 viser at de hydrografiske forhod kan variere mye fra år ti annet. Av sammenigningene foran fremgår det at grenseområdene meom de kode arktiske vannet og det v~nne atantiske vannet var sterkt forskjøvet hs~sten 9" sammenignet med deres beiggenhet høsten 9. Hviken betydning frontområcene i Barentshavet har for torskens <'tteforhod vet en ikke. Det er imidertid hryst sannsynig at det foregår en betydeig panteproduksjon angs grenseområdene meom det vanne atantisk~ vannet og det arktiske Yan- net som er reativt rikt på næringssater. En sik skinad meom frontenes utbreces som en her har påvist har derfor sannsynigvis stor innfytese på panteproduksjonen. FisieforehrJIIIstene: Det be brukt en Kristiansundstrå av tysk mode med 80 foh headine og 0 mm maskevidde. \ed denne be eet tatt 7 trekk. Det var i~n merkbart mere fisk å få i tråen enn under det tisvarende toktet ti omtrent samme tid i fjor. Riktignok fik!( Yi ingen steder noen ~tore fangster, men eet be sjeden gjort het svarte ha. Og minde fangster på omkring en sekk i haet var vanig på så vidt forskjeige steder som Vest-Si)itsbergenbankene, Østre- og Vestre Fingerbank, Sentrabanken, Tidcybanken, NØkanten av Gåsebanken, Prestneset, østre Skopenbanken, Østbanken og prt Finnmarka ved Sytefjord og Tanafjord. St9ne mengder av torsk var å finne i siste havde av oktober i området Østre Skopenbanken-Norddypet-Prestneset. september fisket norske tr[tere bra på Storbanken Øst av Hopen. I august var det et tråfit-ke på SØrkapphanken og Hornsundbanken. I september-oktober m~meder 9 og 94 har «Thor Iversen>> hatt fere veykte turer på Gåsebanken med inedrift eter hyse og torsk. Både i fjor og i år foretok vi med «C. O. Sars» gjetattc råforsøk i samband med dette inefisket, men fangstee i tråen var ubetydeige. Denne uoverensstemmesen kan Fortsettes s

12 0.. o TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... V?.,rdø.... /... ndre.... I uken*).. TOLLSTEDER Fredrikstad.... ()so.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... I uken*) Fersk å = skate Fersk Fersk Fersk Fersk = Fersk rogn , Annen fersk fisk Fersk makre 888 s ! 9~ 0 o 4 n9 9!7 60 is 7 40 Fersk fiet i at fiet og rokke pigghå håbrann makrestørje Rundfrossen fisk i at Stat.nr Rundfrossen makre aks størje Annen rundfrossen fisk Fersk aks Tørrfisk j Kippi at fisk i at ! z =-' va ~o ~ 0.. ~ fi o- ~ "' va -!'" Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 7. november 94 og uken som endte 7. november. Fersk.Fersk Fersk Fersk F Frossen Frossen Frossen F k sid Fersk Fersk for- feit- og brising ~ Frossen Frossen for- feit- og brising f~ Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk. at storsid vårsid fangst- nord og. at storsid vårsid fangst- nord- og. at torsk sei hyse kveite fyndre ~ sjøsid småsid ~ sjøsid småsid J Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat..nr. Stat.nr ' ' ~ ' to:<m = = = = = 7~~ -7 = oos s ~ ~ 86 i~ o *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nædneste hee vi siimen av poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utføresen Frossen Frossen Frossen Frossen frossen fiet to~ke seifiet hysefiet fiet i at Annen Rund-!o':~~ ~en makre- ~---t----t ~ ~----~ S-t-a-t.-nr-.~-S-t-a-t.-nr-.-~~~m~~~~~~~~ uketaene ikke atid stemme med taene for»i ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr = = i! = = j ~ ~ 8 ~ , :, I at.~ I at.~

13 TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... Iat~ I uken*).. TOLLSTEDER ' : I _!_ Sidmjø Stat.nr ~tet Satet Satet feitsid Satet i S~tet Satet _Satet Satet Krydder. Krydder. S~tet Satet Røykt sid Andre Hermetikk wd årsid id skjære- noro- isands- b. ing satet satet fisk rogn f. k Hummer Reker kad at v stors og sid -"d id ns sid b i at It og s yr I småsid SJ"""" s ns ng a i at i at Stat nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 0i Stat.nr Fiskemjø Tang \ mjø Stat.nr St. at.nr~ & = = 0 = ' = -;o = = ---;:-9 \ ---;: ;;-7 ~~~ ~ ~ = ~ ~ 6 77 ~~ 7 98s o6s ro =----=--i~ s-6---=--i-=-~-= =--~~-u Andre Sperm- Høyvit.- Håkjerr. Damp-~ Brun B Avfa Po.,raff.!\.nn Herdet Herdet Oein, Se-, kobbe- for- og Rå hod. tran, a. medisin- Veteri- Bank bank Brun din an~ tr s- sjødyr- o- en ff Sidoje, spisefett tekn. fettsyre og stoffer botte- seoje sjødyr- haitran, tra nærtran tran tra tran trgs a~ oje, P -~og ~: rå av sjø- fettav av sjø- kappm.- Annet') noseoje, oje haioje n n an og 0 Je matbruk SJ yro Je dyroje sjødyr- dyroje skinn 08 rå :---,. --- oje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. --- Stat.nr. Stat.nr. 08 Stat.nr Stat.nr o- Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... Iat~ I uken ) I O O t:n ! , j ~ ~ ' ) StAt.nr. 09., , 7 0.., :9 0..4,.: , 4 0., , 'H 04., , z ;" V.o!"" c_ C :i tr., C -> U ~

14 Nr. 0, 6. desember I9S4. Forts. fra s devis skydes at ina tar mer peagisk stående fisk enn tr.uen, men dessuten ser det ut ti at en må anta at ina kan fiske rekningssvarende på en angt tynnere bestand enn tråen. Der var en de utenandske tråere å se under turen. Den største ansamingen traff vi pft Østre Skopenbanken hvor der å 0-40 tråere utover et større område. Adersbestemmesen av de innsamete prøyene er ennå ikke foretatt, men etter størresen å dømme ser det ut ti at det er in ganene 948, 949 og 90 som dominerer torskebestanden i Østhavet nå. Det er sannsynig at iaa styrken av 948-årgangen igger over gjennomsnittet. Det var denne årgangen som dominerte det rike vårtorskefisket i 9. Den burde ha gitt grunnag for et rikt vårtorskefiske også i 94, men som kjent var dette fisket nærmest misig i år. Også under vårtoktet med «G. O. Sars» i mars 94 merket vi uventet ite ti 948-årgangen. Og tråfisket i Barentshavet vinteren 9j4 var i det hee dårig. Først i juni måned begynte tråerne enkete steder å mede om bra fangster igjen.. Det ser derfor ut som om fisken kan ha opphodt seg i områder eer vannag hvor den ikke har vært tigjengeig for tråfiske, og at eet vanige trekket ti Finnmarkskysten om våren tides har utebitt. Det er muig at dette kan sky!des u vanig hydrogafriske forhod, noe smu vi bi undersy>kt så snart vi får mer materiae ti sammenikning. Av andre observasjoner kan nevnes at vi i oktober i år hadde utbredte ekkoregistreringer fra vannag ike over tennokinen på Admiraity-fetet i det nord-østige Barentshav. Liknende registreringer fant vi sist i august 9 i Gåsebankområdet og noe nordafm. Et tåtrekk her på Acmiraity-fetet (mnntmperatur -;- 0,6 gr.) ga bare noen kjeftefyncre og to rognkjeks i sekken, men i det finmaskete cekknettet var det en de poartorsk og odde som sannsynigvis var fanget peagisk under innhiving da de var spre evende og uskadde. Det er såedes troig at de utbredte registreringene her øst i havet skydes poartorsk og odde. Poartorsken må da finnes i store mengder peagisk og ved siden av odda være el viktig næringscyr. At den kan være åte for hva synes å fremgå av føgende: Hvafangere som fangstet på Admiraity-fetet på forsonuneren 94 kunne fortee at hvaen \ar sprengt av torskeynge. Denne << torskeyngeen» kan ikke ha vært noe annet enn nettopp poartorsk, som den av utseende ikner svært. Av mageinnhod hos torsk fant vi på Sentrabanken og ved Hopen meget O-gruppe av torsk og noe odde, på Prestneset sid (av feitsidstørrese), på Skopenbanken meduser og so-utkast og pft Østbanken meduser. Det be under hee turen tatt prøver ti bioogisk statistikk av torsk, i at % fisk, samt prøver av hyse. Det be merket 090 torsk, 0 hyse, 7 fekksteinbit og 9 stk. sei. I at er eet i 94 merket.000 torsk i BarentshaYet. Fra det britiske forskningsskipet <<Ernest Hot» er det bitt merket.000 torsk i Svabardområdet med samme merketype og metode. JJemanning. Fra Havforskningsinstituttet detok: R. Saatsveen, tokteder 9. septen'ber-. oktober G. Sætersda, tokteder. oktober-.november. '. Kjestrup Osen. G. Vestnes. O. Bjerke. Road Srtafs'{)(:en. Gt/0' Sr'!r rsra. Lov og bestemmeser gitt medhod av ov. Endring i Sideo uen. Ved ov av. desember 94 om endring i ov av. juni 97 om sid- og brisingfiskeriene er bestemt: I. «ov av. juni 97 om sid- og brisingfiskeriene ska 8 77, nytt bokstav m, yde: Fastsette reguerende bestemmeser for hje]_jevirksomhetcn. I. Denne ov trer i kraft straks.» Nærmere bestemmeser om hjepevirksomheten regner en e< vi bi fastsatt med virkning for kommende vintersidfiske. Ny pubikasfon fra Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets skrifter, serie Teknoogisk~ undersøkeser. Vo., no.. Aktuee fryseritekniske spørsmå. [Foredrag ved Fryserikonferansen i Bergen november 9J. Bergen s. ( kommisjon hos F. Beyers bokhande, Bergen). Pris kr. 0. Skriftet innehoder føgende foredrag, som ikke seges enketvis. S Eirik Heen: Grunneggende spørsmå i konservering ved frysing. S Oaf Karsen: Undersy)keser vedrørende sidefrysing. S Egi Ofteda: Sidefrysing fra et industriet synspunkt. S Eier SchjØberg: StØrjefrysing. S Ø. Hegerud: Teori og praksis veu konstruksjon av h urtigfrysingsa p para ter. S Arnuf Johansen: Generet om fietembaasje. S Hege Richardsen: Embaasjen i norsk fryseindustri. S Einar Iversen: Pappembaasjens utviking. S E. Brendeng: Om fuktighetsdiffusjon gjennom fryseembaasje. S Einar Soa: Metoder for foreding av fiskeavfa. S Eirik Heen: Nye biprodukter. S Lars Aure: Ny tranutvinningsmetode. S Jørgen Lorentzen: Fieterings- og pakkeanegg. S Nis Johansen: Pa-truck-systemet. S.7-. Hans Tveitsm.e: Litt omkring panøysing og byggemåte. S. -4. Gustav Lorentzen: Automatisering av industriee kjøeanegg. S.H--49. Jvi. Sinde: Automatiseringen av kjøeanegg fra maskinfirmaenes synsvinke. Vi ber ae norske bedrifter i [iskebransjen om å sende bider fra sitt virke. -Båter, redskaper, {ish.ebruk, fabrikker, - at interesserer. Fiskets Gang. 6

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

kt for uken som endte 14. januar 1961

kt for uken som endte 14. januar 1961 U/gift av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november 1948. Nr. 4i Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer