FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren"

Transkript

1 FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnements beøpet på postgirokonto 69 8, eer på bankgiro konto 55/8 og 3 938/84 eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen på Fiskets Gang er kr. 5,oo pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 5,oo pr. år. Øvrige utand kr. 3,oo pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. Ved ettertrykk fra Fiskets Gang må badet oppgis som kide. Nr.9 6. JULI AV INNHOLDET DETTE NR: Redegjørese fra Fiskeridirektøren angående de seismiske undersøkeser i Nordsjøen i forbindese med søking etter ojeforekomster Side Utførseen av viktige fisk og fiskeprodukter i apri 50. ÅRGANG 964 og januar-apri 964 fordet på and » 456 Fiskerioversikt for uken som endte I. jui 964 Det medes om dårig vær for mesteparten av sør- og vestkysten i uken som endte. jui. Finnmark var forhodene bra og det be økning i fiskeutbyttet. For Troms foreigger ikke meding. På Nordmøre ga seifisket med snurpenot betydeig utbytte og på Sunnmøre be det innbragt en de bankfangster-mest fra fjerne farvann. Lenger sør var makrefisket bra i forhod ti været. Det øvrige fiske var nærmest ubetydeig. Sidefisket angs kysten er for tiden heer beskjedent, men med Møre-Trøndeag som det mest givende område. Sidefisket med not og trå i Nordsjøen og industrifisket forøvrig i samme farvann var sterkt hemmet av været. Ved Isand var det enkete gode fangstdager. Fisk m.v. utenom sid, brising, øyepå og tobis. Fin'nmark: Det medes om forhodsvis bra fiskeforhod og ukefangsten kom opp i 3088 tonn fisk og,7 tonn reker mot 64 tonn og 0,5 tonn uken før. Det detok 846 båter, hvorav 0 tråere, 778 dekkete motorfarkoster og 48 mindre båter med tisammen 375 mann mot 738 båter og 08 mann uken før. I fangsten inngår 88,7 tonn torsk, 805,3 tonn hyse, 9,5 tonn sei, 4,5 tonn brosme, 3,8 tonn kveite, 5, tonn fyndre, I tonn steinbit, 55,8 tonn uer og 34,7 tonn båkveite. Leverutbyttet oppgis å ha vært 970 h, tranutbyttet 38 h. Av ukefangsten be 708,6 tonn tatt med trå, 9, tonn med garn og not, 53,5 tonn med ine og 304, tonn med snøre. fiske. Troms: Det foreigger ikke oppgave over ukens Vesteråen: Fra Bø medes det at utsiktene for seifisket er bra. Ukepartiet var på 55,6 tonn og været var gunstig. Andenes meder om ukeparti på ve 00 tonn. Mesteparten - 65 tonn - var båkveite, hvorav båt kom med 40 tonn fra Nordvestbanken. Eers be det andet tonn sei (mest juksa), 3,5 tonn uer, 4 tonn hyse,,7 tonn torsk og,9 tonn ange. Levendefisk: I uken be det ført tonn evende sei fra NordmØre og Sør-Trøndeag ti Trondheim. 45

2 Nr. 9, 6. jui 964 Fisk bract i and i Finnmark i tiden f. januar-. jui 964 Fiskesort Meng- Ising og frysing Anvendt ti de Sa- Hen- Herme Opp Rund Fiet ting ging tikk maing tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Loddetorsk Annen torsk Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Reke I at... J56 35J 8 906j J - J «pr. 3/ J0 64J J ((pr. 4/7-6 J J Lever h. Damptran 840 h. Rogn 548 h, hvorav satet 9 h, fersk 356 h. 3 Tran 433 h. Rogn 367 h, hvorav satet 03 h, fersk 64 h. 4 Herav 56 tonn rotskjær 5 Herav 98 tonn rotskjær. 6 Herav 6 tonn rotskjær. 7 Herav 5 tonn ti dyrefor. Fra Levendefiskagets distrikt be det også ført 7 tonn evende småsei ti Bergen, enn videre 4 tonn fra Sogn og Fjordane samt fra Hordaand 0,7 tonn torsk, 9,8 tonn sei og 8, tonn annen evende fisk. J\!I øre og Romsda: I uken som endte 4. jui be det på Nordmøre andet 44 7 tonn ferskfisk og 804 tonn satfisk. I sattorsken inngikk et par tråerfangster fra Grønand. fisken innbefattet 5,9 tonn torsk, 363 tonn sei, 7, tonn ange, 4 tonn brosme,,3 tonn hyse,,5 tonn kveite,,7 tonn rødspette, og mindre mengder av andre sorter. Om fisket i uken ti I. jui medes det at seifisket med snurpenot var betydeig. Det be tatt ca. 60 fangster på tisammen 7 80 tonn rund sei, hvorav omag 330 tonn be evert evende ti fryserier, det øvrige mest brukt ti sating. Sunnmøre og Romsda meder om fisketigang fra kysten og nærmere banker på 699 tonn, hvorav 50 tonn torsk, 5 tonn sei, 369 tonn ange, 3 tonn båange, 6 tonn brosme, 50 tonn hyse, 3 tonn kveite, 5 tonn hå, 9 tonn skate og 3 tonn diverse fisk. Fjerne farvann: Fra Åesund medes det at det i uken kom inn en inebåt fra Isand og Øst-Grønand med 60 tonn satfisk og 7 tonn kveite. Fra Vest-Grønand kom det 5 båter med 60 ti 0 tonn, tisammen 9 O tonn satfisk og opp ti 5 tonn kveite - tisammen 9, 7 tonn. Fisk brakt i and i Møre og Romsda i tiden. januar- 4. jui 964. Fiskesort Anvendt ti Mengde Ising Sa- Hen- Her-Fi komo og_fry-.. me- og smg tmg gmg tikk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei... ' Annen torsk Sei Lyr Lange = - - Båange Brosme Hyse Kveite \ Rødspette Marefyndre Å Uer Steinbit Skate og rokke Håbrann Pigghå Makrestørje Annen fisk Hummer... - Reke Krabbe = I at Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda / I at 6/ J J «(! 7/ Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 7 / 0 Lever 7786 h. 3 Herav 86 tonn satfisk 0: 039 tonn råfisk. 4 Damptran 73 h, Rogn 0 h, hvorav satet 90 h, fersk 6 h. 6 Herav ti fiet 5 tonn. 6 Herav 450 tonn satfisk o: 44 tonn råfisk. Sogn og Fjordane: Ukefangsten be på 59,5 tonn og besto av O, tonn torsk, 9 tonn sei, tonn yr, 33,5 tonn ange, 8,3 tonn brosme, 7, tonn hyse, 65,8 tonn pigghå, 0, tonn kveite, tonn fyndre, 0,7 tonn skate, 0,5 tonn ysing, 0, divese fisk og tonn forfisk. Hordaand: Utenom 3,6 tonn evende fisk be det iandbrakt 5 a 30 tonn død konsumfisk. Rogaand: Det medes om dårig vær og ite fiske. Av fisk be det innbrakt 30 tonn, av å dessuten tonn. 45

3 Nr. 9, 6. jui 964 fisk brakt i and i Sogn og Fjordane i tiden. januar- 4. jui 964, Fiskesort Av dette ti I at Ising og It' heng-herme oppfrysing sa mg ing tikk maing - tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lyr Lange Brosme Hyse Kveite Rødspette Skate Pigghå Makrest Hummer Reke = Krabbe Annen fisk I at «pr. 6/ (( ( 7 f7-6j 648 O Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. Skagerakkysten: Også dette distrikt hadde ite fiske. Ukefangsten be 3 tonn vanig konsumfisk samt tonn å. Osofjorden: Fiskerne i dette distrikt hoder nå ferie ti 7. jui. \ia.j.refisket: Fisket foregår nå for det meste med dorg og not med Aust- og Vest-Agder som mest givende områder. Ukefangsten oppgis å ha utgjort 6 tonn. Skadyr: Under de dårige fangstforhod ved vestkysten be det små rekefangster. Skagerakfisk hadde 3 tonn kokte og 3 tonn rå, Rogaand Fiskesasag 3 og 7 tonn. Enn videre meder Hordaand om tonn og Finnmark om,7 tonn. Fra Troms foreå som nevnt tidigere ingen oppgave. Sid, brising, øyepå og tobis. Feitsid- og småsidfisket: I Nord-Norge be det i uken tatt 900 h sid, hvorav i Finnmark på B'ergsfjord 00 h. Troms hadde 380 h, hvorav på Usfjord 580, Kafjord 750, Ersfjord 300, Ramfjord 00 og Kasfjord 90 h. I Nordand be det tatt 580 h, hvorav i Ofoten 00, Eidsfjord 430, 8 mi av Lofotodden 740 og på Hegeand 000 h. Makrefisket 964. Anvendese I tiden I at pr. I at pr. 9/6-4/7 4/7 6/7 tonn tonn tonn innenands eksport Frysing, rund Frysing, fiitert Frysing, søyd Sating Hermetikk... O Agn F'>rme Røking Diverse O 4 I at Etter oppgaver fra Norges Makreag S}L. Bortsett fra siden ved Lofotodden, son var av noe større merker, besto ukefangsten av mussabandinger. Nord-Trøndeag: I dette distrikt be det iandbrakt 4578 h sid, hvorav 93 h ti frysing og 4485 h ti me og oje. Buhomsråsa-Stad: I dette område be de omtrentige ukefangster 700 h for Sunnmøre, 3500 h for Romsda, 3300 h for Nordmøre og 5800 h for Trøndeag. Det be fisket 77 h feitsid og 307 h småsid, hvorav satet henhodsvis 8 h og, ti hermetikk 89 og 687 h, ti fabrikk 969 og 6 h, ti agn 9 og 5 h sant: ti innenandsbruk 608 og 7 h. Sør for Stad be det i området Stad-Bergen fisket 935 h småsid. Brising: Det be i området Stad-Haugesund tatt 6300 skjepper ren brising og 00 skjepper banding. Industrifisket med snu rp og trå i Nordsjøen: På grunn av dårige værforhod be driften kortvarig og oppdet. En ganske stor snurpefåte detar nå i Nordsjøsidfisket, som i uken foregikk på Game Vikingbank, Patch. Tråfisket gjorde ite av seg og må når det gjeder tobis anses som av suttet. På strekningen Egersund-\Øre be det innbrakt 665 h Øyepå av snurpere og 38 h av tråere. Tisammen gir dette 849 h sid og

4 Nr. 9, 6. ju964 Feitsid- og småsidfisket. januar-. jui 964. Finnmark-Buhområsa Buhområsa -Stad Stad-Rogaand 3 Samet fangst Feitsid Småsid Feitsid Småsid Feitsid Småsid Feitsid Småsid h h h h h h h h eksport Satet Hermetikk Fabrikksid Agn O innenands I at I at pr. 3/ I at pr. 4/ Lodde ti fabrikk 030 h. Agn 98 h. Øyepå ti fabrikk 969 h. Herav 6 05 h ti fiet. 3 pr. 3/ Herav ti fiskefor 946 h. h Øyepå. Ti Egersund be det innbrakt 507 kas ser forfisk, samt ti me og oje 5 h sid og 79 h Øyepå. Haugesundsområdet be tiført 460 h sid og 496 h Øyepå ti me og oje, Bergensområdet 384 h sid og 458 h Øyepå og området nord for Stad 58 h Øyepå. Sidefisket ved Isand: Industriens Feeskontor i Åesund oppyser at det pr. 4. jui var innnedt ca h industrisid fra snurpefåten ved Isand. Fisket, som foregikk meom Digranesbanken og Hvabak, var i uken devis værhindret med et par døgns tota andigge. Drivgarnfisket, hovedsakeig i området sørost for Daatangen var ujevnt. Av de siste medinger fra K.N.M. «Vakyrien» og forsøksfartøyet «Storeknut» (4. og 3. jui) fremgikk det at den store siden trakk mot and og at innsig av mindre sid begynte å gjøre seg gjedende. «Storeknut» medte at 80 prosent av garnsiden ved fetet sør ost av Daatangen måte 5 ti 6 stykker pr. kg. Summary. Du-ring the week ending ]u y I th the weather conditions weye unfavouyabe on the south and west coast) but mosty good in VesteYaaen) TYoms and Finnmark. In FinnmaYk 3088 tons of white fish were anded compayed with 64 tons the preceeding week. The andings incuded 89 tons of c od) 805 tons 454 of haddock) 9 tons of saithe and minor quantities of other fisk species. Purse seine vesses caught 7 80 tons of saithe (round weight) in Nordmøre waters this week. A baut 330 tons of these eat c hes were deivered in ive condition to freezing pants at I<.ristiansund. FYom coast waters and nearer deep sea grounds 699 tons of white fish were andet at Aesund and other Sunnmøre and Romsda parts. Of the andi ngs 554 tons consisted of ing and cusk. Aesund had aso considerabe distant water andings. One onginer arrived from I ceand and East Greenand with 7 tons of frozen haibut and 60 tons of sat ed c od. Five vesses c ame from T.V estern Green and with 9 O tons of sated cod and O tons of frozen haibut. Of the andings in southern Norway 66 tons of mackere caught by troers and net boats may be mentioned. The urring fisheries were hampered by unfavourabe weather. The fat herring and sma heting fisheries aong the coast ptoduced about hectoitres) whie purse seine vesses anded 000 hectoitres of North Sea herring mainy at Haugesund from the Viking and Patch grounds. The traw fishing for hen-ing and Norway pout was insignificant. The herring campaign off East Iceand proceeds. Stormy weather forced the feet to same days ay up during the week. However) the reports te of tota catches amounting to hectoitres per ]uy 4th. The cotresponding resut ast year was far from that quantity.

5 Nr. 9, 6. jui 964 REDEGJØRELSE fra Fiskeridirektøren angående de seismiske undersøkeser i Nordsjøen- i forbindese med søking etter ojeforekomster. Ved kg. resousjon av 5. mai 964, gitt i medhod av ov av. juni 963 om utforskning og utnyttese av undersjøiske naturforekomster, er Industridepartementet bemyndiget ti på visse vikår å gi tiatese ti å foreta undersøkeser etter jordoje og naturgass på havbunnen eer i dens undergrunn. Industridepartementet har nå gitt en de tiateser ti sike undersøkeser i norske undersjøiske områder sør for 6 nordig bredde utenfor de norske grunninjer. De seismiske undersøkeser foregår fra undersøkesesfartøyer ved eksposjoner som sender ut intense avfrekvente ydbøger. Ved de undersøkeser som det er gitt tiatese ti, kan det ikke nyttes adninger på mer enn 5 kg. UndersøkesesfartØyene er kjent med de norske bestemmeser for merking av fytende og faststående redskaper og med regene for anterneføring hos fartøyer som driver tråing eer annet fiske. De må hode seg i forsvarig avstand fra fartøyer som driver fiske. Undersøkesene ska, så vidt muig, unngås i nærheten av større ansaminger av fiskefartøyer. De sprengstoffer som nyttes ved undersøkesene ska være av en sik art at de medfører minst muig skadevirkning for dyreivet i havet, og sprengningene ska foretas med særig varsomhet og må ikke finne sted i nærheten av fartøyer som driver fiske. Heer ikke må det foretas sprengninger dersom fiskestimer oppdages under eer i nærheten av sprengningspunktet. Fiskeridirektøren er av Industridepartementet bemyndiget ti å føre kontro med undersøkesene. Havforsker, dr. phi. Birger Rasmussen og fiskerikonsuent O. Chr. Jenssen er av Fiskeridirektøren oppnevnt som kontroører. Kontroen ska utføres ombord i undersøkesesfartøyene. ti foregående å.r. Landet fisket 500 tonn sammeniknet med 00 tonn i 96. Hee den chienske fangst besto av bonito. Equadors fangst i 963 var, ti tross for at den var større enn 96-fangsten, ikeve mindre enn havp<!rten av rekordfangsten på tonn i 96, og godt under 960- og 959- fangstene på henhodsvis 9 00 og tonn. Equadors fangst besto av forskjeige tunaiknende «Scombriform» arter. Venezueas fangst besto av 300 tonn yeowfin tuna og 000 tonn frigate makre. Japan er den nasjon som fisker mest tuna. Landets fangst i 96 var 6400 tonn av denne fiskesort. For de feste nasjoner foreigger det ennå ikke oppgaver fm 963-fangstene av tuna. Itaias tunafangster øket i 963. (FAO's Press Reease, 5. juni). Itaia fisket 3300 tonn tuna i 963, en økning på 00 tonn sammeniknet med 69. Fangsten besto av 800 tonn Buefin tuna, 800 tonn bonito og 700 frigate makre. Fang&ten i 963 var imidertid betrakteig mindre enn 96 fangsten på 400 tonn, som er den største Itaia har hatt. Fangsten i 963 var av samme størrese som i 959 og 00 tonn mindre enn kvantumet i 958 på 3400 tonn. Isands torskefiskerier. (FAO's Press Reease, 5. juni). I henhod ti underretning :6ra Fiskifjeag Isands utgjorde utbyttet av Isands torskefiskeriet i tiden. januar-30. apri i år iat 7 56 tonn (rund vekt) sammeniknet med tonn i fjor i samme periode. Av fisken er det bitt eksportext iset 5 80 tonn (i fjo r 4 40), benyttet ti fiet tonn ( fjor ), hengt tonn (i fjor 4 88), satet tonn (i fjor '7 73), hermetisext 4 tonn (i fjor 35), evext ti fabrikker 9 tonn (i fjo r 03), brukt anneredes 4838 tonn (i fjor 490). Det hoandske sidefiske. I uken som endte 4. jui be det i hoandske havner iandbrakt I 474 tønner satet nordsjøsid mot I 676 tønner i motsvarende uke i fjo'. Siden sesongens begynnese har det vært andet tønner matjessid, 7 tønner fusid, 35 tønner rundsatet sid og 3 tønner tomsid - tisammen tønner mot på samme tidspunkt i fjor tønner. Tunafangstene 963 i Equador, Chie og Venezuea. Equador fisket 3 00 tonn tuna i 963, en økning på 700 tonn i forhod ti 96. I den statistikk som foreigger for tunafangstene i 963 fremgår det også at Venezueas fangst gikk ned ti 00 tonn sammeniknet med 4600 tonn i 96. Chies fangst i 963 av tuna viste en svak stigning i forhod EKKOLODD, SONAR OG RADIOTELEFONER

6 Nr. 9, 6. jui 964 Utførseen av viktige fisk og fiskeprodukter i apri964 og januar-apri964 fordet på and Vare og and Apri IJ anuar- Tonn apri Tonn Etter Statistisk Sentrabyrå månedsoppgaver Vare og and A ri IJanur- onn Tonn Tp apri Vare og and Apri IJ anuar Tonn apri Tonn sid og brising Tsjekkosovakia.... Øst-Tyskand.... Andre and.... fisk eers Begia; Luxembourg Itaia.... Nederand.... Andre and.... Fyst sid og brising, unntatt fieter. Finand.... Begia; Luxembourg.. Bugaria.... Poen.... Sovjet-Samvedet.... Tsjekkosovakia.... Østerrike.... Andre and.... Frossen fisk eers, unntatt fieter Finand.... Itaia.... Tsjekkosovakia.... Øst-Tyskand.... Andre and.... Fryste fieter av sid fisk Finand.... Nederand.... Sovjet-Samvedet Storbr. og N.-Irand.. Sveits.... Tsjekkosovakia.... Øst-Tyskand.... Israe.... U.S.A.... Andre and o O J Satet sid og brising Israe U.S.A Andre and Satet fisk eers Itaia.... Vest-Tysdand.... Jamaica U.S.A Andre and.... Tørrfisk. Begia; Luxemb Itaia.... Jugosavia.... Nederand.... Ghana.... Kmrun, Forbundsr.. Nigeria.... Austra-Sambandet... Andre and.... Kippfisk Itaia.... Portuga.... Port. Vest-Afrika Port. Øst-Afrika.... Domingo-repubikken Mexico.... U.S.A.... Argentina.... Brasi.... Venezuea.... Andre and.... Skadyr, ikke hermetiske Begia; Luxembourg. Nederand.... Andre and.... Medisintran Finand.... Itaia.... Nederand.... Tyrkia o o 5 O U.S.A.... Coombia.... Andre and Sid- og fiskehermetikk Finand.... Begia; Luxemb.... Eire.... Frankrike... Nederand.... Tsjekosovakia.... Sør-Afrika.... Irak.... Japan Canada U.S.A Austra-Sambandet.. 55 New Zeaand Andre and Skadyrhermetikk Sør-Afrika.... U.S.A.... Austra-Sambandet.. Andre and.... Sideme Begia; Luxembourg Itaia.... Nederand.... Poen.... Østerrike.... Andre and.... Annet me av kjøtt, fisk, krepsdyr, og bøtdyr, gr akse Finand.... Itaia Sveits Tsjekkosovakia Øst-Tyskand 8 Østerrike Andre and o O

7 z :-s N... P' :... Ø' TOLLSTEDER storsid o /J-r "' øa- me.ammt.oijm..,m:..&..ve U:) un.cu :>VI rt::iiui..t:: LU. i70". vårsid sid og bris. e.ers sid og brising i at aks rødkveite spette yr F::k skate og hyse torsk og sei ange makre tørj- pigghå håbrann rokke å Annen fersk fisk fisk i at Frossen J Frossen storsid vårsid Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr.j Stat.nr. Sf t Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad Oso Kristiansand Egersund Stavanger J Kopervik Haugesund f; : : : : : : : : 8 ) = = Svovær Tromsø Hammerfest d:.:::::::: = = : = 3 = = = = I at / , I uken O MERK: På grnnn av avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi snmmen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for ei a u. Av samme grunn vi snmmen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for utførseen i at av vedrommende varegruppe over tostedet. TOLLSTEDER 03 Fredrikstad Oso Kristiansand.. 3 Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund.. 43 Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest.. 58 Vardø Andre.... I uken I at.... Rund- Rund- Rund- Rund- Rund- Annen Rund- Frossen Frossen Frossen Frossen Satet rossen roen Rund- frossen frossen frossen frossen frossen rund- frossen e. kjøt e. kjøt hyse- torske- sei- Frsse_n Frossen Fssen Fr?ssen fiet torskesideers sid at frossen kveite makre makre- pigghå håbrann frossen fisk i at fiet, fiet fiet fiet fiet ste_mbjt- er- s!d- fet i at fisk i at X 5 X X Stat.nr _ :599, = = = 3 = = = = = = = = = = = 97 _: = = 38 7i u o ! =3 o o\- 88 / 84o 3 39o 96 J 9 5o o!3 o86 66T , c.... U'

8 .c::.. = U' TOLLSTEDER 03 Fredrikstad Oso Kristiansand... 3 Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest.. 58 \Tardø Purrdre.... I at.... I uken.... Satet Satet storsid bankog sid -: - Satet 803 Satet sid eers 804 Satet sid 8 08 : _ 09 Annen satet fisk 9X torsk sei eers torsk 9x 9x3 9x4 9xs 30 _ 9 isandssid Kippfisk ange 9x6 Kippfisk eers 9x7 504 Røykt sid 9x8 0X Reker 0X 0 _ 9 Seoje rå 0X rå 0x4 36 Hummer Sidoje, Haitran 0 = Høgvit. M dis" Vetenhod. e m nær tran, oje tran tran tareme rogn skinn os z :'...?' Ø' vd: 80 i at i at Tørrfisk Tørrfisk! Tørrfisk j KfJ[" s6f Stat.nr. Stat.nr. s6f i s6r. Stat.nr.J Ssat.nr. Stat.nr. s6f i Stat.nr. Stat.nr. s6f Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr.' Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr i os oo 503 sos ; so , so, so s - s _ = ; ; = _: !' ' ' i ' Ban\fg T Raff.etc. Herme- Herme- A id Midd Annen Fiske-, Fisk i Spesia Sukker- Skadyr Sid Fiske- Annet IT Rå. r. :. ran sjødyr- tisk tisk. s ags- fiske- herme- hav- be- satet herme- e- ever- fiske- ang- og Satet _se mdustn- at og fiske- brising småsid Kippers herme- Meke herme- herme- tikk konserv handet "kk me tran og ojer røvkt tikk tikk tikk i at. sid rogn ti me me TOLLSTEDER b.tr avf. X X 5 X 5 X 5 X 3 5 X 4 5 X 5 5 X 6 5 X 7 5 X 8 5 X 9 tr. m.v , s:\ 05 Stat.nr. Sf" Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Sf" Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Sf Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 0 f _ ' Fredrikstad Oso Kristiansand ; fa!r ::::: = = j = 404! = = O o4 = 35 Kopervik J , , Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund ,, Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø 'i , :.:.:..: [8 394 _ 764_/ j483 5 i ! no! 3, _, J3 7o \ Andre ' I uken ! \ 863 9,

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

FIS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FIS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FIS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FIS U/gift av fskeridire/døren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA fet, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae pvststeder,

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 3. april l

Fiskerioversikt for uken som endte 3. april l Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . A U GUST 9 6 7 5 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN / fik{t GANG. AUGUST 967 5. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Norges utførse av sjøprodukter Side pr. 5. august 967............. 608 Fiskerioversikt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. OKTOBER 99 It 9. OKTOBER 99. ÅRGANG A V N N H O L D ET DETT E N R.; Utførse av viktige fisk og fiskeprodukter fordet på and apri Side og januar apri 99..........

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 21. OKTOBER 1971 42 Fiskerioversikt for uken som endte 16. oktober 1971. 21. OKTOBER 1971 57. ÅRGANG 42 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Verdi av utførse av fisk og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

26. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 6. SEPTEMBER 968 9 fi~k(~ GANG 6. SEPTEMBER 968 4. ÅRGANG 9 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskerinytt fra utandet......... 6 Fiskerioversikt for uken som endte.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPE AV SKATTEN!

KLIPP TOPPE AV SKATTEN! UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Kystens Forretningsbank Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR HONNINGSVÅG

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Min Bank? F ISKERNES BANK NATURLIGVIS! SPAREKONTO SJEKKONTO REMBURS REISEVALUTA REGNINGER FORVALTNING

Min Bank? F ISKERNES BANK NATURLIGVIS! SPAREKONTO SJEKKONTO REMBURS REISEVALUTA REGNINGER FORVALTNING UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Min Bank? F ISKERNES BANK : ;: SPAREKONTO REMBURS REISEVALUTA SJEKKONTO REGNINGER FORVALTNING FISKARSERVICE TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR HONNINGSVÅG BÅTSFJORD 11

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. JANUAR

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. JANUAR UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. JANUAR 97 7. JANUAR 9757. ÅRGANG Fra og med 97 vi abonnementsprisen på Fiskets Gang være kr. 40. pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 40. pr. år. Ti øvrige utand

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Min Bank? ... FISKERNES BANK NATURLIGVIS! - for hos den får jeg service ved de mange kontorene langs kysten Kystens Forretningsbank -

Min Bank? ... FISKERNES BANK NATURLIGVIS! - for hos den får jeg service ved de mange kontorene langs kysten Kystens Forretningsbank - UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Min Bank?... ~:.................................... for hos den får jeg service ved de mange kontorene angs kysten. Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR

Detaljer

28. NOVEMBER 1974 lt8 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

28. NOVEMBER 1974 lt8 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. NOVEMBER 974 t8 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskerioversikt for uken som end e 24. november 974. bankfangster og itt kystfanget fisk. Fra fet nord av

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. OKTOBER 97 4 Fiskerioversikt for uken som endte 9. oktober 97. 4. OKTOBER 97 57. ÅRGANG 4 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskeriovgivning..................

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

2 O. J U N l

2 O. J U N l UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. J U N fi~k(~ GANG 0. J U N. A R GA N G A V N N H O L D E T D E TT E N R.: Side Sist~ rapport o;n torskefisket Fiskeriovgivning................ Foreøpige oppgaver

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Lodde torsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Lodde torsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 4. jui 960 Nr. 28 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR: Melding fra Fiskeridirektøren... Side 266 Rapport om sildeleting under vintersildfisket «269

AV INNHOLDET l DETTE NR: Melding fra Fiskeridirektøren... Side 266 Rapport om sildeleting under vintersildfisket «269 FISKET POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN VARE FISKERIER

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN VARE FISKERIER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN o VARE FISKERIER er under omstiing både teknisk, økonomisk og menneskeig. Vår fiskefåte har atid hevdet seg på havet, på nære og fjerne fiskefeter, takket være et førstekasses

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 17. JUNI /i

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 17. JUNI /i UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI /i Fiskerioversikt for uken som endte. juni.. JUNI. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren... 8 Suttrapport torskefisket....

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

kt for uken som endte 14. januar 1961

kt for uken som endte 14. januar 1961 U/gift av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 5. ju N l

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 5. ju N l UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. ju N Fiskerioversikt for uken som endte. mai. A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side S

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 17. AUGUST

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 17. AUGUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. AUGUST 967 33 fi~k(t~ GANG 7. AUGUST 967 53. ÅRGANG 33 A V N N H O L D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................ 57 Fiskeriinspektørens krartasberetninger

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

25. JULI UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

25. JULI UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . JULI 74 0 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0 A V N N H O L O E T O E T T E N R. : Fiskerioversikt for uken som endte. jui 74. få også i uken som endte. jui og årsaken er fremdees ferieavvikingen.

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 25. MARS

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 25. MARS UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. MARS 1976 1 1 A V N N H O L D E T D E TT E N R. Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 04 Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1976. praktisk tat overat. Tråfisket

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer