31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN"

Transkript

1 . A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN /

2 fik{t GANG. AUGUST ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Norges utførse av sjøprodukter Side pr. 5. august Fiskerioversikt for uken som endte 6. august 967. Fangstforhodene i NordNorge var gode også i denne uken og kvantumet noe større enn uken før. Detakesen i fisket gikk også noe opp. Kystfisket på Sunnmøre var ikeedes meget godt og utsiktene fremover synes fremdees gode. Makrefisket var smått. Feitsidfisket i Varangerdistriktet er fortsatt godt, og i Trøndeag noe bedre enn i den forrige uke. Sør for Stad gikk feit og småsidfisket ytterigere tibake. Nordsjøfisket be også mindre enn i uken før og isandsidfisket er fortsatt smått. Størjefisket var bra. Fisk m.v. utenom sid, brising og øyepå. Ansvarig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse: Fiskeridirektoratet Rådstupass O Bergen Teefon: 0 00 UTKOMMER HVER TORSDAG Finnmark: Også i uken ti 6. august be det et godt fiske i Finnmark. Det be andet 64 tonn mot 47 tonn uken før. Det detok 745 båter, hvorav 644 motorfarkoster, 4 tråere og 77 åpne båter, med en samet besetning på 94 mann. Det andete kvantum besto av 7 5,8 tonn torsk, 87,4 tonn hyse, 04,6 tonn sei, tonn brosme,,4 tonn kveite, 7,8 tonn fyndre, 4,8 tonn steinbit, tonn uer, 4 tonn båkveite og 8,4 tonn reke. Leverutbyttet var 565 h og tranutbyttet 600 h. Av ukens totakvantum på 64 tonn be 65,5 tonn tatt med trå, 966,7 tonn med garn og not, 74,8 tonn med ine og 5,9 tonn med snøre. T r0ns: Fiskeriinspektøren meder at kystkommunene i fyket hadde et ukekvantum på 65 tonn fisk og reke. Herav var 8 tonn torsk, 99 tonn sei, tonn brosme, 4 tonn hyse, 4 tonn båkveite, 6 tonn uer, 0,7 tonn steinbit og 55 tonn reke. Vesteråen: Andenes meder om ukekvantum på 60 tonn, hvorav 45,6 tonn sei, 65,7 tonn torsk, 5,6 tonn hyse, 4, tonn uer, tonn båkveite,,5 tonn ange og brosme,, 7 tonn fyndre og 0,5 tonn steinbit. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 698, eer på bankgirokonto 55/8 og 98/84 eer direkte Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementprisen på Fiskets Gang er kr. 5,oo pr. ir. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 5,oo pr. år. Øvrige utand kr.,oo pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. 600 VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Bø meder om ukekvantum av sei på 84 tonn, tatt med juksa og garn. Det medes også om avtaksvansker. SørHegeandSørTrøndeag: I uken son endte 9. august fikk distriktet tiført 495 tonn fisk, hvorav 4,7 tonn torsk, 8 tonn sei,,4 tonn yr,,8 tonn ange, 0, tonn båange, 50,8 tonn brosme,,5 tonn hyse, 8 tonn kveite,,4 tonn rødspette, 0, tonn uer, 0,4 tonn steinbit, 0, tonn skate, 0,5 tonn pigghå og 0, tonn annen fisk. I siste uke be det åssatt 48 tonn sei og håvet tonn. F. G. nr. 5,. august 967

3 Fisk brakt i and i Finnmark i tiden. januar 6. august 967. Fiskesort Meng,, Hum Oppde J tonn Ising og {rysing Anvendt ti Rund Fiet Satmg Heogmg tikk maing tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Loddetorsk Annen torsk Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Reke Annen fisk. I at J ss S :tj S + «p. 7/ ss !s 507 os «pr. 8/86594 S86Jo905 J57 04 S Lever 87 h. Tran 79 h, rogn 49 h, herav satet h og fersk 7 h. Herav rotskjær av oddetorsk 96 tonn av annen torsk 60 tonn, og av sei 94 tonn. 4 Tran 6 h. Rogn 74 h, herav satet 6 h, fersk h. 5 Ti dyrefor. Levendefish: Fra Levendefisdagets distrikt be Trondheim tiført tonn evende sei, ti Bergen be det tiført 5 tonn evende fisk, og dessuten be Bergen tiført fra Sogn og Fjordane tonn torsk. I Hordaand utgjorde ukefangsten av evendefisk 6 tonn og i Rogaand 5 tonn. Jøte og Romsda: I uken som endte 9. august be det på Nordmøre andet 569 tonn fersk fisk, hvorav 5 tonn torsk, 5 tonn sei, tonn yr, 4 tonn ange, O tonn brosme, tonn hyse, tonn kveite, tonn rødspette, 5 tonn uer, 0,5 tonn steinbit, tonn skate, tonn pigghå og 0,5 tonn annen fisk. I siste uke be det åssatt seifangster fra ti 70 tonn, tisammen 50 tonn. Det be tatt 0 tråfangster og 0 notfangster på 5 tonn, tisammen ca. 00 tonn, som be evert ti henging og sating. Fra Hatenbanken kom det to båter med henhodsvis 0 og 0 tonn, hovedsakeig brosme. Sunnmøre og Romsda meder om godt fiske og om godt vær. Ukekvantumet be 8, tonn, hvorav 9 tonn torsk, tonn sei, 55 tonn ange, 6 tonn båange, 57 tonn brosme, 4 tonn hyse, 0 tonn F. G. nr. 5,. august 967 Fisk brakt i and i Troms i tiden. januar 6. august 967, Fiskesort de Anvendt ti Mengbing og fry,ng Her Rund Fiet Sa Hen Dyreting ging ti{k for tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk SS Sei... S S7 Lange Brosme Hyse Kveite Båkveite S Fyndre Uer S8 SO Steinbit Annen Reke I at... J 90 Is Is 04 5 «pr. 7 JS66Js onj6 49 J6 06 9ss Js 90 6 <<pr. 8/865j 4ssis 68S Damptran SS9 h, ever 77 h. Rogn 68 h. Herav satet 5 h og fersk 5 h. kveite, 0',8 tonn fyndre, O tonn pigghå, 5 tonn skate, tonn å og diverse fisk 4,5 tonn. Det be ikke medt om fangster fra fjerne farvann. Sogn og Fjordane: Ukekvantumet be 55, tonn. Av dette var 0, tonn torsk,,4 tonn hyse, 8,7 tonn sei,,7 tonn yr, 7,4 tonn ange, 8, tonn brosm.e, tonn kveite, 0,9 tonn fyndre, 4, tonn å, 0,6 tonn skate, 48, tonn størje, 0,6 tonn pigghå, 7,8 tonn diverse fisk og 897 kg satet torsk fra bankene. Hor da and: Ukefangsten inkusiv evende fisk var 64 tonn. Av død fisk, i at 8 tonn, var 5 tonn torsk, 4 tonn sei og yr, tonn uer, tonn brosme og ange, havå tonn, pigghå 7 tonn og diverse fisk 5 tonn. Rogaand: Ukefangsten var her 0 tonn død fisk, 5 tonn evende fisk, og tonn å. Skagerahkysten: Av fisk be det andet 40 tonn og av å tonn. Osofjorden: Fjordfisk meder å ha mottatt 5,5 tonn fisk. 60

4 Fis< brakt i and i Vesteråen NordHegeand. januar. august 967. tiden Fisk brakt i and i området SørHegeandSørTrøndeag i tiden. januar9. august 967. Uæn ti Anvendt ti Meng Herde Fersk Fryst Sat Heng ing ing tikk tonn tonn tonn tonn tonn tonn / I at pr. 5/ I at pr. /8 967 me Opp Iføge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. Dessuten av sjøtivirket fise pr. 5/8 tonn tørrfisk og 4 tonn satfisk, pr. /8 78 tonn tørrfisk og 4 tonn satfisk. ma ing tonn Mahrefishet: Ukefangsten be 587 tonn makre. 50 Skadyr: Av reke hadde Fjordfisk 9 tonn kokte og tonn rå reke, Skagerakfisk 9 tonn kokte og 0 tonn rå, Rogaand Fiskesasag 0 tonn produks j onsreke og 0 tonn ti konsum, Hordaad hadde 8 tonn reke, Troms 55 tonn og Finnmark 8,4 tonn. Størjefisket: Fisket etter størje var godt i denne uken, idet det medes om 67 stykker, men totavekten er ikke oppyst. Sid, brising og øyepå. Feit og sjnåsidfisket: Fisket i NordNorge ga gode feitsidfangster i Ytre Varanger med i at 7 00 h. Av småsid be det i Troms, på Vågsfjord og Guesfjord, tatt 600 h, i Nordand, på Ofoten og Tysfjord, tatt 000 h og på Hegeand h. I NordTrøndeag be ukekvantumet 7 09 h, hvorav 6 65 h be mottat fra NordNorge og gikk ti fabrikk, 458 h gikk ti sating. BuhomsråsaStad: Distriktet hadde i uken feitsidutbytte på 68 h, hvorav 58 h gikk ti sating, 9 h ti agn, 4 h ti innenandsbruk og 7 h ti Anvendt ti Isino Her Fiskesort og fry me og sing tikk Mengde " Sa Hen Fiskerne ting ging dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei o. o. o Annen torsk Sei o o o Lyr o o o 8 8 Lange Båange o o Brosme Hyse Kveite Rødspette o Marefyndre... Uer o 7 4 Steinbit... Skate og rokke. Håbrann... Pigghå o 5 5 Makrestørje.. Annen fisk o 4 4 I at... j 090 j6 04! «0/ I 94 IS I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. Lever 04 h. Tran 5 h. Rogn 55 h. fabrikk. Av småsid hadde en 0 h, hvorav 5 h gikk ti hermetikk og resten, 7 7 h, ti fabrikk. Sør for Stad be det brakt i and 59 h feitsid, hvorav 68 h gide ti innenandsbruk og 9 h ti sating. Av småsid be det brakt i and 46 h, hvorav 07 h gikk ti hermetikk og 89 h ti innenands bruk. Fjordsid: I Skagerakfisks distrikt be det fisket 5 tonn, hvorav 4 tonn be satet, og resten ti fersk konsum. I F j ordfisks distrikt be det fisket 9 tonn, som gikk ti konsum. N ordsjøfisket: Sør for Stad be det tiført 5 90 h, og nord for Stad h, som at gikk ti me og oje. Nord for Stad be det dessuten tiført 5 h makre, som gikk ti innenandsforbruk. Sidefisket ved Isand og Bjørnøya og Spitsbergen: Garnfisket på Isandsfetene er fremdees smått, og det medes om hest dårig vær. Fra Bjørnøyfetet be det ti NordNorge ført 0 00 h fabrikkvare. F. G. nr. 5,. august 967

5 Fisk brakt i and i Møre og Romsda i tiden. januar Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane i tiden. januar 9. august august 967. Anvendt ti Fiskesort Mengde. Ising Her k Sa Hen Fb erne! og fry, me og sing ting ging tikk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei o.' Annen torsk Sei Lyr o o Lange. o Båange o Brosme Hyse Kveite Rødspette Marefyndre... Å o o o. o 4 4 Uer Steinbit Skate og rokke. 5 5 Håbrann o o Pigghå Makre<;tørje.. Annen fisk Hummer... Krabbe... I at o o o Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda I at 0/8 966 J J9 O6Jo 967J «/ ozz6 5ozz75 on z 989 Fiskesort I at Torsk o tonn 948 Sei o o o 467 Lyr Lange... 5 Brosme o Hyse... 4 Uer... Kveite... Rødspette.. 4 Skate Pigghå Makrestørje Å o Humrner... 8 Krabbe o Annen fisk.. 50 I at «pr. 0/ «pr. / Av dette ti Ising og. heng her opp. satm... frysmg g mg mehkk mam g tonn tonn tonn 76, 76 tonn Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. z Lever 9 h. Rogn 458 h. Herav 8 tonn satfisk ::>: 409 tonn råfisk. 4 Herav tonn satfisk ::>: 5 tonn råfisk. tonn Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 7%. Lever 90 h. Damptran 0 h. Rogn 807 h herav satet 577 h, fersk 0 h. 4 Herav 8 tonn satfisk ::>: 49 tonn råfisk. 5 Herav 55 tonn satfisk o: 948 tonn råfisk. BTising: Fra distriktet BuhomsråsaStad mees om opptak av h brising ti hermetikk. På Vestandet be det i uken tatt opp 5 77 skjepper, hvorav 798 skjepper be bruk ti hermetikk, 000 skjepper ti eksport og resten ti dyrefor, me og oje. Øyep(U: I distriktet BuhomsråsaStad be det andet 07 h øyepå ti me og oje, sør for Stad h. EKKOLODD, SONAR OG RADIOTILIFONIR F. G. nr. 5,. august

6 Fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre uken /86/8 og pr. 6/ Brukt ti I uken I at Fersk, ising ' Frysing S It' Herme Dyre og Me og Ekport Innen. Konsum Agn a mg tikk fiskef6r oje Feitsidfiskernes Sagsag, Harstadkontoret (Grense Jakobsev Buhomsråsa) Feitsid.... Småsid.... Lodde.... i i ' Øyepå.... 'fobis.... at ;i, Feitsidjiskernes Sagsag, Trondzeimskontoret. (BuhomsråsaStad) Nordsjøsid ; Feitsid j 79 Småsid Øyepå O:! Tobis.... i 4 H 644 H I at / 4 454! / 494 Noregs Sidesasag (Sør for Stad) J Nordsjøsid ; Feitsid , Småsid j 8 87 O/ 88_}_,: Øyepå ! 86 Tobis..., 654, at... 4 sos! I at: ' = 80j, H _ Nordsjøsid : Feitsid : Småsid j Vintersid Isandssid / 945! Fjordsid , Sid i at...»»pr. 7/ , ,. Lodde... r' 4 ss s Øyepå Tobis >tp;.'7ia_:_ ! g Brising, sjepper » pr. 7/ Makre, tonn » pr. 0/ = = H H H ! o = ! = = Bz , 4 = = 6! i H H so , , , Da summen også tar med vintersid, isandssid og fjordsid er den ikke i samsvar med summen av mengdene under de oppførte omsetningsag. Herav h ti røking... J{}iiJ!!:JJJY Æ & &J!Jt&J ij r:fj :> SILD OG FISKEKSPORT BERGEN, Norw. Teegramadresse: «Sidøy», Bergen Teex: Teefoner: Kontor Lager Privat: Havard Lerøy Eias Fjedstad Bank: A.s Bergens Skiingsbank, Bergen 604 F. G. nr. 5,. august 967

7 EffEKTIV TRANSPORT Effektiv transporttid er den tid det tar fra varen everes fra everandørens ager ti den kommer inn på mottakerens ager. Den transportmåte som gir minst dødtid, betyr færrest omastninger, har nærmeste anøp ti det endeige bestemmesessted og som kan demonstrere dette over et engre tidsrom byr den korteste effektive transporttid. Ved en sik nøktern vurdering viser det seg som oftest at asten kommer fortest frem med skip. Også på grunn av hurtig arbeidende kraner og utstrakt bruk av eektriske trucks, paer og kontainere varebehandingen ombord. Makt'efis<et. Anvendese 967 i tiden I at 4/89/8 9/8 tonn tonn Fersk innenands Fersk eksport Frysing, rund Frysing. fieært Frysing, søyg..., 69 Sating Hermetikk Agn Dyre og fiskef6r Røking.... Diverse Me og oje I at Etter oppgaver fra Norges Makreag SfL. Levert ti sidemeindustrien. 966 I at pr. 0/8 tonn Norges Makreag 5 k Kristiansand S Makrefiskernes sagsorganisasjon Sentrabord 460 Teegramadresse: Norgesmakre Teex 6 Eksport av fersk, frossen og satet makre Dypfrossen makrefiet i protangee Forme og ojefabrikk TIL KONTINENTET Ti Hamburg fra Trondheim ukentig. Kjøerom, fryserom, bomøft 00 tonn. Ti Rotterdam fra Bergen ukentig ekspressrute ( døgn). Kjøerom. Ti Rotterdam og Amsterdam fra Trondheim ukentig. Kjøerom, fryserom, bomøft 0 tonn. Ti Antwerpen fra Trondheim ukentig. Kjøerom, fryserom, bomøft 5 tonn. 0 skip i stadig fart direkte meom VestNorge og ae viktige knutepunkt på Kontinentet's nordkyst en meget effektiv transportdekning frem ti hjertet av Kontinentet's eget ve utbygd kommunikasjonsnett. S FiskernesAg nforsyning Hovedkontor: Tromsø Fryseager for agn: Sentrabord 084 Teex 50 Vatsø. Vardø, Båtsfjord, Berevåg, Mehavn, Kjøefjord, Honningsvåg, Hammerfest, Havøysund, Skjervøy, Tromsø, Møre i Vesteråen, Svodvær, Ørnes, Varøy Kunstisanegg: Vardø, Båtsfjord, Kjøefjord, Honningsvåg. Sesiabygde båter for transport av frosne varer Teegr.adr. samtige steder: AGNFORSYNING

8 Begrensning av utenandske andinger i Engand og Waes. Vanskeige omsetningsforhod, spesiet for torsk i tråerhavnene i Engand og Waes, utøste for en tid siden en reguering, som be gjort gjedende for Grimsby. Utenandske fiskefartøyer, som everte der, be gitt adgang ti å ande torsk der i forhodet en havpart av vekten av øvrige fiskesorter. Ordningen trådte i kraft 7. jui og skue gjede ti. september. «Fishing News» (. august) oppyser nå at Bristish Trawers Federation også har utstrukket den reguerende ordning ti å gjede samtige tråerhavner i Engand og Waes. Undratt fra ordningen er færøyske båter, idet det foreigger en særskit avtae meom Færøyane og Storbritannia om fiskeandinger. «Næringens vansker», sier BTF, «stammer fra en avorig uikevekt på ae viktigere fiskemarkeder i verden. De danner derfor en de av et internasjonat probem. Uhedigvis står markedet i Unitek Kingdom aene, som et betrakteig marked for fisk ti hviket importen foregår uhemmet av offisiee kvantitative restriksjoner av noen art og er også uhindret av toskranker. Mesteparten av de viktigere kategorier av fisk importeres tofritt, mens det på andre kategorier hvier en to av oppti 0 prosent.>> Sørafrikansk pan om charting av stor t:torsk snurper. «The South African Shipping News and Fishing Industry Review» (juni) oppyser at paner om bred introduksjon av den store norske type snurpere i fiskerinæringen i Sør og SørvestAfrika bir diskutert i Oceanagruppens årsmeding. Det peies foreøpig forhandinger om chartring av et om ag 50 fots fartøy samt et førstekasses norsk mannskap, heter det. Og hensikten er nærmere å bestemme dugeigheten av operasjoner med et sikt fartøy i våre farvann på hitti uutforskete fiskebanker. Det regnes med at fartøyet vi være ti disposisjon for de sørafrikanske interesser i begynnesen av 968sesongen. Den norske typen vi være i stand ti å operere fjernere fra kystinjen enn tifeet er med de nåværende båter. På grunn av størresen vi det gi fiske som ikke er tigjengeig for den eksisterende fåte. Båter av denne type vi kunne føre i and 00 tonn fisk, hviket vi bety en besparende driftsform, men samtidig vi en bredere overgang ti sike skip i sørafrikansk fiskeindustri måtte overveies nøyere i forbindese med den nåværende fredningspoitikk. Det isandske sidefiske på Nord og Østandet. FiskiHJag Isands meder at det i uken som suttet 9. august be iandført tonn sid fra fetene utenfor Nord og Østandet. Den samete fangst hitti i år på disse fetene er dermed kommet opp i 8 4 tonn, som er anvendt sik: Ti frysing Ti industriformå Ti utandet tonn... 78» 4 955» Ti samme tid i fjor var totafangsten tonn, som be arwendt som føger: Ti frysing.. Ti sating.. Ti industriformå De danske fiskeres gjed stiger sterk. 5 tonn 7 44».. 7» Føgende er tatt fra «Dansk Fiskeri Tidende» for fredag 8. august: Direktøren for Skagens Bank, V. H. Christiansen, ga på Junior seminar om strukturendringene i fiskeriervervet, som be hodt mandag på hote Marina i Vedbæk, en rekke oppysninger som tydeig iustrerer hvor avorig fiskeriets økonomiske situasjon er. Direktør Christiansen sa at banken bant de ca. 00 kuttere hvis regnskap banken administrerer fra sin forvatningsavdeing, har foretatt undersøkeser av den øse gjeds omfang. Denne undersøkese viser at 0 kuttere, nesten ae omkring 0 tons, tisammen har en øsgj ed på kroner, eer ca kroner i gjennomsnitt pr. kutter, og denne gjed er vokset sterkt det siste året. Om årsaken ti dette sa han at det var en føge av den onde sirke som fiskeriets everandører var kommet inn i. Fabrikantene sties overfor et meget vanig spørsmåe fra fiskerne: «Vi dere stanse meg, eer vi dere gi meg ån ti ny trå.» De feste veger å gi kreditt ti ny trå, og den øse gjed stiger ytterigere. Vi har ti nå regnet med den tommefingerrege, fortsatte dierktør Christiansen, at fortjenesten ti fiskeren var i orden, når han fisket for ike meget som han hadde gjed for. Det viser seg at det ikke hoder stikk enger. Vi har eksemper på at fiskere med en gjed på kroner har fanget for kroner, og aikeve er deres øsgjed i øpet av året vokset fra ti kroner. Denne fiskeren fikk bare et nettobeøp på 000 kroner av hee årets anstrengeser, og om årsakene ti dette sa direktør Christiansen at det var omkostningene som var at for store. Denne fiskeren skue etter tidigere vurderinger saktens kare seg, men har i stedet fått sin økonomiske stiing forverret, konstarte direktøren. Direktør V. H. Christiansen uttaeser fat i en diskusjon om fiskeriets finansiering, som be innedet av kontorsjef V. Hever, Kongeriket Danmarks Fiskeribank, og ti de uttaeser som formannen for ]union Chamber i København, direksjonssekretær Sv. Dyrøv Madsen, fremsatte om en optima utnyttese av den forhåndenværende kapita, svarte dierktør Christiansen at i Skagens Bank hadde fiskerne atid. prioritet. Fiskerne har denne passering, også ti de penger som vi ikke har, fordi ervervsivet i Skagen ganske enket vi gå i stå, hvis fiskeriet stanses. Vi råder atid våre fiskere ti å søke de ån de kan få i Fiskeribanken, og så må vi hjepe dem med resten. Jeg sitter også med en iste over re diesemotorer aggregater Listerkonsernets verdensomspennende organisasjon, over 60 års erforing i bgninyg av diesemotorer, og et uovertruffet produksjons og forskningsapparat garanterer for: KVALITET ØKONOMI SERVICE Luftkjøte motorer 90 HK Vannkjøte motorer 9900 HK Aggregater / 00 kw Postboks 656 OSLO Tef Norges edste spesiaforretning i motorbransjen 606 F. G. nr. 5,. august 967

9 stanser på ån. Det er ikke noen morsom iste, og vi har i dag restanser på ån som skue være forfat for over et år siden. De var aerede verdige ti tvangsauksjon for et år siden, men det nytter ikke noe. Hvis fartøyene kommer ti tvangsauksjon er der ingen kjøpere ti dem. Så må banken overta fartøyene, fordi vi ofte har de største ån i dem. I den nåværende avorige situasjon prøver vi å trekke tiden ut i håp om det en gang vi ysne, suttet direktør Christiansen. Direktør B. Haaber Christiansen, Esbjerg Bank, uttate om fiskerienes aktuee vanskeigheter at ae bevigede ån er utnyttet fut ut, atskiige en enda ti overtrukket, og det gjeder ikke aene for fiskerne, men også for de tiknyttete erverv. Vi har prøvd å få Naionabankens tiatese ti å konvertere den 0 Ofo deponeringsavtaen bankene har inngått, med eksportkreditter vi har gitt fiskeindustridie virksomheter i Esbjerg. Dette er bitt avsått, sev om det vie ha betydd en vesentig ikviditetsforbedring ved at vi kune ha ånt ut hee vår innånsstigning. Den økonomiske krise i fiskeriervervet brer seg som ringer i vannet også i Esbjerg, og sev om ikviditeten er beskjeden, hjeper vi gjerne en vanskeig stit fisker når vi har mider ti det. Ennå er det kun få kuttere i Esbjerg som er kommet på tvangsauksjon, sa direktør Christiansen. Angående den optimae utnyttese av bankens kapita sa han at man for fremtiden vie undersøke nøyere at ae ånemuighetene i Fiskeribanken be utnyttet, før det fra den okae banks side be ytet ån ti fiskerne. Hitti har fere fiskere foretrukket å få ån i den okae bank i stedet for i Fiskeribanken, men det vi man på grunn av den anspente ikviditet se å få endret. Kontorsjef V. Hever oppyste i et svar ti direktør J. Fomer Hansen, Heriques & Zøyners Eftf., København, at Fiskeribanken hadde mange restanser på ån, men at det uteukkende dreiet seg om restanser på yteser som var forfat i desember terminen 966. Tvangsforføgese, det vi si tvangsauksjoner, er det ikke kommet ti ennå som føge av mangende yteser på Fiskeribankånene, men kontorsjef Hever vie ikke uteukke at man kom så angt. Angående restansenes anta anso han at der i dag var dobbet så mange som under normae forhod. F. G. nr. 5,. august 967 Si desesongen ved Shetand den beste siden 949. «Fishing News» skriver 8. august b. a.: Ti tross for det faktum at det skotske sommerfiske etter sid går mot sutnet, var siste uke en av de beste hitti, spesiet i farvannene ved Shetand. Mange av fartøyene fikk rike fangster og andingene i Lerwick var bant sesongens største, med mer enn h i øpet av 5 dager. Sidefåten i Shetand går mot sin beste sesong siden 949. Sesongens totafangst etter siste uke var over h, ti en verdi av ;, sammeniknet med ve h og ;, ti samme tid i fjor. Sesongens siste år varte ti. september, da verdien av fangstene var ;, , som var den største verdi i årene etter 949. Årets sesong skue ett komme over fjorårets fangstverdi. Det faktum at driverne fisket så godt denne sesongen skue tyde på at stimene gikk høyt i sjøen. Det var også godt fiske ved vestkysten siste uke, men fetene ved Buchan, som ti å begynne med var så ovende, skuffet. Ukens beste snurpefangst hadde det nye fartøyet «Sema», tihørende Savesen i Leith. Fra sin jomfrutur andet fartøyet over 850 h, og siste mandag kom den tibake med over 500 h. Skjønt kvaiteten av sid fra visse fet har gått tibake er fremdees shetandssiden kvaitetsmessig av ganske høy standard. Med de større fangster har prisene gått ned, men hodt seg ikeve på et ganske høyt nivå. Kjøpere fra hjemmemarkedet betate for eksempe fra 8 sh. ti 44 sh. pr. cran (494 kroner pr. h), mens prisene ti frysing varierte fra 90 sh. ti 08 sh. og ti hermetikk fra 8 sh. ti 56 sh. Storbritannias import av sid og fiskeme i 965 og 966. Importen av sideme ti Storbritannia øket med ca tonn, fra 66 8 t0m i 965 ti i 966, men importen av fiskeme minket med ca tonn. Der var såedes nedgang i totaimporten på ca tonn, fra tonn i 965 ti tonn i 966. Norge var også i 966 største enketeverandør med tonn ca. 00 tonn mindre enn i 965, med SørvestAfrika hakk i hæ med tonn. Dernest kom Isand med tonn opp med ca tonn i forhod ti 965. Peru og Chie hadde begge stor nedgang, fra henhodsvis 6 98 og 5 96 tonn i 965 ti 44 og 65 tonn i 966. Gjennomsnittsprisen for sideme gikk opp fra ;, 69. pr. tonn i 965 ti 7. i 966, norsk sideme fra ;, 67.8 ti 7., og fra ;, 56.5 pr. tonn ti 65.6 for annet me. Taene for SørvestAfrika og Peru var henhodsvis ;, 57.6 og 5. i 965 og ;, 66.9 og 65.9 i 966. Gjennomsnittet for ae sorter sideme og fiskeme gikk opp med ;, 6. pr. tonn, eer fra ;f, 6..5 ti I 965 og 966 be det i Storbritannia produsert henhodsvis og tonn side og fiskeme. I tiegg kom og tonn kjøtt og benme av diverse typer. Begias eksport av fisk og fiskeprodukter i 966. tonn 000 B. fr. Fersk og frossen Satet, tørket, røkt etc Skadyr Hermetikk av fisk Hermetikk av skadyr Ferskvannsfisk Fiskeme I at Sidefisket på Nord og Østandet og på Sydandet. Fiskifeag Isands meder at det i uken som suttet. august be fanget i at 4 tonn sid på fetene utenfor Nordog Østandet, deri innbefattet enkete fangster tatt i Nordsjøen og iandført i utandet. Totafangsten fra disse feter er dermed kommet opp i 07 tonn. Herav er 8 tonn gått ti frysing og resten ti me og oje. Ti samme tid i fjor var totafangsten kqmmet opp i tonn, hvorav tonn var satet (64 79 oppsatete tønner), 64 tonn var frosset og tonn var industrisid. Fisket fyttet seg i øpet av uken mot sydvest, fra områdene rundt posisjon 76 grader nord og grader øst i begynnesen av uken, ti områdene rundt 7 5 grader nord og 8 grader øst mot sutten av uken. V æret var godt. Sidefisket på Sydandet ga i uken som suttet. august 5 9 tonn fra 50 båter. Dette er største ukekvantum siden midten av jui. Fisket foregikk hovedsakeig i Faxaf6a og pa Sevogsgrunnen øst for Reykj anes. Totafangsten av sydandssid er dermed kommet opp i tonn, mot 4 90 tonn ti samme tid i fjor. 607

10 o co ;n 0 ::: ::' w Y' > c: OQ 5i... " o C'... Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti S. august og uken som endte 5. august 967. Fersk F=k Fersk i Fersk Forsk sid og sid og Fersk Fersk rød Fersk Fersk yr Fersk Fersk makre Fersk Fersk skate og Fersk Ann= fersk F=k fisk Frossen FrOSen storsid vårsid brising brising aks kveite spette hyse torsk og sei ange makre størje pigghå håbrann rokke å fisk i at storsid, vårsid eers i at ' 4 '. 0 0 TOLLSTEDER Fredrikstad... Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. n<. Sta<. m.istat. m. Stat. m. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. m. Stat. m. Stat. n<. Stat. m.istat. m O:O Tonn Oso Kristiansand Egersund O Stavanger Kopervik O 6 Haugesund : 8 8 Bergen ' Forø... 6 Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim O Bodø... O Svovær Tromsø... 7 O 8 56 Hammerfest Varcø Andre O I at z o o ! = 8 I uken i 5 9 z" MERK: På grunn av avrunding av taene ti a:ermeste hee tona vi summ:=n av utfr;eea over de enkete toteder ikke atid stemme med taene [or «i at>> Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for utførseen i at av vedkommende varegruppe over tostedet. Rund Rund Rund Rund ' Rund Rund. Annen Rund Fersk Fersk Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Satet Fr<?den Fr<?den frossen frossen frossen frossen fro,sen frossen rund, frossen d. kjøt e. kjøt hyse torske sei steinbit uer sid fiet fiet torske S.s aks kveite makre makre pi!!"ghå håbrann frossen 'fisk i at fiet, fiet fiet fiet fiet fiet fiet fiet eers i at fisk i at e ers a t størje Cisk hyse eers TOLLSTEDER X 5 X X Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr.istat. nr. Stat. nr.!stat. nr.istat. nr.i'stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Sotr.JStat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. oot. oor. oo. ooi. ooi. oo. ooo. oor. osor. oot. ooi. J oo. oor. ooi. oo. oo. ooi. ooi. ool oo _ : 0Fredrikstad Oso ::> Kristiansand Egersund , Stavanger J Kopervik Haugesund ' Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær ) Tromsø Hammerfest......, Vardø Andre , I 67! 0 I at J I I f7f I uken

11 n p :::J =" w "' c: O'Q 5i... n..0 o o..g TOLLSTEDER 06 Oso Åesund Mode Kristiansund Trondheim 5 Bodø Hammerfest.... TOLLSTEDER 06 Oso Haugesund Åesund Mode Kristiansund Tromsø Hammerfest.... Satet Satet Satet Satet storsid bank isands sid og sid sid eers vårsid oo , O = Satet sid : = 09, Bank og' IRaff.etc. Herme Annen satet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk torsk sei eers 9x 9x 9x 9x4 oo. ooz Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr I oo Kippfisk torsk 9x5 ange 9 x6 00. oo. 7 Kippfisk Kippfisk eers 9 x _ Røykt øid 9xS o0. oo. i : ; Stat. nr.ist t O 40 ' _ 9 f 604 nr.ii _ o rå tran, oje! tran tran O.6 5 Hum Seoje Sid Hai Høgvit. Vetenmer Reker rå oje, tran ; hod.. Medisin nær 0x 0x 0x 0x stat. nr.istat. nr; r7stat. nr. Stat. nr.istat. nr.istat. nr.stat. nr.istat. nr , 50"' i at j oo = = = i at Stat. nr.istat. nr.istat. nr. 8 t;i0nrst0j0tr stat. m.istat. nr.istat. nr. 8 t;j0tr stat. nr.istat. nr. 8 t;i0tr 6 O ! Fredrikstad 7 Kristiansand.... Egersund.... Stavanger Kopervik Haugesund 8 Bergen Forø Måøy Svovær Tromsø Vardø Andre.... I at I uken... ' Herme Annen!Middags Annen Fiske Fisk i Spesiai)" Skadyr Side Fiske Armc. Tangog og Rå se. bd. bl. Tran sjødyr [ tisk tisk Kippers sid Meke henne fiske henne hav be.:;;j.:;. :;:; herme me ever fiske tareme t]enhg skinn IStat. or.,stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr j b.tr.avf. x x 5x.:;:"' 5x 5x4 5x5 5x6 5x7 føde 8 5x9 Stat. nr. Stat. nr. 604 St t Stat. nr m ustri i at og fiske brising småsid herme ' tikk henne tikk konserv. handet a tikk me me ti mentran og ojer ' røykt tikk tikk i at sid "".: S neske tr.fo5 v. Stat.Ii'r. ftat. nr. C/) ; Stat. nr. 5 x St t Stat 504 i50 _f 5 04nr. 907 _ : Fredrikstad Kristiansand.... Egersund.... Stavanger Kopervik Bergen Forø Måøy Trondheim Bodø Svovær Vardø Andre.... I at I I I 467! I uken i

12 A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

26. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 6. SEPTEMBER 968 9 fi~k(~ GANG 6. SEPTEMBER 968 4. ÅRGANG 9 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskerinytt fra utandet......... 6 Fiskerioversikt for uken som endte.

Detaljer

KLIPP TOPPE AV SKATTEN!

KLIPP TOPPE AV SKATTEN! UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Kystens Forretningsbank Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR HONNINGSVÅG

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. SEPTEMBER 967 6 Fiskerioversikt for uken som endte. september 967. 7. SEPTEMBER 967 5. ÅRGANG 6 A V N N H O L D E T D ETT E N R.: Fimmagasinet Side Meding fra Norges

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 9. januar

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 9. januar UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. januar 969 Fiskeriove rsikt for uk en som endte 4. januar 969. Så få.som driftsdagene var i nyttårs uken be også andingene ' få og detakesen i fisket iten. Det medes

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FIS U/gift av fskeridire/døren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA fet, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae pvststeder,

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 5. ju N l

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 5. ju N l UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. ju N Fiskerioversikt for uken som endte. mai. A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side S

Detaljer

Min Bank? F ISKERNES BANK NATURLIGVIS! SPAREKONTO SJEKKONTO REMBURS REISEVALUTA REGNINGER FORVALTNING

Min Bank? F ISKERNES BANK NATURLIGVIS! SPAREKONTO SJEKKONTO REMBURS REISEVALUTA REGNINGER FORVALTNING UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Min Bank? F ISKERNES BANK : ;: SPAREKONTO REMBURS REISEVALUTA SJEKKONTO REGNINGER FORVALTNING FISKARSERVICE TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR HONNINGSVÅG BÅTSFJORD 11

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 21. OKTOBER 1971 42 Fiskerioversikt for uken som endte 16. oktober 1971. 21. OKTOBER 1971 57. ÅRGANG 42 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Verdi av utførse av fisk og

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN VARE FISKERIER

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN VARE FISKERIER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN o VARE FISKERIER er under omstiing både teknisk, økonomisk og menneskeig. Vår fiskefåte har atid hevdet seg på havet, på nære og fjerne fiskefeter, takket være et førstekasses

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 25. MARS

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 25. MARS UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. MARS 1976 1 1 A V N N H O L D E T D E TT E N R. Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 04 Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1976. praktisk tat overat. Tråfisket

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. JANUAR

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. JANUAR UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. JANUAR 97 7. JANUAR 9757. ÅRGANG Fra og med 97 vi abonnementsprisen på Fiskets Gang være kr. 40. pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 40. pr. år. Ti øvrige utand

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

23. NOV EM BER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

23. NOV EM BER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOV EM BER 97 7 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 8. november 97.. NOVEMBER 97 5. ÅRGANG 7 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Min Bank? ... FISKERNES BANK NATURLIGVIS! - for hos den får jeg service ved de mange kontorene langs kysten Kystens Forretningsbank -

Min Bank? ... FISKERNES BANK NATURLIGVIS! - for hos den får jeg service ved de mange kontorene langs kysten Kystens Forretningsbank - UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Min Bank?... ~:.................................... for hos den får jeg service ved de mange kontorene angs kysten. Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

28. NOVEMBER 1974 lt8 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

28. NOVEMBER 1974 lt8 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. NOVEMBER 974 t8 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskerioversikt for uken som end e 24. november 974. bankfangster og itt kystfanget fisk. Fra fet nord av

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

25. JULI UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

25. JULI UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . JULI 74 0 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0 A V N N H O L O E T O E T T E N R. : Fiskerioversikt for uken som endte. jui 74. få også i uken som endte. jui og årsaken er fremdees ferieavvikingen.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. SEPTEMBER 197 6 6 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Side Fiskerioversikt for uken som endte 1. september 197. Fisk m.v. utenom sid, brising, øyepå og odde. 60 F.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FIS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FIS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FIS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. OKTOBER 99 It 9. OKTOBER 99. ÅRGANG A V N N H O L D ET DETT E N R.; Utførse av viktige fisk og fiskeprodukter fordet på and apri Side og januar apri 99..........

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

2 O. J U N l

2 O. J U N l UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. J U N fi~k(~ GANG 0. J U N. A R GA N G A V N N H O L D E T D E TT E N R.: Side Sist~ rapport o;n torskefisket Fiskeriovgivning................ Foreøpige oppgaver

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

22. A U GUST lit UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

22. A U GUST lit UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN . A U GUST 9 6 8 it UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN fi~k{t~ GANG. A U G U ST 968 5. A R GA N G 3 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Pubi

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 30. SEPTEMBER 97 39 Fiskerioversikt for uken som endte september 97. 30. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Nye fiskefartøyer.................

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer