12. SEPTEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN"

Transkript

1 . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

2 Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs Fiskeforhodene i uken som endte. september var bra. Finnmark hadde en bra uke bant annet med god tigang på hyse. Troms hadde en mest sei, forhodsvis ite annen fisk. På Nord møre be notfisket etter sei bra. Sogn og Fjordane, Hordaand og Rogaand hadde bra tigang på pigghå, mest fra Store Fiskebank. Makrefisket var betydeig både med harp og not. På Hordaandskysten be det tatt en rekke Størjefangster. Feit og småsidfisket angs kysten er det så som så med. Imidertid fiskes det etter måten meget sid i Osofjordområdet ved Risør og Sandefjord. Nordsjøen ga i uken adskiige makrefangster samt en de sid. På Bjørnøyfetet, hvor sideforekomstene beveger seg i sørig retning, har det vært enkete mere oppmuntrende fangstdager både for not og garn. Fisk m.v. utenom sid, brising, og øyepå. Ansvarig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse : Fiskeridirektoratet Rådstupass O Bergen Teefon : 0 00 UTKOMMER HVER TORSDAG Finnmark: Ukefangsten be på, fisk og, reke mot uken før og,. I fisket detok det 8 båter, hvorav tråere, motorfarkoster og åpne båter med i at mann. I uken ti. august detok fartøyer med 8 mann. Av ukefangsten be 90, tatt med trå, 09 med garn og not, 0, med ine og 0 med snøre. Det be andet, torsk,, hyse,, sei,, brosme,,8 kveite, fyndre,, steinbit,, uer og 0, båkveite. Leverutbyttet be 9 h og det be produsert h tran. Tr0ns: Fiskeriinspektøren oppyser at andingene i fykets kystkommuner be på 8 mot 9 uken før. De besto av torsk, O sei, brosme, 0 hyse, båkveite, uer og reke. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 98, eer på bankgirokonto /8 og 98/8 eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen på Fiskets Gang er kr.,00 pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr.,00 pr. år. Øvrige utand kr.,00 pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Vesteråen: Andenes meder om uketigang på 9 fisk, som også inkuderer en tråerfangst. Det be andet 0 sei, torsk,, uer, båkveite, hyse,, kveite og, diverse fisk Fra Bø medes det om bare 0, juksafanget sei denne uke. Der er kjøpestopp. SørHegeandSørTrøndeag: I uken ti. august be det i distriktet andet 88 fisk, hvorav torsk, sei, yr, ange, 9 båange, 0 brosme, hyse, 9 kveite, rødspette, 8 uer, skate. F. G. nr.,. september 98

3 Fisk brakt i and i Finnmark i tiden. januar. september 98. Fiskesort \ eng Ising og frysing Rund! Fiet Anvendt ti ting ging Sa Hende Her Skrei Loddetorsk Annen torsk Hyse Sei , 9 9 Brosme... Kveite... Båkveite Fyndre... Uer... Steinbit Reke... Annen fisk.. me tikk Opp rna ing at !9 0j9 0 8 «pr. 9/9 j9 98jo 0j8 j 0j 9 «pr.0/9 0jO j 9j 9 j 8 08 Lever 98 h. Tran 0 h, rogn 0 h hvorav satet 0 h og fersk 80 h. Tran 90 h. Rogn 9 h, herav 8 h satet, h fersk. Herav 0 rotskjær. Fisk brakt i and i Troms i tiden. januar. september 98. Fiskesort Meng Ising og Sa Hende frysing Rund Fiet Anvendt ti ting ging i j Skrei... :t 9, Annen torsk. 8 0 Sei Lange... Brosme... j 0 ' 9 Hyse Kveie... Båkveite Fyndre... 8 Uer Steinbit... 9 Annen... 9 = = = Reke... Her I at me tikk Dyrefor «pr. 9/9 j «pr.0/ j 8j0 j 9 Tran 9 h, ever 0 h, rogn h, hvorav satet 9 h, fersk 9 h. Levendefisk: I Levendefiskagets distrikt har rusefisket etter torsk vært i gang en tid og brønnbåttrafikken er bitt satt i gang sik at evendetorsk vi bi å få på de vanige innenandske konsummarkeder i uken ti. september. Trondheim be for øvrig siste uke tiført O evende småsei. Bergen/ Hordaand mottok fra Levendefiskagets distrikt, evende torsk og, evende småsei samt fra Sogn og Fjordane evende torsk. I Hordaand be evendefiskutbyttet småsei. Rogaand hadde av evende fisk. MøTe og Romsda: I uken som endte. august be det på Nordmøre andet ferskfisk, hvorav torsk, 8 sei, ange, båange, brosme, kveite, rødspette og steinbit. Om fisket i beretningsuken oppyses det at en hadde 0 seinotfangster på ti 0, i at på 00. Herav be 00 håvet for sating og det øvrige åssatt. En båt kom inn fra Hatenbanken med O diverse fisk. Sunnmøre og Romsda meder om ukefangst på 0,, hvorav 0, torsk, 8 sei, 8 ange, 8, båange, 8 brosme, 9 hyse, kveite,, hå, skate, diverse fisk. F. G. nr.,. september 98 Sogn og Fjordane: Det medes om ukefangst på 8, med pigghå fra Store Fiskebank som dominerende faktor. Landingene besto av,8 torsk,, hyse,, sei,, yr,, ange,,9 brosme,, kveite,, fyndre,, havå, 8, skate, 9, pigghå og, diverse fisk. Hordaand: Ukefangsten innbefattet de aerede nevnte evende småsei be 0,. Av død fisk hadde en sei og yr,, torsk, ange og brosme, uer, 0 pigghå, diverse fisk samt reke. Rogaand: Her begynner det så smått også å komme i gang pigghåfiske i kystfarvann. Av de vanige konsumfisksorter be det denne uke andet 00 i død og i evende stand. Dessuten hadde en tigang på 80 pigghå, og det be evert 9 å ti danske kvaser. Shagerakkysten: Det be andet av vanige fiskesorter og evert å. Osofjorden: Fjordfisk oppyser at ukens fisketigang be på. Denne uke be det evert, å.

4 . Fisk bra<t i and i Vesteråen NordHegeand i tiden. januar. august 98., / Anvrndt ti.veng~~ ;:~~;;eng~~ Ier Oppde Fersk Fryst.. me rna mg mg tikk ing i Cken ti / , 9 ~o~ ~ i~~s IsJ! 8!! 0 9 ~a;; ~~os ''8! ~~ ! ~9~~t ;;~ 9, 8! 9 Iføge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. Dessuten av sjøtivirkct fisk: pr. O /8 9 tørrfisk, 00 satfisk. Pr. /8 00 torrfisk, 00 satfisk. Makrefisket: Det be tatt bra med makre på harp og dorg og derti foregikk det især i sutten av uken atskiig makrefiske med snurpenot. Snurpefisket foregikk i sektorene,, og L!. I uken be det evert 0 makre ti bedre anvendese. Dette inkuderer også tankførte fangster. Ti me og oje regner en at det be evert 9 h. Størjefisket: I uken foregikk det en de kasting angs Hordaandskysten fra Ødandsvåg ti Fedje. Det be tisammen tatt 8 stykker størje, som i vekt utgjør om ag. Skadyr: Av reke hadde Fjordfisk, kokte og rå, Skagerakfisk 8 og, Rogaand Fiskesasag og. Enn videre meder Hordaand om reke, Troms om og Finnmark om,. Sid, brising og øyepå. Feitsid og snåsidfisket: I NordNorge be det tatt h feitsid (gruppe ). Herav be det tatt 9 h i Troms, hvorav h på Ersfjord, 00 h på Sifjord, Senja og h på Gratangen. Nordand hadde 9 h, hvorav 00 h i Hamarøy og h i Hegeandsdistriktet. I Rørvikdistriktet be det tatt h feitsid i Vikna og 8 h i Nærøy, og disse kvanta be benyttet henhodsvis ti oje og ti bedre anvendeser. Fisk bra<t i and i området SørHegeand SørTrøndeag i tiden. januar. august 98. Anvendt ti Fiskesort :Mengde Ising Sa Hen Her IFt.J<omd og fry me og sing Skrei o. o o o Annen torsk o o ting ging tikk dyrefor Sei Lyr.... ~ Lange o Båange... S Brosme Hyse... + Kveite... Rodspette Varef yndre.. Uer o o o 0 99 Steinbit Skate og rokke Håbrann o Pigghå... Makrestørje o Annen fisk... I at ! « s 8s soo ((, IS I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. Lever 9 h. Rogn 9 h. BuhomsråsaStad: Her be det omtrentige utbytte i SørTrøndeag 0 h, på Nordmøre 00 h, i Romsda 000 h og på Sunnmøre 80 h. Det be tatt opp 9 h feitsid og 9 h småsid, hvorav ti me og oje 0 og 8 h, agn og 99 h, innenandsbruks og h. Enn videre be det brukt 0 h feitsid ti sating og h småsid ti hermetikk Sør for Stad har en hatt en de fangster i Bjørnefjordområdet og noe på Sørandet. I uken be det tatt opp h feitsid og 9 h småsid. Av sistnevnte gikk 00 h ti hermetikk Fjordsid: Det foregår et etter måten betydeig fiske både i Fjordfisks og i Skagerakfisks distrikt. De to områder hadde ukefangst på henhodsvis 98 og =, hvorav satet, eksportert fersk (ti Danmark) 88, og sogt ti innenandskonsum 9,. Brising: Det medes om spredte kast i Hordaand. Sør for Stad be det i uken tatt opp 00 skjepper, hvorav skjepper ti hermetikk og 8 skjepper ti ansjos. F. G, nr.,. september 98

5 Fise brakt i and i Møre og Romsda i tiden. januar. august 98, Anvendt ti Ising Hen Her Fiske Fiskesort Mengde Sa me og og fryting ging me dyresing tikk for Skrei Annen torsk Sei Lyr O Lange Båange ! Brosme Ifyse Kveite Rødspette... :rvareiyndre... A... Uer Steinbit.... Skate og rokke. Håbrann... Pigghå Makrcstørj e... Annen fisk Hummer = Krabbe... I at Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda ' 98 I at / «/9 9 0 ooj j 0 Etter oppgaver fra '\orges Råfiskag, Sunnmøre og Romsda Fiskcsasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk ('f omregnet ti søyd hodekappct wkt ved å øke satfiskvcktcn med %. Lever h. Rogn ++ h. Herav h satet 980 fersk. Tran 89 b. Herav 8 satfisk ::>: 00 råfisk. Herav 0 satfisk, :>: 9 9 råfisk. Fiswt i Nordsjøen: Det foregikk fiske i sektorene,, og, og det medes om samet fangstutbytte i uken på L! 0L: h sid og 9 h makre, som at be evert ti me og oje. Dessuten be en de tankført makre evert ti bedre anvendese. Øyepå: Nordenfor Stad be det andet h øyepå ti me og oje og 9 h ti fiskefr. Sør for Stad be det andet 8 08 h ti me og oje. Det be for øvrig også fisket og evert 80 h tobis ti samme bruk. F. G. nr.,. september 98 Fisk bract i and i Sogn og Fjordane i tiden. januar. august 98. Fiskesort I at Av dette ti Ising og. heng~ her opp. &atm... frysmg g mg metikk mahng Torsk Sei Lyr... Lange Brosme... 0 Hyse... Uer... o Kveite o o o o Rødspette o Skate Pigghå Ivfakrestørje 8 8 Å 8 8 o o Havå... Hummer. o o 9 Krabbe... Annen fisk o a t o o o o o o j 0 '" J..: = i = «pr. 9 j j 8 ~pr. /9 0 ~0 9 Etter oppgave fra ~agn og Fjordane fiskesasag. Lever 9 h, 9 h rogn. Herav t. satfisb: 9 t. råfisk. Summary. In the weeh ending SejJtem,ber th, Finnmark had andings of tons of wet fish c0npared with tons the previous week. The andings incuded tons of cod, tons of haddock and snaer quantities of other species. About 90 tons of dogfish tc)ere anded, front the North Sea, to parts aong the coast from Måøy to Stavanger. The buefin tuna fishery im,proved s0newhat. Fishing to ok jjace aong the Hordaand coast and 8 specimens = tons were anded. The jntrse seine operations in the North Sea resuted in andings of 000 hectoitres of herring and hectoitres of Jnackere. The fisking took jjace off the Norwegian south west coast.

6 Fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre i uken /8 j9 og pr.,9 98. I uken I at ~_F_ e~sk~isi_n_g,,_ftysing Brukt ti =~~. t.,h_e_rm; Dyre og /Me og Eksp0 t Innen. Konsum Agn a mg J tikk fiskefr J oje Feitsidfiskernes Sagsag, HarJtadkontoret (Grense Jakobsev Buhomsråsa) H H H H H Feitsid... 9: Småsid =~ Lodde ~~ Øyepå.... 'fobis.... H 89 i_: ; at ! ~~~~~~~ Trondheimskontoret. H 8 0 Feitsidfiskernes Sagsag, (BuhomsråsaStad) H H :8 0 0 Nordsjøsid Feitsid ! f 9=! Småsid ; Øyepå =J = = = ~ Tobis I at... 9! 0! 90i! Noregs Sidesasag ~~ (Sør for Stad) Nordsjøsid : 00 Feitsid ! 8 Småsid O~~ 9 Tobis ' _DJ =! a j 809 0, Øyepå ! 9 _,., 08 0 I at j 90 8,00! I at: ' Nordsjosid : Feitsid ; 9 : Småsid : Vintersid ' ~,. ~~~ ~~ 8~! 9 Isandssid...! Fjordsid ~~~ Sid i a.. i 8 9 ; 08 9 'j 9 8 9! \ 0 8»» pr. 9, '08980 L~od~de.~......~~~~~~=~9==~~.~~~~~~ =_j ~~=_~~_=~~~8~~ ~==~~~9 Øycpå Tobis at..., I Sso~IJ.;, ;~ ~_+,;.zzis8o oz >> pr.9,9 9; gs ~ ~ ~~~~~~ Brising, skjepper.. >> pr. 9,9 JVakre,.. >) pr., _ i ' ' I 8 8! Da summen også tar med vintersid, is<wdssid og fjordsid er den ikke i samsvar med summen av mengdene under de oppførte omsetningsag. Ti ansjos. Pr. /8. Herav 0 h røket. F. G. nr.,. september 98

7 Meding Makrefisket. Teachin for fiskeeksport. Anvendese Et kurs for fiskeeksportører vi bi arrangert på Sostrand Hote, Bergen, i dagene 8.0. november av Norges Eksportskoe i samarbeide med Markedsføringsutvaget for fiskeriprodukter. Bant foredragshoderne er professor Leif HobækHanssen; direktør H. HanssenBauer, FaktaInstituttet for Markedsforskning; direktør Frederick Shaefer, TORO Næringsmiddeindustri; sagsdirektør Leiv Birkeand, Frionor; og eksportsjef Arne Ogden, Rieber & Søn Pasticndustri A/S. Kurset vi omfatte ae sider av eksportvirksomheten, fra produktutviking, introduksjon på nye markeder, distribusjonsaternativer, rekame og sagspromosjon i utandet, pris og kvaitetspoitikk, og praktiske eksemper. Man venter detakese fra en rekke edende eksportfirmaer. 98 i tiden i at /8/8 pr. /8 9 i at pr. /9 Fersk innenands.... Fersk eksport Frysing, rund Frysing, fietert Frysing, søyd Sating Hermetikk Agn Dyre og fiskefr.... Røking.... Me og oje.... Diverse... I at Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. Levert ti sidemeindustrien Det hoandske sidefiske. I hoandske havner be det i uken som endte. august andet 99 tønner fiskepakket, satet nordsjøsid, mens tigangen motsvarende uke i fjor utgjorde 0 80 tønner. Totatiførseen siden fiskets begynnese utgjør 8 tønner matj essid, 9 9 tønner fusid, 8 tønner rundsatet vare og tønner tomsid = i at 8 tønner mot 8 0 tønner på samme tidspunkt i fjor. Mere fisk, men avere fangstverdi i Storbritannia i første havår. Britiske fartøyers andinger i havnene Engand, Skottand og Waes i første havår 98 utgjorde cwt. sammeniknet med cwt. i samme periode av 9. Fangstverdien i år be i mot ;;, 0 i fjor. «Fishing News» (. september) oppyser at verdinedgangen først og fremst fat på bunnfisk. Landingene av sik fisk steg fra cwt. i første havår 9 ti b 0 9 cwt., men førstehåndsverdien sank fra i 9 00 ti i 8 0. Peagiske andinger i samme tidsrom fat fra 88 cwt., verdi i 8 ti F. G, nr,,. september 9 8 cwt., verdi i Det var Dansk fieteksport stiger. utbyttet av brising som gikk tibake. Av frossen benøs fisk, atså fiet, be det første havår importert 8 cwt. ti verdi av ;g 0 9, mens taene for i fjor var henhodsvis 9 cwt. og z 0. Importen av annen fisk utgjorde 0 90 cwt., verdi i 0 90 mot cwt. og i 98 i første havår 9. Fiskere på Shetand kager over dumping av avfa fra russiske fabrikkskjp. Sekretæren i Shetand Fishermen's Association, Mr. Pottinger, har protestert som foregår fra russiske fabrikk eer nok en gang mot den dumping av avfa moderskip utfor Shetand, beretter «Fishing News». Russiske skip av omtate art har adgang ti operere i Shetandsfarvann også meom og mi, mens russiske fiskefartøyer på sin side må operere utenfor mi. I betingesene for operasjon meom og mi er det ikke bestemmeser om eer anvisning av dumpepasser. Nå kager de shetandske fiskere på ny over at deres kystbanker bir skadet av den store mengde avfa som dumpes. «Russand er det eneste and som gjør seg skyd i denne dumpingen, og det er på tide at den bir stoppet,» sa Mr. Pottinger. Dansk fiskefieteksport har steget en femtede i øpet av et år, men eksportfremgangen har vært fugt av en prisnedgang på om ag 0 %, oppyses det i «Dansk Fiskeritidende» (. september). Fra. jui i fjor ti utgangen av juni i år har Danmark eksportert 00 ferske torskefieter og 000 frosne fieter. I forhod ti det foregående beretningsår steg eksporten av ferske fieter med, % og av frosne fieter med o/o. Prisnivået å gjennomgående 0% under foregående års. Omtrent havdeen av fieteksporten går ti USA, men også Engand og Sverige er store kunder. I år sendes det 000 fiet ti Tsjekkosovakia. Fiskerunion i Boston beskyder kanadiske eksportører for undersag. I en korrespondanse i «Dansk Fiskeritidende» (. september) oppyses det at The Atantic Fishermen's Union i Boston har sendt en henvendese ti \IV ashington, hvori østkanadiske eksportører av frosne torsk og hysefieter beskydes for å ha overtrådt antidumpingsoven. Protesten føger i hæene på et direktiv ti amerikanske tomyndigheter om å tibakehode godkjenn e sen av frosne torskefieter fra ØstCanada innti det er truffet avgjørese om hvorvidt fisken seges ti priser under dens rettmessige verdi.

8 At i juni i fjor fikk tovesenet kager fra amerikanske fiskeres organisasjoner mot import av fisk fra Canada, som angiveig be sogt under virkeig verdi. I en skrivese ti medemmene henviser formannen i det kanadiske fiskeriråd ti at Canada kjøper mer fisk pr. innbygger av USA enn det seges derti, og at Canada har totat underskudd på handesbaansen med USA på over miiard doars. «Det som harmer mest, er at vi generet såes sammen med det øvrige utand når det gjeder subsidier, a den stund vi vet at de eksisterende subsidier i Canada er så beskjedne at de er uten betydning når de omregnes ti cents pr. pund på sagsstedet. Aikeve er Canada det eneste and som direkte dumpingbeskydninger rettes mot. Og som bekjent fastsetter vi ikke prisen på det amerikanske marked, men må akseptere hva markedet måtte være viig ti å betae.» Amerikansk bestemmese om at båkveite ska merkes "Fiounder". Av US Fishery Products Report N fremgår det at Food And Drug Administration har truffet bestemmese om at båkveite = Greenand haibut = Reinhardtius Hippogossoides ved omsetning ikke må merkes med navn innehodende ordet «haibut». Fisken ska enten merkes «Founder» eer «Northern Frounder». Sverige øker omsetningen av fietert satsid og det seges mere kaviar og fiskeboer. Føgende gjengis fra «Svensk Fiskhandeh nr. 8: ASKgrossistene gjorde på sitt årsmøte ved St. Hanstider rede for fjorårets innkjøp fra everandører, som samarbeider med ASK. Det gjeder varer for,0 miiard sv. kroner,,% økning siden året før. Fra svenske fabrikanter be det kjøpt næringsmider for 8 mi. kroner. Utvikingen innen visse mer betydningsfue varegrupper viser bant annet at saget av satsid fortsatt i stor utstrekning skjer fra tønner eer annen større embaasje i øs vekt. Gjennom den stadige rasjonaisering innen detajhandeen vinner imidertid fietert satsid i bikk eer past mer og mer terreng. Sikre ta for utvikingen kan ikke gis. Totat synes satsidmarkedet å være temmeig konstant. Den totae markedsverdien ecsk. storhushodningssaget av gaffebiter og matjessid regnet i grossistpriser igger i dag på ca. 8 mi. kroner. Hva voum angår har markedet stort sett vært konstant med en viss økning gjennom siste femårsperiode. Matjessiden viser fortsatt positiv trend; den svarer for ca. 9 mi. kroner og økningen meom 9 og 9 igger på ca. 0 %. Totat tør markedet for innagt sid øke med meom og,% meom 9 og 98. Totamarkedet for ansjos dreier seg om ve 0 mi. kroner. Forskyvningen i konsumet fra he ansjos ti skinn og benfri fortsetter i økt tempo. Saget av he ansjos var stort sett det samme de siste år, mens saget av skinn og benfri økte med 0 %. Markedet fordeer seg med /a og /a på de to sorter og vi øke med %. Saget av svensk kaviar viser en regemessig positiv utviking gjennom siste tiårsperiode. Økningen fra 9 ti 9 dreier seg om, %. Totamarkedet omfatter ca. mi. kroner og øket fra 9 ti 98 med ansagsvis %. Totamarkedet for fiskeboer igger på ca. mi. kroner og har i 90årene hitti økte med noen prosent pr. år. For den resterende de av tiåret ventes økningen å bi større eer ca. % årig. Konsumet av sardiner økte meget sterkt i tiden 999. De siste årene har imidertid konsumet igget stie på ca. 0 mi. kroner. Det foregår en konsumforskyvning mot høyprisprodukter. Portugisiske sardiners ande utgjør ca. %. Satfisk refuseres i Esbjerg. En norsk tråer nådde bare å få osset en iten de av sin ast av satfisk i Esbjerg før de itaienske kjøpere sa stopp, berettes det i «Dansk Fiskeritidende» (0. august). Årsaken var, oppyses det, at fisken var for dårig, formentig på grunn av fei behanding. Tidsskriftet oppyser videre at dette var tredje gang i øpet av en måned, at ossing av satfisk i Esbjerg er bitt stoppet, fordi kvaiteten ikke var overensstemmende med kontrakten. japanske aksemoderskip vender hjem med små fangster av Red Sa mon. De japanske moderskipsfåtene for fiske i Area A (nord av bredde) i havfiskesesongen 98 vendte hjem ti Hakocate meom. og. jui etter to måneder i sjøen. Mocerskipsekspecisjonenes fiske beskrives som smått på grunn av grov sjø og en noe høyere sjøtemperatur enn vanig, som innkortet sesongen. Fåteedernes rapporter viser at utbyttet av Red Samon be meget ite, bare 0 % av samet fangst. Utbyttet av pink samon var reativt høyt, hviket fra et fortj enestesynspunkt ga et uønsket resutat. Svenskene vi prøve ysfiske på ny måte. «Svensk Fiskhance» (nr. 8) oppyser at ysfiske be <;msert så vidt sent som 9 på den svenske vestkyst. Senere har det hatt et kraftg oppsving og i fjor detok båtag. På grunn av sin natur forårsaker eet betydeige navigeringsvansker for sjøfarten for øvrig, og eet bir derfor nødvendig å finne frem ti en utrustning for dette fiske, som het eer devis eiminerer uempene for annen sjøfart, men bibehoder fordeene fangstmessig. Det mest aktuee er at en anvender båt med gjennomsiktbar bunn og med sådan armaturbeysning at yset ikke «sår opp» ved sjøgang og bender annen sjøfart. Landbruksnemnden i Gøteborg og Bohusen vi ha kroner ti eksperementet snurpefiske med en sik båt. Engesk fryseritråer med storfangst fra Bjørnøya og Barentshavet. Thomas Haming and Company's fryseritråer «St. J ason» kom nyig ti Hu fra White Sea og Bear Isand med 8, rundfrossen fisk, beretter «Fishing News» (0. august). Tråeren, som føres av skipper Tom Sawyer, hadde brukt døgn på turen. Fangsten er den nest største noen britisk fryseritråer har andet. Rekorden innehas av «Swanea» med,. «St. Jason»'s fangst besto nesten bare av torsk. For øvrig medes eet om et par meget gode sagsutbytter for ferskfisktråere~. som har vært på White Seaturer. På mancagsmarkedet i Hu den. august oppnådde såedes «Fortia» i 0 for 8 kits, som be tatt under en 8 døgns tur. Samme dag oppnådde «Ross Canavera» f 0 8 for 9 kits tatt i øpet av døgn. Denne fangst innbefattet bant annet 99 kits hyse og kits fatfisk. 8 F. G. nr.,. september 98

9 utførse av sjøprodukter fra. januar ti. august og uken som endte. august 98. Tonn. ::n 0 :: :s w.:' _,.!'' ( CD o r+ CD CT CD.., _,. D C' co TOLLSTEDER 0 Fredrikstad 0 Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund 8 Bergen Forø Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest Vardø.... Måøy.... Andre.... Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk ' Annen Fersk Fersk Fersk sid og sid og Fersk Fersk rød Fersk Fersk yr Fersk Fenk makre Fersk Fersk ska e og FeNk fersk fisk Fro~sen Frossen storstd vårsid brising b~ing aks kveite spette hyse torsk og sei ange makre størje pigghå håbrann rokke å fisk i at storsid vårsi<' eers at Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. ~;~$.~Stat. nr. ~at. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.,stat. nr. Stat. nr.i'stat. nr. Stat. nr O 0 ~ 8 0 ~ O _, Stat. nr. Stat. nr O ~ ' O O O o. A.o MERK: På grunn av avrunding av taene ti na::rmeste hee vi summen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for «i at». Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesiiise:!e varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for utførseen i at av vedkommende varegruppe over tostedet. TOLLSTEDER 0 Fredrikstad 0 Oso.... Kmtiansand.... Egersund... Stavanger.... Kopervik.... Ha.gesund Bergen Forø Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest Vardø.... Måøy.... Andre.... Frocsen Frossen Rund Rund~ Rund Rund Rund Rund Annen Rund Fenk Fersk Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen F:ossen Frossen Frossen Satet sid sid frossen trossen frossen frossen frossen frossen rund f".ouen e. kjøt e. kjøt hyse torske sei steinbit uer sid fiet fiet torskeeers og i at aks kvc:it~ makre makre pigghå håbrann frossen fisk i at fiet, fiet fiet fiet fiet fiet fiet fiet eers i at fisk i at brising størje fisk hyse eers ~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~ Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St~i(nnr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.tstat. nr. Stat. nr. Stat. nr. oot. oo. ooi. oot. oot. ooi. oo. oo. ool ooi. ooi. 9 oot. oo. oo. ool osot. osot. oo. o:so. oo \ ~99, =: : = = = = = 0 = = = = ', 8 ' s ' ~ i () i O '0 I at... j 9 9! 0 8 i 0 IS !! 9 =:u=ken.....' O

10 TOLLSTEDER 0 Fredriks.tad Oso.... Kristiansand...., Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund Bergen., Forø Åesund.... Mode...,.... Kristiansund.... Trondheim Bodø.... Svovær.... Tromsø Hammerfest Vardø.... Måøy.... Andre.... I uken... Satet storsid og vårsid 80 St Satet banksid Satet sid eers 80 Satet sid i at 8 Annen satet fisk i at 9 X Tørrfsk Tørrfsk Tørrfisk torsk sei eers 9x 9X 9x Satet isandssid Kippfisk torsk 9 x Kippfisk ange 9x Kippfisk e!ers 9x Røykt sid 9x8 0x Reker 0x Seoje, rå 0x Hummer Sidoje, 0x Haitran Veteriog høgv.imedisin nærhod. tran tran tran, oje t. ~S t~st t Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.~st t~s t ~Stat ~S ~S Stat. nr.~s.tat. nr. ~S tat. nr. IStat. nr.s t 00 0 ta. nr. ~S tat. nr.. ~S tat. nr. ~S tat. nr. s 0 tat. n_r '' I at / J i ' '8 '90 tat. nr I 9 O 9 i 9 8 oo 8 i i !! 8! !8 TOLLSTEDER 0 Fredrikstad.... _.. 0 Oso.... 'i Kristiansand.... Stavanger.... Kopervik Bergen Forø.... Egersund.... Haugesund 0 Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest Vardø.... Måøy.... Andre.... tran, oje ojer røykt tikk tikk tikk i at sid Jo.: ~:;:; neske ~~~u~k~en. Industri~ Raff.etc. Herme Herme Annen Mid Annen Fiske Fisk, sid Spesia ()"å i:: Skadyr Fiske Annet Tang R;og~ tran, b. '!'r:r sjødyr tisk tisk Kippers sid Meke dags fiske herme i hav be ~ ~. herme Side ever fiske og ~tjenig Rå. se og avf. at og fiske brising småsid herme herme herme tikk konserv. handet ~ ~ d tikk me me me tareme ti men skmn ~~~~~~~~~~~~~~i~~ x ~~~ ~~e8 x9 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stf~0nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. S~ X Stj~0nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.,stat. nr. Stat. nr.istat. nr mo : t ; + i ni I at ; 9 0 I 8 i ~~8~ i io 0 9 i , 0 9 ) ,! = j i 9 0 s "" o :n 0 :s ::J w,:!v I... (!) "O (!) c:r (!)... ""S o "' CIO

11

12 A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . A U GUST 9 6 7 5 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN / fik{t GANG. AUGUST 967 5. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Norges utførse av sjøprodukter Side pr. 5. august 967............. 608 Fiskerioversikt

Detaljer

26. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 6. SEPTEMBER 968 9 fi~k(~ GANG 6. SEPTEMBER 968 4. ÅRGANG 9 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskerinytt fra utandet......... 6 Fiskerioversikt for uken som endte.

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

KLIPP TOPPE AV SKATTEN!

KLIPP TOPPE AV SKATTEN! UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Kystens Forretningsbank Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR HONNINGSVÅG

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 973 26 Fiskerioversikt for uken som endte 23. juni 973. 28. JUNI 973 59. ÅRGANG 26 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger...................... 48 Fiskeriovgivning................

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FIS U/gift av fskeridire/døren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA fet, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae pvststeder,

Detaljer

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NORE GS SILDE SALS LAG ovedkontor ergen Teegramadre sse «Samhad». Sentrabord: 6 60. OKTOBER 966 It Fiskerioversikt for uken som endte. oktober 966.. OKTOBER 9662. ÅRGANG

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 21. OKTOBER 1971 42 Fiskerioversikt for uken som endte 16. oktober 1971. 21. OKTOBER 1971 57. ÅRGANG 42 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Verdi av utførse av fisk og

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. SEPTEMBER 967 6 Fiskerioversikt for uken som endte. september 967. 7. SEPTEMBER 967 5. ÅRGANG 6 A V N N H O L D E T D ETT E N R.: Fimmagasinet Side Meding fra Norges

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Min Bank? F ISKERNES BANK NATURLIGVIS! SPAREKONTO SJEKKONTO REMBURS REISEVALUTA REGNINGER FORVALTNING

Min Bank? F ISKERNES BANK NATURLIGVIS! SPAREKONTO SJEKKONTO REMBURS REISEVALUTA REGNINGER FORVALTNING UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Min Bank? F ISKERNES BANK : ;: SPAREKONTO REMBURS REISEVALUTA SJEKKONTO REGNINGER FORVALTNING FISKARSERVICE TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR HONNINGSVÅG BÅTSFJORD 11

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. JANUAR

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. JANUAR UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. JANUAR 97 7. JANUAR 9757. ÅRGANG Fra og med 97 vi abonnementsprisen på Fiskets Gang være kr. 40. pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 40. pr. år. Ti øvrige utand

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 5. ju N l

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 5. ju N l UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. ju N Fiskerioversikt for uken som endte. mai. A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side S

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN VARE FISKERIER

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN VARE FISKERIER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN o VARE FISKERIER er under omstiing både teknisk, økonomisk og menneskeig. Vår fiskefåte har atid hevdet seg på havet, på nære og fjerne fiskefeter, takket være et førstekasses

Detaljer

23. NOV EM BER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

23. NOV EM BER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOV EM BER 97 7 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 8. november 97.. NOVEMBER 97 5. ÅRGANG 7 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer