~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen."

Transkript

1 Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. Fiskets Gang s teefoner 16932, Postgiro nr Teegramadresse:.Fiskenytt. Fisker i overs i k t f o r u k en som endte 2 3. mai Også fisket i uken som endte 23. mai var begunstiget av forhodsvis bra værforhod. Vårfisket i Finnmark gir forhodsvis bra utbytte, men detakesen minker. Fra Vesteråen medes det at uerfisket tned garn nå begynner å ebbe ut. Det tas enkete seifangster med not. Ti evendefiskomsetnin gen var det forhodsvis bra tigang på evende sn1åsei fra Griptaren. Om bankfisket medes det, at det går bra. Kystfisket gir også ritneig bra utbytte både av fisk og skadyr. Makrefisket har bedret seg adskiig. Det foregår for tiden et forhodsvis godt sidefiske for Romsda og Sunnmøre san1t for Vestandet. Det er hovedsakeig småsid og n1ussa som tas. Vårfisket i Finnmark: L;kefangsten av torsk be på 2969 (oppteing fredag) n1ot 5277 uken i)?)r og 3198 i samme uke i fjor. I at er det iand brakt torsk under vårfisket.mot i fjor og i Det er i år hengt , satet 7744 og iset etc. 882 samt produsert h camptran. I ~isket detok de~ båter med 6544 mann mot båter og 9446.mann uken f)?)r. Av kjøpere,stcusjoner:t på and var det fremmøtt 137,. kjø,pefart Øyer 2 og sevtivirkere 22. Det er 46 damperier i drift. Fisken veier 270 kg pr. 100 stk. Det fåes h ever av 1120 kg &isk og tranprosenten : everen er 44. V årj1:sket for øvr Z:g: Utenon1,t orsk 1be det i Finnmark.i uken iandbrakt 808 ihyse, 44 sei, 66 brosme, 21 kveite, 3 fyndre, 03 steinbit, uer og 124 båkveite. Den samede ukefangst inkusive torsk.be på 4322 mot 6901 uken før. De Ørdag 23. mai innbrakte fangster er ik1ke aned 'i 01ppgaven, da oppteingen be f rem ~1<:yndet en dag på 'grunn av hegen. Landets samede torskefiske utviser et utbytte på ,!hvorav hengt ,.satet , iset etc , :produsert h da;mptran og anvendt 206 h ever.ti annen tran. De tisvar,ende ta i fjor var!henhodsvis: Fisket i Vesteråen: Fra Andenes medes det at de feste garnbåtene nå har suttet med uerfisket. I uken deltok bare 56 ~tykker og!hadde fcun~s ter på k~g. Eers fort,setter ree 1san1me 5,seigar11Jbåt.ene!SO.m rt:ircigere, men hadde nå n1 indre fangster på rundt :om 6700 kg på s.trd{ningen. Fra B)?) medes det om en de s trø,ri1 og vårihindring..det.be fra Skaene ti BØ innjbr~a:kt to seisnurpefan.gster på 6000 og kg. 253

2 Nr. 21, QB. mai 19o3 Levendefisk: Det.omsettes nå en g oc de evende småsei &ra s:nurpeeetet på Gr.iptar.en. BrØnnbåtene henter ti de1s fangst.en dir eikte fra not på fej.tet, men pinseaften 1be c~t dessuten :åssatt en de fitsk av fis1kerne sev. Det dreiet 1seg om kg. Ti 'Trondheim be det i uken ført kg ev. småsei, ti Bergen kg,.mens en ast.som tidigere advisert be evert i Oso onsdag 20. mai. Bankfisket) i~ystfisket: Fra Niøre og Romsda medes det om betydeige Te su tater av s eis.nurpefisket på Griptaren i uken, ennvider e o:n1 gode tbankfangster på kg rund :fisk og oppti kg kveite fra både Haten, Skj ocryg g en og Tam1pen. Fykets ukefangst be på 1584, hvorav 86 torsk, 835 :sei, 343 ange, 196 tom1 brosme, 37 1kveite, 70 hyse og mindre mengder av andre fis,kesag. Sogn og Fjordane: Ukefangsten for MåØy og on1.egn be 202,8, hvoray nevnes 17 tox sk, 15 sei, 6 ange, 14 brosme, 7 hyse, 0,8 1kveite og 140 ton pigghå samt en.dehummer. H ordaa11d: Det 1 be ian,cbrakt 30,5. ttisk, hvor,a v 22,8 ev. fisk og 7,7 død fisk. Av ev.fisken nevnes: 3 torsk, 16 småsei, 2,2 fatfisk og 1,6 steinbit. N o.r;ala11d: Det be tah 60 fisk, mens Swgerak,ysten badde 30 og Osofjorden 3000 kg. 711 akrefisket: Fisket be atskiig bedre enn i uken ti 16. mai. Ukefangsten :be 720 og i at er eet fisket 2161 :mot 2988 i fjor.samtidig. I år er det sogt :fer,sk ti. hje1111mebruk 1220, frosset 577, eksportert iset 127, sogt ti agn 176, hermetikk 56, satet 4, og røykt 2. Det oppyses at hovedtyngden av fisken be tatt på fetene meom Haugesund og Kri,stiansand S. Det medes også at dorgefisket.nå står for dy)ren. Håbrann: Fere av hå:brannkutterne har igget inne for opppussing før pinse, 1men går nå ut. I uken som gi.k k kom det ~inn 5 båter med fangst på 800 ti 3600 kg tis kg. 254 Skadyr: Av reker!hadde Osofjorden 1900 kg kokte og 1100 i<!g rå, Skagerakkysten kg av hvert.sag, Rogaand 4000 kg koik,te og O 000 kg rå, MØre og Romsda 1400 kg. Det er bra tigang på hum1ner for t iden. J\1Øre og Romsda hadde i uken 9200 kg, J\[åØy og omegn 3000 kg, Rogaand 8 ti kg, Skage.rakkysten 1500 kg. Sidefis,et: Det foregår for tiden ganske godt sidefiske på V.estandet. I uken ibe det såedes på strekningen HaugesundStad 1fisket h.småsid (me3t av S tørresen 1316~,~ cm)_, som hovedsakeig everes ti sidojefabrikker. Av fangsten 1be skjepper tat:t syd 'for Berg en og s kj. nord for Bergen. F.isket er forhodsvi s j.evnt fordet,på kystdistriktene. Utenom dette,b).e det tatt 1787 h forfangstsid. I.chstr.ikt.et StacBuhomsråsa foregår det vesent Ji,gst.e Hs~ke på Sum11mØ re og i Romsda. ukefangsten be 7954 h 1forfangsts.ic, hvorav ti hermetikk 283, sidoje 2208, agn 5417, fersk innenands 46 h. Av småsid he det fisket h, at evert mefabrikker. I N orcn orge be ukefangsten h mot h uken før. Av fangsten!be h tatt : N orcanc, nemig på Of.oten 79 50, Tysfjord 870, Sag fj ord i IIamm Øy 6500 hl I Finnmark be det fi.s,ket 900 h på Kåfjord i.ata. Loddefisket: IfØge de nå foreiggende oppgaver har det i år vært :fisket og evert ti tsicemefabrikker h odde, samt evert ti agn 427 h tisammen h~ som.er en de mer enn i fjor. Sefangsten: Fra )\esunc oppyses.det, at «Poarios» er kommet fra \Tyfundand med dyr og 260 'Spekk, hvormed to 1fangster på 1tis dyr og 485 spekk er anmedt t iført fra dette fet. Fra TromsØ oppys es det at føgende skuter er kommet fra \1 esterisen: Fortuna 1898 dyr, 35 spekk: ~Drott 1450 dyr, 30 1spekk; Poi's 1100 dyr, 25 speide Fakstinn 1119.dyr, 30 speide IIi,sØ 2130 dyr, 30, sped..:; Sefisk 1450 dyr, 30 spekk Hermed.er.eet fra dehe fet kommet tis. 34 skuter med ; at ,dyr og 813 to.nn spekk. Ennvidere er føgende innko 1nmet fra Østisen: Isbink 1080 dyr, Fortsettes side 260.

3 Rapport nr. 16 om skrei og oddetorskfisket pr. 23/s Nr. 21, 28. ma 1953 Kg fisk pr. Anvendese Rogn Uke Tran fisk h ever sent An søyd fark. Lever An Tota Damp ti ta fangst Hengt Satet Distrikt fangst 100 stk. prota fiskemann Fersk tran annen Satet fross. tran Fersk m.m. h. h. h. h. 3129, 13 ) finnmarkvinterfiske Finnmark vårfiske ) ) Troms Lofotens opps.d ) ) )5598 Lofoten forøvrig.. \ ) 175 d) )1637 Vesteråen... J HegeandSaten NordTrøndeag )96 Sør Trøndeag )103 8) )46 Møre og Romsda ) )842 Tis Mot i 1953 ti''! ~ f : f f , / t / / , % , / Vårfisket Finnmark / ! f , f j fs so: fs _ 24/ f / , ) Herav 1162 motorbåter. Det er fremmøtt 137andkjøpere, 22 sevtivirkere og 2 kjøpefartøyer. Det er i drift 46 trandamperier. 2 ) Herav tungsatet 5799, sukkersatet 6536 h. 3 ) Herav fersk rogn 1377, frossen 445 og hermetisert rogn 3776 h. ')Herav tungsatet 454, sukkersatet 588h. 5 ) Herav ti hermetikk ) Herav ti hermetikk 237 h. 7 ) Herav ti hermetikk ) Dessuten sogt fersk 77 h. ever. 9 ) Herav ti hermetikk 5 h. 10 ) Herav 9 h. ti hermetikk. 11 ) Herav 19 rotskjær. 12 ) Herav ti hermetikk 81 h. 13 ) 14 h ever anvendt fersk. 14) Herav 404 rotskjær. 15 ) Dessuten 25 h. surtran. 16 ) Herav ti hermetikk 69 h. 17 ) Herav ti hermetikk 20 h. 255

4 Nr. 21, ~8. mai 1953 Fetsid og småsidfisket 1!123/ FinnmarkBuhområsa 2 ) Buhområsa Stad StadRogaand 1 ) Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport ~ Satet Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands I at ) Desuten 885 h tråsid. 2 ) Desuten er oppfisket h odde ti fabrikkvare og 427 h ti agn Av industrifis.k be eet tatt 5600 J som bare er havparten av fangsten i mar.s, men 2800 mer enn gjennomsnittig for apri Av skadyr he den samede fangst 220, hvorav 170 dypvannsreker og 40 dypvannshummer. Dansk fiske i apri FØgende utdrag gjengis fra «Fiskeribadet>>s maiutgave: Ti tross for.gode værforhod.ga de danske fiskerier mindre utbytte.i apri enn mars, hviket tiskrives den sesongmessige overgang fra vinter ti vår og sommerfiske. I danske havner be eet iancbrakt i at satvannsfisk og skadyrj.som er 8600 mindre enn i mars, men 1600 mer enn gjennomsnittig i apri i årene Av fangsten be 500 evert :1. Y svenske fiskef;trtøyer, mens musingfis:ket ga Av ferskfisk og skadyr be eet eksportert 5700, ~om omtrent motsvarer utførseen i samme måned i fjor. Direkte everinger i Storbritannia er ikke medregnet. Ar musinger be eet eksportert 800 mot 500 i apri Av torsk be eet fisket mindre e:m i mars og 1300 mindre enn gjennomsnittsfangsten for apri Av partiet be 1500 tatt på den }~stige de av ØstersjØen. Sidefisket ga mindre enn i mars men 1000 mer enn gjennomsnittig for apri Det meste av fangsten 900 be tatt på Bethavet. Av fatfisk rødspette, skrubbe og sandfyndre be eet tatt 3200, hvorav 2800 rødspette. Dette er 1<'100 mer enn i mars, mens fangsten for Øvrig omtrent er den samme som i sammenigningsperiocen. Fra NordsjØen be eet iandbrakt mer enn i mars. Esbjerg og ThyborØn he.ti]j.ørt henhodsvis 1600 og 300. Tungefisket med <<necgarn» og trå,.som vesentig foregikk utfor Hvide Sande begynte i siste havde av måneden og ga 170. I Laksefisket med drivgarn og driviner fortrinsvis i far~ yannet Øst for Bornhom og i Damigbukta detok utenom bornhomske fartøyer også en rekke andre danske fartøyer. Fisket var meget variabet og ga bare 100 i sametfangst mot 190 i 1952 i apri. Hoands fiskerier i angis å ha vært et rekordår for hoandsk fiske. Det be i at fisket ti verdi av 89 mi. gyden mot ti verdi av 84 mi..gyden i Fangsten fordete seg såedes: rund f.isk (hysej torsk, sei og hvitting), fatfisk, sid, makre. Ti dette J::on11mer skadyr og ve 6000 ferskvannsfisk. Denne siste er fanget på Yssemeer, som er den tidigere ZuicersjØ. Eksporten av fiskeriprodukter ut.gjorde i ti en verdi av 87 mi. gyden. De viktigste eksportartiker var satsidj ferskfisk, 7500 fersksic, 6000 røykt sid, 1000 reker, skje (musinger), 2450 ferskvannsfisk og fiskehermetikk. Ti Hoand be eet importert ca ferskfisk og ca fersksic, som vesentig.gide ti hermetikkfabrikkene. Den hoandske tf,iskefåte bestod ved utgangen av 1952 av i at 2814 større og mindre fratøyer på tisammen br.. Av større fm tøyer fantes 26 camptråere, 21 dampoggere, 11 motortråere samtige mec maskiner på over 500 HK, 230 motoroggere med maskiner under 500 HK og 334 motorkuttere. Samtige campfartøyer, motortråere og motoroggere er bygget av ståj og dessuten 227 av motorkutterne. Den hoandske fiskefåte hadde en bemanning ;på mann. (Fiskeribadet mai 1953). Frankrikes fiskerier i Fra Fiskeri badets maiutgave gjengis føgende: Den samede franske fiskeproduksjon i 1952 oppgis såedes: Ferskfisk , som er itt mindre enn i Den overveiende de av.produksjon en av ferskfisk faer på AtanterhavskystenJ hvor Bouogne er den viktigste fiskerihavn med en samet tiførse på Dernest føger Lorient med , Concarneau med , Douarnenez med Som kjent driver franske fiskefartøyer også et,betydeig ;f,iske på Nyfuncandsbankene c g ved GrØnand, hvor eet samede utbytte i 1952 be satet torsk og 2600 tran. Fangsten av skadyr 256

5 Nr. 21, 28. mai 1958 ved den franske kyst be Av det i Frankrike meget yndede skje, som kaes Coquie St. Jaques be det fisket Av Østers be det produsert i 1952 og av båskje (musinger) Den samede verdi av Franrikes fiskerier i 1952 oppgis ti 43 miiarder francs. Kinas fiskerier. <<The Fishing News» for 16. mai er kiden ti nedenstående: Kina har ti hensikt å produsere en større fiskemengde enn noensinne i Denne pan be trukket opp nyig på en nasjona sjøproduktskonferanse, den tredje siden I Øpet av de siste 3 år fremhodes eet, er Kinas årsfangst av fisk bitt tredobet. Arsfangsten i fjor å 17 pst. høyere enn toppfan.gst før krigen og inneværende år ventes eet en bngstøkning i forhod ti 1952 på O pst. N aen bruttota oppgis imidertid ikke. Utsiktene for utviking av Kinas.f,iskerier er betydeige. Kina har over kvadratmies fiskeområder i det ~/)stkinesiske Hav, Guehavet, Phai Bay og eet Syckinesiske Hav, som tisammen representerer 23 pst. av kodens samede fiskebankområcer. På konferansen be det ansagsvis antydet, at årsfangsten kunne nå opp i Ytterigere venter en at innandsfiskeriene kan utbringe. Langs Kinas siksakaktige kystinje, som har en utstrekning av over 6835 mies sørger bandingen av de kade og varme StiehavsstrØmmer passende temperaturer ti en utstrakt,f,iskeforpantning av en he rekke sorter fisk. Kina har også en mengde innsjøer og dammer med Hateinnhod på næmere 50 miioner acres passende for ferskvannsfiske. Kinas nye regjering har her en utstrakt anedning fordi andets store fiskerimuigheter adri har vært behørig utviket og utnyttet. Under de siste 50 års regime be fiskerinæringen nesten ruinert av skat.tekrav fra myndighetene og grunneierne og herti kom japanernes herjinger. Under borger.krigsticen fra 1946 ti 1949 nådde den kinesiske fiskerinæring bunnpunktet. Mer enn havparten av den sjø gående,f~iskdåte og ferskvannsfiskefåten, som va.r i drift i 1936, var aerede bittødeagt av japanerne. Ytterigere 25 pst. var ute av bruk på grunn av.mangende reparasjonsmuigheter. I 1949 anso man årsfangsten ti eer bare tredjeparten av den årige gjenomsni ttsfangst. Prosjekter for opphjep av fiskerinæringen, oppgis eet fra kider i Peking, omfatter ångiving ti de enkete fiskere, eu f.orsikringspan mot tap av fartøyer og garn samt teknisk assistanse. Pressemedinger går ut på at det er opprettet 54 tyfonvarsingsstasjon er angs kysten. I K vantunsprovinsen aene er eet utånt om ag miioner yen ti fiskerne ti reparasjon av eer ti innkjøp av garn og båter fiskere er hitti bitt organisert i <<gjensidige hj epeteams» eer i kooperative seskaper. I tiegg herti har regjeringen panagt en systematisk utviking av fiskerhnuighetene, som omfatter en bedring av <ftravvs» og andre garn samt dessuten konstruksjon av maskindrevne fiskefarkoster. Kunstig kutivering av satvanns og ferskvannsj 1 isk er også bitt satt i gang. Prisene Fisk brakt i and i M ø re og Ro ms da. fyke i tiden. januar16. mai Fiskesort Mengde Iset Anvendese Satet' H~~~~~Hengt.. på fisk er bitt fastsatt på.wa som benevnes med et rett Fiskeme Torsk Sei Lyr Lange Båange Brosme._ Hyse Kveite Guf., rødsp Smørfyndre Uer... Skate og rokke Annen fisk Håbrann Pigghå Makrestørje.. Hummer ta 8 8 Reker Krabbe. '... Herav ti: I at ~ Åesund Kristiansund N Smøa BudHustad OnaBjørnsund Bremsnes Haram Søre Sunnmøre Grip ~ Kornstad Leverkvantum h. M a kre i fis k e t. 1 ) Anvendese Uken ti I at pr. '23/5 22/5 pr. '22/5 kg kg kg Fersk innenands Fersk eksport Frysing Sating... " Hermetikk Fietering Agn Forme... 1: Røyking Diverse ' ~ 1252 o o I at ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. 257

6 Nr. 21, 28. mai 1953 Iandbrakt fisk ti Må ø y og omegn i tiden. januar 23. mai Fiskesort Mengde Satet Anvendese Iset Herme Hengt Fisketikk me Torsk Sei., , Lange Brosme Hyse.., Kveite Gufyndre ~ Skate Annen fisk. 1 1 Størje... Håbrann Pigghå Hummer Reker..., Krabbe... I at Iandbrakt fisk ti A n d e n e s 16. mai Fiskesort Mengde Iset Torsk Sei..., Lange... Båange f' 9 Brosme Hyse Kveite... Svartkveite... Uer..., Steinbit Pigghå... Annen fisk...! 6 4 I at Lever 878 h, tran 430 h. Rogn 196 h, 1set 149 h, satet tiden. januar Anvendese Satet Hengt ferdig nivå, som er akseptabe for både konsument og produsent. Mr. Dawson setter sitt navn på den prikkete inje. I anedning av at Mr. George Dawson nå synes å ha at ka gpet.og kart med isendingene angående fiskeeveranstne skriver «Onooker» i <<The Fishing N e\vs» den 16. mai føgende: «Etter en roig.periode trådte Cockneyfinansmannen Mr. George Da \V son, med sin pan om å bryte forbudet mot Isand, på ny frem i nyhetsspatene.i begynnesen av ATLAS FISKEFINDER Det nye ekkoodd med Atas Echograph og Echoskop i et apparat. Både Echographen (skriveren) og Echoskopet (ysskjermen) kan stå innkopet samtidig sik at man får registrert på papiret at man observerer på ysskjermen. (Skriveren kan også kopes ut nar man ønsker å spare papir). Registrering. ECHOGRAPH: O 100 ECHOSKOP: 25 favner dypt fet, innstibart hvor favner. somhest meom O 300 favner. Instaasjon og service ved dyktige forhandere over hee andet AKSJESELSKAPE'J' NERA PILESTREDET 75 c SENTRALBORD OSLO denne uke. Under champagnekorkenes knaing i Park Lane Hote i London satte han sisteden sønda.g sitt navn på den prikkede inje under avtaen som gir ham enekonsesjon på forhanding av isandsk fisk i Storbritannia for et anta år. De som detok i feiringen og undertegnede på Isands vegne var Mr. Kjartan T.hors, som er formann i Isands Tråerrecerforbunc, samt den isandske visekonsu i Grimsby Mr. T. Ogeirsson, som også er tråerforbuncets representant i Hum:berhavnene. Under de ite.m dagers forhandinger som fant sted før undertegnesen detok ogs å den isandske fiskeriattasje Mr. F. Hunty Wooccock, Mr. John Axe Petursson, direktør for Reykjaviks kommunae tr'åerfåte samt Mr. L. Bjarnarson fra Isands Tråerrederforbund. Etterpå oppyste ]\ir. Dawson, at han håpet å kunne ta mot 5 tråere ukentig i Grimsby (som er hans hovedbase) og i Liverpoo. <<Hver av dem vi føre med seg 200 ti 300 og vi regner dermed 1nec å kunne fo11hande 1200 ti 1500 tonri fisk ukentig,» sa han. «Vi setter i gang i sutten av august». Han håpet å kunne evere isandsk fisk «førstekvaiteten bant europeisk fisk» ti de avest muige priser, <<meget Javere enn de nåværende». 258

7 Nr. 21, 28. mai 1953 Statens fiskarfagskoer Nytt skoeår Høvedsmanninjen (fiskeskipperinjen). Kurset tar ti. september og varer 10 måneder ved de faste skoer på Aukra, i BodØ, i ForØ og på Laksevåg ved Bergen. Kurset fører frem H fiskerieksamen og kystskippereksamen av. kasse. Dessuten gis undervisning i radioteefoni. Det kreves attest for minst 24 måneders fartstid.på dekket fartøy etter fyte 15 år med detakelse i fiske, attest på fastsatt skjema for fargesans, syn og hørse og de attester.som er nevnt nedenfor. Kokkeinjen. V ed ;f.iskarfagskoene på Laksevåg og i ForØ tar nytt 5...,måneders kokkekurs ti. september f.k. Kursene tar.sikte på utdanning av byssepersone ti fiskefåten. Det kreves attest for fartstid.på dtkket fartøy etter fyte 15 år, praksis fra byssa og de attester som er nevnt nedenfor. Motorinjen. Ved fiskarfagskoen på Aukra begynner nytt 5 måneders motorkurs. august f.k. og fra. september f.k. vi det bi satt i gang et nytt 5 måneder.s motorkurs >ved. fi.skarfagskoen.på Lak5evåg. Kurset tar sikte på utdanning av motorpassere ti fiskefåten. For å bi opptatt kreves attest Æ.or minst 2 års fartstid på dekket fartøy med Øvese i behanding av motorer. Ved ae tre injer får eevene fritt opphod i internat og fri undervisning, og de får dekket sine. reiseutgifter ti og fra skoen. LærebØkene må de betae sev. Nærmere oppysninger får en ved å vende seg ti,skoene. For ae tre injene kreves dåps eer fødsesattest, vitnesbyrd fra fokeskoen, vandesattest fra ensmannen eer annen offentig myndig.het og vanig heseattest. SØknad om opptakese sendes vedkommende skoe innen 30. i uni f.k. Fiskeridirektøren. <<]eg paserer mine egne penger i dette vågestykke jeg kan idce si akkurat hvor meget, men det er en betydeig sum og jeg venter ikke å kunne gjøre store penger på eet», fremhodt Mr. Dawson. <<]eg møter skarp motstand fra britiske tråerredere»., <<]eg hoder nå på med å o.rdne markedsføringen. Dette ~r første gang i histor.ien at en enket mann har kontraktforpiktet seg ti å kjøpe opp hee den av isandske fiskere fangede eksportkare mengde.» I en kommentar ti den Dawson:.isandske avtae uttate administrerende direktør Jack Vincent i Ross Group, Grimsby, som er Storbritannias største engroskonsern i #sk: «]eg tror fremdees id<:e på at Mr. Dawson vi gå i gang med dette. H vm can ska eet y\!kes ham å sege fisk, når ikke vi,kan eet? Han påstår at fisk kan seges biigere enn den er i dag. Vi vet at dette ikke er muig.» 16. mai Fiskesort Iandbrakt fisk Meng de Iset Troms tiden. januar Anvendese / Fiet Satet,Hengt,FiskeJ He~me met / Skrei... Torsk Sei Brosme Hyse ' Kveite Båkveite.. Fyndre... Uer Steinbit Makr.størje Annen Reker I at / Fisk brakt i and ti 23. mai Fiskesort Mengde Torsk Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit I at Finnmark tiden 1. januar Anvendese Fersk og Fiet Satet/Hengt!Fiskefrosset me ) Lever: h. Utvunnet damptran: h. Rogn: 2381 h Iset h. Satet: 623 h. 1 ) Herav 1126 rotskjær. Man vi erindre at Mr. V.incent for noen uker siden fremhodt at han trodde at Da\vson~panen var et styd<:e kj em,pebuff, men at Ross Group dersom panen be satt i verk, vie garantere å forsyne detajistene med den fineste kvaitetsfisk ti priser 6 e. pr. stone avere enn Mr. Dawsons. Cockneyfinansmannen svarte at VIr. Vincent drev «Ønsketenkning». Ae tegn tyder på at eet vi bi en varm sommer i fiskehandeen.» A verter Fiskets Gang! 259

8 Nr. 21,28. mai 1953 Verdien av utførseen av fisk og fiskeprodukter, hva. fangst og andre produkter av fangst i mars 1953, og januar/mars Fisk og fiskeprodukter: Sid og fisk Hermetikk.,.... Dyriske f6rstoffer, unntatt hvakjøttme.... Sjodyrever, unntatt hva.. Rå sidoje.... Tran i at.... Poymisert og raffinert sjø. dyroje ti matbruk (også hva og se).... Sjødyroje, annen.... Maeroje av sjødyroje.... Sufonert sjødyroje.... Fiskeim.... Fiskeguano.... Rogn, satet Meke, siderisp o. a. prod. I at Verdi kr Mars Verdi kr I at Statens Kjø!emaskinistskoe, Trondheim. september 1953 vi det bi satt i gang et 10 måneders kurs som ved teoretisk og praktisk oppæring ska utdanne kj Øemaskinister for større kjøeog fryseanegg. Undervisningen omfatter føgende fag : kjøeteknikk, regning og fysikk, maskinære med maskintegning, grunnag for eektroteknikk, norsk, eementær kjemi, varebehanding, driftsteknikk og førstehjep. Undervisningen er gratis, men eevene må regne med å hode ærebøker sev. Skoen vi sannsynigvis kunne disponere en de mider ti stipendier. Eevene må.sev skaf,f.e seg boig. Minsteader ved opptakese er 19 år. Nærmere oppysninger får en ved henvendese ti skoen. SØknad med oppysning 0111 utdannese og praksis sendes ti Statens KjØe111askinistskoe, NidarØ, Trondheim, innen. jui d. å. j Hvafangst: Hva og kobbekjøtt.... Hvakjøttme...,.... Hvaever.... Hva, sperm. og bottenoseoje. rå...,.... Produkter av sperm og botenoseoje Herdet fett Degras.... Hva barder.... A n d r e p r o d. a v fangst: I at Seoje, rå.... Skinn av se, kobbe og kappmyss.... Huder av hvaross og hvitfisk I at DIESEL OG SEMIDIESELMOTORER HK 16 CYLINDRER AKTIEBOLAGET JØNKØPINGS MOTORFABRIK Representanter: JØNKØPING SVERIGE For NordNorge: He.rr ANTON ARVESEN, Engenes For SydNorge: Firma BJ. BERGESEN Store Markevei 810 O v er s i k t, forts. fra s spekk, A.skeacd 1750 dyr. 38 spekk, Båse! 1670 dyr, 38 spekk; GodØnes 2000 dyr, 45.s:pekk, Maiibomsten 2500 dyr, 50 1spe~k, som gir tisammen for Østi:sen 6 skuter n1ed O 400 dyr og 223.speide Samet anmedt spekkmengde hitti11bir reske fiskere ti Argentina. IfØge «Word Fishing»,f.or mai måned ska greske kystfiskere ha mottatt forespørser 0111 de v.i emigrere ti Argentina for å være med å prøve på å utvike dette ands {iskerimuigheter. Den argentinske stat ska ha påtatt seg å betae.reiseomkostningene samt å støtte dem Økonomisk i tiretteeggesen av deres arbeid. 260

9 Nr. 21, 28 mai 1953 Lov og bestemmeser gitt medhod av ov. krafttredeu m kg. res. a'z' 14. mai 1948 om maskevjiddc 1; '<'isse redskaper. Fiskericepar.tementet har bestemt at h:.g. res. av 14. ma,i 1948 om maskevidde i visse fiskeredskaper ska tre i kraft fra og med 5. apri Bestemmesene i ovennevnte resousjon yder: I medhod av 6 i midertidig ov.av 6. mai 1938 om fredning av satvannsfisk fastsettes føgende bestemmeser om maskevidden i visse fiskeredskaper :. I ae farvann som omfattes av den internasj anae overenskomst av 5. apri 1946 om fastsettese av maskevidden i fiskenøter og minstenrå for fisk, og som gjeder innenfor den de.a,.v Atanterhavet og Nord ishavet n1ed tistøtende :farvann som igger norcienfor 48c nordig bredde og meiom 42 vestig engde og 32 Østig engde med unntak av ~)stersjøen og Betene sør og Øst.f,or en inje trukket fra HasenØrehoved ti Gniben Pynt, fra Korshage ti Spodsberg og fra Gibjer.gshovec ti Kuien, er eet forbudt å bruke eer medføre mnborc i fiskefartøyer noen sags trå, snurrevad eer annen not som sepes angs eer nær sjøbunnen, hvis det i noen de av noten er mindre maskevidde enn nedenfor fastsatt. 2. I farvann som igger nord for 66 nordig bredde Øst for Greenwich meridian og i isandske farvann meom paraeene 68 og 62) nordig bredde og meom mericia nene 28 og 10 vestig engde, ska minste maskevidde for ovennevnte redskaper være sik at et fatt må som er 110 mm bredt og 2 mm tykt, ett kan føres gjennom masken uttr den er strukket diagonat i notens engderetning og noten er våt. I Øvrige.far vann,som er nevnt under, ska minste maskevidde i ovennevnte redskaper være sik at et fatt må som er 80 mm bredt og 2 mm tykt, ett kan føres gjennom masken når denne er strukket diagonat i notens engderetning og noten er våt. Bestemmesene gjeder for.tiske så ve innenfor som utenfor territoriagrensen. Bestenumesene kommer ikke ti anvendese på de fiskeriundersøkeser som iverksettes av staten i vitenskapeige Øyemed. 3. NØter med mindre maskevidde enn bestemt i 2 kan brukes og medføres av fartøyer som fisker e.tter makre, sicartet fisk, smet, å, fjesing, strancreker, dypvannsreker, bokstavhummer, musinger eer andre.skadyr på betingese av at redskapene ikke brukes ti.fangst av andre enn nevnte fiskearter (jfr. midertidig ov av 6. mai 1938 om fredning av satvannsfisk,, om minstemå for fisk, samt ~ 8 om at.fisk under det fastsatte minstemå straks ska kastes over bord). 4. Det er forbudt å bruke noen som hest innretning som snører sammen eer på annen måte innsnevrer maskene i de under. nevnte fiskeredskaper. Det er dog adgang ti å,f,este ti undersiden av fiskeposen seiduk, nett eer annet materiae for å hindre eer minske sitasje. Nye {urser i fisketivirkina ved Statens Lære bruk, Vardø. I. ORDINÆRT HØSTKURS Ved Statens ForsØks og Lærebruk ;for fiskeribedriften i Finnmark vi det i tiden. septbr.15. desbr bi hodt et kurs i behanding av fiskeprodukter. Det gis først og fremst praktisk oppæring (skjæring og frysing av fiet, fersk fisk, tivirking av.sat fisk, rundfisk, røking, tranframstiing m. v.). Eevene må ta de i at forefaende arbeid under kyndig instruksjon. Dessuten gis undervisning i norsk, regning, bokhoderi, naturfag og tivirkingsære. I. ET SPESIALKURS I TRANFRAMSTILLING tar ti. oktober og varer 2~ måned. Det gis undervisning i vanig tranproduksj on og i separatorkj Øring. Eevene ved begge kurs får fri undervisning, fritt opphod og sine reiseutgifter ti og fra skoen dekket. LærebØker og arbeidskær må de betae sev. Brukets pan vi bi sendt ved henvendese ti Statens Lærebruk, V ard Ø. Skrifttig søknad biagt med hese og vandesattest og avskrift av skoevitnesbyrd må være innkommet ti Lærebruket innen. jui d. å. Noregs Sidesasa~f Sagssentra for Stor og Vårsidfiskerne Kontorer: f\f\lesund, BERGEN, HAUGESUND OG EGERSUND Teefon Bergens Direktør Kontorsjef Teegramadresse,.Samhad" 5. Fiskeridepar,tementet kan tiate bruken av redskaper med mindre maskevidde enn her foreskrevet for et visst tidsrom etter bestemmesenes,ikrafttreden, når eet gjeder redskaper som er i bruk ved bestemmesenes ikrafttreden. 6. Overtredese av disse bestemmeser straffes med bøter. Uovig.fangst eer dens verdi, samt uovig brukt redskap kan inndras ti forde for statskassen. 7. Disse bestemmeser trer i kraft fra den tid Fiskeridepartementet bestemmer. Med den ange overgangstid som nå er fastsatt, vi cispensasj onsacgangen i resousj anens 5 ikke bi nyttet. Abonner på Fiskets Gang! 261

10 sid sid sid sid sjøsid småsid \.) TOLLSTEDER ~~~~~~~~~~~~~~~ sjøsid småsid ~ ~~~~~ ~ Fredrikstad Oso Kristiansand S Fersk fisk Mode Svovær.., TOLLSTEDER Fredrikstad.. Oso.... Kristiansand S Egersund... Stavanger.. Kopervik... *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi! summen av Fersk å Fersk skate Fersk og rokke piggh Fersk Fersk håbrann makre Fersk størje rogn Annen. fersk fisk F.ersk Fr?ssen Frossen 161 bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer oare mea 1 taene hitti i. år. Trondheim Svovær Tromsø ! Hammerfest Andre ~ Annen rundfrossen fisk Tørrfisk Kippi at fisk i at Stat.nr. Stat.nr "'., CX 3 ~ ~ a:j c:n CIJ Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 9. mai 1953 og i uken som endte 9. mai. Fersk Fersk Fersk Frossen Frossen Frossen Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk sid i at storsid vårsid fanast sid i at storsid vårsid fangst nord og torsk sei hyse kveite fyndre makre aks Fersk Fersk Fersk for feit og brising Frossen Frossen Frossen for feit og brising noro,jø~ og =i i at TOLLSTEDER O' Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr.. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. ;._, Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. IV 0'!1 01 m1 031 Stat.nr m Stat.nr Ot C , Egersund... Stavanger Kopervik HaugeSund Bergen ' Forø ~åøy ~1 Aesund ' Kristiansund N Trondheim Bodø Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at s25 ~ 7421 ~ 457 m 137 ' 3 ~~~~~ = I uken*).. ==i= uketaiene ikke atid stemme med taene for i at. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved uk~oppgjørets sutt. Utførseen Frossen Frossen Annen Rund Rund Rund J:~~~ fiet fiet torske ifi t h fi t frossen frossen frossen frossen kr i at i at fiet se e yse e fiet fisk i at makre aks ~~ørjee :, Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr.I Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ]2 Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund N Bodø Vardø t=n 77 I at.. ~ n so uken*) 30 94!

11 11 z... ~ 1\: ~ 3 ~ _. co ~ Satet Satet Satet Satet Satet, Satet Satet Krydder Krydder Satet Satet Røykt sid Satet feit og skjære nord isands satet satet fisk rogn sid og Hummer Reker Andre Herme Sidmjø Fiske Tangi at vårsid storsid småsid sid sjøsid sid brising sid brising i at i at fisk iat skadyr tikk i at mjø mjø ~ ~ Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ~ S X :n2~4 no=1s75 4 ~" i82~ , ===To=.39..:.._.= 257~8~ O Høyvit. Håkjerr. Se, kobbeog Annet 1 Damp Brun Ean A\as ~toff.:= <Jje, rå oje haioje tran tran tran og oje mat bruk dyroje dyroje dyroje dyroje skinn ~ 081 O+. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 1 ) 22.23, , , 031 (1/' , fio ~ = = zo = = = 2. ~, o 1 1 o _ ~~1 O _5 374 ~~ ~ ~ ~~ , , , , , , , , , TOLLSTEDER Fredrikstad... Oso... Kristiansand S.. Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø... J.yiåøy... Aesund... Mode... Kristiansund N.. Trondheim... Bodø... Svvvær... Tromsø... Hammerfest..... Vardø... Andre... I at... uktn*).. TOLLSTEDER Fredrikstad... Oso... Kristiansand S.. Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø... 1\'[åøy... Aesund... Mode... Kristiansund N.. Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø... Hammerfest... Vardø... Andre... I at... uken*).. 1 } Dessuten stat.nr. t.j "' w

12 Nr. 21, 28. mai 1953 Bidene er fra A.s United Sardine Factories bedrift i Bergen, og viser kontinuerig røkeri og pakkeavdeing. Stådorrien u Traust" arbeid LEIRVIK SVEIS TLF. 363 STORD, NORWAY SUNNMØRE KREDITBANK Hovedkontor: Aaesund Kont orer : Voda Ørstavik Fosnavåg Aksjekapita og reserver: Kr ,00. Forvatningskapita pr. 31/12 52 : Kr ,00, Hovedkontor og distriktskontorer star ti Deres tjeneste i ae banktekniske spørsmå. Teegramadresse fo, ae kontorer: «{reditbano>. 264

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""""" J. 28/82. (Jfr. J. 51/80 og J. 52/78) ENDRING AV FORSKRIFTER OM FISKE I SVALBARDS TERRITORIAL

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

MASKEVIDDEBESTEMMELSER FOR TRÅL OG SNURREVAD

MASKEVIDDEBESTEMMELSER FOR TRÅL OG SNURREVAD FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1968 N R. 3 MASKEVIDDEBESTEMMELSER FOR TRÅL OG SNURREVAD Fastsatt i norsk fiskerilovgivning i henhold til konvensjonene om fisket i det nordlige Atlanterhav FISKERIDIREKTØREN

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer