FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il."

Transkript

1 FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet. Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. år. Ann on se pris : Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefon 0 JOO. Postgiro nr. 69. Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 6. jui 957 Det var jevnt over bra vær, men noe kjøig, og det kade været hemmet fisket en de i de nordige distriktene. Sidefisket i Finnmark og Troms å såedes nesten nede. Det var heer ikke kommet noen fart i seifisket i Finnmark. Nordand ga seifisket forhodsvis godt utbytte. Det var fortsatt godt fiske på bankene utenfor Møre og Romsda, men fisket be hemmet av agnmange. Det tas bare ubetydeige kvanta sid av en størrese som egner seg for agn. Pigghåfisket tok et ite oppsving. Det er nå så å si sutt med dorgefisket etter makre. Sidesatingen ved Isand kom i gang 5. jui og en de båter har aerede bra fangster. Det var godt vær på fetet. Brisingfisket fortsetter, men utbyttet gikk noe ned. Det be ikke medt om fangster av størje. Fishet i Finnmark. Vesteråen. Det er ennå ikke medt om større fangster av sei i Finnmark Den samete ukefangsten i Finnmark var 94, hvorav torsk, 474 hyse, 59 sei, 6. kveite, 4 fyndre, steinbit, 6 uer og 0 båkveite. Det detar for tiden 566 båter med 64 mann. I foregæende uke utgjorde fangsten tisammen 96. Fisket i Troms. I kystkommunene i Troms fyke be det i uken bra:kt i and 560 mot 96 i foregående uke. Økningen skydtes større seifangster og bedring i steinbit:fisket. Av ukekvantumet var 49 torstk, 4 sei, brosme, 9 hyse, kveite, 0, fyndre, 6 uer, steinbit, 0,5 skate og 6,9 reker. Fra Bø i Vesteråen tnedes om et ukekvantum på not og jukse på. Det be tatt juksafangs ter på oppti 500 kg og seinotfangster for Ytteregga på oppti 0 00 kg. For Andenes, Nordmjee og Beik var ukekvantum et. Seifisket har tatt seg opp og ga i uken et utbytte på 0. Av dette var 4 notfanget sei og 4 tatt på garn. Hee seipartiet gikk ti henging. Eers be det brakt i and uer, 7 brosme og 46 båange. NI øre og Romsda. Bank- og kystfiisket gir fortsatt godt utbytte, men fis ket bir he.mmet av agntnange. Det medes om et samet ukekvantum på 05 sammeniknet med 5 i foregående uke. Sunnmøre og 5

2 Nr.,. jui 957 Romsda hadde et ukeparti på 79 og Nordmøre 06, mot henhodsvis og 96 i forrige uke. Av fangsten i Sunnnøre og Romsda var 40 torsk, 7 sei, yr, 40 ange,,5 båange, 5 brosme, 50 hyse, 79 kveite,, rødspette, 4 pigghå, 5 skate og,5 hummer. Nordmøre hadde b. a. 9 torsk, 6 sei, ange, 9 båange, 5 brosme,,4 hyse,, 7 kveite og pigghå. I tiegg ti de nevn te taene kommer utbyttet av fisket i fjerne farvann. Sogn og FjoYdane. Fra Hebridene be det i uken brakt i and en de ange og det var også et ite oppsving i pigghåfisket, sik at ukepa,rtiet kom opp i 6 sa,mmeniknet med 9 i foregående uke. Av rfangsten var 7 torsk, 5 sei, 06 ange, brosme, O hyse, kveite, 65 pigghå og fyndre. Hordaand. Av død fiske be det t,iført 7,6, hvorav b. a. 5 pae, 5 brosme, 9 ange, sei og torsk. Inkusive evendefiskkvantumet på var ukepartiet på i at,6. Rogaand. Fisket var bra med et ukeparti på 0. Skagerakkysten. Det be i uken brakt i and sid, å, - O revtorsk og 40 annen fisk. Osofjorden. fisk. Ukepartiet var, sid og, annen Fjerne farvann. Ti Åesund kom 0 inebåter fra Isand med satfiskfangster på fra -50, tisammen 9 og kveite. V~dere kom en båt fra Isand med 0 kveite, en båt fra Grønand med 60 kveite og en båt fra Stredet med kveite. Ti Nordnøre be det iandbrakt sattorsk. Det var vesentig fisk som var tatt ved Bjørnøya og Spitsbergen og på Finnmarks-kysten av stotråerne. SkadyYfisket. Osofjorden hadde I: kokte reker og, rå reker, Skagerakkysten kokte reker og 45 rå reker, Rogaand 5 kpkte reker og 40 rå reker og Hordaand,5 reker. I Troms var ukekvantumet 6,9, som at be evert ti frysing. Av hummer be det i Sunnmøre og Romsda innibrakt,5. NiakYefisket. VIakrefisket ga et utbytte på 600 mot 560 i foregående uke. Dorgefisket i østre distrikt fra Liesand ti S'venskegrensen er nå omtrent sutt. I uken foregikk et snurpefisket fra Kristiansand ti Fekkefjord og videre be det tatt en de fangster med andnot på Vestandet. I at av makre er det oppfisket om ag 690. Det er om ag 500 mer enn pr. 7. jui 956, da kvantumet var 64. Feitsid- og småsidfisket. Det be ikke medt om sidefangster i Finnmark. I Troms, hvor det for tiden er i drift - bruk, var ukefangsten 900 h. Av dette var 00 h tatt i Astafjord, 960 hi i Grovfjord, 00 h i Kasfjord og 40 h i Kve fjord. I Nordand be det på Hegeand og i Saten tatt 50 h. I at av sid be det i Nord-Nm"ge tatt 0 50 h. Distriktet Stad-Buhomsråsa hadde 50 h feitsid og 65 h små:sid. Av feitsida be 6 h evert ti hermetikk, 407 h ti fabrikk og 97 h ti agn. Det be evert 6 h s måsid ti hermetikk, 57 h ti fabrikk og 4 h ti agn. Sør for Stad be det stengt skjepper småsid nod for Bergen og 650 skjepper sør for Bergen. Brisingfisket. Av brising be det på Vestandet nord for Bergen stengt 440 skjepper og av bandingsvare 50 skjepper. Sør for Bergen be det stengt 095 skjepper brising og 40 skjepper bandingsvare. I Osofjorden be det i uken gjort opptak på tisammen 500 skjepper brising, hvorav 500 skjepper ved Asgårdsstrand og resten i indre Osofjord. I foregående uke be det tatt opp om ag 6500 skjepper. I at av brising var det i Fredrikstaddistriktet tatt opp ca skjepper brising pr. 6. jui. 5

3 Nr.,. jui 957 Isandssidfisket. For snurpefartøyene tok satingen rti 5. jui. Oppsynsskipet «Draug» meder i teegram av. jui: «Godt fiske. Satet fra 50 ti 600 tønner. Fint vær.» Det er kommet meding om utkarering for 54 snurpefartøyer med en samet tønneutrustning på 7 6.tØnner. Av disse var 6 9 tønner ned sat, 5 tønner med krydder, 4 tønner med sukk er og 5 9 edige tønner. Dessuten var det utkarert turer (9 fartøyer) med henb,ikk på evering ti fabrikk. Levendefisk. Trondheim hadde en tiførse på 5 evende fise Ti Bergen be det fra Sunnmøre og Romsda ført 9 evende pae og fra Sogn og Fjordane evende pae. Fra Hordaand hadde Bergen en tiførse av,5 evende torsk,,5 evende pae, 0,5 evende otnre, 0, evende steinbit og 0, evende fyndre. Summary Owing to the rather cod weather in the northern districts the fishing for coafish in Finmark has not yieded substantia catches. The herring fishing in Finmark and Trons is aso at a very ow eve. Tota fish andings in Finmark this week with the excejjtion of herring totaed 94 tons of which tons cod) 474 tons haddock) 59 tons coafzsh, 6 tons haibut) 4 tons jjaice) tons catfish) 6 tons redfish and 0 tons Greenand haibut. The andings in Troms amounted to 560 tons of which 4 tons coafish and tons catfish. The fishing off Niøre og Romsda sti yieds god catches but the ojjerations have been hamjje? ed because of insufficient quantities of herring for bait. The tota andings in Niøre og Romsda amou.nted to 05 tons cojnjjared with 5 tons in the jjreceding week. Besides arge quantities of sated cod etc. and frozen haibut were anded from: d:stant waters. The troing fot mackere has come to an end but the fishing with purse seines and beach seines continues. The sating of herring in Iceandic waters started on the 5th of ]urv and same of the fntrse seining vesses have aready refjorted good catches. No andings of tuna have be en rejjorted. Eksport av C NAR ae sorter A ~} \\\\\\\\ \,. f"'o silo. FISK sl.au... K~ Kjøeagere n ~WI Teefoner: 9, 99 Teegr Ho.usviko BERGEN Ct godt råd/ «RHODIA» er det ar.erkjente merke for 0 nyon-gut. «RHODIA»-gut innestår for kvaitet. «RHODIA»-gut har de riktige pakninger. Store sneer fra 000 ti 00 m. Pastikk sneer a 50 eer 00 m. Bunter a 4 X 5 m sammenhengende. o o Atid gut! ~ ~ 5

4 Nr., I. jui Fetsid- og småsidfisket /-6/ Finnmark-Buhområsa Buhvmråsa-Stad Stad-Rogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid h h h Fersk eksport Satet Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands I at I at pr. 7/ Lodde ti fabrikk 766 h. Lodde ti agn 05 h. Amerikanerne har overvunnet snytefisk ved hjep av gift. «The Fishing News» oppyser at amerikanerne har vunnet saget mot ampreyen - en pyndrende snyter, har som invadert Lake Superior og Lake Michigan. Great Lakes Fishery Commission be nyig medet at kontroforanstatningene hadde vært så virkningsfue, at man nå regnet med at Lake Superiors ørretbestand vie være reddet. Etter anbefaing fra sin vitenskapeige komite, vi konunisjonen begynne å gjenopprette ørretbestanden i sjøen om to år fra nå av og i Lake Michigan det dernest føgende år. Lampreyen, som egentig er en sjøfisk, har truet Amerikas forsyninger av ferskvannsfisk i fere år. Eksperimenter som nyig er bitt foretatt for å finne frem ti en særskit gift som vi drepe skadefisken på yngestadiet (arva stage) er ovende, og tre giftsorter bir nå prøvet i ever hvor ampreyen gyter. Det skotske sidefiske. «The Fishing News>> pr.. juni 957 meder om fisket i foregående uke at de første dagene ga godt utbytte, men at fisket senere var hindret av uvær. De beste resutater be oppnådd av den fåten som driftet for Shetand. Kvaiteten av sida var god, og den overveiende de gikk ti sating. Den største de av fåten var samet ved Fraserburgh, og også her ga fisket godt utbytte. Derimot var detakingen ved Peterhead iten, men vi muigens Øke når tivirkningen tar ti i havnene på Østkysten i neste måned. De iandbrakte fangster ti Aberdeen var mindre enn i foregående uke, noe som kanskje skydes mindre detaking. Peterhead hadde en ukefangst på 00 crans og en totafangst N. ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF )øper av tt5rrfisk satfisk, satro<jn Bort~ier kjøeager for ettsatet sid Store fryserom. Dypfrysing Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h pr.. juni på 9500 crans ti en verdi av :E Ti samme tid i foregående år var det brakt i and 77 crans ti en verdi av :E Ukefangsten for Fraserburgh var 5560 crans. I at var det brakt i and 770 crans ti en verdi av.t 6 0 sammeniknet med crans ti en verdi av :E ti samme tid i foregående år. For Lerwick utgjorde ukefangsten 649 crans ti en verdi av :E Totafangsten pr.. juni var 0 6 crans ti en verdi av :E De tisvarende ta for foregående år var 6 99 crans ti en verdi av :E Det er satet et kvantum tisvarende 99 hetønner sid. Av dette faer 95 tønner på Lerwick og 60 tønner på Stornoway. Ti samme tid i foregående år var det satet i at 0 9 tønner. Amatørfiskere trykker makre prisen i Sør-Engand. I «The Fishing News» for. juni berettes føgende: «'\.Yeekend-amatØrer - hest fok med fem-dagers arbeidsuke virker drepende på makrehandeen og kommer i veien for yrkesfiskerne ved å fiske utfor kysten av South-Devon, og ved å høkre ut sine fangster søndags aften. En av yrkesfiskerne, Mr. George Edwards, sa føgende: «7- år har jeg vært førstemann fra Pymouth på makrefetet, men nå er prisene ramet sik, at jeg simpethen frykter hver vakker weekend." Mr. Edwards refererte ti bekageser ti Devon Sea }'isheries Committee i Newton Abbot over at fiskerne fra Pymouth, Torquay og Brixham faktisk ider under konkurranse fra fok i gode ukeønnete jobber, som oversvømmer markedet med sine weekendfangster. «Så sant det er stie og smut OVP fyes fiskefetet av motorbåter, robåter og at som kan fyte», sa Mr. Edwards. «Kommer man først utfor Pymouth er det båter å se i miesvis omkrets. Jeg får hjertet i hasen av synet, fordi jeg har kjennskap ti hvordan markedet vi arte seg neste dag. God fersk makre burde nå gi 0 eer sh pr. stone, men prisen hoder seg nærmere 6 a 7 sh (henhodsvis ca. kr.,70 og kr.,0 pr. kg) og atid står det fisk usogt. Sev om fangstene deres ibant er små, sender amatørene aikeve barn rundt i naboaget for å sege fisken eer gi den ti venner. FØgen er at en rekke famiier ikke har noe behov for å besøke fisketorget for å kjøpe fisk, og det rammer yrkesfiskerne føeig.» Fiskerioppsynets mann i Pymouth forteer at det er uråd å sege makre om mandagen fordi amatørene har gått gatene nmdt på søndagskveden. «Jeg har hørt om am.atørag, som har

5 Nr.,.jui 957 tjente 400 kroner på en uke på denne måte», sa han. Fiskeriministeriet som be rådspurt oppyste, at fiske i territoriafarvann var en amen borgerrettighet. South Devon Sea Fisheries Committee kunne derfor ikke gjøre noe med personer som detok i detids- og eiighetsfiske. Fiskebransjen ønsker det amerikanske fiskekonsum økt med pund pr. innvåner pr år. I en omtae av årsmøtet i Nationa Fisheries Instiute Chicago, oppyser «The Fishing News», at det nevnte forbunds nye formann, Mr. Ado Casaretto, frema paner for økning a v fiskeforbruket i USA på pund pr. hode pr. år. Han sa: <<Vi har undervurdert vårt produkt og sogt det for biig og resutatet er at vi har usogt fisk. Det er på tide, at vi setter oss et bestemt må, og som sådant foresår jeg for en økning på pund pr. innvåner i sag og konsum av fiskeprodukter av ae sag.» Den Nasjonens Fiskeuke som be avhodt siste høst resuterte i definitiv økning av omsetningen, og Mr. Casaretto krevet mer utstrakt samarbeid om og større anstrengeser i forbindese med kommende fiskeparade, som arrangeres for 95. Fiskerinæringen var bitt gammedags og ikke enger noen agressiv sag-minded næring, men frosne og ferdigtiberedte varer forefantes i større mengde enn noensinne. <<Den amerikanske husmor begynner å innse fiskeproduk tenes nesten ideee karakteristika som næringsmidde - ikke fetende, og aikeve innehodende store mengder av nærende stoffer som er nødvendig for hesen», tiføyet han. Is behandet med antibiotika var ikke angt unna, fremhodt en deegert fra Los Angees for konvensjonen. <<Når vi får tiatese ti å benytte antibiotisk is kan skipninger av ferskfisk fra Caifornia ti Maine finne sted uten vansker», sa han. Fiskerne på de store innsjøer oppretthodt en temmeig stabi ande i USA's samete fiske, uttate Mr. \Vikisson, som nå trekker seg tibake fra formannsstiingen. Ca. % av andets konsumfisk be fanget i Great Lakes og Missisippi og 5000 fiskere var beskjeftiget i kommersiet fiske på innsjøene aene. Hoenderne engsteige for sidebestanden i Nordsjøen. <<Hoand Fish Trades's» juniutgave innehoder en ederartikke om dette emne, hvorav det vesentige føger i oversettese: Både vitenskapsmenn og biooger i andene mnkring Nordsjøen er bekymret over sidebestanden der. Fangstene de par siste år har vist en markert nedadgående tendens, og det foreigger ikke bevis for at denne nedgang er midertidig. Dette meget akutte sideprobem be for øvrig diskutert av sideeksperter på en internasjona havforskningskongress i København, og også der kom man ti den konkusjon at sidebestanden i den sørige de av Nordsjøen ga foranedning ti uro. Meningene er dete hvorvidt dette skydes overbeastning - det vi si for intenst fiske ved hviket det fiskes mer hvert år enn det tiføres - eer om årsaken er naturig (f. eks. ved forskyvning ti andre fet). I hvert tifee bir ae muige årsaker ti at sidefangstene er gått så sterkt ned nå studert internasjonat. I Nederand, hvor sidefisket er så viktig, har bekymringene øket. I fiskerikretser mener man det danske og tyske industri- CHR. IRGENS SØNNER... BERGEN Teegramadresse: R. GEN SES TAUVERK SNØRER TRÅD - LINER sidfiske har skyden. Hovedtyngden av siden de fanger beregnes ikke for menneskeig konsum, men opparbeides ti me og oje. Det er et faktum at industrifisket har utviket seg aarmerende de siste år, og at det tar ivet av et rent astronomisk anta umoden sid, som ennå ikke har fått anedning ti å deta i forpantningen. Samtige biooger er for ti'den ikke enige om at denne type fiske bærer skyden for den forminskete sidebestand, men de er enige om at industrifiskets innfytese på sidebestandene bør bi nøye studert. Overbeskatning er et fenomen som ikke kan vurderes før en mengde data er bitt samet over engere tid. Fangstfuktuasjoner er nemig en het norma foreteese, og et magert år har derfor ikke noe med overbeskatning å gjøre. Et iknende naturig fenomen er det at enhvert utvidese av fisket fører ti mindre fangster. Heer ikke dette er det samme som overbeskatning, men må tiskrives den sak at når det er mange om benet bir det mindre på hver. Det kan taes om overbeskatning når fisket drives for intenst i forhod ti bestanden. Det er derfor av ytterste viktighet å finne frem ti den rette fangstintensitet. Fiskebestanden påvirkes ) av naturige årsaker og ) av fisket. For å kunne bi i stand ti å gi svar på spørsmået om det foreigger overbeskatning, er det nødvendig å bringe på det rene i hviken utstrekning intensiteten i fisket har Økt. Med dette for øye sames det oppysninger ved hjep av sidemerking, og på denne måte har man i de senere år utvidet kjennskapet ti de enkete sorter ganske betydeig. Det har vært vitenskapeig påvist at størst fiskemengde tas under <<gjennomsnittige» fiskeriforhod. Dersom det fiskes for intenst fanges fisken i for ung ader og det går ut over oppfisket vekt. Siden må gis anedning ti å vokse seg edre, og dette kan bant annet gjøres ved bruk av garn med større masker. Bruk av større maskestørrese er imidertid ikke noen endeig øsning. Med større maskestørrese øker fangsten i vekt, og bedre resutater bir på sin side et stimuerende midde for utvidese av seve fisket, hviket vie oppheve fordeen med den større maske og i tidens fyde også resutere i irrasjonet fiske. For, og det er et faktum man ofte taper av syne, overbeskatning fører ikke ti fustendig uttømning av havet, men den kan resutere i en situasjon under hviken fiskebestanden bir så iten, at fisket ikke enger kan drives på Ønnsom basis. På et nyig avhodt fiskerimøte diskuterte den nederandske sideekspert Dr. J. J. Zijstra sidebestanden i Nordsjøen. Han pekte på at det gjennom undersøkeser han hadde utført, hadde vist seg at det fantes en separat sidestamme i den sørige de av Nordsjøen. Dette medfører at denne bestand fornyer seg sev sik at bortgang ved naturige åxsaker hvert år erstattes av en ny generasjon. Det forekommer sevsagt fuktuasjoner, men sett over et større anta år hoder bortgangen av voksne (ved fangst og naturige årsaker) seg i baanse med tigangen på ung sid. Siden har det funnet sted en de forandringer, som gir grunn ti frykt for at dette baanseforhod er bitt brudt og at tigangen på ung sid ikke enger er stor nok ti å utikne for bortgangen. Det er bitt påvist at den årige bortgang fra sidebestanden har Økt betrakteig siden krigen - bortgang som uteukkende har med den voksne sid å gjøre og som hvert år kommer inn i den sørige de av Nordsjøen. Etabert 909 A;s Hafdan Nagegaard BEI'!IPSEN Taaev.ødr. Na&oøurd Kjøper Tørrf'isk Sat:f'ii&k.. SUd Rogn 55

6 Nr., I. Jui 957 I 947 utgjorde denne bortgang %, i 954 nesten dobbet så meget, nemig 57% Denne bortgang bir avstedkommet enten av naturige årsaker eer ved fiske, og da det ikke her er noen grunn ti å anta at forhodet skydes Økt dødeighet på grunn av naturige forhod (en dødeighet som for øvrig normat fuktuerer meom 5 og 5 %), frykter man at det utvidete fiske bærer skyden. Faktisk har fisket på umoden sid, i særdeeshet med trå, Økt enormt. Det er bitt gitt atskiige forkaringer på nedgangen i sidebestanden. Utvandringsteriorien er en av dem. Gjennom denne formodes det at siden mot sin vane ikke vender tibake ti de tradisjonee gyteområdene. Den nederandske fiskeriekspert tror ikke på utvandringsteorien, men er heer tibøyeig ti å betrakte det sterkt Økte fiske som hovedårsaken. Med hensyn ti det danske og tyske fiske på umoden sid ar det seg ikke bortforkare at en de av siden bir hindret fra å ta de i forpantningsprosessen som finner sted på et senere stadium i den sørige de av Nordsjøen. Ti og med 955 yktes det ikke bioogene å påvise noen betrakteig nedgang i tigangen på ung sid, dog fugte de resutatene av dette fiske nøye. Der er hermed to faktorer som kan forårsake en nedgang i sidebestanden, nemig den årige bortgang av voksne og en nedgang i tigangen på ung sid. Både nederandsk og britisk statistikk tyder på, at det etter krigen har funnet sted en nedgang i fangsten pr. skip i den sørige de av Nordsjøen. Gjenomsnittsfangsten pr. haing under drivgarnfisket utfor den engeske kyst i perioden sett i forhod ti perioden har for nederandske skip fat med 7 % og for britiske skip med 6 % Tas det i betraktning at det siden 95 har skjedd nok en forandring ti, nemig hurtigere vekst for siden, bir den faktiske nedgang ti og med større enn man kan sutte seg ti på grunnag av disse ta. At i at er situasjonen i sidefisket i den sørige de av Nordsjøen angt fra bomstrende. Dersom den nedadgående tendens vedvarer, ater det ti at beskyttesestitak for sidebestanden i omtate område må tas på internasjona basis. Amerikanske fisk~trappeforsøk. I USA, hvor aksefisket på Stiehavskysten er «big business», har man også råd ti mider ti utstrakte eksperimenter med utformingen av de forskjeige typer fisketrapper som bygges i fossene. SpØrsmået er skriver «The Fishing News» (. juni): Hvordan oppfører fisken seg når den forserer de forskjeige typer fisketrapper, som er bygget for at fisken ska komme seg ettest muig opp i forskjeige amerikanske ever? ATLAS RCA EKKOLODD R D R AKSJESELSKAPET NERA P.B OS LO Tf For å få syn for dette hoder 9 biooger og spesiee teknikere nøye oppsyn med, samt registrerer hver bevegese fisken gjør når den forserer eksperimentiee trapper, som er bygget i forbindese med et forskningsprogram som US Fish and W"idife Service står bak. I et fisketrappeforsøksanegg ved Bonnevie Dam i Coumbiaeven rommer en trebygning en prøvetank som er forbundet med hovedfisketrapen med små innkomst- og utgangstrapper. Dette setter fisk som er på vandring oppover even i stand ti å komme inn i og forate forsøksområdet uten spesiee foranstatninger. Tanken kan omformes ti trapper med varierende bredde, renner og dybder ved hjep av midertidige de-vegger. Bygningen er utstyrt med et nøye forseggjort ysanegg ti kontro av fiskens reaksjon på forskjeige beysningsforhod. Fisken kan prøves i fut dagsys eer stummende mørke og i hviken som hest beysningsgrad innenfor disse to motsetninger. Bioogene har registrert tiden fisken bruker ti å passere trapper av forskjeig engde angs to forskjeige fisketrapper. Den nøyaktige tid be omhyggeig notert ved hjep av eektroniske måeinstrumenter. Saken er nemig den, at dersom fisketrappene be bygget havparten så ange som man bruker å gjøre nå for tiden, så vie de også koste det have. Forsøksanegget prøver også fisketrappers kapasitet. 000 ti 4000 fisk er bitt suppet ut samtidig i en trappe for å få fastsått hvor mange som greide å passere på en given tid. Hovedformået med forsøkene er å påvise hvike spesiee egenskaper fisketrappene må ha for å få fisken ti å bruke dem, og å få nedskåret omkostningene ved bygging. Bonnevie-forsøksanegget koster ca. f og et annet ved Daes Dam, som er under bygging, vi koste ca. 7 miioner. Isands fiskefangst. IfØge en meding i tidsskriftet «Æ gir», var totafangsten for perioden. januar -. mai (n~ot 79 4 i samme tidsrom i 956). I at (55 999) be tatt med trå og 5 55 ( 49) med kuttere og mindre båter. Årets fangst er bitt anvendt som føger: Iset, eksportert direkte Frosset Tørket (usatet) Satet.... Annet bruk.... Det hoandske sidefiske. " " Det be brakt i and 96 tnr. satet fiskepakket sid i uken som endte juni. I at var det pr.. juni brakt i and 5 96 tnr., hvorav 4 97 tnr. matjessid og 7 tnr. rundsatet vare. Ti samme tid i foregående år utgjorde det totae kvantum tnr. K. & J. SÆTVEIT A.S- BERGEN Teefonsentra 967 Teegramadr. Kitte Engrosomsetning og eksport av sid og fisk Sp~!siatitet i sesongen: Laks og ørret WM. A. MOHN A/S- BERGEN fe4ecr adr «Wamohn» Etabert 9 Produksjon og eksport Sentra bord IS O 7 Tørrfisk og rogn 56

7 Nr. ' I. jui 957 Makrefisket. ) Anvendese I tiden I at Fersk innen..... Fersk eksport.... Frysing.... Sating.... Hermetikk.... Fietering.... Agn Forme.... Røyking.... Diverse j6-9/6 pr. 9/ I at ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke. januar - 7. juni 957 Fiskesort Skrei.... Annen torsk Sei.... Lyr.... Lange.... Båange.... Brosrw:~.... Hyse.... Kveite... Rødspette... J Marefyndre.. A.... Uer.... Steinbit.... Skate og rokke Håbrann.... Pigghå.... Makrestørje.. Annen fisk.. Hummer.... Reker.... Krabbe.... Herav: J Anvendt ti I at pr. 0/6 tiden Mengde 'Ising Sa-~ Hen~~ Her.:--IFiskeme I at 566 Nordmøre Sunnmøre og Romsda og.fry- ting ging ~e- og smg tikk dyrefor Etter <;>ppgaver fra Norges Råfiskag og Sunnmøre oa Romsda FI.:;kesasag. Omfatter også fisk fra fjerne far~ vann. Sa~tfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satf~kvekten med 7 prosent. Leverkvantum 790 h. Fisk brakt i and Finnmark i tiden. januar - 6. jui 957. Fiskesort \ Mengde J. Ismg. og frysmg Skrei Lodde torsk 5 47 Annen torsk Hyse.... Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre 0 0 Uer Steinbit.., Anvendt ti Heng- /Herme ing tikk ) 94 )957 4 ) I at z ) I at pr. 7/ Lever 595 h. Utvunnet damptran 46 h Rogn 966 h. hvorav 49 iset. 67 satet. Rotskjær 94. )Rotskiær )Rotskjær 70. andbra<t fisk Troms i tiden. januar - 6, jui 957. Fiskesort Meng Anvendt ti de Ising og Sa- Skrei Annen torsk 0 Sei Brosme..., 604 Hyse Kveite Båkveite.. Fyndre 7 Uer 9 Steinbit 4 Lange.... Annen Reker 405 frysing ting Henging I at Sating Hermetikk Tran 57 h. Rogn iat 65 h,hvorav iset 5 h, satet 6 h JOHN FAULKNER LTD. WALKDEN - ENGLAND Spesiaister siden 97 i fabriksjon av førstekasses BOMULL tråd og fiskeredskaper. NYLON TERYLENE samt TERYLENE/BOMULL ti trånøtpr. 57

8 w U' co TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*).... TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... Norges utføne av tsjsprodukter fra. januar ti. juni 957 eg å uken :Jom endte. juni. Tonn. ~~t småsd storsid vårsid fangst- brising ~~ storsid vårsid fangst- småsid brising. ~t torsk sei hyse yr kveite fyndre makre aure *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av I at.... I uken*)... Fersk å 5 Fersk skate og rokke Fersk pigghå 4 4 Fersk Fersk håbrann makrestørje Annen fersk fisk 5 Fersk fiet i at 0 Rund- Rundfrossen frossen :7 o~~i4 o~~i o~~~ o~~~5 ( 0? Tørr- Kippfisk fisk i at i at ~ "~05 97 z :" IV $X' ::- ~ ~... VI ~ ~ ~ ' ' Fersk Fersk F Frossen Fersk Fersk "Id Fe~k Fersk Fersk for- Fersk r~~~en Frossen Frossen for- Frossen Frossen r k Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk aks og si~ t sid _ ~ ' Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr o on uketaene ikke atid stemme med taene for i at«. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. frossen frossen ro~e~-.f:n - fiet torske- hyse- steinbit- frossen aks pigghå ~~ørje ~~:n i at fiet fiet fiet fiet fisk i at makre ~~~~~~~~~=!~= ~=~~=~~ Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr. o~~j5 o~~j6 o~~j7 o~~j o~~j9 ( 0.~~=56 0?5 :99 o~~~ o~~~9 o~t~ o~~~6 ( 0? \ 0?~ = - ~; = = - 5 = ~: = ~ = - 7 ~~~ --_;-66 os zz 9 ~~~ s ' / 4~ 9 5 7~ , ,

9 06 4 z :;"'..., _co :- ==- "'... V TOLLSTEDER Saftet Satet Satet S:Ut~t S~tet Sat~t Satet ~~~r- Satet s~;;- R~icft Hum- ::::_.S~~ vårsid storsid fe ~! ~ sk]~je- nor~ ø- s~gs- sid og fisk tøske- og fisk mer Reker tikk smas S S S brising --- rogn i at i at Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.n:. 0 o Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr tisk Herm. tisk Side- Herme-~ Hermesmåsid brising vår- og mjø storsid 0 0. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Statnr ~-~-~-~-~ Fiskemjø Fiskeever mjø Tangmjø Fredrikstad j Oso Kristiansand Egersund ! Stavan&'er Kopervik Haugesund Bergen i Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre ! I uken*) Andre Se-, Skarp- Andre Sperm- Høyvit.- Håkjerr. Damp- Veteri- Brun- Ban- Avfas- Raff. Oksyd., Herdet Herdet Oein, kobbe- satet fiske- og bott- Rå Rå bod. tran, a. Bank Brun båst spisefett tekn. fett fettsyre for- medisin- nær- bank dings- tran sjøstoffer 0!~~- rogn pro- en ose- sidoje seoje fiske- bai tran, tran tran tran tran tran tran og-oje dyroje eer av sjø- av sjø- a\ sjøduk ter oje, rå oje baioje kokt sjø- dyroje dyroje dyroje TOLLSTEDER St>t.~-~ Stat=. --- Stat.nr. dyroje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad _ Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen so Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at _ i ~ 46 ~ ~ I uken*) ~--~ -=-I--sJ --w - 57 i =--r-- -s7 -) : w U..o

10 Nr., I. jui 957 Fiskesagsagene. Omsetningen månedvis i 956. Fiskesort. Kor-~ I at Jan. Febr. Mars Apri Mai Juni Jui Ang. Sept. Okt. Nov. Des. reksj Mengde Verdi Fjordfisk SjL Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn J Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn 000 kr. Å ,9,5,, 0,4 0,5 -, 90,7 47, Rødspette., 0,4 0,5 0,7 0,9 0, 0,5,7 0, 0,4 0,9,9 0,7 6, Annen fyndre... 4,0,4 5, 5,7 0, 0,6 0,,9 6,6 5,0 4,4,7-4 67,4 Torsk... 6,4 6, 9,9,0,6,,9 5,5 9,,,,6 ---;-,9 5,7 09, Sei... 0,7-0,,7 0, 0, 0, 0, 0, 0,6, 7,9 6, Hyse. Lyr.. ' :J, 0, 0, 0, ,,0 5,7 5,5.,5,9 4,9,,4,0, 4, 6,5, 5,4 0,6 4, 60,4 55,5 Hvitting...,9 4,,5, 0, 0,4, 0,7,0, 4,5, 9,9 4,4, Lange...,6 0,9 0,6, 0,5 0, 0, 0,4 0,6 0, 0, 0,,5,4, Fjordsid... 6, 0,5 46,7 49,9,4,6 5,,0 47,,7 0,9 4,G ---;-65,6 6, 9,6 Makre ,5, 4,9 0,7 - -,4 5,7 6,7 Pir., ,9 4,,0 77, 4, 6,4 4, -,0 4, 0, Breifabb...,5,7,5,6,0 0,6 0,4 0,, 0,7,7 0,4,9,0 Horngje ,5 0, , 5,, Huner , 0,7 0,9-7,6 9, 4,G 0, 7,4 6,7,9, 6,0 9,,7 0,6,, 4,7 6,7,5 0,5,6 69,6 0,7 6,5 7,5 5,0 0, 6,,7 55,4 56,9,,5 5,0,9 76,6 70,,7 9,7,9 5,5 5, 4,7 5,7, 9,,4 4,9 00,6 4,9 5,7 Sjøkreps Reker Annet. 0,... 7,..,6 Iat... 4, 59,9, 45,5 65, 9,o 7,s,6 06,o 596,6 65, 70,4 74, 45,7 55,5~5,6 Sk Å La Rø An To agerak fisk S j L Se i... Hy Ly Hv La Fj Br Pig Sk Ht Re An..... ks og sjøaure.. dspette... nen fyndre... rsk... r. se. itting... nge orcsic... eifabb... ghå... a te mner ker... net - - -,5,4,0,6 5, 4,7 40,0 9,4, 54, 77, 4,0 5,7 4,,7 6,9,4 -,5,4 0,7 -,, 4,4, , -,5 4,7,,,0 0, 0,,7,5,0 57, 0,5,, 6,,5 60, 09,0 4,0 45,7 9, 6,5 47,4,9 05,7,4,,9,0 0, 4,, 7,,7,5 67, 5,4,7 6,7' f,9,g O, 0,,, 0,7-9,, 5,,0 4 +,7 6,5 60,7 0,7,,7 6,9,0 7, 40, 0,4 5,9 0,9 0, 0,4 0,5 0,7 4,,,5 76,,7 4, 4,;, 76,6,7 5,7 5, 9, 6,0 90,9 0,, '7 '),,5,6,6 0,0 7,6...,...,4,, , - 0, 0,,,0,, 9, 97, 0,6 7,5 64, 55, 4,0 7,, 5,5, 4, 4 64,,9 4,7 0,6,f,9,9, - 6,4,9 6,7 54, 5, 76, 9,9 9,9 64,6 50,7 9,0 0, 79,0 4 50,,7,6 9, 5,,,9,6, --;-,9 9, 7, Tat 407, 5, 449,7 0,! 700,9 40, 499, 6,9 649,9 449,0 64,6 5!---;-,7 6444,0 0 76, ~ --~ Å. Ro ga and Fiskesa gsag SjL Laks Kve Ro ds Anne Tors Sei. Hyse Lyr Kvit Lang Bros Uer Breif Pigg Skat Krab Hum Reke Anne... 'te og sjøaure.. pette. n fyndre... k ting... e. ne... abb... hå... e... be... tner , 0,6,6, 0,7 0,9 4,4,9 6,4 46, 7, 5,4 44, 7,5 7,,,,4,, - -, 7,9 4, 0,9,, ,6 4, 4, 9,9 6,7 5, ,7, 0,9-0,7, 4, 04,4 0,, 54, 5,5, 6,,, 5,0 5,5 0, 7,7-7,4 0,4 5,5,7, 5, - 9,4-5, -,4,0 97,4 4,6 56,0 5,6,i- 6,: 6,---;-,6--;- 4 _:_ -'.,6 74,4 54,4: 0, 0, 0, 0,4 5,7,0,4, 97,9 95, 0,, 4,4 64,5 455,6 6,6 5,6,,0 ----,--- ~ ~---~ ~~ ,9,5,9,6 7,6, 6,5 0,7 0,9,o, 0,6 0, , 5, 4,,,9,,5,0 5,5, 7,9 7, 9,,6,7 44,9 75,7 54, 96,0,4 56,4 0,5 0,4 7,5 7,5 9,0 9,,,7 0,7 0, 0,4 5, 4,4 7,, 9,5, 4,5,4 6, 7,,,6 5,7 9,5,4 0,6 4,4,6 9,0,0 0, -,,6,6 - -, ,4, , -- O,G , 0, 6,9 4,7,,6,0 0,6 9,,5 6,0 9, 65, 56,6 6,4 96, 76, 7,0 74, 59, 0,4 0,7 0,4,5,7,7,,4,5 0,7 0, - 9, 5,,,4,,9, 0,9 0,, ,9-67,6-5, -,6 0, 9,6 0, 46, 0,4 5,5 4,6 04,7 9,4,6,0 490,,4 550,4 0, 7,7 6, 75,6 47,9 0, 7,7 --'--, 0,, 9, - 4,4,4 74, r 7,7 05, 64, 96, 59, 5,7 60,6 0, 40,5,5,0 7,9 6 0,7 t 5,6 9,5 0, 79,7 05,5 0,4 4,7 69,0,6 7,9 6, 90,5, Tat... 4, 67,,6 999,64,9 96,6 5,00,6I 5,o 75, 46, 4,o 6,7 9,5 56, 9,6 6,4 9,7 56, 90,4. 454,9 546, 4,() 5, 4, 97,7 7,6,,() 75,9 7,6,,, 06,5 766, 9 0,7 050,6 5,4 4,4, 7,, 0,,7 0,9 067,4 0 60

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer