UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN"

Transkript

1 UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8

2 . FEBRUAR ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen) Ansvarig utgiv.::r : FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse: Fiskeridirektoratet Postboks 8/86 00 Bergen Teefon: (OS) UTKOMMER HVER TORSDAG Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 698, eer på bankgirokonto 830 /08/0474 Bergens Kreditbank eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen på Fiskets Gang e r kr pr. år. Ti Danmark, Is and og Sverige kr pr. år. Øvrige utand. kr pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvende se ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar Væ rforhodene i uken var dårige angs hee kysten, kanskje i øpet av uken. Fisk m.v. utenom sid, brising, øyepå og odde. Finrunark: Fisket ut f'or Finnmark har i uken gitt 43 Troms: Der var skiftende driftsforhod i distriktene med BergTorsken 4 tonn. VesteråenYttersiden: Fisket var mindre denne uken. tonn ti samme tid i fj'or. I Lofoten var det noe skif.tende vær og driftsforhod og Fiskevekten var fra 4,0 ti 4, 7 kg. Hegeand fikk et ukekvantum på 9 tonn og har nå samtidig i fjor, tonn. 4 F. G. nr. 8,. februar 974 sjøvæpsdager varierende mehum og. Ukefangstene for fopskj eige dis trikter var: Skjervøy 34 tonn, Laukvikvær 39 tonn, ØyfjordHiesøyTromsøysund 39 tonn og hyse 387,4 to'nn, sei 3,3 tonn, brosme,4 tonn, kveite 3,7 tonn, fyndre 3, tonn, S teinbit, tonn, uer,8 tonn, bå!kveite,3 tonn. Utbyttet av ~torsk har pr. 7.. nådd opp i tonn mot 6 06 tonn på samme tid i fjor. Ukefangs ten var på 900 tonn, hvorav Andøya hadde 09 tonn, Øksnes 46 tonn, Bø 66 tonn og Borge 64 tonn. Skrei partiet er nå i at kommet opp tonn mo:t 8 38 Shrei og finmnarksto?'sk i at var pr. 7.. kommet opp i 6.8 tonn, ganske nært bare ha,vparten av kvantumet uken, henhodsvis med 7 og 3 tonn. Ukefangs ten av torsk i Møre var på 8 tonn. Totafangsten er dermed kommet opp i 98 ~ t onn. garn og no'tfangstene var på i ah 389 tonn, inefangstene særig no rdpå. Det be da heer ikke innmedt noen fangster av odde. Der var heer ikke noen fart i skreifisket. De!takingen i dette tisket øket med omag 300 mann ti i at 7 38 mann på 86 tonn og snøre fikk i at 8 t onn. Ukens fangst fordeer seg på de forskjeige sorter sik: Torsk 84 7,9 tonn, oppsynsdi striktet var det fisket 8 tonn, under havparten av fjorårets kvantum ti 'Samme tid, 6 83 tonn. Nord og SørTrøndeag kom inn med skrei partier denne båter, 'hvorav 66 var motorfarkoster, tråere og 6 åpne båter. I at ddtok 89 mann. Tråerne tok i at 98 tonn, med s treng kude første de av uken. Detakesen er fortsau mindre en i fjor ti 'Samme tid. Ukefangsten på 788 tonn var omtrent den samme som i forrige uke. Totat i ti sammen 6 tonn mot 8 tonn i fjor {i samne tid. tonn fi.sk i at og 4, tonn reke. Fangsten be tatt av 7

3 Fiskesort Meng Ising og Sa Hende frysing Rund Fiet Anvendt ti ting ging Her,Oppme matikk ing tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Loddetorsk. Annen torsk Hyse Sei o. o o o Brosme o o. o 0 0 Kveite Fiskesort Meng Ising og de frysing Rund Fiet Anvendt ti Sa Henting ging tonn tnnn tonn tonn tonn j Skrei Annen torsk Sei o. o. o Lange Her Dyre netikk for tonn tonn Levende fisk: Trondheim fikk denne uken tiført bare 7 tonn evende torsk. I Hordaand be det tatt opp 8 tonn evende pae, 0,.torin evende fyndre og, tonn evende torsk. Hm,daand Ekk dess'u:ten SørH egeandsør7 røndeag: I dette dirstriktet be det i uken som endte 0. februar brakrt i and i ah 304 tonn fisk. Av dette var 0 tonn rtorsk, 4 tonn sei, ~onn yr, I rtonn ange, 4 tonn br 0S<me, 6 tonn hy se, tonn kve i te, 3 tonn uer, tonn steinbit, tonn annen fisk og 9 t onn reke. Andenes: T'O tråere kom inn fra Fugøybanken og Maangsgrunnen med 80 og 70 tonn rtorsk. Hjemmefisket ga i at 09 tonn. Fisket eers i Troms: I Troms be det i uken andet i at 64 tonn fisk (ikke rskrei) og reke, betrakteig mindre enn uken tidigere da samet mengde Utenom skrei var på 6 tonn. Av tors'k utenom skrei be det andet 9 tonn, sei 7 tonn, bro'sme 44 tonn, hyse 7 3 tonn, kveite 0,4 tonn, båkveite 300 tonn, uer 3 tonn, steinhit tonn, ange tonn og av reke 8 tonn. Båkveite Fyndre Uer Steinbit Reke Annen fisk I at o o «pr. 7 t73j Is «pr. 9/ Lever 39 h. Rogn 8 h, herav satet 44 h, fersk 384 h. andbrakt fisk i Finnmark i tiden. januar 7. februar 974. F. G. nr. 8,. februar Sogn og Fjordane: Seikvantumet gikk noe tibake i uken m ed tiførser på 43 tonn mot 0 tonn uken før. Eers be det brakt i and 7 tonn :0..,sk 4.tonn ange, tann yr, 84 tonn bro'sme, 3 tonn hyse, 600 tonn pigghå og 6 tonn annen fisk. Møre og R0nsda: N or.dmøre. I uken som endte O. februar fi'kk Nordmøre i at 336 tonn fisk, hvorav 7 tonn var sei, 3 tonn yr, tonn ange, tonn båange, 3 rtonn bro sme 3 tonn hyse, tonn kveite, 3 tonn uer, tonn s<teinbit, tonn skate, tonn pigghå og tonn annen fi.sk. I uken ti 7/ be det håvet notfangster fra 8, i at ca. 8 tonn. Det be ås'satt 4 fangster på ti sammen 00 tonn sei. Det kom inn 3 tråfangster på i at om ag 40 tonn sei. Sunnmøre og Romsda. Det be andet i art 483 tonn sei, stor og fin kvaitet. Eers var tiføpsene i uken 9 tonn ange,, tonn båange, 84 tonn bras me, tonn hyse, rtonn kveite,, tonn pigg'hå,,3 tonn.skate og, tonn dive~se frisk. tiført tonn evende pae og tonn evende :orsk fra Sogn og 4 tonn evende torsk fra Smøa. Rogaand hadde 4 tonn evende fisk Brosme Hyse o o o Kveite Båkveite Fyndre... Uer Steinbit Annen... Reke... I at ; 3 «pr. 7/73j «pr. 9/ O Tran 97 h. Rogn 089 h, herav satet 907 h, fersk h, dyrefor 67 h. andbrakt fisk i Troms i tiden. januar 7. februar 974.

4 Fisk brakt i and i VesteråenNordHegeand i tiden. januar 3. februar 974. Uken Meng Her Oppde Fersk Fryst Anvendt ti ting ing me matikk ing ~r~i/ ~/ _! 39 I at ' Reke tonn vende fisk og 6 tonn død fisk. Dessuten fikk distriktet evende fi'sk, mens Skagerrakkysten hadde 6 tonn diverse fi sk. OsofjoTdenØstfod hadde tonn vanig hsk og 9, 7 t:onn pigghå, dessuiten 87 ka'sser tonn rå reke, Skagerakfisk og 8 tonn, Rogaand O og tonn. Troms hadde 8 tonn og Finnmark 4, tonn reke. Dessuten fikk Fjordfisk 3 tonn kokt kreps. Sid, brising, øyepå og odde. tatt i at 40 h småsid, hvorav 70 h gikk ti hermetikk og 3 h ti fiskefor. fjordsid i henhodsvi s Fjordfi'Sks og Skagerakfisks eksport og resten ti fersk innenandsbruk. sing ~ ti konsum Fisk brakt i and i SørHegeandSørTrøndeag i tiden. januar0. februar 974, Fiskesort Mengde Anvendt ti Ising Her ting ging tonn tonn] tonn tonn tonn Torsk Sei o Lange Båange o. o. o. o., 8 o Uer o o o o. 4 4 Pigghå o tatt opp skjepper bri sing ti hermetikk. Sa Henog fry mesing tikk Fiskeme og dyrefor tonn Sør for Stad kom det inn 9 84 skjepper, hvorav skjepper be evert ti hermetikk, 3 3 'Skjepper ti me og oje og 4 skjepper ti fi ske og dyrefor h. Av dette si~te kvantum gikk 7 66 h ti produksjon av me og oje m ens 98 h gikk ti dyre Loddefisket: Det var dårig vær på fetene, og heer ingen registreringer av odde. Det er ikke medt om noen everte fangs,ter. Det er nå regi,s trert everte fangster ti fabrikk på ti sammen h. Kvantumet i fjor var o:m ag, mi. h.. 3/ F. G. nr. 8,. februar 974 N ordsjøsid: I uken be det ~evert 94 h for fry distrikter. Av di'sse kvanta gikk 7, tonn ti fei"~sk Fjordsid: Det be fisket 6, tonn og 4 tonn Småsid: I distri'ktet BuhomsråsaStad be det Skadyr: Fj ordfi,sk fikk,4 tonn kokt Teke og 3, (a 0 kg) forfi sk. Rogaand fikk tihørt 80 tonn død Hsk og 4 tonn 80 tonn pigghå. H otdaand: Ukefangsten her var på 4 tonn e pr. 3/ I at 887 I føge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. Dessuten av sjøtivirket fisk: pr. 3/ tonn satfisk, tonn tørrfisk. tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Sa Heng Brosme og kraftfor. ØyejJå: Nord for Stad be det andet 3 6 h ti me og oje, mens kvantumet sør for Stad var bare Brising: I di striktet BuhomsråsaSta d be det I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. Lever 0 h, rogn 0 h. Dessuten 6 tonn rund evende torsk. Hyse Kveite Rødspette... Marefyndre... Steinbit Skate og rokke. Reke o o o. 4 4 Krabbe o o o o o Annen fisk I at «0/ «/ Lyr o o.

5 Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden. januar0. februar 974. Anvendt ti Fiskesort Mengde Skrei o. o o o Ising Her Sa Henog fryting ging tonn tonn tonn tonn tonn Annen torsk Sei Lyr o o o. o. o. o o 6 6 Lange o o Båange o o 7 7 Brosme Uer o 7 7 Makrestørje.. Annen fisk o Herav: Sunnmøre og I at 0/ Summary. Fiskeme og dyrefor tonn 3 Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane i tiden. januar 7. februar 974. Fiskesort Mengde Lyr Båange.... Brosme Uer... Å... Kveite.... Fyndre.... Båkveite... Skate.... Lysing..... Komue... Steinbit.... Makrestørje Hummer... Reke.... Krabbe.... Avd. Haugesund frysing Rund Fiet Anvendt ti Sa Heng Her Fisketing ing metikk me 7 0 Teex: Fonn tef. (047) 3 97 F. G. nr. 8,. februar the cod fisheries was moderate. During the week recorded as per JO February. these fisheries was 7 38 fisherman against 6 08 men råfisk. 4 Herav 30 tonn satfisk, :: 73 tonn råfisk. Tran er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten conditions gave rather imited possibiities for fisking tons the foregoing week. The participation in med 0%. Lever 8 h. 3 Herav, tonn satfisk :: 3 tonn «/ Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Roms da Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk 7 h, rogn fersk h, 4 h. hermetikk. a most a aong the Norwegian coast. No catches ony 3 33 tons of mature cod were anded against of cajjein were brought ashore, and the resut from Romsda o o Nordmøre: Hyse Kveite Båkveite o Rødspette... Marefyndre... Å o Steinbit Skate og rokke. Håbrann o o o Pigghå o 7 7 Hummer o o Reke o o o Krabbe I at o o. o o During the week J07th February the weather mesing tikk» Åkrehamn» Egersund» (047).ofOO» (044) Teefon sentrabord (04) 9 09 Teegramad res se Rogaandsfisk HOVEDKONTOR STAVANGER Rogaand Fiskesagsag 8 /L Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. Annen fisk Pigghå Hyse I at Lange «pr. 9/ o 8 <<pr. 7/ Torsk..... Sei tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Ising og

6 Fisket etter sid og ndustrifisk samt brising og makre uken /7/ og pr. 7/ 974 I uken Feitsidfiskernes Sagsag, H Harstad (Grense Jacobsev Buhomsråsa) Feitsid Småsid o o o Lodde o o o o 0 9 Øyepå... Poartorsk o To bis o I at... / 0 9 Feitsidfiskernes Sagsag, Trondheimkontore t (BuhområsaStad) Nordsjøsid... Feitsid o o Småsid. o. o. 40 Øyepå o To bis o o o o o. I at / Noregs Sidesasag (sør for stad) Nordsjøsid o o 4 Feitsid Småsid o. o o o o Øyepå o o Lodde o o o o o To bis o o I at I at Nordsjøsid o o 4 Feitsid... Småsid o 40 Vintersid o. o Isandssid..... Fjordsid o o 37 Sd at , _0,»pr. 7/73 Lodde o 0 9 Øyepå o o 396 To bis = o o o o Poartorsk o Komue o o. o o I ~>t pr.. i7 / ~ 73' : : j 36~ Makre (tonn) Norges vfakreag SJL Feitsidfiskernes Sagsag = Makre i at »pr. 7/73 = Brising (skjepper)... Sør for Stad Nord for Stad Brising i at......»pr. 7/ ~ I at H ! ~ 0/ , 4~ = = = O o Brukt ti Fersk, ising Frysing Eksport Innen. Konsum Agn Sating H i =i = ~ 633, = = 3 3~ 3 3~ H = = = = = H o = = = = = = = Herav skj. havbrising, 7 skj. kystbrising. Ink h i ettermeding. H = = = = = = H = = = 9~ 90 00, Herme Dyre og tikk fiskefor H 34 = = = = H = = = Me og oje H F. G. nr. 8,. februar 974

7 Uke/ fangst Kg fisk pr. Tran. fiske!anta fangst Distrikt h ever prosent /farkos i mann! tonn / ter Damp ti Heng Sa F k Fieter tran annen Sa Fersk ing ting ers ring anv. ting n.m. tonn tonn tonn tonn tonn, h h h h Finnmark, vinterf Finnmark, vårfiske Troms u/ Lofoten opps.d Lofote~ for øv.rig. } V esteraen Hegeand, Saten NordTrøndeag.. SO t F. G. nr. 8,. februar RegueTingsbestemmeser for fangst av se og kafjfj 7nyss i Ved <i. resousj on for fangst av. februar 97 4 er det i medhod av ov av 4. desember 9 om fangst av se fas{ satt føgende bestemmeser om fangst av grønandsse og kappmys i 97 4:. På N ewfoundandfetet er det forbudt å fange eer å drepe grønandsse i tiden før. mars k GMT og etter 4. apri k GMT. Kappmyss er forbudt å fange før 0. mars k GMT og etter 4. apri k GMT. I fangstsesongen er det meom k GMT og k GMT forbudt å fange, drepe eer å få se på dette feh. I henhod ti overenskomst av. jui 97 m eom Norge og Canada har nors ke fartøyer s om driver sefangst på dette fet rett ti å fange se a) i de yre 9 mi av sjøterritoriet på Canadas A'banterhavskyst meom 48 00' nordig bredde og 0' nordig bredde, og b) opp ti, men ikke nærmere enn 3 mi fra nærmeste and, i ae farvann i Notre Dame Bay og i Beie Isestredet nordøst for en rett Enje trukket fra fyret på Fowers I ~sand i Fower s Cove, Newfoundand. N orsk sefangst er heer ikke tiabt i Guf of St. Lawrence. I I nordige farvann os't for Kap Farve: I Danm.arksstredet, VesteTisen og N ordisen er det fotbudt å fange eer å drepe grønændsse og kappmyss før.. mars k GMT og etter. mai k GMT. I Østisen er det forbudt å fange eer å drepe grønands se eer kappmys s før 3. mars k GMT og etter 30. apri k GMT. Fiskeridepa'tementet kan forenge fangsttiden innti. mai k for dette fet dersom fangs tforhodene gjør det nødvendig. Det er forbudt for norske fartøyer som ska drive sefangst i Vesterisen å avgå fra Norge før 4. m~h's k norsk tid. Med Vesterisen f.orståes i disse bestemmeser drivisområdet utenfor ØstGrønands Finnmark Tonn søyd torsk Anvendese torsk Lofoten Møre, År Hege Nord Sør Fiete and Trøn Trøn Lofotens for øvrig og Henging Sating Fersk ring ter Vår Troms opps.d. og Vester Roms Tis. fiske fiske Vin~ 974 ti 7 / Saten de ag de ag åen da 3 73 tonn tonn tonn tonn / O / / / / / / / / Herav rundfrosset 83 tonn, hvorav Finnmark 7 tonn, Lofoten 3 tonn og Møre tonn, samt hermetisert 43 tonn, hvorav Lofoten 3 tonn og Møre. 8 tonn. Herav sukkersatet 704 h, hvorav Lofoten h, VesteråenYttersiden 49 h. 3 Herav ti hermetikk 8 h, hvorav VesteråenYttersiden 673 h, Lofoten 4 h. og Møre h, samt frosset 88 h, hvorav Lofoten 78 h. og Møre 0 h. Enn videre i Troms ti dyrefor 67 h. 4 Herav satet som fiet tonn. g = SørTrøndeag = 3; ~ ~ Møre og Romsda , 38, / / 6 8 / / 88 / 4 39/ 763 / 8 / 964/ Sammenikning med tidigere år Rapport nr. 3 om skreifisket pr. 7. februar 974. /Anta / Tota Anvendese Lever Rogn

8 ni ng (Grønand). sevsagt.... DYPFRYST MAT FRA DET GODE MATHUS Postboks 0 Majorstua Oso 3 I. IV. V. "" fartøyer og fangstmetoder. Fi skeridepartementet. innti 3 måneder. VI. I. I. Q i at dyr. Fangs t av ebt år game og edre grønands'se er forbudt, dog sik at etter O. apri k kan fartøyer som ikke har fåjtt fu fangst av overhodes, kan Fi skeridepartementet oppnevne inspektører. Inspektørene ska ha rett ti å foreta in Storkobbe er innti vdere totafredet i Østisen, ost for 3 7 o ostig engde i området nord for 7 o nordig Fiskeridepartementet kan dispensere fra denne bestemmese. Sik dispenrsasj'on kan bare gis i de tifehe et fartøy på grunn av tvingende omstendigheter må punkt 66 8' nordig bredde og 30 vestig engde grønandse. I henhod ti avtae meom NoTge og Canada er det fastsatt en fees fang;s tkvote på fra Kap Nord (Horn) på Isand rettvi sende ti et kyst meom 7 7 o nordige bredde og en inje trukket ka:ppmysb som er fanget må avgis ti Fiskeridirektørens representant på fetet. I VesteTisen tiates fanget maksi mum 000 unger av grønands se og maksimum kappmysrs, og herfra i en rett inje ti midt i StO'rfjordens mun grønandsseunger ha adgang ti å fye sin kvote maksimum grønandsse. nytter denne adgang må strak s gi meding ti Fiskeridirektøren med oppgave over fang~stens større'se ved fangsrt av edre grønands se. De fartøyer som og sammensetning. I Østisen ( os t f or 0 oshig engde) tiates fanget bredde, og ost for 0 ostig engde i området sør fangstfetene i Vesterisen og Østisen. Fordeingen av fang'stkvotene foretas etter nærmere bestemmdse av Fiskeridepartementet. for 7 nordig bredde. 000 kappmyss. Dagige rapporter om anta f.o ate fangstfetet uten å ha oppnådd tifredsrs<tiende fangstresutat. 48 F. G. nr. 8,. februar 974 Det er forbudt å foreta mer enn en fangsttur ti På N ewfoundandfetet tiates fanget maksimum For å påse at bestemmesene i denne resousjon A/S NESTLE FINDUS FoTskTifter om fotbud mot btuk av not og snunevad i NoTdmøTe. Uovig fanget se eer verdien herav kan inndra's i henhod ti inndragingsbestemmesene i straffeoven av. mai 90. Tingvo kommune, sjøkaf't nr. 9, Møre og Romsda, innenfor en inje fra Sabbuneset ti Røttingneset. straffes overensrstemmende med 6 i. ov av 4. desember 9 om fangst av se, med bø:ter eer feng'se Den s om f.opsettig eer uakts omt overtrer be<s temmesene i denne resousjon eer medvirker herti, 30. apri forbudt å bruke snurrevad i Tingvovågen, I medhod av 4 i ov av 7. juni 9 om satvannrsfis keriene og og 37 i ov av. juni 937 om sid og bri singfi.skeriene og kg. resousjon av 7. januar 964 har Piskeridepartementet den 8. februar 97 4 bestemt: speksjon av fartøy og reds'kaper og på fetet kontroere bruken av fang stredskapene og eers foreta det som er nødvendig for å pårse overhodesen av de O'mråder i Nordmøre: gjedende regueringsbestemmeser. På grunnag av internasjona avtae kan Fiskeridepartementet i medhod av 7 i ov av 7. juni Det er i tiden fra og med. jan u ar ti og med Det er forbudt å bruke shdesnurpenot i føgende BYGGING AV FISKE OG FANGSTFARTØY 966 om Norges fiskerigrense også gi utenandske inspek tører bemyndigese ti å foreta sik inspeksjon VRIPROPELLERE FRA HK av norske fangsitskuter og fangstmetoder og des suten ALT SKIPSREPARASJONER påegge nopske inspektører å inspirsere utenandske Skipperen eer annen anrsvaf!shavende om bord i fartøyer som detar i sefangst ska gi inspektøren adgang ti far tøyet og eers være behjepeig med at inspek sjonen kan bi utført tifredss tiende. Nærmere instruks for inspektørene fastsettes av

9 WISNEsS&. com'pany.ltd. : : ' > : ' ' ~ ' ' Abert Edward Dock, NORTH SHIELDS NE 9~ 6EA ~ ~. ', '...t' a,.. I" Jo ';.~ m port norske fiskeprodukter Fryse og kjøeager T'gr. Norewis Teex 3 Te LindvågenKråksundet, Tustna kommune, sjøkart nr. 36, innenfor en inje hukket fra fyrykten på Lindvågodden ti rrordpynten av Bjørnskotøy.. Tømmervåg og }ørgenvåg, Tustna konmune, sjøkart nr. 3, innenfor en inje fra Kabehuset på sørsiden av Goma ti østsiden av Fårøya, derfra i sørøstig retning over nordpynten av Kråkøya og Varde utfor Jørgenvå:g ti Varde på Vombus skjæret. 3. Kaandsvågen (Kaveandsvågen), Aure kommune, i tiden fra og med. mai ti og med 30. september innenfor en inje fra vestigs te Afarskjær ti sørpynten av Kavø og videre fra østpynten av Kavø i nordig retning ti nærmeste skag på Skarsø. I. Det er i tiden fra og med. februar ti og med 30. apri forbudt å bruke snurpenot ebter torsk på føgende områder i N ordmøre: a. Innenfor Gri svågøy og Skarsøya. Innenfor en inje fra Korsnes yd ti MaHa og derfra ti Aafartangen. b. Utenfor Sagvåg og Fodfjorden begrenset av en inje trukket fra ytterst på Styrsøen over Stenho.J.men og Bratthomen og rent Enje ti Evikhomen, kart nr. 37. c. Kunnvi.ka og Nygårdssvaet innenfor dis'se grenseinjer: Y tre inje: Fra Laneset rett vest over Kunnøy ti Svinøya ved Soskjærøy, videre vestover fra Tennorshomen på vestre ~Side av Soskjærøy ti Kvitskjæret ved Kavik. IncTe inje: Fra indre Bjørnøy (Jørgenøy) ti indre HaHviknes på StabbandGøya, videre ves:tover fra Kartviknesset over Torshomen ti Gusteinskjæret, sjøkart nr. 36. IV. Disse forskrifter trer i kraft stra<'s. Størresessortering av fådde bukafjfjer av fjigghå Tiegg ti ferskfiskforskrifter av. mars 96. Fi skeridepartementet har den 7. februar bestemt ajt 0 i ferskfi skforskriftene av I. mars 96 ska gis føgende tiegg: «Fådde, enke budapper av pigghå ( «Locken») : I. Under 3 cm. I. 3 cm og over med en vekt på gjennomsni,tjtig minst 3 gram pr. cm. Tiegget tas inn umiddebart etter s ortering,sbestemmesene for standard hyse u/hode. Samtidig har Fiskeridepartementet bes'tem t at samme forskrifters 3 ska gis føgende tihegg: «Fådde, enke bukapper av pigg'hå ( «L ocken») ska før frysing være sortet sik s om angih i 0.» Dette tiegg tas inn som nestsiste edd i paragrafen. Portugas skonnertfåte skrumper inn. Portugat beny.tter fremdees skonnerter sitt fiske på Grand Banks, og ny.ig vendte sistemann i denne Hvite Fåte b.j em etter ni måneders torskef.iske på Grand Banks og ved Grønand, oppyser ( Fishing News Internationa» (januar). Disse smidige, tre eer firemastrede skonnerter med sine hvite skrog er de siste representanter fo.r verdens seiende kommersiee fåte, men deres dager sy Ies tate, nå da hekktrå.ere og andre moderne fartøyer overtar. 973 var et dårng år for den Hvi:te Fåte. I februar og begynnesen av mars stakk skonnerter ut fra Portuga med ~urs for Grand Banks og andre nordvest atantiske fet. Bare vendte hjem igjen; tre be ø,deagt av brann. Dette representerte et fartøys og fangstta:p på om ag 3 mi. docurs, sa bes tyreren av Portugas sjømannssenter i St. John's Nf., Mr. Angeo DeSiva. Han sa dessuten at han ikke var sikker på hvor meget fisk fåten førte hjem med s eg, men fangsten var ikke så god &om året før. Avtakende torskeforekomster, umoderne fiskeredskaper og den nesten totae avhengighet av sei gjør hver ny sesong mirdre ønnsom for den Hvite Fåte. De edste nedtegninger om portugisiske ~eifartøyer på Grand Banks daterer seg tibake ti 0, og St. John's har siden dengang vært benyttet som bisis for fåten. For tjuefem år siden detok nær ved 00 seiskonner.ter i det portugisiske fiske. For fem år sicen var antaet 3. I år, J,år fisket sette.s igang igjen, tør aitaet hi ytterigere redusert. Poske og russiske tråtypers fangstresutater på fjerne feter. «Fishing News Internationa» bringer føgende.ederantijdce i januarutgaven 974: En av de største hindringer for vurderingen av fisket,.som distant water tråere driver på feter angt fra sine Ljemand, er mangeen på oppysninger fra disse skips eiere. Hvor skip går ut og vender tibake for å ande sine fangster på auksjonsmarkeder kan dette bi beregnet. Men dette er ikke det vanige for shp som tivirker og fryser på havet og everer sin produksjon på kontrakt F. G. nr. 8,. februar

10 eer direkte ti sine rederiers fabrikke.r og sagsorganisasjoner. Sev når fangsten bir sogt fra et sbp onn tivirket ysing, som en vesttysk fabrikktråer foretok i britisk havn for Fincusgruppen. Det var ikke stort som be sagt derom den gang; eet er vanskeig å forstå grmmen ti hemmeighetskremmeriet. Statistik k, som utgis av andene som eier distant water skipene, åpenbarer sevsag,t en de oppysninger, men sike nå ofte ekstraheres fra en mengde andre a. Og tota.j.fa.ngsrter åpenbarer intet om hvordan visse sbp arter seg, om hvor effektive de tør være, og om hvo rvidt deres fangstrater i forhod ti innsarts går opp eer ned. Situasjonen har vært spesiet forvirrende, når s'ta:tistikkerne har hatt å gjøre med en de t3j som Sovjetunionen og andre sosiaistiske and har oppgitt vedrørende de av deres tråere som opererer i internasjonae farvann. Hvo.rcan stier det seg f.eks. med de faktiske resurtater for USSR's svære fåte av hekktråere/mayako vskikassen etter at disse kom i drift i 98. Ukare ta er bi.tt antyde t fra tid ti wnnen, sik som fangster på tonn pr. skip pr. år. Hvis dette var gjennomsnittsu:tbyttet, vi eet antyde at USSR's fåte på 7 tråere over 000 hrubtotonn tar en årsfangst på rundt om fire miioner tonn. S/L FISKERNES AGN FORSYNING Hovedkontor : TROMSØ Sentra bord 8 O 84 Teex 64 O Fryseager for agn VADSØ VARDØ BÅTSFJORD BERLEVÅG MEHAMN KjØLLEFJORD HONNINGSVÅG HAMMERFEST HAVØYSUND SKJERVØY TROMSØ GRYLLEFJORD NORDMELA MYRE STØ SVOLVÆR BALLSTAD RØST VÆRØY ABEL V ÆR DYRVIK Kunstisanegg: VARDØ BÅTSFJORD KJØLLEFJORD HONNINGSVÅG Tiitsmenn i fiskeværene Spesiabygde båter (or transport av frosne varer. Teegr.: samtige steder Agn forsyn i n g. For å komme frem ti mere nøyaktige ta, må vi finne en samenignbar skipstype for hvis drift ta. oppgis. Ved hjep ;w Dr. Tadeusz Lubowiecki fra Poen kan vi nå forsøke å foreta en kakuasjon. I en nyig offentiggjort artikke i avisen Poish Maritime News (inntatt i «Fishing News Internatioa, men for vouminøs for Fiskets Gang) gir han kortfattede resultater fra hva, som må ha vært, en meget bred anayse av ytesene ti åtte k<!sser av distant water tivirkning sskip, som opererer innen hans an.cs interna sj o n.a.t fiskende fåte. Et umiddebart inntrykk fra tabeene er a:t den fotie type drift, som karakteriserer posk fiske internasjonae farvann, gir 'tråerne et høyt anta fangstdager i forhod ti bruhtig jengcigheten. i tjenes ten. Eksempevis var et skip av B9 ka ssen, som var ti cisposisj on for bruk i 9 døgn av 36 i 970, i srtanc ti å fiske i 90 døgn. Et grovt gjennomsnitt fo.r fangs ttid mot brukstigjengeighet for ae kbsser var ca. 60 prosent for skip som måtte forfytte seg fra østige Ø&tersjøhavner ti såvidt fjerne fiskefeter som de i Nordvestatanteren og Sentraartbnteen utfor Ves.tafrika. De mest interessante ta er imidertid de som gjeder fangstrater samt totafangst og produksjon pr. fartøy. De bekrefter de fordeer som er oppnådd på posk råerde.sign siden B kom i fu drift i 96. Gjennomsnittig i perioden 969 / 7 oppnådde B skipene en fangst pr. døgn på 4,3 tonn. Den betrakteig mindre rundifiskfryser av B9kassen, som be introdusert i 968, oppnådde 3, tonn pr. døgn, mens Kamarkassens B48 tråer oppnådde 43,7 tonn i 97, som.;ar kassens første crihsår. Disse rater resuterte i årsfangst for gje.nnomsnittsfartøyet i hver av de b'e ka.sser på 4 40 tonn i 97 for en B, 6 84 tonn for en B9 og tonn for en B48. Fra 96 og ut 97 oppnådde B tråerne gjennomsnittig, tonn pr. døgn på fetene og skipsgjennomsnittet be fangst på 4 66 tonn pr. år, hvorav produsert 6 tonn produkter. I design er dette skip en polsk utviking av den britiske fabrikkski.pspioneren «Fairt.ry» og er med hensyn ti dimensjoner, fangs,tog tivirknin.gs'kapasitet ik Mayakovskidassens tråere. B er 83 meter ang og Mayakovski 8 meter. Hver av typene har mannsmp på over 90 og tivirkni.n.gsbpasitet på 30 tonn pr. døgn. Poske &kip innstier seg på å fiske mere seektivt enn de russiske, men de har operert gjennom en periode på over ti år på mange av de samme feter. D e for B oterte fa:ngstresujtater kan derfor ta:s som indikasjon på Mayakovskitråerens ytese, og derav kan vi sutte oss ti at iooo tonn årig er et eksepsjonet resutaa: og at gjennomsnittet igger nærmere 4 00 tonn og at fangs.ten for mange av skipene må væpe tonn eer mindre. Av Dr. Lubowieckis tabeer fremgår det også at fangs,tratene for B i 970 og 97 på,3 og 3,4 tonn var mindre enn gjennomsnittet for hee perioden. I angsten pr. skip de to år be 4 09 og 4 40 tonn. Dette kan man gå ut fra gjen ;;peier virkningen av avtakende avkastning fra banker, som var meget mere produktive i tidigere år, da diss e skip innedet sitt fiske i fjerne farvann. Bedringene som åpejjbares iføge tabeene gjeder for senere ti komne skip. For Poen presenterer det et probem å hode sine første fabrikktrå ere i ønnsom drift. Der er av dem i drift og seks atbeider i ert feesforetakende på peruvianske ysingbanker. For USSR må probemet være angt avorigere. I ti er nesten idenrt:iske med B, har USSR r.in fåte av Mayakovskitråere, den tidigere Pushk.in.kassens skip og over 80 skip av Tropik~kassen. Ae disse tråere be utviket og introdusert før 963 og er bitt gjot nesten avegs av nyere s kip. Aikeve står de for over havparten av totaantaet av sovjettråerne på over 000 tonn. Amerikansk håp for fiskerigrenseavtaer. At en konvensjon som etaberer en goba mis territoria sjøgrense bir resutatet av De Foi'ente Nasjoners Konferanse om Havets Fokerett i juni betraktes med varsom optimisme av den amerikanske regjering. Mr. John N. Moore (stedfortredende amerikansk utsending ti konferansen) sa under en presseorientering, at han er «forsiktig optimistisk, men optim~sti"'k derhen at en traktat om territoriagrenser og sju andre hovedaspekter ved oven om Havets Fokerebt vi bi opprettet.» Mr. Moore sa at han grunnet sibt håp om at det vie utvike seg ti en pakkeøsning på de tre års forberedende forhandinger som har foregått under FN's auspisier i Geneve. Han utta.te at øsningen, hvis den be t.odtaii:t, vie tifredsstie kravet fra de størr e maritime makter om rett ti fri 0 F. G. nr. 8,. februar 974 h kjøpere i et anet er eet ofrte vanskeig å få oppysninger. Et fersk eksempe hadde man i andingene av over 00 grunn av den progressive forbedring i egg ti 4 7 tråere av B6 ka.ssen, som

11 fiskerethgheter ti små nasjoner. Han understreket at en de and, især Norge... Norge 97: Danmark.. VestTyskand Frankrike Itaia Nederand.. S torbri ta.nnia Etiopia.. Kenya.. Ceyon.. Singapore Taiwan.... Fiippinene USA... P3ik:istan.. Kanada.... Argentina P.ortuga Senega.... Isand.... Japan Indonesia Heg. / Lux... N ede.d.anti... Irand.. Tyrkia.... Øs t<!rr.ike Spania.... Heas.... Ma~okko Maai,sia.. Thaihnd.. SørKorea.. Diverse and:.. Tota 973: Tota 97: kystfiskerinasjonene som ønsket å bes kytte fiskebankene på deres kys,tsoker ut ti et dyp på 00 meter, eer i visse tifeer ut ti 00 mi.es, hvor visse soter invovertes. (Fishing News. Internationa, januarutg.). Amerikansk seskap får fiskerettigheter omkring Gaapagosøyene. desember Det fremgår av en artikke i «Fishing News Irnternationa» (januarutg.) at det er undertegnet avtae meom Ecuador 46, , jan u ar/ desember tonn sv.frs. 8, , , 3 7 0, , ,0 3 9, , 3 7 3,4 0 80, , , 9 66, , 88 8,3, 307 0, , , , , , 7 607, , , , , ,O , og: det amerikanske seskap B & B Fisheries of Kodiak, Aaska, om ekskusiv rett ti å fiske i farvann omkring Gaapagosøyene. Disse igg.er om ag 600 mies fra Ecuador.s kyst og der vi B & B kunne fi.ske etter tunfisk, hummer og bunnfiskartet innenfor et område som er territoriagrense. Det har ikke hendt før at Ecuador ha r tiatt fartøyer, anegg og persone under fremmed fagg å operere på sitt territorium på ike f.ot med andets borg.ere. B & B begyte drif:ten i januar i år, har sendt sørover et pær fang.s.tskip med sbppere og maskinister fra Aaska o.g har også eiet et 0 fots fryseri.fabrikkskip. fartøy. ska innredes hekvemmehghe ter for 9 kommunikasjon og fiskesøkring. Nf. &eg ti at tota utbyttet bir O mi. tonn, i SørAmerika, nyig hadde krevet territoriaområder av 00 mis uts.trekning Nedenfor gis en oppgave over Sveits' innførse av fetsk og fro ss en satvannsfi sk i desember 973 og i tiden janua.r/cesember 973: for å beskyhe si.ne fiskerier. Dette krav hadde ført ti dystre spådommer om utfaet av konferansen under de forberedende sesjoner i Geneve siste sommer. Mr Moore sa at pakkieøsningen vie gadttere frie passasjerrettigheter uansett en mis territoria grense. Samtidig vie den skaffe ti ve.ie en forme for pas sasje i streder og dessuten sørge for Dessuten kom det fra Na.rge i cle sember kg annen fi.sk ti en samet verdi av sv.frs , (04, , , , , , tonn sv.frs. 0, , , , , , , ,,3 7 7 Sveits' innførse av fersk og frossen satvannsfisk i desember , , , ) 3 880, , , , , 707 0, , beskyttet av Ecuadors krav på 00 mis bitt tegnet meom et skipsbyggeri i Department of Environment om bygging Prince Edward Isand og de,t kanadiske bredde på '6" og 0'6" høyde som ska Nytt kanadisk fiskeriforsknings personer inkusive et mannsk!ap på seks. uts tyres med diesemotor på 4 hk. «Canadien Fisherman & Ocean Science» (desemberutg.) oppyser at en kontrakt er for et beøp av C. $ av et fiskeriforsyningsfartøy av 7 '8" engde, Fartøyet ska ha rekkev:idde på mies med fart av 7, knop a.g rekkevidde på 000 mies med fu maskinkraft. Det ertid at 4 /o av fiskeproduksjonen der ahrung Landwirtschaft und Fonsten har statistikk Kina offentiggjør ingen offi die Fischwirtschaft des AUisandes», som utgis av Bundes.miistenium fiir Ern hviket omtrent motsvarer Japans fiske siee statistiske ta, men man vet imid fjernere fra kysten enn 00 sjømi. Fi.s 4,8 mi..tonn, hvormed man kan s.utte stammer fra havet og 46 Ofo fra i.nnad fisket. Di s se 46 Ofo utgjør en mengde på F. G. nr. 8,. februar 974 r i~ut bytte. Kinesisk fiskeriaktivi tet utøves ikke sejere.ti,d off en tiggj ort enkete ta o ver I Qkerepub.ikken Kinas.fi:skeproduk!sj on som ennå ikke finnes i FAO's f~skeri føgende artikke om Kinas fiskerier: Gjeruom japansk presse er det i den J anuarutgaven av «In:formationen iiber Fokerepubikken Kinas fiskerier. Fartøyet ska operere fra St. J ohn's Det eektroniske utstyr bir meget omfattende både når det gjeder navigasjon,

12 ABSTRACT [The capein fishery on Grad Banks, Newfoundand, 973 (The «Nordgoba» expedition)] Av ARE DorvrMASNr:s, T ERJE MaNsTA D og GuNNLErv SANGOLT Fiskeridirektoratets Havfor smingsinstitutt 4 F. G. nr. 8,. februar 974 Havfor skn'ingsins6tuttet har hatt fartøyer på oddeundersøkerser i.farvannene ved Labrador og Newfoundand i 970, 97 og 97 (DEVOLD 970, DE VOLD, DEVOLD og WESTERGAARD 97, DRAGESUND and MoNSTAD 97). I 97 tok såedes forsø'ksfartøyet «N ordervon» fu oddeast i juni på South east Shoa, Grand Banks (Fig. ). På grunnag av dis se undersøkesene anbefate Havforskningsinstituttet kommersiet fiske etter gyteodde på Grand Banks i juni og jui. Fabrikkskipet «N ordg oba» var viig ti å gjøre dette, og 8 oddefatøyer sa seg viige ti å være med. Etter panen var det ønskeig at fiiskebåtene skue arbeide på fetet fra ca. 4. juni ti. august, men ingen bandt seg ti ert sikt tidsrom. INNLEDNING DoMMASNEs, A., MoNSTAD, T. og SANGOLT, G. Loddefisket på Grand Banks, Newfoundatd, 973 (Nordgobaehpedisjonen). [The cape~n fishery on Grand Baks, Newfoundand, 973 (The «Nordgoba» expedition)]. Fiskets Gang, 60: 47. Based on the resuts of the Norwegian capein investigations in Newfoundhnd wa ters in 970, 97 and 97, the Institute of Marine Research recommended commercia fishing on capein on Southeast Shoa, Grand Banks, during June and Juy 973. Fishing started on South east Shoa 9 J une with the faotory ship «Nordg Loba» and four trawers present. Later the number of trawers increased to '9. The f,i.shing continued ti the end of Juy, a the time within nautica mies of poisition 44 40' W a d ony during da.y.time. The catohes were fairy even during this per.iod, around 000 tons pe.r boat per day. The tota catch for the Norwegian vesses wa~'> tons when fi shing stopped at the end of Juy. Spawnting started June and had mosty finished 0 Jun.e. Most of the capei wa;s 4 years od, but a.so 3 and years od f.ish were present. A search for o.ther concentrations of capein wa;s made northward to Hamiton Banik, but nothing was found. Aso Russian and Canadian vessds were fishing for cra.pein in the area. Wmking oonditions we re good, with smooth sea, but with heavy fog mosrt of the time. Ved ankomsten ti fetet be det registrert spredte forekomster av odde, og o gså de russiske tråerne i farvannet å spredt. Kanadi~ske fartøyer var ikke på fetet. Fangstforhodene var ikke gode ennå, og de første ti dagene gikk med ti' eiting og prøvefi ske. Førs te gode fiskedagen be den. juni (Fig. ). Bå dette tidspunktet var også fiskefartøyene «Æge» og «N ordgoba» kommet ti fetet. «N ordgotbah ankret opp på Southeast S:hoa, 44 00' N, 49 40' V. Lodda be nå registrert i et tjukt sør, og det he fisket med, 6 og 8 favners 4dørs oddetråj. Bunndypet i området varierer meom 4 og 8 meter, og bunntemperaturen varierte fra, i o C ti,8 C, høyesjt på sutten av sesongen {Fig. 3). De rus si,ske fartøyene samet seg også på Southeast Shoa den. juni og fisket stort 'Sebt i debte området ut juni med innti 6 tråere. Rundt den. juii suttet de feste russi s ke fartøyene av på grunn av forringet kvaitet på odda. Bare 46 russi ske fartøyer fontsatte driften, nå også på et feh ca. nautiske mi vest av «Nordgoba»'s posisjon. Det første kanadiske fiskefartøyet kom på fehet den. juni, og senere detøk i at kanadis ke fartøyer i et prøvefiske. Fere nors,ke fi skefartøyer ankom etterhvert: «N ordbas» 7. juni, «Tripex». juni, «Ringsnurp». juni, «Eidsfj ord». jui og «Møreba'S». jui. Fisket foregikk hee tiden innenfor en radius på nauti skc,mi fra «N ordgoba» 'S'Om be iggende i samme p os isj on hee sesongen. FISKET Fi'S'kefatøyene «N ordervoh», «Hugo Trygvason» og «Sørfod» gikk fra Tromsø og Harstad 9. mai og ankom ti Grand Bank'S 7. juni. Guneiv Sangot fra Havforskningsinstituttet var med «Nordervon» ti den 0. jui. Foruten å same inn bio'ogisk materiae skue han være rådgiver for fi skefåten og samapbeide med kanadiske og russiske fartøyer for å finne frem ti de beste forekomstene. LODDEFISK.ET PÅ GRAND BANK.S, NEWFOUNDLAND, 973 (NORDGLOBALEKSPEDISJONEN)

13 4" 3" " " 0" 48 Fig.. Dybdekatt over området Grand Banks med «Nordgoba»s a.nkerposi sjon avffierket på Southe<!st Shoa. Området hvor de norske fangstene be tatt er skrævert. [Depth chart of the Grand Banks area with the «Nord goba»s a!chor po~ition marked. The <!'ea where the Norwegian ca tches were taken, is shaded] ~ \ \ 300Ci GRAND BANK

14 HL på fetet. Stadium A t I Stadium Anta..U roe JUNI I r : /// ~~~~ JULI UKE NR. [Catch per t~ aw hour for the «Nordervon» through the sea son. Most of the time a 6' peagic traw with squa.re opening was used]. såedes adri mer enn 9 norske fiskefartøyer samrtidig Tabe. Fordeing av hunner og hanner i prøvene og prosentvis fordeing på modenhetsstadium. Stadium 3 er modne fisk (fut utvikede gonader), stadium 4 er gytende fisk (rennende meke eer rogn) og stadium er utgytte fisk (tomme gonader). båtene fisket omtrent ike godt, og de tre 'S'Om hadde Det beste fisket fuom i.keve rundt 8. juni. Samet [Distribution of femaes and maes in the sampes and distribution (in per cent) on maturity stages. Stage 3 is mature fish gonad products), and stage is postspawners (empty gonads)]. men to fartøyer hadde foratt fetet 4. jrui. Det var (fuy deveoped gonads), stage 4 is spawning fish (running vært med fra begynnesen, var den O. jui ikom met Uke 3 4 hu:~er 3 4 hanner bearbeiding av prøvene vi,ste at gytebestanden bes t'o Fig.. Fangst pr. tråtime for «Nordervon» gjennom se.songen. vesentig av fireåringer (Fig. 4). Gjennom meste fangst var den 0. jui nådd opp i h. Ae dag)sfangster rundt 000 h pr. båt i ange perioder. opp i h hver. Fang,stene besto uteukkende av stor odde. Senere 6 F. G. nr. 8,. februar ,0 8,6, , 8,, ,9 9,9 8, ,7 0,3 38 6,8 33,3 9,9 8 7,4 8, ,9 44,8 7,3 9 49,3 0,7 3 Mot sutten av jui kom enda to norske fartøyer ti, Fra. juni og utover var fistket jevnt g'odt med Mesteparten av tiden be en 6' trå brukt sæmmen med 4 fiskefartøyer søkte nordover 700 naut]ske mi, ti Hamiton Bank (ca. 4 30' N, 4 0' V), gi'tt for iten fangst pr. tråtiome i forhod ti innsatsen. Det var vanig å gå opp ti «N ordgoba» og os's'e hver annen kved. Fis'ket foregikk i dagsys, fra ca. k ti ca. k..30 (Newfoundandsk tid). De tette f'orekomstene man tråte på (Fig. ) øste seg opp om nwtten og Fisket på Southeas t Shoa varte ut jui, og forekomstene etter denne tid var ikke drivverdige. Samet Swmarbeidet med russerne og kanadierne gikk forhodsvis greit og var en god ihjep i vurderingen av odde for sovjetrus'siske fartøyer i 973 på Grand Fig. 3. Va riasjonene i overfate og bu!ntemperaturer gjennom sesongen. ) Overfaten, ) ved hunnen. [Variations in surface and bo btom temperatures throug the season. ) At the surfaoe, ) at the bottom]. siske fartøyer i jui gikk nordover ti HamiHon Bank og fortsatte fiske der ti. november. (ALEXEEV og spredte seg utover. Tråing om na:t:tern vime derf'or parten av sesongen var det i prøvene fere hunner enn hanner, men siste uke dominerte hannene fustendig (Ta:be ). men de fant itkke brukbare forekomster. fangst var da kommet ropp i h. F em fiskefartøyer suttet av på dette tidspunkt. «'N ordgoba» Gytingen begynte den. jruni og var ferdig omkring den O. jui. Ettter den tid fi sket man stort sett hvor de beste fangstfehene fantes. sjø, men med tett tåke mes,teparten av ti den. Hovedstrømretningen var hee tiden mot 'sydvest. på utgytt odde, overveiende hanner (muntig meddedse fra A. M'Oe, skipper på «NorderVJon»). SELIVERSTOV, muntig meddeese). Swmet fangsrt av V æret var bra gjennom hee ses ongen med smu En har senere få tt informasjon om at sovjetrus

15 ' '/, 30 0 / / / / / 974). KONKLUSJON Resutatene svarte fut ut ti forhåpningene med hensyn ti mengde og oversteg forhåpningene med hensyn ti engden av sesongen. Hvis en ønsker å utvide sesongen, bør en f0~søke å få fisket i gang ti,digere da gyteodda er defini,tivt borte fra Grand Banks i sutten av jui. Andre tigjengeige gytefe.her er ikke kjent. Derimot kan det F. G. nr. 8,. februar Fig.. Ekkogram fra «No.rdervon». juni 973 k..30 Newfoundand tid. [Echogram from the «Nordervon» June 973 at 3.30 p.m. Newfoundand time]. 0 0 /,..., ' \ 6 7 LENGDE B 9 CM 0 4 ALDER ÅR KJONNSFORHOLD ('/,) Fig. 4. Vruriasjonene gjennom sesongen av engdefotd ein.g for hun og han, aderssammensetning og pro.sentv'is fordeing av hun og han. Stipet inje eer hvi.t søye: Hunner. He inje eer skravert søye: Hanner.,... 6 represen.tere:r ukene 38. [Variations through the season of the ength distribution for femas and ma es, age composition and percentage distribution of femaes and m<!es. Broken Line or whi te coumn: Femaes. Whoe ine and shade.d coumn: Maes., repre.sents the weeks 38.] LITTERATUR ANON. (Ass. Executive Secretary) 974. Specia Commis s ion Meeting January 974. Provisio.na StatiiStics of Nomina Catohe s.in 973, isted by species and stock ar ~eais. Int. Commn NW Atantic Fish. Summ. Doc., 974 (7) :. [Mimeo.] DEVOLD, F Loddeun:dersøkeser ved Lrubrador 970. Fishets Gang, 6: DEVOLD, F., DEvOLD, N. og WEsTERGAARD, T. 97. Loddeundersøkeser øs t av Labrador og Newfoundand i juiaugust 97. Fishets Gang, 8: 49. DRAGESUND, O. and MaNSTAD, T. 97. Observations on capein (Maotus viosus} in Newfoundand waters. Cou.n. Meet. int. Coun. ExfJor. Sea, 97 (g) H:: (g) 9. [Mimeo.] 0 '/, '/, 30. 0, 0 '/. 30 _,,' være en muighet for å fi ske på odda før den kommer ti gytefetet, og det må da bi i mai og eventuet i apri. Russerne fisket såedes 000 h på Hamiton Bank i apri og hadde godt fiske på sydvestkanten av Grand Banks rundt O. mai. Kanadierne regisjtrerte gode oddeforekomster i eggakanten omkring 4 N, 4 o V den. og 6. mai. EHer dette kan det være en muighet for fi ske i mai angs egga:kanten og vestover ti St. Pierre Bank. Ved mer efektiv eiting på Hamiton Bank vi en muigens også kunne finne tisvarende forekom ster som de russerne fisket på høsten 973. '/. ;6~ Banks ( syd for 49 30' N) vat tonn og ved Labrador (nord for 49 30' N) tonn (ANON.

16 = U' :n G) ::... _aj ~ <D o... c: ~... e.o...! ~ 78:!:..:!:..STEDER 06 Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim.... Bodø Svovær..... Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre.... I uken I at.. Norges utførse av sjøprodukter fra. januar 7. januar og uken som endte 7. januar 974. Tonn. Fersk Fersk Fersk F~rsk Fersk, Fersk Fersk Fersk sid og sid og Fersk Fersk rød F rsk Fersk yr Fersk Fersk frossen Fersk Fersk skate og Fersk storsid vårsid brising brising aks kveite spette hyse torsk og sei ange makre makre pigghå håbrann rokke å eers i at størje Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. i.istat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. n;:istat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr ' s Annen fersk fisk Fersk fisk i at! MERK; På grunn av avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for «i at». Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for utførseen i at av vedkommende varegrupper over tosteder T kt"n TOLLSTEDER Oso.... Kristiansand.... Egersund Stavanger.... Kopervik Haugesund.... Bergen Forø.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim..... Bodø Svovær Tromsø.... Hammerfest.... Vadsø.... Vardø.... Måøy Andre.... I at.. Frossen sid sid frossen frossen frossen frossen vårsid eers og i at aks kveite makre pigghå brising håbrann 40G Annen Frossen Frossen Rund Rund Rund Rund Rundfrossen rundfrossen fisk 407 Rundfrossen fisk i at 4 Fersk e. kjøt fiet, hyse Stat. nr.istat. nr.ista~;.~stat. nr.\stat. nr.istat. n!".istat. nr.istat. nr.jstat.nr.030.stat. nr.istat. nr , , 8, , O O 94 ' O x Frossen storsid Fersk Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen~ Frossen Frossen e. kjøt hyse torske sei steinbit uer sid fiet fiet fiet fiet fiet fiet fiet fiet eers eers, x Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat.i. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr , 49, , zz O O

17 TOLLSTEDER torsk ange eers sid std og mer tran tran Frossen Satet Satet Satet Satet Satet Satet Annen ~ Khpp Kipp Khpp Satere Veterifiet torske storsid bank isands sid sid satet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk tsk Røykt fieter av Hum ~ Reker Medisin nær i at fisk i at og sid id eers i at fisk torsk sei eers vårsid i at hsk 6 7x x 9x 9x3 9x4 9x 9x6 9x7 9x8 J9x9 Stat. nr. Stat. nr. Sta~ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat.. nr. &a~: Stat. ~Stat. nr. 0x ~Ox St;t. nr. Stat. n;: Stat. nr. Sta t. nr. Stat. nr,i Stat. nr.,stat. nr. Stat. nr.,stat. nr ~ ) , ' ,09 :,9 06 Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø O Åesund Mode Kristiansund Trondheim.... Bodø Svovær..... Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre =~~~~~ ' ' ' O _6 \ I at i I uken i 6! TOLLSTEDER O Os~o..... Industri Sid Herme Herme Annen, '< E Annen Fiske Andre Spesta Sukker ~ Skadyr Stde Tang ~og~ tran, b. Annen Tran og iiske tisk tisk K ippets sid Meke ~3 i:i :::: fiske herme fiskt: ;e atet og herme og og i!jenhg Rå se og avf. tran i at oje brismg småsid herme.g ~ : ~ ~ herme rikk produk hamet anen ttkk fiskeme taremd tt men skinn tran, oje tikk :9 ~'< "' trkk i at ter sdd sat 0gn neske ~~ ~ ~ 30 =~?~ ~ ~ ~ ~;;~ 7 308_ = Stat. nr. ~~ x ~x =~ x4 _ x7 ~~~~ x9 Stat. nr. Stat. nr. Stat. n r. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. ' Stat. nr, Stat. nr. Stat. nr Stat. nr., ' Stat. nr., Stat. m. Stat. nr. Stat. nr ' ,09, , , , ;og 80, 809 so, ~ ~ ~ ; Knstansand :n G) :::J _OJ ~ ro O' ~ co. """"... U' "'() 3 Egersund Stavanger ! 3 Kopervik Haugesund Be;:gen Forø \ Åesund j Mode Kristians.und Trondheim Bodø \ 3 Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy \ Andre I at.. 90 IS ! I uken !

18 A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 1974 14

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 1974 14 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 974 4 4 A V N N H O L D E T D E TT E NR.: Side Fiskerioversikt for uken som endte 3. mars 974. gode driftsforhod fra Vesteråen og sørover. visse distrikter

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NORE GS SILDE SALS LAG ovedkontor ergen Teegramadre sse «Samhad». Sentrabord: 6 60. OKTOBER 966 It Fiskerioversikt for uken som endte. oktober 966.. OKTOBER 9662. ÅRGANG

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krillen. 371 374

Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krillen. 371 374 for tiden. ffiishets ffj0? ~' Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 13-29. JUNI 1978 Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krien. 371 374 Over 1 500 har fått innviget erstatning på i at 11,4 mi. kroner. Fiskeridirektoratet

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11 2. JUNI 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 306 Statig informasjon. 307 Situasjonen for b åkveitebestanden

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 973 26 Fiskerioversikt for uken som endte 23. juni 973. 28. JUNI 973 59. ÅRGANG 26 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger...................... 48 Fiskeriovgivning................

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren.

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11-1. JUNI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag Ryfyke ti Nord-Norge. 6 Lover og forskrifter. 7 Medinger fra Fiskeridirektøren. Forsidefoto: Susan Meri Stavøstrand. Motivet

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24 1. DESEMBER 1977 for besutningene. krav om rasjonaisering. Dette har vært tifee ved Fiskeridii'ektoratet 63. ARGANG Utgis hver 14.

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer