Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars."

Transkript

1 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars Nr. 11 Abonnement kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefoner , Postgiro nr T eegramadresse:.fiske"ytt". Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Det var en god de uvær også i uken som endte 11. mars. Vårsidfisket har hatt enkete gode dagex, men i det store hee hax det ikke vært noen fart over det. Noe nytt om oddefisket fm eigger foreøpig ikke. Torskefisket fm Finnmark, T1 oms og Vesteråen samt Lofotens Ytterside hat vært smått og væ1 hindret. I seve Lofoten.har det etter hvert inntrådt en bedring både fox ga1 n og 1ine og da fortrinsvis for strekningen HenningsværSteine. Også Møre har hatt bedring i torskefisket. Tigangen på øvrige fiskesorter nordpå har vært så som så. Det er imidm tid bra med kveite i Finnmark. Rusefisket er nm~mat. På Møre og Vestandet er det b1 a med pigghå og ti des stort seifiske. / år sidfisket:,det var en de uvær og va:nskeige strømforhod, som har vært generence f01r garnfisket. Settegarnfisket har hatt enkete gode dager både for Egersund og KarmØyområdet, men det har vært meget variabet og i det store hee ite tifredsstiende. Snurperne har hodt det,gående i skjermete farvann i Sunnhordand og tatt en re'kke sn1åfangster. En enket dag (freda g) so det t~i.rmec,ganske rik snurping på fetet utfor Fec}e i Nordhordand hvor det be tatt 88 fangs,ter på,tis. ca h. Drivgarnfisket har hatt enkelte gode dager i,sær på Bremangerfetet, men har i det hee gj orrt: ite.av seg. P.r. 12. mars 1er det iancbrajkt h storsid og h vårsid, tis h, hvor1av iset for e<isport h, satet , (derav vårsid ), ti hermeti1~k , sidoje ,.agn , fersk innenands h. I fjor den 13. 1nars v.a;r det oppfisket~e parti på h, i 1948 den 14. mars på h. T orshefisket: Fisket i Finnmar?: Det rf:ajs rti des gode,garnfangster og bra fangster på kv,eitevad. Hysdisket er nå het bagatemes,sig. U!kefangsten i fytket var på 679 tonn mot 706 tonn uken.før. Av partiet nevnes 4 ~tonn hys e, 2,5 :tonn bros1ne, 38,8 tonn kveite, 13,9 tonn fyndre, 14,6 tonn steinbit og 0,7 tonn uer samt (i04 tonn torsk, hvorav det nå i at.er f.ist<:et 9209 tonn mot 6718 tonn i fjor og 9839 tonn i 1948 sa1ntidig. I år er dtejt heng.t 796J s atet 6984, iset etc tonn, proc h damptran, ~satet 1483 og is et etc h rogn. Tro1~ns: I de for.skj eige dis!trikter var det fra to oppti 4 sjøværsdag~er. Fang,stene var heer små og dehcvkesen er betydeig minch.e enn.før. Fykets ukefangst var på 362 tonn, hvorav 139 for TromsØysund, 96 for Berg.og Tors<:en og 99 tonn for HiesØy. I at er eet fisket 7517 tonn mot 4358 og 9018 tonn de to foregående år. I år er hengt 131, satet 6194, iset 113

2 .etc. 1192, tonn produsert 4418 h damptran, 'Satet 1876 og iset 2382 h rogn. VesteråenYttersiden: Også dette distrikt hadde gj~ennomgående s1må fangster. SjØværsdagenes anta var 2 hee oppti 2 hee og 2 devise. AndØya hadde ukefangst på 60 tonn, Nyksund oppsynsdistrik~ 195 tonn, BØ 06 tonn, Borge 72 tonn, GimsØy 70 tonn. I at er det for V esrt:eråen fi.sktet 6657, for Yttersiden 2804 tonn, tisammen 9461 tonn mot 6416 og 9538 :tbnn samtidig de to fo.regående år. D~t er i år hengi 1430, satet 5596, iset 2435 tonn, produsert 6810 h tran, satert: 2621 h rogn (derav sukkersa1tet 750),, iset og hermetisert 4789 h ( ). Lofotfisket: VIot sutten av uken og i begynnesen av inneværende uke er det inntrådt en forandring ti det bedre. Det fiskes nå godt på garn, ine og med not i 1\ticLtofoten. Eers var ukens fi,ske også preget av bedring for omtate ~et, da især ~or ine og garn, n1en det var atskiig uvær. Ukefangsten var på 7231 tonn mot 8025 tonn samthe uke i fjor. I at er det f1sket tonn m o1: tonn i fjor og tonn i Av fangsten er dert: hengif: 2546 tonn (derav O tonn rotsikjær), satet tonn, iset etc tonn, produs ert h damptran; satet vanig 3259,.sukkersatet 3973, hermetisert 4115, ise1t 1272, fros'set 450 h rogn. I fisket detar det nå 3666 båter med ~nann mot på san11ne tid i fjor 4220 båter og mann. Antaet av IandkjØpere er 291, kjøpefartøyer 101, trandamperier 67. Ti stede i Lofoten 11. mars var 849 garnbåjter, 908 inebåter, 1866 j u'ksabåter og 43 snurpere med føgende andeer i den samete fangstmengde: tonn. Fisken veier 390 ti 470 :kg pr. 100 stk., everhodighet er med tranprosent 53. Fisket for Hegeand og SØrTrØndeag var småftt og værhindret. ]\IIØre n1eder om ukeøkning på 317 tonn. Det var ti des goc:lt garnfiske i Feesdisrt:riktet utf.or Åesund, ik'eedes snørefiske. I Borguncfj orden var eet også bra. I at er det fisket 866 tonn n1ot 1387 og 1528 tonn de to foregående år. Landets samete torskefis~c har gitt ;tonn mot tonn sa~mtidig i fjor og tonn san1 tidi g i I år er det hengt 4943 tonn, satet tonn, iset etc tonn, produsent h damptran, satet h (derav su<~{iers. 4723) rogn samt iset og henn1:etisert h rogn. Taene i fjor var: (ystfisket for øvrig: TrorrnsØ meder om uvær,shindring og ubetydeig fiske. Det be i:nnbrakt 3 tonn skr.ei, 2,2 tonn hys e, 1,6 tonn kveite, tonn fyndre o,g ~tonn uer samt reker. Andenes m eder også om smått fiske, dog at det.er bedring i torskefisket i innevæuende uke (den 13. 1nars). Det be iandbr.a.jkt 61 tonn torsk,,8 tonn sei, 1,5 tonn hyse og 0,5 tonn brosn1 e. On1 rusefisket oppyses at en de.av de va!hge fiskere er dradd ti Lofoten, men at fisket er normat for årstiden. I u~en rbe det ført k:g ev. 1torsk ti T.rondheim, kg ti Bergen, mens en båt ventes ti OsLo fra Hegeand den 15. mar,s. Fra Møre medes.det om ~godt seifiske i.siste uke og noe vanskeig avsetning. Det er især :garnfisket på SunnmØt"e som k!æster så m1eget av seg. U:kefangsten i fyket var 615!tonn, hvorav 5 tonn fjordtorsk, 486 tonn sei, 5 tonn ange og brosme, 24 tonn hyse, 87 tonn pigghå samt mindre men.gcer av andre fiske,sag. J!_[ å Øy hadde en ukefangst på 397 ton. Pigghåfisket er 1godrt og noen garnbåter har aerede hatt føing med S eien på Bremangerfetet. Av partiet nevnes 3 tonn torsk, 22 tonn ~sei, 2,2 tonn, ange o.g brasme samt 3 70 tonn pigghå. Om garnseifisket for Hordaand oppyses at det fauer ujevnt, besrt v~ed Risken. I uken er det ov,er Be.r.gen omsatt om ag kg fisiket for Utsira, Åkra, RØvær, Espevær og HLsken. Fta Sørandet medes om iknende fiske,som uken før med fangst:inengde på 40 tonn fisk og 20 tonn.sid ( tatrt: Østpå)..'? ekefisket: Tron1sØ eLder onn bra rekefi<s1(1e med ukefangst 8000 kg, priser kr. 1,50 ;ti 3 pr. kg. MØre hadde 2200 kg. På SØrandet er,rdmfisket avtakende. Ukefangsten var kg. H åbrandfisket: Det tnedes om en,e111ket håbrandfangst på oa kg i siste u<'e. For Øvrig oppyses eet at.deta:ke1sen i fisket nå ater 1ti å.skue Øke på igjen. Sefa'11,gsten: Meon1 45 og 50 fangstskuter setter i dis1se dager kursen for \Testeris.en, hvor første f.angstdag som k}ent er fa,stsatt ti den 23. mars. FartØyene fordeer seg med noenunde jevnt ant,a.på NordNor,ge (Troms) og SunnmØr e. 114

3 Rapport nr. 7 om torskefisket pr. 11/ Nr. 11, H. mars 1950 Kg. fisk pr. Anvendese Lever Rogn Uke Tran An An Tota Damp ti Distrikt fangst 100 stk. ta ta fangst Hengt Satet Fersk profiske fross. m.m. tran annen Satet Fersk fisk HL ever sent fark. mann tran tonn søyd tonn tonn tonn tonn h. h. h. h. Finnm ar kvinterfiske Troms Lofotens opps.d ) ) ) )5837 Lofoten forøvrig} ) )4789 Vesteråen..... HegeandSaten 'i) SørTrøndeag ) )216 Møre og Romsda )581 Tis År Sammenikning med tidigere år. Tonn søyd torsk 1950 ti 11 /s / / / / / / / / / Anvendese biprodukter... s s: :Es::a =) :a t)~s: b.o+ b.o s: s: ;±::s: ~ b.o i2 i5 Ar P..e s:~ bns: ov 04J i) o ro o i) ro I :> s: ro o o o ~~ ~ro~ i=i~ ~.~ ~... U)... ~ ~... en...,!4... i) s: 1950 ti 11 / / /s / / /3, /s /s /a / Finnmark Lofoten Hege Troms Lofotens forøvrig and Vinterf. opps.d. Vårf. ogvester Saten åen Nord Sør Trønde. Trønde. Møre og Romsda Tis. Anvendese torsk Fersk Hengt Satet og tonn tonn fross. tonn ] stk Lofoten Detakese Pot..e s:..c: ~ ~:~ 100 stk. Kg fisk b./)4j s ~= o W ~ søyd pr. h Kjopo F~ i) ro ro ~~ j ~.b ~ ~< fisk veier ever fart. fark. F1skere ~ 8 rj> p ; / / / / / / ; / / / / / / / / / / / / stk. 2 ) Herav 849 garnbåter, 908 inebåter, 1866 juksebåter, 43 snurpere, hvorav i Østofoten 667/227/1415/43, Vestofoten 166/533/450 og Værøy og Røst 16/148/1. Der er fremrnøtt 291 Jandkjøpere, 101 kjøpefartøyer og i drift 67 trandamperier. 3 ) Herav tungsatet 3259 h, sukkersatet 3973 h. 4 ) Herav ti hermetikk 4115 h, og frosset 450 h. 5 ) Herav sukkersatet 750 h. 6 ) Herav ti hermetikk 698 h. 7 ) 3 h ever oppgitt iset, 8) Ti hermetikk 152 h. 0 ) Iset 164 h ever. 10 ) Herav ti hermetikk 49 h. 11 ) Herav 10 tonn rotskjær,

4 Anvendese Vintersidfisket pr. 12. mars Dagsfangst 6/3 7( /3 b) b h b Eksportert fersk Satet Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands I at /3 111/312/3 I at vårsid I at Tota AH storsid a vintersid ti12/3 1 vinter 1949 ) sid ti 13/3 ':11 b b h h h Fangstredskap: Snurpenot Garn..... ' Landnot ) Omsatt storsid i uken b. Ut nd Spanjerne savner samhandeen med Isand. Av en arrtikike i Morgunbacid den 4. februar framgår det at det for en tid siden be undertegnet en handesavtae meom Isand og Spania. Tre isendinger reiste ti Spania for å underhande herom. En av dem, herr Guido Bernhoft, oppyser ti Morgunbadid, ai de først besøkte Bibao. Der møttes de med.noen fiskekj Øpmenn som hadde handet med Isand tidigere. Samtige uttate sin gede over at interessen for samhande meom Isand og Spania nå hadde våknet på ny. Især var de ve tifredse med at de nå på ny skue få isandsk.satfisk, som de mente var den beste fisken som kom ti Spania. Isendingene v.i særig kunne rfå sogt.satfisk, tran og hester ti Spania. Dårig inefiske ved Isand i år. Ti Morgunbadid ( 16. februar) er det kommet meding fra fiskevær.ene ved Faxafoi om a.t det er smått med fisk på de v'anige fiskepassene. Fok sier at det adri har vær.t verre enn i denne sesongen. På Auanes gjorde 18 båter 15 turer hver og Æ.i(Jk tisammen ba re 825 tonn. I fjor fikk disse båtene 1170 tonn på O turer. En gjetter på at :bisken hoder.seg høyere oppe i sjøen og.innenfor siden, sik,som.en ofte ser på bankene vest i I Økudj upet. V æret har vært bra men fisket dår1ig ikevel Dette gjeder også ine og garnfisket for båjce Kefavik.og N jardvik. Isands produksjon av frossenfisk i 1949 I henhod ti en meding i den isandske pres se be eet i 1949 iføge fryserienes sagssentra i. at produsert ca tonn hurtigfrossen fise Av dette parti er ca tonn usogt. Den so1gte fisk,er ikke i sin hehet avskipet ennå. I disse dager sendes såedes 700.tonn ti U. S. A. hvor frossenfisikmarkecet for tiden ska Ligge bra an (medingen datert 18. februar). Itaiensk firma går i gang med torskefiske på Nyfundandsbankene. Far.tØyene»Genepesca I<< og Genepe.sca IV<< avgikk fra Livorno den 11. februar for å drive torskefiske på N yfundancsbankene. Firmaet Genepesca har som kjent tidigere drevet to skefiske med tråere i arktiske fa:rvann, men ikke på Nyfnndancsbankene. Firmaet~ anegg i Livorno be bombet under krigen og det mi.stet 9.skip. Nå etter 4 år s for~p etter krigen er firmaet restituert og det uttaes at det står mek.tigere og sterkere enn før krigen. De ovenomtate skip på 1400 og 1600 tonn er nye og er bitt by1gge.t i Trieste i eet vesentige for amerikanske ånemider. De er bestemt for torskefiske og eet ene er også utstyrt med fryseanegg. Fangsten under wrene ti Nyfundandsbank,ene,.som antas å vie ta 45 måneders tid,.::ka imidertid.sates. Svensk fiskerioversikt.»svenska Vastkustfiskaren«skriver den 25. februar at eet dåd,ige utbytte av notfisket de s is.te ukene, har bevirket at de som drev det har.suttet av og agt om ti tråcrift enten etter sid eer fisk. I begynnesen av februar gikk tre notag fra Gravarne ti VestNorge for å deta i sice.fisket 116

5 . Iand brakt fisk ti Troms ø mars tiden. januar4. Nr. 11, 16. mars 1950 Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden. januar4. mars Fiskesort Mengde Iset Anvendese Fiet Satet!Hengt tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei... Lange... Brosme Hyse... "' Kveite Svartkveite... Gufyndre Smørfyndre Uer Steinbit... Annen Reker I at h ever og 94 h rogn, hvorav 59 iset, 22 hermetikk, 13 h satet. eer. Etter noen da.gers dårige værforhod og andigge, be yærforhocene bedre og de bohusenske fiskere kunne dra ut og forsøke.seg i internasj anae.farvann. Ti tross for at sicen for anedningen stod temmeig dypt be eet gjort bra fangster. I midten av måneden kom to av føgebåtene ti Danmark med over 2000 kasser sid, som be betat.med ganske gode priser. Også noen fytetråere har gitt seg av,sted ti de samme farvann, men foreøpig er ingen kommet hjem.med fangst. N otfiskernes fangster be tatt noenunde på høyde med.bergen. Sidefisket i svenske farvann.er nå.mindre utbyttegiv.ende enn før og en de fartøyer har agt o.m ti fisketråing i Kattegat. De som driver.f,iske med ine får nå mest torsk, mindre av hyse. Det kages.over at hvittingen ikke er å finne på sine vanhge passer i år. Det er i forhod ti den samete fiskece.takese bare få båter som driver,snur.revacfiske i vintermånedene. Fangstene har vært variabe og fisket devis hindret.av uvær. De feste.snurrevacbåter har fisket på strekningen nord av Hirtshas.ti nord av Hansthomen. Noen båter har også gjort fiskereiser ti Norcsj Øen med veksende resutat. I et par tifee har båter måttet dra fra den ene fiskepassen ti den andre for å treffe på fisk. Tross at det er ganske få båter som fisker i disse farvann i vintermånedene er fiskemangeen ganske påtageig. FisketifØrseen ti GØteborg har i aminneighet vært knapp i vinter og prisene som venteig ganske gode, især på de mest ettertraktete sor,ter. Rekefisket i Nordre Bohusen har vært smått. "Die Fischwoche" om den norske sidesesong Ovennevnte bad for 2. mars 1innehoder en notis angående den nonske fersksidsesong, hvorav det framgår at Norge i eet forøpne å r ekspo"te r.te om ag rt:onn Fiskesort Mengde tonn Iset Anvendese Satet! H~f:e jhengt Guano tonn \ tonn tonn tonn tonn Torsk 1 ) Sei, Lange Båange. Brosme Hyse Kveite Guf., rødsp Smørfyndre... Å... Uer... Steinbit Skate og rokke Annen fisk Håbrand Pigghå Makrestørje.. Hummer... Reker Krabbe... ~. I at Herav ti: Åesund Kristiansund N Smøa BudHustad Ona Bjørnsund Bremsnes Haram Søre Sunnmøre Grip Kornstad Lever 593 h, rogn 43 h. 1 ) Åesund utenom oppsynstiden. fersksid ti Ty.skand for industrie bearbeidese. I år hoder nordmennene tros.s svært gode sideifangster på et høyt prisnivå. Siden koster 18 Dm. pr. centner. År,saken :ti denne dyre fersksidpris er å,søke i verdensmarkedets i Øyebikket gunstige stiing for sideme. Sidemeprisen er s.teget betrakteig på verdensmarkedet, og riktignok hovedsakeig på grunn av.s.tore kjø.p av U. S. A. Der bir s,idemeet anvendt ti svineoppdrett. Et norsk eksportkarte»la,get«erkærte under forhandinger med tyske importører, at Norge på grunn av de høye fiskeme priser ikke var særig interessert i fer.sksidekspor.t,ti Tyskand. T.i tross for de f.remragende nor.ske.sidefangster er eet for tiden ingen muighet ti å få s id ti en biig pris fra N or.ge. Den nå værende høye pris vanskeiggjør i høy grad avsetningen,i Tyskand. Hitti er det bare bitt importert ca tonn femksid ti industrien. 117

6 T aktet ti Svabardområdet og Grønand sommeren Av Birger Rasmussen. For fiskeriundersøkesene i de nordige farvann sornmeren 1949 hadde Fiskeridirektoratet eiet m/k ~?Varchom«, hj~enm1ehøænde i BØ i Vesteråen. Skipet avreist~e fra Harstad nai og '«om ti Bergen den 20. n1ai om morgenen hvor eet med en gang begynte å gjøre kar for turen. Ekspedisjon en startet ira Bergen 23. ma'i og a kursen nordover. Panen tor to1det 1949 gikik ut på at først skue områdene v~ed BjØrn Øya, Spit1sbergen og Østover i Barentshavet undersøkes. Siden :skue :fartøyet ar ]eice ved Jan\d:ayen, NordIsand og GrØnand. Tok Ekspedi sj onsfartøyet M/ K V ardhom. Foto B. Rasmussen. t~et be edet av.fiskerikonsuent Birger Rasmussen, videre dehok teknisk assistent Wihem Rasn1ussen og kjemiker Kjestrup Osen i toktet. M/k» Varchon1«avrei,ste ir.a TromsØ 31. mai, og et hycrografisk snitt fra Fruhohnen n1ot sørspissen z:v BjØrnØya be 'Påbegynt.samn1e dag. Etter at dette yar fuført be der rtatt fortøpende et snitt over banken vest av BjØrnØya. Disse hydrografis1{je snitt viste at varmt Adanterhavsvann hadde trengt fram nordover 'med,ganske stor mektighet. På vestkanten av B j ØrnØybanken var det gode fisketemperaturer på eggen, hvor t~emper.aturen var 45 o C. Forhodene her på eggen vist.e 1en stor forandring fra tidigere år. Både i 1946, 1947 og 1948 hadde vi funnet fo hodsvis kadt vann her ute både i juni og j uh måned. Forhodene nå i år syntes mer å ikne på de bra temperatur og fi,s'<'eforhod som vi hadde f. eks. i 1938 og I.denne okaitet be der forsøksvis satt en inestubb på 1000 kr01k. Der var en 1nengde tråere H stede på fetet, særig tyske og engdske fartøyer som vansi{eiggjorde inedriften. Fangs1ten på inen he 193 torsk mest småfaen fisk. Meningen var å fortsette å fiske innov~er hanken for å se hvordan forhodet å an der. Men da in.espiet under innhivningen gikk i sty.d{jer var dette umuig. F.ra BjØrnØya be der tatt ~et hydrografisk snitt mot SØrkapp, hvor vi n1øhe drivis,en ca. 50 n1i sør av cmdet. Vi :måtte gå v estover og siden nordover angs Spitsbergen i en avstand av 4050 mi av and ik e ti Tampen av I!Sfjordbanken, hvor drivisen suttet. Gjennom Øse s.tr.in1er av is styrte vi inn Isfjorden ti Longyearbyen, hvor de nødvendige reparasjoner Me foretatt. Den 9. juni be fuført ert: hydrografisk snitt fra Isfjordens!munning v estover Isfjordbatrken. På vest 'kanten av Is.fj ordbank,en be funnet bunntemperaturer meom 3 og 4 C., og muighetene for tistedeværese av fisk.skue derfor være de beste. Der be sat.t en ine angs bankkanten, m en {.angsten be bare en iten torsk. Der be ybtrerig,eæ satt en inestubb eng,er inne på ban:æn, m en resutatet be også her negativt. Sannsynigvis hadde torsken ennå ikke truikke.t nordover ti Spitsbergen fra BjØrn Øya. Senere på 'Sommeren har imid1e,rtid både nors{je inefiskere og utenandske trå ere forsøkt å fi,sike både på de sørige og de midtre banker ut for V esttspit,sbergen, og har funnet at torsk var ti stede. Fisket har imid~er,tic på dette fet vært høyst variajbet. På BjØrnØybarrken hadde norske inefiskere,innfunnet seg i midten av juni og de,gjorde da 1ti des tifreds,stiende fangster. Drif,t.en på BjØrnØybanken har vært fortsatt hee som mer,en m'ed veksende hed, men 1stort sett må fisket betegnes som it,e tifredsstiende. I midten av juni be der på VestSpitsbergen rtatt et hydrografisk snitt ov er banken t' tfor Ma gdaena Bay på 79 40' ntjrd. Det viste ~seg.at også så angt nord var bunntempenaturen på bankikanten forhodsvis høy. FiskeriundersØkes.ene i de nordige farvann i de s~enere år har vist at bankene ved Spitsbergen og ved Bj.ØrnØya om.sommer.en har vært dekket av forhodsvis kadt vajnn. På Spitsbergen har der i1<jke foregåt.t r:oe fiske i årene.etter krigen innti 1948 på grunn av de dårige temperaturforhod, og fisken synes i 'StØrre utstrekning å ha trukket Østover i Barentshavet. På fetene v:ed BjØrn Øya og Spitsbergen har der vært u betyde!itg n1ed fisk,i dette tidsrom. I år synes det å h8. :skjedd en endring i di,sse forhod, samtidig med at varmer:e vann har trengt inn over bankene. I dagene juni be der tatt et hydrografisk snitt fra BjØrnØya Østover i Baren,tshavet mort: Skopenba:DJI<'en. P.å banken Øst.av BjØrn Øya var bunnen 118

7 ennå dekket av forhodsvis /kadt vann, mens det for Øvrig i Østhav.et ~synes å ha trengt f.rwm <et stort voun1 2,v varmere Atanterhavsvann. På seve Skopenbanken.syntes tem peraturforho1dene å igge v:e ti rette for fiske og en de f.~s!k:eforsøk be foretatt. Det viste seg at agnet sotm vi hadde on1bord, nen1ig fetsid, var hitt dårig.på disse 3 u:kene vi h'adde hatt det ombord, og 1en stor de av dert må:tte kasseæs. Der ~be dog sat:t: en stubb på 1500 krok på 180 meters dyp, hvor bunnten1!peratuæn var 2,82 C. Vi fiikk her 52 tor.sk, mest 1småfaen fisk. :Sener.e be 1s.att en annen inestubb 10 kvartrrnienger in:ne på banken på grunnere vann. Fangsten be her 83 tonsik, for det n1>es1te s'to,r fisk, men også.en bra de SmåJtor.sk. Der var ingen fiskefartøyer å se på Sko1penbanken, hverken i'n 1 efartøy~er.eer tråere. Tråerne fisket enda enger Øst i Barentshavet ;bortover mot Nov aj a Sen1ja, m,en fisket ~ynes å være megd variabet og.så der. Enkete norske inefantøyer mddte gj.ennom radioteefonen at de fisket 111ede på Kidinbanken utenfor Mur manskkys ten hvor de :gjorde bra fangster av meget stor tors!k. Inntrycrket var at tråerne s.tor't sett hadde vanstkeigheter n1>ed.å finne tors'ken i år i Barentshavet. Sener,e.på sommeren konsentrer,te fisket seg mer på streik1ingen BjØrnØyaHopen og VestSpitrSbergen. Etter å :ha fuf._ør~t p.rt0gr:an1n1et i de nordige farvann returnert e» Vardhom«ti TromsØ, hvor det be gjort kar ti ny ~tur. I H.arstad måt.te skipets masdn etterses samtidig son1 vi fikk montert en tern1:ograf. Den 29. juni kunne snittet Eg1gumJan Mayen påbegynnes. På dette snitrtet hwdde vi.et usedvanig roig vær, og.snittet b1e gj ennomfø.rt i sin he1het. Over banken ved norskeky;s:t!en be der tatt ;s1tasjoner n1ed 1 O 1cvwrtmis av6ta:nd, 1mens der på resten av 'Strekningen.ti Jan Mayen be tatt 'stasjoner n1>ed 50 ikvar:t ;tuis avstand og ned ti 1000 meters dybde. På overfarten be der s,ett sid og hva i overfaten, såedes den 29. juni i posisjon 68 55' Ø. 9 15' og den 30. juni stor fet!sid og hva i posi1sjon 69 20' ø. 5o 20'. Sev om 'Vi så sid i overfaten fik:k vi intet utsag på ekkooddet. På over.reisen ti Jan Mayen var det tet.t tå~e hee tiden, og v i fikk heer ikke seve Øya i sikte. FartØyet fortswtte derfor uten stans cr:ned å ta <et hydrografisk snitt fra Jan Mayen ti L:ang;anes på Isand. Også på he1e denne rt:uren hadde vi.stie vær med usedvanig tett tåke. Omtrent midt meon1 Jan Mayen og Isand hadde vannagene minustem peratur under 00 m. Overfatevannet hadde den karameristi,ske bakke farge hvi1ket skue tyde på at drivis en utfor GrØnand sannsynigvis ~kke var angt unna. I dagene 4. ti 5. jui be ytterigere tatt 2 hydrografisike snitt ov.er bank~ene ved NordI sand, 11e1nig snitt fra Revstangen nordover og et annet snitt fra K:!obeinsskj ær.et in over mot Si,gufj ord. Samrt:i:dig med vånt anøp av Si,gufjord kom også m/k»vartda«inn. Denne v~ar eiet av Fiskeridir.ektor.a tet for sideunder,søke.ser under edese av fisker.i konsuent F~inn Devod. Under opphodet i Sigufjord be der konfer.er,t 0111 de o.bservasj oner som var tatt på begge fartøyer. Det var forutsetningen at fis,<'er.ikonsuent Kristens en skue S tøte ti m/k» Vardho1m«i Sigufj ord. Han skue være n1ed ti GrØnand hvor :han 'skue for.søke snurpenot og.sepenot ombord på andre fartøyer. Imidertid var i<:ike konsu,ent Kr~stensen ankommet, En inestubb er trukket på Bananbanken og fisken søyes. Foto B. Rasmussen. og der be sendt teegram ti Norge. Mens v.i avvenkt svar gijdc båten ut på hankene på No,rdIsand hvor der be fisket en torskeprøve på 300 fisk Da f1sær ikonsuent Krisiensen idc~e 1kun.ne komme før den 12. jui,be kursen satt n1ot Reykjavik. Konsuent Kristensen ankom :ti Reykjavik med fy ti avtat tid, og auerede samn'e dag be kur,sen agt mot GrØnand. Den 16. jui var vi 10pp under Kwpp Farve og kon1 inn i i.sbcuks.en. V,i måtte angt sørov'er for å komnve rundt Kapp Farve. Angående isforhodene henvi ses for Øvrig ti eget kapite. Den 21. jui er vi bitt kvitt ~isen og [~om.met opp på D,anas banke utenfor Isbin~en på V~estGrØnand. Bunnt emperaturen her var 'bar'e 0,17 C., m.en ikeve b1e der fanget 00!torsk med håndsnøre i Øpet av 3 timer. Der be :tatt et hydrografisk. 1sni1tt over Danasbanke og ikeedes ov er F.is~enesbank.enger nord. På sistnevnte banke var bunntemperaturen itt høyere, nemig 0,94 o C, og her be 'i ~pet av nat.ten fisket med håndsnøre ca. 600 torsk, n1.est Sn1åfaen mager fisk. V,i kom t i F(eringehavn den. 23. jui, hvor vi wnkret 119

8 opp v,ed den nye norske sttasjon. De videre undersø:k'eser ved GrØna:nd,be foretatt 111ed det nye Færingehavn eer»asgrikohavn«som basis. På stcusjonen i A:sgriko!havn, son1 er opprettet av A/L Utrustbning. Å esund, san11men m.ed danske interess,ente, fikk vi kjøpe bunkers og agns id. I :de påføgende uker b1e det 1gjennomfØrt fis<ieriunderosøkeser og hydro.grafisk arbeid i farvannet nord for Færingehavn, på Fyasban1ken, Bana:nbanken, Lie Heefi1skebank og Stoæ Heefiskebank. UndersØkesene på V1estGrØnand be avsutbtet 10. august da vi gik:k fra Fær:iu1gehavn sørover. EHer å :ha rundet Kapp Farvd be åer tatt hydrografi,ske snitt ut.enfor Lindenovfjorden på ØstG.rØnand og i<'eså utenfor Kapp To:rdenskjod. UndersØi<ids ene her m åtte avbrytes den 14. august på!grunn av ~isforhodene. På hjen1 tm1en be FærØy.<!ne an,øpet på,grunn av maskinskade. Bkspedisj onen be av.suttet i Ber,gen 24. august. Bygningen i Asgrikohavn som, innehoder trandamperi og mekanisk verksted. Foto B. Rasmussen. Forts. neste nr. Lov og,.,,bestemmeser gitt i medhod av ov. Forsøksfiske med sn urpenot og S'J 1 nkenot i Lofoten. I medhod av Lofotovens 17.endret ved ov av 10. mars 1950 har Fiskeddepartementet utferdiget føgende bestemmeser for forsøksfiske med snurpenot og synkenot i Lof,oten:»I iforsøksøyemed, for å få undersøkt i hviken utstrekning fiske med.snurpenot og!synkenot kan innpasses i Lofotfisket, bemyncl~ges FiskeridirektØren for ses1on1gen 1950 å sette i ga:n:g forsøksfiske i Lofoten med snurpenot og.synkenot etter føgende reger : 1. Det ijng;åes kontrakt om forsøksfiske med 50 snurpenotbr.uk og 10 synænotbruk. Antaet forsøksdetakere kan med depar.tementets godkjenning Økes hvis dette er muig og anses Ønskeig for å oppnå best muig resutat av forsøksfisket. 2. Ti forsøkene ska ny,ttes veskikkete og ve utstyrte fartøyer med 1godt vedikehodte redskaper. Når det gjeder f1or s Øksfiske med.snurpenot.ska disse krav oppfyes:.a. Det må nyttes to fartøyer, ett hovedfartøy og ett hjepefartøy. HjepefartØyet ska være minst 35 fot o.g ha minst 25 HK motor. b. Ett av diartøyene,ska ha ekkoodd. c. Hovedfa.rtØyet må være utstyrt for snurpenotfiske (med dekksnurpe) med nødvendig vinsj eher sp.i f.or innhiving og arbeid med 1 edskap og fangst. d. FartØyene må være utstyrt med godt vedikehodt sei eer torskesnurpenot med dimensjoner ikke mindre,enn 27 X 180 favner. e. Fa.rtØye.ts fører eer notbas må tidigere ha detatt i og være kyndig i snurpenotfiske. f. Under bruk av synkenot står det fritt å ny.tte ett eer fere maskin drevne fartøyer, g. FartØyet.som driver forsøksfiske ska på f01 masten føre et ett synig fagg for å tikjennegi at de fisker med notredskaper. h. Under forsøksfisket kan ikke noen av far,tøyene drive med faststående redskaper. 3. ForsØksfiske tar ti fra det tidspunkt Fiskeridepartementet bestemmer. 4. Et utvag bestående av utvagsformannen og en representant for Fiskeddirektoratet og en representant fra Norges Råfiskags.sags.styre, så v.idt muig i samråd med ett eer fere av de ordinære utvag, kan: a. bestemme tidspunktet for utsetting av faststående nattredskaper etter at forsøksfisket med nøter er begynt, b. bestemme.tidspunktet for utsetting og opptaking av nøter. Herunder kan utvaget tiate at håving som er påbegynt før dette tidspunkt kan fm tsettes innti et bestemt kokkesett, c. treffe andre nødvendige 'reguerende bestemmeser for å s,ikre.orden på fiskefetet o.g hindre koisjoner meom nøter og andre redsmper. Sike bestemmeser ska1 straks innrapporteres ti Fiskeridepar.tementet gjennom Fiskeridi1rektØren, o,g Fiskeridepartementet kan endre eer oppheve bestemmesene. Utvagets bestemmeser går f,oran vedtekter utferdiget av de.ordinære utvag. 5. Utsetting av snurpenot må foregå ti styrbord. Med setting ti styrbord menes at :settingen begynner ti venstre 'pr reiskestimen, sik at fartøye.t må svinge (runde noten ut) ti.styrbord. Snurpef.artØyet ska som tegn på at setting av noten begynner g.i et angt støt i føyten. 6. Den.som først tar ti.å sette ut sin not og Æortsetter med det uten usedvanig opphod, har rett ti det havområde noten krever eer vi omsutte. B~gynner to eer fere ag å sette ut 'sine nøter samtidig, har de ike rett. 120

9 1andbraktfisk ti Andenes i tiden. jan.4. mars Anvendese Fiskesort Mengde Iset Satet Hengt tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lange } t 2 B1åange... 2 Brosme Hyse Kveite... Svartkvei te... Uer Annen fisk I at Lever kvantum h, hvorav utvunnet h damptran. Rogn 389 h, derav 183 h iset, 118 h ti hermetikk. Iandbrakt fisk ti Må øy og omegn i tiden 1. januar 4. mars Fiskesort Anvendese Mengde Iset Satet Herme tikk tonn tonn tonn tonn Torsk Sei ~ Lange Brosme Hyse Kveite... Gufyndre Skat~ Annen fisk... Håbrand... Pigghå Hummer... Reker... Krabbe... I at FartØyer.med snurpenøter eer.synkenøter som driver eer sepes har vikepikt for faststående redskaper. 8. FartØy eer nøter må ikke pa.seres sik at de skader eer unødig kommer i veien for f,iskere.som aerede har tatt ti med sitt fiske. På fet hvor det fiskes med håndsnøre eer snik er det dog tiat't å,sette ut not når noten ikke.ringer inn fere enn to farkoster. Disse må i. så fa ta opp :sine redskaper, men har krav på et rimeig vederag i form av fisk som i mange av minneig overenskomst fastsettes av nærmeste.oppsynsbetjent etter skjønn. 9. N otfiskere som overtrer noen.av foran nevnte bestemmeser eer bestemmeser som er gitt i henhod ti punkt 5 eer som ikke opptrer overensstemmende med god. skikk og bruk på fiskefetet, kan av det under punkt 5 nevnte utvag med Øyebikkeig virkning fratas adgangen ti å deta i forsøksfisket med nøter. Utvagets avgjørese kan innankes for FiskeridirektØren. Anken har ikke utsettende virkning. 10. Overtredese av foran nevnte bestemmeser og bestemmeser gitt i medhod av punkt 5, straffes med bøter i henhod ti Lofotovens 17, og inndraging 'av fangst kan finne sted overensstemmende med str. 36.«I de kontrakter som bir inngått med de uttatte forsøksdetakere er det i tiegg herti bestemt:»under ÆorsØksfisket ska de anvisninger og påegig som gis av FiskeridirektØren eer dennes representant nøye etterføges. Ved.siden.av,at tia:tesen ti for,søksfiske kan trekkes tibake i henhod ti punkt 9 i foran nevnte bestemmeser, kan FiskeridirektØren når som hest stoppe forsøksfisket når dette ikke drives.tifredsstiende, når gitte påegg og anvisninger ikke etterkommes eer det ikke anses hensiktsmessig eer Ønskeig å fortsette forsøkene. Det ska avgis nøyaktig rapport over forsø~sdr iften på sik måte som FiskeridiredØren bestemmer. ForsØksf}sket drives for egen regning og risiko,.og forsøksde.takerne disponerer.sev.over fangsten. De har ikke noe krav på noen godtgjøres.e eer ga ranti mot tap,.sev om forsøksfisket avbrytes etter bestemmese av FiskeridirektØren. Detakesen i for,søksf.isket gir ikke noen fortrinsrett for :framtiden ti å få tiatese ti.notf1iske i Lofoten hvis det bir bestemt at detakesen i notfisket ska begrenses.<< ForsØksfisket tar <ti mandag den 13. mars. Fisk brakt i and i Fin n mark i tiden. januar ti 11. mars Fiskesort Mengde Anvendese Fersk og Fiet Satet Hengt frosset tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Hyse.., c:. ve, Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit I at Leverkvantum 9840 h, utvunnet 3859 h damptran. Rogn 2645 h, hvorav satet 1484 h, iset 1126 h og 35 h fersk. 121

10 i. (\,) tv Norges utførse av fiskeprodukter fra 1. januar ti 25. februar 1950 og uken som endte 25. februar. Fersk Fersk Frossen Frossen Fersk Fersk Fersk Fersk brising Frossen Frossen Frossen Frossen brising Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk sid i at vårsid storsi fetsid forfangst forfangst og små sid i at vårsid storsid fetsid og fisk i at torsk ange sei hyse makre kveite fyndre sid sid sid småsid TOLLSTEDER, Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr ! 4064 tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad... Oso Kristhmsand S.... Egersund... Stavanger Kopervik... Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø..., O O Hammerfest Vardø Andre....., I at.~ w I uken~ 4290 T m=r53591 =~~1 31 ) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for ti ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. z... ~ p> 3 g)... en... <O U o M TOLLSTEDER ~drikstad...!o... istiansand S.... ersund... Lvanger... pervik... ugesund.... rgen.... 1rø... øy... ~sund... Ide... Kr. istiansund N... Tr( mdheim... B s, T: dø... >vær )msø... mmerfest... rdø... dre..... Iat.~ I uken )... Fersk Fersk å uer Stat. nr. 412 tonn r Stat. nr. 409 tonn 2 Fersk Fersk Fersk brosme pigghå håbrand Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 405s tonn tonn tonn Fersk Fersk Fersk Annen fersk Frossen aks Steinbit rogn fisk fisk j at Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr tonn tonn tonn tonn tonn O " Frossen Rund Frossen Rund Frossen Rund Frossen Frossen Tørrfisk Kipptorske frossen seifiet frossen hyse frossen makre annen tisk i at fisk i at fiet torsk sei fiet ~ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat.m~ = tonn tonn tonn tonn tonn tonn toxin tonn tonn tonn s S: 'J z39109 ~ r.4 is

11 Herme Fiskeme tikk Sideme (Herund. Tang me i at t"'rtfiskme) Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr tonn tonn tonn tonn L i682o 149 Guano Se, kobbe Annet skinn og kappm. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. 150R t a tonn tonn tonn z ~... ~ 3 æ ø... co U o SaJtet Satet Satet Satet Satet SaJtet Satet Satet Krydder Krydder Satet Satet Røykt Hummer Reker Andre sid vårsid storsid fetsid skiærsid Nordsjø isands brising sid satet fisk rogn sid skafdyr \ at sid sid brismg i at Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Sht. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr n , 444a , ; , 4~ tonn tonn tonn! tonn tonn tt>nn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn O O o ~ sn 6 n5 '""619 uz ~ s) ~ 4 18 zo ss ~ St. nr. Damp B= j B.un Høyvita BoW~ Side Avfoi Fett Herdet Stearin Fiske Andre Råmt>di Bank miohod. Se! oje medisinsin tran tran bank tran Hå tran Kveite rå fett forstoffer m.v. ~~~ 0 f oje t~~~~ tran tran ojem.v. rettoi c '"""" rå Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.j Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. S Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr t.'i a 1515! tat. nr , , t~ tonn tonn tonn tonn tonn tonn kg tonn tonn tonn tonn tonn tonn svrp.r ogoein im tonn tonn i O ~ ~ ~ ]279 u :ws 12891= TOLLSTEDER Fredrikstad... Oso... Kristiansand S... Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø... Måøy... Åesund... Mode... Kristiansund N... Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø... Hamme.rfeJ::~t... Vardø... Andre... I at.~ uken~ TOLLSTEDER Fredrikstad... Oso... Kristiansand S.... Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø.. Måøy... Åesund... Mode... Kristiansund N... Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø... Hammerfes~... Vardø... Andre... I at.~ I uken*)... a. tv w

12 A.S PUS NES MEK. VERKSTED Teefon ARENDAL Teegr.adr.:.,Pusnes" Nybygging og reparasjon av fiskefartøyer Leverandører av ae sags dekksmaskiner SØRVARANGER FISKERSAMVIRKELAG Teegr.adr. Fiskersamvirke K R K E N ES Teefon nr. 80 Omsetter ae sorter fisk og aks Eget røkeri og fiskematproduksjon Johannes Østensjø & o Haugesund Teegramadresse:,.SJOCO" TØNNEFf\BRIKK Sf\LTLf\GER; FERSKSILDSf\LTSILDEKSPORT Norges Makreag s;l Kristiansand S. Makrefiskernes sagsorganisasjon'.. Afs Eksport av fersk, frossen og satet makre. Sentrabord L. GIS Etabert 1896 AALESUND Teegramadr. Giskefisk Teefon 1412 Teegramadr.: Norgesmakre. FISKE REDSKAPER Skipsutstyr Eksport av ferskfisk, satfisk, kippfisk Fiskedampskipsrederi :Innehaver av: Aaesund Fiskegarnfabrikk Borgund Reperbane RS BERGEN, NORWAY Speciaist NORWEGIAN CANNED GOODS ANDENES FISKERSAMVIRKELAG Produserer: Tørrfisk, Satfisk, Tran Ferskfiskeksport Satet Uer og Båkveite i tønner Nord vågens Fiskeproduksjonsag Nordvågen i Finnmark Kjøper ae sorter fersk fisk. Omsetningsedd: Fiskernes Ferskfjskomsetning, Trondheim, og Fisketnes Samvirkesag, Tromsø. Tranmeieri Egnerbuer. Teegr.adr. Fiskarsamvirke. Tf. 18 a. EID Vårt firma tar mot bestiingar på ae sort.ar trå og vad. Tråarbeidet vert utført av danske fagfok, Ees monø tering og reparasjon av nøter og garn på våre avdeingar: Stongfjo den, Sogn og Fjordane Vibrandsoy pr. HaUDesund Åkrahamn, Karmøy. P'L FISKEREIDSKAP Strandgaten 18, Bergen. ' Teefonsentra RAGNAR RIKSHEIM Henningsvær Innkjøp og eksport av fisk, tran, rogn. Lager av sat, tønner, smøreojer, soar. Teegramadresse : RIKS HEIM Sevrin Tranvåg 1111 Fiskarstrand Kippfisk, satfisk, ferskfisk, sid FRYSERI. KJØLEANLEGG Tf 2, Fiskerstrand SJL Fiskernes Agnforsyning Teefoner: Tromsø Svovær Kjøeager for agn: Vadsø, Vardø, Båtsfjord. Honningsvåg, Havøysund, Tromsø, Svovær. Ørnes. Egne agnbåter. Tiitsmenn i fiskeværene. NORG ENDEFISKLAG 8 /L Hovedkontor: Trondheim Avdeingskontorer: Oso Mosjøen Teegramadresser: Levendefisk TE LE FON ER: Tt'ondheim: Sentrabord Oso: Kontoret U Mosjøen: Kootoret Andasnes: Kontoret AiSEL P. V ALLE A.S.. Sa:ndness.Jøen Teegram adresse : Aks w a 11 e Ferskfisk Satfisk Satet fetsid Kryddersid 124

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten

Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten Fiskeridirektoratets Småskrifter Nr. 3-1952. ' Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten Særtrykk av.fiskets Gang* Utgitt av FISKERIDIREKTØREN AIS BERGEN JOHN GRIEGS B O K T R Y

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november 1948. Nr. 4i Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

:no tnr. På fel1:ert antas det nå å være om hg 40

:no tnr. På fel1:ert antas det nå å være om hg 40 Fi Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide,oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 4. august 949. Nr. 30 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer