Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953"

Transkript

1 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor...fiskets GangHs teefoner.6 93, Postgiro nr; Teegramadresse:.FiskenyttH. Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 93 Værforhodene i uken som endte 30. mai var ikke de beste og reduserte fiskeriene i ende distrikter. I Finnmark ga vårtorskefisket godt utbytte. Det foregår godt inefiske og godt småtråerfiske. Eers var det mindre bra bevendt med fiskeriene i det nordige. Fra Møre og Romsda medes det on devis værhindring for bankfisket, men at mange fartøyer gikk ut etter pinse og befinner seg på fetene. Det er ite agn å få. Kystfiskeriene eers var noe tnindre enn i de nærmest foregående uker. Makrefisket igger fremdees tibake for ifjor, men det er nå tegn på at det setter inn med større fiske. Sidefisket er for tiden størst i Nordand og på Vestandet. Brisingfisket har gjort en bra begynnese i Fredrikstaddistriktet, hvor kastingen begynte 9. mai. V år torskefisket i Finnn,tark: Det oppys,es at inefisket nå er bra i Fimuark rmed størst ~tyng;de over.iandbringesen for Båtsfjord og Vardø. Det t~ajs o,gså rgode Såtråerfangster, især fra Mehamn. Ukefang~sten!be på 43 mot 969 uken før og 4 t~6nn i sane uke i fjor. Det er nå.iandbrakt 3 9 tor,sk under vårfisket nnot rtom :i fjor og 0 08 i 9. Av pa,rti.et er det Jengt,3 089,t:onn, ~satet 843, jset de. 09 rt:onn. D.et er p.roduser~t 38 h damptran. I fisket dei:ok 8 båter.med 0 mann (i fjor ). Det er fremmøtt 63 fiskekjøpere, kj_øpefwr.tøyer og 4 sevtivirker,e. Tor,sken veier gjenn0msnittig 0 kg Jr. 00 stk. Leverhodigh.eten er 00,,f:ranprusenten 4. Landets samede tors!?efiske utgjør i ~at mot.38 i fjor og 6 8 i 9 samt~idig. I år er det!hengt 4 39, :satet 4 96 anvendt ~emk 69 ', 'produser,t 49 h dam'p tran og :brukt 06 ih ever ti annen tran mot i fjor: Vårfisket i Finmnark for øvrig: Uten0m <tonsk be det i sirste,uke i Finnmark.iandbrakt 0 hys.e, 34 rtoinn,sei, 89 ~ hrosne, 3 :kveite,,6,steinhi~t, 4 uer og 64 båkv,eite, son inkus.hr,e ukefan_gjsten på 43 if:onsk :gir sanet ukdangs.t på 63 mot 43 Uken fø r. Andenes: De,t ~mejdes at uerg arbåtene nå er i ferd m~ed å egge om ti vanig inefi,ske. Eers drifter ca. seiganbåter og hadde i u\!en fangster på 800 ti 00 kg ipr. treknig. Sei,en veier gjem0nsni:bthg kg. Levendefisk: Den små'sei som be åssa:tt av Hs «erne før pinse på NordmØre (Æra Gri,pta:ren) er å opptatt og ga i 6

2 Nr.?,4. juni Qb3 uken ti Troncein kg ev. s.må:sei og Bergen kg. Fiskerne everer fortrinsvis sine fangster ti hengning og evencefiskfartøyene nå sev hente fi,sken ved not på fetet, thvi~s ~de vi ha den. B ancfiscet, c)jstfisket: Fra JJiøre og Romsda 'Deces det at været i siste,u ke var mindre bra. De.feste bankfartøyene kom inn før pin:se rog.sis,t e ukes tiførser er derfor nindre 'enn før. Det har vært ite agn å få. Fykets ukefangst be 0, hvorav 33 torsk, 04 sei, 9 tmn ange, 0 båange, 0 : brosme, 34 hyse, :kveite, ca. skate og itt skadyr. Sogn og Fjordane: MåØy og omegn,hadde,u:kefangst på 36,, hv.orav torsk, sei, ange, brosme, 4 hyse. i ordaand: Ukefan gsten utgjorde 4,, hvorav 0 evende fisk, derav,8 ~t onn :smås ei. /,'o gaand: Umfangsten,be på 0 fisk, hvorav meget yr. Swgcrakk)Jsten hadde ik'g fisk og Osofjorden 000 kg akrefisket: Det kjøhge og noe uroige vær a en denper på akrefisket også i ~forrige uike. Den. juni medes eet imidertid om varnere vær og,meget rikt fiske. U:kefang sten pr mai utgjorde 440 0t 8 ~ i :san me uke i fjor. I.ah er det i år fisket 360 mot 43.samtidig i fjor. Det er sogt.tihjemnebruk t onn (i fjor 690), frosset 0 :rom ('i fjor 8), ~eksportert iset 86 (i fjor 33), ever't ti f6rne 44 (i fjor 309), agn 3, henn.etikk 4, sating, røking 3 og a:nnet.!åbrann: En de håbrannkutter'e g:ikk ut ebter,pinse og ingen er kom:m.et inn igje:n for~e~løpig. S!wdyr: Av reeer hadde Osofjorden kg kokte og 00 kg rå, S:kag erakkysten 000 og kg, Rogaand 000 og 3000 kg, VIØre og Ronvsda 00 kg. Av 'er hadde \IIØre og Ro msda 400 kg, \!IåØy L00 kg, Rogaand 6000 kg og Skagerakkysten 3000 kg..s'idcfiscct: Det foregår fremdees et ;godt snåsidfiske angs Vestandskysten. For Haugesund og distriktene.syd fur Bergen var ukefang;sten skj., nord for Bergen 8 8 skj. eer tiswmeu 083 h. Utenom dette,be eet fisket 90 h f.orfangstsid. I distriktet BuhoLmsråsaStad be h av en sanet ukefangst på 9 3 O h tatt,på N.ordmØre, dessuten hadde S.unrrmy)re og Rmn~sda en de fiske. Det he fisket 368 h fet,s.id, hvorav ti.siceme4 h og ti agn 696 :h. Av.småsid (mussa) be det tatt 6 04 h, at ti fabri'dc I N ord,norge.er det Nordand son har en de fiske. D.en scvnj ede ukef:agst er :på 8 00 h ot 6 0 h uken 'før. Av fan;g,sten faer 00 h på Nordand, hvor:a:v på Hegeand 460, Sagfj ord i HamarØy 0, Tysfj ord 80, Ofoten 8030 h. DessntenibLe det på Jarfj ord i Varanger, Finnmark Æisket 000 h. Pr. 30. 'Trai er det o:ppfi sket 60 h fet og forfangstsid samt 60 h:.s~må~s.id (i fjor ), hvorav henhodsvis eksportert fersk , satet, ti hernetikk 04 44, 6 sidoje , agn , fersk innen Brisingfisket: Bri,singfi,gket :i Ytre Osofjord ti og med Aust Agder begynte 9. nai, ikeedes fisket nordenfor.:)ognefjorden, n!ens Indre Oso'fjord og!strekningen VestAgder~Sognefjorden er sa_jerret innti. juni. Det har sått ti ned en de fi.ske på strekningen Ia.nkØKr.åcstadr}m den, dessuten har det vært st,engt 4000 skj. ved N esbryg~gen, NØtterØy og vært sat t enkete steng ut,for F.redri(Jstad. At ~i at ~er det innmedt 99 steng på tisamn.en 6 80 skjepper. Det opppses at kvaiteten ti des er itt småfaen, men at utkastprosenten ikke overstig er 30 pst. Det varierer med,fra 0 ti 00 ~pst. brukbar vare i åsene. Fett JWosenten er tifr.edsstiende ned aminneigst 9 ti 0 pst., inne i Krå(stadfjorden, :pst. I dirsh.i!ktet nord for SognefJorden er :det,stengt 400 skj. i Sunnfjord. Fortsettes side. 66

3 Rapport nr. om skrei og oddetorskfisket pr. 30fs 93. Distrikt fangst finnmarkvinterfiske Finnmark vårfiske 43 Troms... Lofotens opps.d... Lofoten forøvrig.. \ 8 HegeandSaten... Vesteråen.... f NordTrøndeag.. Sør Trøndeag... Møre og Romsda. = Tis. Mot i 93 ti''/, % Kg fisk pr. 00 stk. fisk h ever søyd 0 00 ta pro Uke Tran An 4 ) mann 0 0 ~ fiske fark. sent Anta Totafangst Nr. g, 4. juni 93 Anvendese Lever Rogn Hengt Satet Damp ti fersk tran Satet fross. annen tran fersk m.m. h. h. h. h ) ) )09! )3 3 ) ) 4 )04 6 ) )96 4 )03 8 )3 4 9 ) ) ) ~,~~~ : : L ~ : C Vårfisket Finnmark s 90 ' ' : ,8 go ) ) Herav 960 motorbåter. Det er fremmøtt 63 andkjøpere, 4 sevtivirkere og kjøpefartøyer. Det er i drift 46 trandamperier. ) Herav tung satet 99, sukkers:ttet 636 h. 3 ) Herav fersk rogn, frossen 44 og hermetisert rogn 36 h. 4 ) Herav tungsatet 44, sukkersatet 88h. ) Herav ti hermetikk ) Herav ti hermetikk 3 h. ) Herav ti hermetikk 0. 8 ) Dessuten sogt fersk h. ever. 9 ) Herav ti hermetikk h. 0 ) Herav 9 h. ti hermetikk ) Herav 9 rotskjær. ) Herav ti hermetikk 8 h. ) 4 h ever anvendt fersk. 4 ) Herav 04 rotskjær. ) Dessuten h. surtran. 6 ) Herav ti hermetikk 69 h. ) Herav ti hermetikk 0 h. 6

4 0 Nr., 4. juni 93 Fetsid og småsidfiskef /0/ 93. FinnmarkBuhområsa ) BuhområsaStad StadRogaand ) Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport Satet Hermetikk Fabrikksid ' Agn Fersk innenands : I at ) Desuten 88 h tråsid. ) Desuten er oppfisket h odde h fabnkkvare og 4 h h agn. Grimsbytråer everer i Hoand. Utandet. I sine utgaver for 6. mai gjør både <<Fish Traces Gazette>> og «The Fishing News» atskiig best av at en Grimshytråer mot sedvane everte sin fangst på kontinentet ' i dette tifee i Ijmuicen. Det var tråeren «N orthern Gem», som hadde tatt fangst på 3300 kits i isandske far vann, og everte 300 kits av fangsten for en kjøpesum av f 4300 i nevnte hoandske havn. Forhodene.på eet britiske marked har i noen tid vært temmeig vanskeige og få tråere har oppnådd baanse,f.or turen. Rederen Mr. Bennett uttate at det hee var et eksperiment, men.at han var nokså tifreds med restutatet. Hoenderne hadde uttat, at de ikke trodde de vie ha vansker med å få sogt fisken i Ijmuiden. :Mr. Bennett fremhodt for Øvrig, at han syntes eet virket temmeig narraktig å a en britisk tr.åer evere i Hoand samtidig med at tyske tråere everer i Grimsby. Det er ikke tvi om at rederier som N orthern Trav,rers og andre større konserner vi ta opp evering på det hoandske marked, dersom dette gir tifredsstiende priser, og hvem kan bebreide dem eet, sier <<Fish Traces Gazette». Korte turer gir godt sagsresutat for et par britiske tråere. I henhod ti den for Humberområdet innførte begrensning av fisket i fjerne faryann undergår av Hus stor tråere for tiden sin årige survey idet de medregnes som oppagte. Fiskeforsyningene i havnen har hodt seg meget store, og markedet er,f,ortsatt trykket. Dagig har eet vært evert betrakteige kvanta ti fiskemefabrikkene onsdag aene stod eet stones fisk u sogte i havnen. I Øpet av rnånecens 9 første dager har 30 fisk stått usogt i Hu. Midt i hee den aminneige.trykkethet har man hatt to enke ysere resutater av korte tråturer. Mandag.gjorde Grimsbytråeren <<Vanessa>> tihørende Atas Steam Fishing Company, Ltd. 46 pundstering på 0 kits fra en c;)gns tråtur ti isandske farvann. Saget foregikk i Lrimsby. Forrige torsdag oppnådde Hutråeren <<Princess Eiza hct» tihørende St. Andrew'.s Steam Fishing Co., Ltd., f 4649 for H8 kits fra en døgns NordsjØtur. Innen fangsten hadde skipet 40 kits ysing, som ga gjennomsnittig f, 30 pr. kit. (The Fishing News 6. mai). Store driftstap for tråerrederiene i Hu i fjor. FØLgende gjengis fra <<Fish Trades Gazette» for 6. mai: «Hus 0 tråerrederier med fåter på fra ett ti femogtyve fartøyer hadde et gjennomsnittig tap på f, i fjor, be eet fortat representanter for den engeske presse, som foreden besøkte Hu etter invitasjon fra British Trmvcr Feceration. Mr. D. Dunn, som er eder for fiskerinæringens Økonomiske undersøkeseskontor sa: «år kommer stiingen oppagt ti å bi ennå verre. Det kan ikke være tvi om det. Prisutvikingen må endre seg radikat fra nå ti sutten av r et, dersom eet ska bi noen bedring.» Mr. Dunn redegjorde nærmere.f,or hvordan eet hadde gått nedad med Hunbertråernes inntekter, og ga opp ta for de tre siste år gjedende tiden fra. januar ti. mai i hvert av dem. Mens Hus fiskefartøyer gjennomsnittig hadde fangstinntekt på f, 36 pr. dag i 9, var inntekten fat ti E i 9 og ti :E 08 i år. \!Ir. Dunn pekte på at 80 fots kassen av tråere sev U ten avskrivnino er for verdiforringese der kapitaforb rentning måtte gjøre :E 3 dagig for å dekke utgftene, mens 0 ti 9 fots kassen måtte kare f. 4. Hovedmengden av den i Hu hj enmehørence fåte hørte ti disse st)6rresesgru.pper.... Formannen.i Hu Fishing Vesse 0wners.. Assocmtwn.Vfr. H. \ivright oppyste at Hutråerne i 949 iandbrakte 9 000, mens fangsten i 9 å avere ti tross for at ytterigere 4 tråere var bitt satt i drift. Det var sant og riktig at fangstene i 9 innbrakte :E mer enn i 949, men dette be mer enn utignet gjennom Økede omkostninger. Bunkersregningen. aene hadde steget med :E og recskapsomkostnmgene med mer enn f, Abonner på Fiskets Gang! 68

5 Japan utvider aksefiskefåten. Den japanske fiskerinæring har sendt inn søknad ti de behørige myndigheter om adgang ti å fiske etter aks den nordige de av Stiehavet i sesongen som begynte i mai måned..søknaden gjeder 6 moderskip på fra 000 ti 400, 9 fangstfartøyer og 3 undersøkesesfartøyer. I den av myndighetene i november utsendte meding om panene for aksesesongen i 93 het det seg, at ikke mer enn 8 fangstfartøyer og undersøkesesfartøyer skue deta. Det var bitt åpnet et område med omtrentig utst! ekning fra AtkaØya i Aeutene vestover ti Kamchatka og N ordkuriene. Myndighetene meddete også at fisket måtte drives overensstemmende med bestemmesene Tremaktsfiskeriavtaen (Canada} apanusa). I fjor bestod den japanske aksef.iskefåte av 3 moder skip, 0 fangstbåter, to oppsynsskip og to undersøkesesfr~.rtøyer. Den samede fangst utgjorde stk aks. 9 be et rekordår for svensk fiske. FØgende.gjengis fra <<Svenska Vastkustfiskaren» for..mai: I den midertidige fangststatistikk som er bitt utsendt av Statistiska Centrabyrån oppgis totafangsten av det syenske satvannsfisket for 9 ti 0 00 ~, hviket er mer enn pst. høyere fangst enn i 9. 9 har derfor eet største fangstkvantum som noensinne har vært opptat. Det meget.gode resutat av fisket 9 bir også fremtredende ved sammenigning med det tidigere beste år 948, som hadde De på Østkysten iandbrakte mengder var omtrent av sa:mme omfang som året før, men både syd og vestkysten viser kvanititetsøkninger før.stnevnte kyststrekning med 9 pst. og den sistnevnte.med 0 pst. Den i utandet direkte everte mengde, som i 9 sank som føge av mindre everinger i Danmark overskred i 9 nivået i 90 med nærmere 30 pst. Bant de forskjeige fjskesorter dominerte som vanig sid og strømning med pst. av hee fangstmengden. Økningen i totafangst skydtes også vesentig disse fiskesag, hvis samede kvantum steg med 8 pst. Bant andre viktige fiskesorter Øket fangsten av brisnig med pst., orsk med 30.pst. og makre med 6 pst. Avtakende fangst var mest fremtredende for aks, nemig med hee 30 pst. ange med 3 pst. og å med 0 pst. På ~Ostkysten be det iandbrakt 6 6 fisk. StrØmningsfangstene var på eet nærmeste uforandrede, mens torskefangsteti Øket kraftig. For å og aks fant eet sted en mindre reduksjon. Totafangsten på sydkysten oppgis ti 3 03 fisk og Ø(Jningen fat nesten bare på torsk. Torskefisket var godt hee året. Fangstene av å og aks å avere på denne kyststrekning enn i 9. Fangstkvantumet av sid var ike stort som det nærmest.f,oregående års. For Vestkysten be totafangsten Det var først og fremst fangstene av sid, brising samt visse torskog fyndrearter som viste Økning i 9. Sidefiskeriene ga stort sett godt utbytte. Isandsfisket resuterte såedes i nesten dobbet.så stor fangst som i 9. Facenfisket var reativt godt. Linefisket etter ange og åefisket ga derimot dårigere resutat enn i 9. Nr., 4. juni 98 Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden. januar3. mai 93. Fiskesort Mengde Anvendese Satet/ H:~e~Hengt/ Iset Fiskeme torin Torsk Sei Lyr Lange Båange Brosme Hyse Kveite,., Guf., rødsp... Smørfyndre... Uer... Skate og rokke 3 3 Annen fisk Håbrann Pigghå Makrestørje.. Hummer Reker Krabbe... t. Herav ti: I at OS Åesund Kristiansund N Smøa... 4 BudHustad OnaBjørnsund 3 3 Bremsnes Haram... Søre Sunnmøre Grip Kornstad Leverkvantum 4 09 h. Leveransene av fangst direkte i utenandske havner Øket som nevnt kraftig i 9. Såedes Øket everansene i Dan mark på ny og å høyere enn i 90. Da everansene i Storhritannit æisr av sid var betydeig større enn tidigere Øk,et totataet for svenske fiskeres direkteeveranser med pst. i forhod ti 9 tross nedgang i sagene i vesttyske havner. Den i 9 iakttatte stigende tendens i fiskeprisene var mer.<ibar for de feste viktigere.f.iskesorter også i 9. \ icdeprisen for hee,fangsten sank imidertid fra 63 Øre pr. kg ti 6 Øre først o.g fremst som føge av den sterkt )6kece s icemengce. Den samede verdi av fangsten i 9 utgjorde,4 ii. sv. kr. eer om ag pst. mer enn i 9. Økningen skydtes devis eet større fangstkvantum, devis prisforhøye ;er for visse fiskesorter. På de forskjeige kyststrekninger var stigningen i fangstverdi i 9 føgende: Østkysten pst., Sydkysten pst. og Vestkysten pst. Verdien av den i utandet direkte everte fisk å 30 pst. høyere enn i 9. 69

6 Nr., 4. juni 9 Isands fiskeeksport januar/mars 93 og 9. I januar/mars 93 og 9 er det bitt eksportert føgende mengder: Kippfisk..., Satfisk, vasket og presset.... Satfisk, uvirket.. Satete bukapper. Ferskfisk, iset. << frosset. Frossen rogn.... Tørrfisk.... Hermetikk.... Satsid Frossen sid.... Damptran.... Rødfiskoje.... Sidoje Sideme..., Rødfiskme..... Fiskeme.... Hvakjøtt.... Satet rogn..., Satet rogn ti agn Mengde i 000 kio Jan u ar /:mars 93 :J Svensk fisk i rike mengder venter på viige kunder Verdi (f.o.b.) 000 is. kr. Jan u ar /mars _ <<Svensk Fiskhance»s maiutgave innehoder føgende eder myntet på situasjonen omkring streiken i svensk næringsmiddeindustri: I motsetning ti det de feste ventet seg har de to tførste ukene av næringsmiddekonfikten gått fiskebransj en sporøst :forbi,.konstarerer gøteborggmssistenes taentfue representant Morten Andreasson i en samtae med Svensk Fiskhande. Fra sin pass hør han jo ha ganske god utsikt over frontstiingen, og hans inntrykk viser seg å fae godt sammen med de erfaringer vi har kunnet innhente om konfiktens vid<:ninger på fiskeomsetning;en andre steder andet rundt. Virkningene har i hvert fa hitti ikke bitt hva nan regnet med. I den utstrekning tigangen på kjøtt minskes og den aminneig e konfi.ktsituasj on tispisser seg, ma imidertid fisken komme ti å bi sterkere etterspurt. På den annen,side må en skjerp ing og utviding av mnfikten også gjøre myndighetene mer oppsatte på å få den ut av verden. Store ferskfiskoverskudd forekommer fremdees i GØteborg, beretter herr Andreasson. Frenjf,or at er det overskudd på makre, som tynger markedet. Vastkustfisk ska aer.ede i de to første fiskeukene ha måttet avta betydeige kvantiteter. Ikke minst av denne grunn er makrefiskerne begeistret for en ny avtae med Ø sttyskand om avtak av ikke mindre enn 000 søyd, fersk makre. Panikken ved konfiktens inntreden be ikke angvarig, fortsetter,herr Andreasson. Begge de første dagenes kjøperush ebbet hurtig ut i GØteborg, da distriktene utover andet hacce forvisset seg om at de kunne f.å jevne fisketifj,)rser derfra. Normat peier GØteborg å ha stor fisketiff,i:se på denne år.stid, og det er muig at tiførsene ved konfiktens begynnese Øket noe på grunn av utsiktene ti!'tørre etterspørse på fiskemarkedet og dermed høyere pris enn minimumsprisen, eventuet garantiprisen. Ti en begynnese gikk ogs.å prisene i if,iskehavnen noe opp, men eet inntraff snart et omsag, og nå er de normae, _i a ti og med i visse tifeer avere enn før konfikten. Detajprisene gjenspeier denne utviking. Het bortsett fra kunnskapen om at prismyndighetene.sevføgeig mej stpr~te oppmerksomhet føger prisutvikingen i en situasjon som enne, er konkurransen meom fisekehancerne så hård, at ingen av dem uten.å 'Skaffe seg ris ti egen bak vi fae for fristesen ti å skaffe seg en uberettiget stor avanse. Skoer samt miitæret og sykehusene har i eet siste begynt å kjøpe mer fisk, har man inntrykk av i GØteborg. Hva gøteborgerne sev angår, er de av tradisjon store fiskekonsumenter, og eet.ska noe ti å få dem ti ytterigere å yjke sitt ;f.orbruk <Så enge som sakterforretningene er så veforsynt som tifeet er under tredje uke av konfikten og GØteborgs saktehus ekseerer i «juesakt» i midten av mai og midt under,en het konfikt. Ute i distriktene har omsetningen av fisk vært norma. Herr Evert Ericsson i Vasterås uttaer: «Overraskende nok merket vi heler minket omsetning av fisk de første.konfi.ktdage.ne. En noe Øket etterspørse merkedes dog aerede fredag og Ørdag i første konfiktuke, og antakeig vi den også Øke senerehen.» Fra LindkjØping beretter en handende at den første konfiktuken faktisk be en av de aer dårigste uker for fiskesag hitti i år. FØrst etter ukeskiftet inntrådte det en \'iss ysning. Liknende medinger foreå også fra andre steder. Saken er, frenhodt en annen ekspert på fiskesagsområdet, at pubikum hadde hamstret ikke så ganske ite. Frossenfisk vinner terreng i Sverige. IfØge sjefen for MarabouFindusfabrikkene (Freia) i Sverige herr Lars Anderfet finnes det for tiden omtrent 000 enkete og kooperative butikker som.seger dypfrosne produkter. Aene på den private sektor finnes det 4000!:ådanne butikker, derav i Stoc<!hom nærmere 00. Bortsett fra Stockhom, hvor konsentrasjonen er sterkere, fordeer sagsstedene for dypfrosne varer seg godt over hee andet. Distribusjonen ivaretas av grossister med egne fryseagre for tiden ca. 30 sådanne. Spinat er bitt en enorm suksess, fremhoder herr Anderfe It, og,er fremdees det dominerende produkt, men også fi,sken hoder på å trenge gjennom. (Svensk Fiskhande mai 93). Esbjergkutter fra Barentshavet ti Grimsby med rødspette. Vestjysk Fiskeritidende,f.o.r 4. mai beretter at Esbjergkutteren E 636 «Karen HjØrdis» som første danske båt av året fra fiske i Barentshavet har evert i Grimsby. Fangsten bestod av ca kg rødspette og innbrakte kroner. 0

7 Det er mange som mener at en så stor ast burde ha innbrakt mere, men eet bør erindres at rødspetten fra Barentshavet på denne tidige årstid er temmeig mager, og at kutteren for Øvrig hadde ca. 3 rom små rødspette, resten stor. <<Karin HjØrdis» var bare i havn i timer og er nå på ny på vei ti samme fiskefet. Stort sag av frossen rødspette ti Israe. Eksporten av frosne rødspetter ti Israe fra Esbjerg ~c m periodevis har vært av stort omfang, bir nå gjenopptatt, og eet er utsikt ti 34 skipninger i den nærmeste tid, In iver \restj ysk Fiskeri tidende den 4. mai. T sutten av uken kommer SvenskaOrientLinjens <::Yasaanc» ti Esbjerg, hvor den ska aste 3400 frossen rødspette for Te Aviv og Haifa. Det store rød spetteparti er sogt av to fiskegrossister fra Esbjerg. De tyske fangstinnskrenkninger for uer ute av kraft. For havfiskets vedkommende be fere i de,f.orøpne uker og måneder trufne overenskomster, hvis må var rt utjevne ferskfisktigangen både med hensyn ti mengde og sortement,.satt ut av kraft. Bant annet be de fangstinnskrenkninger som gj a et for fisket under norskekysten fra og med Svin Ø ti og med KvitsjØen opphevet, etter å ha shtt ved makt siden. februar. I sin tid var det bestemt, at norcsjøfiske med skip under 400 brt. og sidefiske med skip av ae størreser i N orcsj yien skue foregå uinnskrenket, men at ikke mer enn 0 pst. av asjen skue settes inn på norskekysten og i KvitsjØen. Gjennom denne forhodsrege vie fiskecamperinnsatsen på Isandsfetene bi forsterket, sik at markedet kunne bi tiført et rikhocigere sortement. Denne innskrenkning av,f.isket på fangstpassene er nå bitt overfødig. Innti sutten av august ska eet i henhod ti en ny oyerenskomst ikke fisket ved BjØrn Øya. Hensikten med denne forhodsrege er ikke å beaste markedet med avfaende kvaiteter. I de kommende måneder bir det nemig ved BjØrnØya tatt en meget iten og bøt torsk, som ikke tifredsstier de Økende kvaitetskrav. Da tiførser derfra høyst sannsynig vie bitt stående over på auksjonen uten kjøpere, vie føgen bare bitt en unødvendig beastning av utj evningsfoncet. Etter at fangstin.nskrenkningene for sei aerede har vært opphevet i fere uker, er nå også på et senere tidspunkt innførte fangstbegrensning for uer bitt satt ut av kraft. UertifØrseen var bitt innskrenket ti maksimum 3000 zentner pr. fiskedamper pr. tur. Ae tiførser over dette kvantum måtte everes,f.iskemefabrikkene uten pristiskudd. Også denne forhodsrege er bitt unødvendig, da etterspørseen etter uer i den senere tid har vært større. (Agemeine Fischwir.tsohaftszeitung 3. mai 93). Statens fiskarfagskoer. En orientering. Kravene ti kunnskaper er i dag større enn noensinne før for den som vi hevde seg i vårt moderne samfunn. Dette gjeder også fiskerne. For å gi,f,iskerne høve ti å skaffe seg soide kunnskaper både.i navigasjon, fiskerifag, Fisk brakt i and ti 30. mai 93. Fiskesort Mengde Torsk Hyse Sei..., Brosme... Kveite o 3 Båkveite Fyndre Uer Steinbit... 0 I at 809 Nr., 4. juni 98 Finnmark i tiden. januar Anvendese Fersk og Fiet Satet,Hengt[Fiskefrosset me O : Lever: 39 h. Utvunnet damptran: 4 8 h. Rogn: 38 h Iset 8 h. Satet: 63 h. ) Herav 63 rotskjær. M a k r e f i s k e t. ) Anvendese Uken ti 93 I at 9/ pr. 9/ ) 9 pr. 30/ kg kg kg Fersk innenands Fersk eksport S Frysing '' Sating Hermetikk Fietering Agn Forme.... Røyking Diverse I at ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. motorære og mataging har staten opprettet fiskarfagskoer hvor fiskerne kan få gratis utdannese på en av skoenes tre injer: høvedsmannsinjen, motorinjen eer kokkeinjen. For tiden har en fire fiskarfagskoer i gang, en på Aukra ved Mode, en i BodØ, en i ForØ og en i Laksevåg ved Bergen. Dessuten er det en skoe under bygging i Hon.. uingsvåg, og en venter at denne skoen kan ta timed undervisningen høsten 94. Ae skoene har høvedsmannsinje. Motorinje er det hare ved skoene på Aukra og i Laksevåg, og kokkeinj e t are ved skoene i ForØ og i Laksevåg. Skoen i Honnings Yåg vi få ae.tre injer. Hø'vedsm.annsinjen fører frem ti kystskippereksamen av. k. og ti,fiskerieksamen. Ky.stskippersertifikat av første kasse gir h. a. rett ti å føre.f.a.rtøy på innti 00

8 Nr.. 4. juni 93 Statens fiskarfagskoer Nytt skoeår 93. Høvedsmanninjen (fiskeskipperinjen). Kurset tar ti. september og varer O måneder ved de faste skoer på Aukra, i BodØ, i ForØ og på Laksevåg ved Bergen. Kurset fører frem ti fiskerieksamen og kystskippereksamen av. kasse. Dessuten gis undervisning i radioteefoni. Det kreves attest for minst 4 måneders fartstid på dekket fartøy etter fyte år med detakelse i fiske, attest på fastsatt skj erna for fargesans, syn og hørse og de attester.som er nevnt nedenfor. Kokkeinjen. Ved if.iskarfagskoene på Laksevåg og i ForØ tar nytt måneders kokkekurs ti. september f..c. Kursene tar sikte på utdanning av byssepersone ti fiskefåten. Det kreves attest for fartstid på dekket fartøy etter fyte år, praksis fra byssa og de attester som er nevnt nedenfor. Motorinjen. Ved fiskarfagskoen på Aukra begynner nytt måneders motorkurs. august f.k. og fra. september f.k vi det bi satt i gang et nytt måneder.s motorkurs ved fiskarfagskoen på Laksev.åg. Kurset tar sikte på utdanning av motorpassere ti fiskefåten. For å bi opptatt kreves attest if.or minst års fartstid på dekket fartøy med Øvese i behanding av motorer. Ved ae tre injer får eevene fritt opphod i internat og fr i undervisning, og de får dekket sine reiseutgifter ti og fra skoen. LærebØkene må de betae sev. Nærmere oppysninger får en ved å vende seg ti skoene. For ae tre injene kreves dåps eer fødsesattest, vitnesbyrd fra fokeskoen, vandesattest fra ensmannen eer annen offentig myndighet og vanig heseattest. SØknad om opptakese sendes vedkommende skoe innen 30. juni f.k. Fiskeridirektøren. _j på fangst og fiske. Undervisningen varer i 0 måneder og kursene begynner. september. Eevene må ha minst års fartstid på dekket far.tøy med detakese i fiske før de kommer inn på skoen. De har derfor at en de kjennskap ti fiske når de begynner ved skoen, og en søker ~. utdype disse kunnskapene og samtidig gi eevene kjennskap ti annet fiske enn det de har drevet før, ti andre fiskemetoder og andre fiskefeter, sik at de kan bi i stand ti å egge om eer utvide.sitt yrke på en fonnåstj enig måte. Kunnskapene i.fiskeriære gir videre eevene et grunnag for å vurdere fremtidsmuighetene i tf.iskerinæringen og ti å kunne gj Ør,e.seg opp en vebegrunnet mening om de aktuee spørsmå som reiser seg når eet gjeder fid<:eriene. N avigasj onsoppæringen gir soide kunnskaper både når det gjeder kystnavigasjon og.seiaser over havet. I forbindese med.na vi gas j onsoppærin,gen f:år eevene dess Statens Kjøemaskinistskoe, Trondheim. september 93 vi det bi satt i gang et 0 måneders kurs som ved teoretisk og praktisk oppæring ska utdanne kjøemaskinister for større kjøeog fryseanegg. Undervisningen omfatter. føgende fag : kjøeteknikk, regning og fysikk, maskinære med maskintegning, grunnag for eektroteknikk, norsk, eementær kjemi, varebehanding, driftsteknikk og førstehjep. Undervisningen er gratis, men eevene må regne med å hode ærebøker sev. Skoen vi sannsynigvis kunne disponere en de mider ti stipendier. Eevene må.sev skaf,f.e seg boig. Minsteader ved opptakese er 9 år. Nærmere oppysninger får en ved henvendese ti skoen. SØknad med oppysning om utdannese og praksis sendes ti Statens KjØemaskinistskoe, NidarØ, Trondheim, innen. jui e. å. uten oppæring og Øvese i bruk av raciopeiing og ekkoodd, og de får høve ti å ta radioteefonisertifikat. Ti sutt kan en føye.ti at skoene.gir eevene kunnskaper i motorære og eektrisitetsære samt en hedre amenutdannese en den fokeskoen gir. J.! otorhzjen har månecers kurs. Kursene begynner. august og ca. 9. januar I]Jå Aukra og. september og.,f,ebruar i Laksevåg. Motorkurset!har ti formå å gi oppæring i ste og pass av fiskebåtmotorer. Men dessuten egges vekt på oppæring i eektrisitetsære sik at eevene ska få forutsetninger for å ta vare på de eektriske aneggene ombord i fiskefartøyer. Omtrent havparten av undervisningstiden består av praktisk arbeid.i metasøyd (f iing, meising, boring, dreiing, siping,.ocding, istøping av ager, apping og skjøting av rør etc.), motorære, eektrisitetsære og maskin tegning. De teoretiske,fagene omfatter motorære,.eektrisitetsære, materiaære, norsk,.regning, fysikk og kjem i. Kok~~einjen har også.måneders kurs, og kursene begynner. september og. februar. Formået med under visningen er å utdanne byssepersone ti fiskefåten. Hovedvekten egges her på den praktiske undervisning. Teoretiske undervisning innskrenker seg ti eet som er nødv.endig i norsk, regning, regnskapsførse, kostære m. v. og hygiene. Eevene får ære å a.ge sunn og næreide skipskost inkusive vanige brødtyper.og de ærer å nytte provianten rasjonet og Økonomisk. Videre ærer de renhod, hygiene, bruk av medisinkisten etc. I kostæren får de kunnskaper om de forskjeige næringsmider og deres verdi, og de ærer å foreta beregning av nødvendig proviant for forskjeige turer, å sette opp proviantister og å føre proviantregnskap. For ae tre injer gjeder det at undervisningen er gratis. Eevene får også gratis hus og kost i internat og de får dekket sine reiser ti og fra skoen. Ytterigere oppysninger vi en få ved å henvende seg direkte ti skoene.

9 Statens Kjøemaskinistskoe, Trondheim er en ny sko I.e og vi starte med et Omåneders kurs for utdannese av kj Øemaskinister L september i år. Skoen har fått okaer i Trondheim Yrkesskoes okaer på Nidarø. Med de mange kjøe og fryseaneg.gene som vi har,f,ått både angs kysten og inne i andet, består det et meget aktuet behov for,utdannese av kjøemaskinister. En har ikke noen fustendig oppgave over bedrifter som har bruk for fagutdannece kj Øemaskinister, men anta stiinger ; hee Jancet.ansås ti ca. 00. KjØeindustrien er imidertid inne i en sterk utviking på mange feter, og behovet for kvaifiserte maskinfok er derfor stigende. Kj Øemaskinistene inntar i dag viktige nøkkestiinge: i den procuksj on det dreier seg om, og det er meget viktig for aneggenes rasjonee og farefrie drift at stiingene som t~a.skinister bir besatt med fok s0m har de nødvendige aifikasj on er. Tidigere har eet ikke vært gitt tifredsstiench~ utdannese av kj Øemaskinister i vårt and. En de av maskinistskoene har riktignok ukers spesiakurs for kj Øemaskin enn ti sjøs, men diss.e kurs er ikke beregnet som noe : egentig kj Øemaskinistutdannese. Skoene ider også under mange på demonstrasjons og Øvesesmaterie. Lærebrukskomiteen, som i sin tid be oppnevnt av Fiskeridepartementet, har i sin innstiing av 0.,(ebrua~ 9 gjort nærmere rede for kjpemaskinistutcannesen. Komiteen forutsatte at kjøemaskinistutcannesen burde ta ett år og at en krevde,gjennomgått maskinistaspirantkurs eer jern og metakurs og et års verksteds praksis som vi kår for opptakese ved skoen. I 9 oppnevnte Fiskeridepartementet et utvag med professor dr. Gustav Lorentzen, Trondheim, som formann :for igangsettese av undervisninge'n av kj Øemaskinister. Takket være dette utvags arbeid og de bevigende myndigheters veviige innstiing, vi Statens KjØemaskinistskoe komme i gang aerede fra høsten. Som bestyrer av skoen er ansatt ingeniør Nis Johansen. Av andre ærerkrefter vi skoen ha fast instruktør og dessuten knytte de nyx vendige timeærere ti under visningen. Skoens timefordeingspan ser sik ut: Norsk timer Regning og fysikk » Maskinære med maskintegning 80» KjØeteknikk » Grunnag.i eektroteknikk 80» Eementær kjemi.. O» V arebehancing.. 80» Driftsteknikk.. 40» FØrstehjepskurs..» Som cemonstrasj ons og Øvesesmaterie ti skoen3 aboratorium er eet anskaffet b. a. kjøemaskineri for ammoniakk og freon. Freonanegget er heautomatisk og arbeider med ufth:jøere. Ammoniakkanegget består av tr~ kompressorer.på tisammen normakca/timer. Det kan kjøres.som trinns anegg og har fordampere for u.f.t og akekjøing. Dessuten vi skoen Jå instaert et større kjøemaskineri i N. T. H.s varmekraftaboratorium. Sett på bakgrunn av de mange fryserier som aerede eksisterer i vårt and og den rivende utviking som fryserinceringen er inne i, må en ha grunn ti å anta at Statens K.j Øemaskinistskoe vi fye et nødvendig behov i vårt and. Nr., 4. juni 98 Nye {urser i fisketivirking ved Statens Lære bruk, Vardø. I. ORDINÆRT HØSTKURS Ved Statens ForsØks og Lærebruk.for fiskeribedriften i Finnmark vi eet i tiden. septbr.. desbr. 93 bi hodt et kurs i behanding av fiskeprodukter. Det gis først og fremst praktisk oppæring (skjæring og frysing av fiet, fersk fisk, tivirking av sat fisk, rundfisk, røking, tranframstiing m. v.). Eevene må ta de i at forefaende arbeid under kyndig instruksjon. Dessuten gis undervisning i norsk, regning, bokhoderi, naturfag og tivirkingsære. I. ET SPESIALKURS I TRANFRAMSTILLING tar ti. oktober og varer U måned. Det gis undervisning i vanig tranproduksjon og i separatorkjøring. Eevene ved begge kurs får fri undervisning, frtt opphod og sine reiseutgifter ti og fra skoen dekket. LærebØker og arbeidskær må de betae sev. Brukets pan vi bi sendt ved henvendese ti Statens Lærebruk, VardØ. Skriftig.sØknad biagt med hese og vandesattest og avskrift av skoevitnesbyrd må være innkommet ti Lærebruket innen L jui e. å. Svensk fiskerioversikt. I fiskerioversikten i «Svenska V~istkustfiskaren» den. mai skrives eet at garnmakrefisket nå er i fu gang, men at fangstene hitti har vært meget ujevne. Den første makreen som nærmet seg vestkysten for noen uker siden, gir fremdees anedning ti et forhodsvis bra fiske i SØre Bohusen, og Nordre Haand, men «hovedstyrken» av den senere og mindre makreen på hviken det «riktige» garnfiske baseres, synes ~enn:å ikke å ha funnet veien ti svenske if,ar Yann. Avsetningen på hjemmemarkedet har i de.senere cager vært forhodsvis god tross en ganske stor tigang pft annen fisk. TiUØrsene av tråmakre er nå ubetydeige. Tråfisket i NordsjØen begunstiges fortsatt av ganske gode værforhod, men fangstene de to siste uker har vært mindre enn tidigere. For eet meste fåes det ysing, torsk, sei, ange og hyse. Tidigere var også tiførsene av tunge ganske betydeige o~g Vastkustfisk har ibant måttet avta overskytende partier av den minste sorteringen. På grunn <\V det store anta detakende,båter har tiførsene ti GØteborgs fiskehamn i gjennomsnitt vært god. Prisene har også enkete dager vært bedre enn vanig. Bare et fåta b~.ter har i den senere tid evert sine fangster i utenandske havner. Snurrevacfiskerne har i de siste dagene hatt bra fang ster av hyse bant annet på Vikingbanken. Ca. 30 Bohusenbåter fisker fortsatt i ØstersjØen, hvor eet,f.remcees tas ganske gode torskefangster o.s.o. for Utkippan i den såkate <<rysshåan». Dessverre er mesteparten av fisken av. sortering. Kystfisket nred ~trå er som vanig for årstiden ubetydeig for både Haand og Bohusen. På Haandskysten har det i den senere tid vært tatt mindre fangster av settvar med garn. 3

10 . ~~ Nr. Q, 4. juni 93 Sutta for storsid og vårsidfisket 93. Anvendese Storsid Vårsid Vint.sid Vint.sid i at i at i at i at 9 h. h. h. h. Iset for eksport Frosset for eksport Satet Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands Fangstredskap: I at Snurpenot : Garn. o f Landnot ~ kippfisk, satet,fisk og hermetisk aks å betrakteig høyere an, men ikke høyt nok ti å oppheve tibakegangen på andre områder. Herring ndustry Board's rapport for 9. FØgende gjengis som utdrag fra «Fish Trades Gazet.te» for 3. mai: Med megen bekymring meddees eet, at hverken de energiske titak fr.a næringens egen side eer de vidspredte sagsfremmence titak The Baard har.gått inn for, har for ådc å hindre at omsetningen av fersksid,på hjemmemarkedet har vært underagt den samme nedadgående tendens som har vært merket i omsetningen av ferskfisk Det er Rekefisket på Bohuskysten har vært avtakende den senere tid, mens fisket på den norske sydkyst fremdees er godt. EtterspØrseen etter reker ~er.god og fangstene gje.nnomgaende av stor og prima kvaitet. Åefisket som begynte temmeig tidig med bra fangster, er nå mindre, men Hgger fo.r tiden over eet for årstiden vanige. De første teefonrapportene fra angefisket ved Shetand går ut på at været har vært bra, men at gj ennomsnittfangstene har vært mindre enn normat. De beste fangstene ska være tatt ved den såkate Rånasbratten nord,{or Shetand. Fra de båter som fisker enger vest foreigger det ingen rapport. Kanadas fiskerier i mars måned. IfØge «Monthy Review of Canacian Fisheries Statistics» utgjorde unbyttet av Kanadas.satvannsfiskeri er i mars tnånec i år.o 8 ti en verdi av $ Fangsten var bare havpar.ten så stor som i mars i fjor, og verdien 30, pst. avere. Fangsten på Atcmterhavskysten 866 ti verdi $ å henhodsvis 38,4 pst. og 4 pst. avere enn i maps i,fjor. I sæ.rceesihet hadde N ev B runswick et betydeig mindre fiske enn i mars 9, men det må erindres at dette distrikts Æisk etter sei (yr), sid og småsid begynte usedvanig tidig i 9. I Nova. Scotia å torskefangsten 3, pst. avere i mengde og 9,8 pst. avere i verdi enn i mars i fjor. På Atanterhavsky.sten er det i første kvarta iandhrakt 94.ti verdi $ mot i første kvarta i fjor ti verdi $ Økningen i verdi kan for det :meste tiskrives at hummerfisket i Nova Scotia be atskiig større enn i fjor. På Stiehavskysten var fangstutbyttet i mars 3 og verdien $ betrakteig avere enn i samme måned fjor. Hovedårsaken er igjen å finne i sidefiskeriene (streik). Eksportverdien av fisk og fiskeva.rer i årets to føpste måneder beøp seg ti $ eer 9,8 pst. mindre enn i samme periode av 9. Saget av fersk og frossen,fiet, 4 ev e"re r SILDOLJEMASKI ER fra ager: SPEKKHAKKE R BH 0 RIVEMASKINER BR O " " BR 0 S R 3 MØLLER SM n SM 3 " SM 4,, SM 6 våre kjente og anerkjente typer. Send en forespørse fi A.S. MYRENS VERKSTED Postboks 400 OSLO Teef. 380 ~~~

11 Nr.,4. juni 93 t en viss grad beroigende, at førstehå:ndskjøj)ene av britiskfanget sid ti produksjon av kippers for hviken vare The Boards sags og rekamekampanje først og fremst hk satt inn har Øket med,08.pst. i forhod ti i 9. V[engdemessig sett oppnådde imidertid ikke denne Økning å utigne nedgangen i saget av britiskj,anget sid ti ferskbruk. Den samede nettonedgang be på,0 i forhod ti i 9. Om EastAngiasesongen skrives det, at den fat overveiende uhedig ut for saterne, idet det bare.i 4 dager i Yarmouth og dager i Lovvestoft var å få sid ti sating. Det samede anta dager for begge havner, hvori saternes arbeidsstokk hadde he beskjeftigese var fem. Av den sid som be aokert dem tibakeviste og overførte saterne 8,3 pst. ti mefabrikkene. Kvantumet av sid ti ferskeksport utgjorde 600 crans, eer 4 ti ganger mer enn i 9. Det meste be sogt ti s j e~kosovakia. Forhåpninger om økt dansk hermetikkeksport. IfØge «Dansk Fiskeritidende>> for. mai gikk eksporten av dansk fiskehermetikk fra 9 frem fra,3 mi. kr. ti,4 mi. kr. i 9. Økningen bir med andre ord på pst. På spørsmå fra Erhvervenes Opysningsråd har direktør Ora Davidsen i Foreningen for Danmarks Fiskekonservesincustri, uttatt at han mener at eet normat bør være avsetning for meom og 0 mi. kroner i fiske hermetikk 0 året ti eksportmarkedene. Han tror at det kan være nuig;heter for stigning i eksporten også i år. Avsetningsnuighetene er gode, sier han, men det er prisene ikke. Konkurransen med hoendere og nordmenn er stor. De danske hermetikkfabrikker har nå fått tistrekkeig av hviubik.k: og dermed kunnet.sutte med å bruke auminium, som er ko'stbar. Den kan anvendes med forde ti reker en iakttagese, som det fat i vår odd å gjøre skjønt vi kjøper auminiumen fra Norge. Fabrikker som har auminium på ager seger den nå ut ti des ti under kostpris, men det dreier seg ikke om større kvanta. Isands torskefiske. IfØge underretning fra Fiskifjeag Isands utgjorde utbyttet av torskefiskeriene.på Isand den 3. mar.s i av 80 6 søyd f~sk med hode mot i fjor på samme tidspunkt 8 0, hvorav frosset ti fiet 3 08 (mot i fjor 38 ), anvendt ti tørrfisk 80 (i fjor 643), hermetikk 8 (i fjor ), satet 4 94 (i fjor 36 ), ti ifabrikker 0 (i fjor 43 ), andre anvendeser 83 (i fjor 69 ). A verter "Fiskets Gang'! ~~s~'., ~\'~ ""'~' c; Y ~\ \..\)"\Y»' Ø J ~ ~ De to fabrikkene som hadde instaert inndampingsanegg ' for imvann, FLADMARKS SYSTEM, produserte under FLERE siste sesong heime med et mindre brennstofforbruk pr. sekk enn tidigere uten inndamping. Aneggene hadde hvert en garantert kapasitet 300 t. imvann pr. 4 h., men viste seg praksis å yte vesentig mer. ANLEGG ER NÅ UNDER LEVERING. Undersøk hvordan De kan spare brense og øke meproduksjonen ved FLADMARKS inndampingssystem. Merk: Våre apparater for inndamping av imvann (Fiadmarks system) kan etter ønske benyttes for trykkinndamping eer inndamping under vakuum eer en kombinasjon av begge disse inndampingsmåter. Spør oss før De bestemmer Dem A.S. MYRENS VERKSTED OSLO ~ POSTBOKS 400 TELEF. 380

12 Nr., 4. juni 93 Fiskeforsøk med torskegarn av nyon og peron vinteren 93. Forsøkseder Peder Vernes, mjk»aken«, Myre Vesteråen. Fcd JJagnus Ha/aas. Vinteren 9 be det av FiskeridirektØren satt i gang fiskeforsøk med nyongarn under torskefisket i Lofoten. Fm søkene be fortsatt vinteren 93. Dette :år be imidertid forsøkene henagt ti fiskefetet utenfor JVIyre i Vesteråen. Foruten nyongarn be det i 93 også benyttet garn av peron som er en ny syntetisk.trådtype. I en garnenke av vanig torskegarnstråd be eet satt inn 3 garn. av henhodsvis nylon og peron. Den oppsatte tabe over resutatet er utarbeidet på grunnag av rapport fra Peder Vornes som edet for ~økene. Som det fremgår av tabeen, er eet trukket ut den dagige gjennomsnittsfangst pr. garn pr. dag og ti sutt regnet ut gjennomsnittsfangsten pr. garn pr. dag basert på ae crekninger av angjedende garntype. Tiden for forsøkets gjennomførdse var,fra og med. februar ti og med 3. mars 93. For aminneig torskegarn gjeder det 3 trekninger med en gjennomsnittsfangst av 3,8 fisk pr. garn pr. dag. KyLon trekninger =,6 fisk pr. garn pr. dag. Peron 3 0,» Gjennomsnittsfangsten for garn av nyon og peron igger som det vi ses meget høyt :_ forhod ti vanige torskega,rn. Av konkusjonen fra fiskeforsøket med nyongarn i 9 f, emgår eet at gjennomsnittsfangsten med nyongarn å 0 p~t. over aminneji,g torskegarn. Av taene for gjennomsnittsfangsten for perongarn i 93 fremgår at disse garn har.fisket 3 ganger så meget som aminneig torskegarn. Forskjeen i,fiskeevne kan ha fere årsaker, b. a. føgende: Ti forsøket i 9 be eet benyttet nyongarn med trådtykkese som.tihvarer bomustråc, en forhodsvis tykk tråd ti torskegarn. MaskestØrresen var 6X6G omfar pr. aen, e. v. s. forhodsvis små masker. I rapporten fra dette forsøk be eet ea også bemerket at fisken var små faen. Ved forsøket i 93 be det brukt nyon og perongarn med en tykkese i tråden betegnet med 300 denier tråcet, som tisvarer bomustråc / og maskestør.resen var 66'4 omfar pr. aen. På grunnag av ovenstående ser eet ut ti at både trådtykkesen og maskestørresen var mer gunstig ved dette fors~~k enn eet var ved foregående års prøvefiske. Forts. neste side. BERGENS K R E O T B A N K A/s KONTORER: BERGEN OG OSLO FILIALER: VESTERÅLENS KREDITBANK, MELBU RANA KREDITBANK, MO RANA Bergen Fiskeindustri 4 /s Kjøeager... Fryseri sfabrikk Bonteaboanegget devis driftskart. Kristianhomsanegget fortsetter innti videre. Tf. Bonteabo: Sentr Teegr.adr.: Kristianshom: Kjøeanegget Hughes Ekkoodd /or store og små fartøyer er fremdees det beste 000 everinger etter krigen Det advares mot etterikninger INGENIØRFORRETNINGEN ATLAS Afs Øvre Vogt. OSLO Tf L AKS L AKS L AKS IMPORTERAR L A K S L A K S FIRMA ANDERS OQVIST, STOCKHOLM TEL , 40 OI 96 TGM.ADR. «LAXOQVIST» REFERENS: AB SVENSKA HANDELSBANKEN, STOCKHOLM 6

13 Nr., 4. juni 93 FANGSTLISTE mjk <(Akems paraeforsøk med anzinneig torskegarn og garn av nyon og pe'on.. februar ti 3. mars 93. Vanige torskegarn Perongarn Nyongarn Ant. Gj. sn. Ant. Gj.sn. Ant. Ant. Ant. Ant. Dato garn i pr. garn Dato garn i pr. garn Dato garn i pr. garn fisk fisk fisk Gj.sn. enken pr. dag enken pr. dag enken pr. dag / 4,8 / 3 8 6,00 )) 8 6 3, )) 4,00 4/ 38,3 4/ 3,66 )) 8 0, )) 6,0 6/ / 3,00 )) 8 3 4,06 )) 8 9,00 8/ 3 3,3 8/ 3 9 9,66 )) 8 4,00 )) 3,0 0/ 4,3 0/ 3 4 4,00 )) ,44 )),0 / 0,3 / 3,33,00 6/ 4 3,60 6/ 3 46,33 0,60 )) 89 4,3 )) 3 4 )) 3,0 )) 3 3 9/ 4 3, 9/ 3 39,00 )) 8,88 )) 0,0 / jiii 3,33 / 3 9,00 )) 3 3, ) 3 ' 3 )) 83 3,94 / 3,46 / 3 4,66 )) ',4 )) 3 9,00 )) 4 3, )) 3 34,33 >) 8 8 3, )) 8 9,00. / 8,46 z;zur 3 6 0,33 / 3 36,00 )) 8, ((IV 6,0 )) 3 4,66 )),33 )) 8 0 3,88 /3 6,06 /3III ,00 / )) 4,6 >>IV 6 8,00 )) 3,60 )) 86 4,09 )) 8 3,6 3/3 4,60 3j3III 3,00 3/ ,66 34,00 ((IV 6,0 )),66 )) )), ' )) 8 3, Tis. 6 garn = 99 stk. fisk = Tis. 9 garn = 63 stk. fisk = 63 : 99: 6 = 3,8 stk. pr. garn pr. dag 9 = 0, stk. pr. garn pr. dag 3. i 4,33 Tis. 36 garn = 40 stk. fisk = =,6 stk. pr. garn pr. dag Overs k t, forts. fra s. 66. Sefangsten: Fra Å esund nedes eet at føgende fartøyer er innkonmet fra Nyfunda.ndsfetet: J opeter 4 00 dyr, 00. spekk; Isfora 400 dyr, 00,spekk; PoarbjØrn 600 dyr, 0 ~pekk; Poarse 4400 dyr, 00 spek'k; Eskim:o 4900 dyr, 00 tom!spekk. Av nordnorske.båter er innkommet : Nord!bj Ønn m ed oa. 000 dyr, Poarcirke med dyr, Poarques t ned 000 dyr. En :kjenner ikke dis se fartøyers.spekkmengde foreøpig. Ytterigere ventes ti NordNorge «Quest», mens samtige \Øreskuter er h j emkotmne. GLØDEHODEMOTOREN,,STERK'' svarer ti sitt navn Afs Nabbetorp mek. Verksted Fredrikstad Fiterpresser for tran, sid og hvaoje

14 t\.)...:] CP TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Jy.Iåøy.... Aesund.... Mode.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*) TOLLSTEDER Fersk å Fersk Fersk Fersk 3 _39 _39 = _44 = Fersk 9 skate J Fersk og rokke piggh.< ' s_i_d s_i_d = = = ::_:o = Fersk Fersk = _ håbrann makre Fersk størje rogn ' Berge! Frossen s_t_d : _8 _0 = Annen fersk fisk Fersk fiet i at Frossen fiet i fe~~~~~n ~~~~ 0 _ Frossen f Frossen torske \ seifiet fiet Fersk s_m_as_i_d I = Frossen hysefiet Annen frossen fiet Rund Rundfrossen frossen fisk i at makre frossen frossen _ aks makre Annen rundfrossen fisk aks Tørrfisk Kippi at fisk z... "' "' ~ c ::J... te 0 O) I uken*) , 86 0, 88 I at ! Andre Ff~r:~ i f~~~~g ~;~~f~!g Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 6. mai 93 og i uken som endte 6. mai. Frossen: Frossen! Fr~:_en F~~k Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk sid i at st<:>rsid vårsid far:gst nor?siø og må sid i at storsid vårsid fru;gst ~or~ ~g. i ~t torsk sei hyse kveite fyndre makre st_~ _s_j_øst d S~~i gf St~~:r St~itr., St~~:F \ St~~f St~~f S~~ f St~~inr. St~~f" s~;f St~~f.o ~ ~o = = = = 8~ 3 0 3~~ / = *) Pa grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene ior ti at&. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste 89 ~ poststeder pa grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med taene hitti ~ år. I R=d Rund i at _ størje i at Fredrikstad.. 34 Oso... Kristiansand S 4 Egersund.... Stavanger.. 6 Kopervik.... Haugesund.. Forø Måøy Åesund ~~{~a~~ ~~d N = 6 ~~ = = 4 i = J = rondhem Bodø Tromsø... 3! Hammerfest. OI Vardø Svovær Kristiansund N..

15 80~ Herdet z ~ '\:)!O' f' c : _.. ~. TOLLSTEDER Satet sid i at Satet vårsid Satet Satet Sat~t \ feit og skj_ærestorsid småsid sid Satet Satet Krydderi Krydderi Satet isands bs~tin~t satet satet fisk sid ns g sid brising i at Satet rogn i at Røykt sid og!hummer! Reker fisk iat,,,,,,,,,,,,,, ' 09.3: Andre skadyr nordsjøsid Hermetikk i at Sidmjø Fiskemjø Tangmjø Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.....tyråøy.... Aesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svvjvær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... uktn*) =3 = s = _ ' 8 9, O S'I ~ O I O TOLLSTEDER Annen kobbeog kappm. skinn Oein, Se, Stat.:ar. Stat.=..3, , ( Annet ) 0 09., , Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... \'Iåøy.... Aesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... uken*) o o O : ] E3 ~ O ) Dessuten a tat ur. 09., , 0.., , , , 4 04., , , tv "". ~

16 Nr., 4. juni 93 Utførseen av fisk og fiskeriprodukter januar 93 fordet Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. pa and. o ~.~~ Vare og and ~ Fersk og iset sid i at.... Begia.... Frankrike.... Nederand Storbr. og N. Ir. Sverige.... Tsjekkosovakia. VestTyskand.. Østtyskand... Østerrike Andre and i Eur. Frossen sid i a.t.. Begia og Luxemb. Finnand.... Frankrike.... Nederand Danmark.... Poen.... Portuga.... Storbr. og N. Ir.. Tsjekkosovakia. VestTyskand... ØstTyskand... Østerrike.... Andre and i Eur. Israe.... Andre and.... Fersk og iset fis It i at BegiaogLuxemb. Frankrike.... Itaia.... Ned erand.... Storbr. og N. Ir.. Sverige.... VestTyskand Andre and i Eur. Andre and.... Fersk ogisetjiet i at Sverige.... VestTyskand.. Storbr. og N. Ir.. Andre and i Eur. Frossen fiet i at. Itaia., Nederand.... Sveits.... Sverige.... VestTyskand Østerrike.... Andre and i Eur. Sambandsstatene. Rundfrossen fisk i at.... Frankrike... _. Itaia.... Storbr. og N. Ir.. Tsjekkosovakia VestTvskand.. ØstTy~kand... Andre and i Eur. Andre and Jan. 93 Mengde Verdi Tonn kr Vare og and Israe.... Andre and.... Tørrfisk i at.... Begia og Luxemb. Finnand.... Itaia.... Nederand.... Sverige.... Andre and i Eur. Brit. VestAfrika. Fransk Ek.Afr.. Sambandsstatene. Andre and... Kippfisk i au.... Itaia Portuga.... Spania.... Andre and i Eur. Egypt.... Portugis. Afrika. Cuba.... Mexico.... N eder. V.India. Brasi.... Uruguay.... Venezuea.... Andre and.... Satet sid i at.. Danmark.... Frankrike.... SovjetSamved.. Sverige.... VestTyskand.. ØstTyskand.... Østerrike.... Andre and i Eur. Sambandsstatene. Andre and... Satet fisk i at.. Beg. og Luxemb. Itaia.... Sverige.... Andre and i Eur. U.S.A.... Andre and.... Fiskehermetikk i at BegiaogLuxemb. Eire.... Finnand.... Frankrike.... Itaia.... Storbr. og N. Ir.. Sverige.... VestTyskand ØstTyskand.... Østerike.... Andre and i Eur. SørAfrika Sambandet... Afrika.... Sambandsstatene. Jan. 93 Mengde Verdi Tonn ; m,; ~ t'm h~ i, ~ kr Vare og and Canada.... Israe.... Britisk Vest AustraSambandet.... New Zeaand.... Andre and.... Sid og fiskemjø Begia og Luxem b. Danmark Finnand.... Frankrike.... Storbr. og N. Ir. Sveits.... Sverige.. VestTyskand.. ØstTyskand... Andre and i Eur. Sambandsstatene. Israe.... Andre and.... Dampmedisintran i a.... Danmark.... Itaia.... Jugosavia.... Nederand.... Storbr, og N. Ir Poen.... Sverige.... Tsjekkosovakia VestTyskand... ØstTyskand.... Østerrike.... Andre and i Eur.. Sambandsstatene. Canada.... Coumbia China.... Indonesias Foren. Stater.... Tyrkia.. ~.... Hong Kong.... Andre and.... Annen tran i at.. BegiaogLuxemb. Danmark.... Finnand.... Frankrike.... Heas.... Itaia.... Nederand Storbr. og N Ir. Sveits.... Sverige.... Tsjekkosovakia VestTyskand.. Østerrike.... Andre and i Eur. Sambandsstatene Mexico.... Coombia Venezuea.... Andre and.... Jan. 93 Mengde V er d Tonn O 000 kr

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

l l l l

l l l l Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk TRÅLFISKE 969 3.00 SMÅTRÅLERE 3.0 DELTAKING Taet på tråtiateser var uendret fra 968 ti 969, 43 i begge år. Det var også

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

TRÅLFISKE har for 1964 omtrent samme innhold som hver av de to tilsvarende separate meldinger inneholdt tidligere.

TRÅLFISKE har for 1964 omtrent samme innhold som hver av de to tilsvarende separate meldinger inneholdt tidligere. Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk Fra og med 953 har det for hvert år vært utarbeidet oversikter i Fiskeridirektoratet over de norske tråeres fiske med oppgaver

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gan. Fiskerioversikt for uken som endte 20. november 1954

Fiskets Gan. Fiskerioversikt for uken som endte 20. november 1954 Fiskets Gan Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 2. november 94 Nr. 47 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Småtrålernes lønnsomhet 1961

Småtrålernes lønnsomhet 1961 Nr. 14, 4. apri 1963 Meding fra Fiskeridirekøren, Kontoret for driftsøkonomiske undersøkeser Småtråernes ønnsomhet 1961 Med småtråere menes fartøyer mindre enn 300 som nyttes.ti tråing. Materiaet som denne

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

TRÅLFISKE 1966 TRÅLERNES FISKE

TRÅLFISKE 1966 TRÅLERNES FISKE Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk TRÅLFISKE Innedning Fra har Fiskeridirektoratet hvert år utarbeidet oversikter over de norske tråeres fiske med oppgaver

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer