Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt."

Transkript

1 Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr.år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. Fiskets Gang"s teefoner 16932, Postgiro nr Teegramadresse:.Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 4. juni 1955 Det var gjennomgående bra værforhod i uken som endte 4. junibest i Sør-Norge, ende bandet nordpå. Vårtorskefisket i Finnmark hoder seg godt oppe og gir gode fangster for trå og ine. Det øvrige fiske i Nord-Norge var så som så. Bankfisket fra Møre og Romsda og fra det nordige Sogn og Fjordane so godt ti med betydeige fangster av ange, brosme- hå etc. På kysten fra Møre og sørover tas det uvanig meget hyse, godt med sei, yr og fretnfor at meget makre. Sidefisket er så som så overat, dog med et tides godt småfetsidfiske på bankene utenfor Vardø. Brisingfisket på Vestandet, som begynte. juni var smått ti å begynne meg. Østpå so det noe bedre ti. Vårfisket i Finnmark: Det har i uken vært tatt tråfangster på bankene utfor Øst-Finnmark på oppti tonn (3-4 døgn) og derti gode inefangster. Ukefangsten av torsk be på 4386 tonn og i at er det fisket tonn mot tonn i fjor, tonn i 1953 og tonn i 1952 samtidig. Det er hengt tonn, satet 7854 og iset etc tonn samt produsert h damptran. I fisket detok det 909 fartøyer n1ec 4115 tnann n1ot 732 fartøyer og nann i fjor. Fisken veier 2,5 kg pr. stk., everhodigheten er 1400 tned tranprosent i everen på 42. I værene er eet ti stede 137 fiskekjøpere, 3 sevsatere og i drift 55 trancan1perier. Av annen fisk be eet i uken i Finntnark tatt 671,9 tonn hyse, 28,4 tonn sei, 7,9 tonn bros1ne, 16,1 tonn kveite, 31,6 tonn fyndre, 84 tonn steinbit,,.1-1,5 tonn uer og 19,3 tonn båkveite, son1 in- kusive torskefangsten gir en sa1net ukefangst på 5287 tonn tnot 6820 tonn uken før. Landets torskefiskerier har gitt i at tonn n1ot tonn i fjor og tonn i Det er hengt , satet , iset tonn san1t produsert h datnptran tnot i fjor henhodsvis Tro111 s: Her be ukens fangst 188 tonn, hvorav 51 tonn torsk, 6 tonn sei, 22 tonn brostne, 3 tonn hyse, 9 tonn kveite, 9 tonn uer, 49 tonn steinbit og 40 tonn reker. Levendefisk: Der er fortsatt rikeig tigang på fisk ti evendeomsetning. I uken be det fra Levendefiskagets distrikt tiført Trondhei1n 30 tonn ev. småsei. Ber- 309

2 Nr. 23, 9. juni 1955 gen tnottok fra Sogn og Fjordane 33 tonn sn1åsei, fra Hordaand tonn ev. torsk, 35 tonn ev. stnåsei og 2 tonn omre og steinbit. Stavanger hadde fra Rogaand 15 tonn ev. småsei. Banhfishet) hystfishet: Fra \JØre og RomsdaZtnedes det on1 gode bankfangster. Båter innkmnne fra Shetand har hatt 18 ti 33 tonn rund fisk og båter fra Tatnpen 14 ti 22 tonn rund fisk satnt oppti 4 tonn kveite. Ukens satnede fangst utgjorde 1271 tonn, hvorav 74 tonn torsk, 568 tonn sei, 3 tonn yr, 338 tonn ange, 16 tonn båange, 81 tonn brosme, 135 tonn hyse, 26 tonn kveite, 6 tonn skate, 7 tonn hå og 13 tonn ev. s1nåsei. Hysefisket et uvanig godt i år både for VIøre og Rmnsda og de sydfor iggende distrikter. Sn.f!;n o c; Fjonane: VIåØy og on1egn hadde i uken 652 tonn fisk og skadyr, hvorav 3 tonn torsk, 65 tonn sei, 14 tonn ange, 3 tonn brostne, 5 tonn hyse, 560 tonn pigghå. Hordaand hadde ukefangst på 52 tonn, hvorav førmntate 38 tonn ev. fisk, dessuten tonn søyd torsk, 2 tonn sei og yr, O tonn ange og brostne og tonn hå. Rogaaru hadde godt fiske n1ed ukefangst på 220 tonn, hvorav 60 tonn søyd hyse, 15 tonn ev. sei, 25 tonn sroyd torsk, 60 tonn søyd yr, 60 tonn annet. Shagerahk-)1Sen: Her be ukefangsten 100 tonn fisk og 8-10 tonn garnsid (fra 1nakredrivernc). Både for Rogaand og Skagerakkysten fryses det nå en de yr og sei i rund tistand. Osofjorden: Det be tatt 1500 kg fisk og ca skjepper s1nåsid. i\ f a kre fis het: Fisket sår godt ti nå og ga en ukefangst på ca tonn. I at er det fisket ca tonn n1ot 3809 tonn i fjor. For tiden fryses det atskiig 111akre1, såedes i rund tistand oppfrosset ve 000 tonn, i fietert stand 225 tonn. Håbrann: Ingen båter har vært på fetene i det siste, n1en nå er noen på vei ut. SkadyT: I uken hadde Osofjorden av reker 2500 kg kokte og 200 kg rå, Skagerakkysten ] O tonn av hvert sag, Rogaand 22 tonn kokte og.'35 tonn rå, VIåØy 800 kg, VIøre og Rmnsda 00 kg, Trmns 40 tonn. Av hum1ner hadde VIøre og Rmnsda 1900 kg, VIåØy 1200 kg, Rogaand 8000 kg og Skagerakkysten 1000 kio. Sidefisket: Det er bitt tatt en de gode fangster av fetsic stk. pr. kg på banken ca i nordost av Vardø. Der be ukefangsten L1 000 h. For øvrig i Finn1nark be det i Varanger tatt 275 h. Siden be anvendt ti sidoje og agn. For øvrig i Nord Norge hadde Trmns 150 h på Hmnn i Senja- tis h. Det be for øvrig også tatt noen spredte fangster på Hegeand og i N atndadistriktet. BIt homsn{sa-stac: Det be fiskeet 900 h på Sunnn1øre, 1600 h i Rmnsda og 4500 h på Nordmrore --sistnevnte sted vesentig s1nåsid. Ukefangsten utgjorde 1824 h forfangstsid og 5532 h stnåsid, hvorav henhodsvis ti hennetikk O , sidoje , agn O, innenandsbruk O. Sør for Stad be det av forfangstsid ved ivfåøy att 45 h, Forfb 104 h, strekningen Bergen-Sound 265 h og syd for Bergen 115 h. Av s1nåsid be det nordenfor Bergen tatt 8140 skjepper, syd for Bergen 1900 skjepper. Bn:singfz:sket: Fisket smn begynte. juni har gitt ite utbytte på Vestandet ti en begynnese. Det be tatt i Sunnhordand 1150 skj. brising, Smnnanger 460 skj. Osterfjorden 955 skj., VIasfjorden 480 skj. Dessuten be det av banding av brising og sid tatt 1300 skj. i Sunnhordand og 100 skj. i Hardanger. Østpå foregikk det en de fiske ved Hvaer, Sandefjord, Larvik, Stavern og Langesund 1ned satnet fangst pr. 4. juni på skjepper. Senerehen har fisket vestpå bedret seg en de. DEN ANERKJENTE SKINNEMASKIN LEVERES NÅ FRA LAGER * HENVENDELSE TIL FABRIKANTEN NORVALD ANDREASSEN KVALSUNDGATA 16, TROMSØ - TELEFON

3 1. Nr. 23, 9. juni 1955 Rapport nr. 18 om skrei- og oddetorskfisket pr. 4/ Kg fisk pr. Anvendese Rogn Lever Uke- Tran- An- Distrikt fangst 100 stk. prota ta fangst Hengt Satet Fersk tran annen Satet Fersk fisk h ever sent fiskemann fross. tran m.m. tonn søyd fark. tonn tonn tonn tonn h. h. h. h. An- Tota- Damp- ti finnmarkvinterfiske Finnmarkvårfiske ) ) Troms Lofotens opps.d ) ) )10167 Lofoten forøvrig..\ )971 5 )2932 Vesteråen.... J Hegeand-Saten Nord-Trøndeag Sør Trøndeag... ~ ) 30 O) 96 Møre og Romsda ) Tis. 4386[ ti '/,. 4386: / Mot i /6' s; s ' a/s / : / as /s Vårfisket Finnmark ti 4/s ! Mot i /s. 816! fo /s /s a; s : / / Is ) Herav 225 tonn hengt som rotskjær. 2 ) Herav skarpsatet h, sukkersatet 6498 h. 3 ) Herav iset 1449 h, frosset 572 h, ti hermetikk ) Herav sukkersatet 453 h. 5 ) Herav ti hermetikk 1034 h. 6 ) 178 h. ever sendt i fersk stand. 7 ) Herav 582 tonn ti hermetikk. 8 ) Herav 295 h. ti hermetikk. 10 ) Herav 10 h. ti hermetikk. 11 ) Herav 69 tonn rotskjær. 12 ) Bandt fartøyene er der 765 maskindrevne. Det er fremmøtt 137 andkjøpere, og i drift 55 trandamperier. Lov og bestemmeser gitt medhod av ov. Meding fra Fisheridireaøren. Ved kgl res. av 3. juni e. å. er bestemt: I medhod av 2 i ov a\ 23. mars 1923 om fredning av hummer fastsettes føgende fredning-stid for hummer i Rogaand fyke: I.. Soknda og Eigersund herreder og Egersund by fra og mec. jui ti k. 8 mogen første virkedag etter 14. oktober. 2. I de fbvrige herreder og byer i Rogaand fyke fra og med. jui ti k. 8 om morgenen den første virkedag i desember. I. Denne resousjon trer i kraft straks. Fra sannne tid oppheves kg. res. av 16. oktober 1953 om fredning av hummer i Rogaand fyke. 311

4 Nr. 23, 9. juni 1955 Fetsid- og småsidfisket 1-4/ Finnmark-Buhområsa 1 ) Buhområsa-Stad Stad-Rogaand 2 ) Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid h h h Fersk ek!>port Satet Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands I at Lodde ti fabrikk h, ti agn 1804 h. Utandet. Det tyske havforskningsfartøy,,anton Dohrn's" første tokt. I henhod ti en korrespondanse i «Dansk Fiskeriticende" for 27. nui ska ovennevnte skip være vendt tibake fra sin første ekspedisjon ti Nordsjøen, ShetandsØyene og Isancsbankene. Toktet varte i 3 uker. Ved siden av eet egentige hycrografiske og havbioogiske arbeid med fersk- og frossenfisks behanding ombord fanget man også kommersiet 42,5 tonn ysing, torsk og uer, som be evert fersk iset pi. auksjonen i Bremerhaven sannnen med et større parti frossen fiet, som forsøksmessig var tivirket: i skipets moderne anegg. Det er hensikten at «Anton Dohrns" kommersiee fangst hvert år ska innbringe ca DIVI ti avastning av driftsomkostningene. Under tråingen Øst for Isand gikk en hai på 4,3 meters engde i tråen. Dette var noe for vitenskapsmennene, som straks parterte den. I dens mage fant de ca. 100 kg spisefisk, bant annet en stor evende uer. Haieveren måte to meter og veide 75 kg. På hjemreisen midt i Nordsjøen be det ytet egehjep ti en tysk trå~er, hvis ene besetningsmedem hadde fått gusot. Skipsegen og to mann hate den syke over i en gummibåt. Overførseen varte bare 20 minutter. Bemerkesesverdig var det, at mens tråerens dekk stadig be overskyet av bøger, kunne man gå i tøfer på «Anton Dohnts» tørre dekk. Esbjergsfiskerne vi så seg på haifiske. «Dansk Fiskeritidende>> for 27. mai oppyser at Esbjergfiskerne vi så seg på haifiske i større måestokk enn i de seneste - I N. TLF BERGEN Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h år. Kutteren «Terje Vigen" avgikk foreden ti Norges kyst for rt ta de i det store fiske i Norskehavet. Også kutteren <<Snnneva" vi prøve haifisket, som av ervervsfiskerne betegnes som ike spennende som storvitjakt. Ytterigere et par Esbjergkuttere utrustes ti haifiske, og eet menes også at en rekke andre jycske fiskefartøyer vi bi satt inn i dette fiske, som eer er oppstått stor interesse for mindre pftaktet. år etter at dette fiske i noen år har. vært Herti ska «Fiskets Gangs" redaksjon bemerke, at den er i virede med hvorvidt det her deier seg om håbrann-, håkjerring-, bmgc1e- eer rett og sett pigghåfiske. Svensk fiskerioversikt. Fra fiskerioversikten i Svenska Vastkustfiskaren for 25. mai hitsettes: IfØge amanakken burde vi nå stå midt oppe i det game garnfisket etter makre. P: grunn av eet vedhodende kjøige og båsende værag har tictabeen for dette fiske bitt forrykket, og innti i skrivende stund er ikke noe større fiske kommet i gang. LØrdag H. mai 1ancbrakte visseig 13 båter ikke mindre enn kg makre ti sagsstedet i Smøgen, 1nen dessverre viste eet seg at fisket uken etter be mindre bra, og fangstene er fortsatt minimae. Det dårig e garnfisket betyr på ingen måte, at det svenske markedet har hatt noen mange på makre i år, da jo tråfisket hee tiden har gitt bra resutater. I de siste ukene har imidertid dette fisket vært avtakende med unn tak på fiskepassene omkring Kondykebanken i NordsjØen og ved Hansthom. Den de av tråmakreen som har vært storfaen har oppnådd god avsetning, mens eet har vært tungt å sege den små. TifØrseen av tråfisk fra Nordsjøen har på' grunn av stor detakese i fisket vært ganske omfattende. Kvantitetene pr. båt har imidertid de feste steder i NordsjØen vært mindre gode. De beste fangstene har i det siste vært tatt på Vikingbanken, hvor man bant annet har fått bra med hrse. Samme sted fikk man også en de ysing, men denne synes nå forsvunnet. Linefisket etter ange ved Shetand har ennå den 20. mai ikke kommet i gang, og man kan også for dette fiskes vedkommende tae on1 et par ukers forsinkese. Den 20. mai å fere svenske fartøyer på Lerwick i påvente av bedre værforhod. Man regner med at i at 40 svenske fartøyer kommer å deta i dette fiske iår. En rekke mindre tråere ruster seg for tråing etter industri-

5 Nr. 23, 9. juni 1955 fisk. Da ctterspr6rseen er god, anses Ønnsomheten som oppmuntrende. og norske kyst. Arsaken er været. Det kj9jige været synes også å, a~re årsaken ti at åefiskct ikke er },ommet ordentig i gang. Rekefisket har de siste uker Yært ite både ved den svenske Uro bandt svenske fiskere over importen av reker. Fra «Svensk Fiskhanceh nr. 5 hitsettes: Ved sitt seneste møte diskuterte styret i Vaskustfiskames centraforbund bant annet de mcningsmotseninger som har 1 ært ti stede omkring omsetningen av den sjøsatece facensicen. Fiskerne mener forskjeen meom minimum- og garaniprjsene er for stor, og at visse fiskesag favoriseres ved den såkate forhåndsforhandingen. For å forebygge denne irritasjon før den nye sesong be~uttct styret ft overate spørsmået for videre forhodsreger ti Vastkustfisk, som bør prøve å få i stand en fees pris for a sjøsatet fadensid. Den i den senere tid omfattende import av reker danner en sterk kide ti uro på vestkystfiskehod. Ved et par anedninger i vår var hjemmemarkedet formeig oversvømmet av importert reke. Styret ga forbundets Økonomiske rådgiver dosent Ingemaar Gerhard i oppdrag tt føge prisutvikingen på reker og i eet Fisk brakt 4. juni Fiskesort Mengde tonn Torsk Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit I at and Finnmark Ising og frysing tonn Anvendese tonn tiden. januar- Sating Henging tonn 1 ) Herme tikk tonn Lever h. Utvunnet damptran: h. Rogn h!, hvorav iset, satet, 1 )225 tonn rotskjær. sentrae fiskeimportråd å foreså forhodsreger for å begrense importen. Dårig utbytta av østerjsøfisket. Størsteparten av de i syjre og Østre Østersjøen torskefiskcnde Yestkysttråerne har Yenct 1jem for å så seg på eet mer givende 313

6 Nr. 23, 9. juni 1955 Fisk brakt i and i Møre og Ro ms da fyke tiden. januar-28. mai Fiskesort Torsk... Sei... Lyr... Lange... Båange '.'... Brosme... Hyse... Kveite... Rødspette.... Marefyndre... Uer...,... Skate og rokke Annen fisk... Håbrann... Pigghå... Makrestørje.. Hummer. '... Reker... Krabbe '... Herav ti: I at Åesund... Kristiansund N. Smøa... Bud-Hustad Ona-Bjørnsund Bremsnes Haram... Søre Sunnmøre Grip... Kornstad.. Mengde Ising og.frysmg tonn tonn Lever kvantum h. Anvendese Sa- ] Hen- Her-~Fisketing! ging IT; 1 ~ me tonn tonn tonn tonn makrefis:zet, oppper «Svensk 'iskhandcj" nr. i. I sesongen har om ag ()O bohustråere detatt i torskefisket i Østersjyjen, :-om jent over har gitt magre resutater. DirektØr Stig Karsson i Treeborgsfisk har i et intervju uttat, at totafangsten bir meget mindre enn i tidigere sesonger. Årsaken er først og fremst, at!isket på grunn av isvinteren kom 3 uker senere i g ang enn 'anig. Fiskefordeingen under jernbanestreiken Engand. «The Fishing News,, oppyser 27. mai, at fiskegtossistene i Hu har truffet forberedeser, dersom jernbanestreiken skue bi effektiv (hviket er skjedd). Mr. Ian Cass, som er formann i Hu Fish Merchants' Protection Association uttate: «Vi har sat oss i skriftig forbindese med de fokene som tibød oss transportmuigheter forrige gang det foreå fare for streik. Vi har også henvendt oss ti hver eneste transportbyrå i området med spørsmå om hviken kapasitet det kan gjøres regning med. Vi håper, at vi vi få unna ae fangster såfremt vi bir att i fred uten innbandinger. Nytt håp for Aberdeens fiskefåte. «Fish Trades Gazette» for 28. mai oppyser at en dristig pan ti å bringe nytt iv inn i Aberdeens adrende fiskefåte har sett dagens ys. Tanken er å hygge minsr 26 n1.oderne ciesetråere, som kommer ti å koste mer enn 2 mi. pundstering. Det har vært kjent at en de av n<eringens menn i noen tid har søkt å få reaisert en byggepan. De første nyheter om dette crgjerrige program sivet u forrige uke, da Lady Tweedsmuir \Unionist candidate for South Aberdeen) på et vegennøte åpenbaret at 26 uye tråere sannsynigvis vie bi føyet ti byens fåte. Panen har for øvrig nådd et stadium hvor forsøksmessige forespørser ti verkstedene er bitt gjort. Det er dannet to nye konserner, nemig Minerva Fishing Company og Crusader Fishing Company. Som et første skritt er det bitt besuttet å pasere ordres på 4 nye tråere straks. Denne bestiing vi bi fugt av fere, hvis at går som initiativtakerne håper. Man håper for øvrig på rundeig støtte fra staten. Britisk tråerstreik avverget. I Fish Trades Gazette for 28. mai oppyses det at skippere og styrmenn på tråerne stod i ferd med å nedegg e arbeidet den 30. mai. Arsaken var at det be tatt inn for meget fisk fra tyske tråere. Grimsby Trawer Officers Guid ga på et møte den 19. mai et O dagers utimatum, hvori de gjorde oppmerksom på at seiingene vie bi innstiet dersom det ikke be tatt uopp hodeig skritt ti å få reguer[ de omtate tiførser. Senere be imidertid streiketruseen tibakekat, idet det be besuttet ft overvåke situasjonen i steden. Traeroffiserene fant, at det ikke var på sin pass i en periode, hvor bt itiske tråeres fang ster imiteres gjennom oppegging av skip og kvotering a,; maksi mumsfangster, å tiate at tyske tråere bringer uberrrensede fangster inn ti engeske havner. t> Saken be for øvrig diskutert også i grossist og recerforenin gene, som kunne forstå offiserenes syn på saken, men ikke dee det fut ut. Middehavsandene Reguære seiinger fra Norge ti Portuga Spania, Frankrike, Itaia, Marokko, Ager, rums, Egypt, Israe, Libanon, Syria, Cypern, Grekenand, Tyrkia og vice versa, Passasjerer medtas DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE A/8 FRED. OLSEN & CO. Teegr adr.: Fredcomp - Oso Tf. sentra

7 Nr. 23, 9. juni Manx-sidesesongen begynner. Fra The Fishing News for 27. mai hitsettes: Sidesesongen for Pee på Ise of :Man er åpnet. :'vied en ny me- og ojefabrikk bygget av Herring Industry Boarc i driftskar stand venter man at en stor skotsk ring-net og garnfåte vi stasjonere i Pee i sommer. Ti tross for at Herring Industry Board har bygget opp anegget i Pee med utegg på tisammen f har direktoratet ingen kontro over fisket fra Ise of Man, hvor man fremedees ager sine egne over og regjerer øya fra den edgame paramentsinstitusjonen kjent under navnet Tynwad Court. Innti nå er det ikke bekjentgjort noen prisbestemmeser for sid som seges på Ise of Man. I fjor be siden sogt i Pee hver morgen i åpent marked. I fjor sommer be gjennomsnittsprisen for sid i Pee 6'2 sh. 10 e. pr. cran mot 67 sh. 10 e. i 1953 og 77 sh. 9 e. i 19:)2. Hovedmarkedet for sid i Pee har i årevis vært Manx kippersmarked, og ved ov er det påbudt at kjemikaier eer farging ikke må brukes ved tivirkingen av Manx-kippers - kun sagfis og spon av hårdt tre må brukes ved røkingen. Storparten av Manx kippersen sendes ti Eng-and pr. pakkepost av besøkende, og skjønt Manx.-kippers er noe bek sammenignet med den fargede vare er etterspørseen i visse deer av Nord-Engand økende. En av de største tivirkerne på øya hadde før sendt betrakteige kvanta ti Liverpoo og Manchester hvert år, men nå hadde han dessuten fått tarike forespørser fra Birmingham, Leicester, Sheffied, ja ti og med fra steder enger syd. Herring Incustry Board har antydet, at deres nye sidemef<~brikk i Pee, Ise of Man, vi bi offisiet åpnet 2. juni. Apmngsseremonien vi bi forestått av the Lieutenant-Gorvernor og the Ise of Man, Sir Ambrose Dundas Fux Dundas, K.C.I.E., C.S.I. Vastkustfiskarnas Fiskforading. Fra «Svenska Vastkustfiskaren» av 10. mai hitsettes fra en artikke av Ingemar Gerhard føgende: "Vestkystfiskernes nye store foretakende for feessag, fryseri M a -c; r e f i s k e t. 1 ) Anvendese Uken ti I at I at 1 28/5 pr. 28/5 pr. 29/5 kg kg kg Fersk innenands ] Fersk eksport Frysing Sating Hermetikk Fietering R83 Agn Forme Røyking Diverse, I at / / ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L Iandbrakt fisk i Troms i tiden. januar-4. juni Fiskesort Anvendese Mengde Ising og Sa Henging Herfrysing ting metikk tonn tonn tonn Torsk Skrei Sei Brosme. ~ Hyse ' Kveite.. : Båkveite.. Fyndre Uer Steinbit Makr.størje. Annen... O 7 3 tonn tonn Reker j I at f og fisketihrking samt visse prisregueringer har begynt sin virksomhet. D"et konstituerende møtet be hodt i Gøteborg 14. mai. Det nye foretakende får aerede fra begynnesen av en betydeig større om~etning enn noen andre av fiskernes foretakender. Bare feessaget representerer en årsomsetning på mi. kr. Det nye foretagendet, Vastkustfiskarnes FiskfOrading, kom n;ermest i stand som en omdanning av en aerede i 1949 startet økonomisk forening, som adri trådte i virksomhet. Nevnte år dannet nemig Centraforbundet sammen med ikke mindre enn Ca medemmer, Vastsvenska Si- och FiskfOriidingen for på vestkysten å starte en eer fere ojefabrikker eiet av fiskerne. Etter at en rekke forberedende arbeider var bitt utført viste imidertid en synkende side tigang, at behovet for nye fabrikker var tvisom. I avvente av ~icefiskets utviking be fabrikkbyggingen utsatt, og da sidetigangen også fortsatt viste seg begrenet, anbefate Centraforbundets årskongress 1951 ~~ egge bort hee spørsmået om nye sidojefabrikker. Forenin gen suttet seg ti dette. I 1953 be spørsmået p;[ ny opptatt av foreningens styre. De besuttet å meddee forbundets årskongress, at en sidojefabrikk for tiden ikke syntes aktue, men at tigjengeige finansiee resurser innen Centraforbundet burde disponeres ti annen foredingsindustri, hest ti fryseri for fisk i Gøteborg. Arskongressen bifat denne besutning og Vastsvenska Si och Fiskforådingen fikk som nytt oppdrag å utrede spy>rsmået om et iiskeridisponert fryseri med foredingsindustri i Gøteborg. Det forberedende arbeid er nå kommet så angt, at søknad om byggetiatese ~nart bir innsendt. Senerehcn bir det anedning ti å komme tibake ti dette store foretakende, som ska innehode atskiig utenom fryseri og foredingsindustri og derfor bir et Fiskets Hus i G!!Jteborg. Det nye foretakendes annen store oppgave er ~~ ta hånd om feessaget for Centraforbundet. Som kjent har denne oppgave tidigere v;rrt skjøttet av svensk Andesfisk. Etter overenskomst mec Svensk Andcsfisk har Centraforbundet imidertid fra. mai overfyttet denne store forretning på mi. kroner pr. år 315

8 Nr. 23, 9. juni 1955 f:"a st:uten av sv. kt. GOO 000, hvorav kr inndu5 av Cc, taforbundet. RETTELSE I artikkeen «Fiskefarkostenes tonnasje» i nr. 22 var det dess Ycrre Yed ombrekki.ugen f< ut en inje nederst p ' side ;;()4, Hee avsnittet skue være føgende: «Dersom fakostene hadde vært det opp etter typer (skøyte, krysser, kutter, osv.), må en anta at eet hadde bitt mindre spredning omkring en beegnet kurve, men en hadde ea fått fere kurver å arbeide med, samtidig som hver kurve hadde fått et mindre statistisk materiae som grunnag.» JUNE-MUNKTELL 4 TAKTS DIESEL, 180 TIL 480 HK. Internasjonat anerkjent konstruksjon og aget av ste kasses materiaer. - Motoren uten «svake» punkter! Få tibud av oss eer en av distrikts-representantene: Stavanger: Stavanger Maskin Eektro A.s Verks gt. 12. Haugesund: Oav Skogand-Hansen, Norheim pr. Haugesund. Bergen: Eektro-Kraft A.s, Skibsinstaasjon, V. Muramenning 24. Aaesund: Einar Aas, Ivar Aasens vei Ck11 n - o.!l. Dronningens gt. 23, Oso. NB. Deeager i Oso for June-Munkte motorer. Afs Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri F- NO-TRO Kjøper, fieterer og foreder ae sorter fisk og fiskeprodukter på våre moderne fryseri- og fiskeindustrianegg i VARDØ - BÅTSFJORD - BERLEVÅG - MEHAMN KJØLLEFJORD - HONNINGSVÅG Hovedkontor: HONNINGSVÅG - Tf. 323* - 324* Teegramadresse: Industriseskap ti det nye foretakendet Vastkustfiskarnes Fiskforading. Overenskomsten gjeder fohancing av sid, brising, å og størje samt de svensk~ fiskebåtenes direkte-everinger i Engand. Samtidig har det nye foretakendet fra prisregueringsforeningen, Våstkustfisk, overtatt ivaretakesen av vestkystbåtenes direkteeveringer i Tyskand. Et tredje viktig oppdrag er å ta hånd om de prisregueringer som igger utenfor prisrcgueringsforeningen, Vastkust. Aerede nå har såedes Vastkustfiskanes Fi~kforading av CentrafOrbundet fått i oppdrag fra neste årsskifte å gjennomføre en prisreguering for reker. Med hensyn ti arbeidsoppgavene for øvrig for Vastkustfiskarnes Fiskforacing ska her bare nevnes, at foreningen fra Centraforbundet har fått overta en torskefietmaskin. Denne er på grunn av vestkystfiskernes torskefiske i Østersjøen bitt pasert i Treeborg, hvor den er bitt uteiet ti eet foretakende som mottar og fieterer fangstene eer. "Mot sutten av inneværende år kommer f6reningen fra Centraforbuncet å få overta to sidefietmaskiner av ny type med dobbet så stor kapasitet som tidigere maskiner av iknende type. Det er såedes store og viktige oppgaver wm aerede fra staren av egges på det nye foretakendet. I de i møtet den 14. mai vedtatte statutter har også foreningens må vært gitt en bred ionnuering. Det heter nemig eer at foreningen har som må industriet å forede fisk og fiskeprodukter, drive hande med fiskevarer, fordee fiskernes fangster (koektivforsajning - feessag), <irive frysehus samt dermed sammenhengende virksomhet. Som medemmer i Vastkustfiskarnes FiskfOrading kan bare Centraforhundet og dets avdeinger.antas, Andeskapitaen utgjør AARVIG & co. BERGEN Teefon I Teegramadr. Aarvigco Sid og fisk engros - Eksport Kjøper ae sorter ferskfisk G. W. ANDERSEN Havnegt. - OSLO SKIPSMEGLER-BEFRAKTNING Teegr.adr.: Shipandersen Teex: 1214 Oso Teefoner: Moderne tonnage for fisketransporter 316

9 Nr, 23, 9. juni Foreøpige resutater av forfangst- og feitsidundersøkesene sommeren 1954 av cand. rea. Oav Dragesund. Innedning. Som påpekt av Devod (1953) har ikke feitsidfisket i dette århundre f}kt i tisvarende grad som vintersidfisket og småsid fisket. Når en ser bort fra noen få år. viser statistikken fra sutten av eet forrige århundre at fiskerne. sev med sine angt were primitive redskaper, greidde å fange mere feitsid pr. år enn den nye, større og mere effektive fåte greier å bringe på and i våre dager. Det er derfor både rimeig og naturig at mange fiskere mener eet økende småsicfisket er årsak ti det forhodsvis.cår ige feitsidfisket. Den aminneige oppfatning bant bioogene har tidigere,,,, '~",. ) ".- _... -,',,,/...,..., ',''... _ ~ j "_". ", / 1 ' ' ",..- ' TALLENE ANGIR S/LDELARVER PR. m OVERFL. ~~Joh an Hjort. 2 % -~ 1.95'1 J, INGEN S!LDELARVER Taene viser anta sidearver pr. m2 overfate under toktet med mjk «Johan Hjort» 28. apri ti 25. mai 19!5. På figuren er også avmerket m/k «Bohomen»s rute 12. juni ti 8. jui

10 Nr. 23, 9. juni 1955 fooo h foo(jh/?? NORDLAND 9?L' TROMS tinn MARK?// v Fei. :'!d rn Srn.dsid ~~~ v'5t rr ~11'~~~~~,c,t t~r-~ 1 0t:o h /ojv ~ :g ::::: ::_:::?: ::::: ::::: :? ~?:: t:=: :::: t:;: t:::: [:::: [:::: [:::: 8: ~ 0 ::--.: t:::: t--::: Anta hektoiter småsid og feitsid fisket Nord,and, Troms og Finnmark V<Tt at hovedmengden av småsida \'okser op i fjordene og nær \'cd kysten, og at den først som.3-4 åringer (sent i feitsidstadiet) søker ut i havet. Denne oppfatning er neppe riktig, idet en har sterke indisier som taer for at også en stor de av småsida vokser opp ute i havet (Devod 1950). Ska en få et rikt småsid- og feitsi1dfiske må det komme et innsig av både småsid og feitsid fra havet, og grunnen ti at feitsicfisket ikke har hodt tritt med småsicfisket de siste år skydes sannsynig\'is at småsida har søkt inn ti kysten i større grad enn feitsida. Arsaken ti dette kan tenkes å ha sammenheng med de fysiskkjemiske forhod i kystfarvannet, og eet er derfor viktig å få karagt om sidas opptreden ved kysten har direkte sammenheng med disse. Småsid- og feitsidmerkingene i har på nytt stadfestet at småsida og stor- og vårsida tihører samme stamme, og en har gjennom merkeforsøkene, ved siden av adersanayscne, anedning ti å studere hvor stor de av ung-sida som ti en hver tid sutter seg ti gytebestanden. Det er derfor viktig at regemessige forsøk utføres hvert år. Undersøkesem~ sommeren 1954 be gjennomført med mjk «Bohomen i tre etapper, 2/5-20 j5 merking av forfangstsic, jg-7 j7 hydrografering, merking a Y feitsid og odding etter sid på bankene. Fra 7 j7-1 j9 gikk arbeidet hovedsakeig ut på merking av feitsid. Det be ikke observert sid på bankene unntatt to stimer ca. GO kvartmi vest av Røst. (Fig. 3). Værforhodene tiot dessverre ikke kasting, og eet be ikke anedning å merke sid på havet. RØstbanken be undersøkt på nytt, siste uken av jui, men ingen sideforekomster be observert. En de drivsgarnsforsøk be foretatt i Vestfjorden, første uken av august, men fangsten be bare tisammen 1;2 tønne, størrese pr. kg. Snu/sid- og feit.sidfis<et sett i reasjon ti den umodne sidas i usistorie. Det nordigste område hvor eet foregår gyting av betydning er Vesteråen og Andfjorden (RunnstrØm 1941, \Viborg 1954). Eers er gyteområdene i Nord-Norge konsentrert om Hegeandsbankene. I Nord-Norge foregår gytingen fra sutten a\' februar ti begynnesen av apri, og på gytepassene finner en arvene aerede i mars-apri. - Etter hvert driver arvene nordover med strømmen og sprer seg utover på bankene og videre ut i Norskehavet. Av figur ser en fordeingen av anta sidearver pr. m2 angs kysten og på bankene i Nord-Norge i tiden 28. apri- 25. mai 1954 på grunnag av \ Viborgs undersøkeser. Larvene som be fanget i Vestfjorden skriver seg sannsynigvis fra gytefetene enger sør, og de som be funnet i Nord-Troms er troig kommet fra gytefetene i Vesteråen og Andfjorcen. Eers var konsentrasjonen av arver størst på Hegeandsbankene. Larvene har aerede i juni-jui fått så stor egenbevegese at de unngår hftven, og da de også begynner å same seg mere i stimer, er det vanskeig å få kvantitative prøver av sidearvene med vanig panktonhåv. Under toktet med mjk «Bohomen» be det såedes ikke funnet en eneste sidearve i vertikatrekk O m med Nansen-håv i juni måned. (Fig. ). Det vi være av meget stor interesse å få rede på hvor stor 318

11 Nr. 23, 9. juni 1955 Om -7.s' o Javcrc enn i Aanterhavsvannet utenfor. I bunnen av fjordene er overfatetempraturen enda avere enn i skjærgården, den synker ofte ti frysepunktet og det egger seg is. Overfatetemperaturen angs kysten meom Tra nabanken og Øst-Finnmark 21. juni ti 7. jui Det skraverte og det mørke område viser hvor eet viktigste fiske foregikk 15. mai ti 18. jui. I eet prikkede område be det observert to sidestimer 21. juni. de av arvene som kommer ut i Norskehavet i øpet av someren i forhod ti ce som opphoder seg ved kysten, ea det kan \'<C'e C StØtte for bedømmesen av Stnåsidfiskets innfytese på sidebestanden i sin hehet. På forsommeren vokser arvene svært hurtig og oppnår snart mussasørrese. Den deen av mussaen som opphoder seg ved kysten er gjestand for et betydeig fiske utover høsten og vinteren. Ved siden av mussa-fisket foregår det også et utstrakt fiske etter badsid (f2 år gamme sid) og feitsid. Senhøstes søker feitsida ut på havet igjen, mens en de av badsida bander seg med mussaen og overvintrer i fjordene. Det forhodsvis store fangstkvantumet i Nordand og Finnmark, henhodsvis i aprimai og mai-juni 1954 (fig. 2), skydes småsid som har stått over fra året før. I vintermånedene januar-mars fiskes det forhodsvis ite. Sida hoder seg hest på dypet, og fangstdetakesen er dessuten En oi såedes vanigvis ha avtakende temjjeratur i o uerfateagene fra Atanterhavsvannet) gjennom kystvanet og het inn fjordene sent jjå høsten og om vinteren. Om våren og sommeren bir overfatevannet ved kysten og i fjordene hurtig oppvarmet og temjjeraturen bir etter hvert hejyere enn i overfateagene i Atfanterwvsvannet. Etter hvert som vi komrner ut i Norskehavet oppbances Atanterhavsvannet med kadere vann fra den Øst-Grønandske Poarstrøm. Russeren Gebov (1938) har undersøkt om det er noen sammenheng meom innsig av sid om sommeren og høsten fra havet mot kystbankene, videre inn ti kysten og innover i fjordene; og temperaturen i disse områder. Han arbeidet på Murmanskkysten, og skite der meom to forskjeige innsig. Det ene foreg~tr i mai-jui og består hovedsakeig av badsid. Det andre innsig, som består av feitsid, foregår senere, fra sutten av august og utover høsten. Gebov viste at trekket het inn i fjordeuc ikke bare avhenger av årgangenes størrese, men ogs;j av sathodigheten og temperaturen i havet - på bankene og i fjordene. Han fant at innsiget er ite eer utebir dersom temperaturen forandrer seg ite eer veksevis øker og avtar fra havet mot bankene og videre innover ti kysten og het inn i fjordene. Er derimot temperatursprangene forhodsvis store, vi sida trekke inn, og det vi finne sted et innsig av smisid (hovedsakeig badsid) dersom temperaturen øker fra havet og het inn i fjordene. For et eventuet innsig av feitsid må temperaturforhodene \ ate omvendte (avtakende temperatur fra havet mot fjordene). Smf1sida kommer atså inn ti kysten og vandrer eventuet inn i fjordene på den tid av året da det finnes mest åte og hvor samtidig veksten for sida er størst. Den søker derfor inn ~ f' C -25m O' JO minima da fåten fisker på andre feter (vintersicfetet og Lofo- 70' 70' ten). Tidig på våren (apri) øker detakesen i fisket igjen, og det gjeder å komme først fram ti de okae sidefeter, idet erfaringene viser at fisket avtar hurtig etter hvert som detakesen Øker. Etter hvert som mengden av åte Øker i overfateagene, etter og sprer sida seg og bander seg med sid som eventuet kommer inn fra havet. Sommeren og først på høsten 1954 var det svært retrig fiske, unntatt 8-14 dager i begynnesen av jui da det sannsynigvis kmu et innsig fra havet ti :fetene i Vestfjorden. 65' Fangstene bestod hovedsakeig av banding badsid-feitsid. Garnfisket tok seg noe opp i Troms i september og det er muig dette oppsving i fisket også skydtes innsig av sid fra havet. Utover høsten tok fisket seg sterkt opp og det må ha kommet betydeige mengder sid inn fra havet både badsid og feitsid. Teperaturforhodene angs Norskekysten og jjå hau/ene i juni 195-/. - Sammenfiwet med forekomstene (W sid. fe1nperaturen Om vinteren er temperaturen i overfateagene kystvannet J' to' 1.5' 25 meter angs kysten fra Feie ti Øst-Finnmark. juni ti 7. jui

12 Nr. 23, 9. juni Tabe 1. Oversikt over merket og gjenfanget forfangst- og feitsid / Merkested Tota% Jnato Jrnnv. jutv. nobb.j Tota Innv. % jutv.% Dobb. % Hatøy... 10/ u.oo 11/ / i / / / '!! ! 1.00 Hatøy sooo zoo\ zo_o n.oo / Dimna... : / j6.81 \ Sjona... 18/6 497J ,81 IO.OO 4\ 0.73 Kopangen / / / Kopangen , \o.oo! z o.oo /7 2990! z/ 0.06 o.67 K yrksæterøyra... 25/ K yrksæterøyra... '... ' o \ : / / Tota... 10/5 25o\ s.8o \6.65 s53j 26/ vannmasser med høyere temperatur for å oppta og nyttiggjøre seg størst muige næringsmengder. Høst- og vintertrekket av feitsid inn mot kysten og fjordene begynner først når mengden av he har avtatt. Den søker da inn i kadere vannmasser hvor stoffvekseprosessen foregår angsommere. Fettet som er akkumuert i sommermånedene kan derfor behodes engre. La oss se hvordan Gebovs teori 11temmer med de observasjoner vi har gjott. Hvis vi hoder fast ved den forestiing vi har 70'.5'!O' I'C-75m 15' 20' {5' J 70' antydet, nemig at 11tørsteparten av mussaen, badsida og feitsida hoder ti i Barentshavet og den nordøstige de av Norskehavet, og kommer inn ti kysten i sommer- og høst-månedene, skue forhodene ved Murmansk- og Norskekysten kunne sammeniknes. I tidsrommet jg-1 j9 195-± forekom det bare et forhodsvis ite innsig av småsid og feitsid fra havet ti kystfarvannet og fjordene på strekningen Stad-Øst-Finnmark. Antar vi at den sida som be observert 60 kvartmi vest av RØst 21j6, (fig. 3) søkte inn ti Vestfjorden i det øverste vannag et (0-10 m), kan den ha vandret gjennom vannmasser med noenunde ens temperatur. Overensstemmesen med Gebovs teori i dette tifee er atså ikke særig god, men innsiget Var troig nokså ite og okat. Av fig. 4 og 5 ser vi at hvis det skue komme et innsig- av sid fra havet i m på strekningen Stad-Rørvik i juni mfmed, måtte den først ha vandret i retning av avtakende temperatm, og senere mot Økende. Likeedes på stækningen RØst Senja i 0-25 m, og på strekningen Sørøya-Øst-Finnmark i 0-75 nt. Fra Skjodryggen over Trænabanken og videre mot kysten avtok temperaturen i m, og en <unne derfor ikke vente noe innsig der heer. Temperaturen zo JO' 75 meter fra Feie ti Øst-:Finnmark. juni ti '. jui 195-L Ko11husjon. Bortsett fra det okae innsig i Vestfjorden, kan det dårig e småsid- og feitsidfisket i sommermånedene ti en viss gtad forkares ut fra Gebovs teori. Innsiget mot norskekysten høsten 1954 begynte i septemberoktober da vinteravkjøingen tok ti, og sida har troig' vandret inn ti kysten mot avere temperatur, i hvert fa fra Atanterhavsvannet, dersom den har hodt seg i de øvre vannag. Det foregikk neppe en innvandring av ren feitsid i høstmånedene da fangstene var bandet med mindre sid, først og fremst badsid (fig. 2). Det er såedes vanskeig å sette noe skie meom et sommer- og høstinnsig av henhodsvis badsid og feitsid i ikhet med det Gebov fant på Mmmansk-kysten. 320

13 1 Nr, juni 1955 Tabe 2. Fordeing av sydige og nordige typer. Hatøy 8/ s1 N årgang 11;2 år o o S2 s1 + 1 N1+_1 N årgang 21;2 år 7 6 o o S3 S2 + 1 S1 + 2 N1+2 N2+1 -;, årgang 31;2 år 5 6 o 2 o o ~~~ s3+ 1 s, _,_ 2 s+, ;.-1 N1+3 N2+2 N årgang 41;2 år o o 1 o o 1 63 o 19 '19 årgang 51;2 år o o o, s, s" + 1 s, + 2 s, +, s1.,. " N++ N2+3 N3+2/ N++ Ns 1 o o o o o o 11 Tisan1men 27 sydig (28,5 ro) 67 nordig (71,5 <)1 0 ) Tabe 3. Fordeing av sydige og nordige typer. Lødingen 7/ årgang 1;2 år 1950 årgang 2~~ år 1949 årgang 31;2 år 1948 årgang 4Y2 år 1947 årgang 51;2 år Ss o ~ , S2 S1 + 1 N+ N ~~ S2 + 1 S1 + 2 N1+2 N2+1 -;,-[ o 12 6 o 8 3 Is+ s3+1 s2+2 s1+3 N1+3 N2+2 N3+1 N+ I o o o o o S++ S3+2 S2+3 S++ N++ N2+3 N3+2 N++ Ns o o o o o o 3 1 o Tisam1nen 11 O sydig (66 %) 55 nordig (33,2 %) Resutatene av merkeforsøkene. Tabe gir en oversikt over anta sid som er merket på de forskjeige okaiteter i tiden O j5-26 j8 og gjenfangstprosenten innen 24j Merkingen i Barekstad og Bataden ved Forø har ikke gitt gjenfangster, og er derfor ikke tatt med i tabeen. Sida merket i Barekstad be troig noe skadet mens den sto i merden, da det røk opp ti stiv kuing under merkingen. Ved Bataden derimot be det merket 500 sid under meget gunstige forhod. I Ustein (Dimma og HatØy), pågikk et meget rikt fiske utover sommeren, og av den sida som be merket der er det fanget igjen en forhodsvis stor prosent innenfor en radius av ca. 10 km fra merkestedet. Dette tyder på at en de av sida be stående noenunde på samme sted utover sommeren. Det er J

14 Nr. 2.3, 9. juni 1955 GJENF MERKET: S EPT GJENF LØDINGEN ring (ingen gytering) tttgjorde den største ptosent, og trekket inn mot kysten i apri måned har såeds ikke vært en innvandring av kjønnsmoden sid, men av feitsid, hovedsakeig av nordig type. Sida søkte nordover i Øpet av sammeren og høsten. Eg. 6 (b) viser ti sammenikning vandringer av feitsid merket i LØdingen september Den merkete sida bestod ior det meste av 2Y2 år gamni.e sid av sydig type (tabe 3). Gjenfangstene utover høsten samme år viser at sida vandret sydover. I 1953 be det gjenfanget :sid henhodsvis på Fadengrunn og i Norskehavet på 66 55' N, 3 08' E. Først i 1954 be det fanget igjen :sid på stor- og vårsidfetet. ULSTEIN a. Vandringer av feitsid. såedes fanget merket sid på merkeokaiteten i midten av august Seve merkingen pågikk under gunstige forhod, og sida var i god kondisjon. Vandringene sees av fig. 6 (a). Da merkingene i Dimma og HatØy foregikk innenfor samme okaitet, er mcrkestedene sått sammen ti ett (Ustein). Gjenfangster av sid merket i Sjona, Kopangen og Kyrksæterr-Jyra, er hitti bare gjott på merkeokaitetene. Adersanaysene av sida merket i Hatøy, viste at mesteparten var 4 år gamme (1950-årgangen, tabe 2), og 71,5 pst. var sid av nordig type (e. v. s. sid vokset opp i nordige farvann, Nord-Norge og Barentshavet). Tabeen viser hvordan fordeingen var for de forskjeige irrgangene med henhodsvis sydig og nordig skjepreg. S 1 er y 2 i\r gamme sid av sydig type med kystring, S 2 2:y2 år gamme sid av sydig type med 2 kystringer, S er 2 år gamme sid av sydig type med en kystring og en oseanisk ring o. s. v. Nv N 2, N o. s. v. står pft tisvarende måte for sid av nordig type. N 3 + 1, sid av nordig type med tre kystringer og en oseanisk b Konkusjon. Merkeforsøkene viser at feitsida har et nordig trekk om sommeren og et sydig om høsten. Sida som striefet inn ti kysten ved LØdingen høsten 1952 (2y 2 år gamme), hadde aerede opphodt seg år ute i havet (skjeet viste seg å ha en oseanisk ring). Resutatene av merkingen tyder på at sida søkte ut i havet igjen det påføgende år, og kom frarst inn ti kysten som kjønnsmoden sid vinteren Dette eksempe er i overensstemmese med den forestiing Lea (1928) har om feitsidas opphodssteder og vandringer i de ihcnc før den bir kjønnsmoden. Feitsid av nordig og sydig type samer seg i den nordøstige de m Norskehavet, og opphoder seg der i 1-4 år, bortsett fra enkete streif inn ti kysten, før den gradvis sutter seg ti den kj9>nnsmodne bestand. Litteratur. Devod, I<inn, Særtrykk av praktiske fiskeforsøk, Bergen Småsid fiskets innfytese på sidebestanden. Særtrykk av «'iskets Gang» nr. 46, Bergen. Gebov, T. J., Coasta :Migratiom the Murman Herring Associated with Ecoogica Factors. Trans. Knip. Po. Seien. Inst., Vo. I, pp , Leningrad. Lea, Einar, Undersøkeser over den norske sid. Fra umoden ti moden. Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier, Nr. IV, Bergen. RunnstrØm, Svenn, Racia Anaysis of the Herring in Norwegian \Vaters, Report on Norwegian Fishery and Marine. Investigations, Vo. VI, No. 7, pp , Bergen. Wiborg, Kr. Fr., Forekomst av fiskeegg og ynge i nordnorske farvann våren 1952/1953. ForeØpig beretning I. Fiskeridirektoratets Småskrifter Nr., Bergen. LA IKKE TILFELLET RÅDE! ~ En mangefu forsikring angrer De på hvis noe hender. EKTE BORNEO CATECHUE impregnerer ypperig og setter den rette farge på nøter og garn VESTLANDSKE DESTILLATIONSVERK A/S BERGEN ~ Tegn forsikringen ~~JJ(or}Jke!ffietncr Oav K~rresgt Bergen. Teefonsentra før noe skjer 321

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer