Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty"

Transkript

1 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt med oss over teefon eer i brev, så kan me avtaa tidspunkt TELEFON 9 0 RÅDSTUPLASS BERGI:N Om De harfarty som driv kyst eer bankfiske, fisker på fjerne farvatn eer eig anna farty SAMBANDSBANK FOR V~SLAND~T REKNESKAPSSERVICE FOR FISKARAR for ein nærare konferanse.

2 Fiskerioversikt for uken som endte.. apri 9a. A PR L ARG A N G A V N N H O D E T D E TT E N R.: Side Stortingstrykksaker mottatt i mars 7 Forekomst av sidearver i en spesiaaget 5det overfatehåv på tokter ti Jomfruand i apri og ti Kattegat i oktober Trass i at det var en tydeig nedgang i detakesen i ukens fiske på grunn av den forestående påskeheg er det medt om godt fiske angs kysten. Såedes fortsatte det gode vårfisket i Finnmark og skreifiske i Lofoten også denne uke. Loddefisket er fortsatt meget rikt og med ukens kvantum er årstotaen kommet opp i 4440 h og har dermed passert fjorårets rekordkvantum med ca h. Nordsjøen er det ennå iten bevegese i fisket. Fisk m.v. utenom sid, øyepå og odde. Vårfiswt i Finnmark ga en ukefangst på 5 mot 949 i uken før. Dessuten be det tatt reke. Av ukefangsten var torsk og vårtorskefisket har dermed gitt 049 hitti i år mot 7 4 i 97. Det er hengt 9, satet 949, anvendt fersk og fietert 5. Fisket for øvrig ga 9 hyse, 5 sei, 5 brosme, kveite, 4 steinbit, 9 uer og med båkveite. Ansvarig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse: Fiskeridirektoratet Rådstupass O Bergen Teefon: 0 00 UTKOMMER HVER TORSDAG I at detok det i vårfisket siste uke 74 farkoster med tisammen 5 mann. Av farkostene var tråere, 7 andre motorfarkoster og 4 åpne båter. Skreifisket: Fisket i Troms dabbet noe av siste uke. I at be det andet 944 skrei mot 45 i foregående uke. Tigangen av skrei i Troms fordete seg sik: Skjervøy, BergTorsken 90, Troms 4 og ØyfjordHiesøy 5. I at er det ti nå iandbrakt 74 skrei i Troms mot 5 77 ti samme tid i fjor. Av årets kvantum er 09 hengt, 7 4 satet, 4 iset og 7 er fietert. Abonn.,,rnent kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 9, eer på bankgirokonto 55/ og 9/4 eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementprisen på Fiskets Gang er kr. 5,oo pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 5,oo pr. år. Øvrige utand kr.,oo pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Utenom skrei be det i Troms tatt et ukekvantum på, hvorav 4 79 torsk, 4 sei, 40 brosme, 4 hyse, kveite, 5 båkveite, 4 uer, ange og reke. Vestenten: I uken be det tatt 45 skrei mot 590 i foregående uke. Årets kvantum er hitti kommet opp i 994, som er 544 mer enn ti samme tid i fjor. Av kvantumet er 4 gått ti henging, 5 5 ti sating, er iset og 7 5 er fietert. F. G. nr. 5,. apri 9

3 Fisk brakt i and i Finnmark i tiden. januar.... apri 9. Fiskesort Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk. Hyse... Sei... Brosme... Kveite... åkveite... B F u s yndre... er... teinbit... Reke... A nnen fisk.. Mengde Rund Fiet Anvendt ti I at s «pr. / «pr. 9/4 079j Sa Hen ting ging Ising og frysing Her me tikk Opp rna ing Lever 757 h. Tran 05 h, rogn 50 hvorav satet 70 h og fersk 0 h. Tran 45 h. Rogn h, herav,0 h satet, h fersk. Fisk brakt i and i Troms i tiden. januar. apri 9. Fiskesort Meng Ising og Sa Hende frysing Rund Fiet Anvendt ti ting ging Skrei Annen torsk Sei Lange Brosme Hyse Kveite Båkveite Fyndre... Uer Steinbit... Annen... = Reke Her I at 0 4os s so 50 me tikk Dyrefor «pr. / so 0 «pr. 9/4 5 Is 55 Is Tran 40 h. ever 9 h, rogn 05 h, hvorav satet 7 h, fersk h. Andenes hadde 7 7 torsk, se og,5 uer. Av damp tran er det ti nå 9 h og rognpartiet 9 59 h, hvorav satet 544 h og sukkersatet 74 h. Lofoten: I Lofoten var vær og driftsforhodene noenunde bra siste uke, men det var enkete kortvarige kuingbyger og devis sterk strømsetting. Det medes om avtakende forekomster og en de ujevne, men mest mindre fangster på garn og iner i Øst Lofoten siste uke. I VestLofoten, Værøy og Røst er det fortsatt kun små fangster på ae brukskasser. Mange fartøyer forater nå Lofoten. Hegeand har nå 5 skrei mot 7 i fjor. Det er hengt 74, satet, anvendt fersk 79 og fietert O. I Vikna be ukefangsten 0 og i at er kvantumet nå 0, 4 7 O i 9 7. Å rsf angsten er anvendt sik: Hengt, satet, fersk 4 og ti fiet. Sev om detakesen gikk kraftig ned siste uke be det ikeve tatt et meget godt ukekvantum i Lofoten. Fangstutbyttet be 7 skrei mot 9 i uken før. I at er det ti nå tatt 7 7 skrei i Lofoten mot 5 ti samme tid i 97. Av fisken er 00 hengt, 9 satet, 99 anvendt fersk og 4 er fietert. Detakesen i fisket var siste uke 70 fartøyer med en samet besetning på 4 00 mann. Det er en reduksjon på 5 fartøyer og 40 mann i forhod ti foregående uke. F. G. nr. 5,. apri 9 SørTrøndeag hadde i uken 7 og har i at 79 mot ti samme tid i fjor. På Møre be ukefangsten 7 og dermed er det hitti tatt 9, hvorav er hengt, 0 satet, 0 hermetisert, 5 frossen, 954 er anvendt fersk og er gått ti fiet. Det totae utbytte av skrei og Finnmarkstorsk har nådd 0 mot 5 97 i 97 og 57 4

4 Fisk brakt i and i Vesteråen NordHegeand i tiden. januar. mars 9. Uken ti / 9 I at pr. / 9 I at pr. / 9 I at pr. 5/ 97 Anvendt ti I Meng Her Oppde Fersk Fryst Sat Heng me maing ing tikk ing ~ 'i Iføge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. Dessuten av sjøtivirket fisk: pr. / tørrfisk, 4 satfisk. Pr. / 7 tørrfisk 0 satfisk. i 9. Det er hengt 7 9, satet, iset, hermetikk m. m. 54 og fietert 9 5. Det er produsert 54 damptran, satet rogn h, sukkersatet rogn 9 4 h og anneredes behandet 7 h. De tisvarende ta i fjor var føgende: SørHegeand: Distriktet hadde i uken som endte 0. mars en tigang på 0 fisk, hvorav 4 torsk, 70 sei, yr, ange, båange, brosme, 5 hyse, 4 kveite, uer, 4 pigghå og annen fisk. Dessuten be det evert 0 h ever og 4 h rogn. Levendefisk: Ti Trondheim be det siste uke tiført 7 evende torsk. En båt var på vei fra Trondheim med 7 evende torsk ti Oso og andre steder. Bergen/Hordaand mottok fra evendefiskagets distrikt 9 evende torsk og fra Sogn og Fjordane 5. I Hordaand be ukens evendefiskutbytte torsk og,5 småsei. Rogaand meder om O evende fisk siste uke. Møre og Romsda: Nordmøre hadde i uken som endte 0. mars en fisketigang på 45 ferskfisk og 7 satfisk. Kvantumet fordete seg sik: 07 4 Fisk brakt ; and i området SørHegeand SørTrøndeag i tiden. januar 0. mars 9. Fiskesort Skrei.... Annen torsk... Sei.... Lyr.... Lange.... Båange.... Brosme.... Hyse.... Kveite.... Kødspette.... Marefyndre... Uer.... Steinbit.... Skate og rokke. Håbrann.... Pigghå.... Makrestørje.., Annen fisk... Mengde Ising Saog rysing ting ton~ 57 f Anvendt ti Her Henging m.etikk 04 I at I 57 I 44 0 «/ «/ I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. Lever 04 h. Rogn 47 h. 4 Fiskerne og dyrefor torsk, 7 sattorsk, yr, sei, 5 ange, O brosme, 7 hyse, kveite, 0 uer, steinbit, 7 pigghå og 4 annen fisk. Siste uke everte O tråere 0, tisammen ca. 0 sei. Fra Finnmark everte tråere ca. 500, hovedsakeig torsk. Ti Sunnmøre og Romsda be det evert et ukekvantum på 07 fisk, som fordete seg sik: sei 09, yr, brosme 5, ange 5, hyse 7, kveite, pigghå, skate og diverse fisk. Sogn og Fjordane: Det samete ukeparti be på 4, hvorav torsk, 5 hyse, 0 sei, 9 yr, ange, brosme, kveite, skate, 5 pigghå og diverse fisk. Dessuten be det iandbrakt en fangst med satet torsk på,5. Hordaand: Ukeutbyttet innbefattet de ovenfor omtate 4,5 evende fisk, be på 9,5. Av F. G. nr. 5,. apri 9 4 4

5 Fisk brakt i and i Møre og Romsda i tiden. januar 0. mars 9. Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane i tiden. januar 0. mars 9. Fiskesort Skrei... Annen torsk... Sei... Lyr... Lange... Båange... Brosme... Hyse... Kveite... Rødspette... Marefyndre... Å... Uer... Steinbit... Skate og rokke. Håbrann... J Pigghå... Makrestørje... Annen fisk... Hummer... Krabbe... I at... Anvendt ti Mengde Sa ting ging Ising Henog frysing tikk Her me O Fiskeme og dyrefor 7 7 To Se i Ly La Br Hy Fiskesort rsk o. r... eite... dspette.. Sk a te Pig akrestørje Å vå... mm.er... Ue Kv Rø M Ha Hu Kr An o. r o o nge... osme o se o o ghå... abbe nen fisk.. I at I at «pr. / «pr. / Av dette ti Ising og. heng~ her opp. satm... frysmg g mg metikk mahng = = o Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. Lever 09 h, 0 h rogn. Herav: Nordmøre... Sunnmøre og Romsda... I at /4 97 «/ Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti sød hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 7%. Lever 4 h. Rogn 7 h. Herav 4 h satet 95 fersk. Tran 9 h. 4 Herav 74 satfisk ::>: 4 råfisk. 5 Herav 75 satfisk, ::>: 950 råfisk. søyd fisk hadde en sei og yr, hyse, torsk, ange og brosme, 7 hå, diverse fisk og dessuten reke. Osofjorden: Fjordfisk meder om en uketigang på, fisk og sid. Makrefisket: Det be siste uke tatt 54,5 makre, som be evert ti bedre anvendeser. Dessuten be det tatt ca h snurpemakre, som be evert ti me og oje. Skadyr: Av reke hadde Fjordfisk 9, kokte og 4,9 råreke. Skagerakfisk 0 kokte og 5 råreke. Rogaand satkokte og produksjonsreke. Hordaand hadde, Troms og Finnmark reke. Rogaand: Det medes om en ukefangst på 90 død fisk og O evendefisk. Skagerakkysten: Det be iandbrakt 70 død fisk siste uke samt 0 fjordsid. F. G. nr. 5,. apri 9 Sid, øyepå og odde. Feitsid og småsid fisket: Fra distriktet BuhomsråsaStad medes det om fangst av 0 h feitsid, hvorav 0 h be ever ti me og oje og 77 h ti agn. Av småsid be det tatt 5 h, som gikk ti agn. 5

6 fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre uken /4/4 og pr. /4 9. Brukt ti I uken I at Fersk, ising Frysing Eksport Innen. Konsum Agn a mg tikk fiskefr oje Feitsidjiskernes Sagsag, H H H H Harstadkontoret (Grense Jakobsev Buhomsråsa) Feitsid Småsid Lodde Øyepå... 'fobis... I at... j 745 4j4 50 5j Feitsidfiskernes Sagsag, Trondheimskontoret. (BuhomsråsaStad) Nordsjøsid Feitsid Småsid Øyepå... ~ 7~ To bis... I at... 5 Noregs Sidesasag (Sør for Stad) Nordsjøsid Feitsid... 0, 0 Småsid Øyepå , To bis... I at I at: Nordsjøsid... ~ = ! 5 5o Feitsid ' 49 Småsid... 4 Vintersid ~ ~ Isandssid... Fjordsid... 5: 59, Sid i at....., »» pr. / Lodde Øyepå Tobis... I >~tp~. 'åi4 _:_f;7..., = = = = Brising, skjepper » pr. /47 9 Makre, » pr. / H H H aao 4 07 = S It Herme Dyre og Me og 0 0j ~ 50~ '9 ~ = = = = = = ' 0~ H , = ~ = = H H ~, =' BBI 57, a:_: 45 7~ Da summen også tar med vintersid, isandssid og fjordsid er den ikke i samsvar med summen av mengdene under de oppførte omsetningsag. Ti ansjos. Pr. 0/. ' Herav 7 h røket. Fra Finnmark medes det om 500 h sid i størresen ti pr. kg. Fra Nordsjøen be det iandført 4 h sid siste uke. Av dette be 5 55 h eksportert fersk, 407 h gikk ti frysing, 700 h ti sating, 4 50 h ti hermetikk, og 0 h ti me og oje. Fjordsid: Det be fisket fjordsid i Osofjorden og 0 på Skagerakkysten. Øyepå: Av øyepå be i distriktet Buhomsråsa Stad andet 04 h, som gikk ti oje. Sør for Stad be det iandbrakt 5 h, at ti me og oje. Loddefisket: Det rike oddefisket fortsetter. I uken be det brakt i and i at h odde og årskvantumet er dermed hitti kommet opp i h, som er ve h mer enn fjorårets rekordkvantum. F. G. nr. 5,. apri 9

7 Distrikt fangst Rapport nr. om skrei og vårtorskefisket pr.. apri 9. Anvendese Lever Rogn Uke Anta Tota Damp ti Kgfiskpr. Tran fiske Anta Heng Sa Fi ete ~a~ Fersk h ever prosent far kos mann fangst ing ting ter Fersk ring Finnmark, vårfisket Finnmark, vinterf Troms Lofoten opps.d Lofoten for øvrig. } V ester åen Hegeand, Saten NordTrøndeag j 4 SørTrøndeag i 5 Møre og Romsda tran annen tran tmg m.m. h h h h År 9 ti Sammenikning med tidigere år Tonn søyd torsk Finnmark Lofoten IH N d Vin~ Lofotens for øvrig egd Tor ter '\:'år Troms opps. d. og y ester s:~en d~i: fiske fiske aen g / , 74' / 4 / f 4 9 ou f s / / , / 4 s osoj / 4 j /: / 595 Sør Møre Trøn og Tis. Roms d e ag da 79 9 s 0 4 Iss Henging Anvendese torsk Sating Fersk Fietering Det oppgis at everen er sogt fersk eer ti hermetikk. Herav sukkersatet 94 h, hvorav i Lofoten 74 h og i Vesteråen 559 h. Herav ti hermetikk h, hvorav Lofoten 454 h, Vesteråen 5 h, Vikna 57 h og Møre 457 h. 4 Herav ti hermetikk 0 og 5 ti frysing Makrefisket. Anvendese i tiden 9 97 i at i at 9/0/ 0/ pr. / Fersk innenands... Fersk eksport Frysing, rund... 4 Frysing, fietert Frysing, søyd Sating Hermetikk... 5 Agn Dyre og fiskefr... Røking... Me og oje Diverse... I at Etter oppgaver fra Norges Makreag SJL. Levert ti sidemeindustrien. F. G. nr. 5,. apri 9 Mottatt i mars 9. Forhandinger i Stortinget nr. 9. Ekstraordinære tiskott ti fiskerinæringen for 9. St.med. nr. {97). Om de statsgaranterte ån i Norges Bank ti tivirkning og omsetning av fisk i 97. St.prp. nr. {97). Om innføring av produktavgifter i fiskerinæringen ti devis dekning av avgift ti foketrygden. St.prjJ. nr. 7 {97). Om statnes overtakese av tørrfisk og om avsetningsgaranti for tørrfisk av torsk og sei produsert i 9. 7

8 Japan kjøper frossen odde Isand. Iføge en av Reykjaviks aviser er det kommet i stand sag av 500 dypfrossen odde fra Isand ti Japan. En tasmann for fryseriindustrien oppyser at kvantumet ska everes i feesskap av de privateide fryseriers sagssentra Søumidstød Hradfrystihusanna) og det tisvarende kooperative organ (SIS). Lodden ska everes i 9 kios pakninger. Om prisen heter det bare at den er <<nokså bra», i betraktning av de høye transportomkostninger som vi påøpe. Partiet ska avskipes i sutten av apri. Det bir gitt uttrykk for håp om at japanerne kan bi faste kunder for denne vare i fremtiden, med mindre japanernes Om!oddens anvendese i Japan heter det at den bir tørket, grijert og sogt som uksusføde på barer og restauranter. Fiskeri industrien Afrika. eget oddefiske, som nå oppgis å utgjøre fem tusen i året, skue øke betydeig. Sørvest SørAfrika og SørvestAfrika har i at i 97 hatt en fiskefangst på ve en og en hav miion, som er ny fangstrekord. Den endeige fangststatistikk over fisket foreigger hitti ikke. Det er imidertid på det rene at brorparten av det foran nevnte kvantum i ikhet med de senere år er bitt fanget utenfor SørvestAfrika, hvor det i 97 be iandført fisk, som gikk ti produksjon av short tons fiskeme, ong tons fiskeoje og 7 miioner b. hermetikk. Av denne fangst var hee (9 /o) pichard. Ti sammenikning kan nevnes at i Kappprovinsen sank fangstkvantumet av pichard i 97 ytterigere ti 000 eer 4 Ofo av den iandbrakte mengde for SørAfrika. Det dominerende sentrum for fiskeriindustrien i SørvestAfrika er Wavis Bay, som har en betydeig pichardindustri og er en viktig omastningshavn for utenandske fiskefartøyer. Territoriet har for tiden pichard fabrikker, som hver har en fast råfiskkvote på Administrasjonen for SørvestAfrika (S. Vv.A. Administration) har for 97 gitt 5 av disse fabrikker en tieggskvote. 7 av disse fabrikkene igger i Wavis Bay, hvor det videre i 94 be etabert en større fabrikk for frysing av hake (ysing), fyndre etc. Det kan i samme forbindese nevnes at fiskeriindustrien i SørAfrika og SørvestAfrika har et nært samarbeid, og at deres produkter bir markedsført i feesskap både innenands og utenands. SørvestAfrika har en betydeig hermetikkindustri. I 97 var hermetikkproduksjonen på hee 7 miioner b., hvorav 0 0/o gikk ti eksport ti b. a. Storbritannia, USA, Japan og Frankrike. Det kan såedes nevnes at firmaet OSWIL (Ovenstone South West Investments Ltd.) i Wavis Bay pakket kartonger pichardprodukter i 97 for det amerikanske seskap Demonte Corporation. Videre kan oppyses at den sviktende tigang på råfisk for hermetikkindustrien i Repubikken har medført at fere sørafrikanske fabrikker har måttet stoppe. Noen av dem har for øvrig overført sitt utstyr ti Wavis Bay. Pichardfabrikkene SørvestAfrika, som i tidigere år med etthet har fyt sine kvoter, har i 97 hatt vanskeigheter med å fye sine råfiskkvoter på grunn av unormae værforhod. Det har såedes skjedd en forskyvning av innsiget av pichard ti steder fjernere fra Wavis Bay. Fere av fabrikkene har som føge av denne situasjon funnet det nødvendig å utstyre sine båter med kraftbokk og eektronisk utstyr. Dette har gitt oppmuntrende resutat og ført ti at de fastsatte fangstkvanta er bitt tatt nærmere fabrikkene. Den sviktende tigang på pichard utenfor Wavis Bay bir fra enkete hod tiagt de sørafrikanske fabrikkskip, Wiem Barendsz og Suiderkruis, som fanger utenfor misgrensen. De har begge sin base i Cape Town og har ikke adgang ti sørvestafrikanske havner. Administrasjonen for SørvestAfrika hevder at fabrikkskipene utgjør en fare for pichardforekomstene og er økonomisk ødeeggende for fiskeriindustrien i territoriet. Administrasjon en har for øvrig tatt det skritt å nekte tieggskvoter ti de pichardfabrikker i Wavis Bay som har eierinteresser knyttet ti disse fabrikkskip. Det bir imidertid fra annet hod hevdet at det var riktig av de sørafrikanske myndigheter å gi isens for drift av disse to skip. Det bir pekt på at de fytende fiskemefabrikker representerer en progressiv form for fiske, som på en effektiv måte vi kunne ta opp konkurransen med den moderne utenandske fiskefåte utenfor misgrensen. Administrasjonen for SørvestAfrika har for inneværende år gitt isens ti en ny eiergruppe innen pichardindustrien i Wavis Bay. En de av profitten ved denne drift ska gå ti et fond som administreres av S.W.A. Administration ti byggig av en ny fiskehavn i Cape Fria, som igger ca. 50 mies nord for \'V a vis Bay. Havnen ventes fuført om fem års tid, og eiergruppen vi da bygge en pichardfabrikk der. Det er også meningen å gi isens for en tisvarende kvote av maasbanker, som det er rikeige forekomster av i dette område. Administrasjonen har også paner om å gi en ytterigere isens for pichard og bruke en de av fortjeneste herved ti utbygging og sentraisering av «white fish»industrien i terri to ri et. Storstreiken på Isand sutt, regjeringens erkæring og kommentarer. I forbindese med avsutningen av storstreiken i Isand den. mars sendte regjeringen ut en erkæring, hvori den bebudet nedsettese av en ervervs eer næringsnevnd. Nevnden ska komme med forsag ti titak på det næringspoitiske område. Videre vi regjeringen a spørsmået om bygging av moderne tråere utrede, og sidefiske på fjerne feter ska panegges. Kapita søkes stit ti disposisjon for anskaffese av isandskproduserte maskiner, og konkurransedyktig innenandsk produksjon ska foretrekkes. Storstreiken i Isand endte som kjent med at arbeidstakerne fikk ønnstiegg i samsvar med oppgangen i prisindeksen, om enn ikke i fut omfang. Samtidig avga regjeringen en erkæring, som bebudet visse titak med sikte på støtte ti ervervsivet m. v. Det er troig at regjeringen fant å måtte gjøre dette for å bidra ti å få konfikten øst. De viktigste punkter i regjeringens erdæring er føgende: Det ska oppnevnes en såkat ervervseer næringsnevnd med repesentanter for regjeringen, andsorganisasjonen og de næringsdrivende; nevnden ska føge med i utvikingen på næringsivets område og komme med forsag ti titak. En utredning om bygging av moderne tråere og fiskebåter for torskefiske ti aue årstider ska påskyndes. Bygging av sike tråere og fiskebåter ska gjennomføres hvis utredningen viser at det er ønskeig. Sidefiske på~ fjerne feter neste sommer ska panegges. Det undersøkes hva som kan gjøres for at tråerne kan evere meste F. G. nr. 5,. apri9

9 parten av fangsten i Isand på de tider av året da det er størst mange på råstoff i fiskefabrikkene samt hva som kan gjøres for å sikre driften for tråere som nå ikke driver fangst. Kapitatigangen for anskaffese av innenandsproduserte maskiner og verktøy gjøres ettere. Konkurransedyktig isandsk produksjon ska gis forrang av det offentige. Skoeungdommens muigheter for beskjeftigese i feriene gjøres ti gjenstand for undersøkese. Regjeringen ska søke arbeidsøshetsstønaden økt; endeig ska det gjennomføres visse etteser når det gjeder tyngende husån, og det panegges en økning av midene ti boigbygging. Det er tydeig at denne erkæring er gitt i første rekke med tanke på arbeidsgiverne; den tar sikte på å støtte ervervsivet, som får nye byrder å bære ved gj enn o mf ø ringen av indekstieggene. Men den innehoder også ting som må titae den annen part i konfikten. Eers bærer pressens kommentarer preg av de enkete avisers poitiske tiknytning. Regjeringsorganet «Morgunbadid» skrev såedes den 9. ds. at overenskomsten var i samsvar med den øsning som man på det hod aerede fra begynnesen var gått inn for, nemig at kårene måtte bedres for de avtønnete. I dag skriver badet under overskriften «Så angt men ikke engre» at andre samfunnsag ikke må føge i kjøvannet, for da vi man bare få en ny bøge med prisstigninger. Det venstresosiaistiske Thj dvij inn uttate redaksjonet den 9. ds. at regjeringen hadde «idt et katastrofat nederag». Etter badets mening hadde det vært en sags fokereisning mot regj eringens ønnspoitikk, men badet innrømmet at dette ikke betød at det var vunnet fu seier. Eers har det i enkete kommentarer vært pekt på at ovgivningen i fremtiden må ta sikte på å avverge at betydeige samfunnsinteresser bir skadeidende. Likeedes må det søkes unngått at samfunnsgrupper som ønsker å stå utenfor en arbeidskonfikt, trekkes med. Det foryder at bondeorganisasjonene aerede ska ha berørt dette spørsmå overfor andsorganisasjon en. Dansk fiske i februar. FindusEskimo danner nytt Av den offisiee fiskeriberetning frem firma. går det at fisk m. v. be andet i danske havner i februar. Kvantiteten er større enn den var i februar i fjor. Av tiførsene be avsatt ti konsum eer 000 mer enn i fjor i samme måned. Fangsten av fatfisk be på 000 mot 000 samme måned i fjor. Det be fisket 00 rødspette, dobbet så meget som i fjor. Resten fordete seg på skrubbe og sandfyndre. Torskeutbyttet be Dette utbytte igger høyere enn februarutbyttet i fjor og også høyere enn månedig gjennomsnitt for årene 95/7. Fremgangen gjorde seg gjedende i ae farvann. I Østersjøen be det med trå og ine tatt 4 000, i Nordsjøen 500 med de samme redskaper samt garn og snurrevad. Kattegat ga 500, ikedan Bethavet. Det be andet konsumsid, itt mer enn i februar i fjor. Fisket foregikk i Nordsjøen og Skagerak med henhodsvis 000 og 500. Av sid ti frproduksjon be det tatt 000 i Nordsjøen og Skagerak og knapt i Kattegat. Februartaene i fjor var henhodsvis ca og ca Den samete fangst av frfisk innbefattet sid be på og var nesten, ganger større enn i samme måned i fjor. Det be bant annet andet 000 øyepå, at fra Nordsjøen. Laksefisket i Østersjøen be hovedsakeig drevet med garn og ga 70 mot 00 i sammenikningsmåneden. Utbyttet av krepsdyr viste på samme måte stigning på 00 og utgjorde 450. Rekeutbyttet be tredobet og nådde 70. Av sjøkreps be det tatt 75. Det be fisket i Nordsjøen og Skagerak. Førstehåndsprisene i øre (danske) pr. kg be i februar gjennomsnittig føgende (fjorårets i parentes): Levende rødspette (9) øre, søyd rødspette 4 (97) øre, torsk (he fisk) (94) øre, sei (9) øre, hyse (77) øre, ysing 45 (470) øre, aks 79 (950) øre, konsumsid 9 () øre, frfisk 9 (5) øre, dypvannsreke 79 (44) øre. Etter at sammensutning meom Findus Ltd. og Fropax Eskimo Frood Ltd. fant sted er det bitt dannet et nytt firma Findus Eskimo Frood Ltd., som begynte sin virksomhet. apri, oppyser «Fishing News» (9. mars). Ledesen omfatter: A. H. Coburn (administrerende direktør), D. G. Fisher (innkjøp), F. J. F. Ha (personaeder), W. D. Marchy (teknisk), G. S. Phiips (finansiet), G. F. Risey (detajsag), D. A. Samon (cateringsag), N. A. Seby (omsetnings panegging) og J. Webb (revisjonssjef). Findus Eskimo og Frood merkene hoder henhodsvis annen, tredje og førstepassene på UK's detajmarked for merkevarer, og seskapets produkter omfatter om ag fjerdeparten av cateringsagene i frosne varer. Findus Eskimo Frood Ltd. kommer ti å beskjeftige nesten personer og vi ha administrative sentra i Croydon, Ceethorpes, Grimsby, Hammersmith og Hu. Nesten 70 distribusjonsdepoter betjener ae deer av Storbritannia med everanser av fryserivarer og dessuten besitter firmaet et andsomspennende nettverk av engrosdistributører. Itaias innførse av enkete fiskevarer i 97. Som utdrag av den offisiee utenrikshandesstatistikk gis nedenfor en oppgave over Itaias innførse av tørrfisk og baccaa (kippfisk og satfisk) i året 97: Tørrfisk tota.. Herav: Isand Norge Baccaa (kippfisk satfisk) tota.. Herav: Frankrike VestTyskand.. Isand.. Norge Danmark.... og Fieter av torsk, satet, Året kg 000 L røket, tørket tota ~:LM. oo.,r( Lf7iiJf!J)JJÆ&J&J (f}&j!f!~ ~~ SILD OG FISK.. EKSPORT BERGEN, Norw. Teegramadresse: «Sidøy>>, Bergen Teex: Teefoner: Kontor Lager... 9 Privat: Havard Lerøy Eias Fjedstad Bank: A.s Bergens Skiingsbank, Bergen F. G. nr. 5,. apri 9 9

10 FOREKOMST AV SILDELARVER I EN SPESIALLAGET 5DELT OVERFLATEHÅV PÅ TOKTER TIL JOMFRULAND I APRIL OG TIL KATTEGAT I OKTOBER 97 Av DIDRIK S. DANIELSSEN og STEIN TvEITE Statens bioogiske stasjon, Fødevigen, Arenda INNLEDNING ZAITSEV (959 og 9) har beskrevet en egen biocenose fra overfateaget i Svartehavet. I de fem øverste cm fant han høyest konsentrasjon av en de everterbrater (f. eks. bååte, decapodearver og amphipoder) og egg og ynge av en de fisk (f. eks. fyndre og brising). DELLA CROCE (9) undersøkte mikrodistribusjonen av zoopankton i den øverste meter i Middehavet. Det viste seg at noen av de undersøkte artene hadde maksima konsentrasjon i den øvreste de mens andre arter var mest tarike dypere nede, og de feste hadde et minimun i ca. 50 cm. Tidigere hadde også sidearver vært observert nær overfaten, spesiet yngre stadier med pommesekk (M. DuNN 9, WuLFF, BucKMANN og KuNNE 94, MARSHALL, NICHOLLS og 0RR 9, STEVENSON 9). Undersøkeser over fordeingen av zoopankton og sidearver i overfateskiktet utenfor Sørandskysten be satt i gang våren 9 7. Zoopanktonet er under bearbeidese og resutatene vi bi pubisert senere. MATERIALE OG METODER Materiaet ti undersøkesene be samet inn med en spesiaaget håv, nodifisert etter ZAITSEV (959). Håven (Fig. ) består av en ramme med fem nett A under hverandre, hvert med en åpning på 0 X 0 cm. Hvert nett er festet ti en øs ramme som skrues fast ti den ytre ramme. Det øverste nettet skummer de O øverste cm av overfateaget og rammen er derfor forsynt med to bøyer som gjør dette muig. De fire andre nettene går da i føgende dyp: 00 cm, 050 cm, 5070 cm og 7090 cm. Nettene er 50 cm ange. De første 40 cm har en maskevidde på 000 p, resten er 0 i. Håven be sept i ring for å få den ut fra skipssiden. Tauefarten var Ii/ knop, og håven be tauet i 5 minutter. RESULTATER OG DISKUSJON På fem stasjoner ved Jomfruand i apri 97 be det funnet sidearver, i at 0 stykker, 70 mm ange og med pommesekk (Tabe ). For å undersøke forekomsten av arver under den øverste meter be det brukt en fots Isaac Kidd trå med en maskevidde på 000 t. På stasjonene nr. 0, og 7 be det tatt 5 minutters skråtrekk fra m ti overfaten uten fangst av sidearver. På de to andre stasjonene be det tatt horisontatrekk i overfaten, i m og i O m. Det be bare funnet en si de arve, mm (høstgytt), som be tatt i 0 m på stasjon. IsaacKidd tråen be sept med større fart enn spesiahåven. Årsaken ti at det ikke be fanget sidearver kan skydes den store maskevidden i Isaac Kidd tråen. Det be derimot fanget mange arver av småsi (Ammodytes tobianus), 95 mm ange, både i Isaac Kidd tråen og spesiahåven. Da disse undersøkeser ikke ga noen hodepunkt for mengden av sidearver under den øverste meter, be spesiahåven benyttet sammen med annen redskap på et Tabe. Sidearver tatt i 5det oveifatehåv ved Jomfruand Ae med pommesekk. Dybde 9.. apri 97. Dagtrekk O Stasjon 7 B Fig.. 5det overfatehåv. A) øverste nett sett fra siden. B) hee håven sett forfra. ) feste for jernring, ) feste for hanefot, ) nett, 4) panktonspann, 5) bøye, ) jernring, 7) feste for bøye. 00 cm Sum 5 70 F. G. nr. 5,. apri 9

11 Fig.. Stasjonsnett med 5det overfatehåv 0.5. oktober 97 med F /F «G. O. Sars». Isotermer i overfaten er inntegnet. O dagsys () tussmørke natt tokt i Nordsjøen, Skagerak og Kattegat (Fig ) oktober 97 (HARALDSVIK 9). På dette toktet be det funnet 9 sidearver fordet på stasjoner i Kattegat. Larvene var 5 O mm ange, med pommesekk (Tabe ). På stasjonene nr. 47, 4, 470 og 47 be det også tatt arver med Judayhåv (HARALDSVIK 9). På stasjonene nr. 45 og 474 be det ikke fanget sidearver med Judayhåven. Spesiahåven fanget ikke arver på stasjonene nr. 49 og 4 7 der det be fanget arver med Judayhåven. Sammeniknet medjudayhåven fanget spesiahåven færre arver, spesiet på stasjon nr. 4. Dessuten fitrerte spesiahåven 4 ganger så mye vann som Judayhåven på disse stasjonene. Det ser imidertid ut ti at spesiahåven fanger arver på stort sett de samme stasjonene som Judayhåven. De feste stasjonene i Kattegat var nattstasjoner så det foreigger ikke materiae ti sammenikning av dag og nattfangster. Tabe. Sidearver tatt i 5det oveifatehåv i Kattegat 4.5. oktober 97. Med (m) og uten (u) pommesekk. O Dagtrekk. Natttrekk. Stat: O O Dybde mum um um ujm ujm u 00 cm Sum..., 9 F. G. nr. 5,. apri 9 Akvarieobservasjoner utført av WooDHEAD (9) viste at sidearver med pommesekk søkte høyere ysintensitet enn arver uten pommesekk. Dette kan være årsaken ti at sidearver med pommesekk vesentig be fanget i de to øverste nettene i spesiahåven, i motsetning ti arver uten pommesekk. V ed beregning av arver pr. voumenhet vi taene for det øvreste nettet i håven måtte nesten fordobes da dette nettet bare fitrerer omtrent havparten av hva de øvrige fitrerer. Det foreiggende materiae er ite, og forhodet må undersøkes nærmere på et større materiae. SUMMARY. For the investigations a specia constructed surface pankton net with 5 successive nets beow each other has been used.. HeTing arvae were samped on o ne cruise at the Norwegian Skagerrak coast in Apri 97 and one to Kattegat in October 97. On the ast cruise most of the arvae were found at the same time and at the same stations where arvae were found with a Juday net. The Juday net, however, caught more arvae, especiay at one station.. Larvae with yoksack were mosty caught in the two upper nets of the specia constructed pankton net, and arvae without yoksack mosty in the three ower nets. LITTERATUR DELLA CROCE, N. 9. Aspects of microdistribution of the zoopankton. Rapp. P.v. Reun. perm. int. Expor. Mer, 5: :

12 DuNN, M. 9. On the occurrence of arge numbers of arva herring at the surface. J. mar. bio. Ass. U.K., 5: 4 5. HARALDSVIK, S. 9. Rapport om sidetokt med F/F «G. O. Sars» ti Nordsjøen og Skagerak. oktober ti. november 97. Fiskets Gang 54: 4. MARSHALL, S. M., NrcHOLLs, A. G. and 0RR, A. P. 9. On the growth and feeding of the arva and postarva stages of the Cyde herring. J. mar. bio. Ass. U. K., : 457. STEVENSON, J. C. 9. Distribution and surviva of herring arvae (Cupea paasi) Vaenciennes) in British Coumbia Waters. J. Fish. Res. bd. Can., 9: 750. "\t\toodhead, P. M. J. 9. The behaviour of fish in reation to ight in the sea. Oceanogr. J..ar. Bio. Ann. Rev., 4: 740. WuLFF, A., BucKMANN, A. und KuNNE, CL. 94. Berichte iiber die Teinahme an einer Fischereischutzfahrt der «Weser» zu untersuchungen iiber die Verbreitung der Herringsarven in der siidichen Nordsee und dem Kanaeingang. 7. November bis 5. Dezember 95. Ber. dt. wiss. Kommn. Meeresforsch. 7, 4. ZAITSEV, I. P On the methods of cooecting peagic eggs and fish arvae in the regions of the sea unexposed to considerabe water freshening. Zoo. Zh., (9) : 44. Norsk oversettese [Maskinskr.] 9. Surface peagic biocoenose of the Back Sea. Zoo. Zh., 40 (): 5. Norsk oversettese [Maskinskrevskr]. 7 F. G. nr. 5,. apri 9

13 ~ Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti. mars og uken som endte. mars 9. Tonn. Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Annen Fersk Fersk Fersk sid og sid og Fersk Fersk rød Fersk Fersk yr Fersk Fersk makre Fersk Fersk skate og Fersk fersk fisk Frossen Frossen storsid vårsid brising brising aks kveite spette hyse torsk og sei ange makre størje pigghå håbrann rokke å fisk i at storsid vårsid eers i at TOLLSTEDER I Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr O Fredrikstad Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø... Måøy ~dre I at... I I 7 70 ~ ~ ' ' ',.. I uken...! MERK: På grunn av avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for «i at». Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for utførseen i at av vedkommende varegruppe over tostedet. TOLLSTEDER 0 Fredrikstad Oso Kristiansand.... Egersund.... Stavanger Kopervik.... Haugesund.... Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø.... Frossen sid eers og brising 0 Frossen sid i at Rundfrossen aks 40 Rundfrossen kveite 40 Rund Rund Rund Rund Annen Rund Fersk Fersk frossen frossen frossen frossen rund frossen e. kjøt e. kjøt makre makre pigghå håbrann frossen fisk i at fiet, fiet størje fisk hyse eers x 5 x Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen hyse torske sei steinbit uerfiet fiet fiet fiet fiet 4 F:ossen Frossen Frossen Satet sid fiet fiet torskefiet eers i at fisk i at X Stat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.stgj(nnr"istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr. oo. oo. ool oot. ooi. oot. oo. oot. ooi. oo. oot Måøy Andre I at... I 5 75!45 4 I uken i0 O : ooi. ooi. oo. oot. ooi. oo. oo. oo. oo I ' 0 7! IS j 4 4! :n C) :: ~ >. Y' ;"» o :::!. >..o ~ 00 ~... w

14 ~ Satet Satet Satet Satet Satet Annen Kipp Kipp Kipp Hai tran Veteristorsid bank is ands sid sid satet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk fisk Røykt Hum Reker Seoje, Sid og høgv. Medisin nærog sid sid eers i at fisk torsk sei eters torsk ange eers sid mer rå oje, hod. tran tran vårsid i at tran, oje TOLLSTEDER x 9x 9x 9x4 9x5 9x 9x7 9x 0x 0x 0x 0x Stat. nr. Sta.t. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr , , ,50, , , , ,40, , , 405 0, Fredrikstad... 0 Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø 40 Åesund: : : : : : : : : : Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø... 5 Hammerfest Vardø... 4 Måøy Andre O I at I j z7o 4 I uken ~ :n G) ::: :s " Y' ;>" p) c ::!. " ø C7' CD TOLLSTEDER 0 Fredrikstad 0 Oso Kristiansand.... Egersund.... Stavanger Kopervik.... Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim 5 Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø.... Måøy Andre.... Industri Raff. etc. Herme Herme Annen Mid Annen Fiske Fisk, sid Spesia j ~ ~:i Skadyr Fiske Annet Tang ~o~ tran, b. ~r~n sjødyr tisk tisk Kippers sid Meke dags fiske herme i hav be.:; ~ E. herme Side ever fiske og ~penig R~. seog avf. a t og fiske brising småsid herme herme herme tikk konserv. handet ~ ~ Sh tikk me me me tareme t ~en s mn tran, oje ojer røykt tikk tikk tikk i at sid ~!=: o 'Z' ne~ e 05 x x 5x ~ :Oi~ 5x 5x4 5x5 5x 5x7 f;~e 5x9 t. o... 4 s tat. nr. S tat. nr. S tat. nr. S tat. nr. S tat. nr. S tat. nr. S tat. nr. S tat. nr. S tat. nr. Stat. nr. S S 5 x Stat. nr. S S S S S S 04 tat. nr. Stat. nr. tat. nr. St t 05 tat. nr. tat. nr. tat. nr. tat. nr. tat. nr. tat. nr ~.;go : : oo4 oo I O 59 5 O O ' , I at sz 5 s4 50 I uken f

15

16 ALT TAUVERK TIL FISKERIBRUK BRANNSLANGER Finnmark Fiskeprodusenters Feessag HAMMERFEST T eegramad resse Teeton nr. 5 FELLES SALG Teex nr. 459 TEF TEF fiskeanterner, kare, grønne, røde med off. sertifikat ringnotsignaer, amber, godkjendt av Sjøfartsdirektoratet Ringnotbinkere. TRANBERGS ELEKTRISKE FORR. A/S Te: 9 0 STAVANGER Teegr.: Tran berg diesemotorer aggregater Luftkjøte motorer 90 HK Vannkjøte motorer 9000 HK Aggregater / 00 kw Listerkonsernets verdensomspennende organisasjon, nær 70 års erfaring i bygning av diesemotorer, og et uovertruffet produksjons og forskningsapparat garanterer for: KVALITET ØKONOMI SERVICE or~~r.~ Postboks 5 OSLO Tef Norges edste spesiaforretning i motorbransjen LEIRVIK SVEIS ODD P. BJELLAND & CO. SKJBSBYGGERI TELEFON: STORD A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 1974 14

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 1974 14 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 974 4 4 A V N N H O L D E T D E TT E NR.: Side Fiskerioversikt for uken som endte 3. mars 974. gode driftsforhod fra Vesteråen og sørover. visse distrikter

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NORE GS SILDE SALS LAG ovedkontor ergen Teegramadre sse «Samhad». Sentrabord: 6 60. OKTOBER 966 It Fiskerioversikt for uken som endte. oktober 966.. OKTOBER 9662. ÅRGANG

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 973 26 Fiskerioversikt for uken som endte 23. juni 973. 28. JUNI 973 59. ÅRGANG 26 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger...................... 48 Fiskeriovgivning................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

26. MAl 1966 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

26. MAl 1966 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. MA 966 2 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NG 26. MA 966 52. ÅRGANG 2 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Freøpige ppgaver ver fisk msatt av Nrges Råfiskag pr. 0. Side apri...........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24 1. DESEMBER 1977 for besutningene. krav om rasjonaisering. Dette har vært tifee ved Fiskeridii'ektoratet 63. ARGANG Utgis hver 14.

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

kt for uken som endte 14. januar 1961

kt for uken som endte 14. januar 1961 U/gift av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer