Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk"

Transkript

1 - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN

2 Konkusjon. Der er ikke tvi om at maskinen nå er adskiig bedre enn den tidigere har vært. Ryggutskjærprosenten inkusiv sidebein igger tides avere enn det en regner som vanirg-gjennomsnitt ved håndskjæring ekskusiv sidebein. Utbyttet av beinfri fiet (TI-fiet) synes å ~gge kart over det 8n regner som vanig gjennomsnitt ved håndskjæting. Ved torsk viste prøvekjøringen ca. 46 % D-fiet uten buk. Ved TI-fiet hvor bare tynnbyken og seve tjukkfiskbeina er fjernet, vi utbyttet bi noe større. Maskinen skjærer spesiet godt ut a tjukkfisken i ryggbeinhuningen, hviket vi medføre spesiet høyt utbytte av beinfri fiet. Maskinen synes også å arbeide ike godt med andre fisketyper enn torskeignende fisk. Den vi såedes ike sikkert og med godt utbytte kunne arbeide med steinbit, brosme, ange og uer, foruten torsk, sei, hyse, yr, etc I<hivene regueres ikke automatisk etter fiskestørresen. Utskjæringen av tjukkfisken fra ryggbeinhuningen synes imidertid ike effektiv ved småfaen som ved storfaen fisk. Tykkesen av sidebeinutskjæret kan regueres for hånd, og for at sidebeinutskjæret ska bi minst muig, bør fisken sorteres i to størresesgrupper, nemig fisk under og ovar ca. 2,0 kg/stk. Da fisken i ae fa må egges frem ti maskinen manuet, regner en med at dette ikke vi øke arbeidsomkostningene nevneverdig. Det svakeste punkt ved maskinen synes fremdees å være innføringen av fisken, og dette medfører at noe av forreste de av ryggfinnen kan komme med i enkete fieter. Da dette ikke forekommer så ofte, og fietene i ae fa ska renskjæres og kontroeres etterpå, vi en samtidig fjerning av finnerestene ikke bety nevneverdig økning av arbeidsomkostningene. Rettingen av søyekuttet før fiskene egges i maskinen, vi imidertid kunne medføre ende arbeid, og bør hest unngås. Dette er imidertid ubetydeige manger i forhod ti maskinens store fordeer, hviket først av at er dens forbausende asidighet. At maskinen med godt utbytte kan arbeide med nær sagt a sags fisk meom 1,0 og 5,0 kg/stk. og samtidig er biig, enke og oversiktig, -er så store fordeer at de nevnte mangene-- bir het ubetydeige. Et punkt er imidertid enda het usikkert, og det er driftsikkerheten. For å få dette karagt må maskinen settes i reguær produksjon under tibørig kontro i tistrekkeig ang tid, og dette vi en nå forsøke å få arrangert. Rapport. Etter å ha mottatt underretning fra Th. Kosters Eftf. om at fieteringsmaskinen for stor fisk nå måtte anses for å være ferdig, ava undertegnede den et besøk hos Koster for å inspisere og prøvekjøre den.

3 Med hensyn ti beskrivesen av de hovedprinsipper maskinen bygger på, henvises ti rapporten fra første prøvekjøring (R.nr av ). Siden denne første prøvekjøring er der foretatt fere forbedringer med påføgende prøvekjøringet, og maskinen må sies å ha bitt bedre for hver gang, og firmaet mener sev at den nå er kommet så angt at den bør kunne settes på prøve i reguær produksjon. Da det spesiet er agt an på at maskinen ska være asidig og kunne fietere et ferta forskjeige fisketyper, forsøkte en å skaffe så mange som muig av de mest aktuee fisketyper. I Stavanger var det imidertid på dette tidspunkt vanskeig om fisk, og det var vanskeig å skaffe så store kvanta av hver type som ønskeig. De fisketyper og mengder en karte å skaffe var føgende (søyd u/hode): Torsk: ca. 24,... rr fy 14,... Sei: " 4, 75 Lyr: It 12,- Brosme: " 3,5 Lange: t 15,- Uer: tt 20,- Steinbit~ " 10,- kg " " f " It " - gjennomsnittig 3,o kg/stk. " 1,5 11 Av sei fikk en dessverre bare tak i 2 stk. en og en på 1,5 kg, og av brosme bare en på 3,5 kg. n rt " 1, 5 " 3, 5 It 3 ; 7 " 1, 5 " 3,3 f på 3,25 kg Før fieteringen be der med kniv rettet itt på søyekuttet ved gattboret. Hensirten med dette var å få en bedre innføring i maskinen og en penere skjæring. Denne operasjon be av undertegnede påpekt som ite ønskeig da den krever manuet arbeid. For å få konstatert betydningen av denne operasjon be forsøket med yr det i to partier, ett hvor operasjonen be foretatt, og ett hvor on ot være. Funksjonsmessig gikk fieteringen ike godt i begge tifeer. Det er derfor muig at rettingen av søyekuttet har iten betydning og kan søyfes. Eers er å bemerke at fieteringen gikk meget bra for ae fisketyper, unntatt en ange som stoppet opp i maskinen. Årsaken ti dette be imidertid funnet, og vi bi rettet på, da dette æn gjøres meget enket. De feste manger som be observert ved første prøvekjøring var eiminert. Ae fieter be såedes skåret fritt fra ryggbeinet i hee sin engde, og fat uten unntakese veordnet ned på fiettransportøren fra maskinen. Det samme gjadt ryggbeinet. Finneknivene var rettet noe opp og skar tettere ti ryggfinnen. Utskjæringen av tjukkfisken i ryggbeinhuningen var meget god og nærmest 100 %. Sidebeinutskjæringen var meget sikker og gjenværende kjøtt på sidebeina var redusert ti et minimum. Knivst1ingen regueres ikke automatisk etter fiskes~ørresen, men sidebeinkuttet kan ettvindt regueres for hånd. En grovsortering av fisken i to størresesgrupper samtidig som den ene gruppe tiføres maskinen, vi ikke medføre nevneverdig økning av arbeidsomkostningene, når det hee er riktig arrangert. Ved enke håndgrep kan så

4 sidebeinkuttet omsties meget hurtig fra tynt ti grovere; eer omvendt, at etter den størresesgruppe som ska fieteres. Dette syntes ganske tifredsstiende~ Ryggfinneknivene kan også sties nokså ettvindt under stistand, men for samme fiskesort be utskjæringen av tjukrrisken fra ryggbeinhuningen med samme knivstiing ike god for ae fiskestørreser, i hvert fa over 1,0 kg. Inni' øring en av fisken er sikrere enn opprinneig, men det hender at itt av ryggfinnen, spesiet het foran i nakken kan komme med i den ene fieten~ Da fietene som rege ska skinnes og renskjæres, og i ae fa kontroeres, vi det ikke medføre nevneverdig merarbeid samtidig å fjerne oisse finnerestene fra fietene, spesiet ikke siden det er bare for en iten prosent av fietene det bir aktuet~ Maskinen er fremdees enke og oversiktig og ett å sette seg inn i, og vi fremdees bi rimeig i ansmffese. Torsk~ Resutatet av nr~rek~øringen be føgende: a) Aminneig fin fisk, størrese 2,4-3,4 kg/stk. u/hode. ~----~~~--~~ --~~-~-~~~~~~-~~~~~~~-----~-~~-~~~-~~~~-~~~-~~~~-~--~-- Enke- Vekt i kg % av fisk u/hode u?~~~e Rygg- JA-fiet D-fiet Rygg- A-fiet TI-fiet Ør~beir )HL- ~~~~E::: ~~=~~~~ --~~~~~-- ~~~~~:::. ~~~~=~~- -~~~~-,~~~~: 3 ~10 0 ~69 2,41 1,42 22,3 77,7 45,8 32,9 2',90 0 ~69 i 2,21 1, ,2 44,2 32,0 3~25 0~825 ~~425 1~45 25~4 74~6 44~6 30~0 2~40 0,49 ~,91 1,09 20,4 79,6 45,4 34,2 3~40 0,87 ~ 2~53 1~54 25,6 74~4 45,3 29~1 2,90 o:~ 70 f ~:,20 1:,35 24:,2 75:~ 8 46:,6 29:,2 2~80 0~67 J ~,13 t 1,28 23,9 76,1 45,7 30,4 -~---~--3 ~ 3 o o' 79 -~~~2 ' 1.? 56 24,, o 761 o 47,, 2 28" 8 Tota 24 05! 5,725 ~~BL?32_1 10,97 23,8 76,2 45;7 30,5 b) Aminn~ig f;ln fisk). stø::."rese 5 2 O kg/stk \ 1,51 o,4o 2,- o ~ 53,11, 72 t 26,5,47 o ~ 93 1~80 0,48,.83 t 26 ')6 26 ;4 1.;72 ~32 " o 0.~46.~ '79 t Tota 7,o3!_a87 -~~: 5.., ~ '~ 27 t 26?6 c) Noe mager fitsk, 1,49 o,42 1,92 o, 51 1,52 o ~5o 1,17 0 -~34 J. 30 o 37 Tota 7,40 2~14 r ' - '. ~ størrese 1,2~1,91kg/stk, to,07 o,65 28,2 1 ;41 0,88 26 '}6 :,02 o,64 32 ;9 o,s~ o, 51 29,0 0.;93 0,,60 28.~4 5,26 3,28 28,9 I 73' 5 47, 7 25,8 73 :6 46,5 27,1 73,4 46,2 27,2 7.3.,2 45.,9 27,,3 73,4 46,5 ' ,a 43,6 28,2 73,4 45,8 27,6 67,1 42,0 25,1 71,o 43,6 27,4 71,,6 46.t2 25.t4 71,1 44,3 26,8... _.... -~~ "

5 - 4 - De forskjeige utbytteta må nødvendigvis variere både med fiskestørresen og kvaiteten. Tien torsken som be fietert varierte noe i kvaitet, men var ikke i noe tifee virkeig fet fisk. Kvaiteten må sies å være vanig middes for gruppene a) og b). Gruppe c) var derimot tydeig såpen og mager fisk. At fisken har vært av varierende kvaitet fremgår tydeig av utbyttetaene som er ende varierende for enkefiskene. Og at gruppe c) består av spesiet mager fisk fremgår tydeig ved sanwenikning med utbyttetaene for gruppe b) som består av praktisk t~t samme fiskestørrese, men har 2,3 % mindre ryggutskjær. Eers er å bemerke at ryggutskjæret for gruppe a) utgjør %, atså praktisk tat samme prosent som ved første prøvekjøring nvor fisken også var av praktisk tat samme størrese. Ved den småfane fisken (gruppe b) utgjør ryggutskjæret 26,6 %, atså ca. 2,8% mer enn i gruppe a). Ørebein og skinn be fjernet fra fietene på vanig måte, og fietene overført ti TI~fiet uten buk ved å skjære bort tjukkfiskbeina sammen med buken. Tiette be gjort på samme måte og noenunde i samme tempo som i industrien. Resutatet burde såe des igge nokså nær opp ti det en vi få ved vanig produksjon. En ser da av foranstående tabeer at utbyttet av TI~fiet fra den storfane fisken i gruppe a) bir i gjennomsni~t 45,7 %, mens det for den småfane fisken i gruppe b) bir 46,5 %, atså o,8 % høyere enn i a), og det ti.tross for at ryggutskjæret er 2t8% høyere i gruppe a) enn i b). Som en ser utgjør ørebein, skinn og bukavskjær 30,5% i gruppe a), mens en for gruppe b) har tisvarende %, atså 3,6 %mindre. Dette er sevsagt årsaken ti at"utbyttet av TI-fiet igger itt høyere i gruppe b) enn i gruppe a). Årsaken ti dette må enten være at renskjæringen har vært gjort mere omhyggeig i gruppe b) enn i gruppe a), men det kan også komme av at både ørebein og buk vi være forhodsvis grovere ved den storfane fisken. Sannsynigvis er årsaken begge deer. Dette ene forsøket er for ite ti å gi sikre hodepunkter. Dette kan bare oppnås etter enger tids drift med stor- og småfaen fisk, men resutatene fra denne prøvekjøringen tyder på at utbyttet av D-fiet vi bi ite forskjeig for småfaen og for storfaen fisk, og at en antakeig for torsk kan regne med ca. 46 % TI-fiet (uten buk). Dette er et ganske høyt fietutbytte som igger adskiig over det som vanigvis oppnås ved håndskjæring av den fiskekvaitet det h~r gjeder. Ved håndskjæring må en antakeig regne med ca. 43 % D-fiet u/buk. Atså er det ikke usannsynig at maskinen vi kunne gi ca. 3 % av råstoffet større utbytte av TI-fiet u/buk enn håndskjæring. Ved antatt maskinkostende kr ,- vi dette iføge R.nr. 48/58 ("Lønnsomhetsvurdering for fieteringsmaskiner for stor fisk 0, august 1958), medføre at det ikke ska større års kvantum ti enn ca. 155 tonn råstoff for at maskinen ved 15 % avskrivninger pr. år, ska gi bedre ønnsomhet enn håndskjæring.

6 - 5 - Ved 100!roduksjonsskift = 800 timer = ca, tonn rå- stoff' pr. "år vi desnvesieringstiden bi bareca. o,6b år- ca.,. 8 måneaer,tunder samme forutsetninger som i nevnte"ønnsomhetsvurderng), og ved 15% p.a. avskrivninger og 5% p~a. renter og vedikehod vi merfortjenesten ved samme årsproduksjon bi ca. kr o ' - år Het sikre hodepunkter med hensyn ti fietutbytter kan bare pppnås etter enger tids drift. Foran nevnte merutbytte og ønnsomhetsvurdering må derfor tas med forbehod. Maskinen skjærer ut sidebeinene med roterende kniver sammen med ryggbeinet. Utskjæringen av sidebeinene er derfor meget sikker. nenne fremgangsmåten medfører imidertid at noe kjøtt fra tjukkbuken vi skjæres fra sammen med sidebeina. Hvo:r mye avhenger sevsagt av hvor godt knivene skjærer inn ti sidebeina. For håndfie_tering er i vurderingene hitti regnet med gjennomsnittig 25 % ryggutskjær, men ved den skjæremåte som da er forutsatt; kommer ikke sidebeina sammen med ryggbeinet men føger fietene. Ryggutskjæret ved maskinfieteringen inkuderer såedes noe mer enn ryggutskjære.t ved håndfeterin~' o~ drekte sarnrnen"iiknng kan derfor 1kke gjøres _Dette er også ork arr:gen pa at mas:kinen kan gi over 25 % ryggutskjær samtidig som utbytte av TI-fiet u/buk igger adskiig over 43 % At utbyttet av TI-fiet igger så høyt, kommer av at maskinen skjærer så godt inn i ryggbeinh~ningen og at derfor tjukkfiskutbyttet bir meget godt, hviket igjen infuerer på utbyttet av spesiet TI-fiet. Av beinfri fiet, TI-fiet, har en som kjent to typer, nemig den foran beskrevne D-fiet, uten buk! og dessuten en type hvor bare tynnbuken og tjukkf'iskoeina~er utsåret; mens den tjukkere de av buken føger fieten.; Det sier seg sev at utbyttet av sistnevnte type må bi noe større enn av førstnevnte. Ved prøvekjøringen av Hurti's fieteringsmaskin (H.nr~ 49/58, august 1958) be der aget et parti av sistnevnte type som da ga 45,6 % utbytte, atså ikke mer enn raoster':'maskinen ga av førstnevnte type. Andre fiskesag. ~-----~--~~----- For de andre fiskesagene be resutatet føgende:.....",... --~--~--~----~--~--~-----~~--- Enke- Vekt i kg % av r fisk u/hode Rygg- A-fiet Rygg-..."..., _...,., -- _gg utskjær. utskjr Sei: 3,25 0,83 2,42 25 t. 50 o 36, :4. 4,75 1,19 3t56 :: 2~r Brosme: 3,52 0;98 2t54 4.~...! ; i..:._....._,:.

7 - 6 - ~~~~~~~--~~-~~~-~-~-~-~~--~~~~~~-~~~-~--~-~-~-~-----~-~~~~--~-- { Enko Vekt i kg. % av råstoffet i fisk ange: j' 3, 46 o "87 2,59 25, 2 74, ,19 o,74 2,45 23,2 76,8 Steinbit: 4~91 ~7 3~64 25,,9 74,,1 11!56 2!88 8!68 24!8 75!2 I t 3,995 1,105 2,890 27,7 72,3 2~800 0~700 2~100 25~~ 75~- 1 ~925 0,,775 2t150 26,,3 73.t7 9,720 2,580 7,140 26,5 73, ~--~-----~~----~---~---~~-- ~---r----~-; Uer: (u/hode) : 23,- 24,- 25,- 17,5 25,7 21,7 20,3 17,5 25,o 30,8 21, 7 29,5 34't3 25.!,_- 23,2 77,0 76,o 75,- 82,5 74,3 78,3 79,7 82,5 75,o 69,2 78,3 70,5 65, 7 75,- 76,8 Maskinen vi atså kunne fietere også ae andre aktuee fiske typer enn torske1iknende fisk med ganske godt utbytte. Noen sammenikning med håndskjæring kan imidertid ikke foretas for æisse, da en s~vner utbytteta for håndskjæring ti samme produkter" Bergen, Q Einar Soa.

8

AUgust 195s; R~nr. 49/58. A.h. 38. Hurti's f'ileteringsmaskin. Rapport f'ra besøk FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

AUgust 195s; R~nr. 49/58. A.h. 38. Hurti's f'ileteringsmaskin. Rapport f'ra besøk FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Hurti's f'ileteringsmaskin. Rapport f'ra besøk 22.8.1958. _ ved Einar Sola. AUgust 195s; R~nr. 49/58. A.h. 38. BERGEN Hurti's fileteringsmaskin.

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Dobbefrysing av se1 Effekten av akefrysing og tining i satake ved O~af Karsti og Heine Bokhus R.nr. 104/67 A. h. 20 BERGEN Dobbefrysing av

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk 11., Ved Einar Sola.

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk 11., Ved Einar Sola. FISKE_RIDIREKTORATETS KJEMISI(-TEKNISKE FORSKNINGS INSTITUTT Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk 11.,7.1958. Ved Einar Sola. Juli 1958. R~ nr. 47/58. A.h. 36. _ES/BW. BERGEN Klosters fi1eteri

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Rapport fra industriell utprøving okt.-nov ved Einar Bagge-Lund.

Rapport fra industriell utprøving okt.-nov ved Einar Bagge-Lund. FIS ERI I EKTORATETS JEMISK-TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Ksters fieteringsmaskin (fr str fisk). ------------------------------------------- Rapprt fra industrie utprøving kt.-nv. 1959. ved Einar Bagge-Lund.

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

Fl S l(e RI DI RE l( TORATETS KJEMI S 1(-TE l(n IS l(e FORS l(n IN GS IN STI TUTT

Fl S l(e RI DI RE l( TORATETS KJEMI S 1(-TE l(n IS l(e FORS l(n IN GS IN STI TUTT F S (E RI DI RE ( TORATETS KJEMI S 1(-TE (N IS (E FORS (N IN GS IN STI TUTT K0~1ULEPROSJEKT - RAUF~LLA ved Oav Meand og Jon Aas R.nra 133 A. h.t: 35 BER GEN INNHOLD. SAMMENDRAG side 2. INNLEDNING t 3.

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT. fileteringsmaskin ~ ~ Rapport-fra besiktigelse og. Ved Einar Sola.

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT. fileteringsmaskin ~ ~ Rapport-fra besiktigelse og. Ved Einar Sola. FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Hurti~ fileteringsmaskin. ----------~-------------~ Rapport-fra besiktigelse og prøve 1.7.1958 i Trondheim. Ved Einar Sola. August 1958. R~hr.

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 007 Løsninger 1a En konjugasjonskasse i SO(3 består av ae rotasjoner med en gitt rotasjonsvinke α og vikårig rotasjonsakse. En konjugasjonskasse i

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F O R T U O L I G Betraktninger omkring kontinuerig bokkfrysing av fiskefiet., (November 1960.) ES/BG R.nr.64/6041 A.h.5. B.ERGEN INNHOLD Sammendrag

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Lønnsomhetsvurdering for fileteringsmaskiner. Ved Einar Sola.

Lønnsomhetsvurdering for fileteringsmaskiner. Ved Einar Sola. FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FO RS KNIN GSINSTITUTT Lønnsomhetsvurdering for fieteringsmaskiner for stor fisk. Ved Einar Soa. August 1958. R~ nr. 4S/58. A.h. 37. ES/BW. BERGEN Lønnsomhetsvurdering

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

VITAMINER I NORSK FISK

VITAMINER I NORSK FISK FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser (Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish ndustry} Vo. I. No. 6 P u bished by the Director of Fisheries VITAMINER I NORSK FISK

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010 Musikkens fysikk Johannes Skaar, NTNU 9. januar 2010 I aboppgavene i TFE40 Eektromagnetisme ager du en eektrisk gitar, der den vibrerende strengen setter i gang vibrasjoner på en magnet, som videre induserer

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble Hva betyr sjøveien for Ineos Bambe Dagens utfordringer og nye muigheter Terje Christensen Logistikk- og Kvaitetssjef LDPE - PLASTRÅSTOFF Anvendeser for Poyetyen LDPE Farmasøytisk Industri Farmasøytisk

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

-----------------------------------

----------------------------------- F SKE RIDIRE KTORATETS KJE MI SK-TE KNIS I(E FORS KN IN GS INSTITUTT Rapport fra forsøk med direkte kontakt kjøetårn for nedkjøing av uft med sjøvann. ----------------------------------- Ved Einar Bagge-Lund,

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

LD ING " For. nierfest- Sørøysund- Kvalsund. RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN l FISKERINÆRINGEN.

LD ING  For. nierfest- Sørøysund- Kvalsund. RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN l FISKERINÆRINGEN. ..... LD ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN FISKERINÆRINGEN.... For nierfest- Sørøysund- Kvasund 1991 ] Le bes~ Porsanger r u "--- FISKERI RETTI_EDEREN FORORD Denne årsmeding for 1991

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ORDNINGEN MED FISKEFORSØK OG VEILEDNINGSTJENESTE ------------------------------------------------ ~'"~"~""'-~ RAPPORTER. nr.

ORDNINGEN MED FISKEFORSØK OG VEILEDNINGSTJENESTE ------------------------------------------------ ~'~~'-~ RAPPORTER. nr. ORDNINGEN MED FISKEFORSØK OG VEILEDNINGSTJENESTE ------------------------------------------------ ~'"~"~""'-~ RAPPORTER nr. 1-2 1996 FISKERIDIREKTORATET BERGEN September 1996 INNHOLD. 2. 3. 4. Kartegging

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG 1977 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-10. MARS 1977 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 11 Industrie tining av frossen fisk. 14 Vitamininstituttet presenterer fere resutater fra ernæringsundersøkeser. 16 Fisk

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk GENERELT a. INNLEDNING Fra 9 har Fiskeridirektoratet hvert år utarbeidet særskit statistikk over de norske tråeres fiske

Detaljer

Kortfattet løsningsforslag / fasit

Kortfattet løsningsforslag / fasit Kortfattet øsningsforsag / fasit Konteeksamen i FYS-MEK 1110 - Mekanikk / FYS-MEF 1110 - Mekanikk for MEF / FY-ME 100 Eksamensdag torsdag 18. august 005 (Versjon 19. august k 0840. En fei i øsningen av

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

ll.a:p:port fra forsøk med hydrosyklon for utskilling av slam fra :pressvæske" Utført sesongen 1956 ved Einar Sola og Einar Bagge-- Lundo

ll.a:p:port fra forsøk med hydrosyklon for utskilling av slam fra :pressvæske Utført sesongen 1956 ved Einar Sola og Einar Bagge-- Lundo FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK~ TEIOTISii FORSiiiiNGSINSTITUTT..a:p:port fra forsøk med hydrosykon for utskiing av sam fra :pressvæske" Utført sesongen 956 ved Einar Soa og Einar Bagge-- Lundo -to.r~ 28c.

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 1 O. desember 1960

Fiskerioversikt for uken som endte 1 O. desember 1960 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 15. desember 1960 Nr. 50 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat SELSKAPSRETT Gudeik H. Leir Ansvar Vag av driftsform hander om vag av risikoprofi Avhengig av personighet - Petimeter - Bohemer - Kontrobehov - Administrative geder/fagig fokus Vag av driftsform hander

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken Titate har forkart at han i den senere tid stundom styrket seg med brennevin, men det synes ikke å ha skjedd i noen sterk grad. ' Som formidende omstendighet er det anført at titate ved et par anedninger

Detaljer

Stortrålernes lønnsomhet 1961.

Stortrålernes lønnsomhet 1961. Nr. 51, 20, desember 1962 Meding fra Fiskeridirektoratet, Kontoret for driftsøkonomiske undersøkeser. Stortråernes ønnsomhet 1961. M'1oner _ - - - Hengde()n7r6!Jne er.s

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

FORSVARETS FORSKNlNGSINSTlTIJTT Norwegian Defence Research Establishment Postboks 25, 2007 Kjeller, Norge. FFIVMf63 1/159

FORSVARETS FORSKNlNGSINSTlTIJTT Norwegian Defence Research Establishment Postboks 25, 2007 Kjeller, Norge. FFIVMf63 1/159 FFIVMf63 1/159 Godkjent Kjeer 10 oktober 1995 Per Thoresen Forskningssjef FORSVAR I KULDE SLUTTRAPPORT PROSJEKT 631 VMI59 Utviking av teovn og sovepose for Forsvaret MARTINI Svein FFIRAPPORT-95/04239 FORSVARETS

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

T O K T R A P P O R T

T O K T R A P P O R T Havforskningsinstituttet T O K T R A P P O R T FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: FORMAL: G.O.Sars Bergen, 7 januar 1988 Tromsø, januar 1988 Kirkenes, 24 januar 1988 Mijøundersøkeser m/ faste snitt: Fugøya

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer