Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli."

Transkript

1 ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui Nr. 30 A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefoner 16 93, Postgiro nr T eegramadresse: ~Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 4. jui. Seifisket i Finnmad{ gir store fangster, men avsetningen er vanskeig. I Troms preges fisket av for iten detakese på grunn av såttånnen. Småsidfisket ved Senja har tatt 8eg opp. Værhindring, devis med storm for bankfiskefåten. Sidefisket ved. Isand er smått for snurperne, men hi'a for garnfiskerne. Seisnu;-pefisket i Finnmark har ti des gitt store fangster, men avsetningsforhodene er vm11skeig fere steder. I V arangerområdet på Satjerngrunnen har snurpefangstene vær.t opp ti , gjennomsnittig 9000 kg. Synkenotfangster på Kibygrunnen fra 1800 ti 8000 kg. Denimot er eer intet Hsket på ~strekningen VardØ-Berevåg. I Norckynonwådet har fangstene vært fra 000 ti med i gjennomsnitt. Disse fang ster er tmt på Reian, Laksefjord og Seppen, men her er avsetningsforhodene vanskeige. I VIagerØyområdet er eer de si ste døgn tatt større seikast på Skaen i Porsanger på , og kg. Fra Seppen er iandført fangster på gjennomsnitt kg. Utsiktene er gode for fortsatt fiske, men avsetningsforhodene er vanskeige. I MåsØy var fangstene og Hammerfest gjennomsnitt <.ig. I Øksfjordområdet er torsdag tatt en fangst på 5000 og i Ha svikområdet fangster utfor SØrvær på 9000 og I Trmns ider seif~sket fortsatt av n1ange på detakese, f,iskerne er fremdees hjemme ti såtten. Ukefangsten av sei i Troms er kun 66 og her,av er 60 q_nvendt ti fiet. Bankfisket for SunnmØre var meget vær hindret i. uken, eer var ti dels storm. Der var mange båter som kom hjem i uken, men resutatet var ikke hva en hadde ventet. Der tiførtes Åesund i uken 396 fisk, herav ren bankfisk 9,6. sei, 74,4 ange, 4,1 båange, 69,9 brosme, og 94,1 kveite. Kveiten var hovedsakeig tatt på Isandsryggen og ved FærØyene. Fra Grønand var der kommet et f,artøy med ca. 110 sattorsk og 10 kveite. Bjørnø:yfiswt. For tiden er der ingen fart over dette fiske av n1ange på detakese. Det er såtten som opptar fiskernes tid, men når den er o'ver mener en at cetakdsen vi være norn1a. Der kom i uken inn ti T,rom,s ø 3 kuttere med om ag 0 satfisk hver og kg kveite. Fi skeforhodene var ganske bra,, særig fordi kveiten var seget opp på de vanige banker. Bank- og kystfisket for øvrig. Kysttfisket var hemmet sterkt av uvær. Der tiførtes Åesund utenom eet før nevnte,9 gu- 341

2 Nr. 30, 9. jui 1948 fyndre, 0,9 smørfyndre og itt annen fise Kristiansund hadde en uke-fang,st av 60, hvorav nevnes torsk, 6 1sei, 5 ange, 9 brosme, 11 kveite og 5 skate. Trom sø, utenom sei, kun 1 forskj e1i1g fisk og MåØy 1, hvorav,3 torsk, 8. sei og 1,4 hyse. På SØrandet var fisket også smått. Den samete mengde beøp seg bare ti ca. 15. Levendefisk. Fra Trondheim medes at fisket var meget smått. Der be tiført 75 evende sei ti Trondheim, 10 a 15 ti VIos j Øen og ca. 9 ti Bergen. I ås står nå kun ca. 40. H åbrandfisket. I uken tiførtes fra de vanlige feter kg fordet på 15 farkoster. Fangstene var fra 500 ti kg. F etsid- og småsidfisket Sicefi,sket for Senja har tatt seg opp de siste dager. Der er,i SiÆjorc og Tor sken opptatt 4500 h sn1åsic, 30 stk. pr. kg. Siden går ti sidoj efabrikkene og er fet, n1en vanskeig å behande for fettet sitter ennå Ø st. Imidertid opptrer der masser av størje på fetet som skremmer siden. I Ofoten er eer tatt 400 h sid, 35 stk pr. ki1o, og den 6. ju<i er 4 å s satt ved Berg svåg ved Har,stad. I TrØndeag er sidefisket smått. I uken er kun opptatt 373 h småsild. Ved Hitra er satt 3 steng med bandingssid, og stk pr. kio samt en de steng i StjØrna som er oppbandet med pir. På MØre og Rom1sda er i uken tiført 40 h fetsic ti Åesund, 7 6 h ti Mode. Av småjsid er tiført 41 h ti Åesund, 380 h ti Kristiansund s an1t 4803 h ti \[oce. Fisket har vært hindret av dårig vær, og iten detakese. ~ FadeJ~sidf'isket. V æret har hindret fåten i å gå ut, n1en den igger kar og detakelsen er meget stor, oppti 100 fartøyer. Noen ganske få båter som har vært ute, er kommet inn med fra 0 ti 40 tnr. Sidefisket ved Isand. Der var i uken stormfu11t vær, men det har nå bedret seg. For snurpefåten har fisket vært eendig. En de snurpere er returnert ti Åesund for å bytte bruk Pr. 6. jui er praiet ca. 50 snurpere uten nye fangster. Det oppfiskete kvantum satet beøper seg ti tnr. og krydret 460 tnr. Utsiktene er fremdee,s dårige. For driverne er utsiktene bra n1en fangstene er ujevne men devis bra, og dreide seg i uken om fra 150 t,i 400 tnr. pr. enke pr. natt. Der er ti Bergen kommet ett fartøy med 700 tnr. og ti Åesund ett med 950 tnr. I1sencernes eget fiske beøper seg pr. 17. ju i ti h fajbrik{'sic. I fjor ti 19. jui var der satet 9587 tnr. og h fabrikksic. Reeefisut. På SØrandet er der tiført ca kg reker vesentlig tatt på Revet. JYJ akrefisket. På SØrandet utenom Fredrikstad, er i uken oppfisket ca kg 'stor makre, i Haugesundscistriktet omkri111g kg, men denne er oppbandet med pir. Dessuten en de pirfiske rundt \[åøy. En regner med at eer ni nå er opptatt ca. 8,4 mi. kg, hviket må betraktes som.meget bra om eet enn ikke kommer opp mot fjor årets rekorcfiske. Fiskets Gang Hee andets fiskeritidsskrift Det er et bad i vekst STATISTIKK FISKE NYTT AKTUELLE ARTIKLER fra inn og utand 34

3 Nr. 30, 9 jui 1949 De kanadiske fiskerier i Utandet. Det kanadiske statistiske byi å har sendt ut en foreøpig.oversikt over de kanadiske fiskerier i Det fran1- går av ce11ne oversikten at verdien av de kanadiske fiskei ier i 1946 nådde en ny topp med kan. $ (ca. kr ). Dette tisvarer en Økning med kan. $ (ca. kr ). Disse :summer representerer fiskens markedsførte verdi, fersk, hermetisert, satet eer tivirket på annen måte, og innbefatter verdien av sjøpattecyr som hvitfisk (beugas) og.se, og biprodukter som.oje, me og tang. Sat\ran11.sfiskeriene ga en verdi på kan. $ (ca. kr. 5' ) eer 88 pst., og fer,skvannsfiskeriene kan. $! (ca. kr ) eer 1 pst. av totaen. Laksefiskeriene hodt sin edende stiing ti tross for at iandbrakt kvantum gikk ned med 1 pst. MarkedsfØrt '~erci var her kan. $ (ca. kr ), en nedgang på kan. $ , eer 3 pst.,.sammeniknet med Andre edende.sorter (med prosentvis Øknin1g i forhod tii 1945 i parentes) var: torsk kan. $ (10,6), sid kan. $ (4,9), hummer kan. $ (9,4). Med hensyn ti markedsført verdi edet Britisk Coumbia bant de Øvrige provinser med 36, pst. av totaen, fugt av Nova Scotia med 8,3 pst. New Brunswick hadde, 13,6 pst. og Quebec 6,5 p.st. Det samete kvantum av.ae sorter fisk, skadyr medregnet, som be fisket av kanadiske fiskere i 1946 var cwts. ( ), en nedgang på 1,4 pst. i forhod ti Satvannsfiskeriene ga cwts. ( ), eer 93, p.st. Det samete iancbrakte kvantum fisk ( cw ts.) representerte en førstehåndsverdi på kan. $ (ca. kr ). Fisket ga beskjeftigese for personer i Ae dis se hadde dog ikke beskjeftigese hee året rundt. I se ve fisket detok personer ( i satvannsfiskeriene og i innan.dsfiskeriene), mens tivirknjngen og den industriee behanding av fisken beskjeftiget personer. I seve fisket detok 5703 personer mer enn i 1945 og,i tivirkningsprosessen var eer i forhod ti 1945 en Øknin1g på 1904 beskjeftigete personer. Fi~k brakt i and ti Finnmark i tiden 1. januar. ti 17. jui Fiskesort Mengde Anvendese Iset Satet Hengt Fiet Torsk ) Hyse c:.... e Hrosme !(veite Fyndre Uer Steinbit I at Merk: I forhindese med fisketaene oppgis utvunnet h damp tran. Lever ti annen tran 97 h. Rogn 155 h, hvorav 818 h satet, 437 h fersk. 1 ) Herav rotskjær 75. Iandbrakt fisk ti Troms ø jui Fiskesort Mengde Iset Torsk... 1 ) Sei Lange Brosme Hyse ~ 4 o Kveite Gu fyndre Smørfyndre Uer Steinbit Annen Reker.., T at ' tiden Anvendese Lever 97 h, damptran 553 h. rogn 76 h. 1 ) Dessuten 1300 kg satet torsk fra banken. ianuar-17. Fiet Satet IHengt Kanadas fi~kerier i mai måned 1948.»Monthy Revie\v of Cacan.cian Fisheries Statistics«har g.itt ut sin oversikt for mai måned. V i gjen gir føgende : Fangstresutatene i ce kanadiske fiskerier nærmer seg toppen i mai måned hvert år. Dette året f. eks., ei- månedens totae iancbrakte fangster omkring fem ganger så store som i apri måned. Fangstene på Atanterhavskysten i mai nådde ikke de resutater.som en kunne ha ventet etter utvikingen i de foregående måneder, og var noe mindre enn 1947 taene. Prisene for den viktigste fiskesorten, torsk, var omkring 40 pst. høyere enn fjorårets, og dersom prisene kan hode seg oppe gjennom sesongen kan eet bety et utbytterikt år for fiskerne. En iknende situasjon synes å være ti stede for sicefiskerienes vedkommende (særig for»sardine herring«), hvor både de iand brakte kvanta og prisene igger vesenti1g over Med hensyn ti disse fiskeriene er eet verdt å egge merke ti at store kvanta av torsk etc. åpei1bart er bitt anvendt i fer.sk tistand framfor frysing, og at store meng. der av sid er bitt eksportert i år i stedet for å bi hodt tibake ti forde for andets hei metikkfabrikker. K vei.tefisket på Pasifickysten begynte den. mai, og kvoten for fet nr. var fyt den. juni. De kanadiske 343

4 Nr. 36, ~9. jui 194A fangster i dette fetet var omkring de samme som i forrige andbrakt fisk tt \ å ø y OI.{ ontegn t1den 1. januar år, og noe over fan 1 gstene i Den hurtige oppfisking -17. jui av kvotemengden har.sått ut i større mengder i kjøeagrene. Prisene har vært noe avere i denne sesongen. I tidigere år.har fisket var.t ti sent ut i august, men ventes rt høre opp noe før i dette året. En gros prisene for fiskeprodukter viser en meget iten nedgang sammeniknet med apri, men en nedgang er amin- --~ neig for denne.sesongen hvert år. Generet sett er prisene T orsk høyere enn torr,ige år. Av månedens samete fangster på i at ca var ca sid og sardiner, torsk, 508 kveite, 130 hyse, 57 hummer o1g 114 fatfisk (ikke kveite). Fiskesort Mengde.;;et Anvendese Satet - erme tikk o ) Sei..... Lange... Brosme..... Hyse R 4-63 b Kveite... Ved utgangen av mai var de samete fangster i at G u fyndre Av dette kvantum utgjorde sid og sardiner S kate... ' , torsk 7 736, hyse 777, hummer A nnen fisk og kveite H åbrand I 1947 var fangstene i mai måned i at , og P igghå ) rtrets samete fangster ved utgangen av mai var i at Engrosprisindeksen for fiskevarer for apri måned var 41,5 ( = 100), en nedgang på 1,7 points fra foregående måned. Indeksen for kjøtt og fjærkre viste samtidig en stigning fra 18,3 ti 4,4. Generaprisinceksen steg fra 195,6 ti 198,0. FØrstehåndsprisen på torsk var i Haifax 3,5 cents pr. pund (38,6 Øre pr. kg) og i Yarmouth 4 cents ( 44,1 Øre pr. kg). Hyseprisene i de samme byene var 5 cents pr. pund (55 y)re pr. kg). Siceprisene i Vancouver angis ti 7 cents (77 Øre pr. kg). Noteringene av -fy)rstchåndsprisenc gje- der pr. 15. mai.»santa Heena«Amerikas største størjesnurper med not på 600 favner. Vi gjengir føgcce artikke fra»the Pacific Fisherman:»Santa Heena<<, for tiden verdens største størjesnurper skapte histori': foreden måned da den kom inn ti San Pedro med fu ast på 350.stØrje tatt på fartøyets jomfrutur, som begynte i Nevv Oreans 11. februar. Fangsten be gjort i 3 kast med gjennomsnittig I i hvert. Da»Santa Heena<< stakk ti sjøs var ae størjefiskeres oppmerksomhet rettet mot henne. :Med sitt 135' 6" skrog av stå, redskaper og utstyr for Øvrig representerer fartøyet en verdi av nær ved doars.»santa Heena<< er en utforcrin 1g- ti de mange tviere, som ikke har tro på at en sik svær snurper kan være praktisk og ikke kan overvinne tvien om at tunasnurping kan drives året rundt, som tror at noten vi være atfor tung og en mann-draper; at fartøyets byggepris er for stor ti at driften kan bi regningssvarende og at et fartøy av sik størrese ofrer manøvredyktighet ti forde for kapasitet og aksjonsradius.»santa Heena<< innfridde forventningene på ae muige måter på prøveturen. Med hensyn ti de spørsmå vedkommende fartøy og redskaper, som først kan besvares etter engre tids drift, hadde kaptein Andrew Zamberin med sin rike praktiske erfaring de aer beste forhåpninger. J omfruturens fangst som ever.tes ti Van Camp Sea Food Co. hadde en verdi av $ Hummer Reker I at ) Herav 100 ti guano. ~) Herav 5 evende.»de kan være stot av henne,<< sa kapteinen ti G. Bruce Newby, Lang Beach, som tc~gnet fartøyet.»hun oppfy)rte.seg utmerket, viste seg å være en fremrakence sj y5båt og gjorde at vi ba henne om.<< Sjefene innen Van Camp Sea Food hadde også god grunn ti å være fornøydc. I 191 ea størj efiske.t ennå var nytt, hadde firmaet i tiit ti Andrew Zamberins ærighet og fiskerimessig dyktighet, etter at han var kommet hjem fra måneders krigsdetakese i før.s,te verdenskrig, hjupet ham finansiet ti anskaffese av et mindre størj efarty)y»mascot<<. Tiitsforhodet be adri brutt og i 193 detok firmaet i anskaffesen av 65 foteren»sunrise<< og senere 67 foteren»detroit«. Zamberins banebrytende viighet ti å pasere sine sparepenger i nye fiskemetoder, viste.seg i 199, da Van Camp,ga ham finansie sty}tte ti 103 [oteren»vittsketeer«. Sistnevnte var en kombinasjon av snurper og kipper. Den hadde to agntanker og en mindre tank midtskips. Uhedigvis be den evert i værs,te nedgangstiden ea forhodene ikke å ti rette for eksperimenter og be ombygd ti kipper. Kaptein Zamberin var atid victskuende når det gjadt størjesnurpingens område og bygde og drev i 30-årene to.snurpere, hver på 86 fot. Han innså imidertid at eet før eer.senere vie bi påkrevd å ha større aksjonsradius og Ønsket seg en snurper som kunne gå ti hviket som hest fet og hode sjøen innti rummene var fyt ti kanten. På ny viste Van Camp ham sin tiit og»santa Heena<< be resutatet. Fat tpyet er fut av overcimensj on ert og krafti1g utstyr. Fryseanegget er et Baker-system med 6%. gange 6Y: kompressorer drevet av 30 hestekrefters US-motorer. Både kapteinen og maskinmesteren An tone J eusech var venøyde med fryseanegget.»fin fisk«erkærte begge

5 Nr. 30, 9. jui 1948 Iandbraktfiskti Andenes itiden.jan.-17.jui1948. enket dag be det gjort kast. Fisket be avsuttet 3. Fiskesort Mengde! Anvendese Iset Satet Hengt Torsk Sei.... '.., Lange... ' Båange Brosme Hyse Uer Kveite Båkveite I at Dessuten 160 h ever hvorav utvunnet 954 h damptran. ea fartøyet fartøyet ved hemtetikkfabrikkens kai og senere bekreftet mottakerne dette. Etter å ha osset og tatt ombord gaons brenseoje samt smøroje stakk»santan Heana«på ny ti sjøs med kursen sørover. Zamberin erkærte at han ikke returnerte før fartøyet hadde fu fangst.»det er heer ikke påkrevd,<< sa han,»for skipets fryseahegg kan bevare fisken i ubegrenset tid- vi kan fortsette driften ti ae rom er fue.<< Lastekapasiteten dreier seg om 360. Hvis påkrevd vi»santa Heena«gå ti farvann het sør for Ekvator. Distansen som be utseit på jomfruturen uten bunkdng var på 9600 n. m., men aksj onsradien er meget større enn det. Skipets sjødyktighet be prøvd i storm i Det Karibiske Hav. En dag utfor.mexicokysten var værforhodene så sette at ae andre fiskefartøyer søkte havn.»santa Heena«hodt sjøen og fikk fangst på 5. >-~Santa Heena<<s enorme snurpenot, antakeig den største som er aget, viste seg het tifreds stiende.»det har ikke vært noe bry med den og jeg vi ikke forandre noe på den. \ ~i ringet inn en stim på gj ennomsnitti,g ~ minutt og hadde den innsnurpet etter 15-0 minutters forøp. I turens første kast 1.1tfor Costa Rica, da fang.sten bare be størje, var den 600 favner ange og 75 fot dype noten pasert på»turntabet«kar ti nytt kast etter 14 times fm yjp. Ti det største av hee fangstturens 3 kast på 105 medgikk det i at O timer og da var fan,gsten stuet i aketanken og noten tatt ombord.santa Heena<< gikk fra Baboa gjennom Panamakanaen den 17. februar og fortsatte 300 n. m. sørover Co1umbiaky1Sten ti Cape Marzo. På dette fet be det observert atskiige enke størjer, men ingen stimer. Fm tøyet arbeidet seg dernest nordover ang.s Panamakysten. Forhodene her vcu 1 de samme. Etter prøvekastet med noten utfor Costa Rica som ga, be det besuttet å kry1sse i meksikanske farvann. På høyde med J'varro de Papanoa den. mars om ettermiddagen 80 n. m. nord for Acapuco og 30 n. m. av and be turens annet kast foretatt og ga 30. Neste dag be ytterigere 35 pakket i akebrøncene. Senerehen be det gjort et kast om a1g hver annen dag.n1ed av.s,økning av et område på om ag 50 n. m. Bare en apri etter 5 døgns virkeig fisketid. Fisken - hovedsakeig yeowfin - veide gj ennomsni.ttig pund; det var få store fisk. Overfatetemperaturen å på omkring 30 grader C. To tanker be gjort kar på forhånd med sirkuerende sjøvann nedkjøet ti itt under 0 C. Etter at fiskens egemsvarme var bitt redusert ti nevnte temperatur be eet tiført sat i tankene i forhodet 100 bs. ti ca. 35 fisk. Etter døgns sirkuc~jsjon i tung ake be fisketemperaturen brakt ned ti ca. minus 5 grader. Så be tankene tømt og størjen hodt i temperatur på minus 1 C. ved tørrfry.sin,g (kjøer Ør).»Santa Heena<<.s hovedmaskin er en 1050 HK Enterprise diesemotor. Den nye maskin be på turen hodt gående med 300 omdreininger pr. minutt, som ga fartøyet en fart av 11~ knob tom og 10% knob på ast. Hjepenmskineriet består i et par 35 HK Atas diesemotorer som er direkte tiknyttet 150 kvv generatorer. Snurpespiet var en meget venøyd med. Det er kj ecedrevet med dobbe overføring direkte tiknyttet hve~ av hjepemotorene. Styring tistrekkeig ti arbeidet med noten og ti å ukke den hurtig be oppnådd ved bruk av Sperry Gyroskop styreinnretning. NavigatØren L. P. Soetic, tidigere skipper i handesmarinen uttate at Sperrykompasset og styre innretningen gjorde eet ti en enke sak å operere med snurperen.»under seve tisket be fartøyet styrt ved hjep av Sperry's kontroinnretning fra eet sted utenfor broen.som i Øyebikket fat mest beeihg.«en verdifu hjep under navigasjonen hadde en i et Kaar peieapparat. Både»turntabet<< og den brede, rommeige 9Jrebåten er av stå. Sistnevnte er 5 fot ang og 13 fot bred, har dobbet bunn og drives av en direkte virkende 90 hk. Cryser Ace motor. FØr avseiingen fra Nev.r Oreans be»santa Heena<<.smurt både oven og under vann med Rart & Burns N avicotemaing. Laketankene be s.inksprøytet og viste ingen tegn på rust ved av.sutningen av første tur. Da det var om å gjøre for kaptein Zamberin å gå ut på ny tur uten dokksetting, benyttet han seg av dykkere, hvis rapport gjorde ham viss på at det ikke hadde dannet se,g skje og iknende og at det ikke var påkrevd med 1.ytt bunnstrøk.»santa Heena<< har 3 eiere med Ancre\v Zamberin som største parthaver. De to Øvrige eiere er Van Camp og maskinist J eusich. Fcu tøyet har 14 manns besetning, men føreren uttate etter å ha fått erfaring for hv.ordan båt og redskap var, at mannskapstaet kunne skjæres ned ti 1. En og!samme mann tjenestegjør som radioteegrafist og maskinmesterens assistent. Kontro med sanitær behanding av skadyr USA og Kanada. Den 30. apri 1948 suttet Sambandsstatene og Kanada en overenskomst med hensyn ti fees titak når det gjeder ren sanitære behanding av skadyr i cen hensikt å forbedre sanitærbehancingen av skadyr i Sambandsstatene:.og Kanada, og for å kunne ette utveksingen av oppysninger ved utstedesen av skadyrattester. Overenskomsten er et resu.tat av rådegninger meom Sambandsstatenes hesedirektomt og eet kanadiske hesedepartement. (Fish and Widife Servise, U.S. A., mai 1948). 345

6 Nr. 30, 9. jui 1948 Kippfiskeksporten fra Kanada mai Bermuda.... Britisk Guiana Trinidad.... Leeward og vvindward øyer..., Honduras.... Brasi.... I\:uba.... Heas.... Haiti.... Itaia...,.... Liberia.... Panama San Domingo Virgin Isands Puerto Hico.... Jugosavia..... De Forente Stater Costa Rica Abania \i!exico Nederandsk Vest-India Venezuea De danske fiskerier i juni Mai Cwts O Jan fmai Cwts O J CO Tota 19 U måned. Bor,tse.tt fra en korter periode i sutten av måneden var værforhodene gunstige for fiskeriene, men i ikhet med mai måned var utbyttet ikke het tifredsstiende. Samet iandbram fangst i danske havner i juni måned beøp seg ti ca , hvorav 300 be ført i and av utenandske (svenske) far.tøyer. Juni-fangstene be 500 mindre enn fangstene i mai måned. Ae hovedfangstene viste nedgang. Av den samete fangst be ca. 9 pst. brakt i and fra NordsjØen, ca. 49 pst. fra Skagerak, Kattegat og Limfjorden og ca. pst. fra Betene o1g ØstersjØen. Fangsten av gufyndre be månedens største fiske med e.t utbytte på 900 eer ca. 1 pst. av den samete fangst av fisk. Torskefisket innbrakte ca. 500 eer omkring 18 pst., fisket etter makre og horngje ga ca. 00 eer ca. 16 pst. og utbyttet av fisket etter sid og brising ga ca eer ca. 8 pst. Av industrifisk (avfasfisk) be brakt i and 3000 eer ca 1 p.st. (Fra»Fi sker.ibacet«jui 1948). Minsfesførresene på fisk i Storbritanr.ia.»The Fi.shing Ne\VS<< for 17. jui 1948 meddeer at ce engeske myndigheter har bestemt at minstemå ska gjede fra. august e. å. for iancbrin1gese og sag av fisk i den hensikt å beskytte fiskebestanden. De bestemmeser som gj a et før krigen på dette området be opphevet ved krigsutbruddet, og de modifiserte bestemmeser som har vært gjedende siden, vi opphøre å gjede den. august Den nye forordning har føgende bestemmeser for minstemå: Tor.sk, ysing, piggvar og settvare 1 ins. (30,5 cm), hyse 11 ins, (8 cm), smørfyndre 11,5 ins, (9, cm), gas.svar, gufyndre og omi'e 10 ins. (5,4 cm,), tunge 9,5 ins. (4,1 cm), hvitting o1g sandfyndre 8 ins. (0,3 cm). Måene tas fra ytterste snute.spiss ti ytterste stråe av spo'en. De er i de feste tifee sty5rre enn dem som gj a et før og under krigen. Makreen hindrer sidefisket.»fish Trades Gazet'te<< for 17. jui ne\rner <it garnfiskei;e fra 'North Shieds i ~egynnesen av uken jui fikk de største fangster makre som kan erind"es. Omkring kg makre be brakt i and fra 7 fa'ty:yer. De samme fartøyen~ hadde samtidig sicefapgs.ter på tisani. men bare innpå' 70 h sid. Tidig iandbtak.t makre be avsatt ti 70/0 pr. basket ( basket = ca. 1 kg), men prisen fat så avt sot). ti 1/0. Siden. fike avsetjing ti maksimumspris. Mannskapet var nærmest fortviet over hendingen, idet tistedeværesen av makre i store mengder vi Ødeegge sidefisket. Isands sidefiske. IfØge teegrafisk meding fra Fiskifj eag Isands er eer pr. 17. jui oppfisket h fabrikksifd mot i fjor pr. 19. jui satet 9587 tnr. og h fahrikksid. Det skotske siijefi:;.ke. IfØge»The Fishing News«var det ti 10. jui satet, tis tnr. mot i fjor tnr. Av årets sating faer på Lerwick, 8060 på Viicc, 8481 på Fraserburgh, 1505 på Buckie, 7953 på Peeterhead, 6633 på Stornoway, 913 på Kinochbenvie og 198 på Castebay. Isands torskefiske. Isandske fiskeriseskap teegraferer 3. jui : Torskefisket pr. 30. juni 1948 søyd fisk m~r; hode tota , hvorav satet 0 603, eksportert iset 70 9, fiet 6 869, innenands fersk 1463, hermetikk 16. Ab Litteratur... o F k t G,... onner pa " 1s e s ang. N e\v fish Skinning machine. Fish. Gaz. 6 p. 39 NY New process for frozen [ish caims many shipping adventages Use of ascorbic acid. Fish, Gaz. 6 p. 74 NY

7 Nr. 30, 9. jui 1948 Utførseen av fisk og fiskeriprodukter i mai 1948 fordet på and. Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. Vare og and Mai Mengde Verdi Januarmai Verdi Vare og and -----,---- mai Mai Januar- Mengde Verdi Verdi Fersk og iset siid i at.... Begia.... Poen.... Tsjekkosovakia.... Tyskand.... Herav: Brit.Am. sone.. Andre and.... Frossen sid i 'at.... Begia.... Finnand.... Frankrike... ;.... Poen.... Tsjekkosovakia.... Tyskand.... Herav: Brit.Am. sone.. Andre and.... Fersk og iset fisk i at.... Begia.... Frankrike.... Itaia..... Neder1and.... Sverige.... Tsj ekkosovada.... Tyskand.... Herav: Brit. Am. sone.. Andre and.... Frossen fiet i at.... Frankrike.... Itaia.... Nederand.... Sveits.... Sverige.... Tsjekkosovakia.... Østerrike.... Paestina.... Tyskand.... Herav: Brit.Am. sone.. Andre and.... Rundfrossen fisk i at.... Frankrike.... Itaia.... Østerrike.... Andre and.... Tørrfisk i at.... Begia.... Itaia.... Ned erand.... Brit.Vest-Afrika.... De Forente Stater.... Andre and.... Tonn 1000 kr kr SO Portugisisk Afrika.... Cuba.... Mexico.... Argentina.... Brasi.... Uruguay.... Andre and.... Satet sid iat.... Begia.... Finnand.... Poen.... Sovjet-Samvedet.... Sverige.... Tsjekkosovakia.... Tyskand.... Herav: Brit.-Am. sone.. Sovjet-russ. sone.... De Forente Stater.... Andre and Satet fisk i at.... Begia.... Itaia.... Tyskand.... Herav: Brit.Am. sone.. De Forente Stater.... Franske bes. i Vestindia. Andre and.... Fiskehermetikk i at.... Begia.... Eire.... Frankrike.... Heas.... Tsjekkosovakia.... Tyskand.... Herav: Brit.Am. sone.. Egypt.... Sør-Afrika Sambandet Canada.... De Forente Stater.... Jamaika.... Paestina.... Austra-Sambandet.... New Zeaand.... Andre and.... Side- og fiskeme i at.... Begia.... Brit. Vest-Afrika Dampmedisintran i at Begia Danmark Eire Finnand.... Frankrike.... Kippfisk i at Heas..... Tonn 1000 kr O O h Itaia Itaia ~ Portuga Nederand S~p~- -~ai~~~ a~-~- ~:~ ~ ~;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~----7~~4~---1~45_8~---4~7-39~-----P_o_e~n h kr H H fi h _._._._._._._._._ ~ ' 347

8 Nr. 30, 9. jui 1948 Utførseen av fisk og fiskeprodukter Vare og and Mai Januar- mai Mengde Verdi Verdi H 1000 kr kr Sveits O 119 Sverige.... Tyrkia.... Tyskand Herav: Brit.Am. sone Ungarn.... Østerrike Canada De Forente Stater Cuba f. J\1exico Brasi Venezuea.... China Nederandsk India _s: Austra-Sambandet New Zeaand Andre and mai 1948 fordet på and (forts.). Vare og and Mengde Mai Januar- mai Verdi Verdi H 1000 kr kr. Annen tran i at Begia Danmark Finnand Frankrike Itaia Jugosavia Nederand Poen Spania Sveits Sverige Tsjekkosovakia Ungarn Østerrike De Forente Stater Paestina Andre and AVTALE meom Norge og Sverige om visse fiskerispørsmå' av 9. apri Den Kg norske Regjering og den Kg svenske H.egj ering, som Ønsker å inngå en avtae om visse fiskerispørsmå, er bitt enige om føgende bestemmeser:. Svenske fiskefartøyer av ae sag gis adgang ti å iandføre og sege i Norge fisk som er fanget på vedkommende fartøy når dette som føge av havari er forhindret fra å føre fisken ti eet egentige bestemmesessted. Med havari ska ikesties sike tifee hvor fortsatt reise på grunn av omstendigheter som storm o.. kan anses å medføre åpenbar risiko for havari. For så vidt angår tråere henvises ti, siste edd, i norsk ov av 17. mars 1939 om fi1ske med bunnsepenot (trå). Som tråere regnes ae fartøyer som har trå ombord - dog ikke reketråere - uansett om de også bruker andre reeskaper.. Det gis adgang ti inancføring og sag i Norge fra svenske fiskefartøyer unntatt tråere (dog sik at iandføring tiates fra reketråere) og innførse ti Norge fra Sverige av fisk (unntatt iandføring av :",ic som ikke er fanget under fangst etter annen fisk) og skadyr i vesentig samme kvantitetmessige omfang som tidigere var vanig. Svenske makrefiskere, rekefiskere og inefiskere ska ha den samme adgang som tidigere med hensyn ti evering av fisk i Norge. Det tas forbehod fra norsk side om at iandføring og sag som nevnt ikke må få noen karakter av svensk fis.ke fra baser i Norge og ska skje på en sik måte at eet vodes minst muig fors,tyrrese på eet norske okae eer totae marked, b. a. ved at eet fra vedkommende svenske fiskefartøyer i den utstrekning det er muig undersøkes på forhånd om fangs.ten kan mottas og omsettes på Økonomisk hensiktsmessig mme på eet s~ted hvor den tenkes iandført. 3. IandfØring og innførse i henhod ti pkt. og ska skje innenfor rammen av en verdikvote som fastsettes i den årige norsk-svenske varebytteavtae, dog sik at en fra norsk side vi tia.te fortsatt iandføring i havari61fee som nevnt under pkt. også etter at denne kvote måtte være utnyttet. I den utstrekning svenskfanget fisk og skadyr som iandføres og seges i Norge, eksporteres ti Sverige, ska både ovennevnte kvote og den kvote som fastsettes i den årige norsk-svenske varebytteavtae for import ti Sverige av fersk fisk fra Norge, Økes tisvarende. 4. For iandføring og innførse av fisk og skadyr i henhod ti punktene, og 3 gjeder de bestemmeser og reger med hensyn ti on1setning, minstemå og kontro med kvaitet m. v. som gjeder for tisvarende norskfanget fisk og skadyr. 5. Det gis adgang ti under kvoten for i~nførse ti Sverige av ferskfisk fra Norge i den årige norsksvenske varebytteavtae å innføre fersk ange for framstiing av spiange i den utstrekning eet finnes avsetningsmuigheter i Sverige innenfor rammen av 348

9 den produksjons- og omsetningsor.dning som er eer måtte bi truffet av vedkommende svenske fi1skerorgauisas j on. 6. Merkning og pakning m. v. av svenskfanget fisk som iandføres i eer innføres ti Norge, ska skje i samsvar med de reger som er eer måtte bi utferdiget av det norske Fiskericirektorat. 7. Det gis adgang ti fra svenske sidetråere i tiden fra. a:ugust ti 30. septeniber i henhod ti goc.kj ente kontrakter meom svenske importør.er og norske saterier å iandføre i Norge og sege ti norske saterier for videre sag ti Sverige som satet vare, sid fanget i NordsjØen innenfor rammen av en mengcekvote som fastsettes i den årige norsksvens~e vare bytteavtae for innførse ti Norge av sik sid. Samtidig ska eet i var ebytteavtaen fastsettes en tisvarende kvote for innførse ti Sverige fra Norge av satet svenskfanget NorcsjØsi1c. Lisenser for innførse fra Norge ti Sverige for sik sid ska gis i henhod ti de ovenfor nevnte gockj ente kontrakter. Denne ordning ska ikke få tiføge at den norske ande i dekningen av eet svenske markeds behov for fetsid og Isand-sid reduseres. 8. Det gis adgang ti fra svenske sidetråere å iandføre i Norge og sege ti norske sidojefabrikker sik i tiden fra. mai ti 30. november. Sike everanser.ska skje ti samme priser og p~t samme everingsvikår for Øvrig som gjeder for norske fi1skeres evering av samme sorter sid ti norske sidojefabrikker. Dersom en fra norsk side ber om det, ska eet i Sverige git tiatese ti innførse fra Norge av de mengder sidoje og sideme som motsvarer den 1nengce svenskfanget sid som såedes måtte være evert ti norske sicoj efabrikker. De nevnte mengder sidoje og sideme ska i så fa komme i tiegg ti de kvoter som måtte være fastsatt i den årige norsk-svenske varebyt.teavtae for disse varer. 9. IandfØring og sag av svenskfanget sid i henhod ti pkt. 7 og 8 ska ikke undergis mer byrdefue bestemmeser med hensyn ti omsetning og kontro med kvaitet m. v. enn dem som gjeder for tisvarende norskfanget sid. O. Svenske fiskere kan innen norsk havneområde foreta nødvendige reparasjon er av fartøy og redskap, samt et.terse og tørke si11e redskaper. 11. Denne avtae trer i stedet for den norsksvenske avtae om visse fiskerispørsmå av. november Denne avtae ska settes i kraft etter særskit noteveksing meom den norske og den svenske regjering og gjede ti og med den 31. desember 1948, hvoretter den stitiende ska forenges for ett kacnc.erår ac gangen, mec mindre den av en av partene bringes ti opphør ved oppsigese minst en måned f9sr nytt kaenderårs begynnese. Avtaen er i henhod ti mecceese fra utenriksdepartementet trådt i kraft den 9. jui Fisk brakt i and i M ø re og Ro m s d a fyke i tiden 1. januar-17. jui Fiskesort Mengde Iset Anvendese Fiet Satet/ H~fi~e-IHengt Torsk... 1 ) C'' ;:,e1... ) Lyr Lange Båange ' Brosme Hyse Kveite Guf., rødsp Smørfyndre Uer (rødfisk) Steinbit Skate, rokke Annen fisk Håbrand Pigghå Hummer Reker I at ) ')6 Herav ti: Åesund Kristiansund N Smøa Bud-Hustad Ona-Bj ørnsund ' Bremsnes O O 13 Haram Søre Sunnmøre Grip... 44t Kornstad j Lever 3936 h. 1 ) Åesund utenom oppsynstiden. ) Herav fiskeme ) Herav evende 391 Engesk må og vekt omgjort ti norsk: pund 0,454 kg cwt 50,8» stone 6,35» er an 170,47 i ter ga on 4,54 )) 1016 kg barre 11, iter 449

10 ;. z... p C.) 1\:) ~ c ~ 00 Norges utførse av fiskeprodukter fra 1. januar ti 1 O. jui 1948 og uken som endte 1 O. jui. TOLLSTEDER Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk brising Frossen Frossen Frossen Frossen brising forfangst Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Frossen Frossen Fersk Fersk sid i at vårsid storsi fetsid forfangst og små- sid i at vårsid storsid fetsid og fisk i at torsk ange sei hyse makre kveite fyndre sid sid sid småsid >tat. m St t. m. S"t.m. Stat.m Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr ! ! ! ! 4064 Frt'drikstad Os Jo Kri5tiansand S E:rersund Stavanger Kopervik Haugesund Bf'rgen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund N O Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest ] Vardø Andre O I at.~ o Jo 304,-=-155I I uken~ ru -=--=--ru ---f r *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av uketae::te ikke atid stemme med taene for ti ate. Dessuten vi opp~avene fra noen av de nordigste - - poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppg]ørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i å!. TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso Kristiansand S.... Egersind.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy..... Åesund.... Mode.... Kristiansund N... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... T:romsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.~ I uken~ Fersk \ Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk \Annen fersk å uer brosme pigghå håbrand aks Steinbit rogn fisk Frossen Frossen Rund- Frossen Rund-~ Frossen Rund-~ Frossen fisk i at tor.ske- frossen seifiet fross.en ~yse- frossen makre Frossen annen fisk Tørrfisk i at Kippfisk i a tiet torsk sei fiet hyse --- Stat. nr.j Stat. nr.j Stat. nr.j Stat. nr. Stat. nr.j Stat. nr.j Stat. nr.~ Stat. nr.,4~~~i;.~ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr., Stat. m. Stat. nr. Stat. nr., Stat. nr s z I z toun toun ) :_ ' ] ~ Stat. nr Stat.m () O w U'! o

11 i 1 z C:) _o 1\:) ~ c co ~ CX TOLLSTEDER S~tet Satet Satet Satet Satet Sate_t _Satet Satet \Krydder \Krydder S~tet Satet Røykt IH R k sid vårsid storsid fetsid skjærsid NordSJØ- ISands- brising sid satet fisk rogn sid ummer e er i at sid sid brising i at Andre skadyr H~~e- jsidemejfiskeme Tangme Stat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. m.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.[stat. nr.[stat. nr.[stat. nr. 444n , ~ St. nr i at Stat. nr. [Stat. nr.istat. nr.[stat. nr Fredrikstad.... 'Oso.. ~-.... Kristiansand S.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik ,Haugesund... ; Bergen... ~... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N....Trondheim.... Bodø.....Svovær.... Tromsø.... :Hammerfest 'Vardø....,Andre.... I at.~ I uken~ ~ t0nn c O ton o; ! , t-=-t TOLLSTEDER Botte-1 Avfas- se-, Andre [ Da:;.-_ R_åmedi- Bank- ~~un- Brun- Hå ~veite- Seoje nose og Si?e- tran og Herdet Stearin Fett- F_iske- Guano k~bbe- Annet forstoffer m: m smtran tran ank tran tran oje m. v. sperma- oje tran- fett m. v. syrer un skmn og --:::-:--,---- _r_an t_ran s_e_tt_o_j_e g_r_ak_s_e k a_pp_m_. 0 i!~i.fs Stat. nr., Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr., Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr n. 1 1 Stat nr 11i , n ~~;c>i: h h h h h h h h h h [ Fredrikstad Oso KristiansandS Egersund Stavanger Kopervik Haugesund.. ~-... ' Bergen Forø Måøy Å1esund Mode... : Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø _ Andre g I at.~ w ~ i =-1311~ I uken~ ~ ~7-= rs --=- ---u7 -=-i----s5-=---::ti8-=-~ = =- --= *)--- *) Herav 0, tariff nr. 478: Andre fiskeprodukter, Ikke innkomne tosteder: Levanger. w U.._.

12 Nr. 30, 9. jui 1948 NAVNET ESSO ER DANNET AV FORBOKSTAVENE STANDARD OIL. penger 1 neven og ønsker som fok fest å få mest muig igjen for dem, SMØREOLJER skuffer Dem ikke på noe punkt - hverken i maskinen eer i prisvegen. J. Rockmann, Mehamn Teefon 3 Teegramadresse : Rockmann FISKEFORRETNING SOLAR - SMØREOLJER - BENSIN Mehamn Fiskarags Produksjonsag Teefon nr. 11 Teegramadresse : Produsent Postboks 11 Samvirkekjøp av ae sorter fisk Tørrfisk - satfisk - tran seges v. Samvirkesag, Tromsø Ferskfisk _seges v. Fiskernes Ferskfiskomsetning, Tr.heim Vann - Soar - Smøreojer Hammerfest Fiskarsamvirkeag Teegramadresse 11 Fiskarsamvirke>> Stedet hvor org. fiskere everer sin fangst Teefon nr. 30 Vann- Soar- Smøreojer G. ROBERTSON R.S - Hammerfest Teegramadresse : Finnmarkfisk Teefon 31 og 96 Kjøper ae sorter fisk Finnmark Fiskøprodusentørs Feessag Teegr.adr. Prima fisk Ferskfiskavdeingen Hammerfest Omsetning av ae sorter iset fisk Teefone Skadeforsikring Brann - Innbrudd Gass- Vannedning Huseieransvar - Huseiea vbrudd etter brann Brannforsikringen av hus både under oppføring o~ senere overtas ti rimigste premier. 35

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november 1948. Nr. 4i Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. 4.- 1948 AVTALE mellom Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948 Særtrykk av»fiskets Gang. Utgift av FISKERIDIREKTØREN A/S BERGEN J O H N G R I E

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer