Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955"

Transkript

1 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr..00 pr.år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefoner 9, 480. Postgiro nr T eegramadresse: _Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte. februar 9 Det var gjennomgående gode fiskeforhod og godt fiske angs hee kysten i uken som endte. februar. Storsidfisket so godt ti med snurpenot og garn på strekningen BuandetGriphøen, hvor fisket var best på begge føene. Småsidfisket ga ende fangster i Troms, nest for Ytre Senja. Bisingfisket ga forhodsvis bra fangster for fytetrå. Torskefiskeriene i Finnmark, Troms og Vesteråen ga tifredsstiende utbytte. I Lofoten er det foreøpig iten detakese og bare tyndt med fisk. I Møre og Romsda var torskefisket devis bra. Eers var det god tigang på evende torsk og annen kystfisk satnt reker. Storsidfisket: Det roige været begunstiget fisket, som so godt ti med snurpenot og garn på fetene ved Buandet og Forø samt nordenfor Stad ved Ua og på Griphøen. Det be også snurpet for VIåØy og Sunnmøre, men ikke i sanme grad. Garnfisket be stort sett bra angs hee injen. Det kan nevnes at siden nå også har seget sørover ti Hohnengråfetet og Fedje, hvor det be tatt drivgarnfangster i sutten av uken. Ukefangsten nådde opp i h og i at er det oppfisket 79 7 h, hvorav med gam 87 O O, med snurpenot 80 7 O og ned andnot 0 4 h. Den samme dato i fjor var fangsten og redskapenes utbytte henhodsvis Fangstanvendesen er denne: Eksport fersk 84 80, satet 97 0, hermetikk 40, sidoje og me 4 40, agn 8 4, fersk innenands 4 70 h mot i fjor henhodsvis Fet og småsidfisket: Det foregikk en de fiske i Troms, hvor ukefangsten be 80 h, hvorav fisket på Jøkefjord, Kvenangen 70, Storfjord, Lyngen 00, Sørfjord, Usfj ord O, Ersfj ord, Hiesøy 7 00, Katfj ord, Hiesøy 0, Sørreisa 700, Saangen 400 og på Bergsbotn i Senja 40 h. På sistnevnte fet bestod en vesentig de av fangsten i sid av størrese 9 stk. pr. kg. I Nordand og Troms foregikk det ikke noe sidefiske. I forrige uke hadde Nord Norge ukefangst på 90 ht denne uke atså 80 h. hisingfisket: Fytetråerne hadde en middes uke på fetene sør for Hvaer, hvor ukefangsten be 740 h, som be evert ti sardinpakning unntatt 0 skj. som evertes ti skinn og benfri ansjos. I fisk~t detok det 0 ag (a båter). Torskefiskeriene: Disse fiskerier er nå i gang over hee kysten unntatt Hegeand og NordTrøndeag, utbyttet hitti igger itt bedre an enn i fjor på samme tid. Finnmark: Av torsk be det i uken fisket og dermed er det siden nyttår fisket 88 mot 94 7

2 Nr., 0. februar 9 i fjor samtidig. Det er hengt 79, satet, iset etc. 498, produsert 99 h damptran, satet 09 og iset 8 h rogn. Om fisket i uken medes det, at bakkefangsten for Østfinnmark var bra og ikedan bankfangstene. Det tyngste fisket foregår inidertid fortsatt for Nåsøy og Nordkapp og på bankene utfor. Av annen fisk hadde fyket i uken hyse,, sei, 44, brosme, 7, kveite, 4, 7 fyndre,,8 steinbit,, uer og 0, båkveite. Ukefangsten inkusiv torsk utgjorde not 4 uken før. "'Torns: Det fiskes bra både ned ine, juksa og garn og både på Y tter bakken og nænnere and. Driftsforhodene var bra med oppti sjøværsdager noe varierende fra distrikt ti distrikt. Ukefangsten be: Bjarkøy, Berg og Torsken 4, Hiesøy 4, Tromsøysund 7, Tromsø, Skjervøy 7 og Kars Øy 4 tis. i uken 84, smn gir totafangst på 00 (i fjor ), hvorav hengt, satet 7, iset etc. 99, prod. datnptran 70 h, satet rogn og iset 7 h. Vesteråen. Også her gikk det bra med fisket. Andøya hadde ukefangst på 89, Nyksund 98, Bø 04 og Gimsøy 9. Det er tisammen fisket 7 (i fjor 0), hvorav hengt 9, satet 98, iset etc. 8, prod. damptran 8 h, satet av rogn 4, sukkersatet 4 og iset 8 h. Lofoten: Det er et tynt strei med fisk på Lofotfetene, iten detakese i fisket og hitti nindre fiske enn ti sanme tid i fjor. Det er fisket 7 (i fjor 97), hvorav hengt, satet >, iset etc. 4, damptran h, satet av rogn, sukkers., frosset, iset 90 og hennetisert 77 h rogn. Det detar 470 båter med 8 mann (i fjor 84 4) i fisket. Det er fremmøtt 4 fiskekjøpere, kjøpefartøyer og i drift trandamperier. Det synes å være en de småfisk bant torsken, især i Troms og Vesteråen. Leverhodighet og tranprosent er orr ag som vanig: Fiskevekt Leverhodigh. Troms.., Vesteråen.., Lofoten... 4,4, Tranpros SørTrøndeag meder om ukefangst for Sua oppsynsdistrikt på. Møre og Romsda har hatt en de torskefiske båd~ utfor kysten og på Borgundfjorden. Hitti er det fisket (i fjor ), hvorav satet, iset etc., tran 9 og rogn 4 h. Landets samede torskefangst utgjør nå 79, hvorav hengt, satet 4, iset etc. 70, damptran h, satet rogn 04, derav sukkersatet 97, ferskrogn h mot i fjor henhodsvis: (87) 8. Lcvendefisk: Trondheim be i uken tiført 48 evende torsk. Eers be det fra Levendefiskagets distrikt ført ti Bergen 4 ev. torsk sant ti Oso (fremme 7. februar ). Bergen be dessuten tiført 7 ev. torsk fra Sogn og Fjordane, 0 fra Hordaand samt fra Hordaand også 4, ev. småsei. Kystfisket: Møre og Romsda meder om fangstøkning på 7, hvorfra går som månedsmeding for ier Øy og Grip 84. Av fisken nevnes 7 fjordtorsk, sei, 7 brosme, 8 hyse, 4 skate, hå. For HerØy hadde man torsk, 4 sei, håbrann, for Grip 0 sei, at fisket i januar. Sogn og Fjordane: MåØy og omeg n meder om stort pigghåfiske. Dette ga ukefangst på 040. Eers be det fisket torsk, sei, hyse atså i at i uken I onaand: Ukefangsten be omfattende ontate 4, ev. fisk, dessuten, søyd torsk, 7, sei,, ange og brosme, hyse og 9 hå. nogaand: Ukefangsten be på 0, derav meget hyse. Skagerakkysten hadde en god uke med 00 i ukefangst mest sei, yr og hyse. Osofjorden hadde fisk og sid. Håbrann: Det medes mn ukefangst på noen få hundre kio kystfanget håbrann. Reker: Osofjorden hadde 00 kg kokte, 0 kg rå, Skagerakkysten og, Rogaand og. 8

3 Nr., JO. februar 9S Rapport nr. om torskefisket pr. / 9. Kg fisk pr. Anvendese Lever Rogn Uke An Tota Damp ti fangst 00 stk. Distrikt pro fiske søyd Tran ta Anta fangst Satet Hengt Fersk tran annen Fersk fross. tran Satet fisk H ever mann mm. sent fark. h h h h Finnmark Troms /00 700/00 4/ Lofotens opps.d. 7 40/440 70/ 80 ) ) 84 ) 9 Lofoten forøvrig 70 0/00 0/ 900 0/ ) 7 ) Vesteråen... j Hegeand, Saten ~ NordTrøndeag.. SørTrøndeag.. ) Møre og Romsda / ) 9 B) 4 Tis. 98 / År Finnmark Vinterf. Vårf. Troms Lofotens opps.d. Sammenikning med tidigere år. Tonn søyd torsk Lofoten Hege Møre forøvrig and ogvester Saten åen Trønde. Trønde. Nord Sørog Romsda Tis. Anvendese torsk Fers~ Hengt Satet og fross. 9 ti / 94 / 9 7, 9 f 9 j 4 90 / 949 f / / 94 j stk År 9 ti / 94 / 7 9 / 9 f 9 / 90 4/ 949 / / / 94 / 9 94! Anvendese biprodukter Lofoten P.~ :BI=:i: ~= :C ~= +> +> s p b.o..c: b.op V ~= < Q) b.o+> p p ~p Q) ~= ~= o Q) o+> ro ro > ~= ro p::j~ P::i.~ Q) o ro o ~<.Sro.t ro ~+> if)+'.j C/ O 8 49~ ~ ~=... ~= :C ~:C ~~p P,..c: 00 stk. ~C/ p Sp b.o+' ~~= søyd Q) 8 o o Q) ~"H.j ro ro p::j~ Q)b.O ~.!: ~o fisk veier b.o C/ < o / / / / / / / / / stk. ~! == == == Kg fisk Detakese pr. h ever ~ Kjøpe Fiske. ' ~ fart. fark. Fiskere ~ [ 70/ / / / / / / / / == == == == ) Herav 7 garnbåter, 94 inebåter, 7 juksabåter, hvorav i ØstLofoten 007, VestLofoten 0078, Værøy og Røst 449. Det er fremmøtt 4 andkjøpere, kjøpefartøyer og er i drift trandamperier. ) Herav skarpsatet h, sukkersatet h. ) Herav iset 90 h, frosset h, ti hermetikk 77 h. 4 ) Herav sukkersatet 4 h. ) Herav ti hermetikk 0 h. ) h. ever sendt i fersk stand. 7 ) Hemv 4 ti hermetikk. 8 ) Herav 4 h. ti hermetikk. 9

4 Nr., 0. februar 9 Vintersidfisket pr. / 9. Anvendese I at pr. 0/ / / / / 4/ og / Mot I at / pr. / i 94 / h h h h Eksportert fersk Satet Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands I at h h h h h Fangstredskap: Snurpenot Garn Landnot Utandet. Tiførsene~ti Gøteborg fiskehavn ifjor. <<Svensk Fiskhande» oppyser i sin januarutgave, at fjorårsresutatet for Gøteborgs fiskehavn i fjor må anses som tifredsstiende. 'isketigangen utgjorde 74 mot 7 : i 9. Førstehåndsverdien be 40, mi. kr. mot 40,4 mi. kr. i 9. Gjennomsnittsprisen pr. kio var 70,87 øre mot 7,9 øre. Noen større forandringer har ikke inntrådt, og fiskerne bør kunne være fornøydde. Regner man med de betydeige Økete direkteeveringene i britiske, danske og tyske havner bør taene for året bi atskiig større enn summen for 9. Prisfaet som ikke når opp i øre pr. kg, kan uteukkende skrives på sidens konto. Caifornias størjeomsetning. Aret 94 vi bi sett på av størjeindustrien, som et, som ga sjefene for størjehermetikkfabrikkene ikke så ganske få grå hår i hodet. I øpet av de første måneder av året be det pakket kasser herm. størje ekskusive spesiapakninger eer et kvantum meget nær totaen for 9 på 8 0 kasser. En de iakttagere mener at det bir betrakteige behodninger på rundt om 4 mi. kasser ved årsskiftet. Dette er basert på et ansag som forutsetter at mengden som be tibudt fabrikkene var pst. større enn i 9 inkusive import. Hva mer er man trodde også at de i sjøen værende fartøyer vie evere betydeige fangster. Derti å det fremdees fartøyer i dokkene i San Pedro og San Diego, som hadde ventet i uker på ossing av størje. Den økende import av frossen størje især fra Japan er bitt et probem, som sevsagt har forvodt redere og mannskaper på den hjemige fåte avorige bekymringer. I de første tre kvartaer av 94 be det importert 000 frossen størje mot i 9. Det be også importert mer bonito og yeowtai hermetisert i oje enn i 9. Kortvarig konfikt meom båteier.e og mannskaper på H>no, Sverige. En ukes åpen konfikt meom båteiere og mannskaper på fiskefåten fra Hono be nyig biagt gjennom meking. Resutatet av styrkeprøven be at båteiere av båter, som nyanskaffes fra og med i år, får rett ti fem otter ved deing av båtagets netto i fem år fremover. Båteierne hadde kxevet forhøyese også for edre båters vedkommende, men måtte fire på dette punktet. I spørsn'ået om skrapfisken (avfasfisken) innkasserte de derimot en gevinst. De 0 kassene pr. mann og uke, som hitti har gått ti fokene, ska heretter tiegges bruttoen. Tre søramerikanske stater tegner traktat om 00 mies sjøgrense. I henhod ti januarutgaven av «Pacific Fisherman, har eet under et møte i desember i Lima meom Peru, Chie og Ecuador vært tegnet internasjonae konvensjoner, som berører disse staters fiskerettigheter innti en avstand utfor deres kyster av 00 mies. Den første av disse konvensjonene erkærer at hver av disse and har suverenitet over havet innti 00 mies fra deres kyster. Den annen trekker opp forhodsreger beregnet på å utøve kontro over denne maritime sone. Den tredje egger grunnag for utstedese av isenser for utnyttese av sjørikcommene innen disse soner. ISKEREIDSKAP Fabrikk: Storsandvik, Averstraumen. Tf. nr. 9. Monterte nøter garn, tråer og vatt. Notin Garnstrenger Tauverk Wire Barkestoffer. Repar~~.gjon av nøter og garn. Eektrisk barkeri og nothenge. Hovedkontor: Teefon I 4. BRYGGEN, BERGEN. Teegr.adr.:: «FISKEREIDSKAP». 70

5 Nr., io. februar 9 Fetsid og småsidfisket // 9. FinnmarkBubområsa ) BuhområsaSiæ.d StadRogaand ) Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid h h h Fersk eksport... Satet... Hermetikk Fabrikksid... '... ' Agn... 4 Fersk innenands... I at Småsid Fetsid Småsid Fetsid b h h h Småsid h Iandbrakt fisk ti Må ø y og omegn i tiden. januar S. februar 9. Fiskesort Mengde Ising og' frysing Sating Anvendese Henging Fiskeme Torsk Sei '... Lange... '. 9 9 Brosme... Hyse... Kveite... Rødspette Skate... Annen fisk. ~ Størje... Håbrann... Pigghå Hummer... Reker... Krabbe... I at 9 9 God etterspørse på norsk storsid i Hu. The Fishing News for 8. januar innehoder føgende: Importørene av norsk vintersid i Hu venter i Øpet av sesongen å mota ti 4 skipninger pr. uke. Den første asten ankom med mjs <<Jinnny» og utgjorde 000 kasser ft stones samt 0000 havkasser innastet i Åesund. søndag. januar ankom <<VVestrav» med 000 hekasser og 000 havkasser. Som kommentar ti stiingen uttate :Mr. ]. w. Emmison i firma D. A. Macrae Ltd. ti The Fishing News, at kvaiteten var n.eget fin og etterspørseen god. Dårig vær hadde imidertid avbrutt fisket og tigangen på sid ti Hu var hitti under det normae. Det er stor og meomstor sid, sa han, men stort sett er der mer meomstor sid enn vi hadde ventet. Vi håper på å motta ca. 0 pst. mer sid enn vi gjorde i fjor. Bmnsjen har fu travehet aerede og tivirkerne har tatt inn ekstra hjep, og deribant 0 piker fra Skottand. Venteig vi 70 ti 80 pst. av siden bi anvendt ti kippers, og det er godt håp om at den ivige etterspørse vi fortsette. Syd Rhodesia et utmerket marked for britiske fiskevarer. '<The Fishing News>> for 8. januar innehoder føgende: Det spises mer fisk i Rhodesia enn noensinne og det skydes i det vesentige en tidigere Aberdeenfiskegrossists foretaksomhet. Han ar i den grad overbevist kooniens befokning om hviken god mat fisk er, at det hver måned importeres tusener av kasser frossen fisk fra Storbritannia ti Rhodesia for å møte etterspørseen, som stadig stiger. Eskepioneren, som den rhodesiske presse benevner ham, er Mr. John w. Carnegie, som er født i Torry, Aberdeen. Det var mot sutten av 9, at Mr. Carnegie, som var misnøyd med fiskerinæringens stiing i sin fødeby, sogte sin forretning og dro ti SydRhodesia. Der undret han seg over hvor få fiskegrossister der var og over mangeen på kvaitetsfisk fra Storbritannia. Mr. Carnegie sikret seg okaer i Pioneer Street, Saisbury, og innrettet dem ti kjøeager. Dernest tok han fatt med import av fisk fra Aberdeen og andre britiske havner. Ideen om å kunne få tak i prima fisk fra Nordsjøen, Færøyane og Isand i Rhodesia so hurtig an, og i Øpet av kort tid forsynte VIr. Camegie ae edende hoteer og iknende etabissemcn er over hee andet. Den hurtighet med hviken forretningen utvidet seg fm bauset også :Mr. Carnegie sev. Snart måtte han åpne en fiia i Buawavo, og i fjor reiste han ti Cape for også å finne en ordning med forsyninger derfra. For noen måneder siden fant han at okaene i Pioneer Street var bitt at for sm:"t og har nå fyttet ti nye i Hatfied Road, Saisbury, hvor der er agerkapasitet for kasser 7 fisk eer ganger mer enn der var i 'imeer Street. Fryseanegget i de nye okaer kostet f O 000. I dag everer Carnegie Fisheries, som firmaets navn er, fisk ti kunder over hee Syd Rhodesia, og dessuten pr. fy ti Nord Rhodesia og Nyassaand. For tiden kan Mr. Carnegie tiby sine kunder meom 0 og GO sorter av britisk og sydafrikansk fisk. Med den nåværende store kjøeromskapasitet håper han å kunne utvide ti 00 sorter, også innbefattende en større rekke fiskeprodukter på esker og gass. For sådanne varer har han agerpass ovenpå kjøeageret. Takket være Mr. Carnegies foretaksomhet kan fok over hee Rhodesia sette seg ti bords og nyte et måtid av utvagt Dover soe, skotsk aks, sid, kippers, finnan haddock, regnbueørret, strandreker og dypvannsreker og mange andre sags britisk fise 7

6 . Nr., 0. februar 9 Ny bemanningsskaa for britiske tråere? IfØge «Fish Trades Gazette» vi Grimsby Trawer Officers' Guid snarest ta skritt ti å søke å få gjennomført en revisjon av de nå år game bemanningsbestemmesene for tråere. Siste gang foreningen hadde møte be dette vedtatt enstemmig. De nåværende bestmmeser som har vært gjedende fra 9 påbyr et mannskap på på deep seatråere og 9 på NordsjØfartøyer. Det er imidertid for tiden ingen stortråere som har under 0 mann, og ingen tråere for nære farvann med under 0 mann. For et par år siden be det imidertid benyttet ennå større mannskap. Tråeroffiserene betaes gjennom andeer i nettoinntektene for hver tur, og de fremhoder at fasthodese av den game skaa er urettferdig overfor dem, da de ekstrafokene som nå benyttes utover skaaen mottar sin betaing av den deen av inntektene som er beregnet for deing, og at dette virker urettferdig for otttakerne (mannskapene har faste hyrer, offiserene andeer). Foreningen åpner nå også medemsskap for skippere og offiserer på snurrevadfartøyer, forutsatt at disse har samme kvaifikasjoner som tråeroffiserene og at de er bosittende i Engand. Fremgangsrik produksjon av me og oje Wavis Bay. I «The Fishing News» 8. januar berettes føgende: I siste uke ankom Mr. I. S. Giring i firmaet \Vest Coast :Fishing Industries i Wavis Bay ti Grimsby. Som rimeig kan være førte dette ti at oppmerksomheten be rettet mot denne ie fremgangsrike sørvestafrikanske fiskebyen. Mr. Giring, som ferierer i Storbritannia, besøkte Grimsby for å studere visse fangstmetoder, som han håper vi være ti nytte for ham ved hjemkomsten. Fishing News var så hedig å få et skriftig bide av Wavis Bay av ham. Det er en fiskerihavn i South West Africa's ørkenstrøk, men en by hvis utbygging i Øpet av fire år har oppevd en kapitainvestering på ikke mindre enn 4 mi. pundstering. Wavis Bay's historie be innedet i 948, med byggingen av et eksperimentet fiskemeanegg, som skue nyttiggjøre seg pichardforekomstene utfor kysten. De uhyre muighetene disse naturrikdommene innebar be snart så åpenbare, at det ie nybygget hurtig nok tok ti å vokse. Nå er over 00 små snurpere stasjonert der og forsyner 4 fiskemefabrikker, hvis pmduksjonskapasitet når opp i 0 fisk pr. time samt to mindre fabrikker med kapasitet på 0. Dessuten er der. hermetikkfabrikker. Nesten uten unntakese skipes Wavis Bay's produkter tusener esker herm. pichard og mange hundre fiskeme d;:tgig ti markeder over he verden. Nå anøper transoseaniske injeskip og store tankbåter regemessig, og for et par uker siden var havnen så pakket med skip, at fere fartøyer måtte ankre utenfor. De feste av fiskefartøyene som fisker utenfor Wavis Bay, eies av skipperne og mannskapene betaes på ottbasis. Fiskerne er oftest stedets og andets egne fok, skipperne europeere. Fiskesesongen er reguert for å bevare pichardforekomstene og varer fra. apri ti. november. Båtene fisker på svære stimer av fisk og bruker snurpenøter, som kan ta oppti 40 fisk. Men dette er angt mer enn fiskerne vanigvis våger å ta av gangen av frykt for å sprenge nøtene eer kappseise båtene. Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke tiden.9. januar 9.. Anvendese Fiskesort Mengde Ising Sa Hen~ Her~Fiskeogfry~ ting ging t;k me sing Torsk... 4 Sei Lyr Lange... 7 Båange... Brosme... O Hyse... Kveite... Rødspette... Marefyndre... Uer... Skate og rokke Annen fisk... Håbrann Pigghå Makrestørje.. Hummer... Reker... Krabbe... Herav ti: I at Åesund Kristiansund N Smøa ~ BudHustad 7 OnaBj ørnsund Bremsnes.. '.' Haram Søre Sunnmøre 4 4 Grip... Kornstad Leverkvantum 97 h. Fangstene som gjennomsnittig dreier seg om 0 osses ved hjep av mekanisk «båsing» av fisken ut av fiskerom og dekk. Dersom rommet er fut av fangst tar fartøyene også fu dekksast før de går inn for å evere. At fiske foregår innenfor en avstand av 0 mies fra havnen og båten er sjeden ute enger enn 4 timer av gangen. I Øpet av den åtte måneder ange fangstsesong har den nåværende fåte en fangstkapasitet på et kvantum som av Mr. Giring bare betraktes som en brøkde av de mengder, som faktisk er å få. Han ser frem ti en tid med fiske hver dag året rundt i 4 timer forutsatt at visse probemer med okaisering av forekomstene kan øses. For tiden fiskes det bare når stimene står høyt i sjøen om natten. W av is Bay som nå har en befokning på 000 og derti et fiskerbrorskap ombord i båtene på 000, har noen av de mest moderne hermetikkfabrikker i verden. Industrien overvåkes meget omhyggeig av South African Bureau of Standards og det hygieniske nivå er bemerkessverdig. 7

7 Nr., 0. februar 9 9. Iand brakt fisk ti Andenes i tiden.. januar Fiskesort Mengde Torsk Sei Lange... } Båange... Brosme... Hyse... Kveite... Svartkveite... Uer... Steinbit... Pigghå... Annen fisk..., I at 0 Ising og frysing Anvendese Sating Henging I fiskemeproduksjonen er det nyig bitt gjort et angt skritt fremover gjennom instaasjon av et imvannsanegg. Ved hjep av dette maskineri kan man nå produsere et fiskeme av 4 fisk mot før av. Denne prosents økning viser aerede sin økonomiske betydningsfuhet. De feste av fiskebåtene er bitt importert fra Europa eer USA, men båtbyggerier og reparasjonsverksteder bir nå etter hvert også opprettet i seve 'Vavis Bay. Det er ikke tvi om, at så enge markeden er der, vi der også v~ere store muigheter for fortsatt utvidese av denne pågangsmotige fiskeriby. ferskfisk dagig ti hunde og kattemat i Humberhavnene. Hunde og katteeiere vi nok ibant ha funnet det brysomt å skaffe passende mat ti kjcedeggene sine. Organisert omsetning av densags dyrefor er ikke avveien, og føgende beretning fra «The Fishing News» for 8. januar viser også at dyreformarkedet er en ganske betydeig affære. Det skrives føgende: Arbeidskaosjer for tørre, varme føtter. Fås i forskjeige typer:. Vanig fasong. Sorte.. Ekstra vide, med pass ti tykke utøfer. Sorte.. Ekstra vide, med hæ. De får dem i butikkene. :Ys ASKIM G/MMIII!f!FII!BRIK 7

8 Nr., 0. februar 9 Fra februar av vi det dagig i Hmnberhavnene bi oppkjøpt 0 kits ( 87 kio) rund ferskfisk av firmaet Chappie Ltd., som er fabrikanter av hunde og kattemat i Meton Mowbrav. Det vi si dette er avhengig av en ykkeig øsning på igangværende forhandinger. Det settes opp en avtae, hvori tråerrederne i Hu og Grimsby garanterer everanse av et bestemt kvantum hver dag ti en pris av sh. pr. kit ( øre pr. kg) uansett fiskesort:. Chappies har også tidigere kjøpt betrakteige kvanta ferskfisk i Humberhavnene, men har nå funnet at forretningen er så betydeig, at det vie være fordeaktig både for firmaet og rederne å ha en fees handesavtae. :Mange av grossistene ved Humber bifaer ideen som en avstiver for markedet. I tider med knappe forsyninger har Chappies og andre fabrikanter av hunde og kattemat måttet kjøpe og by i fri konkurranse på det åpne marked. FØgen er bitt at prisene be strammet for de ordinære kjøpere. Man venter at fisken som everes i y av den nye avtaen hovedsakeig vi bestå i torsk og sei fra fjerne farvann samt hå. En representant for Chappies fremhodt i siste uke overfor Fishing News medarbeider, at det kvantum fisk som innbefattes i avtaen bare er småtterier i forhod ti det firmaet faktisk kan absorbere. :Man har forståesen av at minimmnsmengdene pr. dag utgjør 0 kits i Hu og 00 i Grimsby stigende under rike forsyninger ti henhodsvis 00 og 00 kits. Statistisk oversikt over de itaienske satvannsfiskerier i 9. Nedenfor gis en oversikt over de itaienske satvannsfiskerier i 9, des sammenignet med 9. Som grunnag er benyttet den offisiee fiskeristatistikk som nettopp er utkommet. De i parentes anførte ta gjeder 9. Det detok i fisket i 9 i at '790 (7) fiskefartøyer med motor med en samet asje av 87 og en besetning pa 4 88 mann. Antaet av seifartøyer og mindre båter var t G 989, men for disse foreigger ikke oppgave over asje eer besetning. Det største anta motorfar/)yer finnes på den nedre tyrreniske kyst (fa Neape og sydover) nemig 49 motorfartøyer med en asje på i at 74: og en besetning på mann. Den største asje har Siciia med 8 0, fordet på motorfartøyer med en besetning på 40 mann. Den øvre tyrreniske kyst som også omfatter Livorno med havfiskefåten, viser en asje på 7 fordet på 797 fartøyer med en besetning på 9 mann. Iandbrakt fisk 9. Fiskesort Troms tiden. januars. februar Anvendese Meng Henging de Ising og Sa Herfrysing ting metikk Torsk Skrei... Sei... 4 Brosme Hyse., Kveite Båkveite.. Fyndre... Uer Steinbit.. Makr.størje. Annen... Reker O 4 I at 7! Itaia hadde pr.. desember 9 8 motorfartøyer på meom og 0, 9 meom 0 og 00 og motorfartøyer over 00. Det samede fangstutbytte av satvannsfiskeriene i 9 var 89 8 (9 49). Herav utgjorde fisk 0 (4 809) og skje og skadyr 8 i (7 0). Adriaterkysten viser det største fangstkvantum med 7 8. Deretter føger Siciia med 949 og hee den tyrreniske kyst med Fisket etter makrestørje brakte i 9 et totautbytte på (89), hvorav 08 (9) be andet på Ciciia. De viktigste måneder for dette fisket er maijjui da det be fisket: Mai Juni Jui.... 9, hvorav på Siciia Av totafangsten på be 007 ( 88 fisk) fanget i de faste anegg for støjefangst (Tonnare og Tonnaree). I 9 var taene 04 og fise. BAYER PERLON Den gode fiskesene med boy bruddstyrke for ev og sjofiske. En praktrokke 8 kio. Den er tatt med BayerPERLON sene 0, mm. Leveres i mange fargenyanser tipassed vannets spesiee farger, eer i gasskar utforsee. Sagodtsom usynig i vann. BayerPERLON ratner ikke og trekker ikke vann. Bruddstyrken er konstant. r;:',\yi~enfabriken BAYER AKTIENGESELLSCHAFT DUSSELDORF Agent for Norge: EMIL HARBOE Akersgt., Oso 74

9 Nr., 0. februar 9 Fisk brakt i and. februar 9. Fiskesort Torsk... Hyse.... Sei.... Brosme.... Kveite.... Båkveite... Fyndre.... Uer.... Steinbit.... I at Mengde Finnmark Ising og frysing Anvendese tiden. januar Sating Henging Fiskeme ' Lever 7 h. Utvunnet damptran: 99 h. Rogn 87 h!, hvorav 8 iset, 09 satet. I tiden maijjui var fangsten i disse anegg: Mai 70 fisk 0 Juni ,, 78 Jui Det var i 9 i at 49 (0) sådanne anegg, hvorav på Siciia hvori be fanget 78, 0 fisk. For 9 var taene for Siciia: anegg, 78, fise. På Sardinia var det i 9 4 anegg og fangsten var 87, 779 fisk, mot i 9 4 anegg, 9 og 9 fisk. Det finnes ingen oppgave over hvor meget av totafangsten på! som gikk som råstoff ti hermetikkindustrien. En sånn oppgave foreigger imidertid for fangsten i de faste anegg. Av de 007 som be fanget i aneggene gikk i at 7 ti hermetikkfabrikkene og 8 gikk ti direkte konsum. Av fangsten i aneggene på Siciia,.78, gikk 989 ti hermetikkindustrien og '779 ti direkte konsum. For Sardinias vedkommende var taene: 80 ti hermetikkfabrikkene og 7 ti direkte konsum. De betate gjennomsnittspriser i Lire pr. kg var for de forskjeige kyststrøk: Tyrreniske kyst Lire 7 (ca. 0 u~ /o hermetikk, 80 % konsum) Sardinia., Siciia Ad ria terkys ten 8 00 Trankurs Ved Statens Forsøks og Lærebruk, VardØ, tar et kurs for utdanning av trandampere og separatorkjørere ti. apri. Kurset varer ti. juni. Det gis undervisning i tranproduksjon etter vanige dampingsmetoder og etter separaetodene med Lava og Titan apparater. Eevene får fri undervisning, fritt opphod og sine reiseutgifter ti og fra skoen dekket. Lærebøker og arbeidskær må de hode sev. Skriftig søknad med hese og vandesattest og avskrift av skoevitnesbyrd må være innkommet ti Lærebruket innen. mars d. å. Fiskeri direktøren. Oversikt over gjennomsniftsfangster pr. garn pr. natt, på de forskjeige fiskefeter, henhodsvis for gam av nyon og perontråd, og garn av vanig materia. Ved konsuent \iagnus Haås. Under Lofotfisket i 9 be det av Fiskeridirektoratet foretatt et par enke fiskeforsøk med torskegarn av nyontråd. I 9 og 9 be disse forsøk fortsatt og en de utvidet. Resutatene fra dette prøvefiske var såpass oppmuntrende at Fiskeridirektøren fant det var av betydning å få satt i gang et prøvefiske på noe bredere basis for å få nærmere kjennskap ti nyonsgarnets fiskeevne, i forhod ti fiskegarn av vanig materiae. Høsten 9 be det av Fiskeridirektoratet innkjøpt 40 stk. sei og torskegarn av nyon og perontråd. Disse redskaper be fordet ti fiskere gjennom de respektive fykesfiskarag og satt inn i torsk og seifisket 94 på kyststrekningen Varangerfjorden Utsira. Rapporter fra de enkete av disse forsøk er framover våren og sonnneren 94 offentiggjort i «Fiskets Gang». Nedenfor er det oppsatt en oversikt over gjennomsnittsfangstene pr. garn pr. dag for begge garntyper, sik som resutatet be på de forskjeige fiskefet hvor forsøket har pågått. Taene i parentes gjeder garn av perontråd. Torsk. Fiskefet Varangerfjorden Båtsfjord Sørøy, Vest Finnmark.. Opnabakken, Magerøy.. K venangen Skreigrunnen, Mefjordhavet Sei. Hemnesfjorden.. Nordøyan i Vikna Vevang Nordmøre.. Ona.... Svatungen, Møre.... Stadhavet.... Bremanger Utenfor Øygaren ved Bergen.. Utsira».... Unngå ergreser Am. garn Nyongarn gj.snitt pr. garn gj.snitt pr. garn pr. natt pr. natt,9,90,8,7,00,9,,4,,4,9,94 4,0,,48 7,,,,G 9,77 8,4 (,40) 4,0 (,7) 4,8 4,84,,90,,80 4,87, 7, 0,04,90 9,0,,47 Reduser omkosningene Bruk TETTE KONTROLLERTE SILDETØNNER O. C. AXELSENS FABRIKKER A/s FLEKKEFJORD 7

10 Nr., JO. februar 9 B i r skreien skremt' av snurpenota? Hva merkeforsøk viser om skreiens oppførse i Lofoten. Av Gunnar Dannevig. Under diskusjonen omkring skreifisket i Lofoten er det ofte hevdet at skreien bir skremt ved bruken av snurpenot. Man mener åpenbart at skreien trekker bort fra det fet hvor notfisket foregår, og søker ti andre gytepasser i eer utenfor Lofoten. Det er dog ikke kommet kart frem hviket grunnag man har for en sik påstand. Erfaringene fra det praktiske fisket kan ett føre på vispor når man vi bedømme hvor meget skrei der står på et fet. Fangstmuighetene med de feste redskaper er nemig sterkt avhengig av hvoredes fisken oppfører seg. Utbyttet på ine og jukse bir dårig hvis skreien ikke vi «ta i»; og det igger i sakens natur at garna først og fremst fanger fisk som er i ivig bevegese. Under fiske med snurpenot er man derimot avhengig av at skreien samer. seg i tistrekkeig ette stim. Når man ska vurdere påstanden om at skreien bir skremt av nota, må det ikke gemmes at skreien er kommet ti Lofoten for å gyte. Og når gytingen er forberedt, må den også fuføres. I gytetiden stier skreien ganske bestemte krav ti naturbetingesene. Forhodene må i så henseende igge ve ti rette i Lofoten, eers vie ikke skreien same seg nettopp der i så vidt store mengder. Det er kjent at sjøtemperatmen og havstrømmene kan øve innfytese på skreiens opptreden i gytetiden. Et ganske annet spørsmå er om vi mennesker ved å bruke snurpenot kan påvirke skreiens vandringer i forpantningstiden.. :For å besvare dette spørsmå er det nødvendig å studere skreiens vandringer på Lofotbankene. De beste oppysninger herom får vi ved hjep av merkeforsøk, som nå har vært utført hvert eneste år siden 947. Vi ska først behande resutatene av forsøkene årene 94749, som. viser hvoredes skreiens vandringer har artet seg mens de «game" redskaper (garn, ine og juksa) var enerådende på Lofothavet. Deretter ska vi undersøke om det er muig å peke på uventede og unormae trekk ved skreiens oppførse i de årene notfisket har pågått (904). Herunder vi ae forsøk av betydning bi behandet, sik at enhver har anedning ti å bedømme resutatene. De feste forsøk omfatter fere hundre torsk som er merket på et avgrenset fet i Øpet av en eer noen få dager. Når en sik merket skrei bir fisket opp igjen, vi merkets nummer, sammen med journaen, si oss når og hvor torsken be merket. Fra fiskerne får vi oppysning om fangststed og dato. I det føgende ska vi bare gjøre bruk av den fisk som er gjenfanget i Lofoten i samme sesong som merkingen be utført. Etter å ha samet ae gjenfangster fra hvert forsøk, kan man se hvoredes skreien i øpet av sesongen har spredt seg ti de forskjeige fet i Lofoten. Resutatene av noen forsøk i 947 er vist på fig. og ; her markerer det sorte fet hvor fisken be merket, mens piespissene viser hvor fisken be gjenfanget. Ved en undersøkese som denne er det av betydning å få _daragt hvor enge skreien er bitt stående på merkefetet, og når den begynte å sige ti andre fet i Lofoten. Vi ska derfor gruppere gjenfangstene både etter fangstokaitet og etter det anta dager fisken bar vært i frihet, sik som det er gjort i tab., 9 o. mo/id 9'' Fig.. Piespissene markerer gjenbngst av torsk som be merket p<'\ det sorte fet. :Fig.. Piespissene markerer gjenfangst av torsk som be merket på det sorte fet. Her har det vært nødvendig å henføre gjenfangstene ti itt større distrikter. Såedes vi a fisk som er tatt Øst for Skrova, bi henregnet ti distriktet BrettesnesRinøy. Disse distrikter som det vi bi gjort brnk av i det føgende, er i tabeene ordnet geografisk i retningen østvest (jfr. kartet fig. ). Det distriktet hvor merkingen er utført, vi bi betegnet som forsøksfetet eer merkedistriktet. En sik tabe gir en god oversikt over hvor enge der be fanget merket fisk på forsøksfetet, i dette tifee distriktet «Reine og vestover». Samtidig får man nøyaktige oppysninger om når skreien viser seg på andre fet. Den føgende fremstiing er derfor basert på en sik behanding av resutatene fra hvert enket forsøk. 7

11 Nr.., 0. februar 9 Tab.. Merkeforsøk på fetet ReineSørvågen.. mars 947. Anta fisk gjenfanget på de forskjeige fet under Lofotfisket fordet etter det anta dager fisken har vært i frihet. Anta dager frihet: 0' Sum Reine og vestover... U re, Bastad, Sund... HenningsværStamsund Hopsteigen, Mohomen, Hø a, Skrova.. BrettesnesRinøy... Sum I O,...,' ~~ Fig.. Kartskisse over Lofoten. I 947 var der meget gode forekomster av skrei i Lofoten, idet den rike årskassen 97 da gjorde seg gjedende med fu tyngde. Driftsforhodene var stort sett gode den beste fisketiden sik at utbyttet be rekordmessig (over ). Det første merkeforsøket be utført meom Reine og Sørvågen i dag ene.. mars. Resutatene er vist øverst på fig. 4. Her viser de sorte søyene hvor mange fisk (N) som er gjenfanget på forsøksfetet i hver dagers periode etter merkingen. De skraverte søyene representerer på samme måte gjenfangstene øst for merkedistriktet, mens åpne søyer er nyttet for den fisk som er tatt vest for dette. Som vi ser be der i tiden etter merkingen ti stadighet gjenfanget noen få fisk pa forsøksfetet; noe av skreien er åpenbart bitt stående der i fere uker. Men aerede etter dagers forøp be de feste gjenfangster tatt Øst for Reine. Dette viser kart at skreien var på innsig da merkingen be foretatt. Et sikt resutat er i god overensstemmese med den praktiske erfaring at den skreien som opptrer i VestLofoten tidig i sesongen, ofte fytter seg ti bankene i ØstLofoten. Etter ukers forøp be der fanget få merkede torsk i Lofoten,. fisket var da sterkt på retur. Forsøkene.9. mars meom Henningsvær og Stamsund (fig. 4) ga fest gjenfangster innn samme distrikt i de første O dagene; meget av fisken må derfor ha sta.tt nokså roig der noen tid. :Men aerede få dager etter merkingen er der en tydeig vandring vestover; etter 0 dager<; forøp er der såedes tatt nesten ike mange merkede fisk vest for Stamsund som på forsøksfetet. Etter dager og mer er gjenfangstene uten sammenikning mest hyppige på fetene vest for n.erkedistriktet. Noen forsøk utført 0.. mars meom Ure og Nesand gir stort sett det samme bide (fig. 4, nederst). Disse resutater viser kart at utsiget gjør seg gjedende med fu tyngde i sutten av mars. Herunder vi meget av skreien føge bankene vestover mot Lofotodden. Aerede disse forsøkene demonstrerer kart at den merkede fisken i noen tifee forsvinner raskt fra forsøksfetet, mens dep. i andre tifee kan bi stående der gjennom engre tid. Av samtige gjenfangster fra forsøket.. mars er såedes bare pst. bitt tatt innen merkedistriktet. }'or de to føgende forsøk er mer enn 0 pst. av den gjenfangede fisken tatt på det fet hvor merkingen be utført. Denne forskje skydes at vi i første tifee merket fisk som var på innsig, mens vi senere merket gytende skrei som åpenbart hoder seg mer i ro innti den er ferdig med å gyte. I 948 var der aerede tidig i sesongen seget opp en de skrei for AustLofoten, men der be dog ikke noe fiske av betydning på dette fet. I øpet av mars samet skreien seg i størst 77

12 Nr., JO. februar 9 mar 947 Reine Sirvågen ' 9 mors 94 7 Henningsvær,Stoms.nd 0 mars 947 IJre NessLand N 0.. JO ~ O 8 ftbruar 94 Hopst.e9en #oholmen.skrqyo r ~ : 0 februar 94 8 Henningsvær skal tne ~ 0 Z 0 > 0 fjnta/ dager /frihet Fig. 4. Sorte søyer: Anta gjenfangster (N) på merkefetet. Skraverte Øst for Åpne vest for mengde i VestLofoten; spsiet for Reine var der meget store konsentrasjoner. Været var uroig og stormfut fra begynnesen av februar ti sutten av mars, noe som også hemmet vårt arbeid, Forsøkene be påbegynt i AustLofoten midt i februar. Fig. viser resutatene for den fisk son be merket.8. februar på Hopsteigen og meom Mohomen og Skrova. I Øpet av de første dagene be der gjenfanget fisk innen merkedistriktet finta// da9er i jr/het Fig.. Sorte søyer: Anta gjenfangster (N) på merkefetet. N =~ Seinere be der imidertid tatt få nerkede skrei på dette fet, Q bare i at. Ti gjengjed be det kort tid etter merkingen fanget meget merket fisk enger vest, og da spesiet på fetene ved Reine. ForsØket ved Henning~værskaene 0. februar, som bare omfattet et ite anta fisk, ga stort sett det samme resutat (fig., nederst). Det er eiendommeig at skreien i 948 forvant fra AustLofoten aerede før utgangen av februar, for seinere å same seg på bankene i VestLofoten, Den seg vestover på samme måte som under utsiget etter avsuttet gyting. I dette tifee var dog skreien knapt begynt å gyte da den forsvant fra AustLofoten, og vi må derfor søke etter andre årsaker ti dens itt overraskende oppførse. Det er kjent at temperaturforhodene i sjøen kan øve stor innvirkning på fiskens opptreden. Dr. Eggvin har oppyst at bankene i AustLofoten be dekket av temmeig kadt vann nettopp på det tidspunkt da skreien forsvant derfra. Det er sannsynig at dette kade vannet rett og sett har skjøvet skreien foran seg mot vest. Vi har her et utmerket eksempe på 78 Skraverte øst for Åpne vest for J mors apri 948 "Reine Lo fot oa'a'e n 0 0 ~ 0 fnta dager i frihet Fig.. Sorte søyer: Anta gjenfangster (N) på merkefetet. Skraverte øst for Åpne vest for >0 hvoredes naturforhodene kan bevirke at fisken putseig forsvinner fra et fet for siden å dukke opp på et het annet. I 948 be der også merket en de skrei meom Reine og Lofotodden ved månedskiftet marsapri (fig. ). Som tidigere

13 Nr., 0. februar 9 N 0f.;~t O mars /949 /enningsvær /7 mors 949 Henning.sv«r,:,fraumen gangsgyterne ikke kommer med fu tyngde før itt ut i mars. På enkete fet kan eet derfor het putseig komme innsig av ny fisk angt ut i sesongen. Temperatur og strømforhod kan være avgjørende for hvor i Lofoten fisken søker inn og stopper opp for å gyte. Endringer i disse forhod kan bevirke at skreien putseig forsvinner fra et fet for seinere å same seg på et annet. Mens gytingen pågår, står skrein åpenbart nokså roig. Det meste av fisken gyter omkring midten av mars, men tidspunktet faer itt forskjeig for de uike innsig, ikesom eet varierer noe fra fisk ti fisk. Utsiget som tar ti når fisken er utgytt, vi derfor foregå gjennom et nokså angt tidsrom. Det begynner så smått aerede ca. 0. mars, men først ved månecskiftet marsjapri gjør eet seg gjedende med fu tyngde; de siste etternøerne forsvinner ikke før angt ut i apri. Under utsiget vi normat meget av skreien føge bankene vestover mot Lofotoccen sik at man sist i sesongen gjerne får eet beste fisket i VestLofoten. Ny pubikasfon fra Fiskeridirektoratet. Fortsettes. O Ruud, Kåre: Vintersidfiskets ønnsomhet 94. (Fiskeridirektoratets småskrifter 94, nr. ). Gratis. Nye pubikasfoner i Fiskeridirektoratets bibiotek. 0 >JO Fig. 7. Sorte søyer: Anta gjenfangster (N) på merkefetet. Skraverte Øst for Apne vest for nevnt var der da meget rike forekomster på dette fet. Den merkede fisken viste iten tendens ti spredning mot andre fet i Lofoten, det meste be fisket opp igjen innen merkedistriktet. Skreien er såedes bitt stående der innti den forsvant fra Lofoten for godt. I sesongen 949 be der utført et merkeforsøk ved Henningsvær den. og. mars, ikesom det be merket en de skrei på Henningsværstraumen i dagene 7.. mars (fig. 7). En stor de av gjenfangstene be tatt innen. det distrikt hvor merkingen var utført, henhodsvis 8 og 74 pst.; a disse, bortsett fra en enket, be tatt i øpet av dager. Der var dog aerede få dager etter merkingen en tydeig spredning mot fetene enger Yest, hvor man tok det største anta merkede torsk dager etter at forsøkene be utført. En stor de av den gytende fisken be såedes stående på fetene ved Henningsvær innti gytingen var avsuttet, hvoretter den meget raskt seg ut over bankene i Vest Lofoten. Forsøkene i årene iustrerer fere vekjente trekk ved skreiens vandringer og oppførse i gytetiden. Under innsiget i februar og første de av mars vi skreistimene normat være i bevegese. En de av skreien passerer åpenbart bankene i VestLofoten på sin ferd mot fetene enger øst. Det er dog grunn ti å tro at ikke a skreien føger denne ruten. I ae tifee er eer ikke bare ett ganunenhengence innsig, men fere separate. Den edste fisken er gjerne tidigst ute, mens første Årbok for Norges fiskerier og fiskeindustri, hvafangst og sefangst. Utgaven 94. Baarcseth, Egi: Kvantitative tareundersøkeser i Lofoten og Saten sommeren 9. Rapport nr.. Norsk institutt for tang~ og tareforskning. Oso 9M. Fiskeriårbogen. Årbok for den danske fiskerfåce.. årg. 9. Hyce, Havdan: Kampen mot havet. Recningssaken i Norge gjennom hundre år. Oso 94. Isenzkt sjømannaamanak 9. Reykjavik 94. Lein, Petter: Båtmotorer. ForgassergØdehocecise. Oso 94. Reassuranseinstituttet for. fiskerfarkoster. 0årsberetning Bergen 94. Reassuranseinstituttet for fiskeredskaper. årsberetning Bergen 94. Ringene. Gjensidige eksecentgjenforsikringsforeninger for fiskefarkoster. årsberetning 99. Bergen 94. Seamen's act. Datec 7th Juy 9. Transatec by the Norwegian ministry of shipping. Oso [94]. Sømme, Jacob D.: Ørretboka. Håndbok i ferskvannsfiske og fiskekutur. 4. utg. Oso 94. white, Donad ].: The New Engand fishing industry. Cambr. (Mass) 94. A verter Fiskets Gang! 79

14 z :s ~? CD' CT c ~ ~..0 VI VI Co o TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... V?,rdø.. ;.... Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti. januar 9 og uken som endte. januar. F~k Fersk Fersk ~=k f~~:g ~~ F~en i Frossen Frossen Fr~:n r~~~n ~;::; ~~k Fersk Fersk Fersk i Fersk Fersk ~ at storsid vårsid fangst nord og. at storsid vårsid fangst nord og "at torsk sei hyse kveite fyndre ~ sjøsid småsid ~ sjøsid småsid ~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~ Fersk makre Fersk , 0.0, 0.0 : o.o. OL04 o.o 0.0 ':"_o_._o...~:o_.o_7+o_.o_8!,_o_l_o_9'o._...:.' "+"+~ to.i O 8 O 8 Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr O L.ndre I. ~i~~~~~: : ~ o!~ 0~ 8 97 \ 7 I uken*) 0, ) På grunn av korreksjoner og avrnnding av taene ti nærmeste hee vi summen av poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utføresen uketaene ikke atid stemme med taene for ti at«. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år Stat.nr aks Stat.nr toon TOLLSTEDER Fersk å skate Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk rogn ' Annen fersk fisk Fersk fiet i at Frossen Frossen Frossen Frossen fiet to~ke seifiet hysefiet i at fiet Annen frossen fiet og rokke pigghå håbrann makrestørje Rundfrossen fisk i at Rundfrossen R=d~ Rund Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., 0 0. Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr makre frossen frossen Stat.nr aks makre _ størje Annen rundfrossen fisk Tørrfisk Kippi at fisk i at ' Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... "ardø.... Andre.... Iat~ I uken*) ~) O O O I

15 co TOSTEDER TOLLSTEDER Stavanger Iat~ I uken*).. Satet sid i at Satet vårsid Satet storsid O Andre skadyr 94 i at Sidmjø mjø Hermetikk Fiskemjø Tang z :s!" CD' c c ~ IIJ ~ ~ c.n c.n V o = 99 ~~ 94 08\ ( stoffer bott~ seoje SJødyr bru~, tran nærtran tran tran tran tran og o e m. v. r~ff. m.\:. ra av SJ~ ~ett av av SJ'!' kappm. Anne~) Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.m:. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. St~jinr. Stat.nr. Stat.nr.! Stat.nr. Stat.nr. I uken*) I at = 4 ~~ for og R~ ~od. ~ a. medisin Veten Bank bank Brun dings tran oje, raff. s"ødyro"e Sd~Je, spse~ett tekn. fettsrre og Andre Spenn Høyvit. Håkjerr. Damp. Brun Ban Avfas Sjødyr Annen.. H~et Herdet Oein, Se, kobbe 40. O.H Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. noseoje, oje hruoje J matbruk dyroje SJødyr dyro)e skinn Stat.nr Stat.nr..U 08 rå oje Andre I ) Stat.nr. 09., , 7 0.., , H 0...,4 0., ,4 04.,4 0.00, e skjære nord isands brising satet satet fisk rogn og r k Hummer Reker Hammerfest... Vardø Bergen Stavanger Kristiansand S.. Haugesund :Måøy... Svovær.... Tromsø... :Bodø... ~... Kristiansund N.. Forø... Mode Trondheim Åesund Kopervik... Egersund... Oso Fredrikstad Satet Røykt sm~d sid sjøsid sid sid brising i at i at i a~ f "tsid Satet Satet Satet Satet Krydder. Krydder. Satet Satet sid Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Kristiansand S.. ; Andre.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Trondheim.... Bodø.... Mode.... Måøy.... Åesund.... Kristiansund N.. Forø.... Bergen.... Haugesund.... Kopervik.... Egersund.... Oso.... Fredrikstad....

16 Nr., JO. februar 9 Meding fra Fiskeridirektøren. Tran sport av fisk og fiskeprodukter som seges ti forbruker ved omførse fra motorvogn. Ved ov av. jui 94 er b. a. bestemt at Kongen kan fastsette at bestemmesene om rute og transportøyve i ov av. jui 947 om samferdse,. og 4. kapite, ska gjede i visse strøk for transport av fisk og fiskeprodukter som bir sogt ti forbruker ved omførse fra motorvogn. Sik besetmmese er gitt ved kongeig resousjon av. oktober 9!4, som yder: «I medhod av ov av. jui 94,, jfr., om meombes tiegg ti ov om samferdsa av. jui 94 7 bestenmes: Regene om rute og transjjortøyve i tredje og fjerde kapite i samferdsesoven ska heretter gjede i nedenfor nevnte strøk av andet for transjjort av fisk og fiskeprodukter som seges ti forbru.!wr ved omførse fra motorvogn. Østfod: Innen Moss kommune: området angs riksveg nord for Mosseskogen vegkryss, området angs riksveg 7 nordøst for Gjerrebogen vegkryss og området angs vegstrekningen Massehopen Gjerrebogen. Ae herreder med unntak av Hvaer. Akershus: Ae herreder med unntak av Bærum, Lørenskog og Liestrøm. Hedmark: Ae herreder med unntak av den de av Eeverum herred som igger innenfor Eeverum bygningskommunes grenser. Oppand: Ae herreder med føgende unntak: Jevnaker, Gran og Brandbu herreder, Heda og Begnda sagn i SørAurda herred, og den de av søndre Land herred. som igger på vestsiden av Randsfjord sør for Skute kape. Buskerud: Den de av Kongsberg som igger utenfor Kongsbergs byg ningsdistrikts grenser. Ae herreder med føgende unntak: Hoe, Norderhov, Ada( Tyristrand, KrØdsherad, den de av Få herred som igger på østsiden av Krøderen og den de av Modum herred som igger innenfor et område begrenset av Tyrifjorden, riksvg meom Vikersund vegkryss og Asmundrud vegkryss, veien Asmundsrud RudAmotGravermoen og herfra herredsgrensen mot Tyristrand ti Tyrifjorden. Vestfod: Ae herreder. Teemark: Ae herreder. AustAgder: Ae herreder. VestAgder: Ae herreder. Rogaand: Ae herreder med føgende unntak: Utsira, Bokn, KvitsØy, Mosterøy, Rennesøy, Stjernarøy, Finnøy. Hordaand: Ae herreder med føgende unntak: Hjeme, Austevo, Fedje. Sogn og Fjordane: Ae herreder med føgende unntak: NordVågsØy, SørVågs Øy, Seje, Bremanger, Vevring, Sound, Brekke. Møre og Romsda: Ae herreder med føgende unntak: Hopen, Brattvær, EdØy, Stemshaug, Aure, Grip, Sandøy, Vigra, Giske, SørAukra. SørTrøndeag: Ae herreder med føgende unntak: Fian, Hitra, Kvenvær, Sandstad, Heim, Agdenes. No'rdTrøndeag: Ae herreder med føgende unntak: Leka, Vikna, Fosnes, Fatanger, Otterøy, Mosvik. Nordand: Ae herreder med føgende unntak: Vega, Vevestad, Herøy, NO'dvik, Dønnes, Træna, Lurøy, RØdØy, Kjerringøy, Nordfod, Leiranger, Steigen, Tysfjord, Værøy, Røst, Moskenes, Fakstad, Gimsøy, LØdingen. Tromss: Ae herreder med føgende unntak: Ibestad, AndØrja, Bjark Øy, Torsken, Hegøy. Finnmark: Ae herreder med føgende unntak: Hasvik, Nordkapp, Berevåg, Gamvik, Måsøy. Denne besetmmese trer i kraft straks," FAST G H ETSAKTI EBO LAG ET URET & REKTANGELN Gotagatan 0 (f. d. Piehs Fryseri) STOCKHOLM Teefoner: SNABBFRYSNING FRYSLAGRING KYLLAGRING Frysagerrum, frysceer och frysfack uthyres Låga taxor God service 8

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer