Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953"

Transkript

1 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor... Fiskets GangHs teefoner 16932, Postgiro nr T eegramadresse: Fiske nytt". Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Også uken som endte 21. tnars hadde n1eget uvær. V ærst var det i det nordige, hvor torskefiskeriene be sterkt hemmet og utbyttet påny høyst utifredsstiende. Dette gjeder samtige distrikter, også Lofoten. Eers var det bra med torsk og sei samt pigghå på Vestandet og i Møre og Romsda i siste uke. I disse distrikter var det ihvertfa 34 sjøvær. Vintersidfiskeriene ebber nå ut. Garnfisket i de sydige distrikter må betraktes som het avsuttet, mens det i de nordige distrikter ved Forø og Måøy foregår et ujevnt snurpenotfiske med fangster av bandet vårsid og mere småfaen sid. Fetsid og småsidfisket gir ubetydeig fangstutbytte. Loddefisket er heer ikke kommet ordentig i gang, men det har vært tatt smås]umper med snurpenot i nærheten av Vadsø. Torskefiskeriene: D~et bre rpå ny ~en uværsuke 1111ed },iten produr('sjon av to:r,sk. Tota.utJby.ttet rutgj.ør nå 50 pst. av f}oråret!s kv:antu1111, og sev et godt.f.i:sd<je fremover vi nep1}e kune r ette på den 'Skade tsom aerede er forvodt. Finnmark: Ukefanvg,stern av ~tor.sk ih1e på 486 tonn mot 304 tonn ttkren.før. I at er det i fy;iket fisr{et 7087 tonn mot tonn i rfjor. Det er hengi: 1305, sa:tet 4081, is~et eif:c tonn, prod ih dan1ptran, sart:d 533 rqg itset 1643 h rogn. Tronts: Her rforegitkk det.ij~ke noe vesenthg ttistke i forrige uke. Det tbe fisket 14 tonn og rer 1i at frisket 3161 tonn mat 4978 tonn,i,fj,or. Det er he111gt 228, 1satet 2143, iset d C. 890 t0111n, rprod h damptran, ISratet 359 ng 'iset 1089 h rogn. VesteråenYttersiden: Ukefangstene i dette {iistrikt he: Arnd,Øya 38,5 tonn, N yksund ( Øk1snes og Langrenes) 23 to.n111, BØ 1ntret nevneverdig kvantum, Borg e 33 tonn, GimsØy 36 tonn. I at er det Jar Vesterå en f,iskct 2903 tonn, Ytter,siden 882 :tonn ti1s tonn 'tnot 7974 tonn i fjor ( son1 heer it~ke va1r noe godt f,isikeå:r). Det er hengit 984, sratet 1975, i~s<et etc. 826 tonn, produsert 2106 d1i.can1pt:ran, satert: av rogn 1028 h, derav srutkkens. 574 th, i'set etc. 1567!h. Lofotfisket: Gjrennom hee uken var det sydvest fr,irsk rbr~s t i. kuirng 111i1tatt onsda,g da vinden stod fra nordvest. Det var crirfit for 1garn o1g ine hee uken, dog med noen dajges rdevi1s kekm.ing, 1ne111 S juksa og not bare 1ha.cide 3 rsjøværsdager, 1SOf heer ikke var av de heste. Det 'Står bra rmed fi:sk crnelon1 Hopen og Kanstadfj o:rden, Ekson1 det rer komn1et ny Æri1sk ti.i Vestorfoten, m est på Retinrehavert:. 143

2 Nr. 12, ~6. mars 1 9o3 Ukrefamgsten i Lo& o ten be på tonn torsk mot tonn 'i tisvarende uke.i fjor og tonn i 1tiLsv. u1ke i 19 5J. I at er det oppfisket i Lofoten tonn 't!or,sik rmot tonn i fjor og torun i 1951.sa'1111tidi,g. Det ~er thengt 6791 t.onn, saltet ,.iset etc tonn, prod h dan1ptran, tu1gsa.tret 5799, st1kmrs \hr ro.gn,,iset 1336, f,io:siset 439 Oig henrneti1s ert 3525 h. I f~i1srket detok det v.ed 1sut:ten av siste uke 5158 f~r.tøyer 1ned mamn (,i fjor ). Av årets kvantun1 faher på gar tonn, Ene 5273 tonn, juksa 4750 rtorun, not 6167 tonn. Fisken veier 380 ti 450 k;g pr. 100 stk., 1everhodigiheten er hev,er av kg fisk. Tranprosenten er 51. Av kjøpere er det f r enrm,øtt 333, av kjøpefartøyer 112 og det er 65 handa:nrperier i drift. Det tska være /betat oppti 82 Øre 1_)r. kg for torsken t uken. I egeand: Det be fisket 2 tonn to.rsk og er ~i ah fri.sket 43 tonn. SørTrøndeag hadde,utkcang1st på 18 tonn og har n 1 å i at 46 tonn n1ot 96 i Ifjor. JI!Iøre og Romsda: \t1an!hadde noe bedre vær enn titdhgere og det be tatt.gode fangst1er. U.kefa.n1g1s ten \be 600 tonn og i at.er det fisket 1892 ~tonn,!hvorav satet 392, i~set etc tonn. I :fjor var fangstut!byttet på sajj.111me rtid 1375 tonn og i to'1jn. Landets samede torskefiske utviser et utbytte på to111n 1mot tonn i fjor og tonn i 195r. Sett på ~engre,sikt igger utbyttet samn1eni.gnigsv'i's ennå dår Hg~ er e a:n enn i for"ho1d ti og 51. Det er hedjgt 9237, 1satet , i,s,et etc tonn, produsert h damptran, anvendt 154 h ever ti annen tian, 'satet av 1rogn (derav s,u<jker,s. 6765), irset etc. O 522 h mot :i fjor henhodsvis: ( ) Fin'1mzaYk: Utenom tor sk be det 1i UJken f1isket 3,6 tonn hyse, 0,1 tonn s,ei, 1,9 tonn hrosn1e, 6 ~tonn ~kveite, 2,5 tonn.fyndr e, 8,7 tonn steinbit,, tonn uer. Den samede ukefajj.1g1st i Finnmaik 'be dern1ed 51 O tonn n1ot 320 tonn uken før. Rusefisket: Av e~endefisk,fanget i N.orge~s L,evendcisk1~gs d:i striikt!be det 11 uken tiført Ttion:dheim 21 tonn, Berg~en 30 tonn, mens Oso mottok 22 tonn den 24. tnars. Berg;en n1dder å ha ~mohah 90 tonn fisk fra Sogn og Fjordane i siste uk:e, derav 30 tonn se1, 60 tonn toisk. J(ystfisket for øvrz:g: JYiøre og Romsda hadde et pa1r g.ode rfis k~edager i U!<'en ~og fikk dermed et u:<!epa:rti på 536 tonrn,!hvorav 4 tonn fjordtorsk, 466 tnnn :sei, 18 tonn yr, 8 tonn hyse,.2,7 tonn skate og 21,5 tonn pigghå. 11åøy og omegn (denunder Bremanger) hadde en utmerket fangstuke. U:ke.partiet kom opp i 2216 tonn, hvorav 7 tonn torsk, 980 tonn.s~ei, 5 tonn ange, 6 tonn 1br,o1sn1e, tonn hy;se, 1,4 tonn kveite, 3 tonn ~.kate, 1200 tonn pi gghå, en de Teker og håtbrann. ordaand: Her ibe u<'efangsten 112 tonn, hvorav 17,8 tonn ev. trorsk, 4,7 tonn pa1e, 1,4 tornn annen ev. fi,sk, 8 tonn 1sØyd tors,k, 30 tonn.sei og y;r, en de ange og hrosn11e ~samt 45,5 tonn pig1g,hå. Rogaand: Det be uk1efangst på 200 tonn, hvorav 40 tonn pig~gi1'å, for Øvrig mest yr og rs ei. Skagerak~ysten: Her be det fi.s1ket 45 tonn fisk og 15 tonn fjordsid. Håbrann: Det be ukefangst på kg det rpå 4 fangster. Seifisket med garn: A v1 taqppgav~ne for de enq\jehe 'fy iker oven~or f.r,en1gå:r det at både 1/J,y)re og Romsda o1g Bremanger \hcur hatt ~et betydeig rsdhs<>e i stiste 1uke. Det ha;r vært tatt gode rfa111g 1 ster på.ga1,n og snøre. Ro:gaaJJ.1d n1eder at yren!begynner å ta ~ov;erhånd, og det regnes derfo r med a t servsesot11gen bir kortvarig..)wdyr: Av reker hadde Skagera0kys.ten 20 tonn kokte og 5 tonn rå, Ro1gaand 5 tonn kokte, VIåØy 4 tonn og VIØre og Ron11sda 1,7 tonn. Av humn1er hadde SkC!gerakkyst,en <ig, Rogaand 500 k<g. Fisket 1 Roga!C!nd er 1bra nå, n1en detakesen iten. Loddefisket: Det har v<e~rt tatt enæte snurpefa:ngster ti Varang,erdi,striktet. Lodden har vært evert ti agn. Fortsettes side

3 Rapport nr. 7 om skrei og oddetorskfisket pr Nr. 12, 26. mars 1958 Kg fisk pr. Anvendese Rogn Distrikt fangst 100 stk. pro fisk h ever sent Uke Tran Anta fiske tonn søyd fark. Lever An Tota Damp ti ta fangst Hengt Satet fr oss. mann tran annen Satet tran m.m. tonn tonn tonn tonn h. h. h. h. finnmarkvinterfiske ) Troms )1089 Lofotens opp s.d ) ) ) )5300 Lofoten forøvrig.. \ ') )1567 Vesteråen.... j HegeandSaten NordTrøndeag.. Sør Trøndeag )46 8 )12 11 )44 Møre og Romsda ) )857 Tis Sammenikning med tidigere år. År 1953 ti 21 / / / / / / / / / / / / / 3 Finnmark Troms Lofotens Vinterf. Vårf. opps.d Tonn søyd torsk Anvendese torsk Lofoten forøvrig og Vesteråen Hege Saten Trønde stk. 5 and Nord Sør Trønde. Møre og Romsda Tis. Hengt Satet og tonn tonn fross. tonn År 1953 ti 21 / / / / / / / / / / / / / 3 Anvendese biprodukter Lofoten..!4:!:! 100 stk. ~ 1=1 søyd IJ:.i gf fisk veier '"' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1110 g S 11,,: K f. k Detakese pr. h Kjøpe Fiske F' k 19 ~ ever fart. fark. ts ere t5 å ,5 1 ) Herav 652 garnbåter, 401inebåter, 2591 juksabåter, 1514 notfartøyer hvorav i ØstLofoten , VestLofoten , Værøy og Røst Det er fremmøtt 333 andkjøpere, 112 kjøpefartøyer og er i drift 65 trandamperier. 2 ) Herav tungsatet 5799, sukkersatet 6191 h. 3 ) Herav fersk rogn 1336, frossen 439 og hermetisert rogn 3525 h. 4 ) Herav tungsatet 454, sukkersatet 574 h. 5 ) Herav ti hermetikk 279 tonn. 6 ) Herav ti hermetikk 235 h. 7 ) Herav ti hermetikk 3 tonn. 8 ) Dessuten sogt fersk 36 h. ever. 9 ) Herav ti hermetikk 5 h. 10 ) Herav 9 h ti hermetikk. 11 ) Herav 19 tonn rotskjær. 12 ) Herav ti hermetikk 81 h. 13 ) 14 h ever anvendt fersk. 145

4 Nr. 12, 26. mars 1953 t,skijpskyndi,g koo.1s,uent Lar1s T. Se1sVik v;ed F1skerici.n~ktoratet avgi1d<: putsdi:g ved d,øden den 18. mar,s. Koo.1su1:ent,sdsrv.iik vær fø:dt i 1g95 o1g,ble såedes 58 år g.anm1e. Etter å iha vært i båtbyg1ger,ære og anbeidtet ved for,skjdhge verks teder!begynte han på Berg ens TeiDni Ske ;skoe, hvor han avja.ekts an1en i H arn var deretter ansatt ved 1]er.e av de 1st}6rre ma,skinfom.etn:inger i.bengen. Den føns te koo.1ta:kt n1ed Fi,sker!idi:rd<:tonutet :bikk skips!kyndi1g 1kions1U'ent.Sesvik da han i 1933 konstr.uerte 101g fø:rtte tisy:n:et med byg.gi111gen av de :Såkate «F1i111Jn11ar~sbåten». I be han a111satt i nyoppr ettet.s611in1g ISOm 'Sikiipskyndig konsuent ved Fi,skenidirddo:r.a tet. I.årene son1 er gått 151iden!ha r ko:nsiuent Sdsvik hatt en avigj Ø rende.innfy~te1se nå r det 'gjeder utvik ingen av :111oderne nom ~e tfi.skebåttyper. Under ha:ns.edds!e h~e Æ,Ør si ste verdenskrig av1gitt teg11ji111ger med Skipskyndig konsuent Lars T. Sesvik. tithør,ende by,ggebe:sikrivdser ti om.a;g 400 fi,skefa,rtøyer ib)igget med :stats 1 støtte. V ed g}enoppbyjgg.ingen av fi,skefåtien ette:r,~dg.en thar!han i :samambe1id m.ed Fi,sker.idi nektoratets Håtkontor ~ståjtt ti tj1eneste rfor Hskerne 1m ed 'råd IO!g vdednvng v ed konstruk s jon og byg1ging av Ide :11Je Hsikefar:tØyer. Ski,pskyndi!g 1~o11s1uent Sdsvdk va1r i 1beS1itte.Lse av en uvan1i,g wr1beids!krah. Han hadde et inngående ~kj en111skap ti 1sitt ~a,g, hvof'for han og.så boe nytbet.i en rd<:ike depwrte:n1en:tae 10\g andre k10mi~teer og utvag. Per1soni!g var konsulent Sdsvik.ett sjwrmerende 1111oenneske, at,id vevihg og :hjdpso1m og atid n1ed en i11!unter r~p1~kk 1på eppene. Han thadde en u~preget evne 1ti å komme på taefot 11111ed 1sine o.nedmennes'ær, enten det gjadt ko 1eg er eher det store anta f:itsker,e han kom i a~ontwkt.m ed. K~onsu1ent.SeLsv.ik vib'i ster.kt.savnet ba:nt Fi,sker icirektora:t e,ts funksjonærer. Dansk fiske i februar Utandet. U roig vær i f101 bindese med svær is dannese var ti stor hemning av dansk,fiske i februar måned, oppyser «Fiskeribadet» i sin marsutgave. Ennvidere var stormer årsaker ti fere foris.og sørgeige tap av menneskeiv. To fartøyer tota1foris te og 6 fiskere omkom. Ennvidere g i\k 7 fartøyer tapt de.s ved Æm is i rom sjø, des ved grunnstøting, men i disse tifee be besetningen reddet. Samet fangst i :månedens Øp utgjorde tonn, som er 9600.tonn mindre enn i ja nu ar, men ca tonn mer enn gjennomsnittig i februar i årene A"N' fangstmengden be 3200 tonn evert i danske havner av svenske fiskefartøyer. Danske fangsiter evert i utandet er ikke medregnet. Av musinger be det dessuten ieisket 1200 tonn. Eksporten av.fi.sk ng skadyr andra ti 7000 to nn rmot tonn i februar 1952 (direkte evjeringer i Storbritannia er ikke.medregnet). Av musinger be det eksportert 900 tonn. Torskefisket ga 5100 tonn og er omtrent make ti utbyttet i januar o,g ti gj ennomsnittsutbyttet for februar Forts. s

5 Nr. 12, 26. mars 1958 Vintersidfisket pr. 21/ I at Anvendese vårsid Vårsid pr. 15/3 16/3 1718/3 h. h. h. Eksportert fersk Satet..., Hermetikk Fabrikksid Agn innenands I at I at I at I at Moti /320/3 vårsid storsid vintersid 23i3 h. h. h. h. h Fangstredskap: Snurpenot, Garn Land not Av torsken be 1500 tonn tatt på Bethavet, 1200 tonn på Ø,s,ter.sjØen, i Kattegat 900 tonn, i den vestige de av Ø.st er.sj Øen 900 tonn, og i NordsjØen 600 tonn. Sidefisket ga 4800 tonn eer ca tonn mindre enn i januar, men 1900 tonn mer enn g}e.nnomsnittig for februar Av rfangs,ten be 4200 tonn innbrakt fra Skagerak 1i Skagen og Hirtshas. Det be fisket på Hirtshasrenden, Sk~gbank og utfor Norge. Fangs ten av brising be på 275 tonn mot 600 1:onn i januar, iksom utbyttet igger no'e anere enn gjennomsnittet ;:iv fehruarfangsten for årene FangSJten av fatfisk rødspette,,skrubbe og sandfyndre utgj.orde 000 tonn, som er 400 tonn mindre enn gjennomsn~ttig i,februar.i årene Laksefisket ;med driviner be ior,trinsvis drevet i den Østige de av ØstersjØen og.området enger mot nord ved Gottand. Ptå gwnn av stonntfut vær be detakesen iten, og rfangstene hesit små,iksom en he de av den iandbrakte aks var,småfauen. Det ;samede utbytte be på i at ca. 60 tonn mot kg i rfebruar Ca. tredjepar ten av fangstmengden be evert direkte ti KØhenharvn. Av industrifisk be det.tatt ca tonn, hviket er 7000 tonn mindre enn i siste måned, men ca tonn over gjennomsnittet for februar i årene Det be tatt ca tonn med trå i Skagerak og 1200 tonn i NordsjØen (som be evert i Esbjerg). Svensk fiskerioversikt. I,sin Fiskeriover.siktt den 10. mars skriver <<Svenska Vastkustfiskaren», at den.hskerigren, som i de siste ukene har tidradd seg oppmerksomhet er snurpefi.sket etter brising. De aer fes te C!Jg i snurpefåten hadde a.gt opp i sutten av januar etter en så godt som misyk~et.sesong. det minste var resutatet 1111a,ger.t for det store ferta. I midten av februar be det imidertid oppdaget ganske gode forekomster av brising inne i Kosterfjorden og dermed be det fart.i ;ti.ske t. Da brisingen var av virkeig fin k'vaitet be det atskiig etters.pørse.fra konservesfabrikkene.s side. TidHgere i vinter hadde disse ikke :for manges vedk~ het ut kunne dekke sine behov, hvm for de nå beny<ttet anedningen. I en de tifeer be det dessuten kjøpt ga:nske store partier for frysing. Da etterspørseen på denne måte ga anedning ti det kunne.sentrarforbundet besutte!forhøyelse av den gjedende.fangs tbegrensning, nemig Ifra 28 standardkasser pr. mann og uke ti 40 sike kasser. Dette medførte betydeig Økning i tilf.ør.sene, sik at det oppstod overskudd, hvorav det yktes å pasere noe for eks.por,t, mens noe og.så be sogt rt:i mefabrikikene. For tr,åernes de har imidertid brising1fisket vært ike dårig so1111 tidigere. Sev fisket etter sid har g~tt dåriog utbytte. Vintersesongen har dedor hitti vært betydeig under middes. For de enkete tifeer har tr.åerene fått fangster bestående av en de Stor.sid, men i andre tifeer har smås id vært dominerende. Mange tråere har nå gått over ti andre fiskerier. No en har,gåott inn for å tråe i Østers}Øen, og det ventes stor Økning i detakesen der den nærmeste tid. En de av Øst.ersjØfangstene everes ti eksport. Vestkystfiskere har fått adgang ti everanse ti eksport gjenno1111 avtae med SydkustHsk. De ves.tkystfiskere som detar i snurpefis~et etter sid utfor Karskrona har hatt middehnåtige resutater. Siden har i noen utstrekning ;stått.så nær and, at fiskerne vie komme inn på forbudt område om de :EorsØk:ote å ta den der. Fangs tene av torsk o.g annen thsk utfor Haandskysten har gitt.noe bedre resutater enn,tidiogere. Dette betyr do,g ik(e at større fangster kunne gjøres, og at i at har fisket vær t det dårhgste på mange år. Fisket etter reker har heer ~kke den senere tid budt på overraskeser. Fangstene har vænt rforhodsvis jevne og mulighetene,for avsetning omtrent som vanig. En de båter fra Bohusen.har,fisket utfor den sydnorske kyst,hvor fangsten i det minste i bant har vært bedre enn utfor svenskekysten. Snurrevadfisket og tråfisket i NordsjØen har gitt midddmådige resutater de tider man har kunnet fiske. Det ustadige vær har som vanhg om vinteren vært ti devis hindring. A verter "Fiskets Gang"! 147

6 Nr. 12, 26. mars 1953 Fetsid 1 ) og småsidfisket Bruken av fangsten månedsvis. Jan. Febr. Mars Apri Mai Juni Jui Aug. Sept. Okt. Nov. Des. I at Fetsid. h h h h h h h h h h h h h b Ti fersk eksport sating hermetikk me og oje O agn fersk innen I at ~ I at Småsid: Ti fersk eksport sating hermetikk me og oje i agn , fersk innen I at I at I at ) Inkusive forfangstsid. Fetsid 1 ) og småsidfisket Bruken av fangsten distriktsvis. FinnmarkBuhområsa BuhområsaStad StadRogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid h h h eksport Satet Hermetikk Me og oje..., Agn innenands I at I ) Inkusive forfangstsid. 1 Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h Kompromisøsning av den britiskisandske fiskeritvist? Mere om Mr. Dawsons forsøk på å bryte bokaden. Vi gjengir nedenfor <<The F ishing Nevvs» kommentarer ti denne sak den 14. mars. De er reda(jsjonee og!skrevet av <<Onook:er>>. <<Not at its Face Vaue<<: Torsdagsutgaven av <<The Daiy Teegraph» og <<.i'viorning Post» innehodt en beretning, skrevet av en av avisenes dipomatiske medarbeidere, om at en kompromisø.sning.på den engeskisandske fiskeritvist nå er gjen stand.for.gj ennom:gåese fra beg,ge sider. Det Me o~pyst.at denne nye tinærmese meom par tene be behandet i et nyi.g stedfu.nnet ka:binettsmøte, og at saken vi bi foreagt utenr.iksminister Anthony Eden ved.hans tibakekomst fra U. S. A. i neste uke. 148

7 Nr. 12, 26. mars 1953 <<Kompromiset innbefatter på et enket punkt en modi Æikasjon av firemis grensen basert på opptrekning ifra [orbjerg 61 forbjerg,» O[)pyses det. «Dette vi gi britiske fartøyer adgang 61 Faksabukita på den isandske vestkyst. Bukten er en av de mest betydningsfue fiskepas sene». ForespØrser som jeg har,gjort tyder på at det ve kan være et,grann,sannhet 1i medingen, men at man ikke bør aks~p.tere den ord for ord. Utenriksde.partementet bekaget å m,åtte avså å uttae seg om nredingen, og dette er forståei g i betraktning av det faktum at en eer annen sags deikate forhandinger er under utviking regjeringene i meom. H v01 dan det enn forhoder se'g, må man nå med berettigese kunne anta at et soid,grunnag ti for,tsat>te forhandinger om Øsning av 11Jvisten nå E,gger nærmere enn noen gang siden saken wm opp. Isand har.titfedigvis nettopp undertegnet en fiskehande1savtae beøpende seg ti :f med Ungarn. Det oppyses også at isenderne er i fu,gang med produksjon [or de atf,rikanske, meomamerikanske og europeiske markeder. Bt:Zinggate og JJ!fr. Dawson: Mr. Geonge Dawsons an ~trengeser med å bryte bokaden av isandsk fisk for å kunne innede en æra «med,biigere fisk ti husmødrene» føges i London's Biingsgate Market med kynisk morskap.,,hvi,s Mr. Dawson kommer så angt som ti omsetning av sin fisk i Londonområdet vi en de BiinggatekjØpmenn uten tvi stå kar ti å forhande den», sa en av kjøpmennene ti meg. <<FØr det kommer så angt hvis det noensinne gjør vi han ha brukt angt mer enn de :f , som eet påsitåes han har satt ti side ti formået. Fiskerinæringen er den mest ri,siikobetonte a\r ae næringer for en uerfaren rfinansmann. I motsetning ti skrapjern, som Mr. Dawson ska ha så.tt seg frem vå, er :fisk en f01 gjengeig artikke, som krever Øyebikkeig sa,g. Et effektivt og Ønnsomt grep på den oppnår man først på grunnag av ang erfaring.» «Med sike omkostninger som nå [or tiden kan i.kke jeg fm stå hvordan Mr. Dav,.son kan tro seg i stand ti å skjære ned detaj prisen», sa den samme kjøpmann. <<Gros ~.istene arbeider med en ide,get av itortj enestemargin for å hode pri,sen S å avt som muig, og jeg tvier sterkt på at eet kan ykkes for en der annen nykoming i næringen å greie.dette bedre enn de som har en eveaders erfaring bakom seg. I eet hee tatt 'tror j.e.g, hvor prisverdige motivene enn er, at Mr. DawtSon forsøker.seg på for meget, og at han dersom det hee kommer i gang høyst sannsynig vi ide s~tore tap.» Jeg sutter meg ti at Mr. Daws.on eer hans representanter ikke har gjort noen offisie henvendese ti de b~høri,ge organi,sasjoner i Biingsga,te, men at visse føere har sin opprinnese fra førstnevnte hod. Mens det sikkerig er en.de1kjømenn som er viige ti. samarbeid med Dawsoninteressene, er det imidertid sannsynig at kjøpmennenes og bærernes or.ganisasjoner p.å markedet vie hode seg engst muig tti en feespoitikk i betra<>tning av de videre føger saken kan.få. Vanskene i de skotske fiskerier. De for den skotske tråerfåte nyig omtate vansker sprer S'eg 1ti ae tiknyttede næringer. En av Grantons notog garnfabrikker har bare en tredjede av arbeidsstokk,en i beskj eætigese,og en annen arbeider med aternerende uker. Verksteds og reparasj onsbedritfter er berørt på ignende måte. Tauhå,tfirmaer og ae andre.som yter fiskerinær!ingen sine tjen ester er også i,samme knipe. I en de tilfeer er Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden. januar14. mars 1953, Fiskesort Mengde Anvendese Satet' H~r:eIHengt Iset Fiskeme tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lyr... Lange Båange... Brosme Hyse Kveite... Guf., rødsp... Smørfyndre Uer... Skate og rokke Annen fisk Håbrann Pigghå Makrestørje.. Hummer... Reker Krabbe... ' Herav ti: ~ I at Åesund Kristiansund N møa BudHustad 9 9 9naBjørnsund Bremsnes. ''' Haram Søre Sunnmøre Grip Kornstad Leverkvantum 812 h. fok.biu oppsa.gt tfor før.ste gang på 12.år. Sev om fiskeprisene steg vie bedringen bare bi midertidig. Det er nå en utbredt oppfatning at tistanden er av mer kronisk karakiter og at enhver michentidig bedring bare vi ~forsinke ennå verre forhods inntref.fen. På næringens tråerside synes man at detajistene gjør det atfor godt.på bekostning av pr.odusentene, og Bom bevis anfører mange de forbedringer som uhøres med butikkene på et tids.punkit hvor.fiskefåten anbdder med tap. Det er også mange som tror a t husmødrene ikke akkurat bir gitt det de ber om, når de kjøper!fietert fisk. Kritikken mo.t :tråerrederne på sin side går ut på at hver og en av produsentene ÆorsØker å,gå sine egne veier på et tidspunkt hvor samarbeid vie synes et kokere trekk. En viss grad av samarbeid meom rederne måtte, suttes det, skjære ned utgiftene og resutere i en hedre stiing. Det antydes også at tr,åer.rederne bør kunne >ta ærdom av kystf,iskerne, som uten tvi er mindre 1berØrt av den nåværende ~"ituasjon, og a't fiskeriproduktene kunne utnyttes bedre og engre gjennom oppretting av okae me og ojeane,gg og ignende. 149

8 Nr.12, 26. mars 1953 Iand brakt fisk 14. mars Fiskesort Mengde Iset / Fiet Satet,HengtiFiske\ He~me metik tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei... Torsk Sei..... Brosme Hyse. ' Kveite Båkveite.. Fyndre... Uer Steinbit..., 2 2 Makr.størje. Annen Reker I at 388 J \ 21 8 Bemerkningene.fra.begge S1icer viser at man ikke har megen ros ti overs fo.r den uhedj,ge White Fish Authority. Det pås.tåes at The Authority har.gjont ite.for å inngyte tiit ti dens evne 61 å behande denne kritiske situasjon. Det foreståes ikke at W. F. A. ska sutbsidiere næringen, men eet arg1umenteres med at et kart, positivt og kampberedt ederskajp skue utspringe fra institusjonen, som nettopp be oppret tet med sikt for Øye. (Onooker i <<The Fishing News» 14. mars 1953). Dawson vi sette pund stering inn i sitt forsøk på å bryte bokaden av isandsk fisk i Storbritannia, men er ennå ikke kommet ti enighet med isendingene. Vi fortsetter her med de si.s1te <<Fishing N ews»nyheter angående den britiskisandske f,iskeritvist, og gjengir føgende fra omtate bads utgave rfor 14. mars: «Da The Fishi.ng News.gikk i 1trykken hadde M r. George Dawson «Cockney.miionæren» ;med sin pan, som innbefattet investering a:v :E , om å bry te bokaden mot evering av isandsk fisk i Storbnitannia, ennå ikke undertegnet noen avtae med eet isandske trå1er.reder[orhund. Forhandingene meom isendingene o.g Mr. Richard A. Eiott,.som er Mr. Dawsons agent i Reykjavik, viste seg å gå tregere enn ventet, men Mr. Dawson forbereder seg på personhg å fy ti Isand i begynnesen av nes te uke i håp om å få tegnet kontrakten. P.å veien ti Prestwick ufthavn pr. auto vi han sannsynigvis avegge et besøk i Grimsby,f,or sev å inspisere en de av de eiendommer, som i føge forydende er bitt tibudt ham der i.forbindese med ha111s omsetnb1 gspaner. 1\:Ir. Da1vsons agenter medes 8. ha føt seg frem i Grimsby, Hu, Liverpoo.o,g på Biingsgate Market, London,.hvor de har sett på eiendommer og okaer og sondert terrenget med henbikk på.samarbeid med okae grossister. De tre havnene som påtenkes brukt er Grimsby, Liverpoo og en havn «ike utfor London». VI:r. Dawson fortate forrige onsdag, a.t han hadde tibud Æra handende i Hu og Gr,imsby. <<Jeg har fått mange bre 150 Tromsø tiden 1. januar ver tfra fok i Humberd~striktet, som.står kar ti å rtitby meg sine forretningsgårder ti bruk. Grossister i Hu har vært i r.forbindese med meg. De har gitt uttryi [or Ønsker Anvendese om å samarbeide med meg, og har tibudt meg okaer som ha mirt:t 'synspunkt er tifredsstiende.» På spømmå om det var Sannsynig at noen av.tibudene vie bi akseptert, sa han: <<J e.g kan ikke binde metg. Jeg kan ikke ta noen ting opp fpr jeg har r.fått!saken ordnet på Isand.» Fere eiere av tivirkeranegg.i Hu ska være interesserte i 1 prosjektet. Mr. F. Mumby Cr.oft i Capstan CU ing Company, A. H. Barber (Grimsby) Ltd., og N. Green and Company.sa, at han hadde mottatt visse ifoæspørser fra en representant for et okat firma om hans k.onsern sm.e være viig ti å overveie et samarbeid med Mr. Dawson. <<Vi har meget rommeige okaiteter,.som med de nåværende tiførser bare.bir havt utny.ttet»,.sa Mr. Croft. «Vi har organisasjonen her, og kunne utvide i Øpet av to tre dager om nødvendig. Dersom det var et.godt f01 sa"g vie vi stå rede ti å overveie det, men noe mnkret har det ikke vært fdort.» «Det be meg fortat,».ti føyde Mr. Croft, «at noen Grimsbyhandende hadde prøvet å komme i kontakt med Mr. Dawson for å tiby ham sine okaer og ;forretninger. Jeg kan forstå dette fordi.de.har en vanskei.g tid finans iet samtidig med at utsik tene er meget 11nØrke. Deres tankegang er kanskje, at de ikke kan gjøre eet verre enn de gj9ir eet nå. Mr. Dawson vie ikke &å særige vansker med å!skaffe seg anegg for,fiskebehanding og okaer f.or Øvrig i Grimsby. Jeg.fester imidertid ikke titro ti noe før på direkte henvendese.>> Et annet tivirker firma i Grin1sby som hadde besøk av V:r. Da wsons utsendinger var Jam es Harrison and Company. Mr. L. Green, som tate med de besøkende på firmaets vegne,,sa etterpå: «De sp.urte om en av våre bygninger, en stor murby,gning veegnet.ti frems.ti.ing av og agring av r.fisk. De Ønsket okaer.i dier næ r ved fiskedokken, som ikke vie bi gjen stand for inngrep gjennom bypan regueringer. De Ønsket ingenting i seve byen. Jeg var en smue.skeptisk». Det ryktedes i Grin11s1by Fish Docks i uken, a"t en de kjøpmenn søkte koegers sign<!tur på et dokument angående innkaing av 'Ct spesiet møte i Grimsby United Fish Merchants' and Fish Curers' Assoc.ia.tion n1ec henbikk på å få revidert forhude t mot ianc1bringese av isandsk fisk Tidigere i uken.gjorde Mr. Dawson kjent at han var forueredt på å bruke :E pa å sette i,gang sitt <<heatthehan fish.enjpire». Han ventet at f,i.sketiførsene vi ta sin begynneb.e i august. <<Jeg vet at jeg kommer ti å møte sterk motstand fra britiske tråerredere, men jeg er [.or beredt på ka1111p,~> sa han. «Jeg er vant ti motstand. Fisken er f.or dyr for husmr)drene, og det er min hensikt å gjøre den biigere. En de.fok henter.se,g for stor ;f.ortj eneste på næringsmider. Min flåte p.å 100 astebier vi skjære ned cistr~busjonso.mkos.tni.ngene og evere ifisken fra havnene ti særski,te fordeingscepoter, som ska opprette.s av meg. Jeg ska bygge mine egne fiskeskur i havnene, eie andre ng rett og sett kjøpe noen bygninger. Jeg har.ikke kjøpt noen astebier ennå, men jeg har truffet de fornødne arrangementer ti å kjøpe når tiden er moden ti det. Jeg venter vansker, men fok i Grimsby iter på fisken som evevei og større everinger av fi.sk betyr mer arbeid ti dem og dermed mer.penger på ommen.» Mr. Dawson U t and e t, Forts. s. 154.

9 Nr.12, 26. mars 1958 Utførseen av fisk og fiskeriprodukter des fordet på and. Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. Des. Jan.des. Des. Jan.des. Des. Jan.des. Vare og and og iset sid Vare og and Vare og and Mengde Mengde Verdi Mengde Mengde Verdi Mengde Mengde V erd Tonn Tonn 1000 kr. "'., kr. Tonn Tonn Tonn Tonn 1000 kr. i at Tørrfisk i at Canada Begia og Luxemb BegiaogLuxemb Israe... Frankrike Finnand AustraSam Nederand Itaia bandet Storbritannia og Nederand New Zeaand N. Irand Sverige Andre and Sverige Andre and i Eur Tsjekkosovakia Brit. VestAfrika Side og fiskeme VestTyskand Fransk Ek.Afr heru. tørr f.me i at Østtyskand Sambandsstatene Begia og Luxemb Østerrike Andre and Danmark Andre and i Eur Finnand Kippfisk i at Frankrike Frossen sid i at Itaia Storbr. og N. Ir BegiaogLuxemb Portuga Sveits Finnand Spania Sverige Frankrike Andre and i Eur VestTyskand Nederand Egypt ØstTyskand Danmark... Portugis. Afrika Andre and i Eur Poen Cuba Sambandsstatene Portuga Mexico Israe... Storbritannia og Nederandsk Andre and N. Irand VestIndia Tsjekkosovakia Brasi Dampmedisintran VestTyskand Uruguay i at.. ØstTyskand Venezuea Østerrike Andre and Danmark Eire... Andre and i Eur Finnand... Satet sid i at Israe.. ' Frankrike... Andre and Danmark Itaia Frankrike Jugosavia... og iset fisk SovjetSamved Nederand i at Sverige Storbr, og N. Ir.. Begia og Luxemb VestTyskand Poen Frankrike ØstTyskand Sverige Itaia ' ' a a t Østerrike... O Tsjekkosovakia Nederand Andre and i Eur VestTyskand Storbritannia og Sambandsstatene ØstTyskand N. Irand Andre and Østerrike... Sverige Andre and i Eur VestTyskand Satet fisk i at Sambandsstatene Andre and i Eur Begia og Luxem Canada Andre and... Coumbia... bourg China... Frossen fiet i at Itaia Indonesias Foren. Itaia Nederand Sverige Stater Andre and i Eur U.S.A Andre and Tyrkia o Sveits Hong Kong... Sverige Andre and VestTyskand Fiskehermetikk i at Østerrike Annen tran i at Andre and i Eur BegiaogLuxemb BegiaogLuxemb Sambandsstatene Eire Danmark Israe Finnand Finnand Andre and Frankrike... 3 S9 467 Frankrike Itaia Heas Rundfrossen fisk Storbr. og N. Ir Itaia i at... ' Sverige Nederand Frankrike VestTyskand Storbr. og N Ir Itaia ØstTyskand Sveits... Storbritannia og Østerike Sverige N. Irand Andre and i Eur Tsjekkosovakia Tsjekkosovakia SørAfrika VestTyskand VestTvskand Sambandet Østerrike ØstTyskand Britisk Vest Andre and i Eur Andre and i Eur Afrika Sambandsstatene Andre and Sambandsstatene Andre and

10 z ~ t;1 3!!!... () & Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 7. mars 1953 og uken som endte 7. mars. Frossen Frossen Frossen for feit og brising Frossen Frossen Frossen for feit og brising sid i at st<:>rsid vårsid fangst nordsjø og små sid i at storsid vårsid fangst nord og sid sid sid sid sjøsid småsid fisk i at torsk sei hyse kveite fyndre makre aks TOLLSTEDER Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr , tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad... Oso Kristiansand S.. 3 Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund N Trondheim Bodø... Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at rs ~= w 65 I uken*) O , *) På grunn av korreksjoner og avrnnding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for ti att. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste u 7 poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved uktoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare mect i taene hitti i år. Annen Frossen Frossen Frossen Frossen frossen rund Tørrfisk å skate Rund Annen Annen Rund Rund Rund Kipppiggh håbrann makre fersk fiet fiet torske frossen frossen frossen seifiet makre frossen fisk i at i at fiet fiet fisk i at makre i at fisk frossen aks i at hysefiet og rokke størje rogn størje fisk TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn ~drikstad.. Lo istiansand S 3 O O 4 E ersund... L vanger.. O pervik ugesund Be rgen >rø ,øy ~und O »de istiansund N :mdheim dø o vær O :>msø 'mmerfest. O 62 O rdø O 15.dre... 2 O O 67 I at.. n 1709 s I uken*) a. U \.)

11 Herdet z :'... _II.J 1\:) ~ 3 O (i)... co U O) Satet Satet Satet Satet Satet Krydder sid Satet Satet feit og skjære nord isands Satet satet i at vårsid storsid småsid sid sjøsid sid brising sid TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad... Oso... Kristiansand S Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø \1åøy Aesund Mode Kristiansund N Trondheim Bodø... Svovær... Tromsø Hammerfest..... Vardø... Andre I at s ru u 2 ~ 409 ukt>n*).. ~ m 8 ~ [ TOLLSTEDER ~ Krydder Satet Satet Røykt satet fisk rogn sid og Hummer brising i at i at fisk i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr tonn tonn tonn tonn tonn w Reker Andre Hermeskadyr tikk i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr tonn tonn tonn O ~ \_ Stat.nr. Stat.nr tonn tonn _ Po., Annen Andre og bot Rå hod. tran, a. Damp Veteri Bank Brun Brun Ban raff. sjø po. og spisefett tekn. fett fettsyre for tenose seoje sjødyr hai tran, medisin nærtran tran bank tran dings tran dyroje, raff. sjø av sjø av sjø av sjø Annet 1 ) stoffer oje, rå oje hai oje tran tran tran og oje mat bruk dyroje dyroje dyroje dyroje Sperm1 Høyvit. Håkjerr. Avfas Herdet 1 kobbeog kappm. skinn Oein, Se, Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr , , , , tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad Oso Kristiansand S.. Egersund... Stavanger... 8 Kopervik Haugesund Bergen Forø... Måøy... Åesund Mode Kristiansund N Trondheim Bodø... Svøvær Tromsø Hammerfest..... Vardø... Andre I at ~ 65 ~ 789 s I uken*) ~ Sidmjø Fiskemjø Tangmjø Stat.nr ) Dessuten Stat.nr , , , , , , , :4: , , , , tonn o "" U w

12 Nr.12, 26. mars 1953 O v er s i k t, forts. fra s Vintersidfisket: Det har i.umn iu<:.ke foregått noe ~garnfiske av betydning i Rog.aand og Sunnhordand. I Sogm og Fjordane har 1det vært tatt en de ga.rnfa:ngster utfor Breman1ger, ikeedes en ~re{]ke hest mji:ndre 'Snnrpefa1gster på.st:re()ninge:n Sendingane (Kinn) ti K~råkenes~Drag~e. Det har veks,et mdo11n mer og m.indre rene f.ang1ster av vår1si1d og ~småfaen s.id. Det er nå fi1sket i at ih vinter,si.id, hvorav i:.et for e<jsport , satet , he:nrnet ikk ,.fa.brikksid 5 309,942, agn , fer.sk ~innenands mot i fjor heniholdsvi~s : Fet og småsidfiscet: I uken :be det i Nordda på SunnmØre ta.u to fa11!gs'ter på 50 og 500 1h n1ussa, som be ey.ert ti mefwbrikasjon. Utand et, forts. fra s. 150.,fremhoder å ha mottatt oppmuntrende brev fra hundrer av fck mnfattence grossister og andre i fiskebransj en samt fra.konene ti fiskere som ae Ønsket ham ykke ti med panen. «Hee f1skeritvisten kan summeres opp i eet faktum, at eet isandske fok, som under krigen overot o.ss mesteparten av sin fisk, hoder på å prøve på å beskytte en gytebanke en mi utfor tremisgrensen,» fre~nhodt han. «Andre and står rede ti å respektere forangendet og ar gytebanken i f,rec unntatt britiske tråfiskere. Det finnes intet egc~jt grunnag.for forbud mot import av isandsk fisk, og jeg håper at fokene.i dokkene vi hjepe meg med å,{å tsaken gjennoidført.» På spørsmå om hvike iandbringesespjasser og redskaper han aktet å bruke, s.varte Mr. Da vvs on : «Jeg forstår at isenderne gjerne vi sege meg en de sike. Dette er et avori,g f.or E'Øk fra min side på å sege biigere fisk ti husn10ren,» fortsatte han. Som wmmentar ti Mr. Dawsons paner uttate fo mannen i BritiSih Trawers ' Feceration Mr. Jack Croft Baker føgende : <<Jeg vet ikke om noe som kan hindre fok [ra å tre inn i fiisk ehanceen, hvits de er ystne på det. Det har atid vært pass for fok med titak 01g fantasi, og enhver som kan 1forbecre de nåværende omsetningsmet.ocer og eermed redusere prisen på fisk ti forbruker, vi være aer mest vekom1111en i bransjen. Fisk brakt i and ti 21. mars Fiskesort Mengde tonn Torsk Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite... 9 Fyndre Uer Steinbit I at Finnmark tiden. januar Anvendese og Fiet SatetJHengtiFiske frosset me tonn tonn tonn tonn tonn i ~ Lever: h. Utvunnet damptran: h. Rogn: h Iset. 643 h. Satet: 533 h. P. E. BERGER OSLO FISK SILD ENGROS EKSPOR7 Stortingsgt 30. Teegramadresse: "Perber' Teefoner: Kontor , Lager F\vd. Fiskhaen Privat Tibud interesserer Bergen Fiskeindustri % Kjøeager Fryseri sfabrikk Uteie av kontorrom og arbeidshaer Teefonsentra Teegr.adr. Kjøeanegget Imicer,tic bør ingen.overhode tvie på, at ethvert fo.rsøk på å iandbringe isandsk fisk her i andet, ÆØr den britiske regjering har funnet en tifredsstiende Øsning på tvis.ten med Isand, vi få avorige ifø1ger for hee næringen.» i BERGENS K R E D T B A N K A/s KONTORER: BERGEN OG OSLO F LIALER: VESTERÅLENS KREDITBANK, MELBU RANA KREDITBANK, MO RANA 154

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av?iskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 8. mars 956 Nr. 0 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 6. februar 195 4

Fiskeri oversikt for uken som endte 6. februar 195 4 Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 11. februar 1954 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer