:no tnr. På fel1:ert antas det nå å være om hg 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":no tnr. På fel1:ert antas det nå å være om hg 40"

Transkript

1 Fi Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide,oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 4. august 949. Nr. 30 A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefoner 6 932, Postgiro nr T eegramadresse:.fiskenyft". Fisker i oversikt for uken som endte 3 O.~ ju i. Det var forhodsvis bra værforhod også i uken som endte 30. jui. Det beste sidefiske foregår fremdees på Hegeand samt på Nordmøre og i Romsda. Brisingfisket er fo'tsatt het stie. Sidetråingen på Fadengrunn gir bra fangster. Sidefisket ved Isand er noe variabet, men nå tides noe bedre enn tidigere..torskefisket ved V est -Grønand gå fortsatt bra. Bankfis{et har i siste uke gitt meg et store kveitetiførs'er fra Færøyfetet. Seisnurpefisket i Finnmark og Nord-Tt oms synes bra og økende. De øvrige kystfiskerier går sin gang. Håbrandfiskerne er nisnøyde med fangstene de får. Sidefisket: Det er frendees m~eget Sid på Hegeand, mens dert i Nord-Norge eers hesit er smått. I uken me,,des det on føgede fangster: La{ser.rjord i Finnmark 900 h, Tana 200 h, Ka,fjord i Troms 0 h ( ~trorfaen), Bei:sfjord i Nordand 250 h, Guesfjor\d 200, FiskeÆjord 50 h, SØrfjor i Tysfj orden 00 h, Saten 500 h, Utskarpen, Rana 600 h, Reipå 400 h, Gofjord 2000 h, Sjona 350 h, MeHjor 300 h, Bjem.:fjord 70 h, BomsØyvåJg 200 h, Nesna 00 h, TjØ;trta 530 h, Astahaug 500 h, BrØnØysun 350 h, Vega 400 h, HerØy 900 h, NærØy i Nord-TrØndeag 00 h, Vikna 300 h, Gravvik 300 h, Nansen 300 h - tis. i nonre distriikrt h. Si,den på H-egeand er hovedsakeig bandingsvar,e. Det vesentirgs:te av ovennevnte fangster er everte th soj einjdustt:rien. I SØr-Trpdevg har det vær.t noe sakt med sidefisket de siste vger, på N;ordmØte og i Ronsda det"'i:mut Økende f:irsu{e. I uken er det på srtr,eikningen Buhomsråsra-Sta opptatrt 8745 h smås.id, hvorav ti sddoje 645 h, herf:netikk 545 h. Dessuten er eet oppta:tt 24 h fetsjir, hvorav th sido j e 55, ti sarting 365 h. I disrtrriiktene sør for Stad er dert snått med fisket. Det be i uken i Bergens- og Haugesundsdistriktene rtis. opptatt 520 h f.ebs:id og 060 h snås,ii. Totafang srtene i år er henirosvis på 36 og h. Brisingfishet: Brukene har ikke tatt fratrt med høstturen ennå og det Æror.eig;ger ikke noe fangs:tnytt. V ed etterneinger er oprpta[{)sneg-jen Øket ti i at skjepper mrort i fjor santidig skj. (derav O 828 skj. banding). Fadensidfisket: Det går ba med de orske sietråeres f iske på Fvengrunn. I-Ii,ttri er eet ko~nmet: inn tråer. ti Sta'Vanger med 290 tnr., 4 tråere rtji Haugesund med tis. a. 800 tnr. og 2 tråere rti Ber.gen ne 500 og :no tnr. På fe:ert antas det nå å være om hg 40 J.orke fartøyer.,..)""'idefiset ved Isand: Det har væri~ tennehg vaniabet med sidedirskert: ved I~san og direkte S[nått garfiske. Den senes,te tneing fra vvkbs~iij>et, ~orvet ten»n ordkyn«datert. <ugusrf: :synes å tyde på noe bedre ±iijske. Den yder : 343

2 Nr. 30, 4. august 949 >; Prai et 70 snurpere ned tis tønner, hv.onw kr)dret 2200 tnr. Pr. 30. jui praiet 03 garnibåter ned tis tnr., derav krydret 4577, satet 2386 tnr. SØJdarg og.manda.g ujevne nen ti des gode garnfangsrt: er fra svar te garn og fra O toj 50 tnr. Van r.egner det oprpfiskert:e kvantt m ti a tnr. P.eJt vær med ti dels LiM snurping i da g.«med a tnr. har Håtten fi3ket Æemtteparten av det forutsatte krvantum og fi.sket nå Siies å i.gge noe Ledre an enn santid~g i fjor. Det er [or Øvrig hj en- konnet 3 snurpere ti Åesund med 430, 45: og 460 :nr. FartØyene går på ny,tur etter å ha bunkret og kompettert utrustningen. Bankfis~et: SunnmØre be i s i\srt:e UJke tilført mmg.e bankrfangster fra FærØyane og Eg<ga. FærØJfan.gsttene å på 2500 a {!g (veite pr. båt og Eg'gafangstene p5, oppti 9 a kg rundfis.k sa'nt 400 ti 2500 kg kv,eirt: e. I uken har det vært meget ri-ke tiilførser av ~-<:rvei t e, især ti Åesund. Mørepm~tiet oppgirs ti 62, hvorav Æra bankene 00. ange, 5 bfuange, 98 bros.me, 29,6 ~<Neite samt tt hå og skate. MåØy hadde i uken tilførser på 58,7 rt:onn, hvoræv fra banjkene 8 t~onn ange, 3 brose og 5 kwaite. AJdene s melder om mindre reld'ige vær[ori:mld og ubetydeig ftiskedritft. TromsØ meder om et par bankfang,siter på 800 og 3000 kg kveirt:e.samt Ett annen fåsk. TromsØ by hadde samete uketihørser på 96, hv.oav det OiV eriv.eiende var kystfang.et fisk Vest-Grønand: F,raJkitfartØye.t»Ceveand«er nå under utosning i Kr:its tian.sujd N. Ved avs eiingen Æra GrØnand [ædde det astet 560 sarbfiisk San:nbidi.g osser fis~efar tøyert»n i!s S. «a!v Haram 50 satfisk i Åesund. Underveis hjem er» Ti~thorn«nens 2 andre fartøyer igger under rbia~sting. Det regnes med å være tia stet nær 000 inkusive»tii:thorn«s ast. Fisket gir :bontsatt neget gode fangster og.det her'sker s tor konkurranse neuon de enkeijjte båter. B jørnøyfis~et. Det er innikomnet ytterigere 2 kuttere med 2-5 sam&isk og 2200 samt 3500 kg kveite hver. Fisket s.{a være fonhodsvis bra nå. Tråfisket: De fe~te norske tråere igger for f:iden på N.ordkappbaniken eer fr.a denne nordover mot Svabard~ Det er ikke noen fart i fi~ket. S eisnurpefisket: Det ater ti at :Seisnurpefi sket i Finnmark går Økende utbytte. I siste uke var pa:rtie.t på 'ot 596 Uken før. I at er de.t i år i Finn,mark fsket 7225 sei, hvorav hengt 3027, sa tet 2440 og oppna t ti ne 089 (i uken hengt. 604, s.a tet 92 5,,tJi md 28 ). Res,ten er i~sert eer anvejdt fersk på annen måte. Fra T,roms nedes det om noe bedre snur.pefiske, da i~sær på fjorder og sujd i den nondlige de a!v fyke,t. I uken har &.angstene gj emj0 snitti~g igget på kg med oppti kg. Fra Vesteråen meldes det at ti;skert har tatt seg o:pp på Åsanfjorden (BØ) med fangster på 8000 ti kg. Fra NordmØre rmedes det at de.fesrt:e sei:snurpere har ævseit for Finnmark, men.i uken be det tatt noen få fangster på 5000 ti kg på Gniptaren. Levindefisk: Det er SiåM med tigangen på evende sn,~vsei.i Levendef:iskagets distnikt nå. En de av de fang ster en hwdde stående er i uken opptatt tii hengnig og irys,ing, :såe:des k'g småjfauen var,e. I evende :stand be det transportert >ti' M'OisjØen 3000 kg, T:tioniheim kg og Bergen 7000 kg. Bergen ar for Øvrig for t~den betydelige tiførs~er av evende dorgepae [ra Sognekysten (Sound) og Hordaand. { ystfisket eers: Ukepartiet i Finnmark som også omfatter omtate seifajgst var på 250 mort 2022 uken før. Fangsten on~fatter utenom sei 3 5 torsk, 296 rhyse, brosme, 3 kveite, 5 fyndre og noe s tein(bit. TronisØ hadde sis.te uke et fiskepanti på 96, denav 85 sei, noe kvei!t:e, ny.ndre, br osme og hys e. På MØre be det i uken CJV :ky.s Dfiisk iandbmj«47 sei, 36 torsk, 22 hy se noe fynjdr.e ert:. S:tØrjetiifØrsene er bet)dei'ge og va:r oa;>pe i 7, mest ti Kr.sund N. Fra Srbavanger meldes det om go.de tijf.ørser av fisk Fra Tananger og )itn~ Rytfy[ke er det tilført 50.:_60 sei, yr og.f!m:sik og Æra NordsjØ en 400 <'g bros~me. Det var Htt fiske på SØdandet med ukefangst bare 0-2 fisk. Makrefisket: Ukens nakrefiske vår bety:deig. Det be opptatt 562 mesit snuripemakre men også noe dorge fis:k. I a'!t er det å fisket O 808 ~, hrvorav an-: vendt fersk innenands 4325, ek5pontert fer'sk 2325, fnosiset 3439, :saltet 64, anv:endt ti hermetiikk og røyking 04. I uken be det blanrt annet satet 35 monn. Oversikt, fort's. s: 347.

3 Nr. 30, 4. august H~49 Utandet. Isands fiskeeksport jan.-mai 949 og 948. I jan. -mai 949 og 948 er det bit eksportert føgende mengder: Mengde Januar-mai kg 00 kg Verdi (f o.b.) 000 is. kr. Januar-mai 948 Kippfisk Satfisk, u virket Ferskfisk, iset <<- frosset Tørrfisk Hermetikk Satsid Frossen sid Tran (av torskeev.) Sidoje Sid og fiskeme Hvakjøtt Satet rogn Rorhusvinduer av pastik. I >>Paifi Fisherman«s juniutgave gis det en næ<rmere beskrivese av fiskefartøyet»oean Cape«, som er Juneau's (Aaska) Jniie,tefiJskefåJtes ny.e Site <tirve\jsit. Rutene i ae ventier, sky.ig;ht, rorhus og Øvrige dekshus i dette f,artøy er forarbeidet av,plastikk. Lukekamnene og nufrfkappen er bygget.uv gav,a:nsert tsttå. Skipperen hoder på at p<stkkrutene er 'Siterkere enn,g,as sruter. Det er innsai:jt bue,te p.usrtikkruter i ~:.odmset. Moo pasrbikkruter bir de,t >ij\ke noe gj ens{}inn eer fordreining om natten. Med hensyn ti ukekm mene er eet vanig å bygge disse av tre. Bruken av meta, som er n.er.sjeen, V i s.ejsagt >S pare r.eparp~sjoner, fo.r4i varigheten bir så meget.større. Fiskeoppøsninger (fish soubes) kardinadunktet på møte i N. F.. RiskeoppØsninger &r.amstiet gjennom mnsentrasjon og stabi,isering av imvannet fra fiskeoje- og mejabrikasjon -var eet at0nfattene diskusjonsemne på mpte i Chiago i Nationa Fisheries Instit.ute's hipmus:tsmmite. Det be 'a_gt særs.<iit vekt på bety.dn.ingen av kva i.teten i fiskeoppøsninger, ea denne synes å være av vita betydning for oppøsningens ny.ttevia.-kning. Stab.ie, standardiserte oppøsninger renset for o,ppøsende pr.oukter nyter en omfattende etterspørse i et fast mark.ed. M,indreverdige oppøsninger truer imidertid med å unernfinere stiningen. Ved siden av den i fismoppø.sninger påviste»vekstfaktor«oippyste ederen for Purdue-universitetets forsøksan- SUNNMØRSFISK, Aaesund Teegr.adr.: Sunnmørsfsk T. : Pakkhus v. Skatefua 3300 Inneh. : Sunnmøre og Romsda Fiskesasag Disponenten privat 3246 Omsetning av ae sorter fisk og fieter Bankforbinoese: Laks og Skadyr - Revefor Aaesund og Møre Privatbank A.a Fisk brakt i and ti Finnmark i tiden. januar ti 23. jui 949. Fiskesort Mengde Anvendese Fersk og Fiet Satet Hengt iset Torsk Hyse Sei,... 2 ) Brosme Kveite FyDdre Uer Stembit I at Leverkvantum h, utvunnet h damptran. Rogn satet 392 hj, rogn iset 874 h. ) Herav 343 rotskjær. 2 ) Herav 87 ti fiskeme. stat for fjærk.re, at det også synes å være bev,is for at :fs{jeoppøs,tjinger også be s,itter en vsis»utkeknintgjsfamor<< (hathahi,ity ia.tor),.som både kan og kan ~kke ha samme årsak. Han hadde funnet at oppæostr ing av unge kyuinger med porsj.o:ner s,o,m innehodt 2 ti 3 pst. f.i.skeoppøsn.inger frambrakte en sterkt Øket veks t. Foningen medfører ingen fiskesmak sev når prosenten overdrives. Han wnkum te med føgende:»det er ikke tv,i om at fis.moppysnin,ger har en ubestrm:eg \S,ting i fjærkref.oringen. StiHingen er avhengig av dette f.orstoffs evne ti å konmrrere,prismess,ig med andre produkter med iknende ernæringsmessige dfekter.«lyman Peok, forstorhk.onsuent i N utr,ition Couni, Amerian F.ee \!Ianwfaturer.s Assooiation bekre,f.tet antakesen om at rfiskeoppøsninger besatt andre»økete vekstfaktorer enn de ny.i.g :for Vita m.in B 2 påviste«. Han understreket at kvahtet i kondenserte fiskeoppøsninger var av den y.tter.ste betydning og framhevet at fabrikantene først og fremst måtte ha dette for 9.ye. (Pa.ifi F isherman). Mammutevninger i tråen. The Fishing News forteer at skipper Buk på Lowesto.tttråeren»Cas.p~an<< som nyig kom inn fra.tråing på Brown Ri.dge i NordsjØen brakte med seg et kjempemessig hen. Dette be av eksperter fra N orwih Museum ientirfis ert.s.om værende en de av årben ert: ti en mammutt. Noen av.auto,ninetene.tro.dde benet vm , andre år gammet.»dersojm vi fi{jk mer av samme sorten skue eet være oss mu.ig å avgjøre eet mer nøyavti.g«sa vitenskapsmennene. FØgeig forsøkte skipper Buk tråingen på samme sted engang ti og var sa hedig at han fat borti ennå fere evninger. Denne gang var eet tre ben av samme sag o,g de,av en støttann, O fot ang. Også disse funene be sendt ti undersøkese. 345

4 Nr. 30, 4. adgust 949 Iandbrakt fisk ti Troms ø tiden. januar-23. På Atanterhavskysten igger fangstene av t~orsk, især i jui 949. Nova Sotia og SJid san<t sardiner i N ew-bnmswik bety Fiskesort Mengde Iset Anvendese Fiet Satet!Hengt Torsk Sei..., Lange Brosme Hyse t Kveite Svartkveite Gufyndre.. ' Smørfyndre Uer Steinbit Annen..., Reker satet I at ~53 h ever og 93 h rogn, hvorav 35 h iset. 58 h Iandbrakt fisk ti Må øy og omegn i tiden. januar -23. jui 949. Fiskesort Mengde Anvendese Iset Satet Hermetikk Torsk... ' Sei ) Lange Brosme Hyse Kveite Gu fyndre Skate Annen fisk Håbrand Pigghå Hummer Reker I at ) Herav 29 evende. Kanadas fiskerier i mai måned.»mmty Rev.iew of Canadian Fisher:ie;s S.tatisti<<s skriver at med mai måned er sommerens tfhkerier ko mmet godt i gang både på Øst- og ves,tkys.ten. Av ~Satvannsifisk be det i Kanaa i mai måned iandbra{jt 57 5 (NyEundand ikke medregnet),.som.er 3,8 pst. mindre enn i samme måned av 948. Årets totafangst htt.i på igger på sin s,ie 7,2 opst. under totafangs,ten på,tisvarende.tidspunkt i fj.or. 346 deig under fj orår staene. På StiehavJskysten igger og:så fangstene noe tibake for i fj.or, dog er verdien av fangsten betydeig høyere. 'nbøyeigheten ti å benytte større mengder av bunnfiskfangstene på Atanterhavskysten ti. fiet hoder seg. Makresesongen er ny,ig begynt og aerede nå ater eet ti <t større deer av ;fangsten v,i bi satert i år enn i fjor. Det er stor sesongmes sig Økning i satfi:skbehodningene, som imidertid ved sammenikning med behodningene 3. mai 948,å,penbarer at kipphskbehoningene er me,get mindre i år, dog viser behodningene av ysing stigning. Som nevnt er det i mai i år ianbmk,t 57 5 og i tiden. januar-3. mui iandbra<t Korresponderende ta, for fjor året var og I Øpet av 949 er det av tor!sk oppf,isket ~onn (i fjor toru) hvorav satet 559, fi.eter,t ~, derav frosset Av hyse er eet fisket 8357 (i fjor 7277), w.orav fietert 6602, derav fr.osset 94. Det er fsket 542 yr (i fj.or 209 ), hvorav satet 884. Lysång:fangsten utgjør 87 (i fjor 7 46.), hvorav sa,tet 458. Det er fi's ket 625 makre mort: hare 5.i fjor. Det er bitt satet 44. På Atanterhavskysten er det f.isket 36 sardiner (småsid) møt 0 53 i fjor. Av årets fangst er 3380 anvendt ti hermetikj., det vesen t,ige av resten ti sating og f.erskhruk. Engrospri.Js.indeksen,i apri måned for f,iskevarer utviser 262 p.oints,som er 3 points høyere enn i mars og 20,5 points høyere enn i apri 948. FØste.håndspr,isene på fisk den 5. ma.ti 948 var for.tor,sk på Ø:stkySiten 2Y:i ti 4 ents pundet, høyest i Haifax med 3 ti 4 ents. Fnisene.synes svakere enn på S amme tid i 948, ea det be betat 3Y:i ti 4 ents. For stor hyse var.prisen 3Y:i ti 5 ents med 5 ents for et år s.iden. Det hoandske sidefiske. I uken.som endte 6. jui be det i hoandske havner iantbrakt tis. 992 tnr. fiskepak ket satsid. Siden sesongens begynnese.den 7. mai er eet bitt iand brakt tis. 644 tnr. fiskepakke,t s-id, hvorav 65 9 tnr. matjessid og 953 tnr. overgangss,id. Utbyttet i fjor på samme tid var en de større enn i år, nemi.g pr. 7. jui fiskepakkete tønner. Det skotske sidefiske. T,i utgangen av uken som endte 6. jui var eet i Skottand satet føgende meger sid: Lerwik tnr. (i fjor 52 65), Wik tnr. (834), Fraserburgh 6809 tnr. (854), Budeie 565 tnr. (2 385), Pet.erhead 487 tnr. (984), Stor.noway 5844 tnr. (7822), U<Ypoo 365 tnr. (0), Kinohbervie 80 tnr. (995). I at er eet i år satet tnr. mot tnr. i fjor samtidig. Det britiske tråerrederforbund bekymret over ånet ti Isand. I foregående nummer av»fiskets Gan~«kunne vi meddee at det var bitt uta gt tegning~sinnbydese i City f.or et ån på X mi. pund ti Isand. IfØge»F.ish Trades Ga-

5 Nr. 30, 4. august 949 zette«for 6. jui har br.itis<!e tråerredere reis<t avorige innvendinger mot forsaget om å a den isandske regjering,oppta et ån på pund ti bygg,i_,ng av 0 tråere. Det er bitt gjort spes ie inns,igese 0t renten på 47! pst. som garanter.es gjennom en direqte beas,tning på saget av isjandsk fisk på br,iti.jske markeder. Mr. Jak Cro\Et Baker, pres,identen i British Trawer Owners' F.ederation uttaer at ånebetin,gesene innebærer en preferens,iering for sag av isandsk fisk, som kan resutere i arbeidsøshet bant bdtiske fi.jskere.»bdti;ske rtråenreder.e«, oppyste han,»har nå i bestiing 80 nye!tråere av den mest moderne type. Byggesummen som dreier seg om :E er b,i-tt skaffet ti veie av det private in:h~ativ uten noen sags regjering;sån eer støtte, sik som det av den isandske regjering fr umbudte ån. Di,sse nye britiske tråere VJi bety en Økning av fangs.tkapa!s,iteten mi ang;t ut over det de var fø,r kdgen. Den senere tids erf,ar,~nger synes å tyde på at kapas iteten heer vi være StØrre enn pubikums etterspørse. Faqtum er at Briti<sh Tmwer Ownem' Federation aerede har tatt under overveiese en pan som går ut på å hode en de av rrantøyene tibake i havn etter tur for derved å rf Oihinre overtfyte markeder med usegeige forsyninger.<< Lov og bestemmeser gitt i medhod av ov. Lovbesk;; ttese for Norges Råfiskag. Vted mngeig resousjon av 30. juni 949 er besitemt: I medhod av i.tniertkig ov av 8. juni 938 om 0setning a\r råfisk bestemmes: I. Det er forbudt å ~tivirke,.omsette og utføre torsk, s ei, hyse, ange, br,os,me, tfynr,e, kveite, båkjveirtje, s.teinb:it, uer, maqreustørj e.og pig;gå som e,r,iandbmkt eer bra<t i havrn på kysts<tre\jnim.gbn fra og med Finnmark ti ~og med N mdmøre, herunder også tråfanget tfiisk og,f,isk tr,a fjerne farvann, når Hsken i\jke er kjøpt gjennom Norges Råf,iJsJda,g, hv.i.js vedte\jter er godkjent av Fi<skePi:depa:rtementet. Bestemmesen er,ikke ti hinder f,or tivirkning av egen Æangs,t, men omsetji.jng o,g utførse av denne fisk konjner inn under samme bestemmelser,som Esk kjøpt gjennom Laget. Forbudet gjeder også for biprodukter av de nevnte fiskesor.ter. Forbudet omfatter ikke f,isk 90 omsettes i evende tistand. IL Nor:ges Rårf:iskag mn is pensere f,r,a forhudet. I. Fis.keridep.artementet bemyndiges <bi : a) A fa stsette ev:entueje bestemmelser Jti kontro av gjennomøresen og overhodeben av det under I fastsatte forbud. b) A bsjtsette besjtenmeser om r.evi:sjon av Norges Rå.fiJskag;s regns\japer og å ansette afrf.enti,g wntroør ved a.get. ) A oppnevne en appeinstans,j~ behanding av \jager.over agets virksomhet fra andre enn f,]skere, svmt ti å ut:ierdige næmere hestemme,ser 0 atppeins.tansens sanmesetning o,g virksomhert:. IV. Overtredese av disse bes,temdser eer medvirkning ti eer toidsøk på ov.er,tredejse straffes med bøter. V. Denne resousjon trer i krajt. jui 949 og gjeder innti videre. J- edis intmnprod-ttksj anen. Den mider6ig;e ov av 5. desember sa,g av medisintmn fra p,rodusent.o,g kg. resousj,on av 9. januar 948 gitt i medhold av ov.e.n opphør.te å gjede. jui 949. Kg. resousj.on av 4. mars 949 om ukent,i~g oppgavepio :Dor medijsintnanprodusenrt:er og nedi,sintra:nkj,øpere, gått med hjemme av midertidig ov a:v 2. a.pni 948 om regueping av p.t oduqsjon, omsetning og utføt~se ajv f:isk og fiskevarer m. v., er opphevet ved kg. r:esousjon a.v 8. jui 949. Makrefisket pr. 30/7 "949 ) Anvendese i Uken ti 30/7 Sm. fangst kg. kg Hjemmeforbruk Fersk eksport Frysing Sating Hermet. og røyking I at O ) Ifg. oppysninger fra Norges Makreag S/L. Reker: O v er s i k t, forts. fra s Fra Trons,Ø medes wt roeketr,åjetngen er påbegynt igjen og har i uken g~itt da,gs&angsrt:er pr. håt på kg - ti,s. i uken 80 kg, pris kr.,80 pr. kg. Åesund meder on rekeparif:i for M,Øre på 2800 kg. På S,Øna!det VJar reikepartiet 20. H åbrandfisket: I ukens Øp er det 'mmmet inn 8 båter med fangster fra 000 ti 9000 kg, ti's <Jg. Fiskerne er ~sn,øyde ned utbyjttt'et og fra;mhoder at det er vanskei g å finne st,øn,e ansamlinger arv f:isk. Etter hva det foryder s[<a heher i[(ke de danske håbrandfangstene være st0rt bedre. De si,st ti Hintsiha's iunkomne farrb,øyer hadde 2000 ti 5000 kg. 347

6 Nr. 30, 4. august 949 Merking av torsk Lofoten Foreøpig beretning I. Av Gunnar Dannevig. Forts. fra nr. 29, s Vi ska imidertid gå tibake ti den torsken som be 'erke.t i Lofoten i 948. I san me kaenderår tikk vi som nevnt ingen gjenfangster!i norske farvann etter 2. juni. I jan u ar 949 begynte imidertid atjter nermt torsk å dukke opp i fangstene i våre kys.ts.trøk Under vinterens og vårens fiske be eer fanget i;g-j en 58 fi sk innti 6. apri ea den siste gjenfangst i Lo.foten be tatt. I dette tidsro.m har vi ikke fått noen :merker.fra andre havområder. Om vi først hoer oss ti den fisk som er gjenfanget uten 'Jm Lofoten, så har vi 26 gjenfangster fordet på Sitrekningen,meom Nordkapp og SØr TrØndeag. De &este er injiert fang0t på ytterside nav Senja, Vesteråen og Lofoten,!Se fig. 3. ( Hder.ikke!her er der ved innteg ning :av gj.enfang sten tat hensyn ti av!s:tanen fra and). Foruten de gj enfangs;ter 'SOm er av!sa.tt på kartet, har vi fått 4 gjenfangster fra tråere som har arbeie~t i nor-nors.k e farvann. D.a merkene ikke er oppdaget med eet sanme fisken be fanget, er posisjonen ikke atid npyaktig oppgitt. Men føgende oppysninger foreigger: fisk gjenfanget vestre kant av Maangsgrunnen. -»- utenfor Lofoten. -»- bankene vest for Nord-Norge. Eers er dert: tydeig at tor.sken irke akkurat går i sanet tropp, sik som den ti des :gjorde på nord.siget. I dagene februar be der gj en:fanget fisk på så fjerntiggende steder som Nordkapp, Vesteråen og VærØy. Og i dagene mars er eer gj enfangs:t:er fra Vingsand i S>6r-TrØdeag, utsiden av Lofoten og Senja. Den angt overveiende de av fisken be imidentid gjenfanget på Lofotbanken; her be det netni.g f~iske~t opp 32 fisk, eer 84 pst. av det anta som be gjenfanget i tiden. januar-6. apri. For å få en oversikt over når fisken be fanget så er i tab. '7,",_...,.., \ \,,.-, \ :. ' "... ' Vt nj4 øn tl :. : q s. T. ::. o \ (/ \ / ' /.., " J Fig. 3. Gjenfangster i tiden. januar -6. apri 949 av fisk merket i Lofoten i 948, 348

7 Nr august 949.ngitt hvor mange rf~sk som er genfanget i hver uke. Oppgavene er git.t særskut for LoÆoten og for de Øvrige kystfarvann. - Det er åpenbart at man på de ytre kys.t strøk har fått kontakt med den fisken son er meket på et noe tidi gere tidspunkt enn i Lofoten. Gjemom et engre tidsrom har en imideriid fått gjeifangster.såve fra Vestfjorden som fra andre kys,tfarvann. Fr,a onkring 3. mars er der inider.tid en forandping i dette forhod. Fra da av og innti 6. apri be der gjenfanget 84 Æ.is,k i Lorfoten, eer 64 pst..a'v det san,erte anta fra detrte,fet. I!Samne tidsrom er der bare tatt 2 fisk på andre steder,.me!s der i hee Sesongen be gj.enfmget 26. Det er såedes tydeig a.t i Lofoten be de Heste gj enfa:ngster tatt på et noe seinere tidspunkt enn hva tifee var på de andre strøk. De.tte!an skydes at den fisken v i har erket i vesentig grad har konsentrer t seg i L0foten fra nidten av 'mars. Vi har im,idtr,tid i{ke noen.s,ikkerhet for at detrte har vært tifee. Den.ting ut vi ikke får gj enfmgster fr,a et fet kan nenig irke g'odt.skydes at der i \ke bir f.isket på den merkete fisken som måtte være der. /; 25 A 20 B IS /0 5 30j- fh bh- 2bj, JO s <I.J 0"' od C.) Fig. 4. > Torsk merket i Lofofen i AntaJ gjenfangster på de for- skjeige fet i Lofoten i 949. :o (.) Vi ~ -d ::t d -o ~ V) QJ Q.. --., '+.....::::g 0"\ s:::: V) <)..,.....,.. :: V) Vi :ska nå gå over ti å undersøke hvoredes gjenfangstene fra Lofoten fordeer seg på de forskj euige fiskefet. For også å kunne se hvordan denne fordeing varierer gj ennon sesongen, er.gjenfangstene inndet i 3 grupper etter eet tids punkt fisken be fan- - L.. '- Q. Q,) d -d :s : d >..., +-' --' -d... E > > > Q) V o ~..,...., :> :::s d <U d : o... C...!- QJ... ~ Q) QJ Q) o o ~ L d V) :o ::::s C/') : :X:: :X:: :::r: I V) C!:::) ~ 349

8 Nr. 30, 4. august 949 Tab.. Torsk me'ket i Lofoten 948, gjenfanget ved norskekysten i 949. Utenom Dato Lofoten Lofoten 6/-22/ /-29/ /- 5/ /2-2/ /2-9/ /2-26/ /2-5/ /3-2/ '. 9 3/3-9/ /3-26/ /3-2/ /4-9/ /4-6/ _.._._._.._.... Sum 32 get. Gruppe A onfatter de 'tidigere gjenfangster, nem hg a fisk som be gjenfanget fra 30. januar,t i 5. nars. Gjenfangsten fra m:idten av sesongen ( mars) er henfø~rt ni gruppe B,.mens gruppe C om fatter den fisk som be gj enfmrg,et i sutten av sesongen (27. mars-6. apri). På fig. 4 gir søyenes høyde,ef: må for hvor mange fisk tsoim be fanget på hvert enket felt under de nevnte rtidsavsniif:t. Fetene er.ordnet geograresk fra SØrvågen i vest ti Kanst3Jdfj orden i Øst. I begynnes en av sesong:en (30. januar ti 5. mars) fikk vi et ite ~antijal gjenfangster fra samtige feit m:eom Re~ine og Skrova. De feste be imidertid fanget på strekningen fra Henni.ngsvær og,østorver. I den pmjz)!lge!de tid, fra 6. ti 26. na ns, he den angt overveiende dd av gjenfangstene tatt på fetert: meom Stamsund og HennringsværskaHene. I dette tidsrom kom det bare få gj enfang:ster fra andr.e onråder an Lo:bort:bankene. Under sri-ste.de av fisket (27. ma:rs.ti6. apri) vm det hare på de vsetige ifet a.t vi fikk gj enfags~ter. ~~ \i~ Det er interessant å sa;m menhode disse resutater med de oppysninger vi fikk om Eskeforekomsrt:ene,på gr.unna.jg av e~koregistreringene og utbyttet av fisket. - TidLig i sesongen var der seget opp en de Æisk ang,s hele Lofoten sek at eer foreg-,ikk et ite rangiske for sam.:tige vær. I Ø.s,t-Lofoten var der da så vidt store <~o'!serrtra;sjoner at f isken kunne registreres av ekkoodd. Midt 'i mars ko.nsentrert e im:iertid f,iiskehoa seg på fetene meo.m H.e.nningsværs<JaJene og Stansun hvor eer da be registrert rt:i des neget gode forerkorns,ter. Ftisket avtok iaidertid på Hermingsvænstra.un:en i sutten av mars og fortskj Øv seg vestover. N! rketeknikken. M.enking arv fi.sk er en av de v-ikti.gste eksperinentee arbddsetoder 'Som er i bruk.innen fitsker ifor skningen. På den måten {)an Hskens vanpinger studeres, H<!som en kan :bå et viss,t grunnag fnr å hed,øn,m e hf\ni>t\eif skj ebne Hstken går i.møte. Det er imidentid Vti[dig å få bont ae,f,eikider fra forsøkene, eer i hvert fa ære hv.o.r edes 0g hvor stertk,t de gjør.seg gjddende. Når det gjeder seve teknikken ved mer{jin.gen må en såedes :strebe enter å få merker som.er Æonarbeidet 0g,f,eSJtet på en se'k m~te at de hir sitende på fisiken så vid:t muig gj ennom hee if\ret Uten å sbude den. Videre bø~r merkene være så iøynefaende at de virkej.[,g b[.r oppdaget av fiskerne. Ved &iorsøkene i Lofoten har vi brukt fere forskj ehge merketyper for dter hvent å få e!t e<isp enimentet grunnhg.for en vurdering av hvå.~ke typer som er 'best egnet f'or vårt formå. Vå!Ska: her s e itt på hovedtrekkene av de resuit 3Jter som er oppnådd. Under.]o.t'~sØkene i 947 be.der brukt fire for Sikjdhge merker, nemiig {J]!emnrer arv monei neta, hv.ite!sduoid knapper, sonte ebonittknapper, samt en Titten :type arv,et merke tsom er konjstf:ruent an ftisker,ikonsuent Lea, se :big. 5. Metakemmer har tidh!gere vært brukt ved kveiteuntder!søikesene i Sti:eihavet, :--: ~- og.ru;sse.nne bruker en i~nende type tij. mrerkting av AKutt endene... bre V 'n n' 'torsik i Østhavet. - E'bonitmerkente br.ukes meget ti.rnerking av fyndre og tonsk - Leas med\er representerer noe nytt. De ~er aget av sduroitdrø.r, og Seuoid Leas. vekten.wv merkene ~er 'avpa:sset stik 3[ de så vidt fyter _-n-:-::., i sjøv~ann. M er<>efe er 'SttrØmtLinj'errormet :slik ajt de ~ N J 7 gj Ør minst muig mo.tsta'jd i vannet. Og :inne i mer-. ket Hger der et br ev :ti den som finner merket sik PLast i K K at ved{ommende mn,få grieie på hv.or m erket 6m Ebonitt Kemmer sendes, og hvijike Stom ØnJskes om.den Fig. 5. De forskjeige merketyper i naturig størrese.,fis<ien som bir gj enman:get. - SamHige nerk:er bje i 947 ftesrt;et i ~gejeokket. Lea;s merker be festet ved 350

9 Nr. 30, 4. august 949 hjelp av en bøy e av rusifr,i ståtråd, mens rnappene be festet ed en tråd av ifinsølv. Det har vist seg å være stor fonsikj.e meom de uike m enketyper som :be nyttet.i 947. Der mn neppe være Jtvi: om ajt Leas srnå meriker,.festet i gjeue,ok(jet, si:uer ang~t bedt e på f,isk~oo enn noen arv de andre. Jo enger tk som er gått etter merkingen, des.to sterrere doninerer Leas nerker i gj enfangstene. Heer ~<ke på annen måte står Lea.s nerker tibajke fior noen av de ajdre :som be bnukt samtidig. For dem son har.interes se av å Stuidere dt~sse ting i eet a j.g is i tæb. 2.en orv.er:sikt over gjertfang~st.ene fra forsøkene i 947 inntji 5. juni 949. I 948 Æor.sØkte Vi å f es:te Leas merker i. ryggen på [isken, i Æordmni æv 3. ry;ggæinne. Det var fren- Tab. 2. Gfenfangster av torsk merket i Lofo{en 947. Merketype Anta gjenfangster.--<-~-',_,q) C:,.!:4 o Q)~ s o h o"bv ~ 'i"' --'-< OQ.>~ 00 0\ o Q) 0\ <GS 0\ O,..- +->0..- Q.>'H0\ ~ p~ Metakemmer (n 7) Seuoidmerker (N 5) Ebonittmerker (N 4), Leas merker i. gjeeokk Sum dees de stmå merkene som be brukt. Samtidig fortsatte vi med ehonittmerkene fesmet ri gjeeokket. Seuoidnerk.ene og etak.emmene be in.ier:ti.d i den grad»sått ut«i fø,nste ongang at de ikke er nyttet sener e. D~erinot forsøkte vi et neget stort merke av gu phs.ti kk, med en svart trekant i m,iten (se fig. 5). Dette merke har mange nvanger, men det har den fm,de at eet er ett å se. Pas6kkn'erkene gav forhodsvis fere gj enfangster enn de Jo andre mer(!er under LoÆotfisket sattme år som nenkingen be uhørt. Dette kunne g,i grunn.ti mistanke om.at ebonittnerkene såve som Leas små nerker be ov er.sett i J.Joen utstrekning. Men sev om dette skue vær.e tifee.så har Lea.s nenær, :etter ~sutten av Lof.oMi s'æt i 948, g~~tt forhodsvis ang:t &ere gjen& angster enn de Øvnige merker (for nærmere data se.tab. 3). De gjenfangster v:i hitti har fått fra. forsøkene i 948 ~tyder derfor på at og så når Lea:s små merker fesit es i ryggen på fisken sitter de bedre :enn ebonitt. med(ene. Og de stor.e pa;s tt(kmerke.ne faer åpenbart av i enda.s:tørre utstrekning. Men eer kan atså være gr.ttnn 'bi,mistanke on at Leas sttnå merker; Tab. 3. Gfenfangster av fisk merket i Lofoten 948 Merketype Anta gjenfangster -- Anta Utenom merket Lofoten Lofoten Leas i rygg Ebonitt., Pastikk Sum ) 6 ) + uten angivese av type.,festet i ry.ggen, bir OV!ers et:jt i noen uts.tr.ekning. Dette spørsnå be det arbeidet v~dere med i 949. Den ~typen ajv Leas merker :s0m be br,ukt i 947 og 948 var o:pprianei;g beregert: [or små ftisk. Dette merke be brukt også j 949. M en tsa mti,dig be det brukt et større merke.av Leas mjstruk!sj on, s:e fig. 5. Bots ett,fra ~stø:rresen.er der ingen Æorsikj e på de to typer, og de be begge festet med sam me sags bøyer. Dessuten be eer brukt ehontrt:- 0g pastikmerker. I at he der nerket 930 f.i'sk med Le:as m:erker, havparten ed de små o.g havpar,ten med de sto.re. Der var to m.ann som utrf}t)rte merk;igen, men siiik art de iskir.6tesv:is hrutkt.e S\Uore og!små merker. Fo.r også å rrå bedre materiale mi å bed_ø.mm'e hvor på fisk~en nerket bør [est.es ibe merker n ed uiik.e n.un- mer festet i gj eeokiket, de med Like ntm mer i ryggen, i forka:nt av 3. ryggfinne. De Sitore en<jene har gitt betydelige Here gjenfangster enn.de snå. D.ert:te gj eder såve f:or de son har vært {es~t~et i ryggen son for de i.gjeeokket (se t8b. 4). Foskj een er så s tor.at det er ite sannsynhg at den tsky.es rent tifedig'e årsaker. Der er teppe,grunn ti å tro.at de store merkene e.r mer utsat't en de snå for å hen~e seg fast i garna, og art: de denfor figuerer med en større gjren{angstprosent. Tab. 4. Torsk merket 5. ma's-. apri949 i Lofoten. Anta gjenfangster på de uike typer av Leas rnerker.) Merketyper Anta merket Anta gjenfangster Lofoten 949 Utenom Lofoten Leas store i gj.okk )) )) i rygg L eas små i gj.okk )} )) i rygg Sum ) Dessuten gjenfanget av Leas store merker uten nummer samt stort eer ite festet. i ryggen. Forts. s. 3.'

10 Norges utførse av fiskeprodukter fra. Januar 6. og som endte w 0',\J Fersk Fersk Frossen Frossen Fersk Fersk Fersk Fersk brising Frossen Frossen Frosse.t Frossen brising Fersk Fersk Fersk Fersk J Fersk Fersk Fersk Fersk sid i at vårsid storsi fetsid forfangst forfangst og små- sid i at vårsid storsid fetsid og fisk i at torsk ange sei hyse makre kveite fyndre sid sid sid småsid TOLLSTEDER Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr s Fredrikstad Oso...., Kristiansand S Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø o O Hammerfest Vardø Andre..., =i= ~ I at.~ z :wo I uken~ -- - j ~ -99 """206 5 ) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for i ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i å!'. z., Jg f'> Q) CC rn - ~ o _.:... o Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Annen fersk Frossen Frossen Rund- Frossen Rund- Frossen Rund- Frossen Frossen Tørrfisk Kippå uer brosme pigghå håbrand aks Steinbit rogn fisk fisk i at torske- frossen seifiet frossen hyo.e- frossen makre annen tisk i at fisk i a fiet torsk sei fiet hyse TOLLSTEDER Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat.-~ Stat. nr Fredrikstad Oso Kristiansand S Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø O 29 - Hammerfest Vardø Andre I at.~ ---u z46 ---zs ~--- I uken*) =--u - 8 -w~-=

11 2 ;" _o Ca) 7'- o C/) e-to A o s:t~t Sa~t Sat~t Sa~t ~ate.~ N~.~J~~- ~~~- S~t.et KIY:dder Kr~~:r s~~t Satet R~ykt Hummer Reker Andre H~~e- I Sideme,Fiskeme,Tangme ~ vårsid storsid f~tsid sq~rs!4. _sid _.. "Sid- brising ~ brising ~ ~ ~ s~dyr _ i at- Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. S!at. nr. Stat. 'nr. Stat. nr. Stat. ni-. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St. nr. 444~-7 444t ~. 444g 445~ :~~:=~~ Stat. nr. Stat. nr.,stat. nr. Stat. nr ~ t j-_ tijnn ' : O i ~~9~8M~~7n3 ~m~ ~ ~2i~3_m~- um~j35389 Andre forstoffer Stat. nr Damp medisin tran Stat. nr. 503'2 h 483 R_åmedi- Bank- Bbrunank- Brun Håtr ~veite- Se!o"e nose og Si?e- tran og Herdet Stearin Fett-. ~iske- Guan k~bbe- Annet. Botte- Avfas- Se-, smtran tran tran an OJe m. v. J sperma- oje tran- fett m. v. syrer hm 0 skinn og --= tran settoje grakse kappm. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr n n n 238;9 ~ h h h h h kg h J h 9 h Stat. nr ~ ,5 584, ,26 973,2 809, ,9 686, TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso..... Kristiansand S... Egersund.... Stavanger.... Kopervik... Haugesund.... Bergen.... Forø... Måøy... Åesund.... Mode.... I~istiansund N... Trondheim.... Bodø.... Svovær..... Tromsø.... Hammerfe::ot.... Vardø.... Andre.... I at.~ I uken~ TOLLSTEDER Fi;edrikstad.... Oso.... Kristiansand S.... Egersund..... Stavanger.... Kopervik.... Ibugesund.... B~rgen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... M.oue.... Kristiansund N... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø Ham.merfes~.... Va~dø.... Andre.... I at.~ I uken*)... w tn w~ - ~

12 Nr. 80, 4. august 949 GUDMUND ~EGTVIK Honningsvåg Teefon 64 Tivirker ae sorter ferskfisk for eksport samt Teegramadr. Jegtvik sating og tørring ti stokkfisk og råskjær. Kristian Host, Harstad Bunkerku, sat, tønner, is. Tankstasjon for brenseojer Teegramadr. (uhost. Teefon 8 2, 2.9 NILS H. NILSEN, Båtsfjord Innkjøp og sag av ae sorter Ferskfisk Teefon 54 T. f' T Teegramadr. Nis ørrfsk - Sat sk - ran Postgiro kt J E ABRAHAMSEN Ba ofsfj'ofd Teegramadresse: Abrahamsen a! Teefoner: 9, 6, 25, 27, ager 00 Produksjon av ae sorter iset fisk, fiet, satfisk, stokkfisk. Soar fra tank. Smøreojer. Dampskipseksp. Kystassuranse. Båtsfjord Produksjonsag - Båtsfjord Samvirkeproduksjon av fersk, iset hyse, torsk, kveite. Fietering. DIESEL- OG Teefon 6 Teegramadresse: P roduksjortsage t SEMI DIESELMOTORER HK -6 CYLINDRER AKTIEBOLAGET JØNKØPINGS MOTORFABRIK Representanter: JØNKØPING - SVERIGE BRØDRENE ANDERSEN, Drammensveien 64, Skøyen, Oso. Herr Anton Arvesen, Engenes. Forts. fra s. 35. v,i ska:,i ~ke her gå i detaj. h. t. res,utartene d:or ebonitt- og past,ikkm er{ene. Jeg vi bare nevne at u:der årets 'Lorfotrfiske så hat Leas s!t'ore,merker,f,estert,i gj edokket gih rforwdjsvis fere gj enfnngs.ter enn ehonittmerkene og omrtrent ike mage gj,enfangster,so:m patst~kkmerkee. det hee er det nå neppe noen tvi on at Lea:s metode :f.or,merking angt.er å fore.tr ekke f8j:for noen av de andre m,eto:der 'som vi har forsøkt, fei.- Havøysund Fiskarsamvirkeag, Havøysund Ferskfiskeksport. Tørrfisk, satfisk. Tran. Fietfryseri. Teegr.adr. Fiskarsamvirke Teefoner : Postgiro: Rihard Foer Jr. A.s Honningsvåg IMPORT - EKSPORT Sat - Tørrfisk - Ferskfisk - Satfisk - Tran Spesiaitet: Røket sei-fiet i oje. Kaviar og fiske<:a{er. GUNNAR HOLST & CO. HERMETIKKFABRIKK Nordvågen Finnmark HILMAR SJØGREN - Nordvågen Tran- og fiskeforretning. Teefon 6-9 She tankanegg. Vann og smøreojer. M. Q L S E N Eksport av ae sorter vebehandet No R o VÅG E N fisk, Tørrfisk, Satfisk og Tran. Disp. Oav s. Osen Tankanegg for Norsk Brændse- 'Teefon 0 a _ 0 b oje. Smøreojer og Fett RAGNAR RIKSHEIM - Henningsvær Innkjøp og eksport av fisk, tran, rogn. Lager av sat, tønner, smøreojer, soar. Teegramadresse : RIKS HEIM Sunnmøre og Romsda Fiskesasag Hovedkontor : Aaesund Avd.kontorer: Mode, Fosnavåg Tiitsmenn: Bud, Bjørnsund. Ona N. L.. GISKE Etabert 896 AALESUND Teegramadr. Giskefisk Teefon 42 Teegramadresse: <<Bankfisk>> Teefoner: FISKEREDSKAPER Skipsutstyr Eksport av ferskfisk, satfisk, kippfisk Fiskedampskipsrederi Innehaver av: Aaesund Fiskegarnfabrikk Borgund Reperbane kidene er an:gt mindr,e enn,for de JZ}vDi,ge og den er den biigste i bruk Dd nå eventuelt være bøyen 'Si0 fang~:r, og den har vært den sannve &,Qir hegge merker. Så Vidt det hitti {ian sees er der neppe annen for.karing enn at de s.må nerk:ene mr,ersees i større utsb-ekruing enn. de store. Det frcjngå,r for Øv.ri'g a:v rt:ab. 4 at vi har fåttrt ang;t fer.e igj en av de merker so,rn er bi:tt festet i gj eeoikket enn arv de festd i ryg,gen. Dette gjeder såve fnr de snå som for de Store merkene. Det er ennå ukart hva denne frorskj e 'SkJ!Ldeis, og vi ska vente ned å diskut,ere probemet,innti v har fåbt inn fere gj en&angst.er. 354

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november 1948. Nr. 4i Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fi ets Gan. Fiskerioversikt for uken som endte 14. august. 34. årg. Bergen, Torsdag 19. august Nr. 33. Fet sild- og s1nåsildjisket.

Fi ets Gan. Fiskerioversikt for uken som endte 14. august. 34. årg. Bergen, Torsdag 19. august Nr. 33. Fet sild- og s1nåsildjisket. Fi ets Gan Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er eterfrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 19. august 1948. Nr. 33 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET RELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

FISKERIDIREKTORATET RELDING FRA FISKERIDIREKTØREN RELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-1~2-86 MeUendalsvelen '- PostbOks 185, 5001 BERGEN Telex 2 151 Telefax (OS) 20 00 61 Tlf. (OS) 20 00 70 Bergen, 16. 10.1986 TLca/BE FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer