Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952."

Transkript

1 U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr..00 pr. år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor... Fiskets Gang"s teefoner., 80. Postgiro nr. 8. Teegramadresse:.. Fiskenytt". Fiskerioversikt for tidsrommet. mars ti. apri. Værforhodene i tidsrommet / / var variabe og især dårige i uken som endte. apri. I perioden har det vært kraftig tibakegang i. skreifiskeriene. I Lofoten be tibakegangen aerede merkbar i begynnesen av uken ti. apri. Fra midten av denne uke medtes det om fisk på vestsig og bedring i fisket for Reine Sørvågen, mens det i uken ti. apri især medes om rike forekomster av utsigsfisk fra Røst. Fisket i Lofoten og i de øvrige skreidistrikter var.i det hee skuffende i nevnte tidsrom, ikesom skreisesongen i sin hehet dermed må betraktes som skuffende. I Finnmark har vårfisket vært ende hemmet av værforhodene og har foreøpig ikke samet særig stor detakese. Rusefisket og seifisket på Sunnmøre ~g på Vestandet var bra også i uken som endte. apri, men værhindret og mindre i uken ti. apri. Vintersidfisket som be avsuttet. apri ga ende snurpefangster i farvannene på begge sider av Stadandet samt i Bremanger. Også senere hen har det foregått sidefiske i disse distrikter og det har vært tatt ende forfangstsid. Nordpå foregikk det bra sidefiske i Atadistriktet i Finnmark samt i Lyngen i Troms i uken ti. apri, men senere har det ikke vært noe sidefiske nordpå. S/?re: og torskefiskeriene: I Troms :be det i uken som endte. apri fisket : skrei og totafangsten er nå 7 mot.,i fjor. Det er hitt hen.gt, sahet 8, iset etc. 0., produsert 80 h camptran, satet 7 og iset 8 h rogn. Også i VesteJ/åenY ttersideit iha,r fis<:et vært smått nec ukefangst pr.. apri på 7 og pr.. apr:i på 8. For Gin:sØy er fisket sutt og oppsynet hevet. Det vesent,ige av fangsten.i den senere tid er bitt rt:att for Borge og Nyksund oppsynsci strikter. I Vesteråen er eet fisket tis., for Yttersiden 78 i at 8 mot O i fjor samtidig. I år er eet hengt 0, satet 880 og iset etc. 0, produsert 8 h damptran, satet 7 8 h rogn (derav sukkers. 87), iet ih, hermetisert 8 h og oppmat 0 h. Lofotfisket: Fangsrt:ut!byttteif: under Lofotfisket.i uken som endte. aprå be 0. torsk og i uken son endte. apri 8. Aerede i begynnesen av uken ti 7

2 Nr., 7. apri:. apri var det merkbart at fisken kom bor.t fra fetene i Østofoten. Fra Reine og SØ.rvågen nedes det om bedring i fiskert: i sutt en av uæn og <t en antok en de fisk var på vestsi.g. I uken som endte. apri har inefisket,i V estofo.ten vært ti des bra og for RØst ha r en hajtt et rent :storfiske på garn. Som føge av det hur.tig avtagende fiske rtok fiskerne.ti å reise hjem i god tid f,ør påske. Den. ap.r.i var \beegget 0 ibåjter mot 0 båter en uke tidi:gere. Den. apri var beegget båter (derav gærn, ine 0, juksa, not 0) med 8 fiskere not samtidig i fjor 7 7. D:et er bitt fi sket tisammen 8 7 skrei i Lofoten mot i fjor samtidig 08, og i 0. Av årets f,iskefa:ngst er.8 fisket med garn, ned ine, 8 7 med juksa og 0 07 ed not ( mo.t i fjor henhodsvis: ). Av fisken er det hengt 87,.satet 0, iset etc. O!, produsert 7 h tran, satet av rogn 7 h, s.udcers. 8, is;e:t 0, frosset 80, frosset ti revef.r, hermeti sert h. Den. apri va r det i fiskeværene f remdees ti stede fiskekjøpere, 0 kjøpefartøyer og var.i drift trandamperier. Fiiskens ever:hodi ghet igger nå meom 80 og 000, fiskevekten er 0.ti 0 og tranprosenif:en 0. SØr for Lofoten foregid<: det.et mindre og ubetyce Hg fiske for SØrT røndeag hvor totafangsten pr.. apri utgjør 8 :mot i fjor ;samtidig. Fisket for }/føre og Romsda be avsuttet. apr.ined en rtotafangst på ~onn ot 0 i fjor og i 0 samtidig. Av fangsten.er hengt, 88 satet, 8 hermeti ser,t, resten iset etc. Tranpartiet ut gjør 8 h og rognpartiet 8 h, hvorav satet 80, hermetiser t h. Vårfisket i Finnmark har pågått siden. mars. Ukefarngsten pr.. apri var og pr.. apri 8 tis. 0 mot 8. i fjor på samne tid og 8 i 0. Det er bitt hengt 77, satet 8, iset.etc. 0, produsert 78 h danp:tran, satet og iset h rogn. I fi.sket detok den. apri 0 båter med 7 mann mot 700 båter med 87 mann Q fjor på samme tid. Av annen fisk er det under vårfisket iandhrakt 7 hyse, brosme,,8 sei,, kveite, 7, fyndre, 7 steinbirt og 0,7 ue.r. Landets satede skrei og torskefiske har pr.. apri git<t mot i fjor :på samme tid 7 0 og i I år er det hengt 77, satet 8, iset etc , produsert 7 8 h damptran, anvendt 0 h ever ti annen tran, satet av rogn 7 h,,iset etc. h not i fjor henhodsvis: Rusefiscet: I uken som endte. apri he det fra st re'kningen Hegeand~SmØa tiførrt Trondheim kg ev. torsk, Ber.gen kg og i uken ti. apri ti Trondheim 000 kg, Berg en nær <ig. Det oppyses at fere nå har suttet driften av ned torsker user og at tilgangen på ev. torsk antas å bi hu rtig ninkende. Møre og Rmnsda: I.uken som endte. apri var det godt seifiske, n:en i u'ken rf:,i. apri be dette fiske hindret av været. En regner,imidertid på,en de seifiske, især ned snøre, og:så videre fremover. Ukefangsten pr.. apni var på, hvorav fjordtorsk, sei, yr, 7 ang,e, brosm e, hyse,, kveite, pig.ghå, sikate. I uken som endte. ap.ri var fisket smått ned en ukefangsrt på.ba re 7, hvorav 8 sei,,ange og brosme, O hyse og 7 hå. Sogn og Fjordane: MåØy og omegn hadde fiskparti i uken ti. apri på 8, hvorav nevnes 7,sei. I uken som endte. apri be det bare fisket 700 kg fisk. ~I 0'daand: Fisket i uken ti 8. apri var bra ned ukefang:st på,, hvorav,8 ev. torsk,,8 ev. yr,, ev. fyndre o,g onr e, 70 død sei, ange, O brosne,,. hyse og kveite. I ukcjn som endte. a:pri be det fisket,, hvor.av evnes 8, Lev. yr og,7 sei. Fisket ette.r yr har foregått med not ved Brandasund. Rogaand: I uken pr.. apri. be det iandbrakt 80 fisk, hovedsakelig sei og yr o:g i uken pr.. apri 0 fisk. Ska.gerakkjJsten hadde.i uken.son endte. apri 0 og i uken ti. apri tom fisk, begge uker mest yr. Des:suten hadde man i fø rstnevte u'ke også O sid. Forts. s

3 Nr., 7. apn Ukefangst 00 stk. Rapport nr. 0 om torskefisket pr. /. Kg fisk pr. Anvendese Lever Rogn An Tota Damp ti Tran ta Anta fangst Fersk tran annen Fersk Distrikt Hengt Satet Satet søyd fisk H ever Finnm.vinterf... pro fiske mann fross. tran mm. sent fark. h h h h 0 0 ) ) ') Finnm. vårfisket Troms... 00/0 00 0~ Lofotens opps.d. 0 0/0 80/0 0?) 0 0 )788 )0 )00 0 ) )0 Lofoten forøvrig 7 0/0 700/00 / (') 78,') 0 Vesteråen... Hegeand, Saten NordTrøndeag j SørTrøndeag 7 ) 8 ) = Møre og Romsda 0/00 800/000 :, 87J 8 ) 8 80: 78, ) 78 Tis. 870J 0870! ! 8/ 7 08 Sammenikning med tidigere år. År Tonn søyd torsk Anvendese torsk Finnmark Lofoten Hege Møre Vinterf., Troms Lofotens forøvrig opps.d og Vester and Fersk Nord Sør Hengt Satet og Trønde. Trønde. Vårf. Saten Tomsda og Tis. fross. åen ti / / s; j a; / j 7/ s; mt!i 000 stk År Anvendese biprodukter Lofoten... ::B... ~ j "t),...; ~ stk. K f Detakese ~~ ~ ~ ~ "t) ~ ~. t'n ~ t ~ ~ ~ ~ [~ ~) "t) ~ ~ søyd p~. ~~ r ~~ ro ro "' '"' ro ~);±:: ~"t) g ~ ;±:: ~ ~..:: ~ ro ro 0 ;±:: H b) Kjøpe Fiske Tran ~+~:J7...:Q)_~_+>_Hip:i}7p:i.~7~87~87~ ;:~:...+>_o7~_jj+p:i}+~8+fis_k_v_e_ie_r...!;e_v_e_r_~far_t.7f,_r_'...:,fiskere prosent ti / , /0 80/0 0,0 0 7 / /0 780/ / /0 800/ / /0 000/ / /0 0/ / , /00 0/ / / / 8,77 8, f0 000/ / t 87! /00 00/0 0 0 i~~i : : :j: = = = = ~~~~~ i~~ 8 i~~~~ = 000 stk. = = / 8 8 ) Herav garnbåter, inebåter, juksebåter, 7 notfartøyer, hvorav i Østofoten 87//7/8, Vestofoten 0/8//, Værøy og Røst ///. I fiskeværene er det frammøtt 0 andkjøpere, kjøpefartøyer og i drift 7 trandamperier. ) Herav 87 rotskjær. ) Herav tungsatet 7 h, sukkersatet 8 h. ) Herav ti hermetikk 0 h, ferskrogn 0 h ti frysing 80 h. ) Herav rotskjær. ) Herav h hysetran. 7) Herav iset og hermetisert 77 h rogn og oppmat 0 h. 8 ) Herav ti hermetikk 80. ) Herav ti hermetikk h. 0 ) Herav sukkersatet 87 h. ) Dessuten h fersk ever. ) Herav 7 ti satfiet. ) h ever anvendt fersk. ) Herav fisket med garn 7, ine 0, juksa, not ) Herav ti hermetikk. 8

4 Nr., 7. apri Rapport nr. om torskefisket pr. /. Distrid Kg fisk pr. 00 stk. fisk h ever søyd Tran pro sent Ukefangst Anta fiskefark. An ta mann Anvendese Rogn Lever Tota Damp ti fangst Hengt Satet fenk tran annen Satet fross. tran fersk m.m. h. h. h. h. finnmarkvinterfiske Finnmark vårfiske T L roms... Lofotens opps.d... ofoten forøvrig.. \ Vesteråen.... j HegeandSaten... N ordtrøndeag s ør Trøndeag... Møre og Romsda. Tis / /0 000 ) ) 8 ') 8 0 )) )87 )87 )0 0 7 ")7 J )78 7 ) )8 8 ) ) )7~ År Finnmark j Vinterf. Vårf.!Troms Lofotens opps.d. ti / ' / / / / /, / / 0 / Sammenikning med tidigere år. Tonn søyd torsk Lofoten forøvrig / ) Herav garnbåter, 0 inebåter, ju //j7, Værøy og Røst /80//. I fiskeværene er det fremmøtt andkjøpere, 0 kjøpefartøyer og i drift 0 ogvesteråen Hege Saten Trond e stk. 7 and Nord Sør Trønde Møre og Romsda Tis. Hengt Anvendese torsk Satet Fersk og fross Q 08 År Anvendese biprodukter... :p~~...< s ~ ~ ~ ~ P..,.c: ~...c: ~~ 0.0+> 0.0 o Q) O+' cd cø :> ~ cd ~;±:! ~.~ ~<..cd.jj cd +> ti tip / / / 7 7 / / / / 8 87 / 0 7 / ; +> b.o ~ ~ ~ p::+> Q) o > Q) ~ ;±:!~ cd o ([)+' ~... Lofoten ~;;: Detakese ~~ P,...e ~~ 00 stk. Kg fisk ti ti s ~ 0.0+' ~e.o søyd pr. h. < 0 o Q) Kjøpe Fiske ~ ~~.B cd cø ~~ Q) o 0.0 ~.Jj o ti i;!< fisk veier ever fart. fark. Fiskere ~ [ 0/0 80/ /0 80/ /0 800/ /0 0/ /00 0/ ) /00 0/ /80 00/ /0,000/ /0 070/ stk sebåter, 0 notfartøyer, hvorav i Østofoten ///0, Vestofoten trandamperier. )Herav rotskjær. ) Herav tungsatet 7 h, sukkersatet 8 h. ) Herav ti hermetikk h, ferskrogn 0 h og ti frysing 0 h, derav h frosset ti revefor ) Herav rotskjær. ) Herav h hysetran. 7 ) Herav iset og hermetisert 8 h rogn. 8 ) Herav ti hermetikk 8. ) Herav ti hermetikk h. 0 ) Herav sukkersatet 87 h. ) Dessuten h fersk ever. ) Herav 7 ti satfiet. ) h ever anvendt fersk. ) Herav fisket med garn 8, ine, juksa 87, not 007. ) Herav ti hermetikk. ) I fiskeværene er det fremøtt 0 kjøpere og er i drift trandamperier og tranmeierier. 8

5 Nr., 7. apri Vintersidfisket pr.. ap ri. Eksportert fersk Satet Anvendese // / & '. ' o.. o... o o o o... o. o 0 Hermetikk o o o o. o... o o Fabrikksid o o h ) Agn... Fersk innenands... o. o I at 7 78 Vårsid A I at I at // 7/8/ vårsid storsid Suttkv. A vinter vintersid / / pr. / sid turn pr. / h h h h h h Snurpenot Garn... Landnot. Fangstredskap: f ' 00 o to o ) 708. o o. o o o. o t. o o o ) Herav korreksjon Utandet. Sammenbrudd i forhandinger om sideprisene meom H.I.B. og næringens representanter. Både»The Fishing News«og»Fish Traces Gazette«beskjeftiger seg i sine utgaver for. mars med forhandinger som fant sted i Edinburgh uken før meom representanter for Hen ing Industry Board og sidebransjens fo<:. Disse forhandinger skue hatt en varighet av dager, men brøt sammen aerede første møtedag.»the Fishing News«skriver at sammenbruddet uteukkende skyctes at Ministry of Fooc hadde unnatt å ta noen bestemmese om hviken pris som i år skue betaes for sid ti me og oje. Det be sendt et teegram ti nevnte departement, hvor det bie fremhodt at en kjente ti at saken hadde vært under overveiese i departementet i fere måneder, og at mangeen på besuttsomhet nå forsinket forberedesene ti fisket og skadet eksporten. Det be anmodet om en hurtig avgjørese. I fjor oppyser The Fishing News, var prisen for sid ti me og oje sh pr. cran, men man venter at det vi bi fas.tsatt en høyere pris i år. Fiskerne avsår nå å godta de priser ferskmarkecet, hermetikkfabrikantene og saterne ska betae for siden, før de får vite hviken pris departementet fasts.etter på fabrikkvaren. Færøyske fiskere får adgang ti fiske grønandske farvann. indre IfØge»Dansk Fiskeriticence<< for 8. mars har det under møter i eet danske statsministerium under forsete av statsministeren vært drøftet med representanter for GrØnands andsråd og eet færøyiske hj emmestyre spørsmået om danske, herunder færøyiske fiskeres adgang ti fiske i grønandske territoriafarvann. Under møtene var partene enige om at de grønandske fiskere på den ene side.og de danske og.færøyiske på den andre side finner frem ti så nær.gjensidig tiknytning, at de kan utøve sitt fiske i samarbeid. Et sådant samarbeid kan vanskeig etaberes straks, men man bør fra ae sider arbeide hen mot sike tistander og i aminneighet og i konkrete tifeer medvirke ti en tinærmese meom de danske; færøyiske og grønandske fiskere. Fra færøyisk side be eet gjort gjedende, at det vie være av stor betydning for de.færøyiske fiskere, at disse i s~t stor omfang som muig kan få adgang ti fiske i indre grønandske farvann, men de.færøyis.ke deegerte var oppmerksomme på de praktiske konsekvenser, og fremhevet stadig under konferansene at de grønandske interesser i ervervsmessig henseende måtte be respektert. Fra grønandsk s.ide be eet anført at en hadde hodt muigheten åpen for den av færingene Ønskede ordning gjennom den resousjon som be vedtatt vedr. det foreiggende spørsmå p.å GrØnands andsråd i september. Etter forhandinger be eet vedtatt en resousjon, hvis hovedinnhod er føgende :. Danske og færøyiske.fiskere kan med statsministeriets tiatese fritt fiske på grønandsk sj Øterritorium.. Danske og færøyiske fiskere kan mot fiskeritiatese fra statsministeriet også fiske i indre grønandske farvann og fjorder med unntagese av visse nærmere betegnece områder.. Innenfor disse områder må de derimot som hovedrege ikke utøve fiske eer søying av fisk, men har derimot tiatese ti passasje, søke e og havn samt sette i stand iner og andre redskaper.. Fiske innen de i punkt nevnte områder kan dog finne sted på betingeser som fastsettes av eet angjedende kommunastyre etter forhandinger med de okae fiskeriorganisasj aner, og deretter med særskit tiatese fra kommunastyret.. For.å bane veien.for de okaforhancinger, som heretter må opptas av førerne på de enkete færøyiske og danske fiskefartøyer, ska det utsendes en kombinert grønancskfærøyisk deegasjon, som 8

6 Nr., 7. apri Fefsid og småsidfisket //. FinnmarkBu ho rnråsa Buhområsa Stad StadRogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid h h h Fersk eksport... Satet..., Hermetikk Fabrikksid... o t 0 Agn, Fersk innenands I at under en reise angs den grønandske kyst ska søke kontakt med kommunastyrene og. fiskeorganisasjonene. Dansk forsøksfiske ved Peru. En dansk stortingsmann herr Nies Eriksen, KØrbitzda, er bitt formann for det aksjeseskap, som står bak fiskeeksportør Leo Henriksens paner om å drive fiske på Perus kyster. Leo Henriksen som pr. fy reiste ti Peru har underveis meomandet på Bermudas for også eer å forhande med myndighetene om forsøksfiske. Myndighetene var meget interesserte i saken, og det be truffet avtae om, at de to danske kuttere som ska ti Peru på veien derti ska gjøre en nånecs opphod på Bermuda for å forsøke om eer skue være sjanser ti ignende fiske som i Peru. (Dansk Fiskeritidende 8. mars). Frankrikes fiskerier i. IfØge offisiee, men midertidige franske oppgaver utgjør de nå registrerte mengder av Frankrikes fiskefangst i tis fersk vare. Det antas at kvantumet vi vise seg å utgjøre gjennom ettermedinger. I 0 utgjorde fangstutbyttet Etterkrigsrekorden innehas av 8 med 8. Verdien av årets fiskefangst dreier seg om Fres. mot Fres. i 0. Gjennomsnittsprisen for fisken utgjør Fres. 7,0 mot Fres, 7,0 i 0. FangstØkningen de senere år synes ikke het tifredsstiende i forhod ti fåtens Økete størrese. De sesongmessige fiskerier etter sid, makre, sardiner og størje representerer eer nærvec havparten av totafangsten mot 000 i 0. Den mest betydningsfue Økning fant sted i makrefisket, som ga et utbytte på 000 mot 00 i 0. Av denne fangst be i i Øpet av månedene mars, apri og mai iandbrakt 000 eer % av det samede utbytte. Utbyttet av sid overstiger Især be desember en god måned for fisket. I 0 å sidefangsten på 000. Ennvicere har eet vært mindre Økninger i fangsten av sardiner og størje. Av førstnevnte er det bitt produsert ca og av størje ca. 00. Utbyttet av annen ferskfisk, derunder fatfisk var mindre tifredsstiende. Av årets fangst er 000 iancbrakt i Bouogne, 000 i Lorient, 00 i Concarneau, 8 i Douarnenez, 7 0 i Dieppe, 00 i La Rochee og 000 i Fecamp. De Øvrige steder har kvanta på under (Fra La Peche Maritime). 8 Småsid Fetsid Småsid Fetsid h h h h ~ 88 Bedre unyttese av fiskerimuighetene SydAmerika. Småsid h Den sycamerikanske import av fiskeprodukter har fat i Øpet av de siste 0 år ti tross for en i samme tidsrom stedfunnen befokningsøkning på 0 pst. I de siste år skydes nedgangen først og fremst vanskene med å skaffe hård vauta o.g streng regj eringskontro med betaingsmidene. Argentinas import av hermetisk fisk, som i 7 utgjorde 70, var eksempevis i 8 omtrent ik nu. Venezuea er muligens den eneste unntakese. Faktorer som en forhodsvis stor doarinntekt (av oj ehanceen), ave skatter og avhengighet av importerte matvarer gjør i forening Venezuea ti et av de viktigste sydamerikanske markeder for virket fisk av forskjeig sag. I utgjorde Venezueas inport av fiskeprodukter ca. 00, hvorav ca. 000 USAprodukter ti en verdi av $ Herav utgjorde sardiner eet vesentige, mens sardiner også inntar førstepassen når eet dreier seg om Venezueas egen fiskehermetikkeksport. Med de stigende eksportvansker har den venezueancske fiskehermetikkincustri nyig anmodet regjeringen om å egge to på visse sags importert.fiskehermetikk for å beskytte hj emmeincustrien. På den annen side var eet en be.tyceig stigning i de sydamerikanske eksportmengder av fiskeprodukter innti. Etter dette år har imidertid eksporten på ny gått ned, men samtidig konstateres en stigning i eksporten av rå fisk, særig frossen, som ska forarbeides andre steder. I 0 beøp USinporten av frossen størje fra sydamerikanske and seg ti 00, mens importen av hermetisk tunfisk og bon i to i samme år utgjorde nesten 00 (Peru var omtrent det eneste eksporterende sycamerikanske and). Mange eksperter er enige om, at det første og viktigste må i utvikingen av det sydamerikanske fiske er å sørge for mat ti befomingen ved utnyttese av biige ogrikeige mengder fisk, hvor imot fabrikasjon av uksusprodukter og annen forarbeidet fisk ti eksport bør komme i annen re~ke. SydAmerika hoder på med å komme ti erkjennese av at eet virkeig finnes rikdommer i det omiggende hav og i fodene. Noen få and har tatt energisk fatt på å utvike denne natur.ige kide ti proteinrik mat for befokningen, og i visse tifeer arbeides eet med fremstiing av nasj anae produkter ti avsetning på det internasj anae marked. Det nåværende f,iske er på angt nær ike godt utviket i de forskjeige sydamerikanske and. Innandsfisket er eksempevis bare av betydning i Brasi, Argentina og Venezuea på grunn av disse ands utstrakte focnett. I disse and danner ferskvannsfisket en betydningsfu matvarekicc

7 Nr., 7. apri for befokningen i innandet, men fod og innsjøfisket i Syd Amerika kan ikke sies å være industriaisert. I storparten av angjedende område drives ferskvannsfisket av indi viduee fiskere, som oftest bare er eiere av en iten kano, noen snører og kroker og sjeden driver fisket året rundt. Under disse forhod bir fiskemetodene sevsagt meget primitive og innføringen av moderne metoder hemmes både av fiskernes mange på kontanter og på grunn av deres kunders ringe kjøpekraft. UndersØkeser som er bitt foretatt i de forøpne år i fere sydamerikanske and viser at utvikingen av innandsfisket og anvendese av biige og moderne metoder for fiskeoppdrett av de mest ovende hjemige arter vie bedre matvaresi,tuasjonen i innandsområdene. Farvannene utfor det nordige Chie og Perus ørkenaktige kyster hører ti verdens rikeste med hensyn ti forekomster av ansjos og sardiner, som kan fiskes praktisk tat hee året. Det er muig å fiske disse arter i store mengder for tørking og sating. Den etterføgende presning av den satede og tørkede fisk ti bokker er en biig og god oppbevaringsmåte. Dette verdifue næringsmidde skue iføge ekspertenes mening kunne fåes ti en pris, som bir noe avere enn prisen for fiskeme. Dette produkt er bra hodbart, er sterkt konsentrert og kan ett forhandes forutsatt at markeder kan finnes. Dersom etterspørseen på det atinamerikanske hjemmemarked stiger, eer nye utenandske markeder skue bi åpnet for sycamerikanske fiskeprodukter, er eet muig at en de utvideser vi kunne finne sted i det sydamerikanske fiske ikke bare hva fersk fisk angår, men også når det gjeder tivirking av visse arter. Det er muigheter for å utvike en fiskerinæring i mange av de sycamerikanske and fordi fisk i sin aminneighet kan p oduseres med biigere omkostninger enn kjøtt og ti en pris som igger innefor kjøpeevnen i de avere inntektsgrupper. I noen få and, hovedsakeig Argentina og Uruguay med sin store kveg og fåreav er imidertid fisk, skadyr og bøtdyr dyrere enn kjøtt, og det er den høye fiskepris som begrenser utvidesen av fiskerinæringen i disse and. Kommersiet fiske som et hee synes i SydAmerika å måtte betraktes som en av de mest stiestående næringer, men næringer av denne type er gjennomgående sene med å bedre sine produkter eer å utvike nye metoder, eer utnytte nye forekomster over hee verden. Denne tibakebocenhet skydes muigens i noen grad de vidt forskjeige forhod, hvorunder næringen drives. Sycamerikanske fiskerimuigheter må undersøkes for å bedømme muig.hetene for utvideser av fiskerinæringen på sunt kommersiet grunnag. Dessuten vi eet være nødvendig å innføre moderne fiskemetoder for å forøke produksjon en etter at en prøvetid har bevist metodens brukeighet. Aerede nå er eet i and som Mexico, Peru, Venezuea, Brasi, Argentina, Uruguay og Chie innført moderne båter og utstyr, nye konserveringsfabrikker bir grunnagt. Sanitære produksjonsmetoder og en bedret sags teknikk søkes standardisert, og eet gjøres forsøk på å Øke fiskekonsumet ved å gjøre dette biige proteinrike næringsmidde tigjengeig for fest muige bant innbyggerne. I innandsområdene i tropiske and kan en av og ti få satvannsfisk, men bare i form av de biigste satede og tørrede produkter. Under disse forhod og også i betraktning av den sedvanige mange på kjøtt i disse områder, kan ferskvannsfisk bi av største betydning. Det er imidertid begrenset hvor meget fisket kan utvides. Hver enket fiskerinæring er avhengig av forekom Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden. januars. apri. Fiskesort Mengde ~7 Torsk.... Sei.... Lyr.... Lange.... Båange.... Brosme.... Hyse.... Kveite... Guf.. røcsp. Smørfyndre.. Uer.... Skate og rokke Annen fisk. Håbrand.... Pigghå.... Makrestørje.. Hummer.... Reker.... Krabbe.... Herav ti: Åesund.. I at Kristiansund N. Smøa... BudHustad OnaBjørnsund Bremsnes.. Haram.... Søre Sunnmøre Grip.... Kornstad.... Anvendese Iset Satet/ H~f{~e~Hengt/ Fr!:~e O Leverkvantum 8 h. Rogn h, iset. O stene og om eet finnes marked for fisken. Med andre ord en kan ikke drive fiske medmincre en både har fisk og marked for den. Det viser seg at mange sycamerikanske and ikke bare har fisk nok ti å forøke sin fangs,tmengde, men også tistrekkeig ti berettigede fiskekonserveringsforsøk. De begrensninger som oppstår på grunn av mange på tistrekkeige markeder må imidertid tas i betraktning. En kan passende undersøke hvordan visse sycamerikanske and har utviket slne fiskerinæringer i eet siste tiår. I hee SydAmerika er der hovedkanaer for opphjep av næringen, nemig:. Regjeringsecet eer oppmuntret utviking.. Privat initiativ med sterk regj eringsinnfytese.. Het private foretakender. Som eksemper på regj eringsedet utviking nevnt under punkt, kan nevnes Uruguay og Coombia. I Uruguay sorterer fisket under regj eringsavceingen Servicio Oceanografico y de Pesca, som igjen sorterer under Arbeids og Industridepartementet. I mange år be fisket drevet på privat grunnag med de mest primitive metoder. Under hensyntaken herti be SOYP dannet for å hjepe fiskerne og O

8 Nr., 7. apri Iandbrakt fjsk ti Andenes. mars. Fiskesort Mengde Torsk... Sei... Lange... } o. o. 87 ~ o 8 Båange... Brosme o o.. o o Hyse... Kveite... Svartkveite... Uer... Steinbit... Pigghå... Annen fisk. ; ~~~., 08 Lever h, tran 00 h. Rogn 8 h, set 70 h. Iset 8 7 tiden. januar Anvendese Satet Hengt fiskerinæringen, men gikk senere sev aktivt inn og forsøkte å Øke procuks j on en og stie rimeig fisk ti rådighet for befokningen. SOYP be grunnagt i, men har først i den senere tid oppnådd sin nåværende innfytese, ea større regjeringsbevigninger be ytet med henbikk på utvidese av ferskfiskprocuksjonen i Uruguay. Det be agt et omfattende program, som omfattet oppføringen av hermetikkfabrikker, hurtigfrysingsanegg, anskaffese av fartøyer, utstyr og transportmider, fietanegg og nødvendig maskineri for fiskens behanding. Ennvicere hm: SOYP et forskningsprogram av teknoogisk og bioogisk art. Den uruguyanske fiskerinær.ing er avgjort av iten betydning. Fisk bir sedvanig betraktet som annen kasses mat, mens kjøtt regnes som en dagig nødvendighet. Fra 8 ti nå har en i Uruguay konsumert ca. 700 fersk fisk pr. år. Mengden av den av SO YP fremskaffete fisk har vært i stadig stigning siden, men samtidig har eet gått tibake med private fisket es fangster. Både SOYP og de private virksomheter skaffer markeder for detajfiskeanceen, som er statsuncerstøttet. I Coombia tar fere private firmaer seg av saget av fisk, som kjøpes direkte fra de enkete fiskere, som hovedsakeig fisker i områdene ved Baranquia, Cartagena og Santa \tiarta. Ferskfisk bir trans portert ti Bogota av det coombiske fyseskap. A vstancen fra kysten ti hovedstaden er 00 mies. Incustria Coombiana de Pesca \!Iaritima S. A. eer ICOPESCA spier imidertid en betydeig større roe. Det er en regj eringsbeskyttet organisasjon, som beskj eftiger seg med fiske og hande med fiskeprodukter. ICOPESCA er for tiden beskjeftiget med utvikingen av coombisk fiske angs begge kyster og har nyig med henbikk herpå underskrevet kontrakt med et svensk konsern angående anskaffese av moderne båter og utstyr og oppførese av hermetikkfabrikker både på Stiehavskysten og den karibiske kyst. Dette synes å danne innedningen ti viktige fremskritt etter Curriepariens retningsinjer. Denne pan be ti ptt initiativ av den internasjonae bank for gjenoppbygging, og hir satt i verk av den coombiske regjering. Punkt : Privat initiativ med regj eringsinnfytese: Dette er regeen i Venezueas og Chies fiskerier. I det førstnevnte and har fere avdeinger innenfor statsstyresen sammen med Servicio de Pesquerias (andbruksministeriet) spiet en viktig roe ved utvikingen av fiskeriene. Corporation Venezoana de Formente har hatt store summer i motoriseringen av fiskefåten. Dernest har en Banco Agrocoa y Pecuario, som gir ån ti individuee fiskere. Ytterigere finnes eet en sammensutning som arbeider med et utvidet program for fortsatt mocerisering av fiskefåten og for å forsøke fiskeprocuksj onen og forbruket. Panen om motorisering av fiskefåten be opprinneig fattet av andbruksdepartementet. I mange år har den chienske regjering forsøkt å utvike fisket i befokningens interesse. Dette kuiminerte i det program, som be fremagt av Corporacion Chiena Fomento, som be startet i med henbikk på utvikingen av fiskerinæringen og Økning av produksjonen. Institusjonen har innskutt 00 mi. pesos hovedsakeig som ån ti individuee fiskere, ti skipsverfter, ti tivirkningsanegg og fabrikker, ti.fryseanegg, ti dannesen av Compania Pesquera Arauco, utvidede ånebeøp ti hermetikkfabrikker, som for eks. ti Sociecac Industria Chiena de Pesca og ti finansiering av undersøkeser utført av De Forente Staters fiskeriavdeing i chienske farvann i.. Private foretakender: I Øpet av de siste 0 år har eet vært en synbar fremgang i fiskerinæringene i Mexico og Peru. Fiskeindustrien i Mexico samer seg hovedsakeig om en de av havnene i den mexikanske guf. Den viktigste havn er Vera Cruz med Mexico City, som eet største marked. Mange fiskepasser utfor den mexicanske Stiebavskyst er bare av oka betydning. Fangstene tørres eer sates for forsendese ti innancsmarkedene. En gradvis utviking har siden 0 foregått i det mexicanske fiske på havet ved Lov.rer Caifornia og i Cortesbukten. Den nye industri er hovedsakeig basert på fiske etter reker, havbras og haiarter. Det er bitt anagt fere nye fryseanegg, iksom eet er bitt oppbygget en fiskefåte, som for tiden består av 0 tråere. Samtidig er eet bitt sørget for mange praktiske anegg, som båtbyggerier, reparasjonsverksteder, bunkersstasjoner osv. Det er bygget en hermetikkfabrikk for pakning av»abeoner<<, sardiner og makre. Denne igger ved Ensefiaca, Lmver Caif. Ti tross for eet utvidede mexicanske fiske er hjemmemarkedet ennå ikke særig utviket, og det er sikkert at mange fiskearter, som er ganske biige og finnes i store mengder ved den mexicanske kyst ikke bir tinærmesesvis utnyttet i forhod ti mengden. Resutatet er at fisk, som burde vært biig, nå må betaes med toppriser. StØrje og reker, Mexicos største fiske og annen uksusfisk som»abeoner<< anguster og ign. brukes vesentig ti eksport. De Forente Staters fiskefartøyer fiske utfor den mexicanske Stiehavskyst på særskite fiskeritiateser. Fart0yer iniwegistrert i Kai:fornia med hjemsteder i San Diego og San Pedro everer hovedparten av de størjefangster og andre fangster som egentig tas i mexicanske farvann. I de senere år har en oppdaget nye fiskefet for reker og annen fisk i farvannene ved Campeche og Tehuantepecbukten. En de mexicanske fartøyer med fryseanegg, noen med kjøeinnretninger og andre som benytter seg av is er bitt tatt i bruk og nye tisvarende anegg på and i disse omri'tcer er bitt opprettet. Den peruanske f.iskeproduksj on er nestfn ticobet i ticsromme t. De aminneigste fisk=sorter er bonito, 8

9 makre,»crum<<, hav bras, størje og sverdfisk. Utvidesene innen den peruanske.fiskerinæring skydes mest oppbyggingen av en hermetid<:incustri, hvorav de første fabrikker be opprettet i. For tiden finnes eet fabrikker i Peru, som er fut beskjeftiget med hermetisering av bonito og størje. Det oppyses a~t 7 av disse fabr.ikker kan produsere 000 eer fere kasser (a 8 esker a 8 oz.) pr. 8 timer. Etter er andre anegg bitt oppført og tatt i bruk. Nyig opprettet eet peruanske andbruksministerium i Caao et teknisk.instiutt for fiskeriene med formå å utvike og etterprøve metoder for tivirkning og preservering av fisk. Et annet skritt be nyig tatt av den peruanske regjering, ea den godkjente et program for utviking av fisket i foder og innsjøer. Ti dette formå be eet oppført en fiskeoppcretningsanstat i Santa Euaia. For tiden er Bras.is fangst størst bant de sydamerikanske ands. Fangsten av sat og ferskvannsfisk utgjorde i ca. 0. :Mens fiskeindustrien uteukkende er basert på privat drift og okat forbruk støttes den imidertid av stasstyrdsen ~gjennom en avdeing for jakt og fiskeri. Denne avdeing beskjeftiger seg med fiskernes sunnhetstistand, sørger for undervisning for dem og deres barn og reguerer administrasjonen av fiskemarkedene i Rio de Janeiro og andre steder. I Arge,ntina er næringens stiing noe anneredes. Her arbe.icer de private foretakender side om side med den regj eringsbeskyttece Fata Mer can te de Estado, som har en særskit fiskeriavdeing og fere tråere, som fisker på gruntvannsomr.ådet utfor Argentina. Fangstene bringes ti kjøeaneggene i Buenos Aires og fordees ti byens mange fiskemarkeder. (Artikke av B. F. OsorioTafa i FAO Fisheries Buetin maijuni ). Nederands Fiskerier i. De nederandske.fiskerier viste i et gunstig resutat sammenignet med de to foregående år. Men sammenigner man eet gode fiskeår 8 var den iandbrakte fiskemengde praktisk tat den samme, mens verdiutbyttet var ca., mi. gyden avere. Den totae iandbrakte fangst utgjorde i 7 00 ti en verdi av 8, mi. gyden mot 07 ti en verdi av 7, mi. gyden i 0. Av de enkete kategoder be eet i iancbrakt 8 fers!? sid ti en verdi av, mi. gyden mot ti en verdi av 7, mi. gyden året før, 8 sat sid ti en verdi av, mi. gyden mot 7 0 ti en verdi av, mi. gyden året før, 07»rnndfu:!? (torsk, koje, sei, hvitting etc.) ti en verdi av, mi. gyden mot 7 ti verdi av 7, mi. gyden året før, 0 7»fafis!?<< (fyndre, kveite etc.) ti en verdi av,7 mi. gyden mot 0 8 ti en verdi av, mi. gyden, 0, mahe ti en verdi av, mi. gyden mot ti en verdi av,8 mi. gyden året før, 78 scje og krepsd:;w ti en verdi av, mi. gyden mot 7 ti en verdi av 7, mi. gyden året før, 77 fe's!?vannsfisc ti en verdi av 8,7 mi. gyden mot 7 ti en verdi av 8, mi. gyden året før og sutteig 0 småfisk etc. :!?!?e egnet for mennesceføde ti en verdi av, mi. gyden mot 7 ti en verdi av,0 mi. gyden året før. Sidefisket var i som vanig eet betydeigste av de nederandske fiskerier,.idet eet samede iandbrakte kvan Fisk brakt i and ti. apri. Fiskesort Mengde.Torsk o Hyse... 0 Sei... 7 Brosme RS Kveite Båkveite.. Fyndre Uer... Steinbit.. 8 I at 00 Nr. 7 apri Finnmark i tiden. januar Anvendese Fersk og Fiet /Satet/Hengt/Fiskefro~c mc ) O Utvunnet damptran: 0 h, rogn 0 h, herav satet, iset 8. )Herav ti rotskjær. tum fersk og satet sid (satet i sj Øe.n) utgjorde 8 ti en verdi av, ni. gyden, hviket er 8, prosent av den iancbrakte mengde og, prosent av verdiutbyttet. Det viser seg at verdiutbyt,tet av siden er gått jevnt tibake i de senere år i forhod ti verdiutbyttet av d~n samede fangst. I 8 utgjorde det såedes ennå pst., i, pst. og i 0,7 pst. Dette skydes dog ikke ::tt verdiutbyttet for siden er sunket, men at det ikke er steget i samme grad som verdi utbyttet av andre fiskesorter. I tiegg ti den fisk som i be iancbrakt i nederandske havner be eet av nederandske.fiskebåter i britiske havner iancbrakt ca. 00 fisk ti en verdi av,7 mi. gyden mot ca. 00 ti en verdi av 0,7 mi. gyden året før. Svensk fiskerioversi kt. I sin fiskerioversikt i badets utgave for. mars skriver»svenska Vastkustfiskaren«at tigangen på fisk, da særskit rundfisk har Øket betydeig i de siste uker. Dette skydes at fere båter, som tidigere drev tråfiske etter sid nå er gått over ti trå eer snurrevadfiske etter fisk. Enkete dager 'har tif>rsene vært så store at prisene ved fiskeauksj anene er bitt presset ned ti minimumsnivået. Den forhøyese som be for~tatt med minimumsprisene for en tid siden var atfor knapp i forhod ti de Økete utgifter i fisket, hviket kommer tydeig ti syne på dager hvor tifør s ene bir større enn vanig. Det er fremdees en de tråag, som driver sidefiske. Noen av de båtag som har detatt i fytetråfisket etter sid utfor norskekysten har gjort ganske gode fangster. Et sådant ag hj emmehørence i FotØ ever.te ikke mindre enn 00 kasser sid i Aberdeen etter en enket fisketur. Dette er eet eneste svenske båtaget som har evert sid i Storbritannia i. Prisene be.imidertid atfor ave, da man var så uhedig å komme inn samtidig med at tigangen pi't sid fra andets eget fiske var stor. De feste av sicetråerne har iancbrakt sine fangster i danske havner den senere tid. Visse dager har etterspørseen vært god med bedre priser som resutat, men en viss usikkerhet har preget markedet også der. 87

10 Nr., 7. apri Iandbrakt fisk ti Troms ø tiden. januar for meomtiden en ØstersjØtur. Av ves.tkysthåter hadde. mars. Fiskesort Fiet Satet,Hengt Fiske~H~~de Iset Anvendese Meng me mebk Torsk Sei Brosme... 0 Hyse... O Kveite... Gufyndre Smørfyndre Uer..... Steinbit.. Makr.størje Annen... 7 Reker... 8 I at 8 0 h ever. h rogn, hvorav iset 7, hermetisert. Iandbrakt fisk ti Må ø y og omegn i tiden. januar. mars. Fiskesort Mengde Anvendese Iset Satet! He.rmeJHengt Fiskehkk me tenn Torsk Sei : 70 0 Lange... Brm:me... Hyse Kveite... Gufyndre Skate Annen fisk. Størje... Håbrand... 0 Pigghå Hummer... Reker... Krabbe.... I at ~ Bunntråerne har fått fangster av større sid på Hasebanken i visse tifeer, men i aminneighet har det dreiet seg om nindre sorteringer, som eet har vært vanskeig ii pasere på fersksidmarkedet. I ikhet med andre.år har vestkystfiskerne gått inn for torskefiske.i ØstersjØen. Vestkystfiskerne har suttet avtae om everanse ti ØstTyskand av 000 hodekappet torsk fra Øs.tersjØfarvann, som ska everes i Øpet av Y åren og forsommeren. Eksportcetaj ene er bitt ordnet gjennom avtae meom Vås.tkustfisk og Sydkustfisk, hviken forening har påtatt seg å besørge astningen m. n. Interessen for ØstersjØfiske har Øket bant vestkystfiskerne i takt med s.icefiskets avtagende tendenser. Mange fiskere finner eet for tidig å ta.fatt med NordsjØfisket og tar der 88 0 stykker i midten av mars anmedt sin detakese i torskefisket i ØstersjØen. Fangstene har vært. middemådige, men i aminneighet har det yktes båtagene å iandbri.ngc den.fastsatte fangstrasjon. Enkete dager har tiførseen av vårsid fra skjærgården nord for GØteborg ti fiskeauksjonen i samme by vært rikeige. Siden har vært av merkeig fin kvaitet. Brisingfisket opphører nå av seg sev. De i de siste uker iandbrakte fangster har det nesten vær.t uråd å finne avsetning for på ferskmarkedet og hermetigkfabrikkene har forengst suttet å kjøpe. Det har.foregått eksport i mindre utstrekning, men ikke i den grad at eet Ønner seg å fortsette iisket. En de av de bohusenske reketråere detar fortsatt i rekefisket ved den norske syd og sycvestkyst. I aminneighet er fangstene middemådige, men betydeig bedre enn de som fås utenfor egen kyst. O vers i k t, forts. fra s. 80. JJakre: Fra Kristiansand S medes det.at de første drivere va r ute etter makreen natt ti. apd. T.i Kristiansand S kom det fartøyer ned tis. kg og ti Egersund et fartøy med kg. J åb rann.nseet: I <beretningsperioden. ma rs. apri er det bitt iandbrakt håbrannfangster.på tis kg, derav fangster på 0 00 og 8000 (Jg. Rekefisket: Skagerakkysten hadde i uken pr.. apri r ekefangster på tis. 000 :kog og i uken.pr.. apri på 000 kg. I :samme tids rom hadde Rogaand henhodsvis og 000 'kg. MØre og Romsda hadde 00 kg.i uken ti. apri. Hummerfisket er b~gynt i Rogaand, men fangstutbyttet har foreøpig i(ke vært nevneverdig. Vintersidfisket: Snurpefi.sket i fa rv.annene på beg,ge sider av Stadandet og ved Bremanger fo.rtsatte fremover ti. apri da det var oppfisket tis. 88 h vårs.ic.mot 80 7 h ved vår s idfiskets sutt i. Det samede utbytte av v.intersi,d blir hermed 8 h mot 8 h.i fjor. I år er det anvendt ti fersk eks:por;t 80 h, ti sating 80 0 h, ti hermet,ikjk 8 08 h, ti sidoje og md 00, ti agn 0 80 og.ti fersk innenandshruk 7 h mot i fjor henhodsvis : Av

11 Nr., 7. apri F e skfiskruten Nord og VestNorge ti Grimsby Fryse og kjøeskip TRON O HEIM NOBDOLJE NORDNORSK OLJESELSKAP OG FISKEME.LINDUSTRI A/S TROMSØ Teegr.adr.: "NORDOLJE" Sentrabord 8 PRODUSENTER OG EKSPORTØRER A V: MEDISIN, VETERINÆR OG INDUSTRI TRAN SILDE OG FISKEMEL SILD OLJE SELOLJE VITAMINOLJER F eitsidfis{ernes Sagsag Teegramadresse : Sidkontoret Hovedkontor: Hovedkontor: TRONDHEIM HARSTAD Teefoner: Teefoner: Direktør Nyborg Direkte ri{steefoninje... 7 Kontorsjef Hamre... 0 Nyhetstjenesten Sagbavdeing Kontorsjef H. Kvernheim Kontorsjef Hamre privat Direktør Nyborg personig Direktør Nyborg privat.... H. Kvernheim privat..... Distriktskontorer : Åesund, Mode, Kristiansund N., Rørvik, Sandnessjøen, Øksfjord. Sunnmøre og Romsda Fiskesasag HovGdkontor: Aaesund Avd.kontorer: Mode, Fosnavåg Tiitsmenn: Bud, Bjørnsund, Ona Teegramadresse : <<Bankfisk» Teefoner: 8 8 Laks= & Vidtcentraen Evegt., Oso Teegr.adr.: «Røkeaks)> Tf.:, 80, 7,, privat 8 7 Kjøper aks og ae sorter fisk Eksport Hummer Import Verdien av utførseen av fisk og fiskeprodukter, hvafangst og andre produkter av fangst i februar og Fisk og fiskeprodukter Sid og fisk.... Hermetikk.... Dyriske frstoffer, unntatt hvakjøttme.... Sjødyrever, unntatt hva., Rå sidoje.... Tran i at.... Poymisert og raffinert sjødyroje ti matbruk (også hva og se).... Sjødyroje, annen.... Maeroje av sjødyroje.... Sufonert sjødyroje.... Fiskeim.... Rogn, satet.... Meke, siderisp o. a. prod. Hvafangst: januarfebruar. I at Hva og kobbekjøtt... H vakjøttme.... Hvaever...,.... Hva, sperm. og bottenoseoje. rå.... Produkter av sperm og botenoseoje IIerdet fett.... Degras.... IIvabarder.... A n d r e p r o d. a v fangst: I at Seoje, rå.... Skinn av se, kobbe og kappmyss...,.... Huder av hvaross og hvitfisk I at Februar Verdi 000 kr Januarfebruar Verdi 000 kr årets fangstmengde er 0 h fisket med snurpenot (å fjor ), h ( 887 h) fisket Ded garn og 0 h ( h) fisket med a;ndnot. Fet sid og småsidfisket: Det foregi'<ik en de fiske i NordNorge i uken som endte. apri. I uken som endte. apri a brukene opp for å &;å hjen ti påske, men de:t er a sannsynighet for at driften vi bi fut gjenopptatt. I uken pr.. apri be det i Troms fi sket 800 h smås,ic, hvorav på Kåfjord, Lyngen 00 og Storfjo.rd, Lyngen 7 00 h. Des~suten b,e det fisket 00 h i Kvenangen og 00 h i N ordr eisa. I Finnmark var ukefangsten 0 h.. som be fisket forskjeige steder i Ata. Loddefisket: I uken ti. apri be det ved Honningsvåg opptatt 00 og ved VadsØ 00 h odde ti me. 8

12 .o. \() o fisk Fe~k fisk i at Stat.nr O 8 O 8 O Frossen a<s Frossen annen fisk O Tørrfisk i at Fersk fyndre Stat.nr Kippfisk i at Stat.nr. Stat.nr _U... ; S) 'O... 0 U \) Norges utførse av fiskeprodukter for. desember og fra. januar ti. mars og uken som endte. mars. Fersk f Ffe~k t b~~~:g Frossen Frossen Frossen Frossen j:rossent ~::: sid i at vå~id Storsid fetsid or wgs og små sid i at vårsid sto~id fetsid o ~ndgs og s sid s småsid Fe~k Fe~k / Fersk Fe~k Fe~k / Fe~k torsk ange sei hyse makre kveite,,, ~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~~~~,~~,~~,~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. 0, / ! _ siS *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utføresen uketaene ikke atid stemme med taene for ~i at«. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. Frossen Rund Rund Frossen Rund! ~ro~sen to~ke frossen Fr?~sen frossen hyse frossen Frossen Annen fe~k ~~~~~~~ Stat.nr. fisktat~~ seifiet ~~~~makre!~7 8 ~ ~ 8 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 0 :~ i _ ! Fe~k Fe~k Fe~k Fe~k Fersk Fe~k Fe~k å brosme pigghå håbrand aks Steinbit rogn Fe~k Fe~k Fe~k t:n Andre.... Hammerfest..... Vardø.... Svovær.... Tromsø.... Bodø.... Trondheim.... Åesund:.... Mode.... Forø.... Måøy.... Kristiansund N.. Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Stavanger.... Oso.... Egersund.... Fredrikstad.... Kristiansand S.. I at.~ I uke~ I at.~ I uken*).. Andre.... Vardø.... Tromsø.... Hammerfest..... Bodø.... Mode.... Trondheim.... Svovær.... Forø.... Aesund.... :Ly.Iåøy.... Kopervik.... Bergen.... Kristiansund N.. Haugesund.... Stavanger.... Egersund.... Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. TOLLSTEDER TOLLSTEDER

13 z ::" _OI :J ~ S g_ ~ TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... }\åøy Aesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... Iat~ I uken*).. TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger..... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... }\åøy.... Aesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... Iat~ uke~ Satet sid i at Satet Satet Satet Satet Satet Satet Sat t Krydderi Satet vårsid Storsid fetsid skjærsid No~dsjø is~ds b re ~dder satet fisk sid sid ns mg sid brising i at Satet rogn R:Jft IHummer Reker Andre skadyr i at Fiskeme Sideme! (Herund. ~Tangme tørrfiskme),,,,,,,, Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. 7 a s 7 0 7n Stat.nr Stat.nr Stat.nr H Stat.nr \ \ ~ rå Hermetikk. ' Råmedi Bank Brun H" Annet) Damp medisin Andre forstoffer tran sintran tran _ ;; ( tran atran Kveite rå sperma og raff. tran fett m. v. syr~r. im Guano) skinn og an oje m.v. settoje sjødyr grakse og 0 em kappm. Stat.nr. Stat.nr. oje ~r ' Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr _ Stat.nr. Stat.nr. 7 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. o Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr n n " ~ n < 8 O kg tom \ 7 ' ~ 8 7 v so w 8 ~.s ~. _: ) Av stat. nr. 0 benme er bare hvabenme tatt med. ) Av stat. nr. er bare hvakjøttekstrakt tatt med. = =. ~~zsugg=8!=y.s= "' _," ~

14 Nr., 7. apri, " " Med radioteefon ombord har en atid kontakt med and og båter!.j~ ~~=~dsfanda ~d~~~~.::::::~~~ # ~ ~~ ~~ SKIPSRADIO =~~.. :: ~ :=;:::..... ~=::::..,... ==~.._.;r Standard i!~fou øg Ka/;~/fn/;rik A;S ~:; ~ POSTBOKS 7 OSLO TELEFON 88 0 ~

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. oktober 1952

Fiskerioversikt for uken som endte 18. oktober 1952 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 23. oktober 1952 Nr. 42 A bonn em e nt 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer