Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver"

Transkript

1 Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver

2 Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger

3

4 Roeavkaring Kommunestyret/Bystyret Innstie Poitisk nivå - offentig Formannskapet Tiretteegge / gi råd Administrasjonssjefen Adm. nivå internt?

5 Budsjett/regnskap - kommune Driftsbudsjett/ regnskap: Investeringsbudsjett/ regnskap: Løpende inntekter Investeringsinntekter Løpende utgifter Investeringsutgifter Resutat Resutat Baanse en oversikt over eiendeer, egenkapita og gjed Økonomipan

6 Regnskapets måsettinger Besutningstaking Kontro

7 Finansiet orientert regnskapssystem Umiddebar innbetaing Senere innbetaing Senere ubetaing Umiddebar utbetaing Inntekter Utgifter Lønnsomhetsinntekt Ikke ønnsomhetsinntekt Ikke kostnader Kostnad

8 Styringsprobemet i privat og offentig sektor - Institusjonet - (Kide: Monsen, 2009)

9 Styringsprobemet i privat og offentig sektor - Økonomisk - Forretningsvirksomhet Forvatningsvirksomhet Kostnad Produkt Sag Inntekt Profitt Inntekt Prioritering Utgift Produkt Veferdseffekt

10

11 Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Pensjonspremie Pensjonskostnad Utgiften Kostnaden Premieavvik Inntekte n

12 Det kreves overskuddsikviditet Personig budsjett Dan Lorentzen: Personig regnskap Dan Lorentzen: Inntekt ,00 Huseie ,00 Strøm ,00 Biutgifter ,00 Mat ,00 Kær ,00 Pensjonskostnad ,00 Andre utgifter ,00 Disp.ved mnd sutt - Inntekt ,00 Huseie ,00 Strøm ,00 Biutgifter ,00 Mat ,00 Kær ,00 Pensjonspremie (regning) ,00 Andre utgifter ,00 Disp.ved mnd sutt ,00 Hva hvis man ikke har da??????

13 Logisk brist?? Hvordan ska Dan få betat pensjonsregningen sin da han ikke har penger på bok? Ta opp angsiktig ån? Kassekreditt? Forhande med pensjonseverandør (Henstandsrente/Forsinkesesrente)? Annet forsag?

14 Økonomibestemmeser i ov og forskrift Roer Administrasjonens roe er å tiretteegge budsjett og økonomipangrunnaget i den form kommunestyret har bestemt. Adm.sjefen har ingen rett eer pikt ti å avgi en baansert innstiing i budsjett og økonomipan. Det er formannskapet som etter oven ska avgi sik innstiing. Regeverket er ikke ti hinder for at kommunestyret kan be adm.sjefen utarbeide et baansert forsag. Hvis adm.sjefen har utarbeidet forsag - kan fremmes som innstiing med form.skapets endringer. Da må det angis hvem som stemte for hvike endringer.

15 Økonomibestemmeser i ov og forskrift Roer Formannskapet kan avgi en det innstiing og det er ikke krav ti aminneig ferta for ett av forsagene. Men, ae framsatte forsag ska være fustendige, det vi si i baanse! Samtige forsag som er stemt over i formannskapet ska egges ut ti offentig ettersyn og ska framsties samet i ett dokument. Kommunestyret ska da votere over ae framsatte forsag fra formannskapet. Det er bundet andregangs votering meom de forsag som fikk fest stemmer. Budsjett og økonomipan vedtas med aminneig ferta.

16 Økonomibestemmeser i ov og forskrift Roer Kommunestyrets budsjettkompetanse - bestemme de økonomiske rammene og hvor mye som ska benyttes ti uike oppgaver/tjenester. Kan ikke deegeres! Kommunestyrets vedtak er bindende for underordnet organ. K-styret avgjør sev hvike fumakter underordnet organ ska ha ti ytterigere inndeing av tidet økonomisk ramme.

17 Økonomibestemmeser i ov og forskrift Økonomibestemmesene i ov og forskrift gir en rekke overordnede roeavkaringer knyttet ti økonomistyringen. Det be innført nye bestemmeser fra Hensiktene var; Nasjona styring av kommuneforvatningen kommune-sektoren står for en vesentig de av produksjonen, syssesettingen og etterspørseen i norsk økonomi Økonomisk internstyring - sikre en forsvarig økonomiforvatning og effektiv ressursutnyttese Ree demokratisk innfytese - sikring av ree demokratisk innfytese på økonomiske disposisjoner fra fokevagte og vegere

18 Økonomisk styring i offentig forvatning Kommuneovens formåsbestemmese: Legge forhodene ti rette for et funksjonsdyktig kommunat og fykeskommunat fokestyre, og for en rasjone og effektiv forvatning av de kommunae feesinteresser innenfor rammen av det nasjonae feesskap og med sikte på en bærekraftig utviking. Kommuneovgivningen: Fokus på bevigningsstyring (avvik meom budsjett og regnskap) Departementet har agt vekt på å utforme de nye økonomibestemmesene sik at må- og resutatstyring kan anvendes i kommunene og fykeskommunene

19 Økonomisk styring i offentig forvatning Mer rammepreget regeverk - Kommunene må mer aktivt toke ov- og forskriftsbestemmeser Regene fokuserer på overordnede forhod - Kommunestyrets virke - Ingen særskite reger om deegasjon av budsjettmyndighet Enkete forskrifter fjernet eer forenket - Økonomipanforskriften er fjernet - Forskrift om avdragstid og andre ånevikår be også fjernet

20 Økonomipan 44 Økonomipan 1. Kommunestyret ska en gang i året vedta en ruerende økonomipan. 2. Øk.panen ska omfatte minst de 4 neste budsjettår. 3. Øk.panen ska omfatte hee kommunens virksomhet og gi en reaistisk oversikt over sannsynige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i panperioden. Panen ska være satt opp på en oversiktig måte. 4. I øk.panen ska det for hvert enket år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. 5. Depaner/sektorpaner ska integreres i øk.panen og bruken av mider ska innarbeides.

21 Økonomipan 44 Økonomipan 6. Kommunestyret vedtar sev øk.panen og endringer i denne. Vedtak treffes på grunnag av innstiing fra formannskapet. 7. Innstiingen ti øk.pan, med de forsag ti vedtak som foreigger, ska egges ut ti offentig ettersyn i 14 dg. Dette gjeder ikeve ikke for innstiing vedrørende endringer i panen. 8. Øk.panen og endringer i denne oversendes dep. ti orientering (de. fykesmannen) Loven er uttømmende - ikke behov for forskrifter. Krav ti innhod og framstiing gitt direkte i oven.

22 Økonomipan Hensikt med øk.panegging Behov for å syniggjøre angsiktige konsekvenser av titak i årsbudsjettet. Kommunestyrets må og strategier de nærmeste år må komme ti uttrykk - basert på kommunepanen. Pansamordning - mindre panaging. Kommunepanens handingsprogram kan være identisk med økonomipanen. Må være kobing for å tifredsstie kravet om reaistisk økonomipanegging.

23 Økonomipan Krav som føger av ovteksten Reaismekravet gjeder gjennom året. Ved avvik i årsbudsjettet ska konsekvensjusteringer gjøres. Ingen formee krav ti hovedoversikter eer andre framstiinger og kommunestyret avgjør sev hvordan øk.panen ska presenteres. Rueres hvert år - kommunestyret avgjør sev nårtid og om den ska behandes samtidig med årsbudsjettet. Driftsresutatet hvert år ska være tistrekkeig ti å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger

24 Økonomipan Saksbehandingsreger Formannskapet innstier - kan være det innstiing. Ikke krav ti aminneig ferta for ett av forsagene. Ae framsatte forsag ska være fustendige. Hvis adm.sjefen har utarbeidet forsag - kan fremmes som innstiing med form.skapets endringer. Da må det angis hvem som stemte for hvike endringer. Samtige forsag som er stemt over i form.skapet ska egges ut ti offentig ettersyn og ska framsties samet i ett dokument.

25 Økonomipan Saksbehandingsreger Kommunen ska vurdere om 14 dg. off. ettersyn er nok. Dette av hensyn ti demokratiaspektet. Vurderingen kan ikke etterprøves. Ettersyn gjeder ikke konsekvensjusteringer. Votering over ae framsatte forsag fra form.skapet. Bundet andregangs votering meom de forsag som fikk fest stemmer. Aminneig ferta.

26 Årsbudsjettet 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret ska innen årets utgang vedta budsjett for kommende kaenderår. 2. Kommunestyret vedtar sev årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtak treffes på grunnag av innstiing fra formannskapet. 3. Innstiingen ti årsbudsjettet, med ae forsag ti vedtak som foreigger, egges ut ti offentig ettersyn minst i 14 dg. Dette gjeder ikeve ikke for innstiing vedrørende endringer i årsbudsjettet. 4. Vedtak om årsbudsjett, samt tihørende saksdokumenter over-sendes dep. ti orientering (de. fykesmannen)

27 Årsbudsjettet Årsbudsjettet ska : Legge ti rette for må- og rammestyring. I tiknytning ti den enkete bevigning ska kommunestyret angi må og premisser knyttet ti bruken av bevigningen. Settes opp i baanse. Årsbudsjettet kan : Fastsettes netto. Tipasses ansvarsstruktur. Innehode avsetninger ti bruk i senere budsjettår.

28 Årsbudsjettet Årsbudsjettets oppgaver Angi prioriteringer Informere innbyggerne Angi øk. fumakter Informere off. myndigheter Nytt i forhod ti tidigere ov: Automatisk ovighetskontro er erstattet av betinget ovighetskontro.

29 Årsbudsjettet 46 Årsbudsjettets innhod 1. Årsbudsjettet er en bindende pan for kommunens mider og anvendesen av disse i budsjettåret. I bevigninger ti formå kan det ikeve gjøres fradrag for tihørende inntekter(netto). Kravet om budsjetthjemme fravikes etter andre rettsige forpikteser. 2. Årsbudsjettet ska omfatte hee kommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet ska være reaistisk. Det ska fastsettes på grunnag av forventede inntekter og utgifter. 4. Årsbudsjettet ska være stit opp på en oversiktig måte. Kommunestyrets prioriteringer, samt de måsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, ska komme tydeig fram.

30 Årsbudsjettet 46 Årsbudsjettets innhod 5. Årsbudsjettet ska være inndet i en driftsde og en investeringsde. 6. Det ska budsjetteres med et driftsresutat som minst er tistrekkeig ti å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes mider ti senere bruk. 8. Departementet kan gi nærmere reger om årsbudsjettet. I disse regene kan det sties krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens samede virksomhet.

31 Årsbudsjettet 47 Årsbudsjettets bindende virkning 1. Kommunestyrets bevigninger i årsbudsjettet er bindene for underordnede organer. Dette gjeder ikke for utbetainger kommunen er rettsig forpiktet ti å foreta. 2. Skjer det endringer i året som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, ska adm.sjefen gi meding ti kommunestyret. 3. Får kommunestyret sik meding, ska det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjeder når det på annen måte gjøres kjent med forhod som kan bety vesentig svikt i inntekter eer vesentige økninger i utgifter i forhod ti budsjettet.

32 Forskrift om årsbudsjett noen definisjoner v Budsjettmyndighet Myndighet ti å vedta, herunder reguere årsbudsjettet både for inntekter og bevigninger. v Bruttobevigning Øvre ramme for utgifter/utbetainger/avsetninger ti formå uavhengig av inntekter/innbetainger som er direkte henførbar ti formået. v Nettobevigning Øvre ramme for utgifter/utbetainger/avsetninger ti formå etter fradrag for de inntekter/innbetainger som er direkte henførbar ti formået. v Disponeringsfumakt Myndighet ti å disponere bevigninger i budsjettet (anvisn.myndighet).

33 Forskrift om årsbudsjett Dersom kommunestyret sev ikke har bestemt noe annet er det adm.sjefen som har disponeringsfumakten. Denne kan begrenses ved at underordnet organ får fumakt ti å fordee bevigninger videre. Fordeingen av bevigningen setter da rammer for adm.sjefens disposisjonsfumakter. Kan fortsatt ikke deegeres ti andre i administrasjonen enn adm.sjefen. Adm.sjefen kan videredeegere disponeringsfumakten ti sine edere. På vegne av rådmannen kan disse da disponere mider innenfor sine ansvarsområder. Adm.sjefen kan når som hest inndra dette ansvaret. Kommunestyret kan kun ansvariggjøre adm.sjefen ved budsjettoverskrideser.

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto.

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto. ÅRSRAPPORT 05 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2005 4 Banene 2005 8 Pengefyten 2005 10 Hestesportens organisasjon 12 Utvikingen i spiemarkedet 14 Norsk Jockeykub 17 Det Norske Travseskap 18 Svensken

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 11.03.04 K-sak 10/04 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 2 1.1 BAKGRUNN 2 1.2 FORMÅL 2 1.3 GRUNNLAG 2 2 UTARBEIDELSE BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Økonomireglement... 2 1. Overordnede rammer... 2 2. Formål... 3 3. Handlingsprogram med årsbudsjett.... 3 3.1 Handlingsprogram med årsbudsjett... 3 3.2 Rådmannens ansvar... 3 3.3 Kommunestyrets

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Arkiv: 2011/48 Vedtatt Dyrøy kommunestyre sak 10/11 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål...

Detaljer