UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN"

Transkript

1 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It

2 Fiskerioversikt for uken som 7 oktober OKTOBER ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter, sefangst- og hvafangstprodukter jan.-aug Medinger fra Fiskeridirektøren.. 75 Nye fiskefartøyetr Foreøpige oppgaver over fisk og skadyr omsatt av Norges Råfiskag pr.. september Fiskernes årsinntekter i Når det gjeder dypvannsartene be andingene fra fisket uken som endte 7. oktober noe mindre enn i de nærmest foregående uker. Devis skydes dette mindre bra værforhod på okae om råder og devis forhodsmessig færre everinger. det peagiske fisket med ringnot var rnakreutbyttet betydeig. Fisk m.v. utenom sid, brising og øyepå. Finnnwrk: Uken ga andinger på tonn Hsk og 7,8 tonn reke mot 4 5 og,3 tonn uken før. Detakesen tate 574 fartøyer, hvorav 8 tråere, 5 motorfarkoster og 34 åpne båter med besetning på i ah 076 mann, hviket er 37 fartøyer og 36 færre besetningsmedemmer enn forrige uke. Av fangsten be 640,8 tonn tatt med trå, 97 5,9 tonn med not og garn, 698,3 tonn med ine og 67,9 tonn med snøre. Av de enkete fiskesorter be det andet: Torsk 45,3 tonn, hyse 574,3 tonn, sei 84,9 tonn, brosme,5 tonn, kveite,3 tonn,.fyndre 8,8 tonn, steinbi t 9, tonn, uer 39,5 tonn og båkveite 7, tonn. Av sei be det satet 794 og hengt 4 tonn. Ansvarig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse: Fiskeridirektoratet Postboks 85/ Bergen Teefon: (05) UTKOMMER HVER TORSDAG Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 698, eer på bankgirokonto 830/08/0474 Bergens Kreditbank eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen på Fiskets Gang er kr pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr pr. år. Øvrige utand kr pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Troms: Fiskeriinspektøren meder at ukens andinger i fykets kystkommuner beøp seg ti 7 8,5 tonn fisk og reke mot 648 tonn uken før. Fangsten var sammensatt av 0 tonn torsk, 38, tonn sei, 3 tonn brosme, 69 tonn hyse, 0,9 tonn kveite, 80,7 tonn båkveite, 6,9 tonn uer,, tonn steinbit og 4,7 tonn reke. Det be satet 808 og hengt 7 tonn sei. Andenes: To tråere mm fra Bjørnøyfetet med 70 og 84 tonn, mest båkveite. Det okae seigarnfiske er smått, og juk~safisket, som ga kg sei pr. snøre, var noe værhindret. LinebMer får 000/ 500 kg fi sk, mest hyse og garnbåter oppti 00 kg båkveite. Sør-Hegeand - SørTrøndeag: I uken som endte 30. september hadde dette område fiskeutbytte ink. skadyr på 7 35 tonn. Det be andet 46 tonn torsk, 4 tonn sei, 3 tonn yr, 9 tonn ange, tonn båange, 5 tonn brosme, 5 tonn hyse, tonn kveite, tonn rødspette, 3 tonn uer, tonn steinbit, tonn annen fisk, 0,5 tonn hummer, 7,6 tonn reke og 7 5,4 tonn krabbe. Levendefisk: Trondheim be denne uke tiført 5 tonn evende torsk. Hordafisk, Bergen, mottok fra Råfisdaget's distrikt tonn evende torsk og hadde tigang fra eget di strikt på 8 tonn evende småsei. Rogaand meder om O tonn evende mnsumfisk. 70 F. G. nr. 4,. oktober 973

3 andbra<t fisk i Finnmark i tiden. januar- 6. oktober 973. Anvendt ti --~---~~--~ Fiskesort Meng-, Ising og Her- Oppe : frysing - me- ma- c Sa Ren-.~--~-- ting ging tikk ing Rund Fiet. tonn tonn tonn j tonn tonn tonn tonn Skrei ! 67 Loddetorsk ss 577! Annen torsk Hyse Sei 5 734~ Brosme... : 4 -, 4 Kveite ~ Båkveite... 78! 78 _ Fyndre Uer Steinbit Reke Annen fisk I at ! 9 3! ! : 0 384~ Lever 3 90 h. «pr. 7/ / ; «pr. 9/ Rogn 085 h, hvorav 4 h satet og 786 h fersk. 3 Damptran 3 54 h. 4 Herav 89 tonn rotsjær andbrakt fisk i Troms i tiden. januar- 6. oktober 973. Anvendt ti Fiskesort,Meng-, Ising ~g Her-~ ----~-i de f Sa- Hen- Dyre R -- _ry~~ng_, ting ging J ~e- for und Fiet ttkk. tonn tonn Jtonn tonn tonn tonn tonn Skre : , 687 Annen torsk Sei Lange B rosme Hyse !', _ 65 - Kveite..... Båkveite Fyndre.... Uer Steinbit , Annen...!' _ Reke... ~8 598 = I at, , 0 799: «pr. 7/0-7: 7 635; j «pr. 9/ J J 5 Tran h. Rogn 8 36 h, hvorav sukkersatet 5 04 h. fersk 67 h og dyrefor 70 h. Møre og Romsda: N-ordmøre hadde i uken som endte 30. september andinger på i at 655 tonn fisk og skadyr) nemig 4 tonn tor-sk, 9 tonn sei, 4 tonn yr, 36 tonn ange, tonn båange, 97 tonn brosme, 5 tonn hyse, tonn kvei,te, tonn rødspette, 5 tonn uer, tonn skate, tonn annen fisk, 3,9 tonn grønandsreke og 45,7 tonn krabbe. I uken ti 7. oktober var det okae seifiske ite, det be ås satt 5 tonn og håvet O tonn. En inebå!t kom inn med 40 tonn brosme og ange. Sunnmøre og ROJnsda: Det medes om andinger fra kyst og vanige bankområder på 579, tonn, hvorav 4 tonn torsk, 3 tonn sei, 74 tonn ange, 45 tonn båange, tonn brosme, tonn hyse, 4,3 tonn kveite, tonn fyndre,,5 tonn hå,,3 tonn skate, 9 tonn krabbe og tonn diverse fisk andet 8 tonn fisk og skadyr, hvorav 6 tonn tor-sk, 45 tonn sei, 5 tonn ange, 50 tonn båange, 3 tonn brosme, 3 tonn hyse, 4 tonn yr, 5 tonn pigghå, tonn diverse fisk og 8 tonn krabbe. --J or da and: Ukeutbytte be 8 tonn evende småsei, O tonn s øyet fisk av vanige sorter, 5 tonn okafanget pigg'hå og 88 kg krabbe. Rogaand: Her hadde man av evende konsumfisk 0 tonn, søyet 70 tonn samt 0 tonn pigghå, ennvidere 5 tonn å. Swgerakhysten: Av fisk hadde man her 55 tonn og derti 9 tonn å, som be ever't ti en dansk kvase. Fjerne farvann: En fryseritråer everte i uken ti 30. september 3,9 tonn fr-ussen reke fra Grønandsfe-tet i Kristiansund. Osofjorden: Fjordfisk hadde fiskemot>tak på 5 tonn, dessuten 70 kasser forfisk a 0 kg. Sogn og Fjordane: Det var denne uke ingen tigang på hå fra bankene, bare oka hå. I at be det Joviakrefishet: Det foregikk godt snurpefiske i "t-jordsjøen sør for 60. breddegrad denne uke. Det F. G. nr. 4,. oktober 973 7

4 Fisk brakt i and i Vesteråen- Nord-Hegeand tiden Fisk brakt i and i Sør-Hegeand- Sør-Trøndeag. januar -. september 973. i tiden. januar - 9. september 973. Uken /9 I at pr. 5/9 I at pr. 9 I at pr. 3/9 97 Anvendt ti Mengde Sa- Heng" Fersk Fryst ting ing tonn tonn tonn tonn tonn ! 564, 606 ' ! Opp- ma- ing Hermetikk tonn tonn I føge oppgaver rra Råfiskaget, Svovær. Dessuten av sjøtivirket fisk: pr. 5/9-7 tonn satfisk, 300 tonn tørrfisk. pr. /9-7 tonn satfisk, 3 tonn tørrfisk. pr. /9-64 tonn reke, 3 tonn krabbe. be av industrihsk tatt h, hviket bringer utnyttdsen av inneværende kvote gjedende fra 7. sept. opp i h = tonn. K VO'ten på tonn er dermed overskredet. Ti bedre formå be det andet 896 tonn snurpefisk og 3 tonn dorgemakre. Fiskesort Mengde tonn T orsk 359 s ei L yr.. 96 L ange B åange B rosne... 7 H yse. 49 :E(veite R ødspette... 9 M arefyndre... 3 u er. 09 s teinbit... 5 s kate og rokke. 3 H åbrann... - p igghå... 5 R eke. 93 Krabbe Annen fisk..., 50 Anvendt ti Ising Her- Fiske- Sa- Hen- me og og. fry- metindyre- smg ging tikk for tonn tonn tonn tonn tonn I at ! «30/ : 8 305! «/o i \. 8 : I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. Lever 53 h, rogn 00 h. 3 Herav 46 tonn evende sei. Skadyr: Reke: Denne uke hadde Fjordfisk 4,5 tonn kokte og tonn rå reke, Skagerakfisk 0 og 7 tonn og Rogaand Fiskesasag 3 tonn kokte. Ennvidere meder Troms om 4,7 tonn reke i uken og Finnmark om 7,8 tonn. Foregående uke (pr. 30/9) hadde området Sør-Hegeand-Sør-Trøndeag 7,6 tonn reke og Nordmøre 3,9 tonn Grønandsreke. Krabbe: Foregående uke hadde Sør-Hegeand - Sør-Trøndeag 7 5,4 tonn krabbe, hvorav ti hermetikk 49,5 tonn og Nordmøre 45,7 tonn, hvorav 45 tonn ti hermetikk. Denne uke meder Sunnmøre og Romsda O'm 9 tonn krabbe ti hermetikk, Sogn og Fjordane om 8 tonn og Hordaand om, tonn. Hordaand har nå i at 09,7 tonn. og Hegeand 5 h, de to si,stnevnte i gruppe og mindre sorteringer. Distriktet Buhomsråsa-:Stad neder om 63 h feitsid, hvorav satet 36 og sogt fe'sk innenands 7 h. Sør for Stad be det tatt 7 h feitsid, hvorav satet 6 og 'Sogt innenands ti konsum 66 h. Fjordsid. Det be tatt 5 tonn i Fjurdfisks og 70 tonn i SkageraksHsks distrikt denne uke. Av disse tonn be 6 ~tonn iset for eksport, 30 tonn satet og 85 tonn sogt ti ferskbruk innenands. Siden i Fjordfisks dis,trikt beskrives s,om banding-svare og be benyttet innenands. Sid, brising og øyepå. Feitsid og småsid: I Troms på Kvefjord be det denne uke tatt 5 h fdtsid, gruppe på garn. Nm dand hadde på Tysfjord 4 h gruppe, Steigen 49 h Brising: Nord for Stad hadde man 0 skjepper storbrising, som be krydret. Sør for Stad be det tatt opp skj epper, hvorav iset for eksport 499 'skjepper, evert ti ansjos 3 74 skjepper og ti hermetikk 0 80 skjepper. 7 F. G. nr. 4,. oktober 973

5 Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden. januar-9. september 973. Fiskesort Skrei Annen torsk... Sei.. Lyr.. Lange o Båange o o. Brosme... Hyse. Båkveite... Kveite... Rødspette..,.. Marefyndre... Å.. ' Uer. Steinbit... Skate og rokke. Håbrann... Pigghå... Makrestørje.. Annen fisk... Hummer... Reke Krabbe... I at., Herav: Nordmøre... Sunnmøre og Romsda... I at 30/9 97 «/0 97 Anvendt ti M d Ising Her- Fiskeeng e Sa- Hen- me og og.fry- meting ging dyresmg tikk for tonn tonn tonn tonn tonn tonn ' O ' 73, ) ooo j4o 47j o 339:45 39: 596 i -8-3_6, 4_8 t=isk brakt i and i Sogn og t=jordane i tiden. januar-6. oktober 973. Fiskesort T orsk... Sei... Lyr... Lange... B B H u Å F B s åange... rosme... yse... er... (veite... yndre... ' åkveite... ka te.... Pigghå... L ysing... K omue... Steinbit... M akrestørje H R An ummer... eke.... (rabbe... - nen fisk. Anvendt ti Meng-~ Idng og Sa- Hengde frysing tonn Rund Fiet ting ing tonn tonn tonn tonn Her- Fiskemetikk me tonn tonn I at... j7 4jo ! «pr. 7/ j 760j «pr. 9/ Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. In the jjeagic section good nackere fishing took jjdace in the North Sea south of the 60 th atitude. Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Roms- Sonw hectoitres were anded for fishmea da Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten fj'roduction and about for 000 tons for hetter jntrmed 0%. Lever 83 h. 3 Herav 39 tonn satfisk o: 900 tonn råfisk. 4 Herav 49 tonn satfisk :J: 888 tonn råfisk. 5 Tran fjases. 699 h. Rogn 3 h, herav ti hermetikk 36 h. 6 Herav tivirket tonn som ryggsei på Nordmøre. 7 Herav 7 60 tonn ti fiet. Øyejå: Utbyttene denne uke sør og nord for Stad be 40 8 og h, at ti me og oje. Summary. sevsagt..... DYPFRYST MAT FRA DET GODE MATHUS The andings of denzersa sjjecies were of satisfying jjrojjortions aso in the week ending October the 7th, but a together somewhat ighter than in recent weeks. Veg fra FINDUS store utvag F. G. nr. 4.. oktober

6 Fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre uken 30J9-6j0 og pr. 6j0 973 Brukt ti I uken I at Fersk, ising Fry<ing Sating Herme-~ Dyre- og Eksport Innen). Konsum Agn Feitsidfiskernes Sagsag, H H H H H H Harstadkontoret (Grense ] akobsev - Buhomsråsa) Feitsid.. Småsid Me og tikk fiskefor oje H H H H = Lodde Øyepå.. Poartorsk Komue I at Feitsidfiskernes Sagsag, Trondheims kontoret. (Buhomsråsa-Stad) Nordsjøsid.... Feitsid.. Småsid. Øyepå.. Tobis... Komue. I at... Noregs Sidesasag (Sør for Stad) Nordsjøsid... Feitsid.. Småsid.... Øyepå.. Lodde... To bis Komue. I at... N ordsjøsid.... Feitsid.. Småsid. Vintersid.... Isandssid.... Fjordsid. Sid i at,»» pr. 7 f , ~ 3 8~ 5 596: : , ! = ' Lodde Øyepå Tobis Poartorsk Komue = i 6 05' , ~ , Makre (tonn) ' Norges Makreag S/L, i! pr. 9/9 008 I _8 483! Feitsidfiskernes Sagsag ) 3 66 ~M~a~k-re~~~~. ~a~t =t ; J so _, so j =- 0 = ~ 75 8 i i = ! ~.-.~.. ~,--~~5~0~58~~=9~03.46~~~~~8~~~7=9~4~, ~~4~8=8=0--~~=~--~~7---~~----~~~~ «««pr. 7/ ; Br~::o~s~~fJ~~)... j ! 860! = = Nord for Stad =B=-r-=-is=-=-in-g--=-i -a-=-t =-.,--:: ,-83 f 8~860 -~ -_, 60 - ~ i : 60 8! , f4 358 ««pr. 7; ; 0 Herav skjepper havbrising, ~kj. kystbrising. Fryst ti eksport. 3 Herav 475 tonn hestmakre. 4 Krydret F. G. nr. 4,. oktober 973

7 Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter, sefangstog hvafangstprodukter januar-august 973 Fisk og fiskeprodukter Fisk, krepsdyr og bøtdyr Fisk, krepsdyr og bøtdyr, tiberedt eer konservert Sidoje og annen fiskeoje... Tran (herunder haitran og høyvitaminhodig tran og oje).... Herdet fett (fra fisk og sjøpattedyr)... Me og puver av fisk, krepsdyr eer bøtdyr.... Tang- og taremjø.... Andre fiskeprodukter..... Jan.-aug. 000 kr I at Mot i at jan.-aug Hvafangstprodukter: Hvakjøtt..... Hvaoje.... Sperm- og bottenoseoje.... Hvakjøttekstrakt Kjøttmjø... 7 Andre hvafangstprodukter..... _ _ _ -~ Sefangstprodukter: I at 456 Mot i at jan.-aug Seoje.. 43 Rå og beredte pesskinn av se, kobbe eer kappmyss... _ _ _. 8_9_5_9 I at Mot i at jan.-aug For bud nwt fangst av nakre ti ojjjjjnaing. I henhod ti Fiskeridepartementets forskrifter av 8. juni 973 begynte makrefisket for oppmaing sør for 60 n.br. den 7. september 973. Samet fangstkvantum for oppmaing etter dette :tidsrom ti årets utgang var begrenset ti tonn med adgang for Fiskeridirektøren ti å øke dette kvantum om hensynet ti bestanden gjør det forsvarig.... Fiskeridirektøren fant etter Havforsnnngsinstituttets undersøkeser ikke grunnag for å øke kvoten på tonn. Denne kvote var oppfisket 8. oktober 973 og ma:krefiskerne be gjennom kringkastingen nevnte dato underrettet om at fiske etter makre for oppmaing er forbudt etter 8. oktober 973 k Isands utnyttese av fi,skefetene innenfor den nye 50-mis fiskerigrense har avs,~edkomme~ store. 'Sandske nykontrahering'er av traertonnasje, og hkedan ført ti betrakteige oppkjøp av secondhand tonnasje på det åpne marked. Seks av de bort imot 40 nykontraherte tråere bygges i Norge og everes. av Fekkefjord Sipp & Maskinfabrikk. Typen er tidsmessig og avansert utstyrt, og er utviket av Ankerconsut A/S, Bergen. Den nyig overeverte hekktråer «Framnes» er den fjerde i serien fra verftet og er for øvrig dettes byggenummer. Leveringen skjedde ti rederiet Fafnir h/f ved reder På: Andreasson. De seks skip i serien har Det N or~ke V er~tas dass~ + A, Sterntrawer ee C og tifreds~sber ogsa kravene ti Det I sandske Skipstisyn. Det dreier seg om sheterdekkere med ang bakk. Dimensjonene er: Lengde o.a. 46,57 m, bredde 9,5 m, dybde ti sh.eterdekk 6,6 m, dybde ti hoveddekk 4,35 m. Drektighet: 407,33 b.r.t. Anordningene på arbeidsdekket, som_ under en hydrauisk operert fi'skeuke, innbefatter 4 stk. b_ødebinger, transportbånd (Haahjem Mek.) og. fiskevaskemaskin (Skeie). Det er instaert a~s~tekjøeanegg og i~sma skin av fabrikat «Fins am». Is~askine?s kapasi:tet er 6 tonn pr. døgn. Isen agres særsnt bunker, hvorfra den båses direkte ti rommet for fying i fiskekassene. Rommet har pass for 900 fi:skekasser a 7 o tr. eer 300 kasser a 90 tr. Kapasiteten for brennoje er ca. 00 tonn + 6 tonn i en kombinert brenseoje og vannbaasttank. Ferskvannskapasiteten er 3 tonn i oppvarmet tank for at frysing ska unngås. Fartøyet er også utstyrt med sta:biisering.ssystem. Stabiiseringstanken rommer ca. 30 m 3 og er tiknyttet skipets brennojesystem, s~om reserve. Bygningsserien utstyres med Wichmann hovedmotor, type 7 AX, takts, 7 sy. med turboader, ennvidere med vridprope og fastdyse av samme fabrikat. Motorytesen er 7 50 hk. ved o. mi~. og skipets fart ca. 3,5 knop. Et framo forkantgu tiknyttet samme driver stk. hydr. pumper og en F. G. nr. 4.. oktober

8 ai<:segenerator (ikestrøm 43 kw, 400 v). Sistnevnte di iver tråvinsjen av fabrikat «Brusee». Det øvrige dek<'sutstyr drives hydrauisk, og er av samme fabri,ka:t og består i ankervinsj, sveipevinsjer, hjepevinsjer samt nett-tromme. Det er instaert GM hjepe-diesemot orer av type 8V -7, som hver yter 5 hk. ved 500 o./min. Motorene er tiknyttet Stamford veksdstrømsgeneratorer med ytese x65 Kva 0 v. 50 hz. Disse motorene driver også som S'tand-ins hydraui<sk pumpe for dekksmaskineri og eektrisk ikestrømsgenerator for tråvinsj. Tråvinsjen og sveipevinsjene, sistnevnte under bakken, har fjernstyring fra manøverstand ved tråvinsjen og derti fpa akterkant av styrehuset. N ett-<trommden for fytetråen er passert i akterkant av bakkdekket. Aktenfor s tyrehus er det passert en,5 {ons hy dr. drevet kran med 6 m arm for ossing. Det nautiske utstyret innbefatter stk. Decca radar, type RM 96, Bergen Nautic eektr. ogg, Decca autopiot, Decca gyrokompass, Simrad VHF -~sender, Simrad teefonistasjon, type PB-, Taiyo og Furuno radiopeiere, vindmåer m.m. I fiskeetingsuts<tyret inngår føgende Simrad-ins'trumenter: Sonar, type SK3, ekkoodd av typen EK 38 og EK 50, trå-skop CB3 og tråøye FB. Innredningen er hensiktsmessig med gode bekvemmeigheter for 7 mann. Oppvarmingen er ved hjep av automatisk ojefyrt kje og radiatorer. Fremskritt, men ingen enighet i vesttyske/isandske forhandinger om fiskerigrensetvisten. «AFZ» (6. sept.) har føgende artikke skrevet av tidsskriftets korrespondent i Bonn: De tysk-isandske regjeringsforhandinger den 6. og 7. september i Bonn om et for ik ti bieggese av fiskeristriden med Isand har riktignok - hva den paramentariske statssekretær i Utenriksdepartementet, Dr. Hans Ape, meddete på en pressekonferanse - bragt konstruktive fremskri.tt. Men noe forik meom Bonn og Reykjavik be fremdees ikke oppnådd. Forhandingene ska fortsette i midten av oktober i Reykjavik. I henhod ti Dr. Apes fremstiing er det he-grunnet håp om at man snart når frem ti en for begge parter akseptabe overenskromst. Man går med håp ti den nye forhandingsrunde, mente Ape, men garantere at det bir et resutat kan ingen gjøre. På underrettet hod i Bonn næres det imi,dertid stor tvi om at det aerede i neste runde kan komme ti en avtae med Isand. I fere detajspøt~små gis det ennå forskjeige oppfatninger. Riktignok ater utenrikspoitikerne på begge &ider ti å presse på for et forik. Men ekspertene øyner fortsatt store vansker. Skeptiske iakttakere av Bonn-forhandingenes forøp er s:ogar ikke sikker på vorvidt det på isandsk hod fremdees gis strømninger, som på ingen måte er interessert i en rask øsning. Kimaet under Bonn-forhandingene betegnes enstemmig som meget godt. Som avsutning på den to dager ange konferansen var den isandske deegasjon, utenriks-, fiskeri- og kuturministrene som repres entanter, som tihørte tre regjerende partier, Bonns gjester i det edste rødvinsokae «an der Ahr», det historiske vinhus St. Peter i Waporzheim. Forhandingene fra Bonns side be ført av paramentarisk sekretær Ape og av Fritz Logemann (Erniihrungsministerium), som bare tidvis kunne deta i forhandingene. Ernahrungstninisteri ums ekspertstab be anført av Ministeriadirector Fritzwerner Pirkmayr, avdeingseder for internasjona agrarpoiticc Dr. Ape uttate etter forhandingens z:vsutning ti pressen, at man hadde nådd overenskomst på to viktige punkter: Først FINNMARKFISK A/L Teegramadresse FINNMARKFISK 960 HAMMERFEST Teefon nr. 084/ 8 Teex nr f f f n ~kue eksperter - spesiet fra fi.skerinæringen i begge and - beskjeftige seg med angsiktige everingsforhoc, hvormed vesentige eementer i forbundsrepu Likkens fiskeforsyning - muigvis - kunne bi overtatt av Isand. Og for det annet ser Dr. Ape muigheten av prinsipie enighet; dog g.is eet herve c fremdees «juridiske nøtter» å knekke. Meningsforskje finnes eet i henho,}c ti Ape først og fremst ennu i spørsmået om sonen,.som bare ska være eservert for isandsk fiske. Ti eet fra tysk side i Reykjavik fremsatte forsag om en «takket sone», som på to steder når inn ti -mis grensen, og på andre punkter befinner seg 00 mi borte fra den isandske kyst, har Isand nå fremagt et motforsag, som på to områder berører vesentige tyske fiskeriinteresser og derfor på disse områder ikke er ak ~eptabe for Forbundsrepubikken. Isand har aikeve, iføge Ape, vist en viss viighet ti å kome ti et kompromiss i disse spørsmå. I hvert fa, understreket Ape, vi eet også gis brede områder på hvike heer ikke hanc vi fiske for å skåne ungjiskbestanden. Fra tysk side må man stå fast på å kunne berøre - misgrensen minst på to steder. Ape antydet at man kunne tae om spørsmået om disse punkters beiggenhet. I spørsmået om innskrenkning av fiskefangsten innenfor 50-miLs sonen for bestemte skip har Isands hodning iføge i\pe beveget seg noe. Under første forhandingsrunde i Reykjavik har Isand på ingen måte viet Jirute fabrikks kip i ho-mis sonen. Nå vi man fra en fortegnese over 87 tyske fiskefartøyer tiate et bestemt anta. Isand har nevnt taet 65. Forbundsrepubikken har tatt dette forsag ti etterretning, men vi fremsette et motfor,sag. Taet 65 er nemlig ikke akseptabet. Praktiseringen 76 F. G. nr. 4,. oktober 973

9 - Foreøpige oppgaver over fisk og skadyr omsatt av Norges Råfiskag pr.. september 973. Råfisk pr. /9 973 Sjøtivirket fisk Råfisk pr. /9 973 Små- Distrikter (prissoner) kva- Reke Fersk pr. 7/8 Frys- H_eng- Sat Opp- I at 97 Tørr- Sat- kjøtt ing mg ing maing fisk fisk tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Varanger, Vardø og Tana sorenskr. av Finnmark fyke (prissone ) mark fyke, Lyngen, Maangen og Senja sorenskr. av Troms fyke og den de av Trondenes som igger i Hammerfest og Ata sorenskr. av Finn Senja (prissoner -3) Resten av Troms fyke og Ncrdand unntatt Brønnøy sorenskr. (prissoner ) Brønnøy sorenskr. av Nordand fyke, Trøndeag (prissoner 7-8) Nordmøre (prissone 9) I at pr. / X ~ ~----~----~ I at pr. 7/ X Oppgitt av Norges Råfiskag. Omfatter ikke biprodukter. Taene er foreøpige. De er basert på ukeoppgaver som kjøperne har sendt inn tiaget innen en uke etter det tidspunkt som gjeder for oppgavene. Herav 455 tonn dyrefor. vie være meget vanskeig. Etter Apes mening kunne, når man er bitt enig om taet, utvaget av skip ordnes internt. Man kunne adri sev i formen innrømme - understreket statssekretæren - at det «økonomi'ske medium fabrikkskip» be fortrengt ti forde for det «uøkonomiske medium ferskfiskfanger». I spørsmået om kontro og overvåking er Isand etter Apes fremstiing gått bert fra sitt opprinneige krav om å sepe ae skip, som etter isandsk oppfatning krenket bestemmesen, ti havn og der stie kapteinen for retten. Et etter Ape ennå ti juridisk avbaansering stående kompromiss kunne se sik ut, at det i ti.fee av en mindre krenming av gren &en - i form av en apsus - kunne a saken bero med en oppfordring om å forate farvannet. Ved mas s,ive krenkeser ska vedk. skips posisjon bi fastsått såve fra isandsk side som an en ti stedet kaet tysk fiskerivaktbåt. Når begge parter kom frem ti samme dom, ska det bi sanksjoner. På dette punkt, sa Ape, sås det fra tysk side fast, at sike sanksjoner bare kan bi utferdiget av tyske myndigheter. Med hensyn ti avtaens øpetid, har iføge Ape begge parter akseptert det standpunkt, at denne avtae ikke ska gi Forbundsrepubikken noen siste skåningseer utøpsfrist, men at «status quo ante» (dagens status) bir gitt påny etter dens eventuee utøp, hvis ikke andre internasjonae regueringer i meomtiden er fremkommet. Om tids varigheten av avtaen må det forhandes. Etter tysk oppfatning må øpetiden utgjøre minst to at. Dessuten vie man gjerne for det Afs EGERSUND FRYSERI Teefoner: EGERSUND Fryseri - sfabrtkk - Agnforretning Kontor * 9 5 Etter kontortid: tifee at ingen oppsigese bir gitt, se en automatisk forengese. Spørsmået om kvotering av fangstene har så etter Apes utsagn fra den isandske side bare betydning, dersom eet i de andre vesentige spørsmå om typer og anta skip, tiikemed soneavgrensning og kontro ikke skue komme ti tifredsstiende ordninger. Mens den tyske posisjon i spørsmået om kvotering e den at man ikke kan gå avere enn en mengde på tonn, igger den isandske på tonn. Statssekretær Ape pekte på at en avsuttende o~erenskomst bare kunne bi tmffet over de utstående spørsmå samet. Om forhandingenes videre gang erkærte Ape at foran neste forhandingsrunde i Reykjavik måtte den tyske dcegasj ons hodning påny bi drøftet i forbundsregjeringen. Som oppsummering minnet statssekretæren dernest om at man ikke turde an &kue fiskerikonfikten som et rent fiskeriprobem, men også ta hensyn ti den poitiske bakgrunn uten - understreket han - å vie kunne oppgi uavvendeige tyske interesseer. Om den av statssekretær Ape nevnte muighet for avsutning av tysk-isanc'ke everings- og avtaksavtaer, uttate paramentarisk statssekretær Logemam~ under samme pressekonferanse at Isand i F. G. nr. 4,. oktober

10 Hvorfor ikke reparere i T rondhjem? VI.STÅR TIL RÅDIGHET VED: HAVARIREPARASJONER KLASSEARBEIDER OMBYGNINGER MODERNISERING Fytedokk for innti ca t. dw. Tørrdokker for innti 35 fots engde. DYKTIGE FAGFOLK KORTE LEVERINGSTIDER Be om vårt pristibud. A.s.Dandhiems m~~yersted Med. av Akergrupper) Sentrabord 60, vakt hee døgnet Teegram.~dr.: Verkstedet Postboks Trondheim Teex tmv. n. de senere år har andet opp ti tonn ferskfisk i tyske havner. Dette kvantum er interessant for den tyske fiskeindustris kapasitet, ikedan for handeen med henbikk på tistrekkeig forsyning av forbrukeren også fremtidig. Mexico kjøper tunfiskbåter fra Poen. Det er nå bekreftet at Mexico ska kjøpe 5 tunfi,skbåter fra Poen. Båtene ska bygges ved skipsverftene i Danzig etter meksikanske tegninger. Båtenes tonnasje oppgis ti 650 tonn. Såve fremdriftsmaskiner (Caterpiar), konserveringsuts.tyr samt det eektroniske utsiyr vi bi produsert i USA i samråd med meksikanske fiskere. De meksikanske fiskerimyndigheter har i denne sak samarbeidet med to amerikanske konsuentfirmaer (Rodos Western Corporation og Southwest Marine Archi- tects and Engineers). Dette, samt det forhod at meksikanske tunfiskere er fortr oig med amerikanskprodusert utstyr, forkarer det amerikanskeverte utstyr. Handeen med Poen er en barterhance hvor Mexico ska betae med nasj o Jae råvarer, så som kaffe, sukker og bomu i først rekke. De første båtene vi bi evert i sutten av 974. Dansk fiske i august. Den offisiee danske fiskeriberetning for august oppyser at driftsforhodene var gode og at det i danske havner av canske og utenandske fiskere be andet tonn fisk, kreps- og bøtdyr, hviket er tonn mere enn i august i fjor. De avsatte mengder ti konsum Leøp seg ti tonn mot tonn i fjor samme måned. Fangsten av fatfisk utgjorde 5 00 tonn mot i august året før. I fangsten inkuderes tonn rødspette, 00 tonn skrubbe og 400 tonn sandfyndre. Det be andet tonn torsk. Her var mindreutbyttet på 600 tonn. Av fangsten be tonn tatt i Nordsjøen og 700 tonn i Østersjøen. Samet fangst av konsums.id utgjorde 400 tonn, hviket er 400 tonn mere enn i august i fjor. Fra Nordsjøen, Skagerak og Kattegat be det andet henhodsvis 7 500, 300 og 400 tonn mot 8 800, og 3 00 tonn i fjor i august. Isandske fartøyer andet tonn, ~venske tonn, færøyske 600 tonn og danske tonn. Av konsummakre be det tatt tonn mot 3 00 tonn samme måned i fjo r. Laksefisket kom først ordentrig i gang i sutten av måneden, og fangstene beskrives som tifredsstiende. Av forfisk be det andet tonn mot tonn i august 97. Av fangstc.n stammet tonn fra Nordsjøen, '3 000 fra Skagerak, tonn fra Kattegat. Landingene inkuderer tonn sid, tonn øyepå, 000 tonn brising, tom hvitting, 000 tonn to bis og O 000 tonn andre sorter mot henhodsvis , , O, 6 000, eg tonn samme måned i fjor. De 0amete forfå.sktiførser ved utgangen av B.ugust 973 og 97 utgjorde henhodsvis og tonn. Landingene av krepsdyr utgjorde i at 3 tonn (i fjor 307) og innbefattet 93 tonn sjøkreps og 90 tonn dypvannsreker. De oppnådde gjennomsnittspriser på danske fiskeauksjoner i august i år og i fjor var føgende (danske øre pr. kg): Rødspette, evende 439 (38) øre, søyete 445 (308) øre, torsk (he fisk) 69 (4) øre, hy<se,305 (30) øre, sei og yr 30 (J 3) øre, makre 9 (8) øre, aks ' 5 (448) øre, konsumsid, dansk 4 7 (9) øre, utenandsk 69 (0) øre, for Ese 48 (7) øre. De isandske torskefiskerier. Fra Fiskifj eag Isands foreigger oppgave over utbyttet av de isandske torskefiskerier frem ti 3. mars. Totafangsten utgjorde 93 0 tonn, hvorav tonn be iset for eksport, 47 4 tonn benyttet i fryseriene, 49 tonn hengt, tonn satet, tonn hermetisert, 95 tonn evert ti fabrikker og 08 tonn brukt på andre måter. 78 F. G. nr. 4,. oktober 973

11 Meding fra Fisæridirektoratet Kontoret for øk,onomis"e undersøkeser og statishkk Fiskernes årsinntekter 97 En undersøkese på grunnag av ikningsoppgaver Formå. Utvaget i undersøkesen. I denne meding egger en fram resutatene av inn te'ktsundersøkdsen for Hskere i 9 7. Medingen er utarbeidet av konsuent Georg Oppeda. Inntektsstatistikken be første gang utarbeidet for inntektsåret 958, og Fiskeridirektoratet har senere pubisert årige inntektsstatistikker. Formået med inntektsstatistikken er å få beyst fiskernes inntektsnivå, inntektens sammensetning og strurotur, og videre få karagt hovedtrekk i inntektsutvikingen. Statistikken offentiggjøres hvert år i en meding i «Fiskets Gang». Medingen utgis også som særtrykk. En har vagt å bas,ere inntekts statistikken på utskrifter fra ikning soppgavene for Hskere. Utskriftene, som med Skattedirektørens tihatese bir oversendt Fiskeridirektoratet fra ikningskontorene, innehoder kun de inntekts- og kostnadsta m.v. som er nødvendig for statrstid"en, ikke den enkete fiskers navn. I 'Stedet for å bygge statistikken på oppgaver fra samtige fiskere i hee andet, noe som av praktiske grunner vanskeig vihe att seg gjennomføre, har en vagt å begrense innhentingen av ikningsutskrifter ti et mindre anta kystkommuner, vagt ut på en sik måte at de ti sammen antas å gi et repres entativt tverrsnitt av fiskerinæringen. Likningsoppga'vene er innhentet fra et tifedig utvag av Hskere i disse kommunene. Det nåværende (fra og med inntektsåret 964) utvag av kommuner er en kommet fram ti i samarbeid med Statistisk Sentrabyrå. Fra disse kommuner er innhentet ikningsutskrhter for en fjerdede (fra tre kommuner en åttendede) av samtige fiskere S'om i 97 oppfyte føgende to krav samtidig:. Hadde drevet fiske i minst to måneder i øpet av 97.. Var meom 5 og 69 år i 97. I n:edingen for 964 er det gjort nærmere rede for f ramgangsmåten ved utvegingen av kommuner og uttrekkingen av fiskere. Her nøyer en seg med å nevne at en kom fram.ti føgende utvag på 67 kommuner: I Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordand): Vadsø, Båtsfjorrd, Nrordkapp, Kva}sund, Måsøy, Ata, Kvænangen, Skjervøy, Basfjord, Tnrsken, Dyrøy, Bjarkøy, Tromsø, Sortand, Bø, Vågan, Moskenes, Røst, Lødingen, Sørfod, Gideskå, Lurøy, Nesna, Dønna, Herøy og Brønnøy. I Trøndeag: Vikna, Fatanger, Namsos, Roan, Åfjord, Frøya og Snifjord. I Møre og Romsda: Averøy, Fræna, Sandøy, Haram, Ørskog, Ø'sta, Hareid, Herøy;~ Sande og Kristiansund.. På Vestandet (Sogn og FJordane, Hrordaand og Rogaand): Seje, Bremanger, Eora, Sound, Fje, Sund, Kvinnherad, Fitjar, Tysvær, Bokn, Finnøy, Soa, Karmøy, Hå Soknda og Haugesund. Fra Skagerakkysten (kys tstrekningen Åna-Sira Svenskegrensen): Lyngda, Lindesnes, Manda, Liesand, Tvedestrand, Risør, Onsøy og Hvaer. Oppysninger som be innhentet. De nødvendige oppysninger for hver fisker ga ikningsmyndighetene på et 'Spesiet skjema. Det be der spurt om bant annet føgende: ) Netto inntekt av manns- og redskapsotter. ) Netto inntekt av fiske som ikke be drevet på deing med andre. 8) Verdien av fisk ti husbruk. 4) Netto inntekt av part i båter og nøter (for anddseiere). 5) Netto inntekt av båt- og notrotter (for eneeiere). På skjemaet be det også spurt om fast ønn, pensjon og annen a:i beidsinntekt fra fiske. I fiskerinntektene skue tas med eventuee beøp som fiskeren hadde fått utbetat fra garantikassene. Inntektene utenom fiske be spesifisert i netto inntekt av Jord- og skogbruk, fast ønn, pensjon, annen arbeidsinntekt, inntekt av håndverk og hande, renter av obigasjoner og bankinnskott, utbytte av aksjer og annen inntekt. Dessuten be det spurt om fiskeren hadde hatt sjømannsinntekt i 97, og i tifee hvor mye den utgjorde iføge Sentratrekkonto-ret for sjømenn. For å komme fram ti nettoinntekten be det F. G. nr. 4,. oktober

12 også spurt om eventuee underskott i fiske, jord- og skogbruk og annen næring. Videre skue det føres opp renter av gjed som ikke kunne fordees på næring, og kostnader vedrørende Hske hvis de ikke aerede var fratrukket inntektspostene. Ae disse kostnajder og korreksjon er er.fratrukket inntekten under bearbeidesen av materiaet. I de nettoinntektsta statistikken viser, er såedes ae fradragsberettigede kostnader, avskrivninger inkusive, som knytter seg ti opptjening av inntekten trukket fra. Av gjedsrenter er også shke som ikke knytter seg ti opptjeningen tætt med, da det ofte er vanskeig å foreta en utskiing på dette punkt. Endeig er utgiftene ti fees kosthod, og egenpremie.ti pensj.onstrygd for fiskere og egen pensjonsforsikring trukket fra. Andre fradragsberettigede poster, for e\'sempe ivsforsikringspremie og særfradrag for innte\!ter opptjent på fiske og fangst i fjerne farvann, er derimot ikke fratrukket. Overfor iknings sjefen i de utvagte mmmuner be det understreket at oppgavene skue bygge på den ordinære Ekning, uten hensyn ti eventuee korreksjoner ved kagebehandingen. Hvis inntektseer utgiftspostene var ansatt ved skønn, skue de skjønnsmessig ansatt beøp føres opp. Dersom det var foretatt skattefrie avsetninger.ti fonds for senere investering, skue inntektene oppgis før eventuee avsetninger var trukket fra. For fiskere som be iknet sammen med ektefee, er bare de ta som gjeder fiskeren notert på utskrifiten. Videre be det spurt om fiskerens ader og om hvor ang tid han drev fiske i 97. Som nevnt foran er fiskere som var over 69 å eer under 5 år i 97, og fiskere som drev fiske i mindre enn måneder, hodt utenfor utvaget. I tiegg har en så angt det har vært muig på grunn av oppysningene i oppgaveskjemaene forsøkt å pukke ut og uteukke fiskere som i engre perioder av årret har vært arbeidsuføre eer forhindret fra å deta i arbeidsivet på vanig måte på grunn av skoegang, miitærtjeneste og iknende. Representasjon. Av praktiske grunner måtte en sette en øvre grense for hvor mange kommuner s om kunne være med i utvaget og ved kommuneutvegesen var en derfor på forhånd nødt ti å avgjøre hvike ansagsverdier i unde søkesen som skue være de primære. Å komme fram ti et kommuneutvag som en kunne garantere vie bi representativt både for hvert fyke og for hver andse ot seg vanskeig gjøre innenfor -~ Nord-Norge: Tabe. REPRESENTASJON 97 Anta ik- Rep re- Anta fiskere ifg. Fiskeri- teingen 97 Herav nings- sen ta- i de ut- opp- sjon vagte gaver (ko. 3 i kom- sta ti- prosent muner stikken av bygger ko. ) på Eneyr kesfiskere ,6 Hoved yrkesfiskere ,9 Biyrkesfiskere ,4 Fiskere i at Trøndeag: ,5 Eneyrkesfiskere ,4 Hoved yrkesfiskere ,0 Biyrkesfiskere , Fiskere i at ,3 Møre og Romsda : Eneyrkesfiskere , Hoved yrkesfiskere ,3 Biyrkesfiskere , Fiskere i at ,4 Vestandet :. 5 Eneyrkesfiskere ,4 Hoved yrkesfiskere ,3 Biyrkesfiskere , Fiskere i at ,5 Skagerakkysten: Eneyrkesfiskere ,0 Hovedyrkesfiskere ,5 Biyrkesfiskere ,4 Fi&kere i at ,5 Riket: Eneyrkesfiskere ,3 Hoved yrkesfiskere ,4 Biyrkesfiskere ,0 Fiskere i at ,6 den gitte ramme, og utvagspanen be derfor fastagt med sikte på å gi en brukbar presrsjon i gjennomsnittsinnte\'ten for ene-, hoved- og biyrkefiskere for Nord-Norge, Trøndeag, Møre og Romsda, Vestandet og Skagerakkysten. Presisjonen i taene for «Riket» og «Fiskere i at» er sannsynigvis bedre enn for komponentene. En kan da si at taene som er gitt i tabe, 3 og 5 er de mest utsagnskrafhge. I de finere oppdeinger av materiaet (tabeene 4, 6 og 7) får en 70 F. G. nr. 4,. oktober 973

13 Tabe. FISKERNES NETTO-INNTEKTER I 97 OG SAMLET NETTO-INNTEKT I 970 IFLG. LIKNINGSOPPGA VER FOR ET UTVALG A V FISKERE I 67 KOMMUNER Gjennomsnitt pr. fisker Fradrag Netto for gjeds- Netto Driftstid Netto jord- og Inntekt renter inntekt Netto på fiske, Ader, fiskeri- skog- fra andre Sum ko. som ikke i at i inntekt mnd. år inntekt bruks- inntekts- 3-5 kan for inntekt kider dees på (ko. 6 -;- næring ko. 7) Nord-Norge: (. kroner... ) Eneyrkesfiskere Hovedyrkesfiskere. 5, Biyrkesfiskere... 3, Fiskere i at Trøndeag: Ene yrkesfiskere... 9, o 6, , Hovedyrkesfiskere. 7, Biyrkesfiskere... 3, Fiskere i at... 7, Møre og Romsda : Eneyrkesfiskere Hovedyrkesfiskere. 5, Biyrkesfiskere... 3, Fiskere i at... 7, Vestandet : Ene yrkesfiskere.. 9,6.. 0, Hovedyrkesfiskere. 7, Biyrkesfiskere... 4, Fiskere i at... 8, Skagerakkysten : Eneyrkesfiskere Hovedyrkesfiskere. 8, Biyrkesfiskere... 3, Fiskere i at... 9, Riket:., Eneyrkesfiskere Hovedyrkesfiskere. 6, Biyrkesfiskere... 3, ' Fiskere i at... 7,4 4 9, O bare den presisjon som de ovenfor nevnte betingeser impisitt fører ti. Det er imidertid ingen gunn ti å tro at itaene i tabe 4, 6 og 7 i inntektsundersøkesen for 97 er mindre utsagnskraftige enn i tidigere år. Inntektsstatistikken for 97 bygger som tabe viser, på ikningsunsh:rifter for i at 3 0 fiskere. Sammenhoder en taet på fiskere i inntek ststatisttikken for 97 med det totae anta fiskere iføge fiskeriteingen 97, finner en a:t 8,6 prosent av ae andets fiskere var med i statistikken. Fiskeritein- gen omfatter ae fiskere uten sik avgrensning etter ader og tid på Hske s om er foretatt for utvaget, og den faktiske representasjon er derfor noe s tørre enn angitt i tabe. De innkomne ikningsutgifter er som tidigere bearbeidet særskit for hvert av 5 større geografiske områder: N ord-norge, Trøndeag, Møre og Romsda, Vestandet og Skagerakkysten. På grunnag av fiskeriinntektens reative ande av den totae inntek t for hver fisker, og devis på gpunnag av fiskernes tid på fiske, har en gruppert Hskerne F. G. nr. 4,. oktober 973 7

14 Tabe 3. GJENNOMSNITTLIG SAMLET NETTOINN Ar TEKT PR. FISKER Eneyrkes- Hovedyr- Bi yrkes Ae fiskere kesfiskere fiskere fiskere kr. kr. kr. kr Kr. ' '!ooo 0000 / Gj. sn. neffo indekf i kr. pr. eneyrkesfisker. _. _. _ " " " " " " hoved - "- I / / / It I b " ",, " " " fiskere i at Fiirdehåndsverd/ >< x av norsk f/ske, /.96' ""00 >< ~ i ~~-- --~~ /,., //.J // ~~... -:-. _..".._... ~::..:.:;./ ";:.. - X X % 00 /.90 /80 70 /60 /!50 'o /30 /0 IO /00 i utvaget i ene-, hoved- og biyrkefiskere. Hovedrege har vært at fiskere i utvaget som har en fiskeriinntekt på mer enn 90 prosent av tota inntekt og ikke annen næringsinntekt enn fra fiske, regnes som eneyrkefiskere, og de som har en fiskeriinntekt på mindre enn 50 prosent av tota inntekt som biyrkesfiskere. Den meomiggende gruppe har en rubrisert som hovedyrkesfiskere. En gjør oppmerksom på at denne inndeing i ene-, hoved og biyrkesfiskere avviker noe fra den 'inndeing som brukes i fiskeriteingen. I fiskeriteingen regnes som eneyrkesfiskere personer med fiske som eneste evevei. Som hovedyrkesfiskere regnes personer med fiske som viktigste evevei, og som biyrkesfiskere regnes personer med fiske som ikke viktigste evevei. Sammenikner en den reative fordeing på ene-, hoved- og biyrkefiskere av samtige fiskere iføge fiskeriteingen 97 (henhodsvis 4,9, 8,7 og 9,4 prosent) med den tisvarende fordeing av utvaget (henhodsvis 45, 37,8 og 7,O prosent), kan det synes som om særig hovedyrkesfi.skere, men ugså eneyrkesfiskere er overrepresentert i utvaget og biyrkeshskere underrepresentert. Samme fordeing på de uike kategorier av fiskere i utvaget som for ae fiskere kan en imidertid ikke vente å finne. Dette forhod har særig sammenheng med at en i utvaget har hodt utenfor fiskere over 69 år og under 5 år og fiskere som i 97 fisket mindre enn måneder. Det er a grunn ti å tro at disse kategorier fiskere i første rekke vie vært å finne bant biyrkesfiskere. Avvikene må imidertid også sees i sammenheng med at de 67 kommuner i utvaget i virkeigheten har reativt færre biyrkesfiskere og reativt itt fere ene- og hovedyrkesfiskere enn andet som hehet. Før 964 foretok en «veiing» av taene i tabeene, men med det utvag en tok i bruk i 964 har en ikke enger funnet dette nødvendig. 96' -65" /år Fig.. GjennomsniHig netto-inntekt i kroner for fiskere i uike yrkesgrupper, totat gjennomsnitt, og indeks for førstehåndsverdien av norsk fiske i årene , 964 = 00. Kommentarer ti tabeene. Enkete hovedresutater. I tabe, som gir hovedtaene i statistikken for 97, er gjennomsnittsinntekten pr. fisker spesifisert på netto fiskeriinntekt, netto jord- og skogbruksinntekt og inntekt fra andre inntektskider. I en særskit 'monne i tabeen er det som fradragspost ført opp gjedsrenter som ikke kan fordees på næring. Tabeen gir også ta for ~samet nettoinntekt pr. fisker i 970. Ae ~taene i tabeen er spesifi<sert på de før omtate geografiske områder, og det er gitt inntektsta særskit for ene-, hoved- og biyrkesfrskere. I de to første koonnene i tabeen er det gitt gjennomsnittsta for tiden på fiske og for fiskernes ader. Ti taene for tiden på fiske er det å bemerke at disse i mange tifeer har vært oppgitt som skjønnsmessige ansag. Disse gjennomsnittstaene bygget dessuten iroke på oppgaver for 'samtige fiskere i statistikken. Dette ~skydes at ikningskontoret ikke atid har kunnet oppgi sev ansagsvise ta for,tiden på Hske. Tabe vi'ser at gjennomsnittig tota nettoinntekt for ae Hskere i utvaget utgjorde kr i 97, en oppgang i inntekten på 4,7 prosent sammeniknet med året før som var det tidigere toppår. Netto fiskeriinntekt (koonne 3) var i 97 6,5 prosent høyere enn året før. Netto jord- og skogbruksinntekt gikk ned med 8,8 prosent, mens inntekt fra andre inntektskider økte med 8,5 prosent sammeniknet med F. G. nr. 4,. oktober 973

15 Tabe4. FYLKESVISE TALL OVER FISKERNES INNTEKTER I 97 OG NETTO INNTEKTEN I ALT I 970 Anta iknings- Rep reoppgaver setta- Netto Fyke sta ti- sjonspro- fiskeristikken senter inntekt bygger på 3 Finnmark , 4 78 Troms , Nordand , Nord-Trøndeag 78 8,4 407 Sør-Trøndeag , VIøre og Romsda , Sogn og Fjordane ,5 963 Hordaand 0 4, Rogaand. 05 0, 3 05 Skagerakkysten ,5 353 Riket i at , Gjennomsnitt pr. fisker (kroner) Fradrag Netto for gjeds- Netto jord- og Inntekt Sum ko. renter inntekt Netto skog- fra andre 3-5 som ikke i at i inntekt bruks- inntekts- kan for- 97 i at i (ko næring ko. 7) inntekt kider dees på For eneyrkefiskere, som ~å høyest i inntekt, gi<'k den totae gjennom'snittige nettoinntekt av fiske og annet opp med 0,9 prusent, 'sik at den i 97 utgjorde kr Dernest kom hoved yrkesfiskerne med en gjennomsnittig nettoinntekt på kr som svarer ti en opgang i samet nettoinntekt fra 970 på 9,3 prosent. Lavest å biyrkefiskerne med kr i gjennomsnittig nettoinntekt, en inntektsøkning fra 970 på 8,5 prosent. Samme innbyrdes rekkeføge for innterot etter yrkesstatus finner en i ae områder unntatt i Trøndeag der biyrkefiskerne hadde noe høyere inntekt enn hovedyrke.fi'skerne. Som i tidigere år varierte fiis,kernes nettoinntekter fra område ti område. Lavest inntekt viste Trøndeag, hvor den <totae gjennomsnittige nehoinntekt å 9, prosent avere enn i andet sett under ett. Høyest å inntekten i Møre og Romsda, hvor gj enno msnittsinntekten å 7,5 prosent høyere enn gjennomsnittet for riket. Fra 970 ti 97 var dert betydeig inntektsøking i ae områder bortsett fra i Trøndeag der gjennomsnittsinntekten pr. fisker var ik i de to år. Økingen i inntekt var Hkeve vesentig svakere enn fra 969 ti 9 7 O da inntekten økte u sed vanig sterkt i ae regioner. Nord-Norge, Vestandet og Skagerakkskysten fikk om ag samme inntektsøking fra 970 ti 97, henhodsvis 6,8, 5,8, og 6 prosent. Noe avere inntektsøking fikk Møre og Romsda med 3,6 prosent. I ta!be 3 og figur er det vist hvoredes gjennomsnittsinntekten i ah pr. fisker har utviket ~seg i årene fra 964 fram ti 97 for de uike yrkesgrupper av fiskere ~og for fiskere i am. I figur er det dessuten tegnet inn en rourve som viser variasjonene i føpstehåndsvedien av norsk fiske i de samme år. Av figuren vi en se a:t bevegesene i samet førstehåndsverdi gjenspeies i fiskernes nettoinntekter. De feste yrkesgrupper av fi<skere oppnådde større samet nettoinntekt i 97 enn i 970, men det var betydeig forskje i inntektsutvikingen yrkesgruppene imeom i de uike områder. Bare hovedyrkesfiskerne i Trøndeag og biyrkesfiskerne på Skagerakkysten viser nedgang i inntekt. I Nord-Norge, på Vestandet og på Skageradcysten fikk hovedyrkesfiskerne desidert størst inntektsøking fra 970 ti97, og i Trøndeag og Møre og Romsda biyrkesfiskerne. I gjennomsnitt for ae områder var inntektsøkingen fra 970 ti 97 for eneyrkesfi'skere 0,9 prosent, for hovedyrkes fiskere 9,3 pro'sent og for biyrkesfiskere 8,5 prosent. For ae fiskere i riket under ett skrev 85,4 prosent av nettoinntekten i 97 seg f.ra fiske,,9 prosent fra fra jo'd- og skogbruk og,7 prosent fra andre inntektskider. De tisvarende prosenter var i 970 henhodsvis 84,,,4 og 3,4. Inntekt fra fi'ske utgjorde såedes en noe rstørre ande av den samede inntekt i 97 enn året før, mens jord- og skogbruksinntekt og inntekt fra andre inntektskider viser reativ nedgang. Den ande av nettoinntekten som skrev seg fra fiske varierte fra 87 prosent (Nord-Norge) ti 76,4 prosent (Skagerakkysten). Netto fiskerinntekt økte fra 970 ti 97 i ae F. G. nr. 4,. oktober

16 Kr. /f[ooo if'iooo ' ' / 'ooo / \ \ /'- \ ', ";,/... \; '' /,' --, /,'... ' "..-.. ø Eneyrkesfiskere ---- /ovet/yrkes/sxere... Biyrkesf/s<ere, / o- 35- 'o- 'IS- 5o- ss- 6o- 65- Rider ;; " 9 3' 39.f' '9 5' år, Fig.. Gjennomsnittig nettoinntekt for fiskere i uike adersog yrkesgrupper 97. Riket. områder. Størst oppgang var det på Skagera:kkysten med 3,8 prosent, minst i Trøndeag med,5 prosent. Vestandet, Møre og Roms da,og Nord-Norge hadde oppgang på henhodsvis 5,6, 0,7 og,7 prosent. For riket under ett var det en oppgang på 6,5 prosent i gjennomsnitt. Fra 969 ti 970 var det en oppgang i netto fiskeriinntekt for riket på hee 46,9 prosent. Oppgangen i fiskeriinntekten fra 970 ti 97 sky des hovedsakeig økte inntekter fra torskefiskeriene, særig skreihskeriene, men også fra annet torskefiske og hysefiske og ø~t utbytte av fabrikkfisket etter odde og øyepå. De økte inntekter s'krev seg fra oppgang dds i mengdeutbyttet og des i priser. Det kan være av interesse å se den reative endring i den gjennomsnittige netto fiskeriinntekt fra 970 ti 97 i inntektsundersøkesen i sajmmerrheng med den reative endring i samme tidsrom av den totae førstehåndsverdi av de norske fiskerier, og av fiskerisektorens totainntekt og fiskets nettoprodukt iføge totaregnskapsberegninger for sektoren fiske og fangst. Fiskets nettoprodukt fremkomner i disse beregninger som fi skets totae inntekter fratrukket summen av tjenester og ikke-varige produksjonsmi der mottatt fra andre nærings'sektorer, og videre fratrukket kapitasitet på fartøyer, redskaper og sjøhus. Som før nevnt viser inntektsstatistikken en oppgang i den gjennomsnittige netto fiskeriinntekt pr. fisker på 6,5 prosent. Den totae førstehåndsverdi gikk iføge {iskeri statistikken opp med 0,9 prosent. De totae inntekter iføge foreøpige nas j onaregnskaps-. beregninger ghd< opp med 0,4 prosent og Hsket'S nettoprodukt viser en oppgang på,8 prosent. Ovenstående endringspr,osenter viser at oppgangen fra 970 ti 97 var noe større i fiskernes personige inntekter iføge inntektsstatisti~ken enn i den totae førstehåndsverdi,og i fitskerisekt orens totainntekt. Uten videre kan en heer i<ke vente at den gjennomsnittige personige inntekt av fiske ska endre seg het i takt med det totae verdiutbytte uttrykt ved tota førstehåndsverdi 'Og fiskets totainntekt. Ikke bare utvikingen i det totae verdiutbytte, men også kosnadsutvikingen infuerer såedes på fiskernes personige inntekter i inntektsstatistikken. Fra 970 ti 97 var det en svajkere reativ økning i totaimstnadene enn i totainnte~tene, noe som må så ut i sterkere økning i de persunige inntekter - og også i totah nettoprodukt - enn i det totae verdiutbytte. Taet på fiskere går dessuten stædig tibake, noe som også bidrar ti en noe sterkere oppgang i fiskeriinntekt pr. fisker enn i det totae verdiutbytte. Tibakegangen i fiskertaet kan forkare at økningen i de personige inntekter også var itt større enn i fiskets nettoprodukt. Tar en hensyn ti disse forhod synes utvikingen i totataene å samsvare bra med inntektsutvikingen i henho}d ti inntekts statistikken. Netto jord- og skogbruksinntekt, som bare utgjorde kr. 594 regnet i gjennomsnitt pr. fisker i riket under ett, gikk iføge inntektsundersøkesen ned med 8,8 p asent fra 970 ti 97. Det var nedgang i disse inntekter i 97 i ae områder unntatt i Trøndeag og Møre og Romsda. Inntekter fra andre inntektskider for riket under ett gikk opp med 8,5 prosent fra 970 ti 97. Økningen skriver seg fra en 'Særig sterk oppgang i Møre og ~oms da, men også på Vestandet var oppgangen betydeig. I de øvrige områder var det nedgang i inntektene fra andre inntektskider og betydeigst var nedgangen på Skagera:kkysten, minst i Nord-Norge. I tabe 4 gis inntektsta for de enkete fyker. Høyest tota gjennomsnittig nettoinntekt i 97 hadde fiskerne i Møre og Rom sda. Også i Rogaand og i Hordaand var gjennomsnittsinntekten høy, godt over kroner. I Troms, Nordand, Sogn og Fjordane, Finnmark og på Skagerakkysten å netto gjennomsnittsinntekten på meom og ve kroner. Lavest i andet å Nord-Trøndeag og Sør-Trøndeag.med gjennomsnittsinntekt i at på bare omkring 000 kroner. En understreker at tabeen og kommentarene ovenfor refererer ti fiskere i at. Særskih for f.eks. eneyrkefiskerne vie en kanskje fått andre reasjoner fykene imeom. 74 F. G. nr. 4,. oktober 973

17 Tabe 5. SPESIFiKASjON AV F.iSkER.iNNTEKTEN 97. KRONE!t. Utgifter Netto Fast ønn, «Brutto» og under- annen I inninntekt Netto fiskeri- skott som inntekt Fisk ti arbeids- inntekt ikke er Sum netto tekt en ved ottfiske og av båter husbruk inntekt (Sum fratruk- fiske og nøter m.v. fra koonne ket i inntekt er det av fiske trukket aene fiske -4) inntekts- (ko. 5 + avskrivn. postene foran ko. 6) med Nord-Norge: Eneyrkesfiskere. Hovedyrkesfiskere Biyrkesfiskere Fiskere i at I Trøndeag: Eneyrkesfiskere. i Hoved yrkesfiskere Biyrkesfiskere Fiskere i at Møre og Romsda: Eneyrkesfiskere Hovedyrkesfiskere. Bi yrkesfiskere Fiskere i at... Vestandet: Eneyrkesfiskere Hovedyrkesfiskere Bi yrkesfiskere. Fiskere i at Skagerakkysten : Eneyr kesfiskere Hovedyrkesfiskere Bi yrkesfiskere o o Fiskere i at Riket: Ene yrkesfiskere Hovedyrkesfiskere Bi yrkesfiskere Fiskere i at Taene omfatter netto manns- og redskapsotter fra fiske som er drevet på deing med andre og inntekter ved småbåtfiske ( enmannsfiske). Taene omfatter inntekt av part i båter og nøter for andeseiere, og inntekt av båt- og nototter for ene-eiere. Spesiet om fiskeriinntektens sammensetting. Tabe 5 gir en nærmere spesifika sjon av fiskeriinntek>ten. Dessuten viser tabeen størresen av avskrivningene som er h~ukket fra i fiskeriinntekten. Ser en på taene for riket i at, framgår det at den angt betydeigste de av.fiskeriinntekten skriver seg fra det som i tabeen er betegnet «Nett o inntekt ved ottfiske og fiske aene». Dette gjeder for ae kategorier av fiskere. For fiskere i at utgjorde denne posten 86 prosent av <:<brutto» fiskeriinntekt i 97, mot 83 prosent foregående år. For ene-, hoved- og biyrkesfiskere var prosenttaene henhodsvis 86, 86 og 7. De tisvarende ta for 970 var 83, 83 og 7. At denne post økte noe i 97 har sammenheng med at posten «inntekt av båter og nøter» be redusert. «Netto inntekt av båter og nøter» er en ren kapita- F. G. nr. 4,. oktober

18 Tabe 6. ALLE FISKERE UNDERSØKELSEN PROSENTVIS FORDELT ETTER ALDER OG NETTOINNTEKT Nettoinntekt i at u nder kr » » » » o » » o » » o » o » o » o » » o » » 8 O 000 kr. og over I ALT I 97. GJENNOMSNITTSINNTEKTEN I ULIKE ALDRERSGRUPPER w. Ae Adersgrupper 5:90.-4' :3435:39 40:4445:4950:5455:5960:6465:69 ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar (.. Prosent... ) 3,6 3,9 8,8,, 5,,7 6,,4 8,4,4, 0, 7,8 8, 5,6 6,4 3,4 4,5 4,5 3,,8,8 o,7 o, o 0,9 o 0,7 o,3 o,9,0,5 8,5 3,0 8,3,0 7,7 7, 7,6 8,,3,0 9,4 9,8 8,0,4 0,,7 3,4 0,9,6 0,4 6,8 8,5 9,4 6,4, 3,7 9,4, 6,4 4,5 0,9 6,0 3,4 0,9 5,0,6 0,6 o,3 0,3,0,5 o 0,3, 0,9,7,6 4,7,7 4,7 4,4 5,4 6,3,8 5,4 5,8 6,8 8,, 6,7 6,0 4,7 8,8,6 0,5,4 5,6 6,4 9,7, 0,7 3,7,4 4,9 7,4 7,9 9, 9,5,5 4,4 4,5 0,4,, 0,7 9,6 0,4 0,4,,6 0,9 0,4 8,5 8,4 8,6 7,6 9,0 8,8 7,7 8, 8,7 4,5,4 7,6 8, 7,4 6, 5,4,, 6, 7,8 4, 4,4 3,4 0,7,8 4,7 3,4 4,7,6,0 ' o 6,9 3,,7,3,3 0,4,4,,4,5,6 0,3 0,7 o,4,4,, 7 0,7,5 o ',0,4 0,6 o 0,4 o,4 0,3 0,6,5,0 o 0,7 4,3 4,8,4,6,7,5 o Gpn. mntekt kr j 654j 8 053j 35 6/ / 35 97/ 36 56/ 3 37/ 9 965j / Indeks. 00,0 75,5 93,5 7,5 3,4 7,3 0,8 03,8 j 99,9 9,9 73,8 / 65,0 Definert som i tabe, koonne 8. inntekt, og spier som en ser en angt mindre roe gjennomsnittig sett. For fiskere i a:it utgjorde denne post ca. O prosent av samet fi skeriinntekt mot ca. 3 prosent i 970. For ene-, hoved og biyrkesfiskere var prosenttaene henhodsvis ca., 8 og 3. «Fast ønn og annen arbeidsinntekt m.v. fra fiske» utgjopde for fiskere i at knapt 4 prosent av fiskeriinntekten, om ag det samme som i 970. For ene-, hoved- og biyrkefiskere var prosenttauene henhodsvis,8, 4,8 og 4,. Inntektsposten «Fisk ti husbruk» er den av ikningsmyndig'hetene ansåbte inntekt av forbruket av egen fangst. Posten er for ae kategorier av fiskere av nærmest t"tbetydeig størreses'orden. Inntekt og ader. I tabe 6 er ae fiskere i undepsøkdsen fordet prosentvis etter inntekt og ader. Des-suten er gjennomsnittsinnte~ten i de uike adersgrupper regnet ut. I tabe 7 er gjennomsnittsinntekten i de uike adersgrupper gjengitt særskit for ene-, hoved- og biyrkesfrskere og sæps'kit for fiskere i Nord-Norge og andet for øvrig. En minner om at en så fin oppdeing av ma~teriaet som en har foretatt i tabe 6 og 7 reduserer taenes utsagnskraft. I tabe 6 og 7 ser en a t den gjennomsnittige totae nettoinntekt for ae fiskere under ett S teg fra kr. 654 i adersgruppen 5-9 år ti omkring kr i adersgruppene meom 5 og 44 år med toppgjennomsniott kr i gruppen år. Over år sank inntekten fra adersgruppe ti adersgruppe og utgjorde for gruppen år kr Inntektsfordeingen for 97 viser at,4 prosent av ae fiskere i statistikken hadde en tota nettoinn- Kr. ' ooo ''ooo 0000 ;--, '- ' ', '-..., -- ~ /6ooo F/skere / Nord-Norge. 000 F/skere /ander foro'vrig ' "35"- '-/O- /.;5"- 5o- 55- f,o- 65"- Rider /9 ' 9 37' 39.;'f '9 5' 59 6if 69 år Fig. 3. Gjennomsnittig nettoinntekt for fiskere i uike adersgrupper 97. Nord-Norge og riket for øvrig. 76 F. G. nr. 4,. oktober 97

19 Tabe 7. TALL FOR GJENNOMSNITTSINNTEKTEN I ULIKE ALbERSGRUP.PER 97, KRONER. Ae Adersgrupper 5-90;-45;-930;-3435:-3940;-4445:-4950;-5455;-5960;-6465;-69 år ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar Eneyrkesfiskere Hovedyrkesfiskere Biyrkesfiskere Ae fiskere Fiskere i Nord-Norge Fiskere i andet for øvrig : ) Definert som i tabe, koonne , : , tekt på under kr ,,8 prosent hadde fra kr ti kr ,,8 prosent fra kr ti kr og 4,0 prosent hadde over kr (I tabe 6 er det git t et mer detajert bide av inntekts spredningen). I 970 var de samme prosenttaene henhodsvis 6,0, 30,0, 4,9, og 9,. Det var såedes betydeig svakere konsentrasjon om de aveste inntekter og inntekter på meom O 000 og kroner, og angt fere høye inntekter i 97 enn i 970. Fra inntektsåret 969 ti 970 var tendensen i inntektsutvikingen den samme, men utsagene var enda sterkere. Av tabe 7 og figur fremgår det at bant eneyrkesfi.skere var det adersgruppen år som gj ennomsni ttig oppnådde høyest tota nettoinntekt. Bant hovedyrkesfiskerne å adersgruppen år på topp og bant biyr.wsfiskerne ademgruppen 5-9 år. Eneykesfiskerne og hovedyrcjesfiskerne hadde gjennomsnittig avest inntekt i adersgruppen år og biyrkesfiskerne i edste adersgruppe (65-69 år). Av tabeen og figuren framgår det eer-s at eneyrkesfiskerne i ae adersgrupper oppnådde vesentig høyere tota nettoinntekt enn hoved- og biyrkesfi.skerne. Hovedyrkesfiskerne hadde på sin side i ae adersgrupper, bortsett fra aj.dersgruppen 5-9 år, vesentig høyere gjennomsnittsinntekt enn biyrkesfiskerne. Ser. en på de enkete kurver i figur finner en enkete uventede sprang i inntekten. Ujevnhetene skydes troig i første re~ke at utvaget er for ite ti at materiaet innenfor de enkete adersgrupper bir het representativt. En må derfor være vat,som med å trekke konkusj oner på basi s av de gjengitte kurver. Kurvene ska bare vi se hovedtendensen i samvariasjonen meom inntekt og ader, og det tinærmede nivå ror inntekten for de uike kategorier av fiskere. Tabe 7 og figur 3 viser gjennomsnittsinntekten Kr /0 8 / ;:' f,' / /- --- /... /. /. /. /.. ;/ --- /9'7/ ----/ ' ', '.... Under 0 3o 'o 5"0 6o /oo IO o 30 og rof ' /09!9 9 w?r Fig. 4. Eneykesfiskernes netto-inntekter etter båtens engde. 969, 970 og 97. Semi-ogaritmisk skaa. for de uike adersgrupper i Nord-Norge og i andet for øvrig. Det fremgår at gjennom snittsinntekten var markert avere i Nord-Norge enn i andet for øvrig, bortsett fra i adersgruppen og år, der den å høyest i N-ord-Norge. I gjennomsnitt for ae grupper utgjorde inntekten i Nord-Norge i 97 ca. 89 prosent av gjennomsnittsinntekten for fiskere i andet for øvrig, mot i 970 ca. 86 prosent. Inntekt og båtstørrese. Tabe 8 og fig. 4 viser hvoredes den gjennomsnittig nettoinnte~t for eneyrkesfiskere varierte med størresen av båten fiskeren fisket fra. Resutater fra inntektsundersøkdsene i 97, 970 og 969 er gjengitt. På utskriftsskjemaet be ikningskontorene anmodet om å oppgi hvor stor båt, regnet i fot, fiskeren hadde detatt med. Dersom fiskeren hadde vært med fere båter i årets øp, skue størresen ti ae båter oppgis med understrekning av den som fiskeren hadde opptjent høyest inntekt på. Denne bå:tstørrese er agt ti grunn, der dette har foreko,mmet. F. G. nr. 4,. oktober

20 Tabe 8. ENEYRKESFISKERNES NETTO-INNTEKTER ETTER BÅTENS LENGDE. 969, 970 OG 97. RIKET I ALT. Netto Netto Driftstid på Ader, Anta ikningsfiskeriinntekt inntekt i at 3 fiske, mnd. år oppgaver , kroner ~70 / / / Under 0 fot ,4 9, 9, fot ,9 9,6 0, » ,9 9,7 9, » ,0 9,8 9, » ,3 9,7 9, » ,7 9,8 0, » ,6 9,6 9, » ,9 9,6 9, » ,5 9,6 9, » ,0 9,8 9, » ,6 0,0 0, » , 9,5 9, fot og over ,8 9,8 0, Taene for 97 i tabeen bygger på oppgaver for 85 prosent av eneyrkesfiskerne i inntektsstatistikken mot 89 prosent i 969 og 970. Definert som i tabe 5, koonne 7. 3 Definert som i tabe, koonne 8. Oppysning om båtens størrese var gitt for 85 prosent av eneyrtkesf]skerne i oppgavene for 97 mot 89 prosent de to foregående år. Det var forhodsvis iten forskje meom gjennomsnittsinnte~ten for eneyrkesfiskere med oppgiu båtengde og for de med uoppgitt båtengde. Hovedinntrykket av sammenhengen meom gjennomsnittsinntekten for eneyrkesfiskere og båtstørresen er at inntekten i de tre år økte betydeig ~med stigende båtstørrdse. Sammenhengen er særig tydeig om en ser utvikingen av gjennomsnittsinntekten for eneyrkesfiskere på de minste båter opp ti de midere bå:tstørreser. For de meomstore båter er sammenhengen meom inntekt pr. fisker og båtstørrese mer ~Veksende, idet det her forekommer at gj'ennamsnittsinntekten synker når båtstørresen øker. Over denne båtstørrdse opp ti de s~tørste er sammenhengen meom stigende inntekt og økende båtstørrese mer entydig. For 9 7 finner en at gjennomsnittig nettoinntekt i at for eneyrkesfiskere økte fra knapt kr. 000 på båter under 0 ~ot opp ti ve kroner på båter i størresen fot. På båter fra fot å gjennom'snittsinntekten pr. eneyrkesfisker avere, omkring kr Over 8o fot økte gjennmnsnittsinn tekten igjen med stig ende båtstørrese fra ve kr i gruppen fot ti kr på båter over 30 f ot. Et unta:k er at gruppen 0-9 fot viser avere gjennomsnittsinntekt enn gruppen fot. Inntektsøkningen fra 969 ti 97 var både ah- soutt og reativt svakest for båter under 40 fot. Båter over 50 fot fi<jk i de feste grupper sterkere inntektsøkning enn de under 50 fot. Sammenfatning. Inntektsstatistikken for 97 bygger på ikningsutskrifter for i at 3 0 nskere som er tifedig trukket ut fra 67 kommuner som skue gi et representativt tverrsnitt av Hskerinæringen. Utvaget er hukket sik a't en får størst presisjon i taene i tajbe, 3 og 5, som en anser s om de viktigste. Fiskerne i utvaget var i aderen 5-69 år og hadde vært mirrst måneder på fiske i 97. Utvaget omfatter 8,6 prosent av ae fiskere i andet iføge fiskeriteingen for 97. På grunn av at fiskeriteingen omfa-tter aue fiskere uten sik avgrensning etter ader og tid på fiske som er foretatt for utvaget, vi den faktiske representasjon vær_e noe høyere. I statistikken er tatt med fiskernes nettoinntekt av så ve fiske som annen virksomhet. I nettoinntektstaene er trukket fra samtige kostnader som knytter seg ~ti opptjening av inntekten, inkusive avskrivninger, samtige gjedsrenter og utgifter ti fees kosthod. Statistikken viser en tota gjennomsnittig nettoinntekt pr. fisker på kr Herav var kr netto fiskeriinntekt. I forhod ti i 970 gikk den 78 F. G. nr. 4,. oktober 973

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag DIREKTØREN, BERGEN ~is hets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40 25. NOV. 1976 Side: INNHOLD: 739 «Bien Dong" frå Nordsjøen ti Tongkinbukta. 741 Sverige får tiårig avtae om fiske i norsk 200 mi sone.

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (jøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22 3. NOVEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 614 Havforskningsinstituttet og Nordnesareaet. 615

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT.

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT. 1977 UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 0. OKT. 1 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 1 0. OKTOBER 1977 63. ÅRGANG Utgis hver 14. dag 593 Lover og forskrifter. 594 Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer