UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971"

Transkript

1 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971

2 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august AUGUST ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en de. Det samme gjorde størjefangstene. Loddefisket var skrat. Finnmark økte eers andingene noe på tross av mindre detaking. AV INNHOLDET DETTE NR.: Side fiskeriovgivning Rapport i forbindese med forsøksfiske med iner på hard bunn i Skagerak marsapri Fisk m. v. utenom sid, brising, øyepå og odde. Finnmark: Det be brakt i and 57 tonn fisk mot 41,5 tonn uken før. I fisket detok 61 båter, hvorav 604 motorfarkoster, 5 tråere og åpne båter med i at 579 mann. Uken før detok det 71 farkoster med 600 mann. Av ukens fangstkvantum be 611 tonn tatt med trå, 414 tonn tatt med garn og not, 88,6 tonn med Ene og 50,4 tonn med snøre. Det be andet 945,1 tonn torsk, 7 59,5 tonn hyse, 6, tonn sei,,6 tonn brosme,, tonn kveite, tonn fyndre, I,4 tonn steinbit, 5,6 tonn uer og 5, tonn båkveite. Av ever hadde en 46 h og det be produsert 7 h tran. Trmns: Iføge Fiskeriinspektøren be det i fykets kystkommuner andet i at 5 tonn mot 16 tonn uken før. Fangsten besto av 16 tonn torsk, 08 tonn sei, 0 tonn hyse, tonn uer, tonn steinbit og tonn reke. Ansvarig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse: Fiskeridirektoratet Postboks 185/ Bergen Teefon: 0 00 UTKOMMER HVER TORSDAG Andenes: Det medes om 4,8 tonn i uken, hvorav tonn båkveite, O tonn sei og 0,8 tonn diverse annen fisk. SørHegeandSørTrøndeag: I uken som endte 14. august hadde distriktet andinger på 454 tonn fisk. Herav var 6 tonn torsk, 88 tonn sei, tonn yr, tonn ange, tonn båange, 15 tonn brosme, tonn kveite, 6 tonn uer og ca. tonn diverse annen fisk. I uken ti 1. august foregikk det en de notfiske etter sei på Trøndeagskysten, det be åssatt 15 tonn og håvet 5 tonn. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 69181, eer på bankgirokonto 801/08/0146 Bergens Kreditbank eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen på Fiskets Gang er kr. 40,00 pr. ~r. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 40,00 pr. ar. Øvrige utand kr. 50,00 pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Levendefisk: Det be ført 1 tonn evende sei ti Trondheim for konsum i uken. Hordaand meder om 6,5 tonn småsei fra Sogn og Fjordane og fra Hordafisk tonn av samme sort. Rogaand hadde O tonn diverse evende Hsk. Møre og Romsda: På Nordmøre be det i uken ti 14. august andet 94 tonn fisk Herav var 8 tonn torsk, 6 tonn sei, tonn yr, 7 tonn ange, 4 tonn brosme, 4 tonn hyse, tonn kveite, 5 tonn uer og ca. tonn diverse annen fisk. I beretningsuken var det ingen virksomhet. 618 F. G. nr. 4, 6. august 1971

3 Fisk brakt i and i Finnmark i tiden 1. januar 1. august Anvendt ti Fyndre Uer : 479 Steinbit ! 644 Reke Annen fisk.. J = tonn at ss1 Iss 1, 16 s5s: «pr. /870 j j7o 876J «pr. /869 / : 15: Fiskesort Meng Ising og de frysing s.a H.entmg gmg Rund Fiet tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Loddetorsk i Annen torsk Hyse j Sei, Brosme Kveite Båkveite , 984 Hermetikk Oppmaing tonn 1 Lever 4111 h. Rogn 99 h, hvorav 460 h satet, 199 h fersk. Tran 4 94 h. Tran h. Rogn 97 h, hvorav satet 58 h, fersk 9 h. 4 Herav 10 tonn rotskjær. Fisk brakt i and i Troms i tiden 1. januar 1. august tonn j tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lange Brosme Hyse Kveite Båkveite Fyndre.... Uer Steinbit Annen Reke I at 6o 409j j6 87j 81 <<pr. /870 j54 40: 6 6! 0 os9; 14 1; 606 «pr. /869 Js 59J j 6 648/ Herme.. tikk tonn Dyre for tonn Tran h. Rogn 999 h, hvorav satet 6871 h, fersk 48 h. Lever 16 h. Sunnmøre og R01nsda: Fra kysten og de nære banker kom det inn 7,5 tonn torsk, 5,5 tonn sei, 14 8 tonn ange, 8 tonn båange, 44 tonn brosme, 15 tonn hyse, 5,4 tonn kveite, tonn pigghå og tonn skate, i at 468,4 tonn. Sogn og Fjordane: Det be denne uken andet 5, tonn, mot uken før bare 8,6 tonn. Av ukefangsten var 5, tonn torsk, 8, tonn sei, 0 tonn ange, 4 tonn brosme, tonn hyse,, tonn kveite, 5 tonn pigghå og av diverse annen fisk 6,6 tonn. Hordaand: Ukens andinger beøp seg ti i at 8,5 tonn, hvorav de før omtate 9,5 tonn evende fisk, 18 tonn søyd fisk og tonn reke. Størjefisket: Denne uke be det tatt 497 stykker størje, ti en samet vekt på 16,6 tonn. Makrefisket: Sør for Stad be det i uken andet 890 tonn, vesentig dorgemakre som går ti konsumformå og frysing. Nord for Stad be det andet 0 h kystmakre ti innenandsbruk, h Nordsjømakre som gikk ti fabrikk og h Nordsjøma:kre som går ti agn. Dessuten 950 h taggmakre som gikk ti fabrikk. Skadyr: Av reke hadde Skagerakfisk 15 tonn kokte og 6 tonn rå reke. Rogaand Fiskesasag 15 tonn satkokte reke og 6 tonn produksjonsreke, Hordaand hadde tonn og Troms meder om tonn i uken. Rogaand: Det be andet 10 tonn evende og 50 tonn søyd fisk. Videre medes det om 6 tonn å. Skagerakkysten: Av fisk be det andet 5 tonn. Av evende å 5 tonn. Sid, brising, øyepå og odde. Feitsid og småsidfisket: Fra Harstad medes det om opptak i NordNorge denne uke av 160 h på Gratangen i Troms og 70 h i Hegeandsom F. G. nr. 4, 6. august

4 Fisk brakt i and i Vesteråen NordHegeand tiden 1. januar 7. august Anvendt ti Fisk brakt i and i området SørHegeand SørTrøndeag i tiden 1. januar 14. august Mengde Sa Heng Her Fersk Fryst tonn tonn J tonn tonn tonn tonn Uken 7/ ! I at pr. 1/7 I at pr. 7/8 I at pr. 8/ , , 1 I føge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. Dessuten av sjøtivirket fisk: ting ing metikk Opp ma ing tonn pr. 1/7 tonn satfisk, tonn tørrfisk. pr. 7/8 tonn satfisk, 4 tonn tørrfisk. rådene, at i gruppe. Dessuten 54 h gruppe, også i Hegeandsområdene. NordTrøndeag: På Vikna be det tatt opp 976 h i gruppe. Fiskesort Mengde Skrei o o '. Ising og fry sing Anvendt ti Her j Fiske Sa Hen me me og ting ging t' kk Dyre 1 1 for tonn tonn tonn j tonn tonn tonn Annen torsk ~~ 150 Sei Lyr Lange Båange Brosme Hyse Kveite Rødspette... Marefyndre... Uer Steinbit Skate og rokke. 4 4 Håbrann... Pigghå... Makrestørje.. Annen fisk I at z «15/8 I97o 1o o o j «16/ o 54o Is 79s 11 o n! 1o6 1 I føge oppgaver fra Norge'> Råfiskag, Trondheim. Lever 109 h. Rogn 10 h. Buho7nsråsaStad: Det medes om opptak av 446 h, hvorav 80 h ti innenandsk forbruk og 66 h ti sating. Sør for Stad be det tatt opp 800 h småsid ti hermetikk. Fjordsid: I Skagerakfisks distrikt be det tatt opp 18 h ti fersk bruk og 19 h ti sating (h.h.v. 17 og 18 tonn). N ordsjøsid: I distriktene nord for Stad be det andet 5 44 h ti fabrikk, og i distriktene sør for Stad be det andet h, hvorav 119 h ti eksport, 5 14 h ti konsum, 50 h ti sating og h ti me og oje. det tatt skjepper brising, hvorav ti hermetikk og 50 tonn ti ansjos. ØyejJå: Nord for Stad be det andet 881 h og sør for Stad h, at ti me og oje. Lodde fis het: Ukens andinger kom fra K veithoa og Storfjorddjupet og utgjorde i at h. Summary. Finnmark rejjorts of 57 tons of fish anded during the week, ony 16 tons more than the week befare. The andings incude 945 tons of cod, 759 tons of haddock, 6 tons of saithe and 6 tons of various other sjjecies. Further south the andings Brising: I Trondheimsfjorden be det i uken tatt opp skjepper ti hermetikk, sør for Stad be were on a sma er se ae in a districts. About hectoitres North Sea herring was anded during the 60 F. G. nr. 4, 6. august 1971

5 Fisk brakt i and i Møre og Romsda i tiden 1. januar 14. august Anvendt ti Fiskesort Mengde Ising Her Fiske Sa Hen me og og fry medyresing tikk for ting ging tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lyr Lange Båange Brosme O Hyse Båkveite Kveite Rødspette Marefyndre... Å... Uer Steinbit Skate og rokke. 0 0 Håbrann... O 10 Pigghå Makrestørje.. Annen fisk Hummer Reke Krabbe... I at r Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda O 664, I at 15/ ; «16/ : It o Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsde Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 110%. Lever 464 h. Herav 781 tonn satfisk :>: 169 tonn råfisk. 4 Herav 5784 tonn satfisk, :>: 1146 tonn råfisk. 6 Tran 70 h. Rogn 590 h, herav satet 94 h, fersk 4896 h. 6 Herav 1106 tonn fiet.! Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane tiden 1. januar 1. august Fiskesort I at Av dette ti Ising og Sa ' Heng~ Her~ Fiskefrysing ting ing metikk me tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lyr Lange Brosme Hyse Uer Kveite Fyndre... O O Båkveite Skate Pigghå Lysing Komue Steinbit... Makrestørje Hummer... Reke... Krabbe... Annen fisk I at... / «pr. /870/ «pr. /869/ Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. Herav 1 tonn satfisk, :>: 446 tonn råfisk. Herav 564 tonn ti fiet. Rogaand Fiskesagsag 8 /L HOVEDKONTOR STAVANGER week, a great increase compared to the week be/ore. The capein fishery is sti dissappointing. Ony hectoitres were anded. Of tunas 497 fishes were caught on the coast off Hordaand, weighing a tota of 16,6 tons. Teefon sentrabord 9 09 Teegramadr. Rogaandsfisk Teex 059 Avd. Haugesund, tf }» E~ersund» Teegramadr. Rogaandsfisk F. G. nr. 4, 6. august

6 Fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre i uken 15/81/8 og pr. 1/ I uken I at Fersk, ising Frysing Eksport Inne ni. Konsum Agn Feitsidjiskemes Sagsag, H H H Harstadkontoret i (Grense Jakobsev Buhomsråsa) Feitsid Småsid 96 Lodde Øyepå... Poartorsk I at Feitsidjiskernes Sagsag, Trondheims kontoret (BuhomsråsaStad) Nordsjøsid... 54J Feitsid Småsid. 64 Øyepå To bis.. Komue... _, I at... J Norges Sidesasag (Sør for Stad) Nordsjøsid Feitsid Småsid Øyepå Lodde To bis I at... / / I at: Nordsjøsid... Feitsid... Småsid Vintersid... Isandssid Fjordsid... Sid 1 at 1...»» pr. /870 Lodde... Øyepå... To bis '. Poartorsk Komue... I at...,...,» pr Brising, skjepper..» pr. /870. Ivakre, tonn 14/871 : > pr. 15/ ! :: ~ ~ Brukt ti Me og tikk fiskefor oje Sating Herme~ Dyre og H H H H H H H ~ / / / 47/ 4 576! I 9/ 149/ 1/ _ = 140/ / / 10 6/ = = = ~ Da summen også tar med vintersid, isandssid og fjordsid er den ikke i samsvar med summen av mengdene under de oppførte omsetningsag. Ti ansjos. Herav 46 h ti røking. 4 Herav 196 tonn taggmakre. 6 F. G, nr. 4, 6. august 1971

7 Makrefisket. 1 Anvendese i tiden i at i at 9/814/8 pr. 14/8 pr. 15/8 tonn tonn tonn Fersk innenands Fersk eksport Frysing, rund Frysing, fietert Frysing, søyd Sating Hermetikk.... '.. ' '. ~ Agn Dyre og fiskef6r..., Røking Me og oje Diverse... 6 O I at j Etter oppgaver fra :Norges Makreag SJL. Levert ti sidemeindmtrien. Finnmark Fiskeprodusenters Feessag Teegramad res se FELLES SALG HAMMERFEST Teefon nr. 084/ Teex nr Sorodde for småbåtfiske. Forbud mot bruk av notredskaper i LindåsfJoen, Lindås komnzune, Hordaand fyke. I medhod av og 4 i ov av 17. juni 1955 om satvannsfiskeriene og 7 i ov av 5. juni 197 om sid og brisingfiskeriene og kg. resousjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den 18. august 1971 bestemt: I. Det er forbudt å bruke notredskaper i Lindåspoen i området innenfor Lindåsstraumen og Lurestraumen (Straumsosen, Spjednesosen og Fjeangervågen) i Lindås kommune, Hordaand fyke. Unntatt fra forbudet er Fiskeridirektoretets havforskningsinstitutts bruk av snurpenot ti vitenskapeige undersøkeser og praktiske fiskeforsøk. I. Denne forskrift trer i kraft straks og gjeder innti 1. desember Samtidig oppheves forskrift av 5. mai Reguering av makrefisket i I medhod av 4 i Fiskeridepartementets forskrifter av 14 mai 1971 om reguering av makrefisket i 1971 har Fiskeridirektøren den 1. august 1971 bestemt: I. I området nord for 59 n.br. og øst for v.. kan i tiegg ti den fastsatte kvote på h for oppmaing fanges ytterigere h ti dette formå. I. Denne forskrift trer i kraft straks. Amerikansk prøveanegg for FPCproduksjon i drift. «Fishing News Internationa» (juiutg.) bringer føgende artikke om dette anegg: De amerikanske forhåpninger ti fiskeproteinkonsentratets fremtid samer seg nå om et eksperimenta og demonstrasjonsanegg, som er bitt bygget ved Aberdeen i staten Washington. Det be offisiet åpnet i apri i år og går inn i Nationa Marine Service forsknings og utvikingsprogram og ska vise muigheten for å produsere og bruke FPC. Det be konstruert, bygget og ska drives under kontrakt av Ocean Harvester Inc, som er et feesforetakende eiet av StarKist Foods Inc. og SWECO Inc. Fra et kommersiet synspunkt kan det beskrives som en fabrikk i havstørrese og hensikten med det er å produsere tistrekkeig FPC ti utnyttesesstudier innen amerikansk industri og innen Agency for Internationa Deveopment (AID). Prosessen man har vagt består i en fertrinns, kontinuerig motstrøms ekstraksjon av ferskmaet rundfisk med 91 voumprosent isopropyakoho. Konstruksjonen er basert på forskning og utviking ved NMPS og subkontraktørene. Anegget ska drives i to års tid og er konstruert for dagig å kunne fremstie, av 50 tonn rund fisk, 7 1 / tonn FPC av en standard som er godkjent av US Food and Drug Administration. I prosessen bir fersk fisk mat og ekstrahert med azeotropic isopropy akoho for fjerning av vann og vesker. Ekstraksjon en gjennomføres i en fire F. G. nr. 4, 6. august

8 trinns motstrøms serie av bandetanker og separeringsoperasj on er, idet rister og presser benyttes. De ekstraherte tørrstoffer bir frigjort for oppøsningsmider, mat og fyt i sekker innehodende FPC. Ojen separeres fra ekstrakten og oppøsningsmidet bir gjen vunnet ved destiasj on for bruk på ny, Den innkomne fisk everes ved hjep av et vacum pumpe system med kapasitet på 7 5 tonn pr. time ti en kj øeakeagertank med pass for 150 tonn ved F. Denne tank er bygget av rødtre og er oppdet i 1 separate 750 kubikkfots gavaniserte og ståforete rom. Disse bir fyt devis med prekjøet ake før de mottar fisk, idet man dermed oppnår hurtigere kjøing og reduserer skaden på fisken, som bøyes av fra et transportbånd og inn i dem. Laken sirkueres kontinuerig fra en karingstank gjennom kjøeinnretningen og opp gjennom fisken. Dens kvaitet k01itroeres periodisk for å bibehode et avt innhod av tørrstoff og et avt bakterieta. Ingen bactericider eer inhibitorer (hemningsmider) bir benyttet i aken. Når fisk foranges ti anegget, bir et rom tømt for ake. Fisken bir dernest gravitetsmatet inn i 60 gaons gavaniserte sevtømmende ståbinger, som hver rommer 000 b.. Bingene fyttes ti fabrikkbygningen med gaffetruck, hvor en eksakt nettovekt av fisk bir bestemt på en pattformvekt. Fisken bir så overosset ti en transporteevator og bir vasket med fersk vann for å fjerne eventue ake. Denne transportør tar fisken ti behoderen foran en skruemater og fra denne passerer den gjennom en 40 hk. Reitz skråstiet hakker. Det brukes en 18 tommers rist med kvarttoms åpninger. 64 F. G. nr. 4, 6. august 1971 En reversibe skruetransportør fra hakkeren everer fiskepartidene ti hviken som hest av to 000 gaons massebandetanker. I disse bir den mate fisk bandet med en bestemt mengde av «miscea» (M) fra annet ekstraksjonstrinn. Fremstiingen foregges nå ti begynnesen av det kontinuerige ekstraksjonssystem. Porsjoner av fisk og M masser bir pumpet periodisk ti 500 gaons førstetrinns bandetanken og der går en konstant strøm fra denne ti en SWECO separator (60 tommers diameter, 00 maskers vibrasjonsrist) for førstegangs separasjon av tørrstoff fra «miscea». Den beregnete materate er 0 gaons pr. minutt. Tørrstoff fra separatoren går videre ti en Brown Internationa puppresse, som ytterigere redusere væskeinnhodet, hvoretter overføring ti neste ekstraksjonskar skjer ved gravitasjon. Fordampbart innhod av tørrstoff fra denne førstetrinnspresse er om ag 60 prosent, og tørrstoffets væskeinnhod, når det brukes et to ti en akoho ti fisk forhod, er ca. 4 prosent på tørr basis. V æskeutstrømningen fra presse og rist bir forenet, og omtaes som førstetrinns miscea (M), som bir pumpet ti et 00 gaons kar og bir viderebehandet for å gjen vinne oppøsningsmider og biprodukter. Tørrstoff fra første ekstraksjonstrinr. bir bandet med miscea (M) fra. trinn, når det passerer inn i et <H111et trinns, 800 gaons, agitator i hviken temperaturen oppretthodes automatisk på 165 F. Stigende vesttysk fiskeimport i Etterføgende tabel som er hentet fra tidsskriftet «AFZ» (6. august), viser at importen av fisk og tivirket fisk i For Leverandørand Mengde Frankrike Begia Nederand Itaia EECand i at Storbritannia Isand Norge Danmark Portuga Spania Japan Tota import av fisk og tivirket fisk Strømmen av masse fra dette kar kontroeres manuet, men er konstant straks systemet bir drevet under stadige (steady state) betingeser. Ekstraksjonstiden kan endres ved å forandre operasjonsnivået et 600 gaons nivå gir en tid på om ag 0 minutter. Anegget har for tiden fire ekstraksjonstrinn, og det annet, tredje og fjerde benytter samtige 800 gaons ekstraksjonskar og 48 tommers rister. I fjerde trinn innføres nytt oppøsningsmidde (nytt eer gjenvunnet) gjennom en varmevekser. I en StrongScott Soidaire Processor Mode SJS 416 bir oppøsningens våte tørrstoffer befridd for oppøsningsmidde. Fra denne går de gjennom fire dampoppvarmete tørkeenheter 16 fot ange med fots diameter som brukes i rekker. Suttinnhodet av fuktighet bir kontroert og ska være under 9 prosent og gjenværende akoho under 50 deer pr. miion. Pr. transportbånd gjennom en behoder og inn i en Puverizing Machinery Co. Mode 60 ACM bir det tørkete tørrstoff sutteig mat og bir pakket i 50 punds poytenforete, mangeveggete papirsekker. NMFS venter at Aberdeenanegget tydeig ska demonstrere. en kommersiet fu~ gjennomførbar prosess for produksjon av et høyig nærende fiskeproteinkonsentrat. «Dette», sies det, «er et førstefrembringeses prosess og aneggsdesign, som vi skaffe verdifu informasjon for kommersie videreutviking.» bundsrepubikken steg betrakteig fra 1969 ti] Mengdetaene er oppgitt i dz. = 100 kio og verdien i 000 DM Verdi Mengde Verdi

9 Det franske fiske januarapri Tonn Verdi Rund fisk Fr Fatfisk.... Sesongfiskeriene Satet fisk Skadyr.... Bøtdyr Østers.... Å Omfatter sid, makre, størje m.m. Iand brakt fra fiskefartøyer. (Tatt fra La Peche Maritime for jui 1971, hvor en kan finne ta for de enkete sorter). Sveits' innførse av fersk og frossen satvannsfisk i juni Nedenfor gis en oppgave over Sveits' innførse av fersk og frossen satvannsfisk i juni 1971 og i tiden januar/juni 1971: jun i januar/juni tonn sv.frs. tonn sv.frs. Norge 5, » 1970: 56, , Danmark 50, , VestTyskand, , Frankrike, , Itaia 56, , Nederand 4, , Storbritannia 0,5.51 1, Fiippinene 0, 5.1 0,4.06 Kana da, , Beg./Lux. 0,5.467 Heas 4, Singapore 0, Etiopia 0, Kenya 0, Marokko 1, Senega 15, Ceyon 0, Portuga 9, Diverse and: 0, ,.669 Tota 1971: 55, , Tota 1970: 56, , Dessuten kom det fra Norge i juni kg. annen fisk ti en samet verdi av sv.frs ,. Sørafrikanske betraktninger om fiskeme. Juiutgaven av «The South African Shipping News and Fishing Industry Review» innehoder b.a. en artikke om fiskememarkedet og anvendese av fiskeme, hvorfra vi gjengir føgende: Verdensmarkedsprisen på fiskeme har sunket i de senere måneder. Gjennom midten av fjoråret be fiskeme sogt c.i.f. Europa ti ca. R158 pr. metrisk tonn. I juni i år hadde prisen fat ti RO pr. tonn etter en tid å ha igget på R10. Hovedskyden for den avere pris må bæres av den massive anchovetafangst i Peru. Landets 1970/71 sesong, som begynte i september og be avsuttet i mai og innbefattet en kort fredningstid i begynnesen av året, rapportertes å ha satt ny fangstrekord på tonn 7 % stigning i forhod ti foregående sesong. Fiskemeprocuksjonen utgjorde tisammen tonn sammenignet med tonn forrige sesong. Gjennom de fire første måneder av denne sesong, da fangsten etter peruviansk måestokk var mindre bra og å på,4 mi. tonn, hodt prisen på de frie markeder seg høy. Men ea det be innysende at andingene var i økning begynte prisen å fae. Den tidige sørafrikanske produksjon be sogt ti en høyere pris, mens produksjonen etter mai har vært og vi bi sogt på avere nivåer. Tidigomsetningen av sørafrikansk me be hemmet av produksjonsuvisshet som føge av restriksjon er i bestandsbevarende øyemed i SørvestAfrika. En kompiserende faktor i goba meomsetning var overiggende agre av peruviansk produksjon, som har vært økende grunnet økte andinger og de finansiee etteser, som regjeringen gjorde tigjengeige. De fra 1969 ti 1970 overførte agre var små. Fra 1970 ti 1971 var de på tonn, mens de fra 1971 ti 197 ansagsvis vi nå tonn. Trass i disse behodninger befinner verdenskonsumet, sammenignet med verdenstigangen av fiskeme, seg for tiden i rimeig baanse. Forskjeige skritt taes for å bibehode denne situasjon, og nyere forskning har åpenbart visse fakta, som bør beroige fiskets menn. Disse fakta vi bi diskutert under et symposium i Amsterdam fra 14. september. Om ag 00 representanter fra ae edende forbanderier og konsentratfabrikanter i Europa og Amerika er bitt invitert, og de vi overvære foredrag av fire av verdens toppvitenskapsmenn. Lignende symposier har vært avviket i 1969 og De er for øvrig bitt et forum for utveksing av tekniske tanker, og for diskusjon om de forhodsmessige ernæringsmessige verdier av de forskjeige bestanddeer i baanserte porsjoner. En av de mest betydningsfue eiendommeigheter innen nyere forskning er oppdagesen av at det under normae omstendigheter kan oppnås en viss suksess med baanserte porsjoner, i hvike syntetiske aminosyrer er bitt brukt. Men under stressbetingeser, sik som tørke, støy fra fy eer enhver annen avorig forstyrrese, har dyr ikke den eastisitet, som de vie hatt hvis de var bitt foret med normat for, hvori fiskeme. Undersøkesene med henbikk på å få istand bredere bruk av fiskeme fortsetter. For som innehoder fiskeme bir i Europa brukt ti fjærkre og svin og dess F. G. nr. 4, 6. august

10 uten også under kut1vering av mink, og forsøk utføres også angående bruk av fiskeme som erstatning for mee Hvis fiskeme tivirket på norma måte brukes i fytende form ti foring av kaver, vi øyensynig benpartider bi bmmfet i bandingen. Råfisken kunne kokes under trykk for å mykne og bryte ned benene og probemet dermed øses. Men en mere tiforateig øsning synes å igge i utviking av et fytende medium som kan hode benpartikene svevende. Hvis fiskeme kunne bi brukt ti foring av kaver, vie det bety et gjennombrudd for industrien. I motsetning ti kuer, som ett kan omgjøre gress ti protein, trenger kaver å bi foret med protein under de første vekstmåneder. Isands torskefiskerier. Fiskifjeag Isands har i teegram datert Reykjavik 17. august gitt oppgave over utbyttet av andets torskefiskerier ti utgangen av februar i år. Totafangsten var tonn (samme tidsrom 1970 = tonn). Av denne be (9 70) tonn iset for eksport, 9 99 (4 811) tonn frosset og fietert, 141 ( 49) tonn hengt, (0 469) tonn satet og 540 (977) tonn brukt på andre måter. Stor dansk håbrannfangst. «Danmarks Havfiskeri» meder i utgaven for 10. august at kutteren «Thaiand» av Nexø er kommet ti Hansthom med 40 stk. håbrann og en de pigghå som be tatt under et fire ukers tokt i N ordatanteren og Den Engeske Kana. Fangsten, som be frosset ombord, be avsatt i Hirtshas og innbrakte så godt som kr Ingen nybygninger mer ti Itaias Atanterhavsfåte. Atanterhavsfåten innen det itaienske havfiske be utvidet med sitt hitti mest moderne og største skip, «Mascaretti Primo», evert for noen måneder siden fra et verft i Viareggio. Iføge «AFZ» (6. jui) er de viktigste tekniske data disse: 500 br.r.t., maskinytese 900 hk, fart 15,5 knop, engde 7 m, bredde 1 m, høyde ti sheterdekk 7,90 m, asterom 400 m. Ca. 10 av denne og ignende konstruksjoner representerer programmet for nyorientering innen itaiensk havfiske. Denne kontingent dekker bare tredjedeen av totatonnasjen av skip beskjeftiget i Atanterhavsfangst. De ca. 70 tråerne som passerer Gibratar for Atanterhavet, og hvis tonnasje utgjør omag br.r.t., har samet fryseromskapasitet på m. Av disse 70 tråere er bare 19 på 800 br.r.t. eer mere. Før «Mascaretti Primo» be satt i fart i 1970 fantes det i 1969 tre skip i størresesordenen over 000 tonn, som hadde vært gitt byggetiatese. Videre paner for nykonstruksjoner ti Atanterhavsfåten er foreøpig stiet i bero, hviket også står i forbindese med finansieringsspørsmået. Saken er at det i Itaia i det høyeste ennå bare kan regnes med statsstøtte ti mindre skipstyper. Nybygginger på Atanterhavsfåtens område er så godt som uteukkende henvist ti privatfinansiering. Ti 1970 besto det i det minste i SørItaia muighet ti finansie ettese ved bygging også av større skip. I støtteprogrammet «Cassa de Mezzogiorno» sto det fra 1960 ti 1970 årig 1,5 miiarder ire ti forføyning. Signor Mascaretti, eier av omtate «Mascaretti Primo» skaffet seg sik støtte i tide. Ved vag av havnen San Benedetta de Tronto som hjemsted, var det nye skip sikret støtte. Nå etter avsutningen av Oårspanen for det underutvidete Syden finnes det ikke en øre mer å hente ti store skipstyper i Mezzogiorno. Også finansieringsprogrammet av mars 1968, hvori staten øsgjorde 470 mi. ire for skipsnybygging i NordItaia er utøpt, og kassen er tom. Kun Instituto Mobiare taiano kan fremdees yte privat initiativ i skipsbygging ti havfisket en begrenset hjep. IMI, som er et finansieringsseskap i form av en statsstiftese, yter under bestemte betingeser kreditter med 4 % rente og 0 års øpetid. Utvikingen går mot større enheter i den danske fiskefåte. «Dansk Fiskeritidende» (9. jui) innehoder Fiskeriministeriets oppgaver b.a. over fiskefåtens størrese og sammensetning. I 1970 hadde Danmark fiskefartøyer, hvis verdi utgjorde 881,8 mi. d.kr. en verdistigning i forhod ti 1969 på 54 mi. kr. Denne stigning skydtes ikke minst at antaet av båter over 00 bruttotonn steg fra 161 i 1969 ti 187 i I 1968 var der bare 18 fartøyer over 100 tonn. Tendensen går tydeig mot større enheter. Antaet av fartøyer meom 100 og 50 bruttotonn er 0, mens der er 951 fartøyer fra 50 ti 15 tonn 61 færre enn året før. Antaet av små kuttere på 15 tonn og derunder er bitt sterkt redusert. I 1968 be antaet oppgjort ti 5 81, mens det i 1970 er fat ti 5 7, atså en nedgang på over 600. For 1 år siden be de første ståkuttere anskaffet ti den danske fiskefåte. Ved utgangen av 1970 var det i at 15 ståkuttere i virksomhet. Prawn Fingers nytt produkt fra skotsk firma. Det nyeste produkt fra Shrimp Peeers (Scotand) Ltd., firmaet som nyig be dannet i Peterhead av Byron Beamy, er Prawn Fingers. Det er basert på det popuære Fish fingerformat og forarbeides av bokkfsone reker eer sjøkreps (5 ti 5 pr. pund), som sages opp ti fingers, dyppes i røre og rues i gydne brødkrumer. Seskapet fremhoder at denne form viser seg betrakteig mere økonomisk enn scampi behandet med røre og panering. Mr. Beamy uttate at han var hen rykt over det nye produkt og han var sikker på at når man først var istand ti å distribuere det nasjonat, vie det ikke være grenser for dets mnuigheter. Han tiføyet: «Jeg har rik erfaring i å produsere den rette vare på scampiområdet. Nå har jeg gjort det igjen». (Fish Trades Gazette 14. august). imfjordøsterskompagniet fytter grunnet forurensning. Seskapet av ovennevnte navn er i ferd med å fytte ti Nordre Agger tange, hvor en 00 m stor bygning ska innrettes med rensebassenger, sorterings og pakkeokaer, kontorer, uteveringsha og okaer for de ansatte. Det er kart at det er den titagende koakkforurensning av Limfjorden, som har gjort en fytning av østersindustrien ti Agger tange aktuet. Bare der hvor Thyboron sender umåteige mengdb friskt vann inn i Nis sum bredning, er Limfjordvannet het rent. Forurensningen er forøvrig også forkaringen på at østersen ikke mere ynger i så stort omfang i Limfjorden. Tage Preiss får sin østersynge fra den norske Atanterhavskyst, men veksten foregår i Nissum brednings rene vann på bankene nær Lemvigs og Heigøs strand. (Dansk Fiskeritidende 19. aug.). 66 F. G. nr. 4, 6. august 1971

11 RAPPORT I FORBINDELSE MED FORSØKSFISKE MED LINER PÅ HÅRD BUNN I SKAGERAI<. I MARSAPRIL 1971 Av Vermund Dah Innedning: Linefiske etter kveite og rundfisk på Sørandet er bitt mer aktuet de siste årene på grunn av svikt i andre fiskerier. Ti forsøkene be eid båter som skue drive samtidig, en båt vest for 07 0' og en østenfor. Forsøkene skue fortrinnsvis utføres på hård og ujevn bunn angs revkanten og innover grunn patået. M/S «Nua» VA100M ved Per Nodeand, Manda, skue forsøke det vestige området, og M/S «Fancy» VAK ved Kristian Løvås, Fekkerøy, i det østige området. Båtene var eid ti å prøvefiske i 5 uker og begynte den 7. mars. Resutat: Båtene driftet på noe forskjeig måte, M/S «Nu a» egnet inene i and og den andre egnet både på and og om bord. M/S «Fancy» som egnet om bord har fere fiskedager og har brukt 40 stamper med en totafangst av.800 kg fisk. M/S «Nua» brukte 50 Dato K. Fra posisjon Journa over ineforsøk angs revkanten i Skagerakfor m/s «Nua>> VA100.1\ Linene satt Trekning Fangst i kg Ret Dybder ning fv. stamper med en totafangst av kg. Seve resutatene er i minste aget, men det ser ut som de beste fang Ant. stam per Fra Ti dato 1 k. dato k. Torsk Annen Kveite fisk Anmerkning N57 7' ' so Hård bunn N57 40' ' Vest Hård bunn N57 50' ' NNV K veiteiner N57 4' ' V Rundfiskiner N57 45' ' NV R undfisdiner N57 0' ' sso Rundfisk1iner N57 4' 005 8' NNV Rundfisk1iner N57 44' ' os o Kveiteiner N57 44' ' vsv Rundfisdiner N57 7' ' ONO K veite1iner N57 5' ' NV Rundfiskiner 47 stamp Fangst kg fisk Joumafor inefiske angs revkanten i Skagerakfor m/s «FaJZC)J)) VAK Linene satt Trekning Fangst i kg! Ant. Dato K. Fra posisjon Ret Dybder stmn ning fv. per Fra dato k. 1 dato 1 k. Ti A. Torsk nnen,kve1te Anmerkninger fisk N57 ' 007 0' Revet N57 1' 007 5' Revet N57 4' ' O Revet SO av Oksøy N57 50' ' » N57 50' ' Kveiteiner N57 ' 007 5' NV Hansthom en N57 ' ' Rev kanten N57 0' ' O O Rev kanten N57 4' ' Revkanten N57 4' ' O O håkjerringer N57 4' ' håkjerringer 146 stamper Totafangst fra revet ca. 00 kg fisk. F. G. nr. 4, 6. august

12 Journa for inifiske angs andbakken ost av Liesandfor mfs «Fancy» VAK Dato K. Fra posisjon Linene satt Trekning Fangst kg Ret Dybder ning fv. Ant. stam per Fra Ti dato j k. dato \ k. Kveite Annen fisk Anmerkninger ~58 1' ()08 9' O SS() Liesand ~58 1' ()08 40' SS() Liesand ~58 11' ()08 4' ~ord håkjerringer ~58 11' ()08 9' S() av Liesand ~58 11' ()08 ' S() av Liesand ~58 09' ()08 5' S() av Liesand ~58 9' ()09 06' ()st av Liesand ~58 9' ()09 00' O ()st av Liesand ~58 7' ()09 00' ()st av Liesand ~58 4' ()08 56' O ()st av Liesand ~58 11' ()08 47' håkjerringer ~58 1' ()08 41' O håkjerring N58 0' ()08 54' håkjerringer ~58 ' ()08 54' S() av Liesand N58 8' ()08 50' håkjerring N58 7' ()08 49' håkjerringer N58 14' ()08 4' O håkjerringer ~58 09' ()08 4' håkjerringer 19 stamper Fangst 680 kg fisk. stene er å få vestenfor 7 ost. Dette henger nok en de sammen med bunnforhodene angs revkanten. Det er mer stenbunn vestover enn østover. Begge båtene kager over mye us som eter opp agnet på kort tid. Siden de første forsøkene ti M/S «Fancy» var dårige angs revkanten be de siste utført angs andbakken SO av Liesand. Fangstene besto i det vesentige av ange, brosme og torsk, kveite var det svært ite av. Med rapporten føger journa fra begge båtene som viser fangst, posisjoner, dybder og anta stamp. 68 F. G. nr. 4, 6. august 1971

13

14 Norges utførse av sjøprodukter fra 1. jan~~r. ti 7. august og ukene som endte 1. jui og 7. august Tonn. o.. w o :n C) : :os w ~ tv?' P c: ()Q ~ ~... "' ~ TOLLSTEDER 06 Oso Kristiansand Egersund.... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund.... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ Fersk Fersk sid og sid og Fersk Fersk rød Fersk Fersk yr Fersk Fersk makre Fersk Fersk skate og Fersk fersk fhk Frossen F~os~n storsid vårsid brising brising aks kveite spette hyse torsk og sei ange makre størje pigghå håbrann rekke å fisk i at ~torsid varstd errs i at Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr J 48 ' ' Trondheim ~ 51 Bodø... 5 Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø \ 58 Vardø Måøy ~, 64 Andre j1 86 I O = _, = < = = = I I 566 I at... ~i6f4.o6i!498_1_.5fo I 65 ; !1z7187oo!Ii = I uken.... j 86J86 10 \ T5[ i ! MERK: På grunn av avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene Ior «i at»., Av sam,.ne grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted h"er ikke atid stemme med taeae for utførseen i at av vedkommende varegrupper over tostedet. Frossen J Frossen Rund Rund Rund Rund Rund Rundsid sid frossen frossen frossen frossen frossen frossen Ann= rund frossen R=d eers og iat aks kveite makre makre pigghå håbrann frossen fisk i at brising størje fisk TOLLSTEDER Stat. nr. Stat. nr. Stat. "' IStat. = Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Oso Kristiansand Egersund , 101 9~ Stavanger Kopervik Haugesund Bergen O Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø... 5 Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Forø Vardø Måøy Andre i j ~ I at ! I uken Fersk e. kjøt fiet, hyse 15x Stat. nr [ Fersk Frossen Frossen Frossen e. kjøt hyse torske seifiet fiet fiet fiet eers 15x Stat. 001, "' 1st ta. nr. 451,459, Stat. nr. Stat. nr O I j i ! Frossen steinbitfiet 1604 Stat. nr Frossen Frossen Frossen Frossen Satet uer sid fiet fiet torskefiet fiet eers i at fisk i at x Stat. =!Stat. = Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr J : ! o i oz ! 85

15 1 00 Satet storsid og vårsid 1801 Satet Satet 1> banksid isandssid Satet sid eers Satet TOLLSTEDER sid i at Annen satet ssta Stat. Stat. nr., Stat. nr i Stat. nr,stat s StSt tat. nr. t. nr. nr. oo. oo. oo. 01, fisk i at Kipp ' Kipp Kipp Haitran.. Vett>ri Tørrfisk Tørrfisk Tørrhsk fisk fisk fisk Røykt Hum Reker Seoje, Sid og høgv. MediSn nz:rtorsk sei eers torsk ange eers sid mer rå oje, hod. tran tran tran, oje 19x 19x 19x 19x4 19x5 19x6 19x7 19x8 0x 0x 0x 0x t s Stat. nr. ss Stat. nr._s s s s s n 0 nr. tat. nr. at. nr. a. nr. tat. nr. 00 0, _ _ 0, oo. oo. oo. oo. oo. 501, 50 08, tat. nr. tat. nr tat. nr. tat. nr. tat. nr. tat. nr. tat. nr. oo. oo Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik... ~ 6 Haugesund ~ 10 ~~ ~f~~~~::::::::::: = ~! Åesund Mode Kristiansund O 4 Trondheim Bodø ) Svovær Tromsø \ Hammerfest ! Vadsø ~ 504, i : Vardø ~ 61 Måøy Andre ! I at \ / 1 / j I uken / t5o4. 1so MH, = ' ' = ! 16 i = / / 7! Industri Tran Raff.etc. Herme Herme Ann=,..>4 5 Annen Fiske Andre i Spesia~ Sukker Skadyr tran, b. sjødyr tisk tisk Kippers sid Meke ~:;! ::; fiske herme fiske be satet og herme Sideog avf. i at og fiske brising småsid herme 1: ~ ~ ~ bonn~ tikk produktand «= tikk me tran, oje ojer tikk :9...; 8 tikk i at sid sat rogn TOLLSTEDER x ~ ~ ;: X 5 X 5 X 5 X 5x4 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. tat. nr. S Stat. nr. S 07 StaL m. ;;;Stat. mrtat. m. Stat nttat. m. tat. nr. Stat. nr f6 å4 nrt Oso ! 7 Kristiansand Egersund )5196 Stavanger Kopervik... 1 J Stat. nr. 960! Haugesund Bergen Forø Åesund Mode ~ Kristiansund Trondheim O Bodø... J Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø / 5~! 91 Fiske Annet Tang Rogn ever fiske og utjenig Rå seme me tareme ti men skinn o eske 5x5 5x6 5x7 føde 5x9 5x8 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr !' Måøy = 0 =i = 64 Andre '!6!~~ I at... IS 615 J /1 1 8 /15 87j1 670 J J j5 410, 5 45 I uken j / 4 15 / / / 4 / 10 6 / :n 0 :s ;: w IV!?' 11> O'Q c: c: "' r ~ o w

16 A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. DESEMBER 97 0. DESEMBER 97 7. 'ÅRGANG. FISKERIDIREKTØREN. ' ' TAICKER FISKERINÆRINGEN FOR GODT ' SAMARBEID.. I 97, OG VIL ØNSKE ET GODT 97 FDR ALLE SOM ARBEIDER I

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (jøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22 3. NOVEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 614 Havforskningsinstituttet og Nordnesareaet. 615

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . A U GUST 9 6 7 5 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN / fik{t GANG. AUGUST 967 5. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Norges utførse av sjøprodukter Side pr. 5. august 967............. 608 Fiskerioversikt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer