N O R G E S F l S K E R l E R O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O."

Transkript

1 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember Nr. 52 Abonnement kr pr. år tegnes.. ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og. Isand kr ,. e.ers kr pr. år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridi,rektør~ns kqntor.,.fiskets Gang"s teefoner , Postgiro nr Teegramadresse:,.Fiskenytt". N O R G E S F S K E R E R O O ~ : Foreøpig Foreøpig Endeig Endeig Endeig Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi tonn 1000 kr. tonn 1000 kr. tonn J 000 kr. tonn 1000 kr. tonn 1000 kr. Vintersid..-.. ~ J Fetsid Småsid o Fjordsid N ordsj øsid T sandssid ] Brising o o J Skrei o Biprodukter av skrei Loddetorsk Biprodukter av oddetorsk ] Banktorsk... \ Fjordtorsk { j Sei o s 944 Hyse Lange... } { Brosme J ]..j Kveite Båkveite Steinbit Uer ' ] Pigghå Fyndre Makre... ' { ] 2 506} Pir 6 156{ o. o o J Håbrand Hummer Reker Krabber Annet I at ] S

2 Nr, 52, 28. desember 1950 Oversikt over fisket Erterf)Z)gence oversikt.er av rniderticig karakter. Noen av fi skeriene er på dette tidspunkt ennå i gang og på andre onu åcer har.en ufustendige oppys.ning er å bygge på. Det er derfor 1bitt foretatt beregninger, men stort sett er taene byg-get på oppgaver for sagsagene for fi~k, og skue såedes ikke avvike.i vesenti.g grad fra det faktiske. Ved omiegningene :fra rom.n1å ti vekt av sii.d ha r en benyttet de vani.ge normer 93 kg pr. h sid og.85 kg pr. h brising. Oppgavene for 1950 :og for 1949 er foreøpige, me111s taene ~or de. andre 'årene er :endei ge og i overensstemmese med taene i.>>norges Fi skeri.er«. Vengdeutbyttet i presenterer seg som det nest største en ha r hah hitt.i. Det igger pst. høyere enn kvantumet i 1949 og ca. 5 pst. under rekordkvantumejt: i Den fremste årsa1k ti at kvantumet ikke kotn o.pp.på høyde med fjorårets må ar1tas å være den påbudt e stans på 11 d)6g.n som fa:nt sted i Yintersidfiskets 1beste fangsttid på grunn av for iten avt akskapasitet. V i.ntersildfisket be for Øvrig vårt neststørste m ed et kvanum.på tonn mot t011n i rekordåret Sk reifiskeriene og oddetorskefi~ket, som i de senere år har v.ist et noe svakt utbytte var i oe større enn i Det.be.fi~ket tonn mot to:nn i 1949 og tonn i Det 1kan også nevnes at fetsid- og s.måsidfiskeriene vis er et utbytte som.igger under g}e101111snittsutb)itte. Dog er fetsidf.isket i1:t større enn i En har også stor svikt i isa.ndssidfisket, som føge av uvær og små forekomster på fetet. Likeedes har brisingfisket vært smått og nænnest misykket. Tabeen over årets resutater er bitt satt opp i 30 poster, hvorav 27 representer.er særskite fiskerier.eer fiskesorter, 2 poster biprodukt er under skrei og odjdetorsk og en post som fe1esnevner for en rekke sekundære fiskesorter og biprodukt under titte»annet«. Denne nye fordeingsmåte gir anedning ti sanunenig1nence ibetrakt:ninger f or en he rekke fiskerier, for hvike en på et så tidig tidspunkt ikke har hatt behørig oversikt i t.idigere år. Det kan bemerkes at årets seifiskerier ater ti å skue så ae rekorder. Det har tidigere i år bant annet rfra Troms og Finnmark vært kaget på at utbybtet av dette fis ke ikke stod i forhod ti innsatsen av båter og bruk. Imidert id står.de iandbr akte mengder i disse fyker så noenunde.på høyde med fjorårets. Derti har en 1att meget godt seifiske i TrØndeag og p~t VIØre og at i at viser talene for dette fiske rekordmessig resuta t på tonn mot tonn i 1949 og tonn i 1948, som var de to tidigere største r.esutater. Det kan hemerk es at den sa1nede sum av banktorsk og fj ordtorsk er ført opp med tonn mot tonn i fjor og hyse med tonn n1ot tonn i fjor. I-Iysefisket.synes i det hee å igge noe svakt an i for:ho1d ti det vanige. Årets bankfis:..:erier har gitt.godt utbytte. Det kan bemerkes at ~umme.n av ange og brosme bir tonn tnot 8016 to.nn i.fjor, kyeite 5707 tonn cr.not 5355 tonn og pigghå 8031 tonn mot tonn. Videre ska en fremhev e m.akrefi~ket med et ut :hytt.e ( son1 også inkuderer pir) på O tonn n1ot tonn -i 1949 og tonn i Fisket ~~a,meget gode fangster i vånsesongen, men måtte Yec enkete anedninger begrenses gjennom utseiings.stopp på grunn av avsetningen. Et fiske som viser!bemerkesesverdige r esutater er steinbitfisket, som i Finnmark drives som spesiet fiske. ÅrsfaJngsten er her fø rt opp med hee 5612 tonn 111ot 2754 tonn i 1949, 1305 tonn i 1948 og 1919 tonn i Gjennom frysing~n av steinbitfiet er eet.bitt skapt nye om.setnings1muigheter for denne fiskesort. For Øvrig er det ikke noe særig å 1bemerke ti fangsten av de Øvrige sorter. Den igger omkring eet normae. I de tifeuene hvor fangstutbyttet igger noe under det normae synes eet ikke å være desimering av fiskebestandene som igger ti årsak. Det er værforhodene og andre ordinære fiskerimessige årsaker, som igger bak. Verdien av årets fiske er beregnet å utgjøre 323 mi. kroner, hviket er 33 mi. kroner mer enn i 1949, men 13 mi. kroner mindre enn i rekordåret Det kan bemerkes at verdien av vintersidfisket på 113 mi. kroner igger 25 mi. kroner høyere enn i 1949 og 12 mi. kroner avere enn i re- kordåret I 1950 be siden betat med de sanme priser som i 1949, men be avregnet etter gideskaa i forhod ti kvantumet, hviket ikke var ike gunstig for fiskerne. I fiskerienes annen store hovedpost, torskefiskeriene, var prisene på fisk ti hengning og sating bitt vesentig forhøyet og bidro sterkt ti å Øke eet samede verdiutbytte. Den samede verdi av skrei og oddetorsk med biprodukter var i ,1 mi. kroner mot 53,3 mi. kroner i 1949, atså praktisk tat 13 mi. kroner mer. Det kan i samn1e forbindese også bemerkes at fiskeriene i fjerne far- 604

3 Nr. 52, 28. desember 1950 vann i år ytet et betydeig mer verdifut produkt enn i Dette skydtes såve noe høyere priser, som større fangstutbytte. Tisutt kan eet bemerkes at skadyrfangsten viser normae resutater for hummer og rekers vedkom- mende, mens krabbefisket i år har gitt betydeig mindre utbytte enn i de Øvrige etterkrigsår. Dette skydes at markedet var mettet med hermetisk krabbe og etterspørseen derfor ubetydeig. For Øvrig henvises eet ti tabeen. Fiskerioversikt for uken som endte 23. desember. Som vanig suttet fiskefåten av driften i god tid før ju. I siste uke er det såedes ite sid som er bitt fisket. Nordpå kom bankfiskefåten i Finnmark inn med gode fangster. Seigarnfisket i Vesteråen var godt. Videre kan det noteres ivig hande i evende torsk før ju og ti des gode resutater av kystfisket forøvrig, fordi værforhodene var bra. f7etsid- og små.':itdfisket: Det foreigger ingen medinger om fangst i Finnmark og Troms. De feste notbruk suttet av driften aerede den 16. desember. På Hegeand foregikk det itt fiske på Rana, hvor everansen foregikk ti sidoje. I TrØndeag hadde en itt fiske på Hommevikfetet, hvor ukefangsten be på 911 h småsid, hvorav satet 12, ti hermetikk 348 og agn 551 h. Derti be eet fisket 266 h fetsid, hvorav satet 12 ao n 254 h. ' b 2. juedag. Turen be på ny agt ti HjemsØybanken, idet fiskerne mener at det foreøpig er for tidig å prøve på Ny grunnen. Seifis!?et med garn i Vesteråen: Fra Andenes medes det om godt seigarnfiske i uken ti ju. Det be tatt fangster på 800 ti 6000 gjennomsnittig 2000 kg. Havparten av fåten suttet av den 22. og den annen havpart den 23. desember. Driften vi bi gjenopptr1tt meom ju og nyttår. Finnm,ark: Det foreigger ikke tamessige oppgaver for fisket i uken som endte 23. desember. Det oppyses imidertid at bahkfisket ga meget gode fangster, iksom driften nærmere and nå synes å ta seg opp i Østfinnmark Driften be gjennomgående avsuttet 2-3 dager før ju. Tromsø: Fere av distriktets fartøyer som har vært på bankfiske i Finnmark kom hjem i uken før ju med gode fangster på 20 ti 45 tonn, som var bitt tatt på Hj emsøybanken. Det var noe mer hyse enn torsk i fangstene. Tisammen be det tiført 112,5 tonn fisk, hvorav 36 tonn torsk, 62 tonn hyse og 12 tonn kveite. I torskefangstene fantes det også en og annen skrei, som var stor og fydig. Likeedes beskrives torsken for Øvrig som fydig. Ytterigere oppyses eet at bankskøytene gikk ut på fiske på ny aerede Rusetorsk: Det var atskiig travehet med evencetorsk før ju. I Levendefiskagets område be eet transportert ti MosjØen 6000 kg, Trondheim kg, Bergen kg og Oso kg ev. torsk!jan~fis~ct: De feste MØrebåtene var beskjeftiget med utrustning ti vintersidfisket og eet var derfor iten utseiing ti de vanige fiskebanker utfor kysten. K vantumet oppgis ti 81 tonn fisk, hvorav 7 tonn torsk, 11 tonn sei, 20 tonn ange og brosme, 6 tonn hyse, 12 tonn skate og 24 tonn pigghå. MåØy n1ecer om et fiskeparti på 85,7 tonn, hvorav 3,2 tonn torsk, 1,4 tonn sei, 12 tonn ange, 1,8 tonn hyse, 0,3 tonn kveite og 67 tonn pigghå. Fra Stavanger medes om bra fisketigang, især av torsk før ju. Eers var eet stor travehet med hummereksport ikke minst pr. fy. 605

4 Nr. 52, 28. desember 1950 Storsidfisket: No en forsøksdrivere har vært ute på de vanige fet meom Sua og Buandet før ju. Bortsett fra en enket veritabe storsid og en de fug på fetet utfor Runde har det ikke vært noen bemerkesesverdige resutater av forsøksdrivingen. Særskit interesse knytter eet seg ti forskningsfartøyet»g. O. Sars«sidetokt. IfØge et kommunike fra Fiskeridirektoratet den 27. desember ska fartøyet atter ha fått kontakt med sid angt ti havs, o o b vi nå avsøke områdene nærmere norskekysten. Det ater for Øvrig ti at fiskefåten ti des aerede igger ferdigutrustet og kar ti å stikke ut. Mange tror at siden i år på grunn av det kjøige værag den senere tid vi komme tidigere enn i siste sesong. Indias fiskerier. Utandet. I Øpet av de par siste år har den indiske sentmregjeri.ng tiikemed regjeringen i andre Sttater i India tatt opp utbyggingen av fiskeriene hovedsakeig med henbikk på å skaffe befokningen en Øket matvaretugang, idet denne i de fe.s,te tifeer hgiger avere en de minstekrav som sties. Fiskeproduksjon en i India ansås ti tonn årig - hvorav to tredjedeer satvannsfisk. Konsumet pr. hode er bitt ansått ti 3,4 pund pr. år, hviket er meget mindre en det vanige i andre and. Eksperter har beregnet at den nåværende produksjon av fiskevarer må Økes minst ti det tidobbete, de.rs om det indiske fok ska kunne.få et vi.rkeig betydningsfut e.rnærings,tiskucd.fra denne vikti,ge animaske eggehvitekike. Utvikingen av fiskerimuigheter gjeder både innands,fisket og satvannsfisk-et. Det finnes et s,tø.r,re anta reservoarer, dammer, eve,r, aguner etc. i innandson11rådene i India, som kan gi en stor avkastning av fisk. I tihgg herti skue Indias utstrakte kystinje kunne yte et betrakteig kvantum fiskeriprodukter, dersom den utnytbes med det rette utstyr og av Øv.ete fok 'Fiskeripane.r er bitt ; mbef.attet i den indiske re.gj erings kampanje for større matvare.procuksjon. (Grow More Food Campaign). Finan.si e støtte ytes de enkete stater. Hitti er eet bitt ansert om ag 50 forskje11ge titak. Der har vær1t Økning i procuksj anen av fiskevarer som føge av iverksettesen av disse pane.r, og eet ventes at Økningen vi bi ennå større ved utøpet av budsjettåret Innandsfis~et: De feste paner som hitti er bitt anserte gjeder utvikingen av innandsfisket og tar sikte på:. Saming og utsetting av ynge av karper og andre hurtigvoksende so,rter for å Øke bestanden i fers<.vannsområcene. Det er truffet en ordning sik at stater som har overskudd av ynge og settefisk vi forsyne stater som har for ite. 2. Bedring av kva!iteten av virket fisk og reker.gjennom bidrag ti bedre utstyr i fiskebrukene. (Sat everes ti sub Vienerte priser i y av»grow :More Fo:od Ca.mp.aign<<). 3. Bedre nyttiggjørese av den nåværende produksjon gjennom mer effe<jtive konserveringsmetocer, transportmåter og sagsmåter. 4. Nytti,ggjji}rese av fiskeavfaet ti fa.brikasj.on av me ti f6r og ti gjødning. 5. Opprette-se av fisker.sa:mvi.rkeag. For tiden er fisker.nes Økonomsike stiuing dårig o,g fiskeuts tyret utistrekkeig. Samvirkeagene, som SttØttes,,sØker å bedre fiskernes Økonomiske stiing ~gjennom å skaffe,nøcve.ndi,g kreditt ti innkjøp av effektive fiskeredskaper og annet utstyr som kan ø.ke bngstene. Satz,'a nnsfisket: Mens utvikingen av fiskemuighetene i innandsområdene ventes å få store,føger,.kan det s.tore sv.eg meuom produksjon og behov bare dekkes ved utnyttese av Indias store forekomster av.satvannsfisk. Indias kystinje.er.på om 3.1g 2900 mies,. mens kontinenhasokkeen (innti 100 favnersgrensen) har et fateinnhod på over kvadra,tmies. S j Øfis.ket i India bir imidier.tid bare drevet på et sm-at kystbete på S ti. 7 mies bredde. Årsaken er hovedsakeig den, at fisket hest bare drives av små båt,e.r, kanoer) catamaraner med små.g.arn og anne,t ett utstyr, som ikke e1r skikket ti havfisket. I de par.siste åjr har regjeringen tatt fah med innsaming av fiskerioppysninger basert på for,søks.fiske. Det er bitt satt i gang forsøksmessi,g havfiske f,ra Bombay. Den i11necence drift på forsøksmessig b.asis be Opptatt me.d damptråe,ren»vieena«. Men da drifts- og vedikehodsutgiftene for dette fartøy var ufo.rhodsmes.sig s,tor.e, anskaffet regjeringen i fjor to danske Jmttertråere og 1to spesiabygde båter fra UK. Disse f.artøyer Imr drevet siden i fjor vinter og har høstet verdifue.erfa:ringer vedmmmende fiskebanker, de fiske.sorter.som.fåes på de for,skjeige dybder, sesongens utstrekning, bunnfo.rhodene etc. Dessuten ha,r det vænt tatt betydeige fangster. De to dans,ke kuttere (innkjøpt fra Hoand)»A,s1hok«og»Pratap«er ståfartøye.r av engde 85 fot med die.sdma.ski.ner på 240 hk. Disse.fa.rtØyer har i.tiden novem.ber j uni 1950 utfø.rt 44 turer med.gj ennoms.ni,ttsvari,ghet av uke. De to andre far tøyer innkjøpt fra UK»Bumii«og» Chatnpa<< ha.r fuført 62 turer fra i fjor vinter ti. juni i å'r. Turene varte i aminnei.ghe.t 3 ti 4 dager, men noen bare dag. Oppøving og forscn-ing: Indias regjering har o,gså truffet forføyninger,ti å.f.å oppært et tistrekkeig erbrent fiskeriper.s.one.. Det er bitt satt i g-ang to oppæringskurser - en for innandsfisket og en.for satvannsfisket. Mer enn 100.eever har de tatt i dis,se to kurse,r, og har nå for eet meste funnet beå:jefti,gese i fiskeriutbyggingsa,rbeicet i f.orskj e.iige dee.r av.andet. Landbruksdepartementet sendte et anta ungdommer ti Gr.imsby, hvor dis,se i 6 måneder gjennomgikk oppæring i 606

5 havfiske. Ved ti1bakekoms,ten ti India gis det disse ær-inger ytterigere to år s praktisk oppæring p.å Indias regje.ring.s fiskefa rtøyer i Bombay. Noen av æringene har fuført sin æretid og er bitt ansatte som underoffiserer på fiskefar,tøyer, som fisker fra Bombay. Ti å ta fatt med de forskningsmessi,ge pr.oh.emer i forbindese med Indias fiskerier har centraregj er ingen opp-. rettet to fiskeriuncersøkesessitasj oner utstyrt for bioogiske, hydroogiske og teknoo.giske unde r.søke.ser. Den stasjon som har med satvannsfiskeriene å gjø.re igger ved Mancapam, Madras, og.s tasj on en for innandsfisket ved PuLta i nærheten av Cacutta. I tiegg ti.det uncer.søkesesmessige havfiske som centraregjeringen har.sa1tt i gang, har også en de av de indiske sjøstater,gitt se.g i kast med iknende titak. I Madras, har det i fere år vært drevet utenskjær.sfis.k;e, men de fartøyer og eet utstyr.som b.rukes trenger å forbedres betrakteig. Den vestbe.n,gaske regje.ring iverkse.tter derfor nå en pan i forbinces e med igangsetting av hav.fiske i Benga-bukten. Nyig foretok en embetsmann tiknyttet denne regjering.sammen med centraregje.ringens rådgiver i fiskerisaker en reise ti Danmark for å kjøpe passende fiskefar:tøyer samt for å '"erve noen erfa.rne fiskerifok ti prosjektet. De,t ater ti at de danske eksperter vi ankomme ti Cacutta i november i år, hvor.de vi. oppc:ere o.kae fiskere i forskj emge typer havfiske. Ad otffisie vestbengask d.ce fremho1ces det at de eksperimenter som ha r vært utført i 1949 vis.er _at eet er ovende utsikter for havfisket. ( Commercia Fisheries Review september 950). Grønandsreker ska erobre København. Den danske grøuandsekspedisj on med m s Greenand er hjemkommet ti.i Esbjerg. Vi gjengir»pohiken«s artikke av 29. november hero.m.»er rekene OK?<< spurte forretningsfører Tage SØrensen kapteinen på m/s»greenand<<, da det store fryserifartøy a ti kaien i Esbjerg. Kaptein Arnhod Hjem nikket. Dermed var signaet gitt ti et usedvanig forretningsmessig fremstøt i Danmark. Det settes i gang straks og i første omgang i KjØbenhavn. Hovedstaden ska erobres med kokte, ynfrosne, herensete GrØnands-n~1ker! 300 kj Øbenhavnske butikker får oppstiet frysekabinetter, og ca. 100 kan begynne saget med det samme. Det :grønandske Fiskeri-Kompagni som etterhvert er vokset ti et vedig foretakende.. står bak dette nye danske initiativ. De friske, grønandske dypvannsreker ska seges gjennom datterseskapet»premier«, som samtidig åpner sag av ae s~ags ynfrosne bær og frukter, fra jordbær, sobær, bringebær og kirsebær ti agurker, gr,ønerter og bomkå. Men rekene er sensasjonen. - Fiskeri-Kompagniet har fornyig.sogt ca kg ti U. S. A., o,g man vi med salget herhjemme benytte den ori.g ina1e amerikanske innpakning. Shrimps heter reker på engesk.og det står det på ceofanposen. KjØperen får vite, at det dreier se.g om anktiske reker, tiberedt og pakket på GrØnand.»A shrimp speciaity from the deep fresh \vaters of the Arctic<<, heter eet. Når det herhjemme gjøres bruk av den amerikanske embaasje, er det nærmest for å vise danske husmødre, hviken roe innp<tkningen spier ved.saget ti forbrukerne i U. S. A. Nr. 52, 28. desember 1950 Hver cdofanpose innehoder 150.gram reker og prisen er 4 kr.»greenand<< hadde rekeporsj oner med hjem, og man anser dette for en meget beskjeden begynnese. Året rundt ska det kunne kjøpes grønandske reker, o1g naturigvis ik:ke bare i KjØbenhavn, men overat i andet. Frysekahinettene oppsties i aue større kj,øbenhavnske fruktbutikker. To ganger ukentig får butikkene nye forsyninger fra kjøebier, som kjører rundt i byen. Som»Poitiken«tidigere har meddet, var det den danske fiskeribioog Pou Hansen, som i 1948 og 49 oppdaget GrØnands enon11e rekerikdom. Diskobukten har verdens rik!este rekefeter. Der har vært megen skepsis med hensyn ti muighetene for avsetning ti U. S. A., men det grønandske fiskerikompani gikk ikeve dristi.g i gang med.opga ven. Den betydeige avsetning i år tyder på at doarsuksessen er sikret. ØK's avdeing i New York forestår distribueringen i Amerika. De grønandske reker er meget w smake.nde og de kan sammeniknes med»roskidereker«. De skue derfor også kunne se.ges i stor sti i Danmark. Rekene var ikke den eneste sensasjonsvare i m/s»greenand«s fryseast. Den omfatter også <1g»aks Ørred<< (sjørøye) fanget av grønenderne ved evemunningene i Tovkussakdistriktet. Et par ti.fete og røde sjørøy.er er sendt.ti U. S. A. og resteri bir servert her hjemme på restaurantene. Neste år bir det tae om angt større kvanta sev om en er kar over.at det ska fiskes med en viss forsiktighet, da den grønandske aksebestand muigens ikke er overvedende.stor. Engmsprisen i Danmark er 4 kr. pr. kg. Kaptein Hjem kunne ute.n.om reker og aksørret os se kg frossen kveite, et parti satet torsk, stk. steinbitfiet, 3000 s.tk. steinbitskinn (ti Strib.s ærvarefabrik) og 3000 iter evertran. Kaptein Hjem er færin.g og har ry for å være FærØyanes dyktigste GrØnands-fisker. Mannen 'bakom det hee er Caus SØrensen, Esbjerg. En av hans.sønner, Frede SØrensen eder sammen med sin hustru virksomheten i TovU.cussak. Det er 1neningen at ekteparet sammen med en de andre ska overvintre på stas ionen. FØrst reiser imicer.tic Frede SØren.sen edsaget a.v GrØnandscepartementets meget ansette handesinspektør Mamquist ti Ne\v-York for å set.te seg grundig inn i avsetningsforhodene der. Det er innedet f,orretningsmessig samarbeid meom Staten og Det GrØnandske Fiskeri-Kompagni. Svakt memarked, men fast sidojemarked Kaifornia. I første pakningsuke av sardinsesongen i SØrkaifornia var fisken av meget god kvaitet 'og fet med et gjennomsnitti,g oj einnhoc på 28 ti. 30 gaons pr. tonn. FØr sesongens be1gynnese be ojen notert i 10,5 cents pr. bs., men steg hurtig ti 12,25 cents og videre ti 12,5 cents da fisket kom i gang. Me derimot å svakere an og viste pri sfai etter. oktober. FØr sesongen å noteringen på omkring $ 2,25 pr. protein~.enhet, men prisen fat hurtig ti $ 1,90. Abonner på,,fiskets Gang'#~ 607

6 Nr. 52, 28. desember 1950 Kanadas fiskerier i september IfØge Monthy Revievv of Canadian Fisheries Statistics utgjorde Ka;nadas (eksk. Ny.funca:nd).fis<1efa:ngst i september måned ,tonn ti en verdi av $ Disse ta Ug,ger henhodsvi s 4,1 og 22,6 pst. høyere enn taene for september På Atanterhavskysten var fangsten på tonn, 2,2 pst. stør,re, men rførstehåndsve.rdien på $ , 1,2 pst. ave,re enn i samme måned i fjor. I årds før.ste 9 måneder er det på dette kystavsnitt fisket to.nn ti verdi $ som.e.r henhodsvis 10,7 og 12,7 pst. mer em1 i samme tidsrom av Den mest bemerkesesverdige stigning fan:t sted i ve.rdien av hummer o,g kv,eite og den me,st beme,rkesesverdige nedgang i verdien av torsk og sardiner. På Stiehavskysten va1~ mengden og verdien i september :tonn og$ ,6 og 41,1 pst. høyere enn i september Økningen i mengde og verdi av coho- og cbumaks opphever rundeig den.tisvarende sykiske nedgang i fang1sten av pink-aks. I tiden januar--septembe r har eet v~rt fisket :tonn ti verdi $ , som er henhodsvis 17,7 og 27,1 pst. mer enn i samme periode av De sorter ~som har bidradd mest ti Økningen er aks, kveite og sid. Den. okotber ugtj orde de samete fryseribehodninger av fisk i Kanada tonn, som var 2190 tonn mer enn på samme tidspunkt i fj.m. Verdien av ekp.sorterte kanadiske fiskeprodukter i tiden. j.anuar-31. august 1950 beøper seg ti $ ,4 pst. mer enn i samme periode av Den.samede kanadiske fiskefan.gs.t ved utgangen av september utgjorde tonn mot tonn i På Atante.rhavskysten var det fisket tonn, (i fj,or t.), hvorav tonn tor.sk (i fjor t.), ta:nn hyse ( t.), tonn yr (6855 t.), 8419 tonn ysi.ng og brosme (9094 t.), 3994 tonn kveite (1515 t.), tonn sid (53 OS t.), tonn sardine.r (småsid) ( t.), tonn man e.i ( t.), tonn hummer ( t.). På Sti.ehavsky>Sten var de.t fisket bant a;nnet 8382.tonn kve.ite (i fjor 7978 t.), tonn sid ( t.), aks tonn ( t.). Indekstaet f or fiskepr.odukter i a ugust 1950 var 260,3 mot 258,2 i jui og 249,8 i august For kjøtt og fjærkre var indekstaet i august 301,5 mot 305,6 i jui og 262,2 i august Samtige næringsmider viser indeksta i august på 218,3 mot 216,8 i jui og 207,1 i august Den 15. september 1950 opp,gis førstehåndspdsene på torsk i Haifax ti 4%-3~ cents pr. pund mo,t i fj.or ~Samtidig 4-2~ cents. I St. John',s Nf.. var prisen 2~ cents og i North Sydney (N. S.) 2% cents mot 27:! oents. Prisene på sid var 1 ti 2 ce.nts pr. pund mot X ti 2 cents samtidi,g i fjor. Engirosprisen på frossen, upakket.tor,skefiet i Haifax var 19 cents pr. pund, pa;kket 20 cents. I 1\IIontrea var prisen på fersk tor.skefiert:, upakket 28 c.ents pundet, på frossen pakket todskefiet 27 cents, - i Toronto henhodsvis 28,3 cents og 27,6 cents. Forengese av avtae om isfiskeveranser fra Isand ti Vesttyskand.»1\,Ior,gunbadid«for 28. november gjengir en kunngjøring fra Isands utenriksministerium, som går ut på at den tidigere avtae om is.fi.skkvert(nser fra Isand ti Vesttysk- and gjedende for tiden. august- S. november gjennom forhandinger er bitt forenget med gydighet ti utgangen av året. I det omtate tidsrom be det ikke evert isandsk fisk ti Tyskand på grunn av tråerstreiken, men nå er everansene bitt.gjenopptatt. Verdien av utførseen av fisk- og fiskeprodukter, hvafangst og andre produkter av fangst i jan/okt Fisk og fiskeprodukter Sid og fisk...,,. Hermetikk,.... Dyriske f6rstoffer, unntatt hvakjøttme.... Sjødyrever, unntatt hva.. Sidoje, rå...,.,...,. Tran i at.... Poymisert og raffinert sjødyroje ti matbruk (også hva og se).... Sufonert sj ødyro j e.... Fiskeim...,.... Fiskeguano.... Rogn, satet...,.,...,, Meke, siderisp o. a. prod. Hvafangst: I at H vakj øttme....,..,,... Hvaever...,,..,.... Hva, sperm. og bottenoseoje, rå.... Produkter av sperm. og botenoseoje.... Herdet fett.... Degras.... H vabarder.... Andre p r o d. a v fangst: I at Seoj e, rå.... Skinn av se, kobbe og kappmyss.... Hu derav hvaross og hvitfisk Litteratur. I at Oktober Jan.fokt Verdi Verdi 1000kr, 1000kr Nye pubikasjoner fra Fiskeridirektoratet Norges fiskerier (Nor.ges off. statistikk XI, 32). Oso Fridriks:son, Arni & Oav Aasen: The N orwegian-iceandic herring taggi1g experiments. Report no.. Bergen (Fiskeridirecioratets skrifter, serie havunderspkeser, vo. 9, no. 11). 608

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Vintersildas innhold av fett og fettfritt tørrstoff i årene

Vintersildas innhold av fett og fettfritt tørrstoff i årene FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser (Report on Technoogica Research concerning Norwegian Fish t~dustry) Vo. I. No. 5 Pubished by the Director of Fisheriers Vintersidas innhod av

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side:

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side: ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 14 13. JULI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag 403 Portuga et and med mange fiskere og mangefue ressurser. 409 Escoa Profissiona de Pesca Portugas fiskarfagskoe. 412

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer