UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN"

Transkript

1 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6

2 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning Nye fiskefartøyer Medinger fra Fiskeridirektøren.. 66 Medinger Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. jui Ansvar! ig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse; Fisker id i rektoratet Postboks 85/ Bergen Teefon: (05) 0 00 UTKOMMER HVER TORSDAG Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 698, eer på bankgirokonto 80/08/0474 Bergens Kreditbank eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen på Fiskets Gang er kr. 40,00 pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 40,00 pr. år. Øvrige utand kr. 50,00 pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Fiskerioversikt for uken som endte 4. september 97. uken som endte 4. september var kystfisket på Møre og sønnenfor, samt fisket i Nordsjøen en de værhindret. Finnmark og tides Troms hadde bra fiske, og især Finnmark hadde betydeig tigang på torsk, hyse og sei. Bankfisket fra Møre går bra. Det fiskes etter at forbudet er bitt opphevet en de feitsid i Hegeandsområdet. Sør og østpå taes det en de fjordsid. Brisingfisket er smått. Fisk m. v. utenom sid, brising, øyepå og odde. Finnmark: Det medes om andinger i uken på 8,4 tonn fisk og 7, tonn reke mot uken før 979 tonn fisk. I fisket detok 7 58 fartøyer, hvorav 8 tråere, 67 5 motorfarkoster og 55 åpne båter med besetning på i at 5 mann, mens detakesen foregående uke utgjorde i at 78 båter med 06 mann. I uken be det av tråere andet 646, tonn fisk. Med garn og not be det tatt 08, tonn, med iner 7,5 tonn og med 'Snøre 950,5 tonn. Fangsten var sammensatt sik: Torsk 70,5 tonn, hyse 09, tonn, sei 48,9 tonn, brosme 4,6 tonn, kveite, tonn, fyndre 7, 7 tonn, steinbit 0,4 tonn, uer 5 tonn, båkveite,9 tonn. Det be dessuten andet 4 O h ever og produsert h tran. Troms: Fiskeriinspektøren meder om andinger i fykets kystkommuner på 74,8 tonn mot 598 tonn uken før. Fangsten innbefattet 89, tonn tor,sk, 07,7 tonn sei,,9 tonn brosme, 8, tonn hyse,, tonn kveite, 7 tonn uer og 8,5 tonn reke. Andenes: Lokae båter andet 64 tonn fisk denne uke, nemig 9 tonn båkveite, 5 tonn sei, 4 tonn uer og 6 tonn torsk. Dessuten kom to tråere fra Finnmarkskysten med 60 og 90 tonn, hovedsakeig torsk. SørHegeandSørTrøndeag: Dette område hadde i uken som endte 8. august andinger på 5 tonn fisk, hvorav 80 tonn torsk, 09 tonn sei, tonn yr, 5 tonn ange, 7 tonn brosme, tonn hyse, tonn kveite, tonn rødspette og 5 tonn annen fisk. Det foregår seinotfiske og be i beretningsuken åssatt 7 4 tonn og håvet 80 tonn. Levendefisk: Fra Levendefiskagets distrikt be det i uken ført 6 tonn evende småsei ti Trondheim. Forøvrig medes det at rusefisket etter torsk er igang nå og at avhenting av torsk for everrdeomsetning be startet 7. september. Hordaand meder om evendefiskutbytte på 0,5 tonn småsei. Rogaand meder om 5 tonn evende fisk, hovedsakeig sei. 654 F. G. nr. 6, 9. september 97

3 Fisk brakt i and i Finnmark i tiden. januar. 4. september 97. Fiskesort Mengde Ising og _ frysing Anvendt ti Rund Fiet tonn tonn ting gmg tonn tonn. tonn Skrei Loddetorsk. ' Annen torsk j 74 8 Hyse Sei... ~~ Brosme Kveite Båkveite ' Fyndre Uer : 487 Steinbit... 66' 66 Reke tonn Annen fisk.. j «pr. S/ ; j75 64j 9 779i 8 570: «pr. 6fCJ69 /96 6/7 josj 46j 67 _:_ Sa ~en Hermetikk Oppmaing tonn Lever 4908 h. Rogn 99 h, hvorav 460 h satet, 99 h fer,sk. Tran 4 94 h. Tran 0 90 h. Rogn 97 h, hvorav satet 58 h, fersk 9 h. 4 Herav 9 tonn rotskjær. Fisk brakt ijand i Tro_ms i tiden. januar 4. september 97. Dyre for tonn tonn tonn tonn j tonn Skrei ! 77 & A~nen torsk Se s L~nge _ Brosme~ Hyse Kveite..... Båkveite Fyndre... U er..., , Steinbit Annen..... Reke I at i 86 <<pr. 5/970 Iss 74: i 79oj «pr. 6/969! / j7 7 tonn Herme tikk tonn..;;.._ Tran 476 h. Rogn 999 h, hvorav satet 687 h, fersk 48 h. Lever 6 h. Møre og Romsda: På Nordmøre be det i uken som endte 8. august andet 68 tonn fisk, hvorav tonn torsk, 9 tonn sei, tonn yr, 4 tonn ange, tonn brosme, 7 tonn hyse, tonn kveite, tonn uer. Om fisket i beretningsuken medes det at seisnurpebruk åssatte 5 fangster på 0, i at på 0 tonn samt håvet fangster på tisammen 5 tonn. Ennvidere korn en inebåt fra Haten ned 9 tonn og en fra Færøyane med 50 tonn, mest ange og brosme. Sunnmøre og Romsda: Det medes om dårig vær for kystfisket, men bra fangster fra bankene. Ukens andinger utgjorde 45,8 tonn, hvorav 7 tonn torsk,, tonn sei,,5 tonn yr, 4 tonn ange, 7 tonn båange, 48 tonn brosme, 5 tonn hyse, 6,4 tonn kveite, 0, 'tonn gufyndre, 5,5 tonn hå,,5 tonn skate, 0,5 tonn diverse fisk. Sogn og Fjordane: Ukens andinger utgjorde i at 7,9 tonn og besto av, 7 tonn torsk, 4,6 tonn sei,,6 tonn yr, 7 tonn ange, 4,8 tonn brosme, 0,4 tonn ysing,8 tonn hyse, tonn pigghå, satet torsk og sei, som i fersk vekt utgjør, tonn, ennvidere, tonn annen fisk og, tonn ever. Hordaand: Ukefangsten utgjorde 77 tonn og besto av de omtate 0,5 tonn evende småsei, ennvidere 5 tonn død rundfisk, 0 tonn pigghå og,5 tonn reke. Rogaand: Særig i sutten av uken var været dårig 'Og andingene av fisk var små, nemig 50 tonn død og 5 tonn evende fisk. Av å be det evert 6 tonn. Skagerakkysten: Det be andet 5 tonn fisk. Osofjorden: Fjordfisk meder om mottak av 4 tonn fisk og everanser av O tonn å. Makrefisket: Det be i ukens øp andet 55,5 tonn makre ti bedre anvendeser, hovedsakeig dorgefisk. I N~ordsjøen var det dårig vær og tigangen på industrifisk be ikke særig omfattende. Nord for Stad utgjorde denne h makre og 9 87 h taggrnakre samt sør.for Stad h av begge sag. Størjefisket: Under de dårige værforhodene som hersket i fangstområdet be det intet fiske. F. G. nr. 6, 9. september

4 Fisk brakt i and i Vesteråen NordHegeand tiden Fisk brakt i and i området SørHegeand SørTrøndeag. januar. august 97. i tiden. januar 8. august 97. Uken /8 I at pr. 4/8 I at pr. /8 I at pr. /8 970 Anvendt ti tonn tonn tonn to:: tonn , ' 0 79 Mengde Sa Heng Fersk Fryst ting ing Her Oppme matikk ing tonn tonn 0 I føge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. Dessuten av sjøtivirket fisk: pr. 4/8 tonn satfisk, 4 tonn tørrfisk. pr. /8 tonn satfisk, 6 tonn tørrfisk. Skadyr: Av reke hadde Fjordfisk 5 tonn kokte og 6 tonn rå, SikagerakHsk og 6 tonn samt Rogaand Fiskesasag 8 og tonn. Ennvidere hadde Hordaand,5 tonn reke, Troms 8,5 tonn og Finnmark 7, tonn. Fiskesort Mengde Anvendt ti Ising Her Fiskeog fry Sa Henmeme og ting ging Dyresing tikk for tonn tonn tonn ) tonn tonn tonn Skrei Annen torsk ~; 4~~ 50 Sei Lyr Lange Båange... 7 Brosme Hyse Kveite Rødspette... Marefyndre... Uer... ' Steinbit Skate og rokke. 4 4 Håbrann... Pigghå... Makrestørje.. Annen fisk Iat... j 76j6878j409j078j 8 «9/8 I97o o 6o 6 96 It 79 t «0/8 t969 oo 6 47 It o I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. Lever 4 h. Rogn 0 h. Sid, brising, øyepå og odde. Feitsid og småsid fisket: Det medes om fø gende opptak av sid i gruppe i Nordand: Steigen 400 h, Hamarøy 5 h, Steigen 600 h og Hdgeand 77 h. I Hdgeandsdistriktet står det forøvrig åssatt en de steng, som innehoder gruppe og sid, tides hovedsakeig gruppe sid. Det kan dreie seg om 000 h. I Rørvikdistriktet be det tatt opp 90 h, som be frosset ti agn. BuhomsråsaStad: Det be av feitsid tatt opp 44 h 'Og av småshd O h. Det be av feitsiden satet 95 h og sogt innenands 5 h. Ti agn be anvendt 4 h feitsid og O h småsid samt ti hermetikk anvendt 00 h småsid. Sør for Stad be det fisket 5 h feitsid og 87 h småsid, henhodsvis anvendt ti inneandsbruk og hermetikk. Fjordsid: Ukeutbyttet be på 74 tonn, hvorav 7 5 tonn i Skagerakfisks og 99 tonn i Fjordfisks distrikt. Av de 7 5 tonn be 5 tonn sogt ti innenandsbruk, O tonn ti eksport og 50 tonn ti sating. Av de 99 tonn be 7 O tonn sogt ti eksport, 9 tonn ti innenandshruk. N ordsjøsid: Det be i distriktene nord for Stad andet 058 h nordsjøsid ti me og oje, sør for Stad intet. Brising: Nord for Stad be det fisket og evert ti krydring 65 skjepper brising samt evert ti hermetikk 00 skjepper. Sør for Stad be det ti hermetikk andet 05 skjepper. Fisket er med andre ord meget smått. Øyepå: Det be andet 0 7 h nord for Stad og 8 8 h sør for Stad, at ti me og oje. Loddefisket er stadig smått og samer iten detakese. Det be i uken fisket h på K veitehoa/ Hopenfe tet. 656 F. G. nr. 6, 9. september 97

5 Fisk brakt i and i Møre og Romsda i tiden. januar 8. august 97. Anvendt ti Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane 4. sept. 97. tiden. januar Ising Her Fiske Fiskesort Mengde Sa Hen me og og fry me ting ging dyre sing tikk for tonn tonn tonn tonn tonn tonn 5 Skrei f Annen torsk Sei Lyr Lange Båange Brosme Hyse Båkveite Kveite Rødspette... Marefyndre... Å... Uer Steinbit Skate og rokke. 4 4 Håbrann... O O Pigghå Makrestørje.. Annen fisk Hummer Reke... Krabbe... I at It 8 48 Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda I at 9/ t «0/ Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsde Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 0%. Lever 4648 h. Herav 78 tonn satfisk :>: 69 tonn råfisk. 4 Herav 648 tonn satfisk, :> : tonn råfisk. 5 Tran 70 h. Rogn 590 h, herav satet 94 h, fersk 4896 h. 6 Herav 06 tonn fiet. Summary. In the week ending September 4th adverse weather conditions reduced the operationa possibiities consideraby in the NorthSea and Shetand are as and as o aong the Norwegian west and south coast. The fisking off Finnmark was successfu and the groundfish andings amounted to 8 tons compared Fiskesort I at Av dette ti Ising og Sa Heng~ Her~ Fiskefrysing ting ing metikk me tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lyr~ Lange Brosme Hyse Uer Kveite Fyndre Båkveite Skate Pigghå Lysing Komue Steinbit... Makrestørje Hummer... Reke... Krabbe... Annen fisk I at... j «pr. 5/970/ «pr. 6/969/ ! 77 Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. Herav tonn satfisk, :>: 448 tonn råfisk. Herav 564 tonn ti fiet. with 979 tons the previous week. The traw fishing is not very good, but the fisking with net, ongine and handine was good. The andings incuded 7 tons of cod, 09 tons of haddock, 49 tons of saithe and minor quantities of other species. The groundfish andings were aso reasonaby good in Troms and other districts, southwards incuding Møre og Romsda. Owing to the weather ony sma quantities were anded from Shetand and the NorthSea. The andings of NorthSea herring amounted to 058 hectoitres and twse of mackere and horsemackere to 000 hectoitres. The herring and sprat fisheries in Norwegian waters are wery modest. F. G. nr. 6, 9. september

6 Fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre i uken 9/84/0' og pr. 4/9 97 Feitsi dfiskentes Sagsag Harstadkontoret (Grense Jakobsev Buhomsråsa) Feitsid.... Småsid.... Lodde Øyepå Poartorsk.... I at... / Feitsidfiskernes Sagsag, Trondheimskontoret (BuhomsråsaStad) Nordsjøsid.... Feitsid.... Småsid.... Øyepå.... Tobis.... Komue.... I at... I uken I at H H '. ~ 685i = 69 9i : oss! 44j 0 07 i O ~ 549; ' H _ 6 589j = : =i 67 H ~i. 45 9j Norges Sidesasag i' j i (Sør for Stad) Nordsjøsid Feitsid : Småsid / O Øyepå _=j Lodde Tobis ~~~~ I at j I at: Nordsjøsid ! Feitsid Småsid j 5 47 ~ 4 Vintersid = 74 ~ 55~~ Isandssid Fjordsid , Sid i at ~=5::o4=o=64:0 06»»pr. 5/ , :H 46 8 ~ H 5 96,5~ ~ ~ 85! 985, , Herme~ Dyre og tikk fiskefor Me og oje H H. H H j , 8 44i o O ~' 57~ j , ~ Lodde Øyepå _=/ Tobis Poartorsk... = 69 9~/ _J Komue...! vfakre (tonn) Norges Makreag SjL, Feitsidfiskernes Sagsag Ma cre at, tonn. r» pr. 9/ Brising, skjepper.,» pr. 5/ ~ 44~ / = \ , \ = = ' / Da summen også tar med vintersid, isandssid og fjordsid er den ikke i samsvar med summen av mengdene under de oppførte omsetningsag. Ti ansjos. Herav 648 h ti røking F. G. nr. 6, 9. september 97

7 Lovbeskyttese for Fiskeprodusentenes F eessag AL, Tromsø. Ved kg. resousjon av er bestemt: I medhod av i ov nr. 9 av 8. desember 970 om omsetning av fisk fra tivirker bestemmes: I. Omsetning av tørrfisk, satfisk og kippfisk fra godkjent kjøper må bare skje gjennom eer med godkjenning av Fiskeprodusentenes Feessag A/L. Med godkjent kjøper menes sik kjøper som er godkjent av Norges Råfiskag i medhod av 4 i ov av 4. desember 95 om omsetning av råfisk, jfr. kronprinsregentens resousjon av 6. desember 955 med senere endringer om Norges Råfiskag. II. Fiskeprodusentenes Feessag A/L kan dispensere fra bestemmesen under I,. edd. III. Fiskeridepartementet utøver de funksjoner som i ov nr. 9 av 8. desember 970 om omsetning av fisk fra tivirker er tiagt vedkommende departement. IV. Den som forsettig eer uaktsomt overtrer disse bestemmeser straffes med bøter. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. V ar er som ska omsettes etter disse bestemmeser kan inndras hos den skydige eer den han har handet på vegne av eer ti forde for når det er rådet over dem eer søkt rådet over dem i strid med bestemmesene. Inndragning kan foretas uten at straffesak behøver å være reist eer å kunne reises mot noen. I stedet for varen kan varens ver,di het eer devis inndras. V. Disse bestemmeser trer i kraft fra den tid Fiskeridepartementet bestemmer. Forbud mot bruk av snurpenot i Cetic Sea. I medhod av 7 i ov om sid og brisingfiskeriene av 5. juni 97 har Fiskeridepartementet den 0. august 97 bestemt: Sigbjørn Iversen, Mek. Verksted Skipsbyggeri, Fekkefjord, har påny evert et nytt fiskefartøy, denne gang ti rederiet J. L. Hughson and partners, Skerries, Shetand. Fartøyet, hvis navn er «COMET», er utstyrt for snurpefiske, tråing og snurrevadfiske, og er bygget på eikespant med eik hud etter skotske byggereger. Det er tegnet av verkstedet og skroget er bygget av Lista Treskibsbyggeri. Overbygningen av auminium er bygget av Sigbjørn Iversens verksted, som også har foretatt a innredning og montering. Fartøyets hoveddimensjoner er 78 x x fot. D et er utstyrt med Caterpiar diese fremdriftsmaskin, type 5 TEF på 85 hk og har Lister 6 hk hjepemotor. Det er montert Norwinch 6 tonns tråvinsj, N orwinch homsvinger og Rapp Kraftbokk samt Tenfjord styremaskin. Lysanegget gir tisammen 5 kw og er et ikestrømsanegg for 0 og 4 Vot. I det eektroniske navigasjons og fiskesøkeutstyr inngår Decca Radar 0, Kevin Hughes ekkoodd og fiskeupe Mk. 0 og Mk. 4. Radioteefonianegg og VHF anegget er av fabrikat Saior. I. Bruk av snurpenot ti fangst av sid er forbudt i Irskesjøen innenfor et område begrenset av 5 og 9 v.. og 49 og 5 0' n.br. II. Denne forskrift trer i kraft. oktober 97. F. G. nr. 6, 9. september

8 Viktig meding= De kan nå kontroere Der avesning P.å 5 Essostasj«hee kys.. en' Essoinitiativ for økt sikkerhet på sjøen! gir resutater: Norge nå første and i verden med nett av kontropunkter for Decca Navigator. Måepunktene på føgende Esso kyststasjoner er nøye vurdert og avest av Norsk Seskap ti Skibbrudnes Redning og godkjent av A/S Kongsberg Våpenfabrikk:

9 DECCA MAi PUNKT Decca Navigatør for riktig erangs. Langesund Hans Jac. Hansen. Sandnessjøen Noraf Meø På disse kyststasjonene finner. Arenda AS Norske Esso, Homen De posisjonstaene for korrekt Tro nes 4. Sesøyvik Finn Osen. Egersund Jakob Arntzen, 5. Bodø A/S Norske Esso, avesning av Deres Decca Egerøy Kvavika Navigator på skitet merket 4. Stavanger B. Finnestad, 6. Værøy A/S Røstnesvåg Fiskevær «Decca måepunkt». Skitet er Gresshomen 7. Svovær L. Bergs Sønner A/S godt synig fra styrehuset. Dess 5. Skudeneshavn Peder Næss 8. Myre A/L ØksnesLangenes 6. Haugesund A/S Norske Esso, Fiskeindustri uten gir bunkersbetjeningen ut Skagen 9. Harstad A/S Norske Esso, Sam a veiedning i hvordan De ska 7. Bergen AS Norske Esso, 0. Tromsø A/S Norske Esso gå frem. Fremtidige tiføyeser i Skåevik. Hammerfest A/S Norske Esso, anta Esso kyststasjoner for B. Måøy O. Skibenes & Sønn Rypekubben 9. Fosnavåg Petter Myrvod. Honningsvåg A/S Norske Esso, kontro av Decca Navigasjons D. Aesund A/S Norske Esso, Kobbhuet utstyr vi bi kunngjort i dags Oshomen. Mehamn Joh. Rockman pressen og i Esso Kysthåndbok.. Kristiansund N A/S Norske Esso, 4. Båtsfjord Båtsfjord Sidoje Dae industri A/S. Rørvik Johan G. Hansen 5. Vardø ngv. Vae

10 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. jui 97. Distrikter (prissoner) Fersk Råfisk pr. /7 97 Råfisk pr. Sjøtivirket fisk pr. /7 97 Små kva Frys ~eng ~at Opp I at 6/7 Tørr Sat kjøtt ing mg mg mahng 970 fisk fisk tonn tonn tonn tonn tonn tonn Varanger, Vardø og Tana sorenskr. av Finn tonn tonn tonn tonn mark fyke (prissone ) Hammerfest og Ata sorenskr. av Finnmark fyke, Lyngen, Maangen og Senja sorenskr. av Troms fyke og den de av Trondenes som igger i Senja (prissoner ) Resten av Troms fyke og Nordand unntatt Brønnøy sorenskr. (prissoner 456) , deag (prissoner 7 8) o o. o. o Nordmøre (prissone 9) I at pr. / ! X 098! I at pr. 6/ i! X Oppgitt av Norges Råfiskag. Omfatter ikke biprodukter. Taene er foreøpige. De er basert på ukeoppgaver som kjøperne Brønnøy sorenskr. av Nordand fyke, Trøn 6! har sendt inn ti aget innen en uke etter det tid~punkt som gjeder for oppgavene. Herav 86 tonn dyrefor. Lov nr. 7 5 om, vern mot vann forurensing av 6. juni 970. Feihenvisning i ovens 7. Føgende meding er inntatt i Norsk Lovtidend. avdeing nr. 4 for 97, s : I ovennevnte ov som trådte i kraft. januar 97, er det en henvisningsfei i straffebestemmesen i 7. Denne skydes at det under Stortingets behanding av oven be føyet ti bestemmeser ( og 6) og henvisningene ti og 4 i 7 be ikke rettet thsvarende. Henvisningen gjeder 4 istedenfor og 6 istedenfor 4. 7 ska derfor ha føgende form: 7. Straffeansvar. Den som forsettig unnater å søke om nødvendig tiatese eer for øvrig overtrer bestemmesene i 4 eer unnater å etterkomme forskrifter, vikår, påbud og forbud utferdiget med hjemme i denne ov eer å oppfye oppysningspikt m.v. som omhandet i denne ovs, ) straffes med bot eer fengse innti 4 måneder, for så vidt forhodet ikke rammes av noen strengere straffebestemmese. Det samme gjeder den som unnater å etterkomme vikår, påbud og forbud utferdiget med hjemme i femte kapitte i ov om vassdragene av 5. mars 940, jfr. 4, ) siste edd i nærværende ov. ) Ska være 4. ) Ska være 6. Prisindekser fjr. 5. mai 97 Statistisk Sentrabyrå. Apri Mai Apri Mai Konsumprisindeks....,,4 9,7 0,0 Engrospris~ndeks ~ Prisindekser fn. 5. juni 97 Statistisk Sentrabyrå. Konsumprisindeks....,4 Mai Juni Mai Juni , 0,0 0,5 Engrospris indeks Veg fra F N DU S store utvag Prisindeks fjr. 5. jui 97 Statistisk Sentrabyrå. Konsumprisindeks...., Engrosprisindeks Juni Jui Juni Jui ,8 0,5,6 7 4 I F. G. nr. var taene for konsumprisindekser og engrosprisindekser pr. 5. mai og 5. juni byttet om. 66 F. G. nr. 6, 9. september 97

11 Det hoandske sidefiske. Landingene i hoandske havner av satet nordsjøsid nådde i uken som endte. august. 5 tønner, om ag havparten av igangen samme uke i fjor. De totae andinger pr.. august beøper seg ti 94 6 tønner, hvorav tønner matjes, 4 54 tønner fusid og 9 tønner rundsatet sid. Sesongens produksjon igger tønner tibake for fjorårets ti samme tid. Isands torskefiskerier januarmars 97. Fiskifjeag Isands har i teegram datert Reykjavik. august gitt oppgave over utbyttet av andets torskefiskerier ti utgangen av mars i år. Totafangsten var tonn (samme tidsrom tonn). Av denne be 4 65 (4 45) wnn iset for ekspmt, (67 ) tonn frosset og fietert, 5 ( 98) tonn hengt, (8 570) tonn satet og 0 ( 059) tonn brukt på andre måter. Danmarks fiskeriet i jui måned. I den offisiee beretning medes det om bra driitsforhod for fiskeriene som i månedens Øp resuterte i andinger av dansk og utenandsk fangst i andets havner på tisammen tonn, hviket er 000 t'onn mere enn i jui 970, Av tiførsene be tonn avsatt ti konsum mot tonn i jui i fjor. Fangsten av fatfisk rødspette, skrubbe og sandfyndre, beøp seg ti tonn mot tonn i jui ifjor. I fangsten inngikk 4 00 tonn rødspette, 00 tonn skrubbe og 00 tonn sandfyndre. Det be dessuten andet tonn tunge, itt mindre enn samme måned i fjor. Av torsk be det andet tonn en merfangst på 00 tonn i forhod ti sjøen med trå, snurrevad, garn og snøre. I Østersjøen be det tatt 900 tonn. Av konsumsid be det andet tonn, hviket er tonn mere enn i jui i.. fjor. Det be andet tonn fra Nordsjøen og 500 tonn fra Skagerak. Av fangsten be I 400 tonn andet av isandske fartøyer, 600 tonn av færøyske og 00 tonn av svenske samt 600 tonn av danske. Hirtshas mottok 800 og Skagen 7 00 tonn. Av konsummakre be det andet 900 tonn. Det samede utbytte av forfisk utgjorde tonn mot tonn i jui 970. Av kvantumet be 000 tonn innbrakt fra Nordsjøen, tonn fra Skagerak og tonn fra Kattegatt. TiLfØrsene i;.nbefattet tonn tobis, 000 tonn sid, tonn øyepå og tonn andre sorter. Ved jui's utgang å totatigangen på f0 fisk ti den danske industri på tonn sammenignet med i samme tidsrom i fjor. Det be ikke drevet aksefiske i Øster 0 /o jui 970. Ca tonn be tatt i Nordførstekasses fiskekjøtt fra tykkfiskbenkutt Med separatoren BAADER 694 kan en stor prosentde benfritt fiskekjøt:t gjenvinnes fra fietavskjær. Maskinen skier ben, finner og skinn fra det rene fiskekjøttet. Råstoffet utsettes for et kortvarig press og som suttprodukt får man rent fiskekjøtt hvor fiberstrukturen er bibehodt. Dette kan deretter viderebearbeides ti mange formå. Kapasitet: ca. 500 kg råstoff/time F70/N Agent: BRAMASKIN A/S, Storgt., Oso. tf. 8 66, teex 6 0 NORDISCHER MASCHINENBAU RUD. BAADER D400 Lubeck Postfach 0 Teex: 0689 Te. 50 F. G. nr. 6, 9. september 97 66

12 sjøen i jui. Fra aksefisket utfor Nord Norges kyst i mai og juni, hvori 0 danske fartøyer detok, be det hjemført i at 40 tonn. Av krepsdyr be det andet i at 746 tonn. Det be andet 46 tonn dypvannsreke mot 66 tonn i jui i fjor og andet 9 tonn sjøkreps mot 9 tonn i jui i fjor. Ved danske fiskeauksjoner be det i jui måned i år og i fjor betat føgende gjennomsnittige førstehåndspriser (danske øre pr. kg.): RØdspette, evende, 95 (98) Øre, søyete 8 () øre, torsk (he fisk) 4 (7) øre, hyse () øre, sei og yr 0 () Øre, ysing 46 (40) øre, makre 65 (00) øre, konsumsid, dansk 0 (04) øre, utenandsk 7 (6) øre, forfisk 5 (9) øre, aks 6 ( 70) Øre og reke 44 (40) øre. Isands eksport av kippfisk, satfisk og tørrfisk. Føgende er en oversikt over Isands eksport over kippfisk, satfisk og tørrfisk for perioden januarmai 97. Oppysningene er hentet fra pubikasjo ~P<::;:::>~~~>< o NOT TRAL GARN. LINE X Forbrukervennige priser A V FISKELIGHET STYRKE ~ Otunm~a9 o ~~~~~SF~!!.~K Q x Svovær Tro.msø Båtsfjord { \:) Honmngsvag ~ ~.><:::]>.><:::i;>~~k nen Hagt'idindi nr. 6j7 som utgis av Isands Statistiske Sentrabyrå. Kippfisk Storbritannia.... Heas.... Itaia.. Portuga.. Brasi.... Panama.... Kongo (Leopodv.) SydVietnam.. Safisk, ubea b. Danmark... Sverige Storbritannia.. Heas.... Itaia.. Portuga.... Spania.... VestTyskand USA Satfiskfieter... VestTyskand USA.... Satet avskåret avfas bukf~k.... Kongo (Leopodv.) Itaia.. TØrrfisk Danmark.... Færøyane.... Storbritannia.... Franhike.... Hebs Hoand Itaia Canada... Gabon.. Kamerun.. Austraia... Tonn 99,8 8,5 4,7 8,0 5, 6,5 08,9 40,0 4,0 5 65,7 0,0 5,0 9,5 800,6 954,9 80,6 749,7,, 858,8 844, 4,7 76,6 0,6 76,0 80, O, 0,4 0,0,5,5, 759,0 0, 4,5 4,0 6,0 000 kr !J Britiske snurpefartøyer bakom ny rekord for Shetandsfisket. SkjØnt sommersidsesongen be den korteste bant samtige, vendte 97 seg ikeve ti å bi den mesl ukrative for båter som opererte fra Shetand på nesten 60 år. «Fishing News» (. sept.), som skriver dette, oppyser at fangstverdien be f 5 65 og be oppnådd av en fåte, som sjeden oversteg tretti fartøyer og be oppnådd på tov uker. Bare tre drivere hjemmehørende på Shetand det'ok i år og dessuten under det beste fiske ca. 0 fra den skotske nordøstkyst. Driverne hadde en bra sesong i motsetning ti i fjor. Men det var snurperne som fanget oppmerksomheten med store fangster. StØrst enketfangst hadde «Chaenge», som ved en anedning andet 968 A/ FISKERNES AGN FORSYNING Hovedkontor : TROMSØ Sentrabord 8084 Teex 640 Fryseager for agn VADSØ VARDØ BÅTSFJORD BERLEVÅG MEHAMN KjØLLEFJORD HONNINGSVÅG HAMMERFEST HAVØYSUND SKJERVØY TROMSØ GRYLLEFJORD NORDMJELE MYRE STØ SVOLVÆR BALLSTAD RØST VÆRØY ØRNES SANDNESSjØEN BRØNNØYSUND ABELVÆR Kunstisanegg: VARDØ BÅTSFJORD KJØLLEFJORD HONNINGSVÅG Tiitsmenn i fiskeværene Spesiabygde båter for transport av frosne varer. Teegr.: samtige steder: Agnforsyning. FRYSERI KJØLELAGER ISFABRIKK RØKERI SUNNMØRE FISKEINDUSTRI 4 /s A Iesund Teefon: 44 Teegr: Frostprodukt Rogaand Fiskesagsag 8 /L HOVEDKONTOR STAVANGER Teefon sentrabord (045) 9 09 Teegramadresse Rogaandsfisk Teex: 069 Fonn Avd. Haugesund tef. (047) 97» Åkrehamn» Egersund )} (047) » (044) F. G. nr. 6, 9. september 97

13 Afs EGERSUND FRYSERI Teefoner: EGERSUND Fryseri sfabrikk Agnforretning Kontor * 9 5 Etter kontortid: crans. Største duivgarnfangst be på sin side 5/ crans. Takket være snurperne hadde Herring Byproducts Factory i Bressay en travere sesong enn noensinne og tok imot cnans fra britiske båter. Utendinger andet mindre ti fabrikken enn i fjor. Forbruket av fisk Sovjetunionen. Sovjetunionens fuwerimin\ister, Aexander Ishkov, har i en uttaese ti den sovjetiske presse forutsagt en betydeig stigning i forbruket av fisk i Sovjetunionen, som for tiden er 7, kg pr. capita pr. år. I midten av 70 årene, sa han, vi det russiske utbudet av fiskeprodukter ha steget med ca. 50 prosent. I Leningrad, Minsk, Tainn, Vogograd, Donetsk, Sevastopo og andre byer vi det bi bygget 0 store fiskeindustrianegg. Hovedvekten vi i de kommende 5 år bi agt på frossenfisk, men også produksjonen av røkt og tørket fisk vh bi betydeig Økt. IfØge fiskeriminister Ishkov vi det også skje en stigning av verdifue spisefisk fra andets egne fiskeriområder. Si&te år, sa han, satte kekningsanstatene ut 68 mi. settefisk av stør og over 760 mi. settefisk av aks. Den årige fangst av dette nådde en størrese på 5 000,tii LOnn, som er det største kvantum i de siste 50 år. (Dansk Fiskeritidende 6.8.7). Et fiske som sykner hen. Et århundre gammet fiske med faststående garn etter aks på den irske vestkyst i Donegaområdet står i fare for å bi het utsettet i konkurransen med det mere effektive drivgarnfiske. Dette s,iste fiske drives stadig i S;tørre utstrekning og nærmere kysten. I dette oopnet fiske, som det kaes, brukes en ang treramme som garnet er fastgjort ti. Redskapet' kan bare brukes i tidevannsperiodene, som varer 4 timer ad gangen. I disse periodene bir garnet bevoktet av fiskeren, som står knedypt i vann og mudder for å vente på fangst. Sesongen varer fra februar ti august, og gjennomsnittsfangsten er bare ti aks pr. mann pr. dag. I game dager, før gummistøver var oppfunnet, sto fiskerne i ange overtrekksbukser av u og på bare føtter på deres 4 timers vakttjeneste sev så tidig som i apri måned, med en surt fo'tjent og beskjeden dagønn som resutat. (Dansk Fiskeritidende 6.8.7). Isands eksport av frosne fiskefieter januarmai 97. Som nedenstående oppgave viser, eksporterte Isand i perioden januarmai 97 ti sammen 6 88,8 tonn frosne fiskefieter ti en samet sagsverdi av isandske kr ,. Oppysningene er hentet fra Hagtidindi nr. 6/7 som utgis av Isands Statistiske Sentrabyrå. Tonn OOOkr. FTOsne fiskefiete 688, Be~a , Storbritannia 69,5 86 Frankrike.... 4, 7 Hoand 5, 5 Itaia ,9 0 Sovjet , Tsjekkosovakia 77,7 64 VestTyskand.. 58, 808 USA , Israe.. 90, 67 Austraia.. 4, 776 F. G. nr. 6, 9. september

14 = =! =!' Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 4. august og uken som endte 4. august 97. Tonn. TOLLSTEDER ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~=~~ Fersk Fersk sid og sid og Fersk Fersk rød Fersk Fersk yr Fersk Fersk makre Fersk Fersk skate og Fersk fersk fisk Frossen F:os~en storsid vårsid brising brising aks kveite spette hyse torsk og sei ange makre størje pigghå håbrann rekke å fisk i at storsid varstd eers i at i 0 0 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr ' Kristiansand.... Egersund.... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre ' 00 = Oi ' ' _: ~ si 49 ~ 5~ }_ : =, = = = = = 59 I 57 = = 0 i : 7 9 = = 4 9 _ = = 940 = o99 6. ~ 4 5 j S I at : I I IS 99 I uken... 0 i 0 4 i MERK: På grunn av avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for «i at»., Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for ut{ørseen i at av vedkommende varegrupper over tostedet. TOLLSTEDER Frossen Frossen Rund Rund Rund Rund Rund. Rund ~en Rund' Fersk Fersk Frossen Frossen Fro~s.en Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Satet sid sid frossen frossen frossen frossen frossen frossen rund frossen ' e. kjøt e. kjøt hyse torske set steinbit uer sid fiet fiet torskeeers og iat aks kveite makre makre pigghå håbrann frossen fisk i at fiet, fiet fiet fiet fiet fiet fiet fiet eers i at fisk i at brising størje fisk hyse eers ~~~~~~~~~~_4_~~~~~~~~~ 6 7x Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat.. nr.istat. nr. St;~otr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat.. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat.~r. oot. oot. ool ool oot. oot. oot. oo. oot. oot. ool oot. oot. oot. oot. oot. oqt. oot, oo. oo _ o i 06 Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund ~ 7 ' Bergen O ~~ Å\~~~nd:::::::::: Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø ~ ~ ~ I Måøy ;, Andre i : t 67 I at ! ! 0 888! 70j \ 90 I uken _!5_ ! 08 a... o. o. :n 0 ::s :s w!" ~ (/) (J) "U... (J) o, ro...:..0 ~

15 TOLLSTEDER 06 Oso Kristiansand.... Egersund.... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre.... Satet storsid og vårsid 80 Satet 80 Satet banksid isandssid 80 Stat. nr., Stat. nr., Stat. nr , O Satet Satet Annen St::. sid sid satet Tørrfisk Tørrfisk eers i at fisk torsk sei i at 0 :r. Sta: nr. s::t~:r. s 9 tx Tørrfisk eers Kippfisk torsk ange Kippfisk Kippfisk eers Røykt sid ~~ s 9tx ~St~S~S~ Stat. nr.~st~st '! 0 ta. nr. ta. nr. ta. nr. tat. nr. tat. nr 'i ~o j ; O x4 9x ; 509 Reker Se oje, rå Hummer Sidoje Haitran i M d". Veteriog høgv. e Ism nærhod. tran tran tran, oje 9x6 9x : r x8 0x 0x 0x 0x4 0 0 t Stat. nr.~stat ~St t ~S~Stat ~St t ta nr. a nr nr. a nr. tat. nr. nr. a. nr oo ' i : O 4 67 O M>, I at I I uken \ [ 8 99! = Industri Tran Saff.etc. Herme H=~ Annw, ~ 8 Ann= Fiii Andre 'Sp"ia~ Suk= SbdY>" Fh< Annet Tong Rogn sjødyr tisk tisk Kippers sid Meke ~:;:: i) fiske herme fiske be satet og henne Side ever fiske og utjenig Rå seog avf. i at og fiske brising småsid herme ~ ~..C: b herme tikk produkt handet annen tikk me me me tareme ti men skinn tran, b. tran, oje ojer dkk :! "' O <ikk i ah id ""' <agn neske TOLLSTEDER 05 x ;Jj ~ ~ 08 4 X 5 X 5 X 5 X 5 X 4 5x5 5x6 5x7 føde 5x9 Stat. nr. 07 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat nr. Stat. nr. 5x8 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 8 '" m. S<a. n< "'' m. S<a. m S<ac n< "'' m. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Oso Kristiansand... r Egersund sss Is = = J 9 97 Stavanger , = 5 Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode ~ Kristiansund Vadsø Vardø... 6 Måøy ! J =' O , : 74 s oss! = 0 =r = 64 Andre I at... IS 78 i 55: IS ! ; I uken... 0 j ! 40 9 :n 0 :J :s w ~ :o "' CD "U... CD er CD s ".o ~ o. o....

16 A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. DESEMBER 97 0. DESEMBER 97 7. 'ÅRGANG. FISKERIDIREKTØREN. ' ' TAICKER FISKERINÆRINGEN FOR GODT ' SAMARBEID.. I 97, OG VIL ØNSKE ET GODT 97 FDR ALLE SOM ARBEIDER I

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

26. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 6. SEPTEMBER 968 9 fi~k(~ GANG 6. SEPTEMBER 968 4. ÅRGANG 9 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskerinytt fra utandet......... 6 Fiskerioversikt for uken som endte.

Detaljer