Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953"

Transkript

1 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektør:ens kontor. "Fiskets Gang H s teefoner , Postgiro nr Teegramadresse: nfiskenytt. Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Værforhodene i uken son1 endte 19. desember var påny noe bandete. Frem gjennon1 uken suttet fiskerne av driften i stigende grad i anedning hjetnreise ti ju. Sidefisket var i NordNorge noe bedre enn i de to foregående uker. I Trøndeag var forhodene omtrent son1 før. Brisingfisket har vært innstiet siden 15. desember på grunn av mangende avsetning. Fisket i Finnmark var n1:ndre enn i de nærmest foregående uker, i Troms og Vesteråen omtrent som før. Levendefiskomsetningen be ganske omfattende. Bank og kystfisket fra Møre og Ron1sda og kystfisket sørover angs kysten var forhodsvis bra. Det var også god tigang på håbrann og skadyr. Si!dcfisket: \Jkefangos,tcn f01r NordNorge be :på h mot h uken f,ør. Av fangsten be 9900 h tatt i Finnmark, hvorav på Por,sangen.)130, R~epparfjorc Bekkarfjorc 200, Odedjord 5SO, Rafsbotn 2900, Gyfjord 200, Bergfjord, 990 h. Troms hadde h, hvor av på Kven~ngen 5600, Js.fj ord 3500, GrØtsunc40, Kafjord 390, Sifj.orc340. Bergsbotn 710, RØdsand 250, IZvernsund 2640, Toppst:ncet 1750, K.asfjorc 2100, Maangen 160, Lavangen 340, Grata;ngen 4900!hL I N orcanc be eet fisket 2000 h på Eidsfjord og h på HeLgeand tis h. Det be hovedsakeig evert ~ti s iko j ef.abri!~ker. I NordTTØndeag foregikk det en de ancnotf,iske i NærØy 10:g på SØr og N ordn an1 sen. Ukefa11Jg1s.tren be 5600 h, hvorav 600 h evert ti,sidoje. Det Øvrige er dej.s ev.ert ti henmetikk og vi des bi.evert ti henmeiji:kk ( stå~r i steng). Dist,riktet BuhomsråsaStad mdc1er om ukefang srt: på h s måsid, hvorav ti hern1etikk 7379, sidoje 3649 og :f ersk innenandsbruk 90 h. San1ti,ge bruk s1ut~et av dr.iften 1\red u:kens ut,gang. B risinqfisket: F~ra Fredrik~stac 01ppyrses det at ukefwng,sten av,brisiing be 1080 skj. tat<t n1ec fytetrå og 2534 s[<:j. tat,t med not. Fangstene be tatt den 14. desember 0111 atg 810 kvartmi s.v. av ThorhjØrnskjær. Av fangsten måtte 600 skj. ;styrtes på g~runn av 1mangende avsetning, mens 11esten gikk t1ii ansjos. Det oppy~ses at fisk ert: vi bi rgj e111opptatt.fra 4. januar k idcag. Ansjos~a:wik;kene a:rbeider ikke n1 eam ju og nyttår. 649

2 Nr desember J/scct i 'inmnarc: Det oppyses at bakkef.isket har dabbet het av, rmens eet fortsatt er bra på banken, hest vestpå. Uke fangsten kom opp i 1646 tonn n1.ot 1977 tonn uken før. Av fangsten nevnes 031.tonn torsk, 417 tonn ~hyse, 55 rtonn sei, 14 tonn brosme, 72 tonn :kveite, 3 tonn fyndre, 11 tonn steinbit, 31 tonn uer og 11 tonn båkveite. Kveitepartiet:s store størrese skydes at eet også inkuderer ettermecinger. Fiskens anvendese var fø gence: Iset: Torsk 185 tonn, hyse 182 tonn, sei 44 tonn, for Øvr.ig a kveite, fyndre, steinbit, uer og båkveite. Satet: 261 tonn tors.k. Fiengt: 380 tonn to11sk, 59 tonn hyse, 9 tonn sei, a brosme. Fietert: 89 tonn tors1<:, 111 tonn hyse, 2 tonn sei. F rosset 112 tonn torsk 65 tonn hyse. 1'rOIJIS: Ukefangsten, som også inkncerer noen fra Hjems Øybanken innkomne fangster, utgjorde 249 tonn mot 190 tonn uken før. Av fisken nevnes 128 tonn torsk 16 tonn sei, 56 tonn hyse, 10 tonn brosme, 21 tonn kveik, 15 tonn uer, samt av steinbit. ;fyndre og ange t1onn av hver.sor:t. V cstcråcn: Seigarnhsket fra Andenes ga fangster på 200 ti 5000 kg. Det va'r bra værforhod. LcvcJtdefisc: Rus efisket etter torsk i Levende1fiskagets distrikt har i den senere ti.d gitt 'gode fangster. I uken be det av e\t ende topsk transportert ha agets distnikt ti Trondhei tonn, <ti Bengen 36 tonn, og ti Oso m ed fremkoms.t 20. og 21. des em ber 20 og 15 tonn. Bergen 'mott10k dessuten fra Ho:rca:anc 7000 kg ev. torsk, fra sainme fyke kg srmåsei, fra Sogn og Fjordane kg småsei og fra Rogaand 2100 kg kv. yr. J(yst og ba ncfiscet: F ra 1\!IØre og Ro1111sda mekes det om ganske bra. fiske b:åde på Botnane og kysten i uken 'som.gikk. ~Ukepatr6et, son1 induderer en større ettermeci1!g for 1k,rabbe, utgjør 383 to:nn, hv1orav 23 tonn torsk 48 ton sei, 44 tonn ange, 36 tonn :brosme, 45 tonn hyse, 3,5 tonn kveite, 28,2 tonn s:ka.te, 30 tonn hå.. 'J'og I og Fjordane: Det foreig ger idce uketa [or MåØy og omegn, men det har vært innhrak,t en de,fisk mest pigghå. Ff ordaand: Ukefangsten 1 be på 51 tonn, som om faher tichigere omtate evencefisk samt av søyctfitsk 1_.7 tonn t.or sk 3,5 tonn sei, 5,1 tonn ange og brosme, 3 tonn hyse og 13 tonn pigghå. T? og a and: Her 'b e :eet innbrakt 45 tonn fisk, :mens Skagerakk)1Sten hadde 50 tonn fisk og 5 tonn fjordsid, Osofjorden 10 tonn fisk og 14 tonn fjords1i.d. ]{ åbrann: En de s1måbåte:r kotm inn fra kys.tfarvann med mindre fang1ster og en de større kuttere med fangs ter tatt på havet på oppti 5700 kg. 1 at utgjorde nkefangsten 33 tonn. Swd~vr: Fiskerne 1brakte også i siste nke betydeige hu mmerpartier ut i omsetning_, såedes på Skag eradcysten kg og i Roga and kg, J\1Øre og Ron1sca 1200 kg. Av reeer hadde Osofjorden 3400 kg :ktokte, 2000 kg rå reker, Skagerakkysten og 5000 :kg. Rogaand.?.000 kg.kokte, ~1.ghe og Romsda 800 kt~;. Av e rabbe hadde J\t[pre og Romsda kg, som oppgis å være tiført herntetikkf?...br.ikker Aes.und over et engre tidsrom. Kokkekurs. V ed Statens Fiskarfagskue, ForØ og Statens Fiskarfagskue, La~sevåg tar nytt 5 måneders kokkekurs ti. februar Kurset tar sikte på å utdanne bysseper.sone ti fiskefåten. Eevene får fritt opphod i skoeinternat, fri undervisning og de får dekket reiseutgifter ti og fra skoen SØkere må ved opptagesen være fyt 17 år. De må egge fram attest.f,or minst 12 måneders fartstid på dekket fartøy med Øvese fra byssa. Dessuten må de egge fram dåps eer fødsesattest, vitnemå fra fokeskoen, vandesattest fra ensmann, prest eer annen offentig tjenestemann og vanig heseattest. Skoene sender pan og ytterigere oppysninger gratis. søknad 0111 opptagese sendes vedkommende skoe innen 31. desember A verter. Fiskets Gang! 650

3 Fetsid og småsidfisket 1/119/ Nr. S, 24. desember FinnmarkBuhområsa 2 ) BuhområsaStad StadRogaand 1 ) Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport Satet..., Hermetikk..., Fabrikksid ' Agn Fersk innenands I at ) Dessuten h tråsid. 2 ) Dessuten er oppfisket h odde ti fabrikkvare og 612 h ti agn. Canadas og Newfoundands fiskerier tre første kvartaer. årets FØgende er et utdrag av <<Monthy Revie1v o.f Canacian Fisheries Statistics» for.september 19S3. «Canadas fiskerier» ga i september 19S3 61 4S4 tonn ti verdi av $ Mengden var 42,8 pst. o,g verdien S,3 pst.høyere enn i sept. 19S2. Den store Øk111ing skydes et større rfiske i september i år enn i.fjor i British Coumbia. Årsaken ti det ibeskj edne fiske i fjor i nevnte 0111råde var en ea herskende fiskerstreik Samtidig oppgis N ewfoundands fangstutbytte i september i :år ti S S94 tonn, verdien ti $ Canadas samede tf,iske i tiden januarseptember utgjør i år 373 9S8 tonn, verdien $ S S mot i fjor 472 SS tonn og$ S Ne\v1foundands totafangst i år utgjør 186 3S2 tonn o,g verdien derav $ TotaHangsten bir dermed for hee det kanadiske stat.oforbund S6U 310 tonn og verdien $ Totafangsten av de vikti.!s ere fiskesorter bir føgende: Canada N ewfoun.dand Tisammen T,onn Tonn Torsk S Hyse S Sei (yr) Lysing og brosme U er og steinbit Kveite S32 1 ) F.yndrearter SiLd ) Smås1id S 447 Tonn S s S S 496 Makre Laks ) 404 Hummer ) Herav på Stiehavskysten O 91S 16 94S tonn. 3 ) Ditto tonn S S S S tonn. 2 ) Ditto Torsken, hysen, seien, ysing og.brosme, uer og steinbit er uteukende fisket på Atanterhavskysten. Torskefisket i Canada Ligger 2S pst. ti.bake for.fjorårets, mens hyse, seiog ysingbrosmefisket er itt større eer ekvivaerer fjorårets utbytte. Det er betydeig,fremgang i fangsten av uer og steinbit. Sidefiskeriene igger en de tibake tf,or fjorårsresutatene på begge kystavsnitt. Når det gjeder Ne\Vfouncand.foreigger det ikke sammen1ignence data. Anvendesen av en de av de vikti:ger.e f1iskearter, som kan ha interesse for norske forhod, gjengis neden~or : Tors!<: Fer.sk... Frossen RØykt Satet... HJ'Se: Fersk... Fr.ossen Sei: Fersk.. Frossen.... Satet Sid (Atanterhavs): Canada Tonn S S8S 9 S44 Fersk S76 Frosen S IGp,pered Edci(;behancet.. 8 2SS Satet (picked).. 3 S66 Satet, r1økt (,boaters) 9 SO Hermetikk (ink. snacks) Me og oje ( non.fooc) S1 Sardines (småsid): Fersk og satet Hermetisert Me o,g oje S N ev,f.ou:ncand Tonn 12 os S S Tisammen Tonn S OS6 941 S96 9 S44 16 S76 91S SS SO S Behodningene av 1frossen.fisk i Canada utgjorde. oktober tonn, hv.orav 2S 9S2 tonn frossen.fersk f isk og 008 tonn frossen røykrt: fisk. La.gerØmingen i september utgjorde 380 tonn mot 2497 tonn i fjor i samme måned. 651

4 4 138 Nr. 51, 24. desember Fisk brakt i and i Møre og Ro ms da fyke i tiden. januar 12. desember Fiskesort Mengde Anvendese Iset Fisk ~ Satet H~r:e ihengt me tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lyr Lange Båange Brosme Hyse Kveite Rødspette Marefyndre Uer Skate og rokke Annen fisk Håbrann Pigghå Makrestørje Hummer 138 Reker Krabbe 271 Herav ti: I at Åesund Kristiansund N Smøa BudHustad OnaBjørnsund Bremsnes Haram Søre Sunnmøre Grip Kornstad Leverkvantum h. Satfiskbehocningene pr. 30. september i Canada stiet seg såedes: Våtsatet if.isk tonn (mot samtidig i 1952: tonn), kipp 1 f.isk 2882 tonn (i fjor 2502 tonn), benøs 204 tonn ( 203 tonn). De new,founcandske samtidige behodninger i.år og i.fjor var : ShoreÆish (ae grader og størreser) tonn ( tonn), Banktish O tonn (i fjor 610 tonn), LCtJbrador and Newfoundand Soft Cure 3717 tonn (3004 tonn). Canadas kipp.fiskeksport av torsk ti utgangen av september oppgis å utgjøre i at tonn (i fjor samtidi,g tonn). Herti kommer «sated boneess» 1210 tonn (i fjor 1157 tonn), :samt «Cod, wetsated» 1541 tonn (i fjor 1071 tonn), hyseki.ppfisk og annen ki,p.pfisk 2063 tonn (i fjor 3214 :tonn). Engrosprisindeksen for fiskeriprodukter basert på årene 1935/39 viser d:or august 1953 et indeksta på 258,9 mot 272,9.i sa.mme måned Gjennomsnitts,indeksen [.or fiskeriprodukter,i 1952 var 279,8 mot 283,3 i Før.st~håndsprisene på,f.isk 15. september 1953 og 1952 i parentes var: T.orsk i Haifax 3,5 cents pr. pund ( 4,5 c.).for kystfisk og 3 c. (3 c.) for bankfisk, på St. John's Nf. 2 c. (2,25 c.) både for kyst og bankfisk. Hyse i Haifax 5 c. (5,5 c.),for kystfisk og 5 c. (5 c.),for bankfisk, på St. J ohn's Nf. 3 c. ( 3,25 c.) Æor både kyst og bankfisk. Uer i Hai,fax 2,5 cents både i >år og i fjor, ikedan i St. J.ohn's Nf. 2 c. Detajprisene på J.y)rste forretningsdag i september måned var i Haifax for fersk og frossen torskefiet (uten embaasje) $ 0,362 >pr. pund, i Montrea $ 0,357 og i Toronto $ 0,4,19. Pakket, frossen torskefiet be på Sin side i Toronto notert.i $ 0,34 pr. pund. Fersk hy.sefiet noteres i Haifax i $ 0,475 pr. pund, i VI.ontrea i $ 0,504. i Toronto i $ 0,574. "Skriften på veggen" for Dawson konsernet? The Fishing N e\vs for 12. desember innehoder dette : Fakta omkring stiingen meom Da\vson o.g isendingene er at noen ka1' avgjørese ennå ikke [oreig;ger offisie.t. Tee.fonforhindesen meom Isand og London har vært så dårig, at den isandske reaksj.on.på de forsag som er bitt fremagt,først vi foreigge når posten wm.mer,f.rem. Daws.ons forsag ti isendingene Yar at eer måtte everes hur.tigere o.g jevnere skipninger av mindre bukpartier <w torsk og eers et me,get større utvag av annen fisk. Behovet for dette har enge vært forstått av erfarne herværende redere og kjøpmenn, og de.forutså den knipe Mr. Da\vson nå er kommet opp i. Forhandinger med danske intersser angående everan ;;er av kvaitetsfisk går fremad, men noe nærmere foreigger foreøpig ikke. Fra Mr. Dawsons kontor oppyses det ti The Fishing News at.han sid<:erig ikke, som medt 1i enkete aviser, akter å trekke seg ut av fiskehandeen. En justering av panene i forhod ti de,foreiggende omstemi1ghetcr finnei' imidkrtid stec. I Grimsby oppyses eet at 60.stykker av arbeidsstaben på 120 personer ved Pye\vipe~fabrikkene er bitt avskjediget og at resten har fått oppsigesesvarse, som innebærer nmigheten av at de kan Mi avskjediget Ifra denne Ørdag av. Uke.Ønningene beøp seg etter de.siste forandringer ti om ag :E 800. Det er ikke kommet noen skibninger fra Isand på 3 uker. En betydningsfu meddeese.som ska stamme fra Mr. Dai\'Son sev er føgende: <<Da forbudet ikke som ventet be brutt.i Øpet av et par uker, bir jeg nødt ti å få de rette varer i passende kvanta. Jeg har fått atfor meget av en enke sort fisk.» Britiske tråerinteresser har tidigere fremhodt at Nir. Da\vs.ons egen.person fut ut vie bi akseptert som medem av fiskeribransjen, men at han.så enge han fremmet isendernes sak, måtte vente.motstand. H vorv id: den sterke motstand mot de isandske anstrengeser.på å bryte forbudet vi medføre noen tinærmese fra isandsk side,for å få sutt på kontroversen, vet man ennå ikke. OMisiee meddeeser.fra britisk side har tydeig og kart vist, at et sådant titak vi bi hist vekommen og at veien ti.fred v.i bi gjort så ett som mutig. Abonner på Fiskets Gang! 652

5 Nr. 5, 24. desember V EN everer INNDAMPINGSANLEGG SYSTEM FLADMARK FOR ALLE STØRRELSER Ved å anskaffe:inndampingsan/egg SYSTEM FLADMARK er De ikke bundef fi en besfemf Spar penger Spar brense Øk meutbyttet Fabrikkene som har instaert inndampingsanegg System Fadmark produserer nå heime med mindre brenseforbruk pr. sekk enn tidigere uten inndamping. * Anegget kan monteres i eksisterende fabrikker uten øking av kje kapasiteten. Ved trykkinndamping benyttes avdampen som kokedamp. En matningspumpe eneste bevegeig maskineri. En manns betjening av hee anegget. * Apparatene everes som 1 trins, 2trins eer 3trinsanegg. De er feksibe og kan benyttes for A. trykkinndamping B. trykk og vakuuminndamping C. ren vakuuminndamping inndampingsmefode. De får ef anegg som afid vi dekke muige framtidige krav. KAPASITETENE GARANTERES A.S. MYRENS VERKSTED, OSLO, BENTSEBRUGT. 20, TLF

6 Nr. 51., 24. desember Iandbrakt fisk ti Andenes tiden. januar 12. desember Fiskesort Mengde tonn Anvendese Iset Satet Hengt tonn tonn tonn Torsk Sei Lange... } Båange Brosme Hyse Kveite..., Svartkveite Uer Steinbit... Pigghå... Annen fisk I at Lever h, tran 770 h. 1 Rogn 214 h, tset 167 h, satet 47. Iandbrakt fisk ti Må ø y og omegn i tiden. januar 12. desember Fiskesort Mengde Satet\ Anvendese Iset Herme!Hengt\ Fisketikk me tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lange Brosme Hyse Kveite Rødspette,. 3 3 Skate Annen fisk. 9 9 Størje Håbrann O Pigghå... ) Hummer Reker Krabbe ) Korngert. I at Engenderne har oppdaget ny banke ved Grønand. F Øgende gjengis fra «The Fishing N e\vs» for 12. desember: Et nytt fis æfet på en ikke kartagt banke utf.or den grønandske kyst be oppdaget under et 53dagers tokt ti GrØnandsfanvann med tråeren <<Setnes» av Grimsby. UndersØkesen foregikk under beskyttese av \ivhite Fish Auth,ority i samarbeid med Admiraitetet) og spesiaistene ombord i <<Setne::»> bnt ut at de nåværende kart var håpøst unøyaktige. onn «Setnes» fuførte ikke hee undersøkesen av området fordi en av hydrografene.ombord be syk og måtte innegges på hospita i J uianehåp. Da,fartØyet ankom ti Grimsby fortate skipper Bernhard Newton ti The Fishin,g Ne\vs : <<De nåværende kart er ytterst unøyakti,ge og i en de tifeer igger dybdekåtene mievis borte fra den faktiske beiggenhet. Vi krysset frem og tilbake i 40 døgn angs sy.cvestkysten av GrØnand og tok nøyaktige måinger av dybden,f.or å få beriktiget de tifedige måinger) som var bitt.foretatt av skip som hadde passert over onwådet o.fte for mange.år Siden. Det var et monotont arbeid. Jeg tør si at jeg foretrekker å fiske) men vi har o,ppnåcd en de nyi.ti,g kunnskap) som sikkert vi være ti fremtidig hjep for.tråingen. Jeg fant en ny fiskebanke som så ut ti å være meget produktiv) og det er min amhisj,on å dra tibake dit for sev å finne ut akkm at hvor godt fiske der kan være. Jeg kunne på turen id<:e pr Øve tråen,fordi været for dårig.» Skj)6nt undersøkesen ikke var het avsuttet vcir «Setnes>' :ferdig med sin de av arbeidet og skipets neste tur vi derfor bi en fangsttur ti Isand) som fartøyet nå ruster.f,or. East Angia fisket. «The F1ishing News» skriver 12. desember) at spørsmået i East Angiafisket nå) etter at ae de,skotske driverne på tre nær var gått hjem) var om fisket fortsatt vie gi så pass fangster at det vile Ønne se.g å fortsette.. Dette er en tid på året) hvor små fangster,gir gode pen ger. Topprisen på hjemmemarkedet mandag var :E pr. cran. Resutatene av driften i sesongen er variabe. For Yarmouth.har de hedigste engeske dr.iverne f,isket for :E 7000, fere for omkring :E 6000) og en he de meom :E 5000 og Det er sevsagt også dem som ikke har gjort eet så bra. Ødeagte redskaper har skj emmet utbyttet sev for noen av de beste driverne,.men at i at har været vært bra og redskapsskacene s.må., Pr. 5. desember var det i at for Y armouth oppfisket,forde.t på 3840,fangster crans ti verdi av :E mot i,fjor 3158.f,angster på crans ti verdi :E Lov,'restoft hadde crans) verdi :E Dette er :E m incre enn i.fj.or. Det hoandske sidefiske. I uken som endte 5. dese.tnber be det i hoandske havner ibndbrakt tønner d:iskepakket satsid og sesongtotaen kom.dermed opp i tønner. Dette fordeer seg såedes: Matjessid tnr.) f.usid tnr.) ut.gytt sid tnr., rundsatet vare tnr. Det oppyses at det i år e' eksportert tnr. mot i fjor. Lov og bestemmeser gitt i medhod av ov. Lov om avgift på hermeti?k ti forde for Herme#/?k og Konser'vesindustriens Fagswe. VI HAAKON) Norges Konge) gjør vitterig: at Oss er bitt foreagt Stortingets vedtak av 2. jui 1953 såydende: 654

7 Nr. 51, 24. desember V ed utf,ørse og ved omsetning ti inenandsk forbruk av ae sorter hermetiske kj,øtt, fesk og fiskevarer, herunder.skadyr og skje, ska det svares en avgift på innti 2 /oo av verdien ti et fond.ti dekning av utgiftene ved driften av Hermetikk og Konservesincustriens Fagskoe, Stavanger. Det samme gjeder i den utstrekning Kongen bestemmer ogs å 1for havkonserver av disse varer i ufttette behodere eer i annen forbrukerembaasj e. 2. Kongen treffer nærmere bestemmeser om verdiberegningen og oppkrevingen av avgiften. Kongen kan også tretf.e bestemmese om at avgiften het eer devis ikke bir å oppkreve for den tid han fastsetter. Kongen kan for,øvrig gi nærmere bestemmeser ti gjennomf,øring av denne ov. 3. F.orvatningen og disponeringen av eet fond som er nevnt i,.forestås under vedkommende departements overtisyn av et utvag på 4 medemmer med varamenn, som oppnevnes av Kongen foi et tidsrom av 2 år. 3 av utvagets medemmer ska være næringsdrivende i hermetikkbransj en og ett medem ska representere den offentige yrkesoppæring. Nærmere bestemmeser om utvagets virksomhet fastsettes ved instruks av Kongen. 4. Den som,forsettig eer uaktsomt overtrer denne ov eer.forskrifter gitt i henhod ti oven, straffes med b,øter for så vidt forhodet ikke rammes av noe strengere straf,f.ebud. 5. Denne ov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Ti har Vi antatt og bekreftet, iksom Vi herved antar og bekrefter samme som ov, under Vår hånd og rikets seg. Oscar Torp Gitt på Oso sott 17. jui HAAKON (L.S.) E. G. Asbj,Ørnsen kst. Kg. resousfon av 11. dese mber I medhod av ov av 17. jui 1953 om avgift på hermetikk ti forde for Hermetikk og Konservesindustriens Fagskoe bestemmes :. Lov av 17. jui 1953 om avgift på hermetikk ti forde for Hermetikk og Konservesindustriens Fagskoe trer i kraft. januar Den avgiift som etter ovens ska svares ti et fond ti dekning av utgiftene ved driften av Hermetikk og Konservesindustriens Fagskoe, Stavanger, itastsettes ti 2 /oo av verdien av ae sorter hermetiske kj,øtt, fesk og fiskevarer, herunder skadyr og skje, samt av havkonserver av ansjos og sideceikatesser.i ufttette behodere. Avgiften ska beregnes av en basispris for de fo skjeige varesorter og eskest,ørreser som fastsettes for banke bokser etter 1f,Øgende nærmere bestemmeser : a) For de varer som går inn under A/S IIermetikkfabrikkenes Brisingcentra, A/S Hermetikkfabrikkenes Sidcentra og A/S Hermetikkfabrikkenes Kipperscentra, nemig hermetisk brising, hermetisk r,økt og ur,økt sid og hermetisk kippers, fastsettes basisprisen pr. 100 esker av vedkommende hermetikksentra. Den ska s[t vidt muig svare ti sentraens sagspris for varen. b) For de Øvrige varer fastsettes basisprisen pr. boks av De Norske Hermetikkfabr.ikkers Lansdsforening. Den ska så vidt muig svare ti gjedende netto fobpris,f.or varen. 3. Oppkreving av avgiften for de varer som går inn under hermetikksentraene ska foretas henhodsvis av A/S Hermetikkfabrikkenes Brisingcentra, A/S Hermetikkfabrikkenes Sidcentra og A/S Hermetikkfabrikkenes Kipperscentra eer etter Fiskeridepartementets bestemmese av de organer som måtte avøse sentraene. For eksportvare betaes avgiften ti sentraene når syjknac om utf,ørsestiatese etter midertidig ov av 25. juni 1937 nr. 2 om utførse av hermetisk nedagt brising, s.ic og kippers innsendes. Utf95rsestiatese ska ikke utstedes ay sentraen.f,ør avgift er betat. For varer ti innenandsk forbruk betaes avgiften ti sentraen.for hver tredje måned av den fabrikk som foretar saget. Fabrikken sender pr. utgangen av hver tredje måned og senest åtte dager etter, oppgjør ti sentraen, edsaget av en samet oppgave over henhodsvis a hermetisk brising, sid og kippers som i denne periode er sogt ti innenandsk :forbruk spesifisert if.or de enkete varesorter og eskestørreser. Det oppgis også basispris for varen. Oppgaven må være bekreftet av fabrikkens faste revisor. Sentraen pikter for hver oppgj ~)rsperioce og senest. den 15. i etter.f,øgende måned å sende oppgjør ti Hermetikk og Konservesindustriens Fagskoe med oppgave over de avgifter som er oppkrevd i perioden, særskit &or eksportvarer og.for varer ti innenandsk forbruk: SUNNMØRE KREDITBANK Hovedkontor: Aaesund Kon to rer: Voda Ørstavik Fosnavåg Aksjekapita og reserver: Kr ,00. Forvatningskapita pr. 31/12 52: Kr ,00. Hovedkontor og distriktskontorer står ti Deres tjeneste i ae banktekniske spørsmå. Teegramadresse for ae kontorer: <<Kreditbank>>. 655

8 Nr. 51, 24. desember Iandbrakt fisk 19. desember Fiskesort Troms tiden 1. januar Meng de Anvendese Iset Fiet Satet Hengt Hermetik tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk 1 ) Sei Brosme Hyse Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Makr.størje Annen Reker ) I at 1s 515 i Is 372 I varer, særskit for hva som er eksportert og sogt ti innenandsk forbruk i tr.emånecers per.ioden. Oppgaven spesifiseres for de enkete varesorter og hoksstørreser og basispris oppgis. Oppgaven må være bekreftet av firmaets faste revisor. s. Betaes ikke avgiften ti fastsatt tid, beregnes 4% pst. p.a. etterskuddsrente fra,forfa. 6. De organer som oppkrever avgiften pikter å,f,øre de nødvendige bøker og sende årsregnskap med biag ti rev i sjon av Riksrevisjonen. De oppb evende organer har adgang ti å foreta kontro hos de avgiftspiktige firmaer i anedning avgiften. 7. Ae som er knyttet ti oppkrevingen av avgiften, har taushetspikt om de oppysninger de får i stiings medfør. 8. Denne resousjon trer i kraft. januar ) Inkuderer ikke skrei. 2 ) Omfatter bare Tromsø by. Fisk brakt i and ti 19. desember Finnmark tiden. januar Fiskesort Mengde Torsk Anvendese Fersk og Fiet SatetiHengtiFisk;: frosset me tonn tonn tonn tonn tonn tonn ) Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit I at Trygdetakarane sitt eige trygdeag sidan Premiar ca. 30 mi. og fonds ca. 65 miionar. SKADETRYGD mot brann og annan skade på hus og heim, ausøyre og varer hus ogå i byggjetida. { Rimeege vikå1 ' \._og åge premiar._j Eigen avdeing i Bergen for Vestandet. Representant i anddistrikter: Lensmennene. Lever h. Utvunnet damptran: h, rogn h herav satet 630, iset ) Herav ti rotskjær 766 tonn. 4. Oppkrevingen av avgi#en,for ae Øvnige varer ska foretas av Hermetikkindustriens Kontroinstitutt, Stavanger. Avgiften betaes ti Her.metikkindustr.iens Kontroinstitutt,for hver tredje måned av det ifirma som har utført varene eer sogt dem ti.innenandsk.orbruk. Vedkommende f1irma.pikter for hver tremåneders periode og senest den 15. i hver etterfø1gende måned å sende Hermetikkindustriens Kontroinstitutt, Stavanger, oppgjør for skydig avgift edsaget av en samet oppgave over de avgiftspiktige Engesk må og vekt omgjort ti norsks pund 0,454 kg cwt 50,8» stone 6,35» kit 10 stones cran 170,47 iter gaon 4,54» tonn 1016 kg barre sid = 121,2 iter 656

9 Nr. 51, 24. desember Da er du trng! Da går du ikke gipp av noen meding. Du sikrer deg din de av angsten og hoder god kontakt med 1nd. SKIPSKJØLEANLEGG T..fO. 5'3 Fiskets Gang Hee andets fiskeritidsskrift Det er et bad i vekst STATISTIKK FISKENYTT AKTUELLE ART KLER fra inn og utand 657

10 O' U1 ()) ~ å skate og rokke pigghå håbrann størje Fredrikstad Kopervik... Mode T HrPn*) ~ O 20_2 rogn tonn Fersk fisk Rund torskeseifiet hysefiet frossen frossen frossen frossen tonn tonn tonn Annen makre frossen i at Stat.nr. IJ tonn z ::s 01 Kippfisk :: ~ o. m () 3 O" () s '>C) 01 ~ i at Tromsø Måøy Åesund Trondheim Kristiansand S O Stavanger O Bergen Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 5. desember 1953 og uken som endte 5. desember. Fersk Fersk Fersk Frossen Frossen Frossen Fersk Fersk Fersk for feit og brising Frossen Frossen Frossen for feit og brising sid i at st0rsid vårsid fangst nordsjø og små sid i at storsid vårsid fangst nord og sid sid sid sid sjøsid småsid i at Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk torsk sei hyse kveite fyndre makre aks TOLLSTEDER 1 Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.m. Stat.nr Stat.nr tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad Oso Kristiansund N Hammerfest Egersund... 6 Vardø Andre I at Kopervik Haugesund Svovær Forø Mode Bodø..., ;; ~~ ~ I uken*) *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for i at. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med 1 taene hitti i år. Fersk Fersk Annen Fersk Frossen Fersk Fersk Fersk Fersk TOLLSTEDER makre fersk fiet fiet fisk i at i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.or { Frossen Annen Rund Frossen Frossen Rund Rundfrossen rund Tørrfisk fiet fiet fisk i at makre aks størje fisk Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Oso Kristiansand S Egersund Stavanger Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest. O 743 Vardø Andre I at tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn _ 3161

11 i. Herdet z ;t V1 Damp Brun Ean Avfas :: ~ c.. J: ro 3 o (!) s.o V1 ~ Satet Satet Satet Satet Satet Satet Satet Krydder Krydder Satet Satet Røykt sid feitog skjære nord isands satet satet fisk rogn sid og Hummer Reker Andre Herme Sidmjø Fiske Tang Satet i at vårsid storsid småsid sid sjøsid sid brising sid brising iat i at fisk iat skadyr tikk i at mjø mjø Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn ~93 24~ ~ 2489 O o ~,ua ~ :.27!= ~ Sperm1 HØyvit. Håkjerr. Po., Annen 1 Andre og bot Rå hod. tran, a. Veteri Bank Brun raff. sjø po. og spisefett tekn. fett fettsyre kobbeog for tenose seoje sjødyr haitra..'., medisin nær tran tran bank tran dings tran dyroje, raff. sjø av sjø av sjø av sjø kappm. Annet stoffer oje, rå oje haioje tran tran tran og oje matbruk dyroje dyroje dyroje dyroje skinn Herdet Oe in, Se, Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 1 ) 22.23, , , , tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn O " ~ ! O o.i s ~_ 1.si , , 2i , , , , , TOLLSTEDER F o K E s K H B F M A: M K T edrikstad... io... ristiansand S.. ~ersund... a vanger... opervik... augesund... ~rgen... orø... å. øy... esund... o de... ristiansund N.. :ondheim... )dø... ro vær... :omsø... ammerfest... u dø... o.dre... I at... uken*).. TOLLSTEDER F o K E redrikstad... so....ristiansand S.. gersund... :a vanger... opervik.... :augesund... ergen... orø... :åøy... esund... :ode... :ristiansund N.. rondheim... odø... vo vær... romsø... [ammerfest..... ard ø....ndre... I at... I uken*).. Dessuten stat.nr. <' U co

12 Nr. 51, 24.desember Vi everer maskiner og kompette anegg for enhver kapasitet og ethvert behov. Kombinerte anegg fortsideme, fiskeme og tangme. V i dekker a i e områder. * Våre maskiner tipasses det råstoffet en regner med å opparbeide. Ved å vege det riktige maskineri oppnår De et førstekasses produkt, sev om råstoffet er vanskeig. * Vi utarbeider forsag ti fabrikkarrangement og sender Dem pristibud på såve komp _ette anegg som enkete maskiner. Råstoffh ugg e re Spekkhakker Direkte kokere Indirekte kokere Fyrgasskokere System Bojner Rotasjonsier Vibrasjonsier Enketskruepresser Dobbetskruepresser Rivemaskiner Gjennomfyringstørker Damptørker Fyrgasstørker System Bojner Møeanegg Sikter Titan separatoranegg Titan evertrananegg Limvannanegg System Fadmark 660 A.Sa MYRENS VERKSTED, OSLO POSTBOKS 4200 TLF

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november 1948. Nr. 4i Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 6. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 6. oktober. 11 Ufgif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 11. oktober 1951. Nr. 41 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 2. november Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. november 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 2. november Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. november 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. november 957 Nr. 45 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer