Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 20. november."

Transkript

1 Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november Nr. 4i Abonnement kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Ann on se pris: Prist a ri ff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang" s teefoner , Postgiro nr T eegramadresse: ufiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Det har vært godt småsicfiske i Nm dand og i Trøndeag. I Finnma k og i Troms har været hindret for det meste at fiske. Tiførsene av pigghå ti Måøy har vært store. Seifisket ved Andenes ha1 g'itt gode resutater. Der er frentdees ganske godt krabbefiske så sent i sesongen. F etsdd og s11åsicfisi?et. 0Kså i denne uke har det foregått en de sidefiske i NordNorge. Der be i Trom.s oppfisket i Usfjord 9300 h, srtørrese 3035, i RØdsand i Senja 300 h, i Berg.svåg ved Harstad 430 h.og i I(asfj ord 820 h, ae.tre siste fangster g1ik1k <ti sidoje. I Dyr Ø sund be opptatt 7900 h,ti1 hermetikjk, Ekeedes 2000 h i Saangen. I Ibestad be opptatt 1000 h, 3040 pr. kg ti agn. Lavangen 3830 h,ti hennetikk og Sidoje, i Gratangen 800 h ti sidoje og i Sjon1en i Nordand 390 h, 2034 stk pr. k1g. I SØr.fjord i Gideskå 1100 ti s ido j e. I U r.sf jorden ved RØrvik kmn ukefangsten opp,i h :1nussa, dessuten 100 h i N.CJm.sen. Fabrikkene i Nordand har fut opp av råstoff, så m.eget av s.iden bir sendt.sørover. Det er vanskeig å få siden nedover i forskrittsmessig stand på grunn av den ange transport. I at i nor.dr.e distrikt h småsid. Mandag og tirsdag.i innevær.ende uke v1ar det kuing. I Bindasfjord og u,r.sfjord be dog g}ort fanster på h, n1en der var få hmer ute. I Tjongsfjord er fisket en de og i NygårdssjØen i Saten er åssatt ca h fabr.ikkvare. I TrØndeag har der vært fi,sket 8350 h. Det beste Eiske foregi<ik i Aasenfj orden, dernest Buvika. Det har også vær.t tatt fangster i Levanger og V aer sund. På SunnmØre har der vært ta:tt 260 h fetsid og 170 h småsi1d. I MåØydistr:iktet har det foregåtrt en de s måsid.fiske, ikeedes ved ForØ og i Sogn. Ukefangstene kan anslås ti 3000 h for MåØy, 000 for ForØ og ca i Sogn. B risingtnuing. Det har bare vært ubetydehg br isingt.råing ved Skagen i uken på.grunn av dårig vær. Bankfisket. Midt i uken be der gjor,t noen få fangster på Botnane fra SunnmØre. De beøp seg ti ca kg for småtråerne og opp ti 3000 for inefiskerne. For Øv,rig har været vært hindrende. Ukefangs,ten beøp seg ti ca. 70 tonn, hv.or,av kan nevnes 12,8 tonn torsk, 9,3 tonn ange, 3,2 tonn brosme, 9 tonn hyse, 535

2 Nr. 47, 25. november ,6 tonn skate, 8,6 tonn pigghå, MåØy hadde en u:kefangst på 166,8 tonn, hvorav 154 tonn pi,gghå, [or Øvdg 111est ange og brosme. Kristiansund be tifør t 13 tonn fis<:, hvorav 2,6 tonn torsk, 2, tonn 1Se i og 2,8 tonn pigghå. H åbrandfisket var ;gajnsike ubetydeig i uken, hee kvantumet beøper seg ti 2000 kg. Vi ber ae bedrifter i [iswbransjen om å sende bider fra sitt virke. Båter, redskaper, fiskebruk, fabrikker, at interesserer. Fiskets Gang. Fisket i Finnmark var særig i siste havde av u<;en meget værhindret Seifisket går mot sutten for denne sesong. Der be tatt et par fangster i KjØefjordLaksefjordområdet på henhodsvå!s 20 og 30 tonn, og i Hammerfestområdet 2 fangs,ter på henhodsvis 8 og 17 tonn sei, men eers er det torsk og hyse som fiskes. Fisket foregår hovedsakeig i Østfinnmark, men heer ikke her har fangstene vær,t rike. Den stør.ste fangtst be gj,ont i Bå:tsrfjordområdet hvor.srtor:sjødragere hadde fra 4000 rt:i 8000, gjennomsnittig 5800 kg. I Vest Finnmark var fisket s.mått på grunn av værert. Samet kvantum i Finnn1ark i uken beøper,seg ti : 614 tonn torsk, 666 tonn hyse, 43 5 tonn sei og 7 tonn br.osn1e h ever og 561 h damptran. Likeedes i Troms var været hindrende. S/T»Syrian«d{;Oi11 1inn 61 Trom:sØ frta 2 tredagers tur.er. Den ene :gangen hadde den 50 tonn fersk uer, og den annen 40 tonn. U er en be sendt sørover. Seifiske med garn. Det.medes fra Andenes at der har vært 5 sjøvær i uken, og 1ned 20 dertakende båter har ukefang.sten vært 120 tonn, fangstene har vært fra 100 ti 700 kg, gjennomsnittig 300. Fonuten sei er tiført 500 kg håbrand kg kveite og 500 kg bandingsfisk. Dessuten produsert 238 h ever. Rusefisket. I uken be,tiført Tr.ondheim 40,tonn evende torsk og 15 tonn pae. MosjØen 30 tonn torsk!(ystfiseet for øvrg. U,tenom det som er nevjt under bankfisket er der nest,en inrtet f.isket. H.eer ikke på Stavangerkanten har der vært,gjort nevneverdige fangster. På SØr andet hvor været var ageig, og hvor en nå.ser ut ti å være kommet inn i en godvær.sper,iode, hadde de en t iæør.se på 80 tonn,.mest sei og yr samt en de torsk. Hummerfisket. Der tiførtes Åesund 7700 kg hummer, Kristiansund 1580 og SØrandet be tiført ca kg.? cccf'iseet. På SØrandet be der tiført 7 a 8 tonn reker, MåØy be t,imør.t 600 kg, Åesund 1500 kg o.g Kr.istians,und 1570 {)g. For TornrsØ var der intet fiske. {J'abbefisket fortsetter. Der medes såedes fra Kris,tiansund at tifør.seen beøp seg ti 69 tonn, Åesrund 125,8 tonn, MåØy 15 tonn og Buandet 20 tonn. Krabben er hovedsakeig gått ti hermetikk. Kronprins Oav Båtakk Regntøyakk ti ojetøyet Expeditojen Guv og inoeumsakker Mainger Agn Is Kjøeager Fryseri Sid og Fisk HAUGESUND 536

3 Nr. 47, 25. november 1948 Fetsid og småsidfisket 1/1 13/ Kordre distrkit 1 ) Søre distrikt 2 ) Samet fangst FetsHd 3 ) Småsid FetsidB) Småsid Fetsid Småsid h h h h h h Fersk eksport Satet Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands Tota ) Ensbetydende med Notfiskarsamskipnadens Sasags distrikt. 2 ) Ensbetydende med Noregs Sidesasags distrikt. 3 ) Inkuderer forfangstsid. Fisk brakt i and ti Finnmark i tiden. januar ti 13. november Fiskesort Mengde Anvendese Fersk og J Satet Hengt iset Fiet tonn tonn tonn tonn tonn Torsk ) Hyse c. 2 ) e1... Brosme Kveite Fyndre Uer Steinbit Andre... ' 2 2 I at Merk: I forbindese med fisketaene oppgis utvunnet. 24_158 h damptran. Lever ti annen tran 2972 h. Rogn 1255 h, hvorav 818 h satet, 437 h fersk. 1 ) Herav rotskjær 278 tonn. 2 ) Herav 3218 tonn ti fiskeme. Iandbrakt fisk ti Troms ø tiden. januar13. november Fiskesort Mengde Iset Anvendese Fiet Satet!Hengt tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lange Brosme Hyse ' Kveite Gufyndre. ' Smørfyndre Uer Steinbit Makrestørje Annen O 2 Reker I at Lever 1776 h, da.mptra.n 553 h. rogn 276 h. tonn Fiskets Gang Hee andets fiskeritidsskrift Det er et bad i vekst STATISTIKK FISKEN YTT AKTUELLE ARTIKLER fra inn og utand 537

4 ... Nr november 1948 Fisk brakt i and j.møre og Romsda fyke i tiden. januar13. november Fiskesort \engde Iset Anvendese Fiet Satet/ Hne/Hengt tonn tonn tonn tonn tonn tonn 'Torsk... 1 ) Sei... 2 ) Lyr Lange Båange Brosme Hyse I\veite Guf., rødsp Smørfyndre Å Uer (rødfisk). 3 3 Makre Skate, rokke Annen fisk Håbrand Pigghå Hummer Reker Krabbe Herav ti: I at ') Åesund Kristiansund N Smøa... 1!) BudHustad OnaBjørnsund Bremsnes Haram Søre Sunnmøre Grip Kronstad 4 ) Lever h. 1 ) Aesund utenom oppsynstiden. 2 ) Herav fiskeme 39 tonn. 3 ) Herav evende 479 tonn. Utandet. nord og vest av Ska,gen, Haken og Hasebanken, snurpefisket foregikk p Kosterfj orden og Hamneskår. Si den sesongens be1gynnese har svenske fiskere iandbrakt 607, tonn garnsid, ,9 tonn tråsid, 139,4 tonn snurpesid, tisammen ,4 tonn mot samme tid i tonn. I år er det bitt :oatet 6631 tonn mot i fjor tonn. Isands fiskeeksport i jan./sept og I. ja,nuar/sept.ber 1948 og 1947 er det bit eksportert føgende mengder : Mengde Verdi (f.o.b) 1000 is. kr. Januar/sept. Januar/sept kg 100 kg Kippfisk Satfisk, u virket Ferskfisk (iset og frosset) E Tørrfisk Hermetikk tønner tønner Satsid kg 100 kg Frossen sid Tran (av torskeev.) 62 81fi Sidoje Sid og fiskeme Hvakjøtt Satet rogn ' ' 9 tønner tønner Isands fiskerier i jan.sept og I oktoberutgaven av >>Statistica Buetin< som utgis av Isands Nasjonabank oppgis føgende ta for Isands fiskeproc uksj on. Januar/september Ising (fisk)... tonn Frysing (fi>k) Tørrfisk.... Hermetikk Satet H jemmekonsum Sid frosset ti agn Sid t fabrikkene Samtige mengdeta gjeder søyd fisk med hode, unntatt sid, som er oppgitt rund vekt, Det svenske sidefiske. I uken som endte 13. november be det av svenske fiskefartøyer iandbrakt i Sverige 179 tonn trålsid og 120 tonn snurpesild. Tråfisket foreikk på fetet N. V. av Vinga Abonner på Fiskets Gang'ø 538

5 Nr. 47, 25. november 1948 Kippfiskeksporten fra Kanada september Sept. Cwts. Bermuda Britisk Guiana Trinidad..., Leeward og \ivindward øyer..., 630 Honduras.... Brasi.... Kuba Heas.... Haiti Itaia.... Liberia.... Panama San Domingo Virgin Isands Puerto Rico Jugosavia.... De Forente Stater Costa Rica Abania.... 1\'[exico Nederandsk VestIndia Venezuea..., :.... Jamaica.... Nederandsk Guina Jan.fsept. Cwts Tota Iandbrakt fisk ti Må øy og orn.egn i tiden 1. januar 13. november Fiskesort Mengde Anvendese Iset Satet Hermetikk tonn tonn tonn tonn Torsk... ' Sei...'... 2 ) Lange Brosme..., Hyse Kveite Gufyndre AI Skate Annen fisk Håbrand... Pigghå... 1 ) Hummer Reker Krabbe I at ) Herav 100 tonn ti guano. 2 ) Herav 239 tonn evende. Dansk fiske i oktober måned.»fskeribadet, meder at værforhodene i oktober måned var båsende og ustabit.og fisket måtte ti sine tider het innsties. Den samete fangst som be brakt i and i danske havner var i at ca. 16,1 mi. kg, hvorav ca. 1,1 mi. kg be brakt i and av svenske fartøyer. I forhod ti septemberfang;stene var det en nedgang på ca. 2,9 mi. kg og 2,0 mi. kg 1nindre enn gj ennmnsnittet for de siste 6 årene. I oktober måned be.eer eksporter.t i at 3,3 mi. kg fersk fisk mot ca. 6,0 mi. kg i oktober I eksporttaene er.ikke tatt med direkte andinger i britiske havner. I at i tiden. januar30. september utgjorde disse andinger ca. 17 mi. kg mot ca. 13 mi. kg i samme tidsrom i fj.or. Av månedsfang;stene be ca. 17 ps,t. tatt i NordsjØen, ca. 53 pst. i Kattegat, Skagerak og Limfjorden og ca. 30 pst. fra Bethavet, Øresund og ØstersjØen. Det viktigste fiske var sidefisket.som i at ga 3,6 mi. kg. Av fyndrefisk be der tatt ca. 2,7 mi. kg o,g torskefangstene var i at ca. 2,4 mi. kg. Av å be eer tatt 0,9 mi. kg. Incustrifiskekvantume,t be på i at ca. 4,8 mi. <g. De re,steren.de ca. 1,7 mi. kg besto i andre forskjeige sag.sat og ferskvannsfisk, deribant 0,5 mi. kg makre, ca. 0,5 mi. kg hyse, hvitting og sei, og ca kg håbrand. Den danske eksport av fiskekuttere stanset. Det danske»information«av 25. oktober 1948 skriver b. a. : Eksporten av fiskekuttere, som har vært ganske betydeig i etterkrigstiden, er nå stanset. En fiskeskipper i Esbjerg som hadde sogt sin kutter ti Engand, har fått nektet utførsestiatese. Sev om eer ikke er utstedt noe generet e<isportforbuc kan eer ikke, sik som forhodene har utviket seg, overhodet ventes gitt utførsestiateser. Vårt fiskerierverv, som i noen år har kaget over sviktende omsetning, er nemig nå i den stiuasj on at eet vanskeig kan oppfye de everingsforpikteser 1som er fastsatt i de for.skj eige handesavtaer. Det som har snudd bidet er især handesavtaen med cobbetsonen i Tyskand etter hviken vi i Øpet av ett :r ska evere bortimot tonn fisk. Det er mer en vi f6r krigen.sogte ti hee Ty,skand på ett år (ca tonn). Derti kommer at eer o;gså ti den frankse sone og Østsonen i Tysdanc seges betydeige kvanta. Eksporten ti Østsonen er et edd i private varebytteforretninger, og fiskeriministeriet bestormes av forretning.sfo som vi ha tiatese ti å eksportere fisk. På denne bakgrunn kan eet naturigvis ikke nytte at vi seger våre fiskekuttere ti utandet. Japans fiskerier. Ja p ans samete fiskefangster ved utgangen av jui måned 1948 var tonn. Av dette kvantum be der i jui måned brakt i and i at tonn, hvorav sid og.sardiner tisammen utgjorde tonn. Det nederandske sidefiske i oktober måned. I tidsskriftet»economiche Voorichting«for 8. november anføres eet at oktober måned har vært god for sidedrivgarnsfisket. Fangstene var så pass store at tidigere underskudd i inneværende sesong er mer enn oppveiet. V ed samme tidsrom i fj.or var tønner brakt i and mot 539

6 Nr. 47, 25. november 1948 nå tønner. Det er særig storsid som bringes i and, idet fiskerne ingen tid har t,i å gane siden. Som oftest bir storsid røket eer eksportertert. Det innenandske og begiske marked foretrekker matjessid som imidertid ikke enger fanges. Det er et ite ager igjen på kj yjehus av matjessid. I hee sesongen i fjor be eet fanget tønner sid. Fiskerne.setter at inn på å få inneværende sesongs fangs ti å igge på >Samme nivå. EtterspØrseen etter sid er i år.særig stor, idet b.a. Marshahjepen her gjyjr sin innfytese gjedende. En betycehg mengde eksportsid er sogt ti den russiske sone og for en stor de aerede avevert. Bisonen avsuttet ikeedes en kontrakt, mens eer underhandes med Sovjetunionen angående eksport av sid fra N ecerand. Avsetningen t,i Tyskand og Russand myjtte imidertid en vanskeighet, prisen igger nemig for høyt. Det er norma hande med Frankrike som har kjøpt i et omfang som før krigen, mens eet også er vanig eksport t[ Itaia, Tsjekkosovakia, U. S. A., Canada og SØrAfrika. EksportØrene av rpkesid arbeider særig med Grekenand og Egypt. Takket være den store etterspørse nærmer prisene seg eet tiatte maksimum. Foruten satet sid medbringer fiskerne også fersk sid fra Storbritannias kysetr. Aerede fra jui i år har eet vært fisket med sepegarn av tråer fra IJmuicen. Hundrevis av de iancbrakte tusenere kasser er eksportert, h. a. ti Tsjekkosovakia og Bisonen, mens store mengder fersk sid seges ti hermetikkfabrikkene, rpkeriene og ti konsumpsjon i fersk tistand. Den nederandske.sicehskeses,ong, som nå er på sitt høydepunkt, varer ti januar. Det hoandske sidefiske. I uken som endte 6. n)vember he eet av hoandske fiskefartøypr iancbrakt tønner fiskepakket satsid samt kg fersksid. Siden sesongens begynnese den 18. mai er eet i Hoand iancbrakt tnr. matjessid, tønner fusic, tønner overgangssic og tønner tomsid, tisammen tønner fiskepakket sid, hvorti kommer kg fersksid. Særskit fiskeriminisferium i Irand? Kravet ti Eires regjering om å opprette et særskit fisker,idepartement atskit fra andbruksdepartementet vokser i styrke. Fere forskjeige fiskeriorrganisasj on er har framsat resousjoner her om. En sådan resousjon be også fattet på andsstyremøte i Dubin, hvor representaner for fiskeriorganisasjoner fra ae kanter av Eire var frammøtt. Bant andre på samme møte fattete resousjoner kan nevnes en som krever Øyebikkeige titak for å få stoppet fremmede tråeres inntrengen og fiske i irske farvann. De største ovbrytere i denne henseende er de spanske tråere, sorn støttet av sin regjering, er en avorig truse for de hjemige tråere og fiskebåters drift. De er meget vågsomme i sin inntrengen på forbudt område. Det be på dette årsmøte i MunitirnaMara besuttet å foreså at vaktskip skue samarbeide med fy i oppsynstjenesten. (The Fishing News 25. november 1948), SørAfrika får fisker i konsesjon på Fakandsøyene. Det er muig at SØrafrikaunionen snart vi utstrekke sin fiskerivirksomhet også ti FadandsØyene oppyser mr. David Gin som er direktør i et fiskefirma i Cape Town. Firmaet har nyig er hodt konsesjon på fiske vec Fakands Øyene av den britiske regjering.» Konses j onsticens varighet er så vidt stor, at eet i v 5xt tiuee vi være ve verd å anegge en andstasjon på Øyene dersom fisket viser seg å være godt. V i har forståesen av at fisken rundt FakandsØyene hovedsakeig er av den o j eproduserence type og at det også er rikeige forekomster av se. 'i kommer ti å utnytte våre fiskerettigheter så snart som muig,«uttate Mr. Gin. Hans firma har for Øvrig fiskerikonsesj oner på St. Heena og Ascension. Sidefisket fra East Angia. (The Fishing News 13. november). The Fishing News oppyser at fangstutbyttet for Lovvestoft pr. 6. november var på crans ti verdi f Samtidig er fangstmengden for Great Y armouth crans ti verdi :E Fisket har i det store hee vært betydeig bedre enn i fjor og hoder seg frem dees over fj orårsnivået. I det siste har fisket fat mer ujevnt. Stort nasjonat»fishingshow«i San Diego i januar San Diego som er verdens førende havn på størj efiskets område vi være vertskap på den første nasjonae fiskeri utstiing som noensinne er bitt avhodt i U. S. A. Den ska hodes i dagene januar Den kjempemessige utstiing vi bi p asert på La ne Fied ved Brodway og Embarcacero bare noen få kvartaer fra byens forretningssentrum. Farverike og interessante fabrikata fra ae kanter av U. S. A. vi her bi utstiet i rikt dekorerte og kunstneri:ic oppyste tet, som er bå som rødkj eikens egg, og hvert 10C gange 300 fot store. Disse store tetene vi i seg sev vært en oppevese, som konkurrerer med arabiske netter i prakt og vi være vidt atskite fra de vekjente, prosaiske khakitetene. En rekke spesiee paner vi gå av.stabeen i tiknyt ning ti utstiingen. Åpningen vi bi bivånet av en rekke æregjester. Det panegges forskjeige konkurranser, som båtrace fra forskjeige steder på Pacifickysten ti måinjen ved Embarcadero. Det panegges også en parade av rikt dekorerte fiskefartøyer,.som vi fankere strandbredden angs Lane Fied o:g ta mot besøkende. (Fra Pacific Fisherman). Engesk må og vekt omgjort t i norsk: pund 0,454 kg cwt 50,8 )) stone 6,35» er an 170,47 iter 1 gaon 4,54 )) tonn 1016 kg barre iter 540

7 Forsøksdrift r Nr. 47, 25. november 1948 Ise fot. Fra Fiskeridire<:itorMets beretning om forsøksdrift med m.otontråere av s,tørrese fot gjengir vi her føgende : F orsøksfartø)iene. M/!s»U ran«be ferdigbygget 1946 ved Skåurens Skipsbyggeri, Rosenda og var opprinneig tenkt benyttet :som et vanig fiskefartøy.kon1binert med fraktturer meom sesongene. FartØyet har krysserhekk og overbygget ba1kk. Dets dimensjon er er 95 fot angt, 22 fot bredt og 11,2 fot dypt og er 153 br. tonn. Overbygge,t er som vanig for denne fartøystørrese og ded<:et er ti tr.oss for den store hs teuke gans,ke rommeig. Bakken gir pas s ti en 2.mannsugar på hver side foruten sanitærrom oo i forkant b er det pass for agring av reserveutstyr og redskaper. Under dekk forut er det ky)ypbss ti 12 mann. I forkant av dekkshuse,t er eet en romn1eig ugar for kapteinen, aktenfor er det by.s:se og spisemesse. \7\1. C. og nedgang 61 ma skin og ugarene akterut. Akterut under dekk er eet 2 ugarer for henhodsvis 2 og 3 mann.og et proviantrom. Styrehuset er rommeig og står i direkte forbindese med en kombiner kart og radio1ugar hvor de.t også er god køypass og skap for underbringese av en.mann. FartØyets hovedma.skin er en 300 IIK diesemotor med fas1te propeer byg get ved Bergens V[ekaniske Ver<:'stecer A/S, Soheimsviken, Bergen. Drif,ten av tråenr.in:s j en og ankerspiet som begge er hydra u isk drevne bes)6rges av en diesd hjepemotor på 115 HK. Far,tØyet er soid bygget og eet forhodsvis rom meige dekk og overbygningen forut gjør fartøyet godt skid<:.et for havfiske, ved siden av at den 300 HK 1store n1otor antas å være krafttig nok :ti å drive fiske med trå sev på noe dypere vann. Da»Uran«som foran nevnt opprinneig var beregnet for vanig fiske, be eet nødvendig å gjøre en de forandringer på dekk da fa.ntøyet skue utrustes for tråfiske. Såedes måtte f.ornusten fyttes et Stykke akterover for å gi pas.s ti fremste tråer,gage. På styrbords side akter måt1te en de av brocekket tas vekk for å gi pass ti aktre tråergage, ikson1 skutesiden fra rekken og ned under vanninjen måtte påfores o o beaes o med J, ernp,ater under begge tråer gager b for s bedre å beskytt.e mot de j ernbe:såtte otterbord. I tiegg hedti kon1>111er da en de forandringer som div. besag og bokker for å kunne operere med tråerredskaper, Tråervinsj en be p asert i forkant av dekkshuset og.senterkongene,som vanig ved for.masten. Bakbord side under bro.dekmt be innebygget og het akter be det.montert en.ojefyrt kj e med treka.r for damping av tran. VI/k» Tofthom «be bygget i 1946 ved V eviks Båt:byggeri, Rosenda, etter Fisiker.idirek1toratet.s teo. b nmg for kon!binert 1trå og snurpefiske. Dems dimensj.oner er 75 fot angt, 19,6 fot bredt og 10 fot dypt, drekti.ghet 00 br. tonn. Også dette fartøy er bygget med krysserhekk, men har i(ke,overbyg get bakk Lugaren forut g;ir pas.s ti ann. Overbygget acter gir pass ti byssen i forkant, nedgang ti maskin, oppgang ti styrehuset s.a,mt en ugar for 2 mann. I ak1terkant er det nedgang ti en 4manns ugar under dekk. De forholdsvis små dekkshus b air ingen pa.ss ti reserveutstyr og redskaper so111 vanigvis,er nødvendig under engre turer på havfiske. Styrehuset er bra rommeig 11ned inngang ti kart og radiorom av vanig stør.rese. For å :skahe pas,s 't i civer.se redskaper, oj ekær o.. be gangen ak;terut på bakbord.side igjen bygget og en iten ojefyrt trankje be.montert akter på bekken. For Øv,rig be det ikke gjont vesentige forandringer på dekk i forbindese med monteringen av tråeruts,tyrer:. Skutes.iden fra reken og ned under vann1in j en be.foret og kedd med jernpater ved begge tråergager. Tråv.insjen be pas ert meom uken og fmkant av dekkshuset. Opprinneig v,ar det bestit en 150 HK Rubbestad diesemotor ti fartøyet,.men etter tiråding fra kompetent hod bes,temte eierne seg for å få innmontert en HK Rubbe.stad oppfyr ingsn1otor. Denne motor drev ogtså ojepumpene ti den hycrauhske tråervinsj. Propeaksingen var utstyrt med kobing og vridbar propeer. For sø?sdr iften. ForsØkene har vært edet av <:ionsuent Kristensen ved F,isker idirektoratet som og så har truffet de nærmere bestemmeser om fartøyenes utrustning og forsøksdriftens gang. Et,ter kontrakten,skue fartøyenes førere anset,tes av Fiskericirektora,tet. Som fører på m/s»uran«be.antatt Georg Rokstad og 'SOm fører på.m/s»tofthom«gunder KjØ, 'Som begge hadde ang erfaring fra tråfiske. Det var forutsetningen å rt:a t i n1ed for.søkscr.iften umiddebart ved årskif.tet 1946/47 og da få n1ed tråsesongen på Senja bankene og på bankene uten 541

8 Nr. 47, 25. november 1948 for V es,teråen. Som føge av uforutsatte forsin:ke :ser ved evering av fartøyenes n1a1skinee utstyr og spesiee utrustning be dessverre ingen.av fartøyene dnifrt:skar før i de første dager av mai, sik at man gikk gipp av sesongen på Senjabankene og på bankene utenfor V es1teråen. Den 22. mar1s var m/s»uran«!så vidt kar at den kunne gå :ti Aberdeen for å få utevert og innmontert tråerutstyr og ta n1ed tråerutstyr d»tofthom«. V ed everingen av utstyret be det overfor det finn a: Great Gri:m,sby Sat Coa & Tanning Co. Ltd., som everte redskapene og utstyret, uttat tvi om at de»aenter boarcs«som fin11aet ot n1ontere ombord i fartøyet v.ie være tistre<ikeig soide for forsøksdriften. Fin11aets sakkyndige ingeniør,som be tikat uttate i:m1idertid at det everte utstyr var fut tjenig. Av sikkerhetshensyn be der ikeve undersøkjt on1 muighetene for å :sk:affe et annet :sett»center board«, og ved utvist vevije fra firmaets Craig Stores Aberdeen, side Æik:k 1111:an fra dette firma overatt det Ønskede mate!'ie mot at direktoratet overfor firmaet teegr,afisk stiet en garanti for ma,teriere,ts kostende. Det skue senere vise seg at dette titak var riktig. Den 29. apr,i var»uran«k:ommet rså angt [ned forberedesene at fartøyet ea gikk fra Sortand ti feltet ut for Andenes for å gjøre et prøvesett før far 'tøyet gikk over ti BjØrn Øya. Ti tross for n1indre gunsrtige værforhod og eet uøvete mannskap, gi,kk det greitt å få satt tråen. under 'innhivingen viste det tseg imidertid at de antakeser som var fra:1nhodt overfor everandøren i Aberdeen hodt stikk, idet botene f.or skivene i de tidigere nevnte center bo11ards (midtskips konger) ga seg såedes at der kunne være [are for at de v,ie springe. Man fant eet ikke forsvarig å gå ut på tur ti BjØrn Øya med dette ntsrt:yr, og fartøyet gikk derfor ti IIarstad for å få 1111ontert de reservekonger som be anskaffet fra Craig Stores. Disse konger har vi,st seg å være fut tjenige. Den 6. n1ai be fartøyet utkarert for BjØrnØya og hadde da tam ombord kasser og.is for å ise fangsten. Man hadde håpe,t å kunne s,kaffe en de tråvante mannskaper ti forsøkstråerne, men da de feste av stortråerne nå var i drift, viste dette seg å være svært vanskeig. Utenom den av direktoratet,t,isatte kyndige fører, var der on1bord i hvert av far,tøyene bare mann, nettmannen (tråbasen), som tidigere hadde detatt i tråfis1e ombord på IStortråere. F01 at crif1ten den førsjte tur skue gå best muig, tjenestegjorde konsuent Kristensen ved å gå vakter :med kapteinen og eer.s deta i forefaende arbeid som nettbøting og retteiing av de uøvete n1annskaper. Mannskapene var for Øvrig fiskere av profesjon og hadde såedes ett for å ta etter de e11jkete Einesser ved fiske [ned trå. De ferchgagert:e redskaper høvet stort sett bra, som beregnet, m.en under fisket på den dårige bunn i vest av BjØrnØya fant ;man ut å burde skifte de 14" bobbins midt på footroppen ut med noen større. V ed vevije fra en av stortråernes side, s/ s»honningsvåg«, fi\jk man opp under BjØrnØya overa:tt 5 stk. 18" hobbins).sm så be skiftet inn med bra resutart:. Turen forøp SJtort sett bra under dårige og skiftende værforhod med ujevne og dårige fiskeforekon1ster. Uvanige isforhod og eers unormae forhod i havet bevirket en fonskyvning av fiskeforekomstene og fi1skefetene. Fisket ved BjØrnØya i fjor var dårig ng foreikk for eet.meste i sektoren sørvesit ves1t ti nord. Si,st på turen inntr.ah det et uhe med tråervinsj en, idet aksingen på den ene av oj epumpene knekket over idet pumpene skue kopes inn. Dette bevirket at vinsjens hivehastighet gikk ned ti et minimum som gjorde den utjenig ti fiske, i dert det tok uforb:odsmessig ang tid å hive tråen inn (ca. time på 350 favner wire n1ot vanigv,i:s ca. 1 1:4, tin1e). Da 1nan var ukjent J:ned 'Vinsjens soiditet kunne n1an i<jke Øpe den risiko å fort1sette fisket 111ed mui,gheten for totatap av rt:råredsmpene om vinsjen,skue svikte het 1nens tråredskapene var ute. Fisket be avbrutt ca. j2 døgn før beregnet, og fartøyet gikk ti 1\!Iebu for å osse. Under rfiskert: gikk mannskapene vakter, sik at der veksevis var 8 og 9 mann på vakt. Derved oppretthoctes arbeidet n1.ec fangsten uten avbrekk, sik at f1sken rbe behandet etterhvert som den )e fanget. Fisken be bøgget straks tråposen var tøn1t. Noen av :mannskapene fontsartrte n1ec dette arbeid innti a fisk var bøgget, n1ens de Øvrige gjorde Idar og satte ut 1:råredskapene igjen ti ny fangst. Under sepingen av tråen 1Son1 rkunne vare fra j2 time arbeidet ae manns\japene n1ed fisken, sik at denne for det n1este var ferchgbehancet og iset i kas ser i ron1>met innen tråen på ny be hevet inn. Skaden på vinsj en be utbedret i Harstad. Fai tøyert: gikk ut på ny tur og var ved Spitsbergen 25. n1.ai, men returnerte ti BjØrn Øya ea ingen fisk be påtruffet. Under veksende forhod be eer fisket kg uten nevneverdige uhe,i et tisvarende tidsrom som første tur. Også denne fangst be evem ti Mebu. Neste tur g,irkk også 1t i BjØrn Øya, denne gang for satfiskpro:du'<jsjon. Aerede etter et par døgns drift måtte fantøyet returnere 1ti Norge for utbedring av s<:ade på ojeedningen ti den hydrauiske vi\nsj. 542

9 FartØyet,gikk ut på ny etter endt reparasjon, mens iangstf.orhodene ved BjØrn Øya var så dårige at fartøyet be dirigert ø.stover i Barentshavet, og her be der etter noen døgns eting truffet på gode forekomster av torsk. I Øpet av en uke be der produsert ca kg sart:æisk. En ny V'insj,skade bevirket at fartøyet ajtter n1åtte avbry1te turen under godt fiske for å gå tiands. Der be utosset ca kg satfisk.» u,ran«:gkk nå,ti Brattvågen for å få eh hovecoverhaing.av Viinsjen og i tieg;g ti pussing av fartøyet gi()k det ca. 4 uker før far,tøyet var på fetet igjen. På nes1te.tur b.e der under varierende fiskeforhod produsert oa kg satfisk, da fartøyet måtte av'bryte fisket, denne gang for å få utbedret en fei med ekkooddet. På Finn1narkskyst en be eer på 2 døgn f,isket ca kg uer, so111 be evert fersk i and. Fiskeforekomsten i Barentshavet var enter hver t hint varierende og ti des cårig.e, og fartøyet gh<:k ti Bergen for å,få et kontraktn1essig hovede:ttersyn av n1askineriet. FartØyet kom ikke.senere ut på tråfiske i 1947.» Torfthon1«fikk sine redskaper og :sitt utstyr 24. apr,i i Krist iansund N, og arbeidet n1ed nronteringen av g ag.ene,m. v. be utført av Storviks mek verk s:ted, Dae pr. Kristiansund, under tisyn av den av cirekt m ajtet Oimbord i fartøyet ansatte fører. FartØyet var ferdig fra verksted ert 5. mai og gh<k da rti Nord N orge. Der be gjort et par prøve:sett på RØstbanken, og utstyret syntes å være i orden. FmtØyet tok.inn sat og rus1:ert ut for tur rt:i B j Ørn9Jya, da eet i ikhet med» Urran«g.i(jk gipp av fisket for Senja og Vesteåen.» Tof:tho1m «kom ti B j ØrnØyfetet noen dager senere enn»uran«, og aerede etter noen få døgns dr,ift be der merket vm,mgang i ran1meagrene. Feien be for søkt utbedret på fetet uten noe hedig resutat. Man fant det derfor mest tirådeig å a fartøyet gå :tiands for utbedring av s'mden, og fantøyert g ikk ti 1Iammerfest. Under opphodet på fetet be eer gj ont enkete ti des gode tre(k, me seve tråen syntes ikke å virke he.t bra på 1stØrre dyn ned ti favner.»totthom«kon1 ti Hm stad 23. mai. I.meomtiden var»u ran«utosset i Mebu, og konsuent I(ris1tensen gi.kk ombord 1i»Toftho m«for å føge med fartøyet ut på fetet. \1: ens begg.e fartøyer å i Harstad be det fra mannskapenes s1de overfor konsuent I(ristensen fran1 S3Jtt krav om en garanrti fra det offentige over,f.or mannskapene 0m en minsteot t på kr. 150 pr. uke pr. mann 1samrt: fri kost. 1\Æannskapenes krav be teeg,r.afisk sendt ti Fi:skeridirektØren, og i på:vente av sajkens behand ing g1kk» Toftho1m«Nr. 47, 25. november 1948 urt på fetet 24. ma1.»uran«var gått dagen i forveen. Under overf3!rten ti BjØrnØya S'tod n1an i kontakt med de norske stontråer.e som var på feltet, n1en disse medte om,spredte og ujevne forekomster. 1\Æan søkte da Østover for å kom.me dar cr,ivisen i Øst av BjØrnØya, men enter.et døgns mi:sykmt f01,søk pa å komme inn ti de v.ani.ge fiskebanker, returnerte fartøyet vestover og ti n.v. av Øya. På grunn av n1isig hske.be der sø\jt nordov er t i Sotrabanken og mot Storfjorden, men uten.resutat.»uran«avsøk,te forgjev es fetene nordover rti Hornsund på Spitsbergen, og returnerte derfra ti vestsiden av Øya. Her var da en overveiende de av stor.tråerne samet san1men med fere norske ine båter. V æret var stmt :med frisk brijs ti,kuing og snebyger ;med ti des tung s j 9J, sik at arbeidsrforhocene var ang:t fra gunstige. For så vidt angår ben1anningen ombord i» Tofrthom «1så gjorde det s amme seg gjedende her som on1bord i»uran«. Foruteh kapteinen var det bare ne:tmannen son1 tidigere hadde detatt on1bord i stortråere, sek at konsuenrt K.ris,te11sen også her tjenes:tegj orde ved å gå vakter med kapteinen og eers deta i forefaende arbeid på dekk. Etter å ha kom.. met i konta1kt med tråere son1 nå for en de å i godt fiske, be.tråen :sa.tt. Den tunge sjø.gjorde ce,t nødvendig å 'sepe n1esif:.muig rett unna vind og sjø. Da tråen skue hives inn et:ter ca. times forøp, kjørte den f.ast i bunnen. Ma,sk inen be sakket opp og fartøyet dreiet ti vinden for å»gå etter«under innhivingen av redskapen. En f.orkjert brå,ttsjø Øftet fa11tøyet og forårsaket et tnr.anig rykk,i tråerwiren, s.ik at vinsj en, som i<ke var het stanset, be utsatt f.or en så stor påkj enning ait aksingen ti.snekkeskruen som drhrer hovedaksingens tannhju, knek 'ket. Dermed var vinsjen satt het nt av funksjon. Tråen 111ed skover og 2 X 550 favner wire var ute i sjøen uten ajt» Tof1:hon1«hadde noen '111nighet for aene å kunne berge redskapen i det dårige vær. I det usiktbare vær og.med de mange utenandske tråer.e s01m tauet i ae retninger, var eet store sjanser for at en eer annen kunne t.aue over»tof,thom«s redskaper og site cen1 bort. Et tortatap av di:sse redskaper vie ha 'bittt meget føson1t og kunne ha betydo engre s:tas i dr,iften, da det,spesiet var van.sikeig å skaffe tråerwire av høveig tykkese, iksom også skovene o.g bobbins var innført fra utandet. 1Ieet vie in1icertid at»u ran«passerte innen praiehod og be.tikat t1i assijs,tanse. Mens man på»tofthom«:gjorde forbereddser rti ber.ging av redskapene, å»uran«som vaktbåt og måtte på kort tid var,se 3 stortråere. Disse be nødt ti å avbryte tauingen Forts. s

10 ... z... : ::::s o < (!) 3 ti... & Norges utførse av fiskeprodukter fra 1. januar ti 6. november 1948 og uken som endte 6. november. Frossen F= Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk brising Frossen Frossen Frossen brising Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk sid i at vårsid storsi fetsid forfangst og små sid i at vårsid storsid fetsid fogst og fisk i at torsk ange sei hyse makre kveite fyndre sid sid småsid TOLLSTEDER Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat.nr.IStat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn redrikstad ;;o rietiansand S ersund avanger opervik augesund rgen :or ø åøy esund Q M ode O 3 2 ristiansund N :ondheim )dø... rovær :oms ø S amme:rfest... O O ardø ] ndre O IaJt O 139 O I 3!3 a [ I uken =i. ===.= = == u, 7 "') På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for i at1. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i fu:. Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Annen fersk Frossen Frossen Rund Frossen Rund Frossen Ruud Frossen Frossen Tørrfisk Kippå uer brosme pigghå håbrand aks Steinbit rogn fisk fisk i at torske frossen seifiet frossen bvse frossen makre annen fisk i at fisk i at TOLLSTEDER Stat. nr. tiet torsk sei fiiet hyse Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr s ! s.6G 417r tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Stat. nr. Stat. nr tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad Oso Kristjausand S Egersund... 7 Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy ]9 OS Åesund Mode... 4 Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø O 4 3 Andre I at. 2:i ] I uen) s s4 0 :

11 2.j::.. _..J ::J o < (!) 3 o... (!) co CX sid vårsid storsid fetsid skjærsid Nordsjø isands brising sid satet fisk rogn sid skadyr tikk i at sid sid brising i at i at Sideme Fiskeme Tangme TOLLSTEDER 1 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 444n a 444, , tonn tonn tonn tonn tonn t0nn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn ton tonn tonn Fredrikstad Oso Kristiansand S Egersund Stavanger I63 O O Kopervik I Haugesund I Bergen I90 Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø... Andre I at so """" uken ros r6 4 ss = m u " Bnm B Satet Satet Satet Satet Satet Satet Satet Satet Krydder Krydder Satet Satet R1o1ykt Hummer Reker Andre Herme Se, Andre Råme di Bank Kveite nose og Side tran og Herdet Stearin Fett kobbe Annet sin tran Hå tran v. bank sperma oje tran fett rettoj kappm. skinn og Stat. nr. forstoffer tran ojem. grakse Fiske im Guano Seoje run Damp medisinsin tran tran Bott Am& tran m.v. syrer TOLLSTEDER Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr./ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr n.22 1 Stat. nr , 1901n tonn h h h h h h kg h h h h tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad ) Oso ? Kristiansand S.... Egersund... Stavanger Kopervik... Haugesund... 2 ) Bergen O Forø... Måøy Mode... Åesund Kristiansund N Trondheim Bodø... Svovær... 8 )625!142 2 Tromsø Hammerfes:.... Vardø... Andre O I )11497 I at uken 496 no gij6 w s40 mm rr6 = == ) Rognme, tariff nr ) Leverme, tariffnr ) Hvaoje, tariffnr ) Andre fiskeprodukter, herav tonn hvaoje. Arenda er ikke kommet. 0'1 0'1

12 Nr. 47, 25. november 1948 TRAN BERGS ELEKTRISKE FORRETNING Afs STAVANGER Aer nyeste utførese av NE B B båtysdynamoer 12 vot 500 watt med TE F taver FRA LAGER STAVANGER Spar ikke på skiingen og a daeren gå. Bruk heer barkeekstrakten "CALDACUTCH" Det ønner seg, fot redskapene varer enger. Spør Deres everandør etter " CALDACUTCH" som er framstiet av vetdens edende produsenter av barkestoffer. Imp ortagenter: A.s Norsk Argentinsk Handeskompani Postboks 325, Bergeu Teegr.adr. "Argentico" BRØDR. HE LAND BRYNE Leverer Transportører Patenterte Losseapparar Kompett Maskineri for Sidojefabrikker JOHAN MOY A.S OSLO Trankjøper siden 1890 Teegt.adr.: jodem Teefon Aktieseskabet L A. Tangevad & Co., Oso Teegramadresse etangob Godkjent kjøper av damptran Kodkareri: Bastad, Lofoten. ARNE LUND og SØNNER AKSJESELSKAP KRISTIANSUND Omsetning av fersk og frossen fisk Spesiaitet: Fersk og frossen agnsid Teefoner: Reisebidrag for unge forretningsfok. Norges Eksportråd har også for terminen 1948/49 stiet innti kr ti disposisjon ti reisebidrag for unge forretningsfok. Om bidragenes størrese, reger for utdeing o.. se Eksportrådets tidsskrift <<Norges Utenrikshande)> nr. 22, 15. nov Lov og bestemmeser gift i medhod av ov. Endring i 8 i Forskrifter om kvaitetskontro for medisintran av 18. mai I medhod av ov av 25. juni 1937 om kvaitetskontro med fisk og fiskeprodukter m. v. og kg resousjon av 26. apri 1946 har Fiskeridepanten1entet 9. oktober 1948 besten11t art: ovennevnte 8, første edd med virkning fra. januar 1949 ska yde:»ti dekning av de med kontroen forbundne utgifter oppkreves ved utførse her fra riket en avgift av a medisintran av kr. 2 pr. 100 kg av varens nettovekt. Avgiften oppkreves av tovesenet.«forts. fra s for å unngå å Ødeegge» Tofrthon1«s bruk. \T ed utvist god rsjømannskap fra mannskapenes side )ktes eet»uran«å berge» Tof.thom «s bruk, såve wire son1 sku\ter og nett. D is se r edskaper be så etterpå av ma:nnskapene på >> Tof:thon1«bare ved hje p av håndkraft tætt on1bord i fm tøyet igjen, da» 1J ran«i:ke hadde pa srs ti redskapene. Såedes be ca favner wire hat on1bor.c og kveiet for hånd, iksom de tunge tråer skover i det opprørte hav ved hje p av tomn1e j ernfat be føy,tet over fra»u ran«mi 1» Tof.thom«, hvor de be Øftet ontbord ved hj.ep av tajer. forts. neste nr. 546

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av?iskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 8. mars 956 Nr. 0 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer