Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957"

Transkript

1 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. år. Ann on se pris : Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor..,fiskets Gang"s teefon Postgiro nr Teegramadresse : "Fisken ytt". Fiskerioversikt for uken som endte. september 957 Værforhodene var gjennomgående gode og fisket tides bra. Finnmark so seifisket bedre ti og i visse farvann var det også noen bedring i inefisket. Fiskeforhodene i Troms, hvor torsk og hyse ga størst kvanta, var bra. ikedan gikk det jevnt. bra i Vesteråen. Fisket i Møre og Romsda samt Sogn og Fjordane og på bankene ti havs var t,ides bra. Ende båter kom ti Åesund fra sandsfetene med bra satfiskfangster. Båtene tar nå også ti med å vende hjem fra annen tur ti fetene ved VestGrønnand, hvor det har vært drevet godt snørefiske i det siste. Størjefisket ga godt utbytte siste uke, ikedan makrefisket. Når man unntar distriktet Stad. Buhomsråsa er sidefisket smått angs hee kysten. Brisingfisket er ubetydeig, mens sidefisket ved Isand og tiknyttede fet ga ende heer mindre fangster. Fisket i Finnmark: Seifisket med snurpenot var bedre enn i de nærmest foregående uker og ga enketfangster oppti 50. Linefisket etter torsk og hyse viste en viss bedring for N ordkyndistriktet. I fyket be det i uken iandbrakt 0,9 torsk, 485,6 hyse, 096 sei, 9, brosme, 9, kveite, 7,9 fyndre,, steinbit, 06, uer, båkveite tisammen i uken 040, mot 97 uken før. Troms: Ukefangsten oppgis ti 46 mot 47 uken før. Det be iandbrakt 4 torsk, 4 sei, brosme, 4 hyse, 4 kveite, 7 uer, 4 størje, samt en de reker. Vesteråen: Fra Andenes medes det om jevnt bra seifiske med garn. Levendefisk: Fra Levendefiskagets distrikt be det i uken tiført Trondheim O ev. torsk og 5 ev'. småsei. Bergen be fra samtne distrikt tiført 0 ev. torsk og 4 ev. småsei, samt tiført fra Sogn og Fjordane 7 ev. småsei, fra Hordaand 0,5 ev. torsk, 6,5 ev. småsei og fra Rogaend 6 ev. småsei. Bankfisket) kystfisket: \ Øre og Romsda hadde i uken av ferskfisk 504, hvorav for Nordmøre 5 og Sunnmøre og Romsda 69. På Nor dm øre be det brakt inn 465

2 Nr. 9, 6. september ,7 fersk torsk, 0 sei, 4,8 ange, 5, brosne, 4 hyse, 7 hå, skate og mindre nengder andre fiskesorter. Sunnmøre og Romsda hadde bant annet torsk, 6 sei, 6 ange, 5 brosme, 8 hyse, kveite, skate og hå. Sogn og Fjordane: Ukefangsten utgjorde 04,5, hvorav nevnes torsk,,7 sei, 9 brosne, 7,6 ange,, hyse, 0,8 kveite, 59 hå og 0, fyndre. H onaand: Ukefangsten eksk. størje utgjorde 50, hvorav omtate 7 ev. fisk samt av søyd fisk småsei, sei og yr, hyse, 4 hå, reker. Rogaand: Ukefangsten oppgis ti 80 fise Skagerakkysten: Av fjordfisk be det i uken tatt 40 og av fjordsid 7. Osofforden (Fjordfisk) hadde i uken 8 fisk og 5 fjordsid. \!Iakrefisket so godt ti med en ukefangst på ca. 50. Herav var ca. 50 snurpefisk fra Revet, mens resten var kystmakre i størresen 7 pr. kg. A: Fra Skagerakkysten be det i uken evert 4 å, og fra Rogaand. Størjefisket so bra ti også siste uke, da det be iandbrakt ca Av fisken be 7 brakt i and på Sunnnøre og i Romsda, 06 i Sogn og Fjordane, 400 i Hordaand, 7 i Skagerakfisks og 40 i Fjordfisks distrikter. Det er nå i at fisket 465 størje og fisket har passert fjorårets ti sanme tid. Hå.brann: Ukefangsten dreier seg orn 0. Skadyr: Det kages fra Levendefiskagets distrikt over at det hitti ikke har vært noen fart i krabbefisket og hummerfisket. Det førstnevnte har imidertid bedret seg noe de siste dager. Detakesen er omtrent som vanig. Av reker be det siste uke brakt i and i Fjordfisks distrikt 4 kokte og rå, på Skagerakkysten 5 kokte og rå, i Rogaand O kokte og O rå. Hordaand hadde i uken reker, Kristiansund N 5, og Trons 6,. Hummerfisket i AustAgder har vært så som så, sies det. Skagerakfisk be i uken tiført 5. Fjerne farvann: Fra Åesund nedes, at det kom inn derti fra Isandsfetene 4 inebåter med ti 50, i at med satfisk. Fra Grønand kom en kveitebåt ned 4 fersk kveite og satfisk sant to torskebåter med 0 og 75 satet torsk. Sistnevnte hadde dessuten 5 kveite. På Nordmøre medes det for siste uke om tigang på 585 satet torsk. Fet og snåsid: I Bergensdistriktets sørige de be det i uken fisket 6 h småsid og 44 h nussa samt i distriktets nordige de innti Stad 97 h småsid og 66 h mussa. Distriktets StadBuhomsråsa hadde bra fiske for Ronsda med ukefangst på O 000 h og bra på N ordnøre med 6500 h. I at be det fisket 584 h fetsid og 044 h stnåsid, hvorav henhodsvis satet 7 og 0 h, ti hermetikk 5 7 og 496 h, ti fabrikk 567 og 6646 h samt ti agn 59 og 8 h. NordNorge hadde ukefangst på 500 h mot 90 h uken før. Såedes be det på Hegeandsfetene i Nordand tatt 0 h, mens Troms hadde 70 h, nenig 0 h notsid i Sørreisa og 50 h garnsid på Kasfjord. Brisingfisket var ubetydeig. Fra Vestandet nedes det bare mn fangst av 65 skjepper banding nord for Bergen. Østpå be fangsten 400 skjepper notfisk tatt på Osofjorden og benyttet ti ansjos. Tråere er ti stede ved Skagen, men har ikke hatt brisingfangster hitti. Sidefisket ved Isand: Ukens teegrammer fra KN\ «Draug» yder: 4. sept.: Fremdees sterk nordkuing. 7. sept.: I dag en de fangster, men ujevnt fra 6040 oppti 5 tønner. Fint vær. 8. sept. I dag itt jevnere fiske fra oppti 80 tønner. Pent vær. På Isandsfetet smått fiske i dag. Fra

3 Nr. 9, 6. september 957 oppti 40 tønner. Færøyfetet fra 5 ti 50 tønner. Fint vær. 0. sept.: Fisket i dag dårig, oppti 0 tønner. Fere båter går hjem i dag. Fint vær. «Draug» avsuttet hjepe og oppsynstjenesten den 0. september. Summary The weather conditions were rnainy good. The Finmark andings inctuing 09 tons of cod) 486 tons of haddock) 096 tons of saithe) 9) tons of haibut) 7)9 tons of jjace) 06 tons of ocean jjerch and same tush and Greenand haibut arnounted to 040 tons against 97 tons ast week. The Troms andings arnounted to 46 tons of white fish against 47 tons ast weeh. At Niøre og Romsda 504 tons of white fish rnosty cod) saithe) tush.) ing) haddoch a nd same ha i but were anded. This c:sttict had as o severa distant water andings. Thus the oesses of the GTeenand feet a?'e homeward bound aftet theit second and ast voyage this season. RejJorts te of favourabe resuts. At Sogn og Fjordane 05 tons of white fish incuding 59 tons of dogfish were anded. This week's tuna andings of 690 tons have brought the tota catch ujj to 465 tons) which is nwre than the tota catch at the C0TesjJonding date ast year. The sujjjjies of mackere) jjrctwns and jjorbeage were rather good) whie the sujjjjies of ees are decreasing. The obster season) has so far been sighty dissajjjjointing. The fat and sma hen ing fisheries are sti dissajjpointing excejjt in the Romsda and N o?'d nøre districts where the andings this week amounted to hectoitres. The sjjrat fishing was insignificant. The herring fishing off Iceand) in the ]an J.VIayen and Faeroe areas gave mosty sma catches. Makrefisket. ) An ven deise I tiden I at I at 7i94(9 pr. 4/9 pr. 5/9 Fersk innen Fersk eksport Frysing Sating Hermetikk Fietering Agn Forme Røyking Diverse I at ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden. januar 4. september 957 Fiskesort Skrei.... Annen torsk... Sei.... Lyr.... Lange.... BåanjZe.... Brosn~e.... Hyse.... Kveite.... Rødspette.... Marefyndre.. Å.... Uer.... Steinbit.... Skate og rokke Håbrann.... Pigghå.... Makrestørje.. Annen fisk.. Hummer.... Reker.... Krabbe Mengde O Anvendt ti Ising Sa Hen~ Her~Fiskeme og_fry ting ging ~e og smg tikk dyrefor O Herav: Nordmøre... Sunnmøre og i I at Romsda Etter oppgaver fra Norges Råfiskag og Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 7 prosent. i Leverkvantum 4658 h. andbra<t fisk i Troms i tiden / / Fiskesort Skrei Annen torsk 98 Sei Brosme..., 7 44 Hyse Kveite Båkveite.. 4 Fyndre Uer Steinbit 58 Meng de Ising og frysing Størje Annen Reker I at 8 56/ 4 59 Anvendt ti \Henging Sating Hermetikk 9 9 Tran 57 h. Rogn iat 65 h,hvorav iset 5 h, satet 6 h 467

4 Nr.' 9, 6. september 957 Fetsid og småsidfisket // FinnmarkBuhområsa BuhområsaStad StadRogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid h h h Fersk eksport..... Satet Hermetikk Fabrikksid... ~ Agn Fersk innenands I at I at pr. / Lodde ti fabrikk 766 h. Lodde ti agn OS h. Det skotske sidefiske. Utandet. «The Fishing News» oppyser 6. september at kun få skotske og engeske fiskere fortsatte sidedrivingen i uken ti 7. sep tember. De engeske detakerne suttet av fordi sidens kvaitet nå var ite god. Det be overveiende tatt tomsid. I uken som endte. august hadde Peterhead 550 crans og har i sesongen crans, verdi f mot crans, L i fjor. Fraserburghs ukefangst be 470 crans, sesongfangsten er 74 0 crans, verdi L mot crans, verdi i fjor. Aberdeen hadde ukefangst på 09 crans og har at 60 4 crans, verdi L mot crans og :E 7~) i fjor. Under det skotske sidefiske er det frein ti. august satet hetønner mot tnr. ti samme tid i fjor. Leveringen av sid ti Sovjetuninonen er under fu utviking. Såedes begynte det hoandske fraktefartøyet «Trim» asting av 4700 tønner i Peterhead den. august. Den. august Øp også konkurransene om sesongens største fangster ut. Boothby Herring Trophy, som tidees båten fra Peterhead, som bringer størst fangst inn derti, be vunnet av m;s «Lunar Bow» for en fangst på 04 crans. Den tisvarende poka for Fraserburgh «The Maitand Trophy» be vunnet av Fraserburrghbåten «Goden Harvest» for en fangst på j6 crans, som be iandbrakt. jui. Nok en større firmasammensutning i Grimsby. Fere og fere tråerrejerier, skriver «Fish Trades Gazette» den 7. september, oppretter forretningsmessig tiknytning ti tivirkerfinnaer. Den siste av disse transaksjoner var et faktum N.. ANTHONISEN & CO. BIRGEN TLF. 07 Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h forrige uke da ~e~e <k~jebolken i Messrs. Nea] Green and Co. Ltd. samt Mess rs. A. H. Barber (Grimsby) Ltd. be overtatt av The Rinovia Steam Fishing Co., Ltc. Transaksjonen er av stor betydning, skriver «Fish Trades Gazette». Tivirkerkonsernene, som driver sin hande under navnet Capstan Curing Co., Ltd. har vært de største uavhengige fiskekjøpere på Grimsby marked og den fjerde største i havnen som hehet og har en årsomsetning på over L Messrs. Nea Green and Co., Ltd. be grunnagt for over 50 år siden og er moderfinnaet ti Capstan Curing Co., Ltd. som be startet for 6 år siden. For om ag åtte år siden kjøpte dette seskap firmaet A. H. Barber (Grhnsby), Ltd. Disse tre firmaer har utstrakte og moderne okaer i Riby Street, Grimsby nær Fish Dock. De driver en betydeig forretning tnest i tivirking ay fisk (curing), men har også en betydeig hande med ferske fieter og har stor ande i eksporthandeen skjønt st0parten av kundene er å finne på hjemmemarkedet. :Finnaet er også engasjert i hurtigfrysing av fisk og det er på dette onuåde man mener at en utstrakt utviking kan ventes i nær fremtid. De tre firmaers administrerende direktør Mr. F. Mumby Croft ot fae uttaeser i denne retning etter at kjr.:pet var avsuttet. «Esh Trades Gazette» betegner sammensutningen som «et tidens tegn»: Svensk fiskerioversikt. Fredag 6. september be en merkedag i svensk fiske, skrives det i «Svenska Vastkustfiskaren»s fiskerioversikt i badets utgave for 0. sept. ~evnte dag iandb.kte nemig tråaget «Xing Zaima» fra Hasa ikke mindre enn 900 kasser fytetråfanget storsid i Gøteborgs fiskehavn. Den pene fangsten var bitt tatt på Egersundsbanken. Det har sikkeiig mange ganger før rært tatt gode fytetråfangster, men ikke på denne årstid. Ytterig ere fire fytetråag prøvet ykken samtidig på Egersundsbanken, men disse var ikke innkommet ved fiskerirapportens avsutning. Eers berettes det at bunntråingen i Nordsjøen fortsatte og at de beste fangstene be tatt på seve Fadengrunn og på Stenrevet. Mot sutten av perioden be det også tatl gode fangster på 'V/aker bank. På de to førstnevnte fiskepassene syntes siden å være av en noe mer småfaen sort enn vanig. Det var bra med sid ti stede men mot sutten en de uvær. Også på Hasebanken og Hornet pågikk sidtråing, men det var ite av sid ti stede og siden var små. I Kattegat nord 468

5 Nr. 9, 6. september 957 om Anhot og ved Uiso ved Koppargrund be de tre siste ukene tatt gode sidefangster i fytetrå.! 'angster på oppti 00 kasser pr. båt og dag var ikke uvanig og siden var overveiende av sorteringene I og I. Trå og snurrevadfisket etter fisk i Nordsjøen pågikk i nmma utstrekning. De feste båtene hodt det gående på Koraog Lingbankene og en de på Vastbank. Hyse, torsk og sei dominerte. I en tid har en de trå og snurrevadfiskere gjort bra spettefangster NNV av Hansthom. En enket svensk båt har detatt i størjefisket, nemig «Seantie» fra ØckerØ. Den har evert 99 og 4 stykker den siste fangsten. sept. Fangstene be tatt på Fadengrund ved hjep ~V eektrisk sjokk og størjene veiet 50 ti 00 kg pr. stk. En annen båt brakte iand 6 stk. Tross de små tiførser har prisen ikke vært den beste, hviket tydeigvis skydes den omfattende import av norsk størje. På Hasebanken og utfor kyststrekningen VingaHamneskja~r hadde det en tid vært gjort intensive tråfiskeforsøk etter bokstavhummer, som fat hedig ut. Krabbefisket utenskjærs i farvann ved Uiso begynte. sept. med bra utbytte. Satsidmarkedet. Om dette skrives det i <<Dansk Fiskeritidende» for 6. september, at verdensmarkedet nå synes å vise stigende interesse for satsid, og at dette muigens skydes at de vanige everandørand som føge av mindre sidefangster har mindre satsid enn normat ti rådighet for eksport. Sovjetunionen vi gjerne kjøpe mer satsid fra Færøyane enn ~ f<ningene mener å kunne evere. Prisene er forhodsvis bra og høyere enn i fjor. Fra Østtysk side har det vært ytret Ønske om rl kjøpe dansk satsid, men hitti har intet firma her hjemme turdet binde seg for større everanser. Det skotske sidefiske. Herom innehoder «The Fishing News» for. sept. bant ;innet føgende Samtidig med at årets skotske sidesesong ebber ut øker nedstemtheten i havnene og sateriene. En dårig sesong i 956 er bitt etterfugt av en ennå dåt Iigere i år. På ny var det nedgang i antaet av dettakende båter både for Peterhead og Fraserburgh. I uken som endte 7. sept. var fisket atter meget skuffende. De feste Fraserbughbåtene gikk sørover ti Scarborough fnr å fiske derfra innti :østfisket for East Angia begynner. Arbeiderne i sidebransjen anser sesongen som sutt og fere firmaer har sagt opp sesongarbeiderne. Saterne har i særdeeshet hatt en vanskeig sesong. De har ofte måttet a fokene sine gå edige fordi det ikke har vært sidetiførser, og på grunn av det dårige sommerfisket er det fere av dem som ikke foretar den tradisjonee fytting ti East Angia ti høsten. «Honeyde\'» be syke på fetet og fartøyet måtte returnere ti \Vhitby fordi de syke var så svake, at de ikke maktet å arbeide med garna. De andre fire båtene be iggende i havn med mannskapene sengeiggende, Gjennomsnittig var fem ti seks mann angrepet ombord i hyer båt, men ombord i «Siverspray» var ae åtte bitt satt ut av spiet. Nytt hoandsk sidesag. «The Eshiug News» for. september oppyser at det hoandske sidegrnssistforbund har suttet årets annen kontrakt med ØstTyskand, hvmti det ytterigere ska everes tnr. satsid. Dermed \'i dft i at i denne sesong ti ØstTyskand bi evert tnr. Shpningenc tok ti 5. september og ska være avsut~et pr. io. november. White Fish Authority har paner om kvaitetsgradering av tråfisk. I «The hshing NeW'i>' for. sept. oppyses det at tråerrederne overveier innf~ning og iverksettese av en pan for kvaitetsgradering av tråfiske. \,Vhite Fish Authority, som har fremsatt forsagel hcrom, mcne. at graderingen vi være 'ti fo rdei både for næringen og konsumentene og er meget oppsatt på at den bir gjennomført. Rederne har akseptert ideen prinsipiet og funderer nå over de probemer jnnføringen og administrasjonen av et graderiingssystem innebærer. Nyheten om dette nye trekk i fer skfiskhanceen stammer for øvrig fra ukens \ \IFApressekonferanse i London angående fremeggingen av den nevnte institusjons 6. årsberetning. 'White Fish Authority's formann Sir Louis Chick uttate ved anedningen, at kvaiteten var en av de fire hovedprobemene næringen var stiet overfor. Mange mente at en bedring vie føre ti konsumøkning. Kvaitet var i denne fo rbindese synonymt med ferskhet, og dette var også årsaken ti at graderingspanen var bitt fremsatt. Graderingspanen gjeder for fisk fra fjerne farvann. Gassturbin i tråere. I «The Fishing News» for. september oppyses det at søknad for gassturbin drift av en tråer er kommet inn ti 'White Fish.Authority. Et bidrag på f be tibudt, men firmaet var ikke forberedt på å risikere de andre f som trengtes om gassttubinen skue måtte ombyttes. Asiasyken på skotske fiskebåter.. I sin utgave for. september nevner «The Fishing News» fem F'raserburgbdrivere, som for tiden fisker fra 'Whitby, hvis mannskaper er rammet av Asiainfuensaen. Fokene ombord i g :Jqo Haugesund Ti tjeneste! EKTE BORNEO CATECHUE impregnerer ypperig og setter den rette farge på nater og garn VESTLANDSKE DESTILLATIONSVERK A/S BER& EN 469

6 Nr. 9, 6. september 957 Gassturbindrift av tråere har ikke vært forsøkt hitti, men «'Vhite Fish Authority var meget oppsatt på prøvning av gassturbiner og var skuffet over at fin:naet som be tibudt :E fra ''\TFA ti sitt foretakende, ikke kunne se seg i stand ti å gjøre bruk av det. ''VFA fant beøpet å være generøst.» Panen var at instaasjonen skue bestå i en «Pescara free piston engine». De første tråerne i Yerden med sådanne maskiner på 400 hk. var bitt bestit hos Rickmers vverft i Bremerhaven. Et av de tre skip som ska bygges er bestemt for britisk reder, hvis navn ikke er offentiggjort. Britiske "inshore vesses" er ønnsomme. Iføge «The Fishing NeiVS» (. sept.) har White Fish Authority gjennomført en undersøkese av drifts resutatene i 956 for 64 «inshore vesses» hvis ferskfiskfangster representerte over 5 pst. av de samete ferskfiskeveranser fra kystfarvann. Anaysen viser at den gjennomsnittige årige fortjeneste pr. mann var f 507 ti 55 i Skottand og :E 40 i Engand og ''\Taes. Undersøkesen omfattet 9 skotske og 45 engeskwaisiske fartøyer. Gjennomsnittsstørresen for de skotske var ' ti 50 fot og de engeske,5 fot. Totainntekten var f 07 7 (henhodsvis f og 6 7) og utgiftene f 7 6 (henhodsvis :E og 8 0), som ga overskudd på f 4 8 (henhodsvis f og 6). Undersøkesen viste at 6 av de nevnte 64 fartøyer viste fortjenneste på årets drift. I Skottand var de ønnsomme fartøyers anta 04 av 9 og i Engand og ''Vaies 4 av 45. Nettogjennomsnittsfortjenesten f0r samtige fartøyer i undersøkesen var f 508. I Skottand var beøpet imidertid f 848 mot i Engand og Waes bare f 9. Kjempemakre. Fru Murie Lee har utfor Manaces meom Porthoustock og Coverack på vanig snøre med yr ti agn fanget en makre på 4 b. og oz. eer 76 gram. Fisken var 5 tommer ang og omkretsen fot. Den be sendt ti Marine Bioogica Laboratory i Pymouth, forteer «The Fishing News». De største makreene som har vært måt under makreundersøkeser i N0rge, har veiet gram, forteer vedk. kontor. Det tyske sidefiske ti utgangen av august. <<Agemeine Fischwirtschaftszeitung» for 4. september oppyser at heer ikke inneværende sidesesong kan sies å ha forøpet tifredsstiende. En statistikk fra Hamburger Fischreederverband viser dette. Riktignok er fangsten fra sesongens begynnese ti utgangen av august på større enn i fjor, ANDREAS GILBERG & CO., LTD. Teegrams: GILBERG, NORTH SHIELDS NORTH SHIELDS Teephone: 66 Importører av fersk og frossen FISK, SILD, LAKS, REKER men avsetningen ater en de tibake å ønske. I at be det nemig stående usogt 7700 sid, hviket utgjør om ag 4 pst. av tråertiførsene ti de fire satvannsfiskemarkeder. På samme måte kan heer ikke gjennomsnittsprisen, som i år må sees i forbindese med betrakteige prisstigninger, beskrives som tifredsstiende. Sagsprisen har i den senere tid iføge rederikretser igget på et nivå av omtrent 4 pfennig pr. pund. Det er en sats som opprinneig av havfiskeriet be ansett son aveste sagsgrense, og som igger under produksjonskostnadene. Av ovennevnte totafangst er bitt kjøpt av tivirdngsindustri og hande mot gjennomsnittig over å>rig de fire foregående år. Dette har fete årsaker, men mest tør det skydes mange på arbeidskraft i fiskeindustrien. Det foryder, at fere firmaer ikke har vært i stand ti å utnytte sin produksjonskapasitet, da de på grunn av den nåværende fu" beskjeftigese i forbundsrepubikken ikke har kunne verve tistrekkeige arbeidsstyrker. I beretningstiden har havfiskefåten tatt 444 turer som gjennomsnittig utbrakte 548 zentner. Det er riktignok 0 zentner mer pr. twr enn i fjor, n.ens 00 ti 500 zentner mindre enn i årene Loggejåtens totafangst fra sesongens begynnese ti. september utgjør for 78 turer i at 90 0 kantjes eer ve 000 kantjes pr. fartøy pr. tur. I 956 var det på samme tidspunkt utført 49 turer med utbytte av 6 50 kantjes. Kapita ti modernisering av Portugas fiskefåte. «Agemeine Fiscnvirtschaftszeitung» for 4. sept. innehoder bant annet føgende: «Moderniseringen og utbedringen av den portugisiske fiskefåte fortsettes systematisk. Regjeringen har nå, hviket Deutsche Dberseeische Bank i Lissabon erfarer, styrket Fondet ti Fornyese og Nyutrustning av Fiskeribedriften ved utstedese av obigasjoner ti et beøp av 50 miioner Escudos.» Detajistgruppene sutter opp om US Nationa Fish Week. Septemberutgaven av «Frozen Food Age» oppyser at detajistenes oppsutning om «957 Fish Parade» bir atskiig sterkere enn i 956, idet de feste av nasjonens chainstores, kooperative og frie forretninger sutter seg ti næringens tredje årige «messe>> i tiden 8.8. september Harod Luther, i Norwegian Frozen Fish, som er formann for Fish Parade's Nationa Task I<'orce, pekte på dette og tiføyde at oppsutningen fra «Chains» og andre detajister virkeig hadde hadde samet omfang siste måned. For tiden, bemerket han, hoder mer enn 50 formenn i okaforeningene på beundringsverdig måte på med å dirigere Task Forceaktiviteten fra begynnesesnivået. \!r. Luther oppyste at Fisheries Counci of Canada's paner gikk ut på å a sitt iknende arrangement fae sammen med Nationa Fish '.Yeek. r Evighetsst~nnpo~ ro osten och vinte n. I rekamesyfte och for at gora varan kand i Norge sandes ett mindre anta tjocka och otroigt varma herrarbeitsstrumpor. Utsiden er av starkaste nyon och hea strumpan ar fodrad med tjockt heyegarn. Starkare an skinn, ika efter fera års sitning. Bott ett par strumpor håer fotterna varma. Pris endast 6,75, 5 par 0, sv. kr. Fraktfritt. Returratt. Frakten, som utgjør,55 per par, betaas atså av oss. Tank på Er hesa, gå med varma och hea strumpor. Skriv i dag ti \ Fo'Ie(Uingsby ån By oe Byg(, Ed. Sverige. ) './ 470

7 Nr. 9, 6. september 957 Makes Fishing More Profitabe! W e sha inform you of the a test deveopments and the appications of PERLON at the Internationa Fisheries Trade Fair from th September to 6th October in Copenhagen, Forum, stands 459 and at the Exhibit in connection with the Internationa Fishing Gear Congress of the Food and Agricuture Organization of the United Nations from 7th to th October in Hamburg, CurioHaus, stand on the groundfoor A staff of experts wi be at your disposa for information. Pease visit our information stands. The word PERLON and the device ~ are registered trade marks PERLONWarenzeichenverband e.v., Frankfurt am Main, WestendstraBe 4, Federa Repubic of Germany 47

8 Meding fra Fiskeridirektoratets kontor for statistikk. FISKET I MAI 957 Fisket på strekningen NordmøreNordand var en de værhenmet i midten av Jnai. I siste havde av mai var det enkete andiggedager i Finnmark og NordTrmns og i sutten av måneden uroig og kjøig vær over det meste av kysten. Loddefisket ga noen spredte fangster i Varangerfjorden, tismnmen 6 h. Vårtorskefisket i Finnmark hadde et gunstig forøp, enda om utbyttet be avere enn i samme tidsrom i 956. Det detok jevnt over det sanme anta fiskere som i foregående ål Utbyttet av skrei og oddetoxskfisket i at ved utgangen av mai var samneniknet med i tida januarnai 956. Svikten skydtes hovedsakeig det feisåtte ofotfiske. Når det gjadt anvendesen, var det særig evert mindre kvanta ti sating. Av annen torskefisk, særig hyse, var utbyttet noe større enn i mai 956. For å bøte på de vanskene som oppsto på grunn av det feisåtte vinterfiske, be den garanterte minsteott under ofotsesongen satt en de opp. Det be også truffet bestemmeser om utrustningsån ti ny tur. Ytterigere be det gitt et ekstraordinært pristiskott for fisk brakt i and på strekningen fra og med Sogn og Fjordane ti og med Finnmark. Tiskottet utgjorde 5 øre pr. kg for søyd hodekappet torsk, sei, hyse m. v. og gjadt tidsrommet naiseptember. I Troms og Finnmark foregikk et bra småsidfiske mens det i NordNorge bare be tatt små fangster av feitsid. Fisket i Finnmark foregikk vesentig i Kistrand og for en mindre de i SørVaranger. I Trmns be de største fangstene tatt på strekningen VågsfjordSen ja og for en de i Kvænangen. I Trøndeag og på \!Iøre var utbyttet av feitsid (forfangstsid) godt. I sutten av måneden var feitsidfisket ti havs værhindret, og det be i stedet tatt bra fangster av småsid i fjordene, spesiet på Nordmøre. Sør for Stad be det tatt en de småsid. I tråfisket etter tobis (si) i Nordsjøen detok om ag 0 fartøyer. Pr. 5. mai var det medt om et utbytte på 60 h. For brising be det truffet en bestemmese om at opptak var tiatt fra. mai. Tiatesen gjadt for kyststrekningen nordover fra og med VestAgder. Brisingen var småfaen, og fisket be innstiet. mai. Det var da oppfisket 8 47 skjepper. Det ordinære brisingfisket tok ti 9. mai. Makrefisket var i den første tiden værhindret, men fangstene Økte siden jevnt. I sutten av måneden var forekomstene trukket nærmere kysten, og dorgefisket kom i gang på strekningen Liescdd Fredrikstad. Hummer og rekefisket ga godt utbytte. Av reker be størstedeen tatt i Troms, Rogaand og på Skagerakkysten. I at be det i mai brakt i and fisk, krepsdyr m. v. ti en førstehåndsverdi av 4,5 mi. kroner. The jisheries in'f May 957. The andings of fish, crustaceans etc. in \~Iay totaed metric tons with a vane to the fishennen of 4,5 mil kroner compared with tons vaued at 4,0 mi. kroner in \!Iay ast year. rrhe fishing for young cod in Finmark was good a though the andings were mv er than during the same period in 956. About the same number of fishermeri as in ast year participated. The andings of other codfish, especiay of haddock, exceeded those of \ay ast year. In Troms and Fininark a satisfactory fishing for sna herring took, pace, whie ony inconsiderabe quantities of fat hetring wete anded in NoTth Norway. The yied of fat hetring in Trøndeag and Møre was good. TowaTds the end of the month the fishing for fat herting in unptotec.ted "'ivaters was hamper ~d by the weather, and in stead an extensive fishing for sna hetring in the fjotds deveoped. Some 0 vesses took part in the ttaw fishing for sandee in the North Sea. According to pteiminary Teports 60 h of sandee wete anded in May. The sptat fishing on the West Coast was aowed to take pace from the nd of May. As the number of sma fish in the andings proved to be too arge, the fishing was cosed horn the th of May. A tota of skjepper had then been anded. The ordinary sprat season opened on the 9th of May. The mackere fishing was hampeted by the weather during the first week. The andings then improved steadiy. Towards the end of the month the shoas approached the coast and the fishing with ttoing gear started. Good andings wete made of obsten and as regatds deep water prawn, especiay in Troms, Rogaand and on the SkageTak Coast. 47

9 Nr. :9, 6. september."7 Mengde og verdiutbyttet av det norske fisket i mai 957 og januarmai 956 og 957. Fiskesorter og sagsag Species and saes organi.zations Quantity and vaue of the Norwegian fisheries in May 957 and JanuaryMay 956 and 957. Av dette ti Of which for Januarmai fersk Januarmai Mai 957 bruk hermeti opp 957 fresh consum Ption frysing henging sating jreezijg dry ing satit~g sering maing caming reduction agn 956 ba it Fiskesorter Species A. Ee....'. Lodde Capein... Båkveite Greenand haibut... Kveite Haibut... :\iarefyndre Witch... Rødspette Paice... "\nnen fyndre Fatfish, other. Brosme Cusk... Hyse Haddock... Skrei Spawning cod Loddetorsk Finmark cod... Annen torsk God, other. Hvitting, Whiting.... Lyr Poack... Sei Saithe Lysing Hake... Båange Bue ing... Lange Ling... Skreiever Liver, spawning cod. Loddetorskever Liver, Finmark cod... Skreirogn Roe, spawning cod... Vintersid Winter herring... Feitsid Fat hen ing Småsid Sma herring... Fjords id Fjord hen ing... Tråsid Traw herring... Isandssid Iceandic hen ing... Brising Sprat... Makre Mackere... Pir Toung mackere... Makrestørje Tuna... Uer Redjish... Steinbit Woffish... Horngje Gmfish.... Breifabb Angejish... Pigghå Dogfish... Håbrann Porbeage... Skate, rokke Skate, my Krabbe Crab.... Hummer Lobster.... Sjøkreps Norway obster... R eker Deep water prawn \nnen ever Liver, other... \nnen rogn Roe, other Forskjeig Various... I at Tota 'agsag Sa es organizations 'jordfisk SjL... 'kagerakfisk S/L... R F s H s ogaand Fiskesagsag S /L. ordaand Fiskesasag... 'ogn og Fjordane Fiskesasag N N H N N,') 'unnmøre og Romsda Fiskesasag... orges Råfiskag... orges Makreag S/L... åbrandfiskernes Sasag orges Levendefiskag S/L... oregs Sidesasag... 'id og Brisingsasaget... I sandssidfiskernes Forening. J <'eitsidfiskernes Sagsag;... at Tota Tonn OOOkr. Tonn 000 kr. Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn 000 kr. o I O O o o I o I ! ! ' = j69 70!

10 z :" w ~ )'..)!"... ut "'' () () C" () s.,0...,.' urge:s av sjøproauiiu:er '!Ta a. Januar tu. septemoer '.:>/ og uken som enate septemoer. onn. Fersk sid i at Fersk Frossen Fersk Fersk Fersk for Fersk Frossen Frossen småsid storsid vårsid fangst brising sid sid i at storsid vårsid TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Frossen Fersk for Frossen Frossen Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk fangst småsid brising fisk i at sid torsk sei hyse yr kveite fyndre makre Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fersk aks og aure Stat.nr Fredrikstad Oso... Kristiansand... Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy O Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø... Svovær... Tromsø... Hammerfest... Vardø... Andre _6 786 I at I uken*) u: s ~ O ! _: ~ ro 5 = ~ 445 ~ m 7 8 =~w~f5 8zsT ~ m *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for i at«. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger..... Kopervik.... F k Fersk F k F k Fersk Annen Fersk Rund Rund Rund Rund J;und Ann~n Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Annen Tørr Kipp ~ skateog.e~. h ::S makre fersk fiet frossen frossen frossen frossen =e~ ~ fiet torske sei hyse steinbit frossen fisk fisk rokke ptgga arann størje~~ fiskiat makre~ pigghå ~tørie fis{n ~~~~~~~~ Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. o~~j5 o~~j6 o~~j7 o~~j8 o~~jg 7 Haugesund O ) 0.~~~56 0~ O }:s o~~i4 o~~i8 o~~i o~~i O 5 4 ~;~;:~.::::::::::::: _7o _ 08 _6 ~8 _ 4 _ 6 ~66 _ 4 _78 5 _76 =.8 ) 0~8 99 o~~i8 o~~i9 o~~ o~~~ ) 0~ S J ~zs 69 _:_8o' _! ~5o = oc:f~5 Måøy Åesund Mode Kristiansund [ Trondheim ' ' Bodø , Svovær Tromsø Hammerfest ! Vardø ~ Andre I at... 0 ~~ 95! j 74'._ 9 574: 55/ 48, ! 97[ 484\ _ I uken*)... 7 / 9 08 \ 4\ 5' ) i ~

11 _ z :s w :0 IV?' I CD c... CD o.., CD ~ 0... TOLLSTEDER Satet Satet Satet Satet Satet Krydder Sukker ' Røvkt Fiske Herme Herme Fiske herme tisk Herm. tisk Side Fiske ever Tang sid i at Satet Satet vårsid storsid feitsid skjære nordsjø sands småsid sid sid sid satet Satet satet si id Hum Reker sid og fisk toske og fisk mer tikk småsid brising vår og mjø mjø mjø mjø brising rogn i at i at storsid Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.n 0 0 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 0 0 Stat.nr. Stat.nr. Stat.m Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad... Oso... Kristiansand... Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø... Måøy... Åesund... Mode... Kristiansund... Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø... Hammerfest... Vardø... Andre... I at... I uken*) O O O : w 54 ~ ~ 8 ~=~~m588 6 ~ ~446 ysz gz s ~87 s 04 TOLLSTEDER Andr Se, Sk Andre Sperm Høyvit. Håkjerr. D V t. B B A fa R ff Oksyd., Herdet Herdet Oein, f e kobbe a0 fiske og bott Rå Rå hod. tran, a. ~p e en Bank b~ Brun di an ~ s ~ båst spisefett tekn. fett fettsyre t ft 0 og kapp s e pro enose sidoje seoje fiske haitran, m~ sm ~ær tran tr tran :;: og~f. d SJ~j eer av sjø av sjø av <;jøs 0 er m.skinn rogn dukter oje, rå oje haioje an ran an Je yr e kokt sjø dyroje dyroje dyroj~ dvroje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær Tromsø.... Hammerfest x~dd:e : : : : : : : : : : : : : : 80 _ ! 4 54! _ O O _ ] _ 4 98! _ I at ; _ _ I uken*) A..'

12 Nr. 9, 6. september 957 Den poske fiskeribasis Cuxhaven. Herom meder «Agemeine Fischwirtschaftszeitung» for 4. september føgende: Siden 5. juni har det poske fiskerikombinat «Arka», hvis sentrakontor igger i Gdynia, oppretthodt en basis i Cuxhaven for de poske fiskefartøyer som fisker i Nordsjøen. Om ag 40 poske kuttere fanger sid i NordsjØen, sater siden ombord i tønner og everer produksjonen ti ager i Cuxhaven. Kaiskur i Cuxhavener Amerikahafen, som bir ite benyttet grunnet iten omastning av stykkgods, står ti forføyning ti agring av tønner og utrustningsgjenstander tihørende den poske basis. Større skip kommer fra Gdynia med tomtønner og sat og tar med seg de fyte sidetønnene på returen. Såedes osset den 0 store poske damper «Ustka» i sutten av august tom tønner og 000 tønner sat og tok med 6000 tnr. satsid ti Gdynia på tibakereisen. I øpet av ordningens første måneder osset 5 poske kuttere 000 tnr. satsid. Senerehen har mnjastningen i basen beveget seg i stigende kurve. Da det ene og aene dreier seg om transit, for hviken Cuxhaven er omastningsstedet, har det derva:tende marked for satvannsfisk intet med basens virksomhet å gjøre. En unntakese danner de små bifangstene som_ forhandes over fiskehaen. Virksom.heten i den poske base er imidertid av stigende betydning for byen Cuxh.aven. FartØyene bir utrustet av derværende firmaer. Besetningene på kutterne og transpottskipene gjør innkjøp i Cuxhaven og etterater seg mange penger der. Fisk brakt i and Sogn og Fjordane i tiden. januar 4/ ) Fiskesort er Torsk.... Sei.... I at 5 55 Lange Brosme Fryse Kveite Rødspette.. 4 Marefyndre Pigghå Makrestørje.... Fummer.. Reker.... Krabbe.... Annen fisk I at 5 77 ising og frysing Av dette ti sating henging herme tikk \ ) Etter oppgaver fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. THOS.. MELROSE & SONS, LTD. FISH QUAY NO~TH SHtELDS Importører av utenandske produkter Damptråerrederi Fisk og sjdimportører Teefon 48 privat 494 & 098 CHR. IRGENS SØNNER... BERGEN Teegramadresse: IRGENSES TAUVERK SNØRER TRÅD LINER NYLONGARN Fisk brakt and Finnmark tiden. januar / Fiskesort Mengde... \ Anvendt ti Ising og Sa Heng F erme frysing ting ing tikk Skrei ) 94 Lodde torsk )9 57 Annen torsk ) 769 Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit. ' I at 0 680~7 : I at pr. \ /9" Lever h. Utvunnet damptran: 600 h. Rogn 96~ h hvorav 49 iset, 67 satet. )Rotskjær 94. )RotskJær )Rotskjær 59. HAUGESUND OSLO STAVANGER TRONDHEIM ODDA BERGEN 476

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FIS U/gift av fskeridire/døren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA fet, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae pvststeder,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

26. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 6. SEPTEMBER 968 9 fi~k(~ GANG 6. SEPTEMBER 968 4. ÅRGANG 9 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskerinytt fra utandet......... 6 Fiskerioversikt for uken som endte.

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NORE GS SILDE SALS LAG ovedkontor ergen Teegramadre sse «Samhad». Sentrabord: 6 60. OKTOBER 966 It Fiskerioversikt for uken som endte. oktober 966.. OKTOBER 9662. ÅRGANG

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . A U GUST 9 6 7 5 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN / fik{t GANG. AUGUST 967 5. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Norges utførse av sjøprodukter Side pr. 5. august 967............. 608 Fiskerioversikt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

kt for uken som endte 14. januar 1961

kt for uken som endte 14. januar 1961 U/gift av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Seifisket minker nå fort. I uken hadde Andenes bare 7 og Bø 28 tonn sei.

Seifisket minker nå fort. I uken hadde Andenes bare 7 og Bø 28 tonn sei. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 30. januar 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer