steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før."

Transkript

1 FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr.år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvende se ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefoner 0 07, Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 5. mai 956 Værforhodene i uken som endte 5. mai var noe uroige, og dette synes mest å ha resutert i et redusert sidefiske. Finnmark ga vårfisket godt utbytte især i fykets østige farvann, men fisket står ikke på høyde med fjorårets. Bø i Vesteråen og i Borge på Yttersiden be det også fisket itt torsk. Fisket i Troms er det vanige for årstiden. Møre og Romsda hadde ende værhindring og ~bånkbåtene er ennå ikke begynt å mede seg i større anta. Måøy og omegn hadde særdees store pigghåtiførser fra Shetandsfetet. sør faer fiskeriene meget bra ut. Både Rogaand og Skagerakkysten har rike fisketiførser. Makrefisket er bra. og igger bedre an enn ifjor. Det fiskes tides pent med reker. Sidefisket be som nevnt mindre enn uken før. Det gjeder ae distrikter. oddefisket ebber ut. Torsk. efish erienc: Vårtorskefish.et i Finmarh nå sies å være godt. Det fiskes for tiden nest ned garn og hest i det Østige, hvor Båtsfjord og Vardø er de edende vær. Det nedes 0 toppfangster på garn på oppti kg (40 garn). I fisket detok det 650 båter (derav 5 tråere) ned 8544 nann (i fjor 47 7 ) og ukefangsten be 6549 torsk not sanune uke i fjor. I at er det av torsk tatt 7 ~ not i fjor og 9679 i 954 santidig. Det er hengt 55, satet 9 og iset etc. 96, produsert h datn p tran, satet 897 og iset h rogn. Av annen fisk be det i Finntnark i uken iandbrakt,6 hyse, 4, sei, 60,8 brosne, 8,6 kveite,,7 fyndre, 97 steinbit, 7,8 uer og,5 båkveite. Inkusive fangsten av torsk bir den satnede ukefangst 876 tnot 960 uken før. Vesteråie ny ttersicen: I uken be det i Bø fisket og i Borge fisket 4 torsk. Oppsynet er nå hevet for Andøya, Nyksund, Borge og Gitnsøy, nen frendee.s ikke for Bø. Vesteråen har nå 9754 og Yttersiden 44 tis. 78, hvorav hengt 50, satet 6, iset 44, produsert 607 h datnptran. Landets samede torshefiske viser et kvantutn på 47 tnot i fjor. Det er' hengt 47 97, satet , iset etc. 7 95, produ 67

2 Nr. 9., mai 95( sert h danptran not i fjor henhocsyis Troms hadde i uken et fiskekvantmn på 90 not 45 uken før. Av fisken nevnes 67 torsk, 75 brosne, O hyse, 7.5 kveite, 7,4 steinbit sant itt uer. annen hsk og reker. Levende f i.s/: Det er praktisk tat sutt ned evendetorskmnsetningen nå etter at snåseien er konnet på snurpefetene på N orchnøre. I uken be Trondhein fra Levendefiskagets distrikt tif)~rt 5 ev. småsei, Bergen Jnottok derfra 8 ev. torsk, 8 ev. snåsei. Dessuten fikk Bergen fra Sogn og Fjordane ev. snåsei, fra Hordaand,5 ev. torsk, 7,5 ev. yr, ev. mnre og ev. steinbit. Ti Oso ankom 7. nli en brønnbåt ned ev. småsei. Bæni og kystfisf.et: Høre og Romsda: Det nedes oni enkete god~ bankfangster, såedes ankmn ti Aesunc 7. nai fra Tampen to fartøyer nec 6 og 8 rund fisk samt,5 og 5 kveite og derti fra Shetand to båter ned og 7 rund fisk. Disse kvanta er ikke nedregnet i partiet på forrige uke smn utgjorde,, hvorav kan nevnes 78 torsk. 00 sei, 5,6 yr, 4 ange, 55 brosne, 9 hyse, 0,7 kveite og nindre ncngder av andre sorter. Sogn og ~Fjordane: IVIåØy og onegn hadde neget betydeige håtiførser fra Shetand. Den sanede ukefangst be 980, hvorav nevnes torsk, O sei, ange, 6 brosne, 7 hyse,, kveite, 90 pigghå, derti itt skadyr. Pigghåpartiet be iandbrakt av fart~iyer ned toppfangster på 65. Hordaand: Ukefangsten be på 7, hvoray mntate evende fisk, derti søyd torsk, 7 sei og yr, 7 ange og brosne, hyse, 77 hå (Shetand) og skate. Rogaand neder on godt fiske og ukefangst på 50 yr, sei, torsk og hyse. Swgewikysten hadde neget godt fiske nec ukefangst på 00, nest yr. En de av fisken er frosset rnnd, noe fietert. Fjordfish (Osofjorden) neder 0!,7 fisk. LIIakrefishet har gitt bra fangster på strekningen KristiansandHaugesund ned avgjort best fiske for Kristiansand. Det regnes ned en ukefangst på 5, hvorav 6 tmi.n be iset for eksport, hovedtyngden av det øvrige.sogt fersk innenands. Det er aerede fisket over 500 makre mot i fjor smntidig mn Jag '7. Swdyr: Osofjorden hadde av reker, kokte 0g,7 rå, Skagerakkysten og 5. Rogaand O og 40, NiåØy 0,8, \~I)'>re og Romsda og Troms,6. Sidejishet: Fra Trmns nedes det 0 fangst i siste uke p[ Guesfjord i K vefjord av 90 h snåsid. Nord and hadde ukefangst på h, hvorav på Ofoten O 770, Tysfjord 600 og HegeandSaten 500 h. Sanet fangst for N orcn orge be denned 6 GO h not h uken før. At er fabrikkvare. Buhomsn{saStac hadde i uken 4 00 h forfangstsid og 808 h snåsid, hvorav fisket på SunnnØre 000, Ronsda 000, Nordnøre 5000 og i Trø~deag 000 h. Av forfangstsiden be 4 L± h eksportert fersk, 8 h evert ti hernetikk, 696 h ti sidoje og 79 h ti agn. Av snåsiden gikk 55 h ti hennetikk, 777 h ti sidoje og ;)() h ti agn. Loccefishet: Det ebber nå hurtig ut ned oddefisket. Dirigeringen av fangster. er nå opphørt snuperne går direkte ti fabrikk for evering.ukefangsten oppgis ti 650 h og fra fiskerne er det nå annedt sanet fangst på h. Det er nuig at utnåingen ved fabrikkene vi vise noe nindre kvantmn. Sefangsten: Ti Åesund er ytterigere nedt innkonnet fra Nyfundand fangstskute ned dyr og 40 spekk. Fra vesterisen er det ti Åesund kmnnet ytterigere 5 skuter nec tis dyr og 00 spekk. Tr~nsø har fra Vesterisen fått inn 68

3 Nr. 9, I. mai 956 ytterigere skuter med tis. 846 dyr og spekk, sant fra Østisen to skuter med 0 dyr og 68 spekk og fra Nyfundanc to skuter ned dyr og 765 speide Summary. The weather conditions i n the weeh encung JVIay 5th were not as good as :n the wek ending Ajn i 8th and had a reducing effect on sjjecia fisheries. From the fishing aong the Finnmark coast a tota weeky catch of 876 tons was andec. This is 46 tons more than in ast weeh) but 6 tons ess than ~n the corresjjonding week of 955. The andings tncuded tons of c od) tons of haddoch) 6 tons of tusk., 9 tons of haifut) tons of jjaice) 97 fans of catfish) 7 fans of ocean fjetch and ions of Greenand haibut. The tota catch of cod (young or sjj'ring, cod) amount to 7 6 tons against tons on the corresjjonding date ats year. Troms county had andings this week of 90 tons against 4 5 tons ast wt. eh. The andings incuded.i 67 tons of cod) 7 5 tons of fttsk) 7 tons of catf:sh and same haddoch and haibut. The Vesteråen district a nd the ocean side of The Lofoten Isands had andings of 64 tons of cod. The tota catches of mature c od (skrei) and young coc atnount to 47 tons agm:nst tons ast yeay. Of the andings tons have [Jeen.,od for drying, tons foy curing and 7 95 tons for fresh jntrjjose. A quantity of hectoitres of nedicina cod iver oi has been jjtoduced. The \iøre og Romsda coast hac adverse weathe r conditions. The andings amou.ntec to tons incuding 7 8 tons of cod) 00 tons of saithe) 89 tons of ing and tusk) 9 ions of haddock and tons of hahbut. Landings from severa ceep sea onginers are due in the near fuu:re. RejJorts indicate fair resuts. The \!fåøy cistrict hac very heavy andings of dogfish. From Shetand waters ongi ners arrived with individua catches ujj to 65 tons and a tota catch of 90 tons. \!fåøy hac 50 tons of white fish of different kinds. The I orcaand disitict hac) among other ancings) aso 77 tons of cogfish. Roga Land cou nty and the jjorts of the Shagerach coast hac ancings of resjjectivey 50 and 00 tons incuding hea uy quantities of jjoach. The nachete fishing has made a good start this year. Nore than 500 tons hav been andec. This week the drifters hac good haus off the coast between KTistiansand and Haugesund) and 5 tons were anded. The jjntwn fishing had fair resuts on grounds off Rogaand. Owing to the weathey conditions in the week ending Niay 5th the herring andings were reduced. N orcand county hac ancings of hectoitres against hectoitres the week befare. The di.stricts between Stad and BuJwmsråsa (north of the Trondheimsfjon) had ancings amounting to 9 hectoitres against 4 80 hectoitres the week befare. The cajjin Jishing is cescreasing. The andings this 7.t'eek were 650 hectoitres and the fi.shermen have at jjresent rejjorted a tota catc of hectoitres. A of it is bought by the mea and oi :ndustry. RIKTIGE PAKNINGER store og små oppegg etter behov: Store originasneer. Pasticsneer å 00 eer 50 m. Pasticesker med bunter fra X 5 ti 4 X 5 m. Fargene er riktige: SjØgrønn Mekehvit. Sett kronen på verket, og bruk «RHODIA»merket! merket er ~gu_t ~ 69

4 Nr. 9,. ma 956. Rapport nr. 4 om skrei og toddetors<fisket pr. 5/ Kg fisk pr. Anvendese Rogn Uke Tran An Distrikt fangst 00 stk. pro An Tota Damp ti ta ta fangst Hengt Satet fisk h ever fiske fross. m.m. søyd fark. _f Lever fersk tran annen Satet sent mann tran Fersk h. h. h. h. finnmarkvinterfiske Finnmarkvårfiske ) Troms Lofotens opps.d )4689,8)5650 Lofoten forøvrig { Vesteråen Q7 4)449 5 )89 HegeandSaten ): 5 76 NordTrøndeag )6 Sør Trøndeag , 9 ) 46 0 )79 Møre og Romsda ) ) 768 Tis. 667] ti '/ Mot i 955 7/5.. ~ , s; / 5' , a; / i / / / Vårfisket Finnmark. 956 ti 5/ Mot i 955 7/5' s; / /5' /5' / / /5' ) Herav 58 motorfartøyer. Antaet av traere er 5. Det er fremmøtt 4 andkjøpere og er dnft 58 trandampener. ) Herav skarpsatet 606h, sukkersatet 867 h,) Herav iset 45 h, ti hermetikk 407 h. og ti dyrefor 8h. 4 ) Herav sukkesatet 849h. 5 ) Herav ti hermetikk 99 h. 6 ) Herav 68' ti hermetikk. 7 ) Herav 4. h ti hermetikk. 8 ) 54 h. ever uten nærmere angjvese 9 ) 54 h ever oppgis å være iset. 0 ) Herav ti hermetikk h. ) At anvendt ti hermetikk. Obs! Av den under vårfisket hengte fisk er 00 rotskjærbehandet. Av Lofotfisken er 96 rotskjærbehandet. 6 A/L OSLO NORWAY DYPFROSSEN FISKEFILET EKTE BORNEO impregnerer ypperig og setter den rette farge på nøter og garn VESTLANDSKE 0ESTILLATIONSVEø::tK AS BERGEN 70

5 Fetsid og småsidfisket / 5/ Nr. 9, I. mai 956 ~~~~~~ Fersk eksport.... FinnmarkBuhområsa BuhområsaStad StadRogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid J Småsid Fetsid Småsid Fetsid J Småsid h h h h h h h h Satet å Hermetikk Fabrikksid / ~=:k. i~ ~e~~_n_ _ ~~ _: _: _: _:, Lodde ti fabrikk h. I at / ~~~~ _0 50_!_~~~~~;_/_ ; ; 5_~_;_~t~~~ Utandet. Streiktrusse i de kanadiskamerikanske kveitefiskerier. «Canadian Fishennan»s apriutgave innehoder meding om at kveitefiskerne fra British Coumbia, Aaska og 'Washington har forenet seg for i feesskap å oppnet kontrakter for kveitefisket i sesongen 95G på samme måte som for aks og sid. Da badet gikk i trykken var forhandingene meom fiskerkomiteen og kveitehanderne kommet ut i et sikt uføre, at fiskerne pana en streikeaksjon ved fiskets begynnese den. mai. Utsendinger fra mer enn JOOO fiskere møttes i Vancouver 7. Januar. Mået var å finne frem ti t:n kontrakt som kunne utvide kveitcsesongen og sette en stopper for det nåværende forrykte kappøp ti kveitebankene. Det har atid resutert i overfyte markeder og faende pris på fisken, hvorav mesteparten hai mattet paseres på fryseri. «For tiden varer B. C. kyeitesesongen bare 0 dager», sa UFA\VU's sekretær Mr. Stevens. «< øpet av den tiden everer fåten 6 mi. pund fisk. Prisene faer og mesteparten av fisken må fryses.,, «Kan vi utvide sesongen sik at kveitekvotaen fanges over et engre tidsrom vi både fiskerne og offentigheten nyte godt av eet. Prisene vi bi hodt på et mer ønnsomt nivå og eet kjøpende pubikum vi få mer fersk kveite.» I 955 fikk fiskerne 7 cents pundet for kveite i Seatte, hvor det betaes høyere pris enn andre steder på Stiehavsky.sten. Prisen var den aveste på 0 år. Prisforskjeen meom Seatte og Vancouver utgjør vanigvis en hav ti en cent pundet. Kveiten seges på auksjon. Innkommende b.iter meder av ti auksjonskontoret om størresen av deres fangster og kjøperne byr på fisken. Vansken er at budene bir færre og færre når a kveiten kommer inn noenunde samtidig. Fiskernes forsag vi innebære en minimumsauksjonspris. Som minimumspriser foresåes i Seatte [) c., Vancouver 4, Prince Rupert, Ketchikan (Aaska) og andre Aaskahavner c. KjØperne kan så overby hinannen over disse minimumspriser. Kjøperne i Vancouver satte seg skarpt inwt dette forsag gjennom vancouver Fish Exchange, og ea fiskerne oppfatter dete avsag som gjedende samtige havner har de besuttet seg ti streik. Den H. apri skue det hodes avstemning og fiskerne var på forhånd enige om at to tredjedes ferta måtte ti før noen streik vie bi prokamert. Simpet stemmeferta derimot kunne avsutte den. Fiskerne har dannet en Centra Poicy Committee bestå(~nde av 9 kanadiere og 9 amerikanere. Ingen kveiteredskaper må opprigges før det er undertegnet avtae som inkuderer minsteprisene. Skue en ordning komme i stand i øpet av sesongen vi fisket ikke bi satt i gang før etter 5 dagers opphod eer den tid som medgår ti istandsettese av redskapene. Ingen far~øyer vi få tiatese ti å gå over ti annet fiske eer ta annen beskjeftigese før tidigst 0. juni. En rekke andre bestemmeser er også truffet. En ting er innysende. Fiskerne er besuttet på å vente sesongen tience hvis de ikke får de minsteprisene de foranger. De fremhoder at de er trette av Pacific Haibut Commisions unnskydninger på grunn av at den ikke har maktet å reguere fisket. De er også besuttet på å tvinge kveitchanderne ti å gi dem bedre hande og bedre betaing for fangsten. Veteran bandt Feetwoodrederne fornyer hee sin fåte. I sin utgave for.7. apri forteer <:The Fishing Ne ws>>, at SJeten for Feetwoocfinnaet Brixham Trawers, den 80 år game Mr. Raph Dugca har besuttet seg ti å modernisere fåten fustendig og skie seg av med foredede kufyrte båter. FØgeig har han bestit 7 motor snurrevadfartøyer ti et beregnet kostende av f samt to diesetråere. Den første tråeren be sjøsatt ved Hesse Shipyard (Richard Dunston) for et par uker siden op; døpt «Buzzard». Fem av snurrevacbåtene er av dansk type på ca. 50 fot og bygges i Skottand. Prisen på dem dreier seg om f pr. stk. To er av skotsk type og ca. G fots engde. Ross Group knytter seg sammen med Lyons for sag av fish sticks. F~Igende er hentet fra «The Fishing NeS>> for 7. apri. En Ross Grouptasmann i Grimsby oppyste tirsdag at førstetibudet ti grossister over hee Storbritannia på den nye store pakning av SeaSparke fish sticks, som gruppens Grimsbyfryseri produserer sammen med J. Lyons and Co., Cacby Ha, London, be en fustendig suksess. 7

6 Nr. 9,. mai 956 Han a ti at tibudet omfattet mange tusen kasser. :Man måte mede utsogt 4 timer etter at pressenyheten var bitt kjent på mandag om at Ross Group og Lyons var gått sammen om dette foretakende. Sammenknytningen inneba rer at Ross Group kommer ti å hurtigf:ryse torskefieter ved sitt «quasidc" fryseri i Grimshy, foreta transporten på 6!5 mies ti Lyons fabrikk ved Cadby HaH, hvor Londonfirmaet vi steke og pakke fisken. Den nye storpakningen «Lyons SeaSpark'e Fish Sticzs" seges i detaj for sh. 9 e. pr. kartong <\ 6 stykker. Ross Group på sin side gir utrykk for å være oppmerksom på den Økende etterspørse etter fish sticks, men ønsker å forbi frysespesiaister og overater derfor omdannesen av den bokkfrosne fisken ti fish sticks ti ekspertene J. Lyons and Co. Svensk fiskerioversikt. I «Svenska Vastkustfiskaren"s fiskerirapport (badets utgave for 5. apri) berettes det om ytterigere 9>kning i antaet av vestkystbåter som driver torsketråing i Østersjøen. Tigangen på torsk har v~crt god og fangstrasjoneu har vanig vært oppnådd etter ca. dagers fiske. 'viot sutten av perioden avtok tisket. Som på denne tid i fjor har makretiførseen vært god. Fangstene er bitt tatt i området fra Vikingbank ti Vestbank. :Makreen har vært funnet konsentrert på visse omtåder, hvorfor fangstene har variert ster<t. De beste fangstene har dreiet seg om 50 kasser pr. fiskeag og tur. Ti \. begynne med nr prisene gode, men de be mindre med den økende tiførse. Atskiig makre er bitt eksportert. Sammen med makre har det også yært tatt en de sid og mange har kunnet fye den fastsatte fangstrasjon. Ca. 0 fytetråag hoder fortsatt på med sidefiske i Nordsjøen og har fått ganske gode fangster. Siden har v<crt uvanig stor og av fin kvaitet. :Mesteparten av sid og makrefangstene har vært evert i Danmark og Sverige, men noen ag har sogt sine fangster i Aberdeen, hvor etterspørseen var reativt god. Femseks båter har forsøkt etter ysing i Nordsjøen. Noen fremragende resutater har det ikke v~crt, men da prisene er bra har fisket gitt ganske godt utbytte. Et par båter har evert sine ysingfangster i Aberdeen. Tigangen på witting har vært rikeig den senere tid, men prisene har vært mindre gode. Fisket etter hyse, son. i noen tid har vært smått, synes på ny å ha øket noe, men etterspørseen har vært mindre b a. Noen ag hoder på med sidetding og har fått brukbare fangster. Siden som for det meste har Yært av størrese I og IV har funnet bra avsetning ti des på ferskmarkedet innenands og for størrese III ti des ti fietfabrikkene for tivirking av «Sifundror». Denne fonn for sidetiberecning ser ut ti tt bi mer og mer popuær bant husmødrene. Rekefisket har vært dårig i 4 dagesperioden. På fere steder i skjærgården rustes det nå for makrefiske med garn. Det ga bra utbytte i fjor og man håper på en gjentakese. Dansk fiske i mars måned. I aprintgaven av «Fiskeribadet» oppyses det at isforhodene skapte vansker for dansk fiske i mars måned. I danske havner be eet i månedens Øp iand brakt fisk og skadyr eer omtrent ike meget som i samme måned i fjor. Fangsten var 7000 større enn i februar. RADIOTELEFONER 5 watt kr..00, " ".000, " ".500, " " 4.700, " " 6.000, " " 8.700, Dessuten RETNINGSFINNERE FORSTERKERANLEGG INGENIØRFORRETNINGEN ATLAS A/s TLF OSLO Ø. VOLLGT. 7 Svenske fartøyer everte ca Av fersk fisk og skadyr be eet eksportert 5600, som er itt mer enn i mars 955. Direkteeveringer i Storbritannia er ikke medregnet. Torskefisket ga 6900 eer 000 mer enn i februar. Sammenignet med resutatet i mars i fjor er der ikke noen forskje av betydning. Ca. 00 be innbrakt fra Nordsjøen, Bethavet og Kattegat ga 500 og 900 og Østersjøen ca Av ØstersjØfisken be 00 evert på Bornhom og vesentig sogt ti fietfabrikker. Av sid be det tatt tis. 00, som er 700 mer enn måneden før og 500 mer enn i mars i fjor. Hovedparten av fangsten ca be tiført Esbjerg fra fangststeder i Nordsjøen beiggende i farvannet ved Grådyb Barre. Om ag 500 be tatt under tråfiske i Skagerak og Kattegat. f'angsten av brising nådde opp i ca. J 400 eer cobhet så meget som i forrige måned, mem utbyttet igger 000 tibake for fangsten i mars i fjor. Det meste av fangsten be tatt i Skagerak og eet nordvestige Kattegat. Fisket etter fatfisk rødspette, skrubbe og sandfyndre ga 000 som ikke atskier seg vesentig hverken fra utbyttet i februar i år eer mars i fjor. Nordsjøen, Kattegat og Bethavet bidro hver med ca. 00. Laksefisket i Østersjøen be som føge av isvansker innstiet mesteparten av måneden. viot sutten av mars avseite en de båter ti farvannene utfor Danzig Jmkten og Rancstatene og medte om forhocsyis gode fangster. Av skadyr be eet tatt 80, hvorav 5 cypvannsxeker, resten dypvannshununer. Fisket foregikk vesentig i Skagerak. 7

7 Nr. 9, I. mai 956 Hoands sideeksport i 955. Av en meding i apriutgaven av «Fiskeribadet» fremgår det at den hoandske sidesesong i 955 i ikhet med i andre sideproduserende and ikke hodt må med forventningene. Sev om tiførseen av satsid å it 000 kantjes tibake for 954 med en tisvarende mindre eksport ~om føge, vat eet ikeve muig for de hoandske eksportører å oppfye sine eksportordres. Der eksporteres 5 fersk sid ti en verdi av F av dette kvantum be 50 ekportert ti Bdgia, 744 ti VestTyskand, 55 ti Østerrike og 880 ti Tsjekkosovakia. I 954 utgjorde fersksiceksporten 68 ti verdi F Av satsid be det i 955 eksportert (F. 8 mi.) mot 64 60/' i ]954. Eksporten i 955 gikk ti Begia ( 7 ), Danmark (65 ), ØstTyskand (5678 ), Vest Tyskand (894 ), Frankrike (6 ), Russand ( 400 ), Norge (700 ) og USA (9M ). Spansk torskefiske. «Fiskeribadet>> oppyser at det spanske torskefiske ved Newfoundand be påbegynt omkring. februar i år, Fiskeriseskapet PYSBE har i første omgang utrustet 8 tråere for fisket, og fra Vigo er dessuten avseit 4 tråere tihørende fiskeriseskapet COPIBA. Også fra havnebyen Pasajes ventes det detakese med noen fartøyer. Med hensyn ti utbyttet i 955 foteigger det ennå ingen offisie meding, men det ansås at de tre store seskaper tisammen har ført hjem ca satfisk, nemig: COPIBA 6000, PEBSA 500 og PYSBE Hva parfisket har utbrakt vites ennf't ikke, men eet asås at den samede spanske fangst av torsk omregnet ti kippfisk utgjør ca Da Spanias årige forbruk av kippfisk er fastagt på , bir det såedes et underskudd på ti dekning utenfra. øpet av de kommende tre år venter man å kunne dekke dette underskudd ved hjep av en forøkt spansk produksjon. Nye fartøyer er under bygging ti parfisket, og de tre ovennevnte fiskeriseskaper er også i gang med betydeige fåteutviceser. PEBSA har 8 tråere i bruk og to nye på beddingen. Når disse bir ferdige i 957 Yi man påbegynne byggingen av ytterigere o tråere. Antaet bir dermed samtige moderne. De britiskisandske Parisforhandinger avsuttet. The Fishing News meder '7. apri, at eet etter en ukes forhandinger i Paris ikke be nådd frem ti noen endeig avtae meom representantene for de britiske og isandske tråernæringer. Et feeskomnnwike ga uttrykk for at eet ikke var noen meningsforskje angående fere av de diskuterte spørsmå. Isandske representanter sa at de ønsket å studere Yisse puukter nærmere sammen med bransjen <<med henbikk på å sutte en avtae så hurtig sorn muig». Fishing Ne ws forstår saken derhen, at årsaken ti.de fornyede konsutasjoner med bransjeederne i begge and, går ut på å bringe på det en'= om de opptrukne fm sag kan aksepteres. Ti tross for det offisiee komunikes negative natur, kan det derfor ikeve med rimeig sikkerhet forutsies at en tidig Øsning vi komme i stand. ]far De probener ned Deres satfisk? Vi stier vår åreange erfaring, våre tfæpasser!'or sotørdng, våre moderne kunstige tør(erier for ettertørdng u Deres rådighet. \i mi_ agre eer pakke Deres fisk c KRISTIANSUND N. ~ 7

8 Nr. 9, I. mai 956 fisk brakt i and i Finnmark tiden. januar 5. mai 956. Fiskesort Mengde... Anvendese Ising og Sa Hengfrysing ting ing Torsk L~ Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite 4 4 Fyndre 4 4 Uer Steinbit I at :~! Herme tikk Lever 8 89 h. Utvunnet damptran: 846 h. Rogn 48 h, hvorav 467 iset, 44 satet. ) Rotskjær 06 Hu's norske sidesesong. Herom skrives det i «The Fishing Nevs>> den 0. apri: Hus norske sidimportsesong er avsuttet og den var kortere enn noensinne. Mr. w. J. Enunison formannen i saternes og sicekjøpernes gren av Hu Fish Merchants' Protection Association, fortate at havnen bare hadde mottatt om ag tre fjerdeparter av forrige års everanser. Sesongen, sa han, be på et avgjørende tidspunkt avbrutt på grunn av dårig vær, og rettet seg i gmnnen adri het opp igjen. Skibningene ti Hu har _vært forhodsvis regemessige, tuen den norske importsesongen synes å bi kortere fra år ti år. Etterspørseen har va:rt ganske ivig og kvaiteten av den produserte kippers har vært fremragende. Siden de første ~kibningers ankomst i januar har Hu mottatt kasser av cwt. pr. kasse samt 970 havkasser på cwt. I 955 utgjorde skipningene M 74/ og 6 76/ kasser. Teryenetrå fut brukbar etter ni turer. FØgende gjengis fra «The Fishing News>> 0. apri: Hva kan det sies om Teryene den nyeste av de syntetiske fibrene som finner anvendese i fiskeriene? Etter at Teryene først var bitt oppfunnet førte dets uhyre styrke særskit i våt stand (det går ikke tapt av noe av styrken det har i tørr stand etter å være bitt senket i sjøen) ti undersøkeser av muighetene for maritim benyttese. For om ag 7 år siden be det utført fra Hu en rekke prøver, som dengang vakte betydeig oppmerksomhet. Uhedigvis var eet dengang ikke adgang ti å utnytte de bemerkesesverdige resutatene som be oppnådd, og fabrikasjonsprosjektet måtte egges «p~t is" innti videre. Prøvene be satt i gang av I.C.I., som foretok undersøkeser angftende sannsynige markeder for Teryene. Det be truffet en ordning med et av de edende trferrederier i Hu for å få bestemt dets ytese sammenignet med vanig manianotin under normae forhod. Teryene be dengang kun produsert av et forsøksanegg; og prøvene be agt an på å forarbeide cod ends ti tråen av det. Dog be eet aget. et par fustendige tråer av fibtene som også be prøvet. Great Grimsby Coa, Sat and Tanning Co. Ltc. sto for forarbeidesen av redskapene. Prøvene be utført ombord i stortråere på forskjeige banker. Forde 6 aktige rapporter Øp hurtig inn. Det Teryene, som be benyttet, var i fonn av jevnt fortøpende fibergarn, og hadde større evne ti å vende tibake fra forvridning ti det opprinneige enn de naturige fibre. En ekseent evne ti å motstå skrubbing ga det Økt evetid, mens styrken (dobbet sft stor som for mania og sisa) reduserte muighetene for sprengning av en cod end under innhaing. Teryene absorberer mindre vann enn nyon, som er ensbetydende med at det i motsetning ti sistnevnte ikke taper i styrke når det bir vått. Den ave absorbsjonsgrad innebærer også at sepevekten i vann bir mindre og at noten t!irker hurtigere. Tørking er for øvrig unødvendig, da fibrene er uimottakeige for råte. Den ave absorbsjonsgrad for fuktighet reduserer også muighetene for stivfrysing av redskapene når disse benyttes i arktiske farvann, og mannskapene medte at Teryene redskapene var ettere å behande enn de nøter som eers be brukt. Da seriene av prøver var avsuttet påføgende år viste eet seg at hver cod end gjennomsnittig varte ca. 9 turer og der var et tifee.med 5 turer f9jr noten gikk endeig tapt. En nor benyttet på 9 turer utsties nå i Harrogate Exhibition Romn på Fibres Division of I.C.I. og det kan ses at den fortsatt er brukbar ti fere turer. 'Ørst i fjor be det første Teryeneanegg i stor skaa fuført, og i meomtiden hadde det ikke vært muig å videreutnytte de oppmuntrende resutater på grunn av de begrense(~~ forsyninger. Stiingen bedret seg gr::tcvis i 955 ener som produksjonen ved witonanegget Øket. Dette edet i oktober fjor ti en betrakteig prisreduksjon. Teryenetauet som nå produseres av de feste edende repsagerier har ikke fått nyons store strekkbarhet (tøyeighet), men har meget større evne ti sjokkbeastning enn sisa eer mania. Det har derfor vært funnet meget tifredsstiende av skippere som foranger av strekkbarhet under norma beastning samtidig med at det har større bruddstyrke enn naturfibertauverk. På grunn av sin motstandsevne mot syrer har Teryeneseiduk vist seg særig veykket på ojebrennende fartøyer, hvor diesedampene fra sk0 stenen sammen med den satmettece atmosfære produserer en svovesyrig aveiring. Dette fører ti hurtig forråtnese for vanig seiduk, og på et skip hvor seiduk av in varte i ni måneder har båtpresenninger av Teryene vært i bruk i ~~ år og er fortsatt i god stand. ~~ Haugesund Ti tjeneste! Reassuranseinstituttet for Fiskefarkoster Opprettet ved stortingsbesutning av 7. jui 9 og trådte i virksomhet. januar 94. Reassuranseinstituttet har ti formå å fremme en betryggende forsikring av fiskefarkoster ved å yte de gjensidige assuranseforeninger som står tisuttet instituttet dekning av tap over \"isse maksimaer. Reassuranseinstituttet overtar nå også ved innmedese ti foreningene ansvar overfor tredjemann. Instituttets sete er i Bergen, Sottsgt., postboks 00. Teegr.adr.: «Havari», teef Formann i styret er Henrik Amen jr. 74

9 Nr. 9, i. mai 9M Rapport om tokt med <<G.. Sars>> ti Barentshavet 4/6/4 956 Av fiskerikonsuentene L. Midttun og G. Sætersda. Detakese. Fra Havforskningsinstiuttet detok: Annaniassen, Bjerke, Bratberg, Midttun, Sætersda, Vestnes. Dessuten detok stipendiat Jean Peissier, Frankrike. A rbeicso'nråce. i sørøst (Skapen, 'restneset og Gåsebanken) er der en sma tunge med vann av reativt høyere temperatur. Tungen skyes innstrømning av vann fra vest. Over grunnhavet innover mot Kapp Kanin og Gå<Jbanken er temperaturen under o o. At i at var temperaturen i eet østige Barentshav denne vinter svært av, ca. o avere enn temperaturen vinteren 955 og,5 avere enn temperaturen i samme tidsrom i 954. «G. O. Sars» arbeidet denne gang i samordning med eet engeske forskningsfartøy «Ernest Hot». Engeskmennene foretok undersøkeser i det vestige Barentshav og i Bjørnøyaområdet, mens vi konsentrerte arbeidet om det Østige Barentshav Øst for Nordkapp meridianen. Fig. viser den rute som be gjennomseit av «G, O. Sars» i tidsronunet 0. mars ti. apri. 70' 7' 7' 70' 70' 7' 69' 68' 5' TEMPE RA TUR OM. G.O.SARS 0.m.Y 956. HYDR. ST. + BT. Fig.. Temperaturen 0 meter. 69' F'ig.. Rute gjennomseiet av «G. O. Sars» tidsrommet 0. mars ti. apri 956 HycYografi. Det be foretatt vanige hycrografiske rutine observasjoner (temperaturmåinger og innsaming av vannprøver for bestemmese av sathodighet og surstoffinnhoc) på ve 50 stasjoner. Dessuten temperaturmåinger med Bathythennograph på en rekke andre okaiteter. :Materiaet gir foreøpig grunnag for en kort oversikt over temperaturforhodene i undersøkesesperioden. Vi har vagt å iustrere situasjonen ved hjep av to karter som viser temperaturen i 0 m (fig. ) og i 50 m (fig. ). Hovedtrekkene i de to kartene er ens, i eet vesentigste område er temperaturen 4 o, men beveger vi oss mot Øst over Centraryggen, faer temperaturen reativt raskt ti under o o. Denne ave temperaturen finner vi i nesten hee Østbassenget. Kun i skråningen mot bankene 69' TEMPERATUR 50M. G.O.SARS D.m.Y 956. HYDR. ST. + ar. Fig.. Temperaturen i 50 meter.

10 Nr. 9,. ma 956 Fig. 4 Ekkogram tatt opp under fiskemcrking på Kicinbanken 5. mars 956 (se tekst). Ehhoodctndersøheser. Under de siste toktene med «G. O. Sars» ti Barentshavet har vi agt atskiig arbeid i forsøk på å komme frem ti en påiteig registrering av fisk, særig torsk og hyse (jfr. toktrapporter i <<Fiskets Gang>> nr. 8, 955 og m. 956). Ti vårt siste tokt be det i samarbeid med Simonsen Radio, Oso innmontert en spesie svinger ti vårt SVIRAD ekkeocc med henbik!~ pft å forbedre registreringsegenskapene på dypt vann. Denne svingeren gir en smaere stråe som trenger dypere ned. Sammenikninger viste at denne nye apparaturen ga en betydeig øking av registreringer fra dypere vannag (00400 m), samtidig som registreringene fra midere dyp (0000 m) bir kraftigere. De registreringene vi får i Barentshavområcet er av forskjeige karakteristiske typer. Noen av dem har vi ennå ikke kunnet identifisere, men vi mener vi er i stand ti å identifisere de ekko som gis av stimer av torsk ogjeer hyse. Erfaringene fra våre siste L5 tokt ti Barentshavet viser at disse fiskesagene kan finnes peagisk i store stimer som ikke er tettere enn at eet vanigvis er muig skjene enketfiskene fra hverandre på ekkogrammene. En støtte for vår identifisering av ekko av torsk har vi hatt i ekkogrammer som er tatt opp under fiskemerking. Fig. 4 viser et sikt ekkogram, tatt opp fra <<G. O. Sars" på Kidinbanken 5. mars 956. Ti å begynne med igger båten stie under fiskemerkingen. En ser de oddrette ekko av fisk sont går ned. Et stykke nede i sjøen stopper fisken opp, sannsynigvis for < tipasse seg ti det økende trykk. (Lenger ti h!.yrc på ekkogrammet ser en ekko av tråen som går ut). Skuta begynner så å bevege seg og de ange horisontae ekkoene av fisk går over ti de vanige pnnktf0mete fiskeekko som en får under fart. I dette arbeidet med ekkoregistreringer av fisk har vi støtt på en avorig vanskeighet. Dersom fisken står tistrekkeig nær bunnen (antakeig ca. m) ser det ut ti at det ikke er muig å få registrert den. Dette fører ti at de ibant er dårig overensstenunese meom fangsten i tråen og registreringer tatt opp under seve tråingen. Imidertid hat vi gjort den aminneige erfaring at dersom det er godt tråfiske i et onuåde så har vi atid hatt betydeige registreringer av fisk som står over bunnen i dette området. I eet hee tatt ser det ut ti at så ve torsk som hyse i stor utstrekning fører en peagisk tiværese i Barentshavet og at de bare forhodsvis kortere tidsrom er å finne het nede ved bunnen. I en de tifeer har det sett ut ti at den vertikae vandringen ti bunnen ar hatt cøgnka akter. med det mest utpregete peagiske stadium om natten. \tfed den teknikk og eet erfaringsgrunnag som her er nevnt mener vi nå at vi er i stand ti å okaisere iafa de mer betydeige forekomstene av torsk og hyse ved hjep av ekkooddet. Ved simpe teing av anta ekko per nautiske mi kan en få et reativt må for konsentrasjonene. De detajerte resutatene ska ikke gjengis her. fig. 5 er imidertid angitt det området hvor vi i eet hee tatt hadde nevneverdige registreringer, samt det onuådet (dobbet skravert) hvor vi hadde mer betydeige registreringer. En sammeniknin? med temperaturfordeingen i 50 dyp. 7' 69' ffi STORRE KONSENTRASJONER. 0.JJI./Y./956. Fig. 5. Kartet viser det området hvor «G. o: Sars» registrerte fisk (torskjhyse) i tidsrommet 0. mars ti. apri

11 ging Nr. 9,. mai 956 fig. viser at de største fiskekomentrasjonene var å finne i vann med eer høyere. Bare i noen få tifeer be det registrert torskjhyse i avere temperatur enn,5, Hviken forbindese eer vanigvis er meom fiskens utbredese og temperaturfordeingen er imidertid uvisst. Også under toktene i jui' august og i oktober 955 sto hovedtyngden a, fisken vest for Skopenbanken og da uten noen overensstemmese med fordeingen av den kritiske temperaturgrem:en,5. De vestige fordeing ay fisken skue være gunstig for vårtorskefisket på Finnmarka. De adersgruppene av torsk som vanigvis representerer howdt) ngcen av vårtorsken, 6 og 7 år gamme Isk er også godt representert i de gode årskassene E!Y og 950. Det be merket ca. 00 torsk under toktet. En håper at gjenfangstene under vårtorskefisket ska gi oss oppysninger om hvordan vandringen inn ti finnmarkskysten foregår. fis!<. brakt i and i Møre og Romsda fyke tiden ', januat 8. ap ri 956. Fiskesort Mengde Ising Torsk.... Sei.... Lyr.... Lange.... Båange.... Brosme.... Hyse.... Kveite.... Rødspette.... Marefyndre.. Uer.... Skate og rokke Annen fisk.. Håbrann... Pigghå.... \akrestørj e.. Hummer.... Reker.... Krabbe.... Herav ti: I at Åesund.... Kristiansund N. Smøa.... BudHustad.. OnaBjørn sund Bremsnes.... Haram.... Søre Sunnmøre Grip.... Kornstad Leverkvantum 7069 h. og.frysmg Anvendese Sa. Hen Her~Fisketing! ton 056 ~k me n Obs! Taene i denne tabe omfatter ikke skrei og heer ikke torsk, kveite og annnen fisk fra fjerne farvann. O,.. andbrakt fisk Måøy og omegn tiden. januar 5. mai 956. Anvendese Fiskesort Mengde Isin~ og/ Sating Henging!Fiskeme Herme frysmg tikk i Torsk. '.. i Sei i Lange 7 5 Brosme Hyse Kveite. ' Rødspette Skate... Annen fisk Størje... Håbrann.. Pigghå Hummer Reker Krabbe..., 60 I at andbra<t fise i Troms itiden. januar 5. mai 956 Fiskesort Anvendese ndeng ~~~ de Ising og Sa Henging Skrei Annen torsk 86 Sei Brosme Hyse Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Lange.... Annen Reker O frysing ting \ ' I at ~ ~~ Hermetikk 88 0 Tran 70 h, Rogn 56 h, hvorav 5 h satet, 6 iset. N.. AN O NISEN & BERGEN TLF. 07 Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. C H R. R G ENS S Ø N N ER 8 ER GEN Teegramadresse: I R O EN S E S Taugverk Snører Tråd Liner ISAK ISAKSEN A/S... Bergen TELEFON 4 7 TELEGR. SAK SILDEKSPORT FRYSERI IS 77

12 ...,... CQ TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.ur. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fersk kveite Fersk Fersk fyndre makre Fredrikstad Oso KristiansandS. 7 5 Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen j' Forø Måøy Åesund I Mode Kristiansund N Trondheim Bodø... 9 Svovær Tromsø Hammerfest..! follsteder Fersk å Fersk skate Fersk og rokke pigghå håbrann makrej Fersk størje rogn Annen fersk fisk Fersk Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Haugesund fiet fiet torske ~n ~ frossen frossen frossen frossen n O 56 6 Stat.nr Annen rundfrossen fisk Tørrfisk Fersk aks Kipp fisk Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr o z :s ~!:!..o.n <' T ",,..,.,...*\ 7 00 ' n? R nr Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti. apri 956 og uken som endte. apri. F k Fersk Fersk! Fr Frossen Frossen F k ~ at småsid storsid vårsid f~st ~or~ brising is at storsid vårsid fa!gst ~or~ småsid brising i ~t torsk sei hyse ~~ Fersk Fersk Fersk for feit og Fersk ~ Frossen Frossen for feit og Frossen Frossen f:r~ Fersk Fersk Fersk sid SJØSd ~ SJØSid Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 'IStat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ X~~~ :::::::: ;0 = 56 = = = = = = 0~ ~ =: = I a~t '! 6 }_~~~~ 4~64! 5_ 9S \ ~ 5~z.= 745= 9_\ 07=. _= I uken*) , ) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utføresen uketaene ikke atid stemme med taene for i ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. Fersk Fetsk i at Frossen Frossen F F Annen Rund Rund~ Rund~ = ~ ~ seifiet hysefiet ~ fisk i at makre ~ ~~! Stat.nr Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr i at i at ~ ~ ~ Fredrikstad Oso KristiansandS Egersund Stavanger Kopervik... Bergen Forø Måøy ' Åesund Mode Kristian~und N i ~:~d~e~~.. :: : : : : = = = = = 4 ~8 8~ 457 _9 9 Svovær , Tromsø Hammerfest = = = = _ = = = 0 Vardø Andre... 4 I at.. _ 5( 05_84 68 _[ ~ \6 9~ \ 549 \ i=i j5 069_

13 N ~6 z ~ ;.o P>..0 "" V! TOLLSTEDER S~tet Satet Satet f~~i~~ i 5 Satet Satet.Satet ' Saitet Krydder. :Kryt!der Sa_tet Sukkt>r Satet :f~kt! Andre H~rme. j Fiske Tang Sid. to 'Id skære nord Isands b.. " satet satet ' fisk satet rogn f' k Hun.ncr \e,er Sk id. tikk Sidm]ø.,. i at var.j' rsi smisid sid sjøsid sid ns m., sid brising i at rogn i at 0 f ~~ a yr ; at JØ IDJø Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.n. Stat.nr. St. at.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. St~~~r. Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.~~ tv n Fredrikstad Oso Kristiansand S... Egersund Stavanger i 8 48 Kopervik i i Haugesund ; 88 _5 5 Bergen O 770 Forø Måøy Åesund ~9 Mode :>6 Kristiansund N :> _ 47 9.:> Trondheim :>0 5 Bodø... Svovær O / Tromsø i Hammerfest / :. 5 5 Vardø Andre j i 5 47 I at / 5 9 5j = 87 i 7 6_ i I uken*) i Andre Sperm. Høyvit. Håkjerr. Damp. Brun Eanfor og Ra hod. tran, a. Medis' Veten Bank b k Brun d' og oje stoffer botte Seoje fiske haitran, tr~n nærtran tran tran tran ~gs Avfastran Sjødyroje, raff. m.v. mat bruk Annen Herdet Herdet Oein, Se, kobbe sjødyroje, Sidoje, spisefett tekn. fettsyre og oksyd., båst rå av sjø~ fett av av sjø kappm. Annet TOLLSTEDER noseoje, oje haioje an ran eer kokt dyroje sjødyr dyroje skinn 08 rå Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 4 os Stat.nr Stat.nr oje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr j Stat.nr , ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ Fredrikstad Oso S 4 68 KristiansandS... Egersund Stavanger Kopervik... Haugesund Bergen Forø... Måøy... Åesund S Mode I{ristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø _ ISO 44 Hammerfest Vardø Andre I at ~ 90 ; 0 i40i69 I uken*~.sj9 : ~6 ~ ~ t:n ISJ ~,! i = ' ! 79 ) Stat.nr. 09., 0.444, 7 0.., , 4 0., , , 4 04., , , 90,65.. "()

14 ~,, Utførse av fisk og fiskeprodukter i februar 956 fordet på and. Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. Febr. Febr. i Febr. Jan.~ febr. Jan.febr. Jan.febr. Vare og ar.c Vare og and Vare og and ~ Mengde Mengde Mengde Verdi Mengde Mengde Verdi Mengde Verdi Tonn Tonn 000 kr. Tonn Tonn 000 kr. Tonn Tonn 000 kr. Fersk og iset sid Tørrfisk i at.. 60 /) J. 5 Sambandsstatene 878 I i at /6 8'0!<'innand.. Austra.Samb T!jekkosovakia 47 ;) g 540 Itaia H!i 409 New Zeaand ØstTyskand... f>7 4G4 t) 659 Sverige Andre and VestTyskand !Jfi(i 9 68 VestTyskand...f 0 0 Begia og Luxemb Begia og Luxemb. j.j;~ Frankrike.... f> f>07 Nederand!:!~ 4 0 )id og fishemjø iat Nederand.... ()49 98 i60 Liberia......!5 7 6: Itaia Storbr. og N. Ir.!) 5% 7 64 :~ 50 Fransk Ekv.Afr. <), Sveits Andre and.... 7g Brit. V.Afrika Sverige ~ ) Sambandsstatene (j 7 95 VestTyskand Frosse/ sid i at 7 06] s 75 5 Aud re aud 7 ;~ Østerrike Poen Begia og Lnxemb Romania I<.ijJjJ/isk i at.. (J(} ) 5% 95 DanmaTk SovjetSam vedet : OG 4 0G 4!! Spania 5g 990 (j 47 Tsjekkosovak ia ØstTyskand!JO!)() 45 Frankrike....!! Storbr. N.Ir. 4..J 44!J 07 Itaia..... Portu!!;a i/9 ;) 758 VestTyskand 86 8i 77' Egypt.. :F 40 Begia og Lxemh. 4!! Israe Portugis. Afrika !i Frankuike.... :8 ()!)! 8 Sambandsstatene )(i g7 9 Nederand ')i. 7f> 45 Isand.. o o ~ ) Cuba.. H Mexico gg 0 f>47 Sa td ors<erngn.... Nederand 44t og Sambandsstatene 46!! Andre and Storbr. og N.Ir.!!) Neder. V.India i at Israe :wo!)()() :0 Argentina Spania Andre and!)!)!) 70 /77 Fersk og iset [sk Brasi!8 4 77f> 8 99!! Sverige i at ') 79 ØstTyskand Peru : Frankrike Venezuea Andre and.... Andre and ! Itaia Satet sid i at 55 6]/ } Sverige.. 4 IG!J 7 Fmnand Damp medisintran i at VestTyskand Finnand 69 Begia og Luxemb Danmark..... Frankrike :Hs Nederand Poen Jugosavia SovjetSamvedet Tsjekkosovakia. ØstTyskand..... Tsjekkosovakia Spania (j Heas Sverige Storbr. og N.Ir. 0!) Itaia VestTyskand L!() Andre and.... O 9.. Sveits G Østerrike VestTyskand 6 80 Danmark Fersk og iset fiiet.... Østerrike Frankrike i at Tyrkia 'I sjckkosovakia.... Begia og Luxemb. Nederand Canada Sverige ;')() (i 67 Sambandsstatene!JH7 9 G8 VestTyskand.. H : Andre and! Sambandsstatene Andre and!) Frankrike Nederand Canada O Sambandsstatene Satet fisk i at :Mexico Rundfrossen fisk Iaia.. Brasi i at / 68 Sverige 9 G Coumbia Tsjekkosovakia Nederand Peru ØstTyskand Sambandsstatene Indonesia Itaia.. :) Andre and Austrasambandet Sverige VestTyskand Fis/u hermetikk Andre and Frankrike i at ]} 896 Annen tran i at Storbr. og N.Ir. J(j 7 44 Tsjekkosovakia Poen ØstTyskand 70 5 Ungarn Andre and Itaia Itaia I!.... Frossen fiet i at ) 0 Sverige Sverige ]() 4 0 SovjcSamvedet (j]() G4!J 60() VestTyskand !>9 VestTyskand.. 98 Tsjekkosovakia () n Begia og Luxem!J. i O Østerrike ØstTyskand.. Danmark G 50 Begia og Luxemb. 4 0 Sveits Frankrike Danmark.... (i 5 Sverige :8G!>8 ] 97 Nederand G Frankrike.....!J 4! '~ VestTyskand :! 5 :G5 Eire C<J Nederand Østerrike % 47 Storb. og N.Ir.!JO Storbr. og N.Ir Nederand.... SørAfrika Sam b. : R04 : 59 Sambandsstatene ;~8 7! 97 Sambandsstatene 4 7 R4 Fransk Ekv.Afrika!i 67 Mexico ' :; 9 Israe Britisk V.Afrika H 6 0 Brasi a~d Canada :> Andre and

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av?iskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 8. mars 956 Nr. 0 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

kt for uken som endte 14. januar 1961

kt for uken som endte 14. januar 1961 U/gift av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 1 O. desember 1960

Fiskerioversikt for uken som endte 1 O. desember 1960 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 15. desember 1960 Nr. 50 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer