7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN"

Transkript

1 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

2 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt fordet. Line be det mest produktive redskap. Også Troms hadde store andinger. Det er en viss tifriskning i seifisket med not for Trøndeag/Nordmøre, mens inefangstene, som be andet på Sunnmøre og Vestandet, var reativt få. Makrefisket i Nordsjøen var devis værhindret i begynnesen ogav uken. Fra 2. nov. k. 24 be fisket etter makre ti me og oje stanset av hensyn ti bestanden i Nordsjøen. Det øvrige peagiske fiske var ite. 798 F. G. nr. 45, 7. november 974 Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 698, eer på bankgirokonto 830/08/0474 Bergens Kreditbank eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen på Fiskets Gang er kr pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr pr. år. Øvrige utand kr pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE UTKOMMER HVER TORSDAG FISKETS GANG's adresse: Fiskeridirektoratet Postboks 85/ Bergen Teefon: (05) Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman Ansvarig utgiver: FISKERI D REKTØREN Side Medinger fra Fiskeridirektøren Nye fiskefartøyer Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter jan.sept fi~k(t~ GANG 7. NOVENBER ÅRGANG Levende fisk: Det er ikke noen fart i rusefi,sket etter torsk, oppyser Råfiskaget. I uken be det tiført Tr ondheim 2 tonn evende torsk og Hordafisk, Bergen 5, 7 tonn. Rogaand meder om 25 tonn evende fisk. SørHegeandSørTrøndeag: Området hadde i uken ti 27. oktober andinger på 5 tonn, hvorav 7 7,5 tonn fisk og 7 3,5 tonn skadyr. Fiskepartiet innbefattet 20 tonn tors k, 43 tonn sei, tonn yr, 4 tonn ange, 2 tonn brosme, tonn hyse, 2 tonn kveite, tonn rødspette, 4 tonn uer. I uken ti 3. november foregikk det itt seinotfiske i Trøndeag, hvor 25 tonn be åssatt og 8 tonn håvet. Andenes: To tråere kom fra Finnmarkskysten med 7 5 og 85 tonn torsk, mens en tredje tråer be dirigert ti Mebu. Det okae fisket etter sei og båkveite og inehsket etter bandingsfi sk er bra. De som driver med båkveitegarn synes nå etterhvert å gå over ti seigarn. Troms: Også her be det andet meget fisk. Ukefangsten utgjorde 2 033,4 tonn mot 205,2 tonn uken før og bestod av: Torsk 777,3 tonn, sei 877,2 tonn, brosme 74,8 tonn) hyse 8,5 tonn, kveite 0,7 tonn, båkveite 24, tonn, uer 38,8 tonn, steinbit,2 tonn, ange 8,7 tonn og reke 39, tonn. Fisk m.v. utenom sid, brising og øyepå. Finnmark: Landingene på 3 54 tonn fisk og 5,2 tonn krabbe var de største på enge og godt 400 tonn større enn uken før. Det detok 448 båter, hvorav 25 tråere, 383 dekkete og 40 åpne bå:ter med besetning på i at 588 fiskere. Forrige uke var båtantaet 446 og mannskapstaet 574. Av ukens fiskefangst be 896,6 tonn andet av tråere, 7 80,2 tonn be tatt med garn og not, 364,7 tonn med ine og 2,6 tonn med snøre. Fordeingen på fiskesortene var denne: Torsk 87,8 tonn, hyse 072,9 tonn, sei 740,6 tonn, brosme 65,4 tonn, kveite 4,2 tonn, fyndre 3,3 tonn, steinbit 8,6 tonn, uer 27 tonn og båkveite 44 tonn. Det var gode driftsforhod i NordNorge i uken som endte 3. november. Finnmark hadde betydeige andinger, hvorav

3 Fiskesort ;Men o Ising og. d e b frysing ~a tmg Rund Fiet tonn tonn ' tonn / tonn J tonn Skrei r ' 8 Loddetorsk ! ' j 0 959; gmg t'kk m g tonn tonn 5 andbrakt fis< i Troms i tiden. januar. november 974 Fiskesort Skrei. Annen torsk Sei Lange Brosme.... Hyse Kveite..... Anvendt ti Meng Ising og H de.. Sa Hen er~dvre rryrmg.. Rund Fiet. mg g'n, tikk tonn i tonn / tonn j tonn 7 608i : j i ' 28 Båkveite / Fiyndre.... t g me f~r tonn tonn j tonn 44 Båkveite : 546 ~ Fyndre , 89 andbrakt fisk i Finnmark i tiden. januar 5 H erav 33 tonn rotskjær. Annen fisk 2; 7 t Uer : 544 Steinbit november 974 t Anvendt ti Reke I at J ! fersk 797 h. 3 Rogn 804 h, hvorav satet 84 h, fersk 433 h «pr. 3/73' : : 4 489; «pr. 4/720 48; 4 887: ; 6 343, som endte 27. oktober andet 98,5 tonn fisk og skadyr, hvorav 6 tonn torsk, 4 tonn sei, tonn yr, 5 dyrefor 87 h. 4 Herav tonn rotskjær. vann, hvormed samtige fangster be håvet. Disse var 23 på 3 ti 23, i at på 220 tonn. For øvrig be hyse, 4 tonn kveite, tonn å, 2 tonn uer, rtonn skate tonn ange, 4 tonn båange, 93 tonn bro sme, tonn og 29,6 tonn skadyr. I uken ti 3. november hadde man en de seifiske med not som foregikk på dypt tonn kveite,,2 tonn fyndre, 0,5 tonn hå, 0,5 tonn s kate, tonn diverse og 5 tonn krabbe. det andet to inefangster på 5 tonn og 7 5 tonn. bankfisket, medes det. I uken be det andet 254,5 tonn kyst og bankfisk, hvorav 4 tonn torsk, 90 tonn sei, 70 tonn ange, 68,5 tonn brosme, 2,8 tonn hyse, Åesund fra Barentshavet/Finnmarkskysten med 35 tonn satfisk. Lever h. 2 Rogn 78 h, herav satet 38 h, fisk, hvorav 4 tonn torsk, 5 tonn sei, 3 tonn yr, 5 Møre og Romsda: På Nordmøre be det i uken Sunnnwre og ROJnsda: Det er tibakegang for Fje rne farvann: Tråeren «Varak» er k ommet ti Sogn og Fjordane: Det be i uken andet 355 tonn Sei Brosme.. 65 ; 65 Kveite : 96 Annen torsk Hyse i 5 983; H Her Opp _en ~ me ma Uer Steinbit Annen Reke I at ! 2 872! «pr. 3/73 j 58343J5333 I 23250I2576I4003 I «pr. 4/72 / / ! h, dyrefor 385 h. tonn ange, 7 tonn brosme, 2,5 tonn hyse, 35 tonn pigghå og 3,5 tonn diverse fise Av håen be det frosset 25, iset for eksport 00 tonn. nan her 25 tonn evende og 50 tonn søyet. Herti kommer 40 tonn pigghå. vanig konsumfisk og 20 tonn pigghå. Sør for Stad be det andet 96 tonn snurpemakre og tonn kystmakre ti bedre anvenddser. Etter innstiingen av snurpefisket for evering ti me og tonn. andinger på 5,3 tonn konsumfisk og 2,3 tonn forfisk. på 24 h (35 tonn) makre som be frosset ti agn. Tran h. Rogn h, herav satet 2 28 h, iset Hordaand: Det medes om fangster 5 tonn søyet Rogaand: Av de vanige konsumfisksortene hadde Shagernthhysten: Tigangen på fisk utgjorde 40 Osofjorden: Det var dårige fiskeforhod med Mahrefishet: Nord for Stad hadde man andinger F. G. nr. 45, 7. november ! , i

4 Uken Fryst Meng Opp Se Heng.o ting ing ma C! Reke de Fersk.o V < ing ~ tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn 20/ I at pr. 3/0 I at Fiskesort Mengde Ising Sa Henog. fryting ging bruk. Her mesmg tikk tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lyr o o Fiskeme og dyrefor tonn Sid, brising og øyepå. Feitsid og småsid: Fra Harstad medes det om økning nord for Buhområsa på 290 h i feitsidpartiet ti sating og på 97 h i partiet ti innenands Området BuhområsaStad hadde denne uke 99 h feitsid ti sating og 90 h ti innenandsbruk. Dessuten be det evert 33 h småsid ti hermetikk. Sør for Stad var feitsidpartiet på 00 h, hvorav satet 7 5 og evert fersk innenands 25 h. 800 F. G. nr. 45, 7. november 974 Brising: Det foregår fortsatt godt brisingfiske på Trondheimsfjorden, men vansker med everingen, som nå regnes som avhjupet, be det i uken pra:ktisert fangstkvotering. Det be for øvrig ti hermetikk opptatt skjepper. Sør for Stad be det opptatt 638 skjepper, hvorav 398 ti ansjos og 240 ti hermetikk. ØyejJå: Ukens andinger nord og sør for Stad be på 68 og h. Sør for Stad evertes 22 h ti for, at for øvrig ti me og oje. pr. 20/0 I at pr. 20/0 973 ' I føge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. 2 Dessuten av sjøtivirket fise pr. 20/0 50 tonn satfisk, 379 tonn tørrfisk. oje har en de snurpere gått fra Nordsjøen ti fet vest for 4graden, hvor det mandag 4. be tatt fangster. Skadyr: Av reke hadde Fjordfisk 0,3 og 0,2 tonn, kokte og rå, Skagerakfisk 3 tonn av hver og Rogaand Fiskesasag 2 tonn kokte. N ordfra meder Troms om 39, tonn reke og Finnmark om 5,2 tonn denne uke, mens området SørHegeandSørTrøndeag forrige uke hadde 3,5 tonn. Av hummer denne uke hadde Fjordfisk 2,5 tonn og Sogn og Fjordane 62 kg. Krabbe: Forrige uke hadde SørHegeand SørTrøndeag 69,3 tonn krabbe, hvorav 62,8 tonn ti hermetikk, og Nordmøre 29,2 tonn, hvorav 27,8 tonn ti hermetikk. For øvrig har Sunnmøre og Romsda avgih krabbemeding 5 tonn ti hermetikk. Lange o. o Båange Brosme Hyse Kveite Rødspette Marefyndre Uer o Steinbit Skate og rokke. 5 5 Pigghå o o o Hummer o 6 6 Reke... '.o Krabbe Annen fisk o o I at «27/ «28fO I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. 2 Lever 280 h, rogn 60 h. Dessuten 374 tonn rund evende torsk. Fjordsid: Det be i Fj'Ordfisk området tatt 9,2 tonn og i Skagerakfisk O tonn, ti sammen 29,2 tonn, hvorav satet 2 tonn, iset f.eksp. 3 tonn og sogt innenands 24,2 tonn. N ordsjøsid: Det be andet 38 h ti me og oje. Fisk brakt i and i VesteråenNordHegeand i tiden. januar20. oktober 974. Anvendt ti Fisk brakt i and i SørHegeandSørTrøndeag. januar27. oktober 974 Anvendt ti

5 Fisk brakt and i Møre og Romsda fyke i tiden. januar27. oktober 974. Anvendt ti Fiskesort Mengde Sa Henog fryting ging tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Lyr Lange Båange Brosme dyrefor tonn Torsk.... Lyr.... Lange.... Båange.... Brosme.... Hyse.... Anvendt ti de frysing Sa Heng Her Fisketing ing metikk me tonn tonn j tonn tonn tonn tonn tonn ' ~;~i ~o~ Hyse Kveite Båkveite Marefyndre... Rødspette... O O Å Uer Steinbit Skate og rokke Håbrann... Pigghå Annen fisk i Annen torsk , 50 Sei Makrestørje.. Hummer Reke Krabbe I at ' Herav: 08 h. 3 Herav 066 tonn satfisk :J: 289 tonn råfisk. 4 Herav tonn satfisk, :J : tonn råfisk. 5 Tran 296 h, Sunnmøre og Nordmøre: I at 27/ Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med de forskjeige prosenter for de uike fiskeag. 2 Lever rogn fersk h, herav 576 h hermetikk. 6 Herav tonn ti fiet. 7 Herav mfben 5 54 tonn. Summary. of good demersa fisking in Finnmark and Troms, where 3 54 and tons were anded. More than two thirds of the Finnmark andings were cod and «28/ Romsda Reports for the week ending November 3rd te Ising Her mesing tikk Fiskeme og Uer.... Å.... Sei Båkveite... Fyndre.... Kveite.... Skate.... Lysing... Pigghå Komue... Steinbit... Makrestørje) Hummer... Reke.... Annen fisk Krabbe I at J44i «pr. 3/73j j «pr. 4/ haddock. Trawers as we as ongine vesses took good catches. Further south the andings were more modest, ænd so aso the peagic andings from the midnight. North Sea, where mackere fisking for fishmeajjroduction was stopped on the 2nd November 'at~ Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane i tiden 4 4. januar3. november 974 Fiskesort Meng Ising og O ' F. G. nr. 45, 7. november Rund Fiet

6 I uken I at Feitsidfiskemes Sagsag, H H Harstad (Grense ] acobsev Buhområsa) Feitsid Småsid Lodde Øyepå... Fersk, ising Frysing Brukt ti SaLing He~me Dyre og Me. og Eksport J Innen!. Konsum j Agn tikk fskefor oje H H H H H H! H H F. G. nr. 45, 7. november.974 Poartorsk Tobis... Komue I at \ Feitsidfiskernes Sagsag, / Trondheimskontoret. (BuhområsaStad) Nordsjøsid..... Feitsid... J Småsid Øyepå... 68! Tobis Komue I at Noregs Sidesasag (Sør for Stad) Nordsjøsid Feitsid o o Småsid Øyepå Lodde Tobis Komue Vintersid I at I at N ordsjøsid.... Feitsid Småsid Vintersid.... Isandsid.... Fjordsid.... Sid i at...,»»pr. 3/73 Lodde... Øyepå... Tobis... Poar torsk... Komue Makre (tonn) Norges Makreag S/L, Feitsidfiskernes Sagsag Trondheim Makre at..., ««pr. 3/73 Brising (skjepper) Sør for Stad... Nord for Stad... Brising i at... ««pr. 3/ / s 6ss , , ~[ ! =! = = i _, =' _, ] , _, s3j / 7 85i = ~ I _, = = = = i _J = = = :! :,~ ,.; t' ' = J ! bo6 ~ '; ; 7 476j ~ 73 32Q Herav skj. havbrising, skj. kystbrising. 2 Herav ~I h storsid, 84 h vårsid. 3 Herav fra F.F.S. Harstad 4 95 skj. 4 Herav 4 02 tonn hestmakre. 6 Herav h fra Newfoundandsfetene. 6 Ettermeding. Fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre uke:m 28/03/ og pr. 3; 974

7 Reguering av makrefisket 974. StojJjJ av fisket ti ojjjjmain'g. Fisket etter makre ti oppmaing i området Skagerrak, Nordsjøen og Norskehavet øst for 4 v.. stoppes fra ørdag 2. november 974 k I i M/TR «VESTVÅGØY» Skipet har 2 gjennomgående dekk og åpen bakk. Fastsat:t av Forbruker og administrasjonsdepartementet. medhod av ov om kontro om reguering av priser, utbytte og konkurranseforhod av 26. juni jfr. deegasjonsbestemmeser i ovens 9 Forskrifter om jn iser for fisk og sidoje. medhod av i Fiskeridepartementets forskrifter av 20. mai 974 om reguering av makrefisket 974 endret ved forskrift av 6. september 974 har F:iskeridirektøren den 3. oktober 97 4 bestemt: kr. 2, pr. kg basert på någjedende kontraktsvikår. Prisdirektoratet kan fastsette nærmere reger ti utfying og gjennomføring av bestemmesene i og kan også fastsette hvike kvanta fisk eer sidoje bestemmesene ska gjede for. og kg. res: av 5. mai 972 fastsettes: For fisk. eer sidoje ti dekning av herdningsbedriftenes produksjon av herdet fett ti margatinfabrikkenes inn?tp.dsevering. av margarin og margarinprodukter må det ikke tas høyere pris enn Disse bestemmeser trer i kraft 7. oktober 974. Samtidig oppheves Forbruker og administrasjonsdepartementets forskrifter om priser for fisk og sidoje av 3. august 973. Fastsatt av Prisdirektoratet 2. oktober medhod av 2 i Forbruker og ad~inistrasjonsdepartementets forskrifter av 3. august 97 3 om priser for fisk og sidoje fastsettes: Gjenn0nføring av forskrifter om jn iser jjå fisk og sidoje. Maksimaprisen etter forskriftenes gjeder også for fisk og sidoje ti margarinfabrikkenes evering for sag i utenandske havner ti norske skip. Disse forskrifter trer i kraft straks. '. 3. hee engden. Dobbetbunntankene fm~ enom maskinrommet er beregnet som brennoje eer baasttanker, forpeaken er baasttank, og sidetankene i maskim om smøreojetanker og hydrauiske tanker. Lasterommet for fi sk er midtskips under hoveddekk. Det er isoert for : 25 C og har netto rominnhod på 280 m 3. Akterpeak er ferskvannstank. bipodmast av verkstedets eget fabrikat og en bompost i akterkant av dekkshus. redet arbeidsrom for fiskebehanding. Det er panagt for rasjone drif t og utstyrt med mottaksbinger, Aktenfor innredningen på hoveddekk er det inn aktenfor dekkshus. Kombinert anker og sveipevinsj er passert under bakken, og en 3 tonns hydraui sk drevet capstan på akterdekk, og er samtige produkter fra A/S Hydrauik, Brattvåg. Fartøyet har eedrohydrauisk styremaskin av fabrikat Tenfjord. Dekksmaskineriet er hydrauisk drevet. Tråvinsjene med hovedtromme.for 000 favner 3" wire båndtransportører fi.skevaskeanegg m.m. I begynnesen av forrige måned everte A/S Storviks Mek. Verksted sitt bygg nr. 65, m/ tr «Vestvågøy» ti Lofoten Tråerrederi A/S, Stamsund. Fartøyet er en ren hemdråer av verkstedets vekjente type «R55A», og er bygget ti Det Norske Veritas kasse +.A.. «Hekktråer is «C» og overensstemmende med Skipskontroens reger for fiske i fjerne fa rvann. Dimensjonene er dis se: Lengde o.a. 46,45 m, engde meom pp. 40 m, bredde på spant 9 m, dybde i riss ti trådekk 6,50 m. Brutto og nettotonhasjene er henhodsvis ca. 298 og 89. Det er hesveiset og bygget med tverskipsspant over samt med to hjepetromer og to nokker er anbrakt Skipet er utstyrt med det mest moderne eektroniske utstyr for navigasjon, kommunikasjon og fiskesøking. Heri inngår gyrokompas s, Decca. Navigator, 2 stk. rada r, Taiyo peier, eektr. ogg, radioteefoni, 2 stk. edmodd, fiskeupe med mere. manns ugarer m.m. er arrangert på tanktopp, hoveddekk og trådekk. SBV 8M 545. Syindertaet er 8 og effekten 500 hk ved 375 o/min. Motoren er direkte tikobet et eektrisk kraftproduksjon er det instaert 2 stk. Deutz hjepemotorer, type BF 6M 76, som hver «Hjdset» vripropeeranegg, type 4 RKT/60. For For arbeidet med trå og tråutstyr er det montert Innredningen for offiserer og mannscap i og 2 Hovedmotoren er av fabrikat Deutz og av type F G. nr. 45, 7. november

8 Hasund trankje, en N ordic fuhautomatisk sentravarmekje og astkjøeanegg. Fisk og fiskeprodukter Jan.sept. 000 kr. Fisk, krepsdyr og bøtdyr Fisk, krepsdyr og bøtdyr, tiberedt eer konservert Sidoje og annen fiskeoje Tran (herunder haitran og høyvitaminhodig tran og oje) Herdet fett (fra fisk og sjøpattedyr) Me og puver av fisk, krepsdyr eer bøtdyr «Wather Herwig» fant nytt hysefet ved Spitsbergen. Tang og taremjø.... «AFZ» (0. oktober) beretter: Andre fiskeprodukter At det putseig kan åpne seg nye fangstfeter beviser «Wather Herwig»s siste forskningstur edet av Dr. Hans J. Reinsch. Forskningsskipet hadde nord av Spitsbergen oppdaget en ny hysebestand og stra.k.s informert den tyske fåte som omgående satte kurs ti det nye fangstområde, som ikke en gang de norske fiskeriforskerne var bekjent med. Oppdagesen var begunstiget av at det denne sommer var ite i s nord av Spitsbergen, hviket andre år øyensynig har beskyttet hysen. Bant hysen befant det seg tarike edre fisk, hviket ti,ater den sutning at stimene i engre tid har vært uforstyrret av fiskegarn. Også i det østige Barentshav oppdaget «Wather Herwig» fangstverdige stimer. Her dominerte torsken. Fiskeriforskerne fant begge områder oså interessante at de ogrså undersøkte bmmforho.dene med henbikk på den tyske fåtes inn sats med trå. Sa.ken er at tyske tråeres Spitsbergenturer i 20 år mest har skjedd ti fet syd for øygruppens ytterste spiss. For første gang siden verdenskrigen var et tysk forskningsskip trengt frem over 8 grader nord og ti den sovjettiske øy Nowaja Semja, fet som Bremerhavens \:ie sefangere i forrige århundre kjente som sin vesteomme. Bonn yter 59 mi. DM ti fiskeriene neste år. Av en artikke i «AFZ» (0. oktober) fremgår det at Forbundsregjeringen neste år o ver Bundesernahrungsministeriums budsjett, vi stie 58,903 mi. DM ti forføyning for fiskeriene. Inneværende år utgjorde beøpet 70,86 mi. DM., men deri var inkudert en engangsbevigning på 5 mi. DM som struktur og konsoideringsstøtte i anedning av de fordyre.te energi kostnader. Når dette beøp trd<;kes fra viser budsjettforsaget for 975 en ørning på 3 mi. DM i forhod ti 974. Utåningen ti kutterfåten øker med DM ti 4,5 mi. DM. Det henvises ti kutterfiskets økende betydning for fet.skfiskmarkedet, ti denrue fåtes foredese og.ti skjerpet konkmranse etter at tre betydeige fjskeriand er bitt nytisuttet EF. Utover 'det foresåtte beøp kan det gis ytterigere ånetisagn for mi. DM, som forfaer i F. G. nr. 45, 7. november 974 Hvafangstprodukter: I at Mot at jan.sept Hvakjøtt Hvaoje.... Sperm og bottenoseoje Hvakjøttekstrakt Kjøttmjø Andre hvafangstprodukter Sefangstprodukter : at Mot i at jan.sept Seoje Rå og beredte pesskinn av se, Ti struktur o g konsoiderings støtte ytes 5,5 mi. DM mot inneværende år 20 mi. DM, hvori imidertid var inkudert de overfornevnte 5 mi. DM. På denne post kan det inngås forpikteser utover bevigningen på 5 mi. DM med forfa begge de to føgende år (976 og 77). Ti nybyggingsån for Grosse Hochsee og Grosse Heringsfischerei oppføres som for inneværende år 4 mi. DM. Utånene innen det i at 5 ti 7 nybygninger omfattende program s'ka skje neste år som i år med 4,5 mi. DM pr. fartøy. T.i drift og vedi,kehod av tre fiskerivaktbåter ytes det 7,45 mi. DM, og ti det samme for 2 fiskeriforskningsskip og fiskeriforskningskuttere 7,42 mi. DM. Ti drift og vedikehod og ti eie av tre chartrede tråere som forutsetningsvis ska være fiskerivaktbåter i farvannene omkring Isand 8,233 mi. DM, og derti for eie av to tråere, som ska utforske nye fangstfeter 6 mi. DM. Sist Kobbe eer kappmyss at Mot i at jan.sept nevnte ytes især for undersøkeser i MeomAmerikanske farvann med sikte på bedre utnytting av tråerfåtens fangstkapasitet. Sutteig foresås det beviget 5,8 mi. DM som avrentestøtte. Det siktes ti krediter for kjøp, nybygging og ombyggiing av fiskeæat.tøyer. Av dette beøp medgår 5,37 5 mi. DM ti dekning av ti.digere inngåtte forpikteser og mi. DM ti nye sike. Eektrisk trå og sjøkreps. Eksperimenter som er bitt u,tført i akvarium ved Aberdeen Laboratory angående virkningen av eektriske stimuanser på nephrops (sjøkreps), tyder på at den e ektriske trå kunne vise seg effektiv ved å få disse dyr ti å komme ut av sine «huer» og bi fanget. Sev om det krevet 3 sek. for å få akvariumseksemparene ti å komme frem, skue den sterkere strøm som bir nødvendig i yter 200 hk ved 500 o/min., og hver er tikobet en 65 KV A generator. Ennvidere er det instaert en Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter, sefangst og hvafangstprodukter jan.sept. 974

9 havet, gjøre reaksjonen vodsommere s ik at sekunds tid ti å komme ut på ved «huen». Strømmen vi bi anvendt via en eektrodeanordning sept over Fishing, septemberutg.). Et Perthverft Raima Industries Pty. Ltd. er beiggede fere mies fra havet ved Weshpoo. Det fabrikerer tråere i fire seksjoner baug, midtskip, rorhus og akterskip transporterer dem ti en sjøtomt ved Fremante, hvor seksjonene sveises sammen og fartøyet sjøsettes i ferdig stand. Det fremhodes at det er enkere å instaere tungt maskineri før sebj on ene sammenføyes enn etter at skroget er sjøsatt. institusjon har investert i fiskerinæringen. cub.ft. fryserom. Ti dato har dette seskap bygget seks spesiakonstruerte reketråere ved austraske verft. De har kostet omag $,75 mi. Seskapet er et feesforetakende, hvori partnerne er Goin Hodings Ltd., Sydney o g Kyokuyo Company, Japan. Det har tivirkingsanegg i Darwin. og Groote Eyandt, hvori det k C~~n behandes tonn rund reke pr. år. Seskapet har en utdannesesordning. Den første kadetten, Anthony Murray fra Sydney, avsuttet nyig sin fireårs æretid og er nå skipper på en av de nye tråerne. Brunswick, og tidigere statsministerens pressesekretær. Han trer istedenfor Mr. J eanne Sau ve Environment Minister. (Fishing News Internationa, septemberutgave). Le Banc, paramentsmedem for New Jack Da.vies, som ikke be gjenvagt under det siste federae vag. vi være reaistisk. En effektiv stimuans vi synes å være sekunds utbrudd av 50 Hz ikestrøms støt av 4 miisekunders varighet ved 0.5 Hz gj entakesesfrekvens med toppstyrke a.v 20 V /m keriene vi Le Banc ikke som sin forgjenger Mr. Davies også ta seg av «environment»porteføjen. Istedenfor hir seg i VestAustraia, hvor tråerbyggingen oppretthodes aktivt og i bemerkesesverdig rask ta:kt. reketråerbygging. havbunnen foran grunrnrepet. (Word Ny trend i vestaustrask Kanadas nye fiskeriminister. integrerte rekefiskforetakender, som tm og nå OK da for veetaberte individuee fiskere. seg av ae trinn fra fangsting ti tivirking og videre ti omsetting, utviker Tidigere foregikk mesteparten av byggingen i PerthFremante området på vegne av store austraske tivirker og sagsfirmaer i reke, dessuten for dattersebkaper ti «joint venture»foretakender Kanadas nye fiskeriminister er Romeo fiskere, små famiieeiete tivirker og sag.sseskaper, og i et tifee en nasjona assuransegruppe sammen om opprettese av integrerte rekeforetakender. De feste tar sikte på å fiske på fet utfor NordAustraia og tråerne de bygger er konstruerte for å opphode seg på fetene i en måned eer mere og kan Med titte statsråd med ansvar for fis for endeig bearbeidese og pwkning i et detivirke og fryse sine egne fangster registrert eksporthus. ange eer mere, har fryseinnretninger av En trend henimot små ti middesstore Nå går skipsbyggerier, individuee De feste tråerne, som bygges, er 25 m «Haze Craig» foretok fiskeprøver i juni, nr. to be transportert ad a!deveien ti Fremante i sutten av samme måned, mens det tredje var under bygging i Weshpoo. «Raima Katheen» som fisker på Guf of Carpentaria, og bygger 3 iknende 28 meters (93 ft) for et annet inte grert foretakende. Et av disse fartøyer fuføring i juni ved verftet Austraian Shipbuiding Industries, South Coogee. Life Association of Austraia har gått sammen med Seafarer Industries Pty. Ltd., Fremante, for bygging av to 28m. fryseri reketråere. seskap har sev gått inn \ fiskerinæringen. Deres seskap, V erboon Fi shing Company, har 26 meters tråeren «J uara» på fiske og en 28 meters tråer er under i VestAustraia og 0 av disse er over 30 fot ange. bygging. «bast eer snap»typen og fryseromskapasitet på 50 m 3 der mere. Bekvemmeighetene er uftkondisjonerte og beregnet for tropiske forhod. Typisk for de nye integrerte rekefiskeforetakende, s om springer frem i Ves.t Austraia, er et hvori Nationa Mutua I de to 28 meters tråerne investerer assu'a.nses'eska.pet $ S:ea.farers frysere med sju timers fry;sesykus. Rommet er på 32 m 3 og et tivirkingsrom er fut isoert som agerrom. Raima Industries har sin egen tråer direktør Mr. Roy Annear mener at foretakende bir et gj en.n.ombrudd for austrask fiskerinæring. Han tror at det er første gang at en stor austrask finans Det er utstyrt med to 84 kios «snap» Et av disse 28 m fartøyer «Enemeay» har romkapasitet for kg. Co.'s fåte i Northern Territory. De kostet $ , har depasement på 5 7 tonn, fryser fangsten om bord og kan Ytterigere tre reketråere nærmet seg nyig tiføyet Goin, Kyokuyo Fishing Direktørene D. og N. Verboon i dette SeaJarer eier aerede 4 fiskefartøyer To nye 23,5 m (77 ft) reketråere be som utgis av Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, hitsettes: og Poen. Fiskeriavtaen meom Argentina Fra «nformationen iiber die Fischwirtschaft des Ausandes» (oktoberutg.), svares det deri også på en de av den fremførte kritikk. I henhod ti kommunikeet er man ti nå kommet ti forståese på føgende punkter: Den i grunntrekkene foreiggende argentinskposke fiskeriavtae har utøst protester innen den argentinske fiskerinæring. Operasjonsbasis Puerto Deseado i provinsen Santa Cruz. økonomiske forbindeser har i denne anedning sendt ut et kommunike hvori det redegjøres for sakens stiing. Indirekte måneder etter opprettesen av det bandete argentinsk/poske seskap. Aneggene ska stå ferdige etter ytterigere 24 måneder. Fangstfartøyene ska samtige bygges i Argentina; ordretideing innen ti måneder. tivirkes i Argentina. argentinsk jord ska påbegynnes fem Junta Nationa de Carnes, som også fisket er undergitt. Fisken bir sogt ti verdensmarkeds priser. Det bir i at bygget 28 skip uteukkende for fangstformå. poske regjering. oppbevare 30 tonn rund reke i et Videresag over den poske grense bare med godkjenn ing fra den a.rgentinske Statssekretariatet for internasjonae Fangstområde sør for 4. breddegrad. Produksjon på tonn, som ska Byggingen av tivirkingsaneggen.e på Totaproduksjonen bir avtatt av den Poen ska bare benytte den internt. F. G. nr. 45, 7. november

10 partnere ti den argentinske stat, ikke er bitt hørt. T rå 74 prosent, Snurpenot 0 prosent, Fere metoder kombinert 0 prosent, Andre metoder 6 pwsent. En oversikt over hva sags sp es iautstyr som benyttes, utgitt av Fiera di Anco na (Anconamessen), viser at 54 prosent av fiskefartøyene har ekkoodd, 40 prosent har radio te:efon, 35 pros.en.t hat kj øeagre og 2 prosent radar. 974 og 975. De ovennevnte bevigninger gjeder støtte på innti 30 prosent ved nybygging av båter og ved anskaffese av spesiautstyr. I tiegg kommer en bevigning for 973 på 3 miiarder ire ti et kredittfond ( «fondo di rotazione»). Loven av 6. oktobe.r 973 omfatter også utvidet sosia støtte ti fiskerne og deres famiier ved sykdom o.. I tiegg ti ovennevnte over er det sah i verk en de ministerdekreter og Peruansk avtae med Poen og DDR. Under den peruanske fiskeriminister, genera Ja vier Tantaean Vaninis besøk i ØstBerin be det undertegnet en regjeringsavtae meom Peru og DDR om samarbeide i fiskerisektoren. Ko rt tid deretter ( ) medtes det fra W arszawa at Poen og Peru har undertegnet en avtae om bygging av en fi skerihavn i Punta Meca Grande i SydPeru for hvis første trinn det er beregnet $ 40 mi. Undertegningen skjedde ved den peruanske fiskeriminister og stedfortredene minister for Poens Utenrikshande Henryk Kisie. Den poske kreditt gjeder maskiner og utrustningsutstyr ti den panagte havn. Avtaens annen de refererer seg ti utbyggingen av denne havn. (Kide: Bundesministerium fir Erniihrung's «Informationen uber die Fischwirtschaft des Ausandes» oktoberutgave). Itaias fiskerier. Fishefc'ten. Iføge «Annuario Statistico dea Pesca e dea Caceia» var der i 972 registrer<t motorfiskefartøyer, tisvarende brutto tonn («tonneate di stazza erda»). Tisvarende ta for 970 og 97 var h.h.v stk./ tonn og stk./ tonn. Fiskefåten fordeer seg sik på de forskjeige farvann: Adriaterhavet 4 7 prosent, Liguriske/ Tyrrenske kyst 26 prosent, Siciia 8 prosent, Joniske hav 6 prosent, Sardinia 3 prosent. Ser man på fi shefartøyenes ader, viser det seg at 65 prosent av fartøyene er edre enn 0 år (972): Innti 5 år 4 prosent, 60 år 2 prosent, 20 år 27 prosent, over 20 år 38 prosent. Utvikingen de senere år har gått i retning av en stadig edre fiskefåte. Bant de fartøyer som inngår i ovennevnte statistikk er tråfiske den domi 806 F. G. nr. 45, 7. november 974 Fangsten. D et byr tydeigvis på probemer å same inn påiteige statistiske data, idet uike kider opererer med het forskjeige ta. ISTAT (offisie itaiensk statistikk) oppgir for 972 en fangstmeng.de på tonn fisk, som i forhod ti 97 er en økning på 8 prosent. EF statj.stikk oppgir imidertid hee tonn 972 ( + 6 prosent fra 97). Fangstens førstehåndsverdi å 972 på miioner ire, en økning på 9 prosent fra året før (ifg. ISTAT). 73 prosent av fangsten er fisk, 8 prosent bøtdyr og 9 prosent skadyr. FiswrifJoitihh. Ikke minst p.g.a. det meget store importoverskudd av matvarer som har manife.stert seg de siste par år i Itaia, er det nå bitt et poi tisk ønske om å utvide de itaienske fiskerier og å vende konsumet mer i retning av fisk Siden kirkens påbud om fiskediett på freda.gene be opphevet i 966, har konsumet av fisk gått en de tibake i Itaia. Tibakegangen skydes utvisomt også at prisene på ferskfisk de senere år har øket meget sterkt. Årig konsum pr. person igger i dag på ca. 8 kg ( i Norge ca. 52 kg). Imidertid ska det en de mer ti enn retorikk og: poitisk vevije ti å snu den fukt fra fisket og den «kjøpmannsdød» bant fiskehanderne som i dag finner sted. Fra bransjehod efteryses en fustendig pan for omstmkturering og fornying av fiskerinæringen og av produksjonen såve som distribusjonen. En. annen side av saken er at den i taienske fiskerinæring er så dårig og mangefut organisert at man ikke engang får utnyttet de støtteordninger EF samarbeidet gir rom for. En de over og forordninger for å støtte næringen er dog vedtatt. Den sentrae ov må sies å være ov nr. 676 av 6. oktober 973. Loven fastsetter bevigninger ti et fond opprettet ved ov nr. 479 av 28. mars 968, og bevigningene er på it. 500 miioner i 972 (for søknader som aerede er presentert myndighetene), presidentdekreter som spes iee skatteetteser for fiskere og fiskebåtredere samt støtte utregnet på bas is av fartøyenes brenns toff forbruk. Av regionae forordninger er de som gjeder Siciia og Sardinia de mest interessante. Regionafo.rsamin.gen på Siciia beviget i mars 8 miiarder ire ti fonds, hvis formå ska være både direkte bidragsstøtte og kredittstøtte (ån ti redusert rente). Bidrag og kredittstøtte gis i første rekke ti nybygging av fiskefartøyer i størresesordenen 60 ti 200 tonn med en motorstørrese på mins t 250 HK, og dessuten ti ombygging og anskaffese av s pesiautstyr. Generet kan. bidrag og kredittstøtte ikke overstige 80 prosent av de totae utgifter, men unntak kan gjøres dersom det dreier seg om samvirketitak eer konsortier. Ved siden av å utbedre fiskefåten på Siciia, er det meningen at bevigningen også ska støtte titak med sikte på å bevare/øke fiskebestanden. Fiskerihavn Panama. Punta Vacamonte, Etter at konsuentfirmaene Livesey, Henderson and Partners og Abad y Asociados har fuført studiet av fakta omkring den prosj dcterte fiskehavn i Punta Vacamonte : ca. 20 km vest for Panama er nå den foreøpige kostnadsa nayse offentiggjort av Handes og Industriminisrter.iet, som har gitt firmaene dette oppdrag. I henhod ti denne anayse skaj byggekostnadsdeen b'eøpe seg ti 9,5 mi. USdoar og deen for teknisk utrustning, inkusive tivirkingsanegg, beøpe seg ti ca. 3,2 mi. doar. Forrentningen av den innskutte kapita bir vurdert så pos.itivt, at den panamaiske regjer.ings finansieringsan.de på 2,5 prosent av totakostnaden iføge Handes: og Industridepratementets beregninger ikke vi bety no en beastning for statskassen. Forhandingene med Verdensbanken er ikke bitt avsubtet, hviket kan skydes at de endeige pantegninger ikke er ferdige. Liknende forhandinger er igang med U dssr. De private argentinske fiskeriinteresser besværer seg over at de under forhandingene med begge de kommunistiske and, som opptrer som direkte n.erende fangstnetode. Den prosentvise fordeing er som føger: it. 700 mi. i 973, og it. 800 mi. i

11 begynnes. Prosjektet har fått økende betydning seg ti et foretrukket markeds og agringssted for utenandske tunfiskfartøyer. Det konsiperte prosjekt, som ikke bare er ren havn med forsynings og reparasjonsinnretninger for uten og innenandske fiskefaj tøyer, ska med tivirkningsanegg, fryseanegg, omsetnings og tonn. Itaias innførse av enkete fiskevarer, januarmars 974. Som utdrag av den offisiee utenrikshandesstatistikk gis nedenfor en oppgave over Itaias innførse av tørrfis k, kippfisk og satfisk i tiden januarmars 974. Annen tørket eer satet fisk (Meruzzo) herunder kippfisk Januarmars og satfisk tota herav: V. Tyskand komm'nikas'j onsserutra gi den panamaiske fiskerinæring nye impuser. Sike impuser har fiskerinæringen ik ke fått på grunn av mangeen på disse innretninger. Før midten av neste år regnes det derfor neppe med at byggearbeidet kan på Ernahrung, Bonn). etter oppdagesen av nye rike rekefeter i de.s Ausandes, Bundesministerium fur Lysingfisket i Peru. panamaiske territoriafarvann. På grunn fra en ar.tikke i «Pesca.>> og underretninger fra Instituto de Mar de Peru. av den geograhske beiggenhet har Panama i de senere år, tross mange på enhver derti egnet innretning, utviket være Perus, kvantitativt betraktet, største fiskeressurs. Man taer om muigheten av et årsutbytte på en hav miion tonn uten forringese av bestanden. Bestandens omfang er foreøpig ikke endeig konstatert, men man vi gå frem med måte og hode beskatningen og fartøyene under kontro. For.tiden drives ysingfiske i peruanske farvann av seks poske tråere, hver på b.r.t. med 750 tons fryseagringskapasitet, samt dessuten av tre kubanske tons tråere. Det er atså aerede tae om en ikke ube,tydeig industrie utnytting. (Inrformationen uber die Fischwirtscha.ft peruans.k som anchovetaens, da begge bestander befinner seg innen 00 mi av kysten, hviket så noenunde også er fastandssokkeens utstrekning. Fra Paita, hvor det nå bygges store tivirkingsanegg b.a. for ysing, har små peruanske tråere drevet ysingfiske på mindre dyp. Etterføgende fremkommer som utdra.g Det regnes derfor med en videreutviking på nasjonabasis, som vi overfødiggjøre Lysingen synes nest etter anchoveta å bruken av fabrikkskip etterhvett som de andfaste tivirkingsanegg ferdågbygges. fryseriprodukter, som fiet. Imidertid har Instituto de Mar de Peru også att gjennomføre et forsøk med sating og kippfisktørking av ysing. Det er kunstig tørking man har &ått seg inn på og man Lysingens potentia er akkurat ike En naturig utnyttese er i form av Utvikingen i den begiske fiskerisektor i 973. fiskefåte av 285 enheter, mot 30 i 972. havner i tonn.ti en verdi av 87 miioner BF, og det er en kvantumsmessig nedgang på,3 prosent fra.seg også uttrykk i gjennomsnittsprisen et år tidigere, men en økning av verdien på hee 5,9 prosent. Verd iøkningen gir ved førstehåndsomse tningen: 27,60 BF pr. kg i 973 mot 2,4 BF i 972. Begiske fiskebåter andet direkte i utenandske havner i tonn ti verdi av 29,7 miioner BF. en verdi a.v 0 miioner BF. Ti gjengjed everte utenandske fiskebåter direkjte i begiske havner 66 tonn ti en når det gjeder fisk og fiskeprodukter kan uttrykkes sik: Egen fangst: mener å være nådd frem ti et produkt Ti disposisjon av beste kvaitet, som vi kunne heve den innenandske befoknings ernæringsstandard og dessuten være egnet for eksport. Import:.... Ved sutten av 973 besto den begiske Forbruk:.. Det oppyses at ysingen i omsetningsdyktig tistand er av størrese 35 ti 75 cm EcJspo rt: Begis,ke fiskebåter iandet i begiske føgende kategorier: med vekit fra 0,25 ti 2, 7 kio. I årene 967/72 vekset den peruanske ysingfangst meom 838 og tonn høyest og avest henhodsvis i eget fmbruk i Begia, kan oppdees på Fersk og frossen 97 og '972. Vesentige kvantiteter be benyttet ti me, for eks. av totafangsten Satet, tørket og på 838 tonn i 972 ti me tonn, ti frysing 876 tonn og ti ferskbruk Den begiske forsyriingsbaanse i 973 nedgående tendens med 548 mann mot 607 mann et år tidigere. Det sistnevnte kvantum, som gjeder fise: tonn ( 52 Ofo) Konservert og tiberedt fisk og Krepsdyr og bøtdyr: tonn ( 23 Ofo) skadyr: røk.t fi.sc: Anta fiskere viste også i 97 3 en tonn ( 75 Ofo) tonn (00 Ofo) tonn ( 20 Ofo) tonn ( 80 Ofo) tonn ( 25 /o) 5 '900 tonn ( 4.Ofo) tonn (00 Ofo) tonn ( 2 Ofo) Fieter av tørket eer herav: V. Tyskand anchovetafiske. Høyere meutbytte pr. råstoffenhet under Peru's igangværende som bringer denne og andre nyheter om skrives: det igangværende anchovetafiske. Det på 4,66, viser sterk bedring i forhod ti tidigere år, da det var 5, i 972 og Pescaperu fremhoder at utbyttet av fiskeme er tonn for hver 4,49 tonn anchoveta under den nåværende fiskesesong som begynte 30. september. Utbyttet, hviket overgår forrige sesongs 5,4 pr. tonn i 970 og 97. Dengang oppnådde noen få anegg et utbytte på satet fisk (Meruzzo) tota totm me fra 4,6 ti 4,8 tonn råstoff, men be utbaansert av et stort anta ineffektive anegg, hvorav imidertid be gjort effektive. mange viste bedring, da regjeringens bestemmeser om instaering av imvannsanegg og driftsbaanseringer for øvrig Det er «Andean Times» (8. oktober) resutat av strøminjeformingen av fiskerinæringen etter ekspropriasjon en i edning ti å skie seg av med ineffektive anegg og bare gjøre bruk av de fjor. Stat ens fiskeriseskap har hatt an best baanserte fabrikker. Da ae aneggene nå tihører et seskap, kan det De siste forbedringer er imidertid F. G. nr. 45, 7. november Isand Danmark Norge Spania Færøyane Danmark... Tørrfisk IMeruzzo) 00 kg 000 ire tota herav: Isand Norge Norge..

12 under fiskens bevegeser syd eer nordover i forhod ti visse fiskemesfabrikkers beiggenhet. Anchovetafangsten meom 30. september og 0. oktober be av fiskeriministeriet oppgitt å ha utgj opt ti sam.men tonn, som med den nåværende utbyttegrad repre senterer ca tonn fiskeme. Ingen oppi ysninger var tigjengeige Nye portugisiske tråere. En serie på seks 34,5 meter (3,2) hekkbråer.e me d et uvanig vinsj og trådekksarrangement er under bygging for portugisiske redere ved verftet Estaeiros Navais do Mondego S.A.R.L. i Figueira da Foz. Det innrettes bekvemmeigheter for 66 mann. To Nohab diesemaskiner ska instaeres for fremdrift, og yter ti sammen over hk. (Fishing News Internationa, oktoberutg.). Nye rike rekefeter utenfor Sydney. 808 F. G. nr. 45, 7. november 974 vedrøredjde fiskemebehodningen. Handeskider mente at Peru hadde forhåndssogt sin produksjon for en tid fremover. «Verdensproduksjon en er stort sett utsogt, og der er ingen tegn ti ageropphopning», sa en handende. Fiskemeprisen, som hadde fat ti US $ 260 a 270 hoder seg n:å fast på et eie av US $ 330/340. Tidigere i år har det vært notert US $ 420. Prisene gjeder me med 64 prosent proteininnhod. Perus anchovetabestand, mener man, gjenvinner nå sin ti.digere styrke. Fisket har vært drevet varsomt i år med to fartøysdivisjoner en på 37.3 båter med kapasitet tonn og en på 420 båter med kapasitet tonn, som har operert aternerende ukentig. I henhod ti fiskeriministeren, genera Ja vier Tantaean ventes fangsten. i inneværende annen sesong å bi ca. 2 mi. tonn, hviket vi gi en tota for året på 5 mi. tonn. Normafangst ti.digere år vie ha vært 0 mi. tonn, men myndig'he:tene har øyensynig besuttet ikke å vie risikere Tråvinsj en er passert akter på ho.veddekket ved åringen og hekkrampen er formet ved en forengese av øvre dekk i en brohknende struktur, som overspender vinsjen; redskapet hae.s med andre ord opp på øvre dekk. Konstruksjonen er iknende den for Poens store B48 tråere. De portugisiske fartøyene som ska utstyres for hurtigfrysing, er 29,3 m meom perpe.ndikuærene, 7,6 m brede og 3 m dype. Bewemmeigheter innredes for et mannskap på 2. Hver tråer ut.styres med 00 hk. N o:hab diesemaskiner og vridpropeeranegg. I Mondego verftet er det og,så under bygging en 79,6 m (26 ft.) kombinert fryseri og satfisktråer for Portugas Lusitania seskap. Dette skip, som ventes å bi fuført henimot sutten av neste år, er konstruert for turer på oppti 6 måneder. Det har kapasitet for 600 tonn frossen og 700 tonn satfisk Det ska instaeres Baader tivirkingsutstyr, og frysekapasitete.n bir på innti 20 tonn pr. døgn. Aust:raia har i senere år hatt stor fremgang i utnyttesen av en rekke rekesorter omkring Sambandets kyster. Nå meder «Fishin:g News Internationa» (oktoberutg.) at Sydney, som overat i Austraia er kjent for sin ypperige østers, og.så snart kommer ti å få en rekefiskeindustri. Forskere har oppda.get store ubenyttede rekefeter utfor kysten ti Austraias største by. Bioogene fra New South Waes fiskeridepartement okaiserte rekene meom Sydney og Port Stephens og fant samtidig bevisigheter for gode forekomster (!IV visse fiskesag i samme område. En de fiskere har aerede begynt å arbeide på fetet, som er et dypvannsfet og derfor krever spesiee redskaper og fremgangsmåter. Fem tråtrekk i rekkeføge over totimers perioder ga nesten 600 bs. «roya red prawns», ser departementet. Et senere trekk ga 400 bs. av samme sort reke og dessuten bs. av fisk, mest hai. også sørges for at fisken produseres i nærmeste havn istedenfor å få den forringet under for eks. 2 døgns transport, hviket hendte i fere tifeer ticuigere en gjentakese av overbeskatningen, som bidro ti anohovetaens katastrofae forsvinnen i 972 og 973. De øvrige dimensjon er er: Registerengde 7 3,62 m, engde meom pp. 70 m, bredde 3,65 m~ dyhde ti hoveddekk 6,6 m, og dybde ti øvre dekk 8,56 m.

13 F7302N viser tydeig det høye fietutbyttet på fieteringsmaskinene BAADER 87 og 89 for fisk fra 4085 cm. Ryggbenet styrer sev knivene bedre enn enhver automatisk styring. Nye kniver skraper bukbenene fra bukkjøttet. Benet beviser det høye utbyttet. Baader 87 for fisk fra 3055 cm og Baader 89 fra 4085 cm. D24 Lubeck Postfach 02 Teex Te Teefon Teex BRAMASKIN A/S Storgaten 2, Oso Ene representant: Begge maskiner kan everes med automatisk ørebenskutter. NORDISCHER MASCHINENBAU RUD. BAADER BAADER BYGGER MASKINER FOR MORGENDAGEN!

14 5 co o :n G) :: """"'.J::>. sn :'i :: o < CD 3 rr ~ <O.!.J::>. TOLLSTEDER Norges utførse av sjøprodukter fra. januar 3. oktober og uken som endte 3. oktober 974. Tonn. Fersk Fersk Fersk Fersk! Fersk ' Fersk, Fersk Fersk Fersk Fersk sid og sid og Fersk Fersk rød Fersk yr Fersk Fersk frossen Fersk Fersk skate og Fersk Annon fersk fisk Frossen storsid vårsid brising brising aks kveite spette hyse torsk og sei ange makre makre pigghå håbrann! rokke å fisk i at storsid eers i at størje I Stat. nr: Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr: Stat. nr. St~n7. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. ;;, Stat. nr. Stat. nr. Stat. ~ nr. Stat. nr.,stat. nr. S~t : i ! nr. Stat. nr. Stat.~.. ' i 2 26! 06 O so Kristiansand ; Egersund O O Stavanger Kopervik Haugesund Bergen =s j Forø Åesund O Mode i Kristiansund = Trondheim Bodø Svovær ; = ~~ 55 Tromsø H ammerfest j Vadsø = = Vardø Måøy = i 28 ~ I at I Andre i ! I uken i MERK; På grunn av avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for «i at». Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for utføresen i at av vedkommende varegrupper over tosteder. TOI.LSTEDER Frossen Frossen R und Rund ~ Rund Run<i Rund Annen Rund Fersk Fersk Frossen Frossen Frossen F rossen Frossen Frossen Frossen Frossen sid sid frossen frossen frossen frossen frossen rund frossen e. kjøt e. kjøt hyse torske sei steinbit er sid fiet vårsid eers og i at aks kveite makre pigghå håbrann. frossen fisk i at fiet, fiet fiet fiet fiet fi et fiet fiet ders ~ ~ b~i~~fg 3 ~~ ~~~~ ~ /~ 5 ;7 _ 4 _ f~~ ~~~:~s ~~ ~ ~~~ ~~ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. I'Stat.nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. i Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Star. nr , ' ,85, ,459, , , Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund ~ ( ) Mode () Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest J 9 57 Vadsø Vardø I 72 i , Måøy ' I i' Andre I at [ I uken ! ! O O ~

15 :n G) ::: ~ ~ _CJ :' ::: o < C> 3 cr ~. CD...! ~ co ~ ~ TOLLSTEDER 06 Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre Frossen Satet Satet Satet Satet Satet Spesia Satet Aunen \ Kipp i Kipp~ Kipp j Saitede i i fiet torske storsid bank isands sd be sid satet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk fisk Røykt fieter av Hum Reker!Medisini at fisk i at og sid sid eers handet i at fisk torsk sei eers torsk ange eers sid sid og mer tran vårsid sid i at fisk 9x4 9x5 9x6 9x7 9x8 9x9 20x i 20x x ' x 9x2 9x3.:Sta~ Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.;stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat~ Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr ! , , ,509 2, ' id = : = _ 72 4:9 43, 28 ::2 9 4:7 i i : i : ! ' ! ' ' i : ! : 39: I at... j56 766\ \ \ \5 425! I uken f 2 9T 34s j 457 r = i i 93 8 TOLLSTEDER Veteri ~Industri ~ S id ~ Herme Herme Annen ~...>~ ~ Annen Fiske nær tran, b. Annen Andre Sukker Skadyr Side ~ Tang ~o~ Tran og fiske tisk tisk Kippers sid Meke ~~ u ~ fiske herme ~ fiske satet og herme og og ~tjenhg Rå setran og avf: tran i at oie brising småsid he~me ::g 6: 2 h e~ e ~ikk prociuk annen tikk fiskeme tareme ti men skinn tran, oje tikk ~ i)~ tikk at ter sat rogn neske ~~ ~~~ ~~~~ ~:3~7 230~= ~~~~ 25x4 _!_5x7 ~~~S~25x9_ Stat. nr.istat. nr. IStat. nr. IStat. nr.\stat. nr.stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr , Stat. nr i ,509, Oso j 27 Kristiansand , , , , 3 Egersund Stavanger ' 35 Kopervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø ' 6 53 Svovær i Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre , , I at i i ! / ' 86 I uken \ 79\ ! 358i

16 A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen "

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 1974 14

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 1974 14 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 4. APRIL 974 4 4 A V N N H O L D E T D E TT E NR.: Side Fiskerioversikt for uken som endte 3. mars 974. gode driftsforhod fra Vesteråen og sørover. visse distrikter

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 18. MAl 1972 20 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. MA 97 0 fi~k(j~ GANG 8. MA 97 58. ÅRGANG 0 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Reger for god pra

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT.

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT. 1977 UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 0. OKT. 1 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 1 0. OKTOBER 1977 63. ÅRGANG Utgis hver 14. dag 593 Lover og forskrifter. 594 Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 973 26 Fiskerioversikt for uken som endte 23. juni 973. 28. JUNI 973 59. ÅRGANG 26 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger...................... 48 Fiskeriovgivning................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

26. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 6. SEPTEMBER 968 9 fi~k(~ GANG 6. SEPTEMBER 968 4. ÅRGANG 9 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskerinytt fra utandet......... 6 Fiskerioversikt for uken som endte.

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

25. JULI UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

25. JULI UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . JULI 74 0 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0 A V N N H O L O E T O E T T E N R. : Fiskerioversikt for uken som endte. jui 74. få også i uken som endte. jui og årsaken er fremdees ferieavvikingen.

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . A U GUST 9 6 7 5 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN / fik{t GANG. AUGUST 967 5. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Norges utførse av sjøprodukter Side pr. 5. august 967............. 608 Fiskerioversikt

Detaljer