Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr."

Transkript

1 GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og.sand kr. 0.00, eers kr pr.år. An onn se pris : Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefoner 6 932, Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 955 Det var fortsatt megen stormhindring angs kysten også i uken som endte J. desember. Det reduserte bandt annet sidefisket i NordNorge, og på Vestandet. Trøndeag var det imidertid en bedring. Brisingtråingen ga bra fangster. i Finnmark var fisket tross uværshindring forhodsvis omfattende. Især be utbyttet av torsk bra. Troms hadde ite fiske og ikedan samtige distrikter sørover ti Skagerakkysten. enkete distrikter forsterket virkningene av streiken i transportfaget virkningene av det dårige været. Fei og smdsid{is!wt: Det dårige v;eret reduserte de eers nå bra nu ighetenc:: for sidefisket i N orcn orge, hvor ukefangsten nådde opp i h not h uken ff!)l Av Fangsten be h tatt i Finnnark, derav på Kobbejord 000, Ryggefjord 400, Repparfjord 55SO, Lcrrisfjorc 6400, Vargsunc 350, Rafsbotn, A ta 500, LangfjorcL Ata 600, Sørøysund 2500 og Bergsfjord 720 h. Trmns hadde 860 h, derav på Stor'jord i Lyngen 3900, Kåfjord, Lyngen 200, S~;)rfjorc, Usfjord 40, Kvefjord L70 og eers noen snåposter fordet overresten av fyket. Norc~and hadde h, hvorav på Ofoten 300, Østnesfjorc 680, Raftsunc 530, Eidsfjord 200, \fyre 500 og IIegeand 740 h. På Hopen, Saten har to snurpebruk i ag sept tiands et steng på h fin hennetikknurssa, son tas opp etter hvert. BuhohnsråsaStad: Fisket so bra ti for StjØrda i Tn>nckag. Sanmen med en ce fiske ved Levanger hacce Tn>ndeag 500, mest ren nussa. Ukcfangstcn hc OG h retsic, hvorav )L ti sidoje og 22 ti agn. Av srnåsic (nnrssa) hadde rnan h, hvorav ti hennetikk ;)273, sidoje 9526, agn 28 h. S~~>r for Stad var fisket ite ned 2375 skj. småsid og DOO skj. nntssa i distriktene nord for Bergen og s~~>r for Bergen bare L00 skj. banding av mussa og brising. Transporten av nussa ti] hermetikkfabrikkene har v~crt noe hennnet av streiken. 3 ris i ng(ish c : Fytetrfterne har nå arbeidet seg oppover not Torb.jfårnskjær, og ukefangstcn be 3300 skj. Varen er av ujevn størrese, nå sorteres og saget går noe tregt. i enmn trå brising be det i uken på Oso'joncn att :00 skj. notbrising. Fishet i Finnarh s]o tross uværshindringer forhodsvis bra ti. Ukefangsten be 2654 tonn not 647

2 Nr. 49, 8. desember tonn uj.::en fy.>r. Av fangsten nevnes 205rJ tonn torsk, 4 8 tonn hyse, 7 5,5 tonn sei, 2,3 tonn brosne, 3, tonn kxeite, 0,9 tonn fyndre, 2,9 tonn steinbit, 9,5 tonn uer og 32,9 tonn båk veitc. I uken be det satet meget 'isk_, stteces 00 tonn torsk op; 5H tonn sei. Troms: Ukefangsten be på G6 tonn, hvora,, 07 tonn torsk,,8 tonn sei, 4,2 tonn brosne 7, tonn hyse, 0,8 tonn kveite, 2,3 tonn båkveite, 22,5 tonn uer satnt itt steinbit. Uken før var fangsten 37 tonn. Fra Vesteråen foreigger det tneding for Bø, hvor det i uken be tatt garnfangster på L000 kg sei, men dårig vær hindret fisket, son eers har gode utsikter. Levendef?:sh: Fra Levendefiskagets distrikt be det i uken evert i Trondhein 70 tonn ev. torsk, ti Bergen :34 tonn og ti OsoFredrikstadSandefjord 20 tonn. For uken ti 0. desetnber er det anagt 2 båter for Oso/ Osofjorden ned tis. ca. 40 tonn, nen eet er InniQ at værforhodene kan e~ o e hincrino er i c> bb b veien for transporten. Bergen nottok utenon fisken fra Levendefiskaget også 5 tonn ev. torsk og 5 tonn ev. snåsei fra Sogn og Fjordane. Bankfisket) hysfishet: \iøre og Romsda hadde negen uværshinching, nen itt kystfiske. Ukenedingen, son ink u der er Inånedsneding fra Herøy på 09,5 tonn, viser 274 tonn, hvorav nevnes 68 tonn torsk, 47 tonn sei. 22 tonn ange, 40 tonn brosne, () tonn hyse. I.5 tonn kveite, 5 tonn skate og 3,9 tonn hå. H i brann: Ukefangsten be på 25 tonn, hnwav en rekke snå havkutterfangster på oppti ~: tonn. Skadyr: Av reket hadde FjorcHisk ~WO kg kokte og I:WO kg rå, Skagerakkysten 5000 og 2000 kg, Rogaand 500 og ~500 kg, 7vi~6re og Romsda 700 kg. Av nmner tiføttes Skagerakkysten 3 tonn, Rogaand ::00 kg, Iviøre og Rmnsda 8400 kg, derav i uken 3400 kg og for Herøy i novenber )OOO kg. Summary. The weaer remai ned stonny aso in the zuceh ending Decembcr 3n. The bad weather concitions redvced the fat and sma h('iti ng {iszing in J.Vorthern Norway. This week a tota ca!ch of hectoittes "(.Uas and ed against hectoitres in the week ending!\tovemjer 26th. I!he district of TrØndeag where the catching tooh jjace on the centra jjarts of the Trondheinzsjjord the fishing imjn oved and gave hecfoitre.s agaist 598 hectoitrcs i n the weeh!jefore. Pcagic sjnat trawers jjroduced 660 zertoh: res and purse seinen anothe' 80 zectoitres a of which were deiveru at anchovyjjants.. The fishing off Finnmark!N5 ham pcrcd!jy bad weather. In sjjite of this the catches. csjjeciay of c od) werc good. A tota catch of 265.J t ons ;u as andec against 27?4 tons in. the.oeek ed ing J.\Tovem [Jer 26 h. Of the sjjecies ander/ may [Jc men tioonec 209 tons of cod) 448 tons of haddochj 75 tons of saihe) 3 tons of haibut and 33 tons of Grenand haibut. The fishi,ng uas sma aong the coast south of Troms county) \iøre and Rmnsda county and the counie5 of H esern ]\.T orway. A strike in the transfjott jjrofessions has jjreve n te e the muing of fish in certain districts. It nwy be nu:ntz:onec that 25 tons of jjorbeage wtre andec. The ong;iners had, owing to continuing bad weather, sma catches of ujj to 4 tons on. y. Sogn og Fjordane: For Tviåøy og omegn var fisket v;erhindret. H ordaanc: Fiskesasaget har vært bokert av streiken og necer ikke 0 noen Jisketigang. Rogaand Fisu:sasag var også bokert, nen hadde 35 tonn fisk, Fra S'wgerahhys!e nehes det on 50 tonn fjotdfis'k., tonn fjordsid og fra Fjordfish (Osofjorden) mn 6,5 tonn fisk og 9,5 tonn fjordsid. I. Statens Fiskarfagskoer J\Ioarjmsscrht~rs w<kewn. :'\ye kurser tar ti! over nyttår og su:::r :). juni 956. Eevene får gratis under~risning. fut opphod og dekning av bietutgiftene for reisene ti og fra sk'jen. Det er enda noen edige passer på motorpasserknrset ved Statens Fiskarfagskoe, Aukra, og \ ed kokkekursene ved Statens Fiskarfagskue, Fory>, og Statens Fiskarfagskoe, HonniugsY~tg. Søknad mit ~endes Yedkotnmence sk>e snarest. Skoen~ sender pan og søknadsskjema på anmodning. 6.48

3 Nr. 49, 8. desember 955 ~ Fetsid og småsidfisket / 3/ FinnmarkBuhområsa ) BuhområsaStad StadRogaand 2 ) Samet fangst Fetsid Småsid h h Fersk eksport... Satet t Hermetikk Fabrikksid Agn f Fersk innenands I at ) Lodde ti fabrikk h, ti agn 932 h. ~) pr. 4. november 955. Fetsid h Bethavet og Kattegat utgjorde utbyttet ca. 000 tonn og i Øster Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h Dansk fiske i oktober. henhod ti novemberutgaven av «Fiskeribadet» ga dansk fiske i oktober måned samet fangst på tonn, hviket er tonn mindre enn i september, men 5000 tonn mer enn gjennomsnittsfangsten for oktober i årene I fangstmengden er inkudert 900 tonn, som er iandbrak av svenske fi>kefartøyen. Danske fi~kefarft:øye~ s everinger i Engand et derimot ikke medregnet. Eksporten av fersk fisk og skadyr utgjorde ca tonn mot 5000 tonn i oktober i fjor. Av musinger be det eksportert 00 tonn. Fangsten av fatfisk rødspette, skrubbe og sandfyndre utgjorde i at ca tonn, hvorav 2800 tonn rødspette, hviket viser en mindre nedgang i forhod ti gjennomsittsfangsten for oktober I Nordsjøen be det fisket ca tonn, hvorav havparten be iandbrakt i Esbjerg. Rødspettefisket har især foregått: pi't Dogger Bank og på steder sydvest av Grådyp Barre og Nordvest av Sugen. Enn videre er det fra de sydige Doggerbankområder innbrakt gode fangster av sandfyndre. Torskefisket ga ca tonn eer 500 tonn mindre enn gjennomsnittsfangsten for oktobe' Fra den østige Østersjø be det iandbrakt ca. 600 tonn vesentig tiført Bornhom. Av konsumsid be det innbrakt ca tonn eer 400 tonn mer enn gjennomsnittig i oktober i årene Ca. 300 tonn stammer fra tråfisket i Skagerak og Nordsjøen og be evert i Skagen, Hirtshas og Esbjerg vesentig av svenske fartøyer. På s.if jcn 300 tonn (evert Bornhom). Mesteparten av den innbrakte sid be eksportert. Brisingfangsten ti konsum be 550 tonn noe mindre enn gjennomsnittet av oktoberfangsten for 9!>054. Mesteparten 300 tonn be tatt i Skagerak. Makrefisket utbrq.kte 400 tonn eer det dobbete av gjennomsnittsfangsten for oktober Av fangsten stammet 200 tonn fra bunngarnfisket i Kattegat og Skagerak. Aefisket ga 900 tonn eer som gjennomsnittig i oktober Laksefisket i ØstersjØen tok sin begynnese sist i måneden. Fisket foregikk med driviner mest i farvannet ved Gotand. Det medes om bra fangster, iksom den fangete aks er større enn i de nærmest foregående år. Da sesongen begynte noe sent be den samete fangst i oktober 3 tonn mot 52 tonn i oktober i fjor. Som råstoff ti fiskemeindustrien og ti f'>r i dambruk og pescyrjarmer be eet i.at fisket ca tonn, hvorav hovedparten er sid. Herav be ca. 400 tonn evert i Esbjerg fra områdene omkring Vy. Ennvidere stammer ca tonn fra tråfisket i Skagerak og Kattegat. Fra NordsjØen og Skagerak be det innbrakt 85 tonn håbrann mot 70 tonn i oktober i fjor. StØrjefisket på de samme fet ga 260 tonn mot 270 tonn i oktober i fjor. Størjesesongen betraktes nå som avsuttet. Av skadyr be eet tatt i at 60 tonn, hvorav 30 tonn dypvannshummer, 2 tonn dypvannsreker, resten vanig reke og hummer. Den kanadiske produksjon av herm. aks. I henhod ti novemberutgaven av «Pacific Fisherman» har British Comnbia i år hatt en skuffende sesong for fisket etter «sockep. Man har imidertid hatt fu kompensasjon gjennom stor tigang på «pinks». Sev pakningen av sockey fat ikke fut så gat ut som mange hadde fryktet. Juioppgangen i Fraser River var mindre enn 649

4 Nr. 49, 8. desember 955 ventet, men oppgangen bedret seg i august og svarte i anta ti forventningene. Fiskens størrese derimot hodt seg iten gjennom hee sesongen, nemig for den tidigste fisken gjennomsnittig 5,2 bs. og for den senere meom 5,7 og 5,9 bs. Dette er imidertid under gjennomsnittet for tidigere år. Den 24. sept. var det av sockey pakket : kasser sammenignet med i det sykiske sammenigningsår 95. Pakningen av cohoaks var den største siden 95, nemig ks. Pakningen av pinks be sesongens yspunkt med en produksjon på ks. den største siden 930. Den samede aksepakning beskrives av chief supervisor of fisheries at Vancouver som et godt gjennomsnitt. Den samede produksjon av ae typer var den 7. sept kasser. Produksjonen var noe mindre enn på samme tid i fjor, men bedre enn fiskeriekspertene hadde ventet. Når det gjeder sockeyaksen var adkomsten ti gytegrunnene deyis sperret i midten av jui ved Yae, B.C. Dette skydtes fom. Man har beregnet at aks ikke nådde frem ti de vanige gytepasser, og at denne fisk som har spredt seg over mindre tiøp ti Fraser meom Hope og Quesne vi resutere i iten eer ingen produksjon i kommende sykiske år 959. At i at regner man med at vanskeighetene for den oppgående fisken i år vi føre ti at sockeyfisket i 959 ikke kan begynne før tidigst 5. jui. Fiskens adkomst ti andre gyteområder ventes også å bi mindre enn i det <het som var opphavet ti sesongens inusig og det titwss for at fiskeuken be nedskåret ti tre dager på Fraser, iksom det be innført tieggsrestriksjoner på Puget Sound og på Strait of Juan de Fuca. Mr. Roya (direktør Internationa Pacific's Sam0n Fisheries Commission) peker på at den drastiske økning i edskaper og fangsteffektivitet i fåtene på Canadian Straits samt for garnfåten på Puget Sound fustendig kukaster hee administrasjonsprogrammet for Fraser River Sockey. «Næringen sev, som har skapt denne situasjon, må også unngjede for den innti man finner frem ti stabiiserende forho'idsreger», erkærte Mr. ~oya. «L;;mgvarige forhandinger og fut samarbeid om utkekningen av en fornuftig pan trenges komme'nde vinter, dersom de i 955fiskeriet fremherskende uhedige omstendigheter ska kunne unngås i fremtiden». Av Fraser River Sockey har fiskerne fra British Coumbia i år fisket stykker og dermed overføyet sine amerikanske koeger, hvis fangst var stk. Det svenske sidefiske. Det foreigger nå oppgave over sesongens svenske sidefiske pr. 4. november, som inkuderer svenske fiskefartøyers everanser i utenandske havner for oktober.måned. I Sverige er det i tiden. jui4. november iandført tonn fersk sid, hvorav tonn er satet etter iandføringen. Derti har fisket utbrakt "95 tonn fiskepakket satsid. I Danmark har svenske fiskefartøyer pr. 3. oktober evert 3607 tonn og i det øvrige utand tonn fersksid. Samet fangst i sesongen bir dermed tonn fersksid og 5% tonn fiskepakket satsid mot i fjor tonn fersksid (hvorav satet 5756 tonn etter iandføringen) og!>854 tonn fiskepakket satsid. N. ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke. januar 26. november 955. Fiskesort Torsk.... Sei.... Lyr.... Lange.... Båange.... Brosme.... Hyse.... Kveite.... Rødspette.... Marefyndre.. Anvendese tiden Mengde Ising Sa Hen~ Her~Fiske (~i~ ting ging IT;k me tonn tonn tonn tonn tonn tonn Uer Skate og rokke 35 3H 3 Annen fisk Håbrann Pigghå Makrestørje Hummer Reker Krabbe... 7_3 _9_5 =~ I at Herav ti: Åesund.... Kristiansund N. Smøa.... BudHustad.. OnaBjørnsund Bremsnes... Haram Søre Sunnmøre Grip.... Kornstad Leverkvantum h ! ! ' Iand brakt fisk i Troms i tiden. januar 3. desember 955 Fiskesort Torsk Skrei... Sei... Brosme... Hyse... Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Lange... Annen Reker Anvendese Meng~~~ de Ising og Sa Henging I at j frysing ting Hermetikk tonn..: 24_

5 j tonn Nr. 49, 8. desember 955 Fisk brakt i and i Finnmark i tiden. januar 3. desember 955. Fiskesort Mengde... tonn tonn Anvendese Ising og Sa Heng 'frysing ting ing tonn tonn Torsk Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit I at /Herme tikk Lever h. Utvunnet damptran: h. Rogn h, hvorav 3 2 iset, satet, 3 ) 754 tonn rotskjær ATLAS EKKOLODD RCA RADAR AKSJESELSKAPET NE~RA P.B OSLO Tf BRØDR. AARSÆTHER f\/s Riksteefon 2800 f\f\lesund Teegr adr. Bf\f\RS Kjøper ae sorter Tran, Kippfisk og Tørrfisk fra Nrge ti Portuga. Spania, Frankrike, Itaia, Marokko, Ager, Turns, Egypt, Israe, Libanon, Syria, Gypern, Grekenand, Tyrkia og vioe versa, Passasjerer medtas. DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJ E Afs FRED. OLSEN & CO. Teegr aor.: Fredcomp Oso Tf. sentra Pastiskeske AQUARIUM. Nr. 28 ti 45: 2 x 25 meter. " 50 " 60: " 65 " 40: 8 X 25 4 x25 Pastikk sneer. Oppegg på 00 eer 50 meter. Enke og praktiske å behande. " / ~ ~ 65

6 Nr. 49, 8. desember 955 Tokt med <<G. O. Sars>> Norskehavet 6/6 2/7, 955 Av dr. phios. ]ens Eggvin. Hensikten med toktet var å få suppert materiaet ti strømkartene over Norskehavet, som er under utarbeidese. Videre skue en finne nærmere rede på dannesen av bottenvatten i Norskehavet. Likeså skue en studere fordeingen av surstoff og fosfat i de forskjeige vannmasser fra overfaten ti botnen i hee området. 'osfatinnhodet er som kjent av den største betydning for produksjonen i havet. Det var også viktig å få rede på hvordan temperaturforhodene og sathodigheten var sammenignet med tidigere år. Sammen med havforskningsfartøyene «Dana» av Danmark og «Egir" av Isand skue vi karegge den hydrografhke situasjon og samtidig foreta registreringer av sideforekomster. I toktet detok: dr. J. Eggvin (eder), cand.rea.. R. Ljøen og assistentene P. Myrand, H. Kismu og H. VIykestad. Likesft instrumentsjef G. Vestnes og asdicoperatørene O. Bjerke og B. Brynidsen. Kaptein P. vyrseth førte fartøyet. På vedagte fig. A er innteg net de stasjoner som be tatt under toktet, i at 232. De runde små sirker betegner at der be tatt observasjoner i en rekke forskjeige djup meom overfaten og botnen. Største observasjonsdjup var 3700 m. Kryssene angir bathystasjoner, hvor temperaturen be tegnet opp sammenhengende fra overfate ti 270 m djup. Sike registreringer be også foretatt på de feste av de andre stasjonene. Den sevregistrerende sjfjtennograf tegnet opp temperaturen i 4 m djup under hee toktet. Der be tatt i at 538 vannprøver, hvorav 3052 be anaysert ombord. De øvrige som var sathodighetsprøver be tatt mec hjem og anaysert. I Seydisfjord på Isand møtte vi <<Dana» og «Ægir». Her utarbeidet vi i feesskap temperaturkart over det området de 3 fartrjyer hadde undersøkt og samtidig be der tegnet inn de sideforekomster som var registrert ved hjep av asdic og e;kkoodd ombord i fartøyene. Der be agt stor vekt på at de tegistrerte sideforekomster be fremstiet i kartet på samme vis fra de 3 and. Der be under møtene utarbeidet føgende fees kommunike: <<Havforskningsskipene «Dana», <<G. O. Sars» og <<Ægir» har i tiden fra 5. ti 23. juni 955 undersøkt havområdet meom AustGrønand og Norge fra Jan Mayen ti Shetand og Færøyane med henbikk på oseanografiske forhod og sideforekomster. Resutatene fra de tre skips undersøkeser be samarbeidet under et møte i Seydisfjord den juni. Man fant, at grensene meom de kade og vanne straumer, som møtes i dette område, i hovedtrekkene forøp som i de n;ermest foregående :'r. Av vesentig. avvikese fra forhodene i 954 kan nevnes:. Større forekom<;ter av varmt atantisk vann nordvest for Isand. 2. En kraftigere framtrengen av det kade vann fra den austisandske straum mot sydaust, i ikhet med hva man fant i 953. :3. En ca. 3 høyere temperatur ike aust for Jan Mayen, idet det atantiske vann i dette område var trengt mot vest. De registrerte sideforekomster var også i år gjennomgående konsentrert i frontområdet meom de kade og varme vannmasser, men hovedmengdene fantes engre mot syd og aust enn i fjor, i overensstemmese med den nevnte forskyvning av temperat u rgrensene. S;erig store forekomster be observert i den smae tunge av den kade straum, som i å fantes ca. 3!5 naut. mi nordaust av Færøyane. Dessuten fantes gode forekomster ike aust for Jan ;\{ayen. :Meom 90 og 00 naut. mi nord for Isand fantes meget gode forekomster mens der praktisk tat ikke be observert sid i det isandske nord og austkystonn åde. I motsetning ti tidigere år be der registrert forekomster meom 2 og 8, E ved den 66' breddegrad, i atantisk vann. Seydisfjord, 25. juni HH:. Fig. A..Jens Eggvin. E. Bertesen. Hermann Eiarsson.» 652

7 Nr. 49, 8. desember 955 En be enig om å sende ut ti de interesserte fiskere i de forskjeige and to kart. Hver av forskningsederne arbeidet så ut tekst ti kartene, beregnet på fiskerne i det and han representerte. Det ene kartet fremstier de tre skips ruter og her er samtidig inntegnet de registrerte sideforekomster. Det annet kart fremstier temperaturen i 20 m djup. Også på dette kart er de registrerte siceforekomster inntegnet. Originakartene be aget ferdig under møtene på Isand kar for reproduksjon og sendt med fy 26. juni ti de institutter som rustet ut de tre forskningsfartøyer. For Norges vedkommende be kart og tekst sendt ti Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt som distribuerte dem på hurtigste måte ti isandssicefiskerne. Vi forot Seycisfjorc 26. juni k Kommet ut av fjorden be kursen satt mot nord. Som en vi se av vedagte figur B be eer registrert sid i denne kursretningen meom 67 ooo N og N. Den sørigste registrering i dette snitt hadde vi 35 naut. mi NE av Langaneset. Der be så arbeidet i Jan Mayenområdet og ae stasjoner norcenfor Jan Mayen (figur A) be tatt på denne siste de av toktet. En vi av fig B se at der be registrert ti des bra sideforekomster meom 7 o og 74 N og 2o ti 7o E. Også her forekom siden grenseområdet meom_ det varme atanterhavsvann og det kode arktiske vann vestenfor. «G. O. Sars» kom ti Tromsø 8. jui og toktet be avsuttet i Bergen 2. jui. Samtige temperatursnitt tatt på toktet var da utarbeidet, rentegnet og kopiert, ikeså en rekke horisontae temperaturkart i forskjeige djup i eet undersøkte området. Samtige fosfat og surstoffprøver var anaysert og resutatet utregnet. Bearbeidesen av materiaet har fortsatt etter tibakekomsten. SØndag 9. juni k oppdaget vi en banke 73 naut. mi vest for Jan Mayen. Det grunneste parti på banken var 25 m mens en iføge sjøkartet skue vente å finne ve 400 m djup. Vi stoppet og undersøkte banken mcnnere. Der be oddet ved hjep av 4 mm hydrografwire og et 5 kg bydodc både fra vinsjen midtskips og fra vinsjen under bakken. Lodcingen midtskips viste 26 m djup og odcingen fra vinsjen under bakken viste 2.'5 m. Der be så satt ut en foranhet bøye på det grunneste parti av banken og reguær odding be så foretatt i kursretningene, nord, nordaust, aust, syd og vest. En startet ved bøyen ved hver av de nevnte kursretninger. Registreringene be hee tiden foretatt ved hjep av 2 ekkoodd. På grunnag av den foretatte oppocding ber der tegnet et dybcekart av banken (fig. C). Der be inntegnet dybdekoter for hver femti meter på kartet. Med hensyn ti størresen av banken var 25 km2 grunnere enn 00 m og 33 km2 å innenfor 200 m koten. Herfra var eet f'' bratt egg nmdt hee banken. For å få en prøve av bunnen be der tatt et skrapetrekk. Resutatet be en bunnprøve på 78 som 'viste seg vesentig å bestå av vukanske bergarter og vukansk sand. I denne prøve fugte der også med en arktisk rognkjeks. Magister Koefod som har gransket dette eksempar har funnet at den tihører en underart som er ny for vitenskapen. Noen registreringer på okkooddet kunne tyde på fiskeforekomster. Der be satt ut en reketrå. Den be tauet i 5 minutter, men da vi fikk den opp hadde nok bunnen vært for hård, idet begge trådørene og underbreset var borte. Der be også forsøkt å fiske med pik, men med negativt resutat. Der be videre foretatt undersøkeser av forskjeige oseanografiske faktorer på banken og strømmåinger be utført. Vi opphodt oss på banken ca. 9 timer. Som rimeig er var vannet forhodsvis kadt på banken da iskanten å bare 'f naut. mi borte. I overfaten var temperaturen 0,2 og i 0 m 0,30 og på bunnen ; 0,5. VIeom 50 og 25 m var temperaturen i skråningen noe avere, nemig meom +,0 og ;,4. Fra 200 ti 500 m djup var temperaturen meom oo og + Y2''. Djupere ned var temperaturen igjen negativ. En mit regne med at når det ir enger på sommeren vi vannet i de Øvre ag bi en de oppvarmet sik at bunntemperaturen ea 653

8 Nr. 49, 8. desember 955 w 2 55' N '++ sendes enger en ti nærmeste innandsmarked.. Småsumper kan kun pakkes i kasse ur. 3, 5, 6, D og 0, jfr. 22. EtterfØgende fiskesorter kan kun sendes ti inn og utand sortert stand med angivese av vektkasse utenpå pakningen. Standard kveite: I 50 cm ti 3 kg mjh I 3 kg I 6» IV 25» V 40» IV 60» 7» 25» ujh 40 )) 60 "» 00 ~ VII 00 '' og over Standard rødspette: I 29 cm ti 450 gram I gram I 3.JO gram og over Standard omre: I 25 cm. ti,go gram I 450 gram og over Standard torsk: I 30 cm ti kg I kg )) 3 )) EGGVINBANKE N Oppdaget av,.6.0. Sars" son dag 9. VI 955 Bunn: Vukanske bergarter. FIG. C nm 2km vi være bra høyere enn den viste seg å være 9. juni. Det er såedes ikke uieukket at banken ti enkete tiden kan være opphodssted for fisk eer sid. Like før vi avsuttet undersøkesene her og satte kurs for Jan :Mayen be der ved en enke høytideighet ombord foretatt dåp av banken. Den fikk navnet Eggvinbanken. Lov og bestemmeser gitt medhod av ov. Endring av ferskfi5iforskrijtenes 20. Bestemmesen om h)>se Ved kronprinsregentens resousjon av 8. november d. å. er i medhod av i ov av 6. juni 933 on behanding, tivirkning og transport av fisk og fiskeprodukter og i ov av 25. juni 937 om kvaitetskontro med fisk og fiskeprodukter bestemt: I. << 20 i forskrifter for behanding, tivirkning, føring, pakking og transport av fersk og frossen fisk, fiskefiet og rogn, fastsatt ved kg. res. av 28. mars 952, endret ved kg. res. av 26. september %2 ska yde: A pakking ska skje sik at det er minst 3 cm fra fisk ti kassegav (pass for is). A hodekappet fisk ska pakkes på angs i kassen. 'atfisk pakkes kvitside mot kvitside med gattboret ned. Småkveite og andre fatfiskarter ska pakkes på høykant. Har fisken merker etter for sen søying eer survet rengjøring av bukhuen ska den ikke gå ti fersk anvendese. For sending ti utandet kan det kun pakkes en fiskesort i kassen. Småsumper av forskjeige fiskesorter i en kasse kan ikke I '3 )) )) 5 )) IV 5 )) og over Standard hyse: I 28 cm ti 500 gram I 500 gr» 000 I 000,. )) tj00 IV 500 " " 2000 V over 2000 gram For nevnte vektkasser gjeder det at sortering kan være 5 pst. over eer under de her angitte vekter. Når det kreves av utenandsk kjøper kan vanigvis påregnes dispensasjon fra bestemmesene om standard sortering. For sending ti Storbritannia må britisk mistemå] for etterføgende fatfiskarter iakttas sik: Piggvar 30,5 cm, settvar 30,5 cm, gassvar 25,5 cm, skrubbe 20 cm, omre 25,5 cm, marefyndre 29 cm og gapefyndre 20 cm. Kveite i standardsorteringene I ti III ska kun pakkes i kasse nr. 8 (jfr. 22) eer mindre kasse. Kveite i standard sorteringene HI og større ska, hvis den ikke pakkes i mindre kasser, pakkes i kasse nr. 7 (jfr. 22), dog ikke utover 50 kg netto. Kveite over 40 kg kan med ferskfiskkontroens tiatese unntaksvis pakkes i større kasser som passer for kveiten dog ikke utover 200 kg nettovekt. Håbrann og størje pakkes i samme kassestørreser som bestemt for kveite. Er en nødt ti i unntakstifee å a noen i denne paragraf nevnte fiskesorter, unntatt kveite, pakkes i en kasse uten vektsortering, kan sik kasse kun omsettes innenands og da med tiegsmerkning av ordet «mix» ti fiskesortens navn. Laks ska ved utførse pakkes i høvede, nye, yse, ikke værsitte kasser av hensiktsmessig størrese, dog ikke ut over størr~sen nevnt i 22 nr. 7. Lange ti Sverige beregnet for framstiing av spiange, og håbrann og størje, kan når det gjeder hee aster, pa,kkes Øs i jernbanevogner ~Ier i hensiktsmessige binger i transp~xtfartøyer. J tiden. mai30. september må det på disse fiskesorter nyttes minst iter ren is pr. kio fisk og tiden. oktober30. apri minst Y2 iter ren is pr. kio fisk. Laster med iset fisk bør fortrinsvis sen.des i kasser med karmbord uten okk og med forsvarig toppis. Denne bestemmese trer kraft. januar 956.» I. 654

9 Nr. 49, 8. desember 955 O L U F H O L M Ajs L TO. o ALESUND EKTE BORNEO CATECHUE impregnerer yppe.rig og setter den rette farge på nøter og garn VESTLANDSKE 0ESTILLATIONSVERK AS BERGEN Teegramadresse : H O L M A S Sentrabord : Sunnmøre Kreditbank A/ s Hoved kontor: Aaesund Teegramadresse: Kreditbank Teex: Aaesund 450 Avdeingskontorer: Voda, Ørstavik, Fosnavåg Kjøper av: Ae sorter Tran, Sidoje, Hvaoje og Kveiteever ALESUNDS SALTKOMPANI As Teegramadresse: SALT Teefon 23, 770 ASTRUP & CO. Afs Etabert 868 KRISTIANSUND N. ''eegramadresse: PESCADO Teefon : Sentrabord O Fryserianegg med Fietfabrikk NORSK FROSSENFISK A/L NORWEGIAN FROZEN FISH LTD. OSLO NORWAY FRIOIDR DYPfROSSEN FISKEFILET Kippfis{, Satfis{, F ersdisk, Sid~ Rogn 655

10 z..., A ~?' c.. ~ (I 3 c..., (..0.' U" fu a november )55 og som endte november. TOLLSTEDER F k Fersk Fersk Fersk F 5~~ Fer:k F.er~k or feit og bris"i"ng ~~~en Fros~en F~os:en. It storsid varsid fangst nord og. at storsid varsid Frossen Frussen for feit og a ~!jøsid ~~~sid _ s;d sjøsid Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Frossen brising og småsid Fersk fisk iat Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk torsk sei hyse kveite fyndre Fersk makre Fersk aks Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr o tonn i tonn tonn tonn tonn to'i tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad tonn tonn tonn Oso Kristiansand S Egersund Stavanger Kopervik i Haugesund i Bergen Forø ~åøy , Aesund Mode Kristiansund N Trondheim ~" Bodø Svovær Tromsø Hammerfest ' 5 X~~~: : : : : : : : : : : : : 86 = = = = 86 s26 3o3 sos = s = s~; j 8 8 I at ' o O tonn iu6 I uken*) ) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utføresen uketaene ikke atid stemme med taene for i ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. tonn follsteder Fersk å Fersk skate ~ersk Fersk Fersk og rokke prgghå håbrann makre Fersk størje rogn Annen fersk fisk Fersk fiet i at Frossen Frossen Frossen Frossen fiet to~ke seifiet hysefiet i at fiet Annen frossen fiet fisk i at Stat.nr fangst nord Rundfrossen Rundfrossen makre Rund =~~ størje Annen ~en ma.io:: rundfrossen fisk Tørrfisk Kippi at fisk Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.m. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat nr i at tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tann tonn tonn tonn Fredrikstad Oso KristiansandS Egersund Stavanger Kopervik Haugesund i Bergen : Forø Måøy ' 202 Åesund Mode Kristiansund N Trondheim ' Bodø Svovær ~ , Tromsø ::> Hammerfest ' 423 Vardø Andre I at _ ( i i I uken*) i 22 j 3 60, i tonn 44 7

11 o TOLLSTEDER S a småsid S SJ!S s S ns ng i at Fredrikstad Oso Kristiansand S ' Egersund ' Andre Skadyr ; at Sidmjø Hermetikk Fiskemjø Tangmjø Kopervik Haugesund ~ Forø Aesund Mode... : Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I uken*) Avfastran og oje oje, raff. sjødyroje, Sidoje, spisefett, tekn. fettsyre og m. v. oksyd., båst rå av sjø fett av av sjø kappm. Annet') matbruk eer kokt dyroje sjødyr dyroje skinn ~ oje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr Fredrikstad Oso Kristiansand S Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Åesund S Mode Kristiansund N OSS Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Andre z :' ~ _D ~ c. ~ (D 3 er (D '" ) VI VI Satet, Røykt <: tet Satet Satet feitsid Satet Satet _Satet Satet Krydder. Krydder, S_atet Satet sid _s~ vår;ir storsid og sk~~e, ~or td. St~ds, brising s~~t bs~~et _f~~ ~o~~ og fisk Hummer Reker Sta.t.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.n. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. St~~{rr. Stat.nr. Stat.nr. Sta.t.nr. 'stat.~;.: : tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Stavanger O Bergen , ~åøy I at _? 94~ = 6 68 ~4~ ~"J72_ 28 ~2 ~3947 u_ TOLLSTED E~ Andre Sperm. Høyvit. Håkjerr. Damp '.. Brun Eanfor og Ra hod. tran, a. M di. \ eten Bank b k Brun d' stoffer botte Seoje sjødyr haitran, ~ sm nærtran tran t ~n tran ~ngs _ noseoje,. oje haioje ran ran ran 08 rå Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 08 ' Stat.nr Sjødyr Annen Herdet Herdet Oein, Se, kobbe tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Egersund... Forø... Måøy... Vardø..... I at... : _ _ ~ _?3 s36 4 ~o_o_i60 369i !! 2 o4~ I uken*).. _, J 2_ ! 98 ) Stat.nr. 2U 09., , , , , , , < 24, , 54 Of.OO, , 92 0,65

12 48.9i040.0i ~ :! i! i ; \ i ], 37.7 [ ; 9. ' 9. ~ 57. Nr. 49, 8. desember 955 Fers<fisktransporten med j~rnbane pr. 30 september 955. (Vekten angitt i brutto tonn.) Q) "C Ti Ti.~ ro Sendt fra Oso ~;:,~j~ d ~Æ ~ ~ ~ ~ Narvik:. Sid... ~ 0.2, 0.2 ' ' ' Fi~~_._._ =!=._ O = = ~~:=_ ~ _=_=_ =_ 64. S = ':(>.6i =_j_ 56.9 Iat.....! i , ~4~ 0.6~ 0.6[ Harav i 3. kvarta i 34.9, J!osjaen: i ' ' ' :! i. ~ Fisk. :::: ~~~ 26.53~= =~72.5=~ j Iat : : I at ' iieravii kvarta 73.2[ 45.J : 29.9 Tro~zdheitn: i! Sid... j ' 6!! _ Fi~c_~ ~._,._ ~~~~,._655.4i 776~~ 586.~~~ _ 3.~ 633.2~6~ i~ ~~~=~ ~ 2:: ~ Iat... [s6o :279.0: j 633.2J f ! i ne rav i 3. kvarta!965.3[23.7' s: 24.5 zoj A ndasnes:!. 'i Sid..... o.2i / Fisk ~024.3~~~ _ = Ia~.~~,6543'/ ~ :024.3j 80.5 Herav i 3. kvarta 46.8[ Be~~en: ' ' '. ',!! :::iid ' ' '! 23.5i i ~2~3Ui =: =~~_. 252~ F_isk _._, : ; ~~~ = 345.7= 37.7[~_24.2 4~~ ~,~~.~~= ~_:::: ~5~ Iat...! Herav i 3. kmta Sta~anger:. i 267.5; 4.9[ o;)./J [ 344.0~ 2.9[ J 8.2 9:6 =~ T=3soo:E ' ' Sd ! Iat... : ; i Herav i 3. kvarta 70.3i 25.3j oa: Kr.sand 5.: Sid ! ' Fisk Iat i 74.9 ~ ~ ~~~~ Herav 3. kvarta i 64. i _y~~~_:... i ~~i=_ 258.~\=:== 2].2= 07.E ~ ~ : ' ~ E 976 / Andre stasj: S~d... i Fisk.... Iat... i , ; ' ' ' , 9.4i 5.6 ~'~~=~'= 497.~ _2_o_o~.s 5~3~.5;5.6i, 0. o t uerav i 3. kmia 23.0\ 2oo.s:.9J 5.6: : 24,L Hee andet: /. : Sid... i i Fisk :,i ) ; ~ ~~~ ~ ~,~,,~, ~ ~, Iat... [6960.2;9597.8! ! 335.8'580.9; j 799.7: : o: ~ Herav i 3. kvarta :3044.K; 324., 27.3 i5000. t> ' : ~ L ) E:orrigert.. 658

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november 1948. Nr. 4i Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer