Melding om fisket uke 41/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 41/2013"

Transkript

1 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 40 (30. september 6. oktober), sammenlignet med samme periode i fjor. I slutten av rapporten finnes informasjon om fisket inneværende uke. Råfisklagets omsetning i uke 40 i år utgjorde 66,3 mill kroner. I likhet med uka før inngår ingen landinger fra utenlandske båter. Unormalt lang tid uten leveranser fra utenlandske båter, men inneværende uke rettes dette opp med 4 landinger så langt som vi vil få med på statistikken for uke 41. Totalen var fordelt på ferskt råstoff med 31,4 mill kroner som var litt opp fra uka før, 34,9 mill kroner på fryst og bare kroner på sjøltilvirka tørrfisk. Sammenlignet med uka før var dette en reduksjon på 20 mill kroner på totalen, til tross for at omsetningen av ferskt råstoff økte fra 28,9 til 31,4 mill kroner. Omsetningen av fryst råstoff gikk ned fra 57,2 mill kroner i uke 39 til 34,9 mill kroner i uke 40. Også sammenlignet med fjorårets uke 40 kom vi dårligere ut. For ett år siden utgjorde ukeomsetninga 80,9 mill kroner, da med ei fordeling på 7,3 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Norske leveranser stod for 73,6 mill kroner fordelt på 42,4 levert fersk, 30,7 fryst og 0,5 mill kroner var etter omsetning av sjøltilvirka tørrfisk. Pr uke 40 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Verdi (mill kr) Pr uke 40/2013 Pr uke 40/2012 Norske fartøy 4 057, ,0 Utenlandske fartøy 826, ,9 Totalsum 4 883, ,9 Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i uke 40 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på fiskeslag og fersk/fryst: FERSK FRYST TØRKET TOTALER Fiskeslag Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp TORSK SEI HYSE KONGEKRABBE BREIFLABB LEPPEFISK KVEITE TASKEKRABBE REKE BLÅKVEITE UER KVITLANGE BLÅSTBIT KAMSKJELL KONGKR HUN BROSME FLEKKSTBIT TORSKANNEN LYSING LYR

2 Som vi har rapportert om de 2-3 meldingene før denne, tok landingene av fryst fisk seg opp utover i september. Men i det siste har dette endret seg, og tallene vi nå kan presentere for landingene av fryst fisk siden mandag 30. september og fram til fredag inneværende uke viser reduksjon. Tilsvarende opptelling i forrige ukes melding oppsummerte seg til tonn rundvekt landet i perioden september, da med tonn torsk, tonn hyse og 800 ton sei. For 12-dagers perioden 30. september 11. oktober har vi registrert landinger av fryst fisk som summeres til tonn rundvekt, hvor torsken utgjør tonn, hysa tonn og seien 700 tonn. Det meste av dette var tatt ved Bjørnøya, men fisket har gått i mink og flere av trålerne deltar nå i et fiske langt nord for Hopen og på Storbanken, nord for 79-graden. Enkelte fangster fra Vest- Finnmark, ut av Senja og helt til Røstbanken, med størst innslag av sei. Leveranser i perioden fra 11 trålere, 8 autolinebåter, 7 snurrevadbåter og en garnbåt. Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 40, som totalt utgjorde 31,4 mill kroner, var som følger, denne gangen med størst omsetning i området Helgeland-Nordmøre: Øst-Finnmark: 9,6 mill kr, torsken var størst med 3,1 mill kroner etter leveranser av 380 tonn (200 tonn fra to ferskfisktrålere og 100 tonn fra snurrevad, av sistnevnte en fangst tatt ved Bjørnøya). Deretter fulgte kongekrabben med 45 tonn verdt 2,9 mill kroner. 260 tonn hyse ga 2,1 mill kroner, hvorav 190 tonn på line og 50 tonn på snurrevad. Til slutt tar vi med 200 tonn sei levert fersk til 1,2 mill kroner, av det 140 tonn tatt på snurrevad og 50 tonn på not. Vest-Finnmark: 5,3 mill kroner. 260 tonn torsk verdt 2,1 mill kroner, hvorav vel 200 tonn fra to ferskfisktrålere (kombi) og 40 tonn tatt på garn, hvor det meste kom fra en garnbåt med fangst fra Bjørnøya. 40 tonn kongekrabbe/1,8 mill kr, 100 tonn sei verdt 0,6 mill kroner, og til slutt tar vi med 50 tonn hyse til verdi 0,3 mill kroner. Troms: 3,9 mill kroner. 17 tonn reke størst i verdi med 0,9 mill kroner, 35tonn breiflabb/0,7 mill kroner, 80 tonn torsk/0,6 mill kroner, av det et par garnbåter med fangst fra Bjørnøya, 15 tonn kveite/0,5 mill kroner, 60 tonn hyse/0,5 mill kroner og 60 tonn sei verdt 0,4 mill kroner. Vesterålen: 0,5 mill kr. Veldig liten aktivitet. 12 tonn breiflabb viktigst med verdi kroner. Lofoten/Salten: 3,9 mill kr. 150 tonn torsk til verdi 1,3 mill kroner, av det 140 tonn fra en tråler, 42 tonn breiflabb som ga 0,9 mill kroner, videre 70 tonn sei/0,4 mill kroner, og 30 tonn uer og 7 tonn kveite som hver ga 0,3 mill kroner. Helgeland-Nordmøre: 7,6 mill kr. Leppefisken igjen størst i verdi med 2,5 mill kroner av et kvantum på kg av de tre artene bergnebb, berggylt og grøngylt. 180 tonn taskekrabbe ga 1,6 mill kroner, mens tett innpå 60 tonn r.v. breiflabb utgjorde 1,2 mill kroner i verdi. Videre var det levert 100 tonn sei til 0,7 mill kroner og 17 tonn kamskjell og 9 tonn kveite verdt 0,3 mill kroner på hver. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang:

3 Torsk omsatt i uke 40: tonn, kraftig ned fra uka før som endte på vel tonn, verdien ned fra 44,5 til 28,5 mill kroner. Av dette stod trål og autoline for tonn, mens altså 580 tonn var tatt på øvrige redskap. Økt kvantum tatt på garn og snurrevad, der 7 kystfartøy de siste tre ukene har prøvd seg ved Bjørnøya. Av totalen var tonn fryst, 890 tonn fersk og bare 5 tonn var sjøltilvirka tørrfisk (omr. rund). Av frystkvantumet var tonn tatt på trål, 340 tonn på autoline, 140 tonn på snurrevad og 90 tonn på garn. Ferskkvantumet fordelt med 540 tonn tatt på trål, 130 tonn på garn, 120 tonn på snurrevad og 90 tonn på lina. Hyse omsatt i uke 40: 770 tonn totalt, verdi 8,9 mill kroner. 350 tonn fryst og 420 tonn fersk. 250 tonn på trål (240 tonn fryst), 70 tonn på autoline (40 tonn fryst), 260 tonn på lina, og 145 tonn på snurrevad (70 tonn fryst). Sei omsatt i uke 40: tonn der verdien var 9,4 mill kroner. Av dette var 580 tonn levert fersk, hvorav 250 tonn på garn, 150 tonn var tatt på snurrevad, mens juksa, not og lina stod for tonn hver. Juksafisket etter sei kraftig ned fra en topp på 280 tonn i uke 37 til 70 tonn i uke 40. Statistikk fra de 40 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012:

4 Finnmark (kvanta i rundvekt) Bare en kort oppsummering fra Finnmark denne gang. I Øst-Finnmark er det så langt inneværende uke levert fersk fisk/krabbe for 6,4 mill kroner, der 245 tonn torsk og 31 tonn kongekrabbe står for vel 2,0 mill kroner hver. Nær halvparten av torskekvantumet er det to trålfangster som står for. Videre følger 180 tonn hyse (150 tonn på lina) til verdi 1,4 mill kroner, og 100 tonn sei (60 tonn på snurrevad) verdt 0,6 mill kroner. Ennå er mange båter opptatt med krabben, vel 100 båter med leveranser inneværende uke fra det regulerte fisket. Ellers holder linefisket seg godt oppe, som nevnt med 150 tonn hyse og 70 tonn torsk så langt denne uka, et 50 talls linebåter involvert, de fleste under 11 meter. Oppi kg på stampen (rund) for Vardø. 3 autolinebåter i godt fiske, med større innslag av torsk i fangstene. Ei handfull garnbåter, 2 av dem med seigarn. Tilsvarende antall drifter med snurrevad med fangster totalt på uka på 10 tonn+ (omr. rund), totalt 120 tonn fordelt med 60 tonn sei, 40 tonn torsk og 20 tonn hyse. Til slutt tar vi med to seinotfangster på totalt 33 tonn. I vestfylket har det vært labert inneværende uke med ei omsetning på 3,3 mill kroner, hvorav kongekrabben med 25 tonn og 1,2 mill kroner er størst i verdi. 15 tonn tatt utenfor det kvoteregulerte fisket, med leveranser fra 15 båter, mens resterende 10 tonn var levert av 18 båter fra kvotefisket. 70 tonn torsk verdt vel 0,5 mill kroner, av det var 40 tonn tatt på garn, der to båter med fangst fra Bjørnøya har levert 35 tonn. Videre utgjør 12 tonn kveite, 70 tonn sei og 50 tonn hyse mellom 350. og kroner hver. Nær 60 tonn av seikvantumet tatt på garn, der ei handfull båter har leveranser til Kamøyvær, en har levert i Nordvågen og tre i Breivikbotn. Troms (kvanta på seddelnivå rapportert i levert vekt, ellers rundvekt) Laber aktivitet i det kystnære fisket i Troms. Inneværende uke, uke 41, er kystrekefisket størst i verdi, med 0,9 mill kroner etter leveranse av kg. Her har et 20-talls båter deltatt med leveranser. Etter reka følger 90 tonn hyse til verdi 0,7 mill kroner, 130 tonn sei/0,7 mill kroner der en seinotfangst utgjorde 75 tonn, breiflabb med 26 tonn og 0,5 mill kroner, det meste levert som haler. Størst aktivitet etter breiflabben ut av Vannøya/Arnøy i et blandingsfiske der uer, sei og kveite også inngår. Atlantic Seafood AS: Har stoppet sitt kjøp, etter pressemelding 20. september. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Linefisket etter hyse dominerer, med 7-8 deltakende båter, fangster fra til kg rund hyse. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangst på 281 kg uer og 446 kg sei og en annen på 269 kg torsk. Juksafangst på 769 kg sei. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangst på 119 kg breiflabb og 156 kg kveite og en annen på 171 kg hyse og 137 kg sei. Linefangst på 134 kg brosme. Snurrevadfangst på 2,8 tonn torsk og 1,5 tonn hyse. Karlsøybruket AS: Garnfangst fra Bjørnøya på 19,6 tonn torsk, 2,1 tonn blåkveite, 276 kg uer, og 103 kg flekksteinbit. Linefangst på 2,8 tonn hyse (rund), 1,9 tonn brosme og 256 kg torsk. Brukbart breiflabbfiske, med enkeltfangster opp mot kg haler. Seinotfangst 75 tonn tatt langt øst i Øst-Finnmark. Løksfjord AS: Garnfangst på 670 kg breiflabbhaler. Nergård Senja AS: Garnfangst på 237 kg breiflabb og en annen på 466 kg sei. Linefangst på 212 kg hyse (slmh). Nord Senja Fisk AS: Garnfangst på 1,8 tonn sei, 260 kg hyse, 235 kg torsk, 112 kg kvitlange og 631 kg uer. Snurrevadfangst på 2,6 tonn hyse, 1,4 tonn torsk og 129 kg rødspette. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 200 kg uer. Breiflabb inntil 250 kg haler. Linefangst på 1,1 tonn hyse og 674 kg brosme. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 256 kg kveite og en annen på 271 kg torsk og 119 kg hyse. Linefangst på 267 kg torsk og 119 kg hyse. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Linefangst på 2,4 tonn hyse (slmh), 100 kg kveite og 315 kg brosme. Snurrevadfangst på 3 tonn sei, og 2 tonn hver av torsk og hyse.

5 Sjøfisk AS: Garnfangst på 3,8 tonn sei, 1,5 tonn uer, 489 kg kvitlange og 275 kg torsk. Linefangst på 262 kg brosme, 270 kg kvitlange og 381 kg kveite. TL Seafood AS: Garnfangster breiflabb og kveite, inntil 200 kg kveite og 280 kg breiflabbhaler. Torsvågbruket AS: Garnfangster breiflabb inntil 1,3 tonn haler, og en annen på 500 kg sei, 138 kg uer og 177 kg kvitlange. Linefangster på inntil 3,6 tonn hyse (rund) og mindre kvanta torsk og kvitlange. Årvikbruket AS: Garnfangst på 731 kg sei. Reker: Salg Norsk fangst tonn pr uke pr uke 40 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland (kvanta rapportert i rundvekt) Ikke den helt store aktiviteten for tiden. På garn fiskes det mest breiflabb samt blandingsfiske. Line og snurrevad domineres av sei og hyse. Juksa mest torsk og sei. Vesterålen Andenes: Line 500 kg blanding, garn opptil kg blanding. Bleik: Ingen landinger. Nordmela: Ingen landinger. Stø: Line kg hyse, snurrevad kg hyse. Myre: Line kg mest hyse, garn kg mest sei, juksa 100 kg sei, snurrevad kg mest hyse, garn kg blanding, teiner opptil 800 kg taskekrabbe. Straumsjøen: Garn 800 kg breiflabb m/hode. Hovden: Garn 550 kg breiflabb m/hode. Bø: Ingen landinger. Skårvågen: Line kg mest hyse. Melbu: Garn kg breiflabb, juksa 250 kg sei/torsk, line 600 hyse/sei. Landet kvantum i Vesterålen pr uke 40 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Lofoten/Salten/Helgeland

6 Røst: Garn kg breiflabb, line kg mest hyse, juksa 400 sei, teiner kg taskekrabbe. Værøy: Line kg mest sei, garn kg breiflabb. Sørvågen: Line 850 kg mest hyse, juksa kg sei. Reine/Hamnøy: Line kg mest sei, line kg, garn mest uer og kvitlange, juksa 700 kg sei. Sund: Ingen landinger Fredvang: Line smått Ramberg: Line 650 kg hyse, garn kg uer og breiflabb, juksa 250 kg sei Napp: Line kg sei, garn kg sei, juksa 150 kg sei Ballstad: Line kg sei, garn kg breiflabb Stamsund: Garn kg mest kvitlange og uer Steine: Ingen landinger Tangstad: Ingen landinger Eggum: Ingen landinger Vestresand: Ingen landinger Kleivan: Ingen landinger Henningsvær: Line kg mest hyse, garn 250 kg breiflabb Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger Kleppstad: Line 550 kg hyse/brosme Svolvær: Garn kg mest sei, juksa 400 kg sei, garn 950 kg div. bunnfisk Skrova: Ingen landinger Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger Laukvik: Line kg mest sei/hyse, garn kg torsk, hyse og sei, snurrevad hyse Lødingen: Ingen landinger Hamarøy: Tysfjord, juksa 800 kg sei Steigen: Dyping, garn 350 kg blanding, Helnessund, line kg sei, garn 700 kg blanding, Røssøy, ingen landinger, Styrkesnes, ingen landinger Bolga: Juksa 450 kg torsk og sei, line kg hyse og sei, autoline kg blanding mest hyse, sei og brosme, garn kg blanding, teiner kg taskekrabbe. Støtt: Juksa kg mest sei, garn kg mest breiflabb, line 500 blanding, teiner 800 kg taskekrabbe. Rødøy: Garn kg blanding, mest uer, teiner 500 kg taskekrabbe. Myken: Ingen landinger. Nordnesøy: Juksa kg sei, teiner kg taskekrabbe. Landet kvantum i Lofoten/Salten/Helgeland pr uke 40 sammenlignet med samme periode i fjor:

7 Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Helgeland- Nordmøre (kvanta i rundvekt) Omsatt kvantum for «Region Sør» hittil i denne uke (uke 41) er på totalt 166 tonn med fisk og skalldyr. Ingen omsetning av tare denne uke. Total verdi hittil i denne uke er på 2,3 mill kr. Pr De 2 viktigste fiskeartene i Region Sør er som i forrige uke krabbe og leppefisk. Krabben utgjør totalt 80,6 tonn til en førstehåndsverdi på 733 tusen kroner. Omsetningen av leppefisk (Bergnebb, berggylt og grønngylt) utgjør ca 280 tusen kroner (651 kg). Sesongen for leppefisk nærmer seg slutten. Ellers er det denne uken omsatt ca 31 tonn med breiflabb, ca 22 tonn med sei og ca 6 tonn med torsk som de viktigste arter. Lokal omsetning, hittil i uke 41: Sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum på Helgeland denne uke (uke 41) er på ca 70 tonn. Derav ca 34 tonn med taskekrabbe, ca 16 tonn med breiflabb og ca 12 tonn med sei. Selvær (N1001): Teiner opp i 500 kg krabbe. Garn opp i 800 kg mest uer. Træna (N1035): Garn opp i 800 kg - mye sei/breiflabb. Line opp i kg sei. Lurøy/Onøy (N1006): Rekefangster opp i 400 kg. Kamskjell 500 kg. Brattland (N1008): Bare teiner - fangster opp i kg. Sleneset (N991): Garn opp i 600 kg breiflabb. Juksa 600 kg sei. Line 100 kg brosme/lange. Brønnøysund (N2186): Garn 700 kg, 1 fangst på kg m/breiflabb. Line 500 kg sei. Teiner 900 kg. Vega (N1098): Garn kg breiflabb. Teiner opp i 700 kg. Line/juksa opp i kg med kveite/sei. Dønna (N1084): Garn opp i 3000 kg med breiflabb. Juksa opp i 500 kg sei. Seløy (N1098): Teiner opp i kg med krabbe, juksa opp i kg med sei. Kamskjell 800 kg. Line opp i kg med sei. Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Kvantum siste uke (uke 41) er på 19 tonn, derav sei med 2 tonn, ca 5 tonn med breiflabb og 8 tonn med krabbe. Vandsøya (NT143): Garn opp i 500 kg breiflabb. Teiner kg krabbe. Juksa 600 kg sei. Rørvik (NT169): Garn fra 2000 kg mest breiflabb, juksa opp i 70 kg med sei. Line opp i 300 kg med sei. Måneset og Gutvik: Liten aktivitet. Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt kvantum fisk siste uke (uke 41) er på ca 53 tonn. De viktigste arter er krabbe med ca. 33 tonn, sei med ca 6 tonn og breiflabb og uer med ca 8 tonn. Hitra (ST343): Liten aktivitet utenom krabbe og leppefisk. Teiner opp i kg krabbe. Garn opp i 200 kg Dolmøy (ST334): Garn opp i kg med sei/breiflabb. Frøya/Mausund (ST460/ST479): Teiner kg. Garn 600 kg med breiflabb. Juksa 500 kg med sei. Froan (ST490): Teiner kg, garn 200 kg breiflabb. Vågen (ST72): Teiner opp i 300 kg krabbe. Garn opp i 500 kg med breiflabb. Roan (ST102): Garn opp i kg med Brf./sei. Juksa 200 kg sei. Teiner 300 kg krabbe. Vallersund (ST135/ST137): Teiner opp i kg. Garn opp i 4000 kg mest sei. Omsetning i sone 9 (Nordmøre):

8 Liten aktivitet utenom leppefisk og krabbe. I uke 41 er det omsatt ca 16 tonn (omregnet rund vekt), derav 2 tonn med sei, 6 tonn med krabbe og ca 3 tonn med torsk. Smøla/Veidholmen (M75/M76): Garn opp i 600 sei/breiflabb. Juksa opp i 500 kg med sei. Edøy (M96): Teiner med krabbe opp i kg. Tustna (M162): Garn 000 kg med sei/breiflabb. Ruser 700 kg m/lev torsk. Averøy: Liten aktivitet. Teiner opp i kg. Krabbe Omsetning krabbe siste uke(uke 41) i hele NR distrikt (sone 4 9): KalenderUkeBeskrivelse Radetiketter Rundvekt Beløp Snittpris levert Snittpris rund , ,90 8,81 8, , ,90 8,86 8, , ,20 8,83 8, , ,40 8,89 8, , ,30 9,43 9, , ,20 8,85 8,85 Totalsum , ,90 9,03 9,03 Total omsetning krabbe pr sone hittil i 2013: Totalt har vi no kommet opp i ca tonn mot ca tonn i 2012 på samme tidspunkt. Verdien økte fra 19,8 mill til 22,6 mill i Minsteprisen gikk opp med 40 øre pr kg i år. Se spesifikasjon fordel pr sone: KalenderUkeBeskrivelse All 2013 Radetiketter Rundvekt Beløp Snittpris levert Snittpris rund , ,00 8,85 8, , ,20 8,90 8, , ,70 8,83 8, , ,30 8,91 8, , ,90 9,20 9, , ,40 8,93 8,93 Totalsum , ,50 9,04 9,04

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 48-49/2011

Melding om fisket uke 48-49/2011 Melding om fisket uke 48-49/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 9. desember 2011. Dårlig vær også store deler av uke 48 ga redusert omsetning. Inneværende uke har vært bedre, med roligere vær og stor

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2012

Melding om fisket uke 48/2012 Melding om fisket uke 48/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 30. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2012

Melding om fisket uke 43/2012 Melding om fisket uke 43/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 17-18/2011

Melding om fisket uke 17-18/2011 Melding om fisket uke 17-18/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 6. mai 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2014

Melding om fisket uke 37/2014 Melding om fisket uke 37/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2013

Melding om fisket uke 25/2013 Melding om fisket uke 25/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer