Melding om fisket uke 41/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 41/2013"

Transkript

1 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 40 (30. september 6. oktober), sammenlignet med samme periode i fjor. I slutten av rapporten finnes informasjon om fisket inneværende uke. Råfisklagets omsetning i uke 40 i år utgjorde 66,3 mill kroner. I likhet med uka før inngår ingen landinger fra utenlandske båter. Unormalt lang tid uten leveranser fra utenlandske båter, men inneværende uke rettes dette opp med 4 landinger så langt som vi vil få med på statistikken for uke 41. Totalen var fordelt på ferskt råstoff med 31,4 mill kroner som var litt opp fra uka før, 34,9 mill kroner på fryst og bare kroner på sjøltilvirka tørrfisk. Sammenlignet med uka før var dette en reduksjon på 20 mill kroner på totalen, til tross for at omsetningen av ferskt råstoff økte fra 28,9 til 31,4 mill kroner. Omsetningen av fryst råstoff gikk ned fra 57,2 mill kroner i uke 39 til 34,9 mill kroner i uke 40. Også sammenlignet med fjorårets uke 40 kom vi dårligere ut. For ett år siden utgjorde ukeomsetninga 80,9 mill kroner, da med ei fordeling på 7,3 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Norske leveranser stod for 73,6 mill kroner fordelt på 42,4 levert fersk, 30,7 fryst og 0,5 mill kroner var etter omsetning av sjøltilvirka tørrfisk. Pr uke 40 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Verdi (mill kr) Pr uke 40/2013 Pr uke 40/2012 Norske fartøy 4 057, ,0 Utenlandske fartøy 826, ,9 Totalsum 4 883, ,9 Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i uke 40 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på fiskeslag og fersk/fryst: FERSK FRYST TØRKET TOTALER Fiskeslag Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp TORSK SEI HYSE KONGEKRABBE BREIFLABB LEPPEFISK KVEITE TASKEKRABBE REKE BLÅKVEITE UER KVITLANGE BLÅSTBIT KAMSKJELL KONGKR HUN BROSME FLEKKSTBIT TORSKANNEN LYSING LYR

2 Som vi har rapportert om de 2-3 meldingene før denne, tok landingene av fryst fisk seg opp utover i september. Men i det siste har dette endret seg, og tallene vi nå kan presentere for landingene av fryst fisk siden mandag 30. september og fram til fredag inneværende uke viser reduksjon. Tilsvarende opptelling i forrige ukes melding oppsummerte seg til tonn rundvekt landet i perioden september, da med tonn torsk, tonn hyse og 800 ton sei. For 12-dagers perioden 30. september 11. oktober har vi registrert landinger av fryst fisk som summeres til tonn rundvekt, hvor torsken utgjør tonn, hysa tonn og seien 700 tonn. Det meste av dette var tatt ved Bjørnøya, men fisket har gått i mink og flere av trålerne deltar nå i et fiske langt nord for Hopen og på Storbanken, nord for 79-graden. Enkelte fangster fra Vest- Finnmark, ut av Senja og helt til Røstbanken, med størst innslag av sei. Leveranser i perioden fra 11 trålere, 8 autolinebåter, 7 snurrevadbåter og en garnbåt. Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 40, som totalt utgjorde 31,4 mill kroner, var som følger, denne gangen med størst omsetning i området Helgeland-Nordmøre: Øst-Finnmark: 9,6 mill kr, torsken var størst med 3,1 mill kroner etter leveranser av 380 tonn (200 tonn fra to ferskfisktrålere og 100 tonn fra snurrevad, av sistnevnte en fangst tatt ved Bjørnøya). Deretter fulgte kongekrabben med 45 tonn verdt 2,9 mill kroner. 260 tonn hyse ga 2,1 mill kroner, hvorav 190 tonn på line og 50 tonn på snurrevad. Til slutt tar vi med 200 tonn sei levert fersk til 1,2 mill kroner, av det 140 tonn tatt på snurrevad og 50 tonn på not. Vest-Finnmark: 5,3 mill kroner. 260 tonn torsk verdt 2,1 mill kroner, hvorav vel 200 tonn fra to ferskfisktrålere (kombi) og 40 tonn tatt på garn, hvor det meste kom fra en garnbåt med fangst fra Bjørnøya. 40 tonn kongekrabbe/1,8 mill kr, 100 tonn sei verdt 0,6 mill kroner, og til slutt tar vi med 50 tonn hyse til verdi 0,3 mill kroner. Troms: 3,9 mill kroner. 17 tonn reke størst i verdi med 0,9 mill kroner, 35tonn breiflabb/0,7 mill kroner, 80 tonn torsk/0,6 mill kroner, av det et par garnbåter med fangst fra Bjørnøya, 15 tonn kveite/0,5 mill kroner, 60 tonn hyse/0,5 mill kroner og 60 tonn sei verdt 0,4 mill kroner. Vesterålen: 0,5 mill kr. Veldig liten aktivitet. 12 tonn breiflabb viktigst med verdi kroner. Lofoten/Salten: 3,9 mill kr. 150 tonn torsk til verdi 1,3 mill kroner, av det 140 tonn fra en tråler, 42 tonn breiflabb som ga 0,9 mill kroner, videre 70 tonn sei/0,4 mill kroner, og 30 tonn uer og 7 tonn kveite som hver ga 0,3 mill kroner. Helgeland-Nordmøre: 7,6 mill kr. Leppefisken igjen størst i verdi med 2,5 mill kroner av et kvantum på kg av de tre artene bergnebb, berggylt og grøngylt. 180 tonn taskekrabbe ga 1,6 mill kroner, mens tett innpå 60 tonn r.v. breiflabb utgjorde 1,2 mill kroner i verdi. Videre var det levert 100 tonn sei til 0,7 mill kroner og 17 tonn kamskjell og 9 tonn kveite verdt 0,3 mill kroner på hver. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang:

3 Torsk omsatt i uke 40: tonn, kraftig ned fra uka før som endte på vel tonn, verdien ned fra 44,5 til 28,5 mill kroner. Av dette stod trål og autoline for tonn, mens altså 580 tonn var tatt på øvrige redskap. Økt kvantum tatt på garn og snurrevad, der 7 kystfartøy de siste tre ukene har prøvd seg ved Bjørnøya. Av totalen var tonn fryst, 890 tonn fersk og bare 5 tonn var sjøltilvirka tørrfisk (omr. rund). Av frystkvantumet var tonn tatt på trål, 340 tonn på autoline, 140 tonn på snurrevad og 90 tonn på garn. Ferskkvantumet fordelt med 540 tonn tatt på trål, 130 tonn på garn, 120 tonn på snurrevad og 90 tonn på lina. Hyse omsatt i uke 40: 770 tonn totalt, verdi 8,9 mill kroner. 350 tonn fryst og 420 tonn fersk. 250 tonn på trål (240 tonn fryst), 70 tonn på autoline (40 tonn fryst), 260 tonn på lina, og 145 tonn på snurrevad (70 tonn fryst). Sei omsatt i uke 40: tonn der verdien var 9,4 mill kroner. Av dette var 580 tonn levert fersk, hvorav 250 tonn på garn, 150 tonn var tatt på snurrevad, mens juksa, not og lina stod for tonn hver. Juksafisket etter sei kraftig ned fra en topp på 280 tonn i uke 37 til 70 tonn i uke 40. Statistikk fra de 40 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012:

4 Finnmark (kvanta i rundvekt) Bare en kort oppsummering fra Finnmark denne gang. I Øst-Finnmark er det så langt inneværende uke levert fersk fisk/krabbe for 6,4 mill kroner, der 245 tonn torsk og 31 tonn kongekrabbe står for vel 2,0 mill kroner hver. Nær halvparten av torskekvantumet er det to trålfangster som står for. Videre følger 180 tonn hyse (150 tonn på lina) til verdi 1,4 mill kroner, og 100 tonn sei (60 tonn på snurrevad) verdt 0,6 mill kroner. Ennå er mange båter opptatt med krabben, vel 100 båter med leveranser inneværende uke fra det regulerte fisket. Ellers holder linefisket seg godt oppe, som nevnt med 150 tonn hyse og 70 tonn torsk så langt denne uka, et 50 talls linebåter involvert, de fleste under 11 meter. Oppi kg på stampen (rund) for Vardø. 3 autolinebåter i godt fiske, med større innslag av torsk i fangstene. Ei handfull garnbåter, 2 av dem med seigarn. Tilsvarende antall drifter med snurrevad med fangster totalt på uka på 10 tonn+ (omr. rund), totalt 120 tonn fordelt med 60 tonn sei, 40 tonn torsk og 20 tonn hyse. Til slutt tar vi med to seinotfangster på totalt 33 tonn. I vestfylket har det vært labert inneværende uke med ei omsetning på 3,3 mill kroner, hvorav kongekrabben med 25 tonn og 1,2 mill kroner er størst i verdi. 15 tonn tatt utenfor det kvoteregulerte fisket, med leveranser fra 15 båter, mens resterende 10 tonn var levert av 18 båter fra kvotefisket. 70 tonn torsk verdt vel 0,5 mill kroner, av det var 40 tonn tatt på garn, der to båter med fangst fra Bjørnøya har levert 35 tonn. Videre utgjør 12 tonn kveite, 70 tonn sei og 50 tonn hyse mellom 350. og kroner hver. Nær 60 tonn av seikvantumet tatt på garn, der ei handfull båter har leveranser til Kamøyvær, en har levert i Nordvågen og tre i Breivikbotn. Troms (kvanta på seddelnivå rapportert i levert vekt, ellers rundvekt) Laber aktivitet i det kystnære fisket i Troms. Inneværende uke, uke 41, er kystrekefisket størst i verdi, med 0,9 mill kroner etter leveranse av kg. Her har et 20-talls båter deltatt med leveranser. Etter reka følger 90 tonn hyse til verdi 0,7 mill kroner, 130 tonn sei/0,7 mill kroner der en seinotfangst utgjorde 75 tonn, breiflabb med 26 tonn og 0,5 mill kroner, det meste levert som haler. Størst aktivitet etter breiflabben ut av Vannøya/Arnøy i et blandingsfiske der uer, sei og kveite også inngår. Atlantic Seafood AS: Har stoppet sitt kjøp, etter pressemelding 20. september. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Linefisket etter hyse dominerer, med 7-8 deltakende båter, fangster fra til kg rund hyse. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangst på 281 kg uer og 446 kg sei og en annen på 269 kg torsk. Juksafangst på 769 kg sei. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangst på 119 kg breiflabb og 156 kg kveite og en annen på 171 kg hyse og 137 kg sei. Linefangst på 134 kg brosme. Snurrevadfangst på 2,8 tonn torsk og 1,5 tonn hyse. Karlsøybruket AS: Garnfangst fra Bjørnøya på 19,6 tonn torsk, 2,1 tonn blåkveite, 276 kg uer, og 103 kg flekksteinbit. Linefangst på 2,8 tonn hyse (rund), 1,9 tonn brosme og 256 kg torsk. Brukbart breiflabbfiske, med enkeltfangster opp mot kg haler. Seinotfangst 75 tonn tatt langt øst i Øst-Finnmark. Løksfjord AS: Garnfangst på 670 kg breiflabbhaler. Nergård Senja AS: Garnfangst på 237 kg breiflabb og en annen på 466 kg sei. Linefangst på 212 kg hyse (slmh). Nord Senja Fisk AS: Garnfangst på 1,8 tonn sei, 260 kg hyse, 235 kg torsk, 112 kg kvitlange og 631 kg uer. Snurrevadfangst på 2,6 tonn hyse, 1,4 tonn torsk og 129 kg rødspette. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 200 kg uer. Breiflabb inntil 250 kg haler. Linefangst på 1,1 tonn hyse og 674 kg brosme. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 256 kg kveite og en annen på 271 kg torsk og 119 kg hyse. Linefangst på 267 kg torsk og 119 kg hyse. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Linefangst på 2,4 tonn hyse (slmh), 100 kg kveite og 315 kg brosme. Snurrevadfangst på 3 tonn sei, og 2 tonn hver av torsk og hyse.

5 Sjøfisk AS: Garnfangst på 3,8 tonn sei, 1,5 tonn uer, 489 kg kvitlange og 275 kg torsk. Linefangst på 262 kg brosme, 270 kg kvitlange og 381 kg kveite. TL Seafood AS: Garnfangster breiflabb og kveite, inntil 200 kg kveite og 280 kg breiflabbhaler. Torsvågbruket AS: Garnfangster breiflabb inntil 1,3 tonn haler, og en annen på 500 kg sei, 138 kg uer og 177 kg kvitlange. Linefangster på inntil 3,6 tonn hyse (rund) og mindre kvanta torsk og kvitlange. Årvikbruket AS: Garnfangst på 731 kg sei. Reker: Salg Norsk fangst tonn pr uke pr uke 40 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland (kvanta rapportert i rundvekt) Ikke den helt store aktiviteten for tiden. På garn fiskes det mest breiflabb samt blandingsfiske. Line og snurrevad domineres av sei og hyse. Juksa mest torsk og sei. Vesterålen Andenes: Line 500 kg blanding, garn opptil kg blanding. Bleik: Ingen landinger. Nordmela: Ingen landinger. Stø: Line kg hyse, snurrevad kg hyse. Myre: Line kg mest hyse, garn kg mest sei, juksa 100 kg sei, snurrevad kg mest hyse, garn kg blanding, teiner opptil 800 kg taskekrabbe. Straumsjøen: Garn 800 kg breiflabb m/hode. Hovden: Garn 550 kg breiflabb m/hode. Bø: Ingen landinger. Skårvågen: Line kg mest hyse. Melbu: Garn kg breiflabb, juksa 250 kg sei/torsk, line 600 hyse/sei. Landet kvantum i Vesterålen pr uke 40 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Lofoten/Salten/Helgeland

6 Røst: Garn kg breiflabb, line kg mest hyse, juksa 400 sei, teiner kg taskekrabbe. Værøy: Line kg mest sei, garn kg breiflabb. Sørvågen: Line 850 kg mest hyse, juksa kg sei. Reine/Hamnøy: Line kg mest sei, line kg, garn mest uer og kvitlange, juksa 700 kg sei. Sund: Ingen landinger Fredvang: Line smått Ramberg: Line 650 kg hyse, garn kg uer og breiflabb, juksa 250 kg sei Napp: Line kg sei, garn kg sei, juksa 150 kg sei Ballstad: Line kg sei, garn kg breiflabb Stamsund: Garn kg mest kvitlange og uer Steine: Ingen landinger Tangstad: Ingen landinger Eggum: Ingen landinger Vestresand: Ingen landinger Kleivan: Ingen landinger Henningsvær: Line kg mest hyse, garn 250 kg breiflabb Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger Kleppstad: Line 550 kg hyse/brosme Svolvær: Garn kg mest sei, juksa 400 kg sei, garn 950 kg div. bunnfisk Skrova: Ingen landinger Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger Laukvik: Line kg mest sei/hyse, garn kg torsk, hyse og sei, snurrevad hyse Lødingen: Ingen landinger Hamarøy: Tysfjord, juksa 800 kg sei Steigen: Dyping, garn 350 kg blanding, Helnessund, line kg sei, garn 700 kg blanding, Røssøy, ingen landinger, Styrkesnes, ingen landinger Bolga: Juksa 450 kg torsk og sei, line kg hyse og sei, autoline kg blanding mest hyse, sei og brosme, garn kg blanding, teiner kg taskekrabbe. Støtt: Juksa kg mest sei, garn kg mest breiflabb, line 500 blanding, teiner 800 kg taskekrabbe. Rødøy: Garn kg blanding, mest uer, teiner 500 kg taskekrabbe. Myken: Ingen landinger. Nordnesøy: Juksa kg sei, teiner kg taskekrabbe. Landet kvantum i Lofoten/Salten/Helgeland pr uke 40 sammenlignet med samme periode i fjor:

7 Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Helgeland- Nordmøre (kvanta i rundvekt) Omsatt kvantum for «Region Sør» hittil i denne uke (uke 41) er på totalt 166 tonn med fisk og skalldyr. Ingen omsetning av tare denne uke. Total verdi hittil i denne uke er på 2,3 mill kr. Pr De 2 viktigste fiskeartene i Region Sør er som i forrige uke krabbe og leppefisk. Krabben utgjør totalt 80,6 tonn til en førstehåndsverdi på 733 tusen kroner. Omsetningen av leppefisk (Bergnebb, berggylt og grønngylt) utgjør ca 280 tusen kroner (651 kg). Sesongen for leppefisk nærmer seg slutten. Ellers er det denne uken omsatt ca 31 tonn med breiflabb, ca 22 tonn med sei og ca 6 tonn med torsk som de viktigste arter. Lokal omsetning, hittil i uke 41: Sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum på Helgeland denne uke (uke 41) er på ca 70 tonn. Derav ca 34 tonn med taskekrabbe, ca 16 tonn med breiflabb og ca 12 tonn med sei. Selvær (N1001): Teiner opp i 500 kg krabbe. Garn opp i 800 kg mest uer. Træna (N1035): Garn opp i 800 kg - mye sei/breiflabb. Line opp i kg sei. Lurøy/Onøy (N1006): Rekefangster opp i 400 kg. Kamskjell 500 kg. Brattland (N1008): Bare teiner - fangster opp i kg. Sleneset (N991): Garn opp i 600 kg breiflabb. Juksa 600 kg sei. Line 100 kg brosme/lange. Brønnøysund (N2186): Garn 700 kg, 1 fangst på kg m/breiflabb. Line 500 kg sei. Teiner 900 kg. Vega (N1098): Garn kg breiflabb. Teiner opp i 700 kg. Line/juksa opp i kg med kveite/sei. Dønna (N1084): Garn opp i 3000 kg med breiflabb. Juksa opp i 500 kg sei. Seløy (N1098): Teiner opp i kg med krabbe, juksa opp i kg med sei. Kamskjell 800 kg. Line opp i kg med sei. Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Kvantum siste uke (uke 41) er på 19 tonn, derav sei med 2 tonn, ca 5 tonn med breiflabb og 8 tonn med krabbe. Vandsøya (NT143): Garn opp i 500 kg breiflabb. Teiner kg krabbe. Juksa 600 kg sei. Rørvik (NT169): Garn fra 2000 kg mest breiflabb, juksa opp i 70 kg med sei. Line opp i 300 kg med sei. Måneset og Gutvik: Liten aktivitet. Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt kvantum fisk siste uke (uke 41) er på ca 53 tonn. De viktigste arter er krabbe med ca. 33 tonn, sei med ca 6 tonn og breiflabb og uer med ca 8 tonn. Hitra (ST343): Liten aktivitet utenom krabbe og leppefisk. Teiner opp i kg krabbe. Garn opp i 200 kg Dolmøy (ST334): Garn opp i kg med sei/breiflabb. Frøya/Mausund (ST460/ST479): Teiner kg. Garn 600 kg med breiflabb. Juksa 500 kg med sei. Froan (ST490): Teiner kg, garn 200 kg breiflabb. Vågen (ST72): Teiner opp i 300 kg krabbe. Garn opp i 500 kg med breiflabb. Roan (ST102): Garn opp i kg med Brf./sei. Juksa 200 kg sei. Teiner 300 kg krabbe. Vallersund (ST135/ST137): Teiner opp i kg. Garn opp i 4000 kg mest sei. Omsetning i sone 9 (Nordmøre):

8 Liten aktivitet utenom leppefisk og krabbe. I uke 41 er det omsatt ca 16 tonn (omregnet rund vekt), derav 2 tonn med sei, 6 tonn med krabbe og ca 3 tonn med torsk. Smøla/Veidholmen (M75/M76): Garn opp i 600 sei/breiflabb. Juksa opp i 500 kg med sei. Edøy (M96): Teiner med krabbe opp i kg. Tustna (M162): Garn 000 kg med sei/breiflabb. Ruser 700 kg m/lev torsk. Averøy: Liten aktivitet. Teiner opp i kg. Krabbe Omsetning krabbe siste uke(uke 41) i hele NR distrikt (sone 4 9): KalenderUkeBeskrivelse Radetiketter Rundvekt Beløp Snittpris levert Snittpris rund , ,90 8,81 8, , ,90 8,86 8, , ,20 8,83 8, , ,40 8,89 8, , ,30 9,43 9, , ,20 8,85 8,85 Totalsum , ,90 9,03 9,03 Total omsetning krabbe pr sone hittil i 2013: Totalt har vi no kommet opp i ca tonn mot ca tonn i 2012 på samme tidspunkt. Verdien økte fra 19,8 mill til 22,6 mill i Minsteprisen gikk opp med 40 øre pr kg i år. Se spesifikasjon fordel pr sone: KalenderUkeBeskrivelse All 2013 Radetiketter Rundvekt Beløp Snittpris levert Snittpris rund , ,00 8,85 8, , ,20 8,90 8, , ,70 8,83 8, , ,30 8,91 8, , ,90 9,20 9, , ,40 8,93 8,93 Totalsum , ,50 9,04 9,04

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013 Ass. dir Svein Ove Haugland Innhold Generelt om fjoråret Pris- og omsetningsutvikling 2012-2013 Torsk, hyse, sei, reker, kongekrabbe, taskekrabbe,

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Rapport nr. Å 0608 Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Brynjolfur Eyjolfsson, Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik Ålesund, august 2006 MØREFORSKING Ålesund

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien og i flåten de siste 15-20 årene. Figuren viser samlet

Detaljer

Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse

Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse Fangstskader/kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser Presentasjon faggruppe hvitfisk 6. februar 05, FHF Marianne Svorken, Kine M.Karslen, Øystein Hermansen,

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

Beskrivelse av fiskeriaktiviteten i det nordøstlige Norskehavet med fartøyer over 15 meter

Beskrivelse av fiskeriaktiviteten i det nordøstlige Norskehavet med fartøyer over 15 meter Beskrivelse av fiskeriaktiviteten i det nordøstlige Norskehavet med fartøyer over 15 Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet 75206,, 125'/$1'

Detaljer

Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene

Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene Høringsnotat 26.09.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2 Historikk om fjordlinjene... 3 3 Formål og status... 4 3.1 Bærekraftig

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning

Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning Innhold Markedsbaserte høstingsstrategier Hvem tar loddetorsken og hvorfor? Kan endringer i fangstreguleringene

Detaljer

RAPPORT FRA PRØVETAKINGSTUR NR.1 2014. Gamle Kvalstein : 20/02-12/04. Stian Kleven: 20/02-09/03 og 23/03-12/04

RAPPORT FRA PRØVETAKINGSTUR NR.1 2014. Gamle Kvalstein : 20/02-12/04. Stian Kleven: 20/02-09/03 og 23/03-12/04 RAPPORT FRA PRØVETAKINGSTUR NR.1 2014. Gamle Kvalstein : 20/02-12/04 Stian Kleven: 20/02-09/03 og 23/03-12/04 Hans Kristian Strand: 20/02 02/03 Karl Erik Karlsen: 02/03 30/03 Kjell Gamst: 09/03 23/03 Atle

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

HØRING - OMREGNINGSFAKTORER FOR PRODUKTER AV TORSK NORD FOR 62ºN I VINTERSESONGEN OG UMIDDELBAR SLØYING SOM DEL AV LANDINGEN

HØRING - OMREGNINGSFAKTORER FOR PRODUKTER AV TORSK NORD FOR 62ºN I VINTERSESONGEN OG UMIDDELBAR SLØYING SOM DEL AV LANDINGEN Norges Fiskarlag Saksbehandler: Per Sandberg Postboks 1233 Sluppen Telefon: 90592863 Seksjon: Kontrollseksjonen 7462 TRONDHEIM Vår referanse: 14/17412 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2015 Deres dato:

Detaljer

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 39/2003 utgår Til registrerte kjøpere BEHOLDNINGS- OG PRODUKSJONSOPPGAVE PR 31.12.2004. I h.h.t. rapporteringsplikt inntatt i 5 i lagets forretningsregler

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-3-2015 (J-275-2014 UTGÅR) Bergen, 5.1.2015 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om utøvelse

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

Til delvis dekning av tilvirkernes kostnader ytes tilskudd for føring av fersk råstoff etter følgende bestemmelser:

Til delvis dekning av tilvirkernes kostnader ytes tilskudd for føring av fersk råstoff etter følgende bestemmelser: Rundskriv nr 9/2016 11.03.2016 Rundskriv nr 6/2015 utgår Til fiskere og registrerte kjøpere FØRINGS- OG PAKKETILSKUDD FOR FISK 2016 Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning

Detaljer

Rapport. Opprensking av tapte fiskeredskaper i 2009

Rapport. Opprensking av tapte fiskeredskaper i 2009 Rapport Opprensking av tapte fiskeredskaper i 2009 RAPPORT TITTEL: FORFATTERE: OPPRESKIG AV TAPTE FISKEREDSKAPER I 2009. Gjermund Langedal og Arvid Drivenes ASVARLIG ISTITUSJO: GEOGRAFISK OMRÅDE: Fiskeridirektoratet,

Detaljer

Markedsrapport - Kongekrabbe Tillegg for perioden juni-juli 2013

Markedsrapport - Kongekrabbe Tillegg for perioden juni-juli 2013 Fangstutvikling: I perioden etter prisdrøftelsene i juni og frem til 5. august er det omsatt 64 tonn i kvotefisket og 18 tonn i frifiskeområdet. De fleste kjøperne har betalt minstepris eller litt over.

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND Vedlegg 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, INKLUDERT EVENTUELLE

Detaljer

Kongekrabbe 2013 MARKEDSRAPPORT

Kongekrabbe 2013 MARKEDSRAPPORT Kongekrabbe 213 Konsentrat: Økte tilførsler fra Russland (IUU-fiske) siste året har gitt fallende priser og lavere etterspørsel etter norsk fryst kongekrabbe. Eksporten av norsk fersk/levende har motsatt

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009 Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle

Detaljer

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 18/06 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Bjørn-Inge Bendiksen 10.02.2015

Detaljer

Fiskeriinteressene i planområdet

Fiskeriinteressene i planområdet Fiskeriinteressene i planområdet Ola Midttun Leirvik, 18.03.2015 Planområdet: kjerneområde for kystfiske i Hordaland Hjemmehørende fiskeflåte og antall fiskere i planområdet Kommune Fiskebåter inntil 20m

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

DEL 1 GENERELL HISTORIKK OG METODER 2 DEL 2 TABELL OVER OFFISIELLE NORSKE OMREGNINGSFAKTORER FOR FISK. 6

DEL 1 GENERELL HISTORIKK OG METODER 2 DEL 2 TABELL OVER OFFISIELLE NORSKE OMREGNINGSFAKTORER FOR FISK. 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL 1 GENERELL HISTORIKK OG METODER 2 1.1 METODER FOR FASTSETTELSE AV OMREGNINGSFAKTORER 2 1.2 UTFYLLENDE INFORMASJON OM DIVERSE PRODUKTER 3 1.2.1 Filet 3 1.2.2 Tradisjonelle konserveringsmetoder

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

Dialogmøte kongekrabbe

Dialogmøte kongekrabbe Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer

' O Fr].: 2000. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier LOFOTFISKET 1996 1996 NR. 5

' O Fr].: 2000. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier LOFOTFISKET 1996 1996 NR. 5 LOFOTFISKET 1996 ' O Fr].: 2000 1996 NR. 5 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier LOFOTFISKET 1996 FISKERIDIREKT0REN ISSN 0365-8252 Fiskets gang m.v Kort oversikt for hver driftsuke. LofotJisket 1996

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 25 21. juni 2002 Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FNL: levert fra slakteri. NSL: FCA Oslo) Uke Kilde 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt

Detaljer

Tendensen har vært at en synkende andel av råstoff av torsk, hyse og sei har blitt foredlet i Norge. I 2011 ble det eksportert cirka 91 tusen tonn

Tendensen har vært at en synkende andel av råstoff av torsk, hyse og sei har blitt foredlet i Norge. I 2011 ble det eksportert cirka 91 tusen tonn 1 2 3 Tendensen har vært at en synkende andel av råstoff av torsk, hyse og sei har blitt foredlet i Norge. I 2011 ble det eksportert cirka 91 tusen tonn uforedlet torsk (23 % av norske landinger og import

Detaljer

Kurs i Leppefisk Bårdshaug Herregård 11. mai 2010.

Kurs i Leppefisk Bårdshaug Herregård 11. mai 2010. Kurs i Leppefisk Bårdshaug Herregård 11. mai 2010. Einar Sande Tlf. 77 66 01 92 - Mob. 91 85 85 25 E-post einar.sande@rafisklaget.no Litt om Råfisklaget Tema Våre tjenester (omsetning, oppgjør, kontroll)

Detaljer

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011 UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011 Denne presentasjon tar utgangspunkt i: Paneldata fra GfK-Norge, basert på 1500 norske husholdninger. Tallene er aggregert opp og gir et anslag av befolkningens

Detaljer

Det vises til rapporten Fiske i sør som FKD sendte på høring 24. juni 2013. Nedenfor følger Fiskeridirektoratets høringsuttalelse.

Det vises til rapporten Fiske i sør som FKD sendte på høring 24. juni 2013. Nedenfor følger Fiskeridirektoratets høringsuttalelse. Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Anne Kjos Veim Boks 8118 Dep Telefon: 46812471 Seksjon: Utviklingsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/8907 Deres referanse: Vår dato: 07.10.2013 Deres dato:

Detaljer

Smått er godt kvalitet kontra kvantitet!

Smått er godt kvalitet kontra kvantitet! Smått er godt kvalitet kontra kvantitet! Sjømatdagene 22.1 23.1.2013 Edgar Henriksen Innhold. Produktiviteten øker Mest mulig på kortest mulig tid fremmer ikke kvalitet! Dårlig pris og dårlig lønnsomhet.

Detaljer

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Disposisjon Sesongsvingninger Endring av kvoteåret Andre tiltak Omsetningssystemer Sesongsvingninger Torsk N62 Leveranser fra norske fartøy 25000 20000

Detaljer

NORSKE OMREGNINGSFAKTORER

NORSKE OMREGNINGSFAKTORER NORSKE OMREGNINGSFAKTORER FOR OMREGNING AV LANDET MENGDE AV MARIN FISK OG ANDRE MARINE ARTER TIL MENGDE I LEVENDE VEKT FOR FISKE I DET NORDØSTLIGE OG NORDVESTLIGE ATLANTERHAV. VERSJON IV Gjeldende fra

Detaljer

Norge og Island. Likheter og ulikheter. Edgar Henriksen, Nofima Jónas Viðarsson, Matís

Norge og Island. Likheter og ulikheter. Edgar Henriksen, Nofima Jónas Viðarsson, Matís Norge og Island Likheter og ulikheter Edgar Henriksen, Nofima Jónas Viðarsson, Matís Innhold Forskjeller i landinger av fersk torsk mellom Norge og Island Gjennom året Etter redskap Hvorfor forskjeller

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-243-2008 (J-183-2008 UTGÅR) Bergen, 18.11.2008 TT/EW Forskrift om endring av forskrift

Detaljer

Rapport nr. 003/58 VARESTRØMANALYSE - 1995 Biprodukter fra fisk og reker

Rapport nr. 003/58 VARESTRØMANALYSE - 1995 Biprodukter fra fisk og reker Rapport nr. 003/58 VARESTRØMANALYSE - 1995 Biprodukter fra fisk og reker RAPPORT-TITTEL VARESTRØMANALYSE - 1995 Biprodukter fra fisk og reker RAPPORTNUMMER 003/58 PROSJEKTNUMMER 003 UTGIVER RUBIN DATO

Detaljer

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM. Tromsø, mars 2013

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM. Tromsø, mars 2013 UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM Tromsø, mars 213 Kilder Denne presentasjonen tar utgangspunkt i: Paneldata fra GfK-Norge, basert på 15 norske husholdninger. Tallene er aggregert opp og gir et anslag

Detaljer

Effekter av tarehøsting på fisk

Effekter av tarehøsting på fisk Effekter av tarehøsting på fisk Undersøkelser fra Flatanger i Nord- Trøndelag 212 Torjan Bodvin, Henning Steen, Frithjof Moy Havforskningsinstituttet Effekter av tarehøsting på fisk -Få studier kortvarige

Detaljer

2. driftsuke - 6. - Il. februar 1984

2. driftsuke - 6. - Il. februar 1984 FISKETS GANG I driftsuke 0 januar til februar Ved slutten av driftsuke var det tii ppsynet, innmeldt båter med en besetning på fiskere Fiskeridirektøren satte Lofotoppsynet 0 januar Det ble i første driftsuken

Detaljer

Fiskeslag Sesong Anvendelse

Fiskeslag Sesong Anvendelse Generelt gjelder det at jo kaldere det er i sjøen, dess bedre kvalitet på fisken. I sommermånedene juli og august er det vanligvis mindre tilgang på fisk fordi båtene rigger om til makrellfiske, og det

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 Sted Fiskeridirektoratets lokaler i Bodø Dato 25. og 26. februar 2016 Tid Dag 1: 08:00 17:15 Dag 2: 08:00-11:30 Tilstede fra FFN Tilstede fra

Detaljer

Mathias Produkter. En oversikt over våres produkter

Mathias Produkter. En oversikt over våres produkter athias Produkter En oversikt over våres produkter athias King Crab (Paralithodes camtschaticus) er et rent og sunt produkt som blir fanget i nordområdene av Norge og Russland. Krabbene lever av bunndyr

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer