nr 09/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 09/12-2012.02.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 09/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Erstatning Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho- Kanagawa-ku YOKOHAMA- SHI, KANAGAWA-KEN, Japan (JP) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:2 Klasse:3 Kjemikalier til industriell bruk; ubearbeidede kunstige harpikser, ubearbeidet plast; brannslukkingsmidler; abduseringsmidler og loddepreparater; garvemidler; klebemidler til bruk i industri; glassbelegningsmidler (kjemikalier); midler (kjemikalier) for reparasjon av vindus- og frontruteglass; fjernemidler(kjemikalier); tetnings- og fugemasse (kjemikalier) for tetting av overflater; belegningsmidler (kjemikalier) for glansing og beskyttelse av overflater på kjøretøysdeler (overflater, veihjul og dekk); vannavstøtende midler (kjemikalier) for vinduer; sodavann for opplading av batterier; tilsetningsstoffer (kjemikalier) for oljer; tilsetningsstoffer, kjemikalier, til kjølevæske for luftkondisjonering; tilsetningsstoffer, kjemikalier til motordrivstoffer; bremsevæske for biler; kjølemidler for kjøretøysmotorer; servostyringsvæsker for biler; klebe-epoksi og fyll-epoksi til bruk ved reparasjon av kjøretøyer; kjemiske preparater for automotiv reparasjon og vedlikehold; rengjøringsmidler for drivstoffinnsprøytningsinnretninger; væsker for automobile transmisjoner; tilsetningsstoffer for radiatorer for å forhindre rust; antistatiske preparater, andre enn for husholdningsformål. Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler, fargestoffer, beisemidler, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; understellbehandlingsmasse for kjøretøy chassis; antirustsmøremidler for kjøretøyer; appreturfargestoffer; seisbelegningsmidler, understellsmasse for flater som skal males; antirustpreparater. Midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; rengjøringsmidler for vindus- og frontruter; rengjøringsvæsker for kjøretøysdeler; poleringsvoks; blanke- og beskyttelsesmidler for automobile eksteriøroverflater; antistatiske preparater for husholdningsbruk, parfymer; eau de cologne; automotive rengjøringspreparater; rusfjerningsmidler, dekal- og malingsfjerningspreparater; rengjøringsmidler for tetnings- og pakningsfjerning. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler, fukte- og bindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; smøremidler og smøreoljer for kjøretøyer; motoroljer; bremseoljer for biler; servostyringsoljer for biler; smøreoljer for automobile transmisjoner; smøremidler; castorolje for tekniske formål. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål: deodoranter, andre enn for personlig bruk; førstehjelpsskrin,fylt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TMV LØVSTAD SKOLE AS, Helleveien 510, 3790 HELLE Klasse:9 Klasse:41 Klasse:45 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SECTRA Install IT AS, Frognerstranda 4, 0250 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:19 Klasse:20 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Festeanordning av plast til montering av transpondere på wire. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BE A GOOD SPORT SPORTSDETALJISTEN AS, Haugerudveien 2, 0674 OSLO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Klasse:25 Klasse:28 Briller, sportsbriller, solbriller, beskyttelsesbriller; etuier, kjeder, snorer og innfatninger for disse varer, hjelmer for sport, tilbehør til de forannevnte varer. Klær, herunder sportsklær, sykkelklær, treningsklær; fottøy, herunder sportsfottøy; hodeplagg, hansker og belter, håndledd- og pannebånd; tilbehør til de forannevnte varer Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; sportsutstyr; skiutstyr, sykkelutstyr; bagger spesielt tilpasset bestemte sportsartikler; tilbehør til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/313,107 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PMI-ACP Project Management Institute Inc, 14 Campus Boulevard, PA19073 NEWTOWN SQUARE, USA (US) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; on-line annonse- og reklamevirksomhet på datanettverk; promoteringsvirksomhet; PRvirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivning vedrørende ledelse, administrasjon og organisasjon av bedrifter; assistanse innen handels- og industriledelse og -administrasjon; profesjonell forretningsrådgivning; konsultasjoner innen personalledelse og - administrasjon; personellutvelgelse ved psykologisk testing; forretningsinformasjon; informasjonsbyråer innen handel; forretningsinformasjon og rådgivning for forbrukere (konsumentrådgivningsvirksomhet); innsamling av informasjon for bruk i databaser; bedriftsundersøkelser; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer i kommunikasjonsmedia, for detaljhandel; demonstrasjon av varer; organisasjons- og foreningstjenester, nemlig promotering av prosjektledelsesprofesjonens interesser; promotering av offentlig og alminnelig bevissthet om prosjektledelsesprofesjonen; tilveiebringelse/forsyning av informasjon angående prosjektledelse; testing og evaluering for å fastslå faglig erfaring og kompetanse innen prosjektledelsesprofesjonen; verifisering og overvåking av prosjektledelsesfagfolks kvalifikasjoner og referanser; online detaljhandelstjenester relatert til bøker; forskning innen prosjektledelse i relasjon til forretningsvirksomhet; alle de forannevnte tjenester innen prosjektledelsesområdet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CROSARE Cantina Sociale Cooperative di Soave Societá Agricola Cooperativa, Viale Vittoria 100 SOAVE, Italia (IT) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , ES, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESTRELLA DAMM INEDIT Sociedad Anónima Damm, Calle Rosello 515, BARCELONA, Spania (ES) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:32 Øl. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Fredriksens Fabrikk AS, 3855 TREUNGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Salg av klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Håvard Engell, Marsveien 19, 0493 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:10 Ortopediske artikler, herunder ortopediske sko og tilbehør til slike sko. Klasse:25 Fottøy. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:35 Demonstrasjon av skotøy og ortopediske produkter; salg av fottøy, ortopediske artikler, herunder ortopediske sko. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter (546) kombinert merke eller et rent figurmerke JUMINA, Gina Harboesveg 32, 2312 OTTESTAD Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; putetrekk, ullstoffer, bomullsstoffer, tekstilmaterialer, sengetøy (laken, putevar, dynetrekk). Klasse:25 Klasse:42 Klær, fottøy, hodeplagg. Grafisk formgiving, herunder egen grafisk formgiving på alle produkter i varemerkeinnehavers sitt sortiment, inkludert eget mønster/egen grafikk og bilder, tekstilvarer, papirprodukter, veggpynt (som lerretstrykk), øvrige produkter. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Backup Norge AS, Karl Johansgate 19, 0159 OSLO Klasse:35 Arbeidsformidling; utleie av personell; konsultasjoner i personalspørsmål; personell rekruttering. Klasse:41 Utdannelse- og opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENACO Enaco AS, Postboks 474, 1411 KOLBOTN Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Klasse:11 Klasse:37 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Kin AB, Box 934, UPPLANDS VÄSBY, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt l andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Det Stavangerske Dampskibsselskab AS, Kongsgårdbakken 1, 4005 STAVANGER Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester: salg av klær, tekstiler, fottøy, hodeplagg, porselen, glass, keramikk, vesker, sekker, lommebøker, paraplyer, penner, blyanter og trykksaker. Klasse:35 Videresalgstjenester vedrørende edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter. Klasse:39 Klasse:43 Transportvirksomhet; organisering av reiser; sjøtransport; passasjertransport; sightseeing; cruisevirksomhet; båtutleie. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; kafeer; snackbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PICO T J Smith & Nephew Ltd, 101, Hessle Road, HU32BN HULL, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:10 Medisinske innretninger, nemlig bærbare elektroniske innretninger som tilveiebringer negativt trykk for sårterapi. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/35, , US, 85/351, , US, 85/351, , US, 85/351, , US, 85/351, , US, 85/351, , US, 85/351, , US, 85/351, , US, 85/351, , US, 85/351,575 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THORIN OAKENSHIELD The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:6 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:20 Klasse:21 Klasse:24 Figuriner av ikke-edelt metall; skulpturer av ikke-edelt metall; nøkkelringer og -kjeder av ikke-edelt metall; flaskekorker av metall. Økser; sverd; kniver; og sverdslirer. Elektronisk spillsoftware; interaktive elektroniske multimedia spillprogrammer; videospillinnsatser; forhåndsinnspilte CD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer; forhåndsinnspilte DVD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer; pyntemagneter; samle/byttekort på CD. Smykker, juvelervarer, ur, klokker, nøkkelringer og -kjeder av edelt metall; figuriner av edelt metall. Kunst- og håndverksett, nemlig leiresett (for kunst og håndverk), malersett (for kunst og håndverk), papirsett (for kunst og håndverk for barn); pappfigurer; plakater; klistremerker; litografiske trykk; bøker om film og fiksjon; bokmerker; postkort; samle/byttekort; bøker inneholdende fotografiske trykk; bøker for rollespill; kalendere; trykte hologrammer; samleralbumer for samle/byttekort, klistremerker, frimerker og mynter. Figuriner laget av polymerer eller polymerleire; figuriner laget av harpiks; skulpturer laget av polymerer eller polymerleire; skulpturer laget av harpiks. Krus; seidler; begre; drikkeglass; matbokser; figuriner av steintøy, glass eller keramikk. Veggtepper av tekstil; tekstilflagg; baderomstekstiler; dekketøy; sengetøy. Klasse:25 Klær, nemlig hodeplagg, jakker, gensere, t- skjorter, skjorter, bukser, kjoler, skjørt, sokker, slips og kostymer, nemlig halloweenkostymer og kostymer for rollespill; fottøy; pyjamas; og babytøy. Klasse:28 Leketøy, nemlig actionfigurer, brettspill, leketøysvåpen; sjakksett; tredimensjonale pusleleker; puslespill; hobbysett for å lage modellfigurer; samle/byttekortspill; dukker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICHELIN COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, cours Sablon, CLERMONT- FERRAND, Frankrike (FR) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:41 Dataprogrammer, data software, data software for forespørsler mot databaser, databaser inneholdende datainformasjon og rådgivning om driftsanvisninger, om adresser til turiststeder, om hoteller og restauranter, om matlagning, kokekunst, restauranter og hoteller, om mat og alkoholholdige drikker samt ikke-alkoholholdige drikkevarer, de forannevnte varer innregistrert på digitale plater, datadisker, bånd, kassetter og på CD- ROM. Annonse- og reklamevirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet på postordre; arrangement og gjennomføring av arrangementer for handelsfremmende og annonseformål for å opparbeide kundelojalitet; arrangement og gjennomføring av markedsundersøkelser; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, bistand ved ledelse og administrasjon, samt organisasjonsrådgivning særlig for profesjonelle ved salg av biler og dekk; datorisering av filer, tjenester for innlegging, behandling, innsamling og systematisering av data i databaser; tjenester for søkning og gjenfinning av handelsinformasjon; systematisering av informasjon for bruk i databaser for å gjøre det mulig for kunder å utføre undersøkelser for fremfinning og anskaffelse av informasjon om driftsanvisninger, om adresser til turiststeder, hoteller og restauranter, samt om matlagning, kokekunst, restauranter og hoteller, om mat og alkoholdige og ikke-alkoholholdige drikkevarer. Tjenester for vedlikehold, reparasjon, banelegging, mønstring, sammensetting, demontering og erstatning av kjøretøydekk; tjenester for vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer, av motorkjøretøydeler og av tilbehør til motorkjøretøyer; informasjonstjenester om reparasjon og om vedlikehold av motorkjøretøyer; tjenester i forbindelse med inspeksjon av motorkjøretøyer, nemlig tekniske kontroller av status for motorkjøretøyer. Online overføring av beskjeder og bilder om kjøreanvisninger, om adresser til turiststeder, om hoteller og restauranter, samt om matlagning, kokekunst, restauranter og hoteller vedrørende mat og alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikkevarer. Slepetjenester i forbindelse med kjøretøyuhell, hjemsendelsetjenester på alle måter av personer og/eller motorkjøretøy ved kjøretøyuhell. Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; publikasjonstjenester gjennom alle medier herunder elektroniske medier, trykksaker, bøker, magasiner, journaler, aviser og guider, disse medier innenfor områdende turisme, kokekunst og for restauranter og hoteller, samt for mat og alkoholholdige og ikke- 8

9 registrerte varemerker /12 alkoholholdige drikkevarer. Klasse:42 Design og utvikling av datasoftware og databaser; tekniske inspeksjonstjenester for motorkjøretøyer; konsulenttjenester vedrørende utvelgelse, satus, vedlikehold og/eller reparasjon av dekk, deler og motorkjøretøytilbehør; tekniske informasjonstjenester vedrørende motorkjøretøyer, deler og tilbehør for motorkjøretøyer og dekk. Klasse:43 Informasjonstjenester og rådgiving inkludert bakgrunnsinformasjon om restauranter og hoteller i forskjellige land, regioner eller byer via guidebøker og websider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, cours Sablon, CLERMONT- FERRAND, Frankrike (FR) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Dataprogrammer, data software, data software for forespørsler mot databaser, databaser inneholdende datainformasjon og rådgivning om driftsanvisninger, om adresser til turiststeder, om hoteller og restauranter, om matlagning, kokekunst, restauranter og hoteller, om mat og alkoholholdige drikker samt ikke-alkoholholdige drikkevarer, de forannevnte varer innregistrert på digitale plater, datadisker, bånd, kassetter og på CD- ROM. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet på postordre; arrangement og gjennomføring av arrangementer for handelsfremmende og annonseformål for å opparbeide kundelojalitet; arrangement og gjennomføring av markedsundersøkelser; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, bistand ved ledelse og administrasjon, samt organisasjonsrådgivning særlig for profesjonelle ved salg av biler og dekk; datorisering av filer, tjenester for innlegging, behandling, innsamling og systematisering av data i databaser; tjenester for søkning og gjenfinning av handelsinformasjon; systematisering av informasjon for bruk i databaser for å gjøre det mulig for kunder å utføre undersøkelser for fremfinning og anskaffelse av informasjon om driftsanvisninger, om adresser til turiststeder, hoteller og restauranter, samt om matlagning, kokekunst, restauranter og hoteller, om mat og alkoholdige og ikke-alkoholholdige drikkevarer. Klasse:37 Tjenester for vedlikehold, reparasjon, banelegging, mønstring, sammensetting, demontering og erstatning av kjøretøydekk; tjenester for vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer, av motorkjøretøydeler og av 9

10 registrerte varemerker /12 tilbehør til motorkjøretøyer; informasjonstjenester om reparasjon og om vedlikehold av motorkjøretøyer; tjenester i forbindelse med inspeksjon av motorkjøretøyer, nemlig tekniske kontroller av status for motorkjøretøyer. Klasse:38 Online overføring av beskjeder og bilder om kjøreanvisninger, om adresser til turiststeder, om hoteller og restauranter, samt om matlagning, kokekunst, restauranter og hoteller vedrørende mat og alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikkevarer. Klasse:39 Slepetjenester i forbindelse med kjøretøyuhell, hjemsendelsetjenester på alle måter av personer og/eller motorkjøretøy ved kjøretøyuhell. Klasse:41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; publikasjonstjenester gjennom alle medier herunder elektroniske medier, trykksaker, bøker, magasiner, journaler, aviser og guider, disse medier innenfor områdende turisme, kokekunst og for restauranter og hoteller, samt for mat og alkoholholdige og ikkealkoholholdige drikkevarer. Klasse:42 Design og utvikling av datasoftware og databaser; tekniske inspeksjonstjenester for motorkjøretøyer; konsulenttjenester vedrørende utvelgelse, satus, vedlikehold og/eller reparasjon av dekk, deler og motorkjøretøytilbehør; tekniske informasjonstjenester vedrørende motorkjøretøyer, deler og tilbehør for motorkjøretøyer og dekk. Klasse:43 Informasjonstjenester og rådgiving inkludert bakgrunnsinformasjon om restauranter og hoteller i forskjellige land, regioner eller byer via guidebøker og websider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DINERS CLUB T&E ANALYZER Diners Club International Ltd, 2500 Lake Cook Road, IL60015 RIVERWOODS, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:41 Klasse:42 Tilveiebringelse via internett av brukermanualer for å administrere kontoinformasjon. Tilveiebringelse via internett av ikke-nedlastbar datamaskinprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTANTS NORWAY (IMC NORWAY), Gjettumveien 31, 1346 GJETTUM Klasse:35 Bistand ved bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling, ledelses- og personutvikling, personalledelser og rekruttering; markedsføring og markedskommunikasjon. Klasse:36 Finans- og økonomistyring som finansøkonomiske analyser. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet innen logistisk profesjon, profesjonsutvikling og tjeneste/servicefunksjoner. Klasse:42 Rådgivning innen prosjektledelse, informasjonsteknologi og systemer; miljømessige analyser. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:40 forankring av master, høyspentmaster og seil, bruk av plastikkfibre), eksploatering av stein og grusbryting; boring av brønner, vedlikehold, reparasjon, renovering, restaurering og utvidelse av tunneller, broer, gallerier, korridorer, bostedsbygninger, utsalgs- og administrative bygninger; utleie av bygningsmaskiner og utgravningsmaskiner; montering av stillaser og rammeverk, midlertidige tak, rengjøring av bygninger; veioverflatedekking og gulvbelegning; overvåking av byggearbeider og byggverk. Resirkulering av materialer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Implenia AG, Industriestr. 24, 8305 DIETLIKON, Sveits (CH) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:6 Byggematerialer av metall; transportable bygninger av metall: kabler og ledninger av uedelt metall; rør og slanger av metall; gjenstander av metall (isenkramvarer); komponenter av metall for bygningskonstruksjoner og for byggeteknikk, spesielt komponenter av metall for broer, veier, motorveier, lufthavner, tuneller, takstoler og bygninger; forskalinger, former, bekledning og utforinger av metall for byggeteknikk. Klasse:19 Byggematerialer, ikke-metalliske, for bygging; komponenter (ikke av metall) for bygningskonstruksjoner og byggeteknikk, spesielt komponenter (ikke av metall) for broer, veier, motorveier, lufthavner, tuneller, takstoler og bygninger; ikke-metalliske forskalinger, former, bekledning og utforinger for byggeteknikk. Klasse:35 Bygging, nemlig organisatorisk forberedelse av byggeprosjekter (økonomiske beregninger/økonomisk planlegging); utvikling av brukskonsepter for fast eiendom relatert til økonomisk drift av samme. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning av fast eiendom, forvaltning av eiendom; finansiell forberedelse av byggeprosjekter; finansielle prosjekstudier. Klasse:37 Bygge- og anleggsvirksomhet; ledelse av bygge- og anleggsvirksomhet, teknisk forberedelse og ledelse av byggeprosjekter; bygging av bygninger og installasjoner, spesielt leiligheter, hoteller, sykehus, administrative bygninger, bygninger for utsalg, industrielle bygninger, sivilforsvarsbygninger, dammer, diker, demninger, kaier, voller, taksystemer og undergrunnsbaner, underjordiske ganger (subways), hydroelektriske installasjoner, kombinerte varme- og kraftverk, atomkraftverk, konstruksjoner ved kyst og landskapsarkitektur ved elver; bygging av lufthavner; bygging av tunneller, broer, gallerier, korridorer, bygging av veitunneller, motorveitunneller, parkeringsområder; byggevirksomhet, inkludert bygging av takrammeverk; fundamenteringstjenester, nemlig relatert til stolper og pæleværk, støttemurer, sammensatte vegger og støtteinnretninger av metall, senking av grunnvannsnivå, annonseplakater, mikro-tunnelgraving, hydrauliske konstruksjoner, forankringsutstyr, fontener, dype borehull; spesielle tjenester vedrørende kutting av betong (saging og boring, bryting); spesielle bygge- og anleggstjenester som benytter syntetisk materiell (statiske armeringer/ forsterkninger, reparasjon av armeringer/forsterkninger, Klasse:42 Arkitektur, laging av utkast til byggearbeider, byggverk og anlegg; arkitektrådgivning, spesielt testing av byggemetoder; undersøkelser for rasjonalisering og optimering av byggeprosjekter; skissere (lage utkast til) byggearbeider, byggverk og anlegg; tekniske prosjektstudier; testing av akustikk og lydisolering; testing av ekko, energirådgivning, spesielt for private husholdninger, små og medium-store foretak; skissere (lage utkast til) byggearbeider, byggverk og anlegg; geologisk prospektering, teknisk tegning, (tester, ekspertise, laboratorieeksperimenter, laboratorietester). 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:40 tunneller, broer, gallerier, korridorer, bygging av veitunneller, motorveitunneller, parkeringsområder; byggevirksomhet, inkludert bygging av takrammeverk; fundamenteringstjenester, nemlig relatert til stolper og pæleværk, støttemurer, sammensatte vegger og støtteinnretninger av metall, senking av grunnvannsnivå, annonseplakater, mikro-tunnelgraving, hydrauliske konstruksjoner, forankringsutstyr, fontener, dype borehull; spesielle tjenester vedrørende kutting av betong (saging og boring, bryting); spesielle bygge- og anleggstjenester som benytter syntetisk materiell (statiske armeringer/ forsterkninger, reparasjon av armeringer/forsterkninger, forankring av master, høyspentmaster og seil, bruk av plastikkfibre), eksploatering av stein og grusbryting; boring av brønner, vedlikehold, reparasjon, renovering, restaurering og utvidelse av tunneller, broer, gallerier, korridorer, bostedsbygninger, utsalgs- og administrative bygninger; utleie av bygningsmaskiner og utgravningsmaskiner; montering av stillaser og rammeverk, midlertidige tak, rengjøring av bygninger; veioverflatedekking og gulvbelegning; overvåking av byggearbeider og byggverk. Resirkulering av materialer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Implenia AG, Industriestr. 24, 8305 DIETLIKON, Sveits (CH) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:6 Byggematerialer av metall; transportable bygninger av metall: kabler og ledninger av uedelt metall; rør og slanger av metall; gjenstander av metall (isenkramvarer); komponenter av metall for bygningskonstruksjoner og for byggeteknikk, spesielt komponenter av metall for broer, veier, motorveier, lufthavner, tuneller, takstoler og bygninger; forskalinger, former, bekledning og utforinger av metall for byggeteknikk. Klasse:19 Byggematerialer, ikke-metalliske, for bygging; komponenter (ikke av metall) for bygningskonstruksjoner og byggeteknikk, spesielt komponenter (ikke av metall) for broer, veier, motorveier, lufthavner, tuneller, takstoler og bygninger; ikke-metalliske forskalinger, former, bekledning og utforinger for byggeteknikk. Klasse:35 Bygging, nemlig organisatorisk forberedelse av byggeprosjekter (økonomiske beregninger/økonomisk planlegging); utvikling av brukskonsepter for fast eiendom relatert til økonomisk drift av samme. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning av fast eiendom, forvaltning av eiendom; finansiell forberedelse av byggeprosjekter; finansielle prosjekstudier. Klasse:37 Bygge- og anleggsvirksomhet; ledelse av bygge- og anleggsvirksomhet, teknisk forberedelse og ledelse av byggeprosjekter; bygging av bygninger og installasjoner, spesielt leiligheter, hoteller, sykehus, administrative bygninger, bygninger for utsalg, industrielle bygninger, sivilforsvarsbygninger, dammer, diker, demninger, kaier, voller, taksystemer og undergrunnsbaner, underjordiske ganger (subways), hydroelektriske installasjoner, kombinerte varme- og kraftverk, atomkraftverk, konstruksjoner ved kyst og landskapsarkitektur ved elver; bygging av lufthavner; bygging av Klasse:42 Arkitektur, laging av utkast til byggearbeider, byggverk og anlegg; arkitektrådgivning, spesielt testing av byggemetoder; undersøkelser for rasjonalisering og optimering av byggeprosjekter; skissere (lage utkast til) byggearbeider, byggverk og anlegg; tekniske prosjektstudier; testing av akustikk og lydisolering; testing av ekko, energirådgivning, spesielt for private husholdninger, små og medium-store foretak; skissere (lage utkast til) byggearbeider, byggverk og anlegg; geologisk prospektering, teknisk tegning, (tester, ekspertise, laboratorieeksperimenter, laboratorietester). 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:40 av veitunneller, motorveitunneller, parkeringsområder; byggevirksomhet, inkludert bygging av takrammeverk; fundamenteringstjenester, nemlig relatert til stolper og pæleværk, støttemurer, sammensatte vegger og støtteinnretninger av metall, senking av grunnvannsnivå, annonseplakater, mikro-tunnelgraving, hydrauliske konstruksjoner, forankringsutstyr, fontener, dype borehull; spesielle tjenester vedrørende kutting av betong (saging og boring, bryting); spesielle bygge- og anleggstjenester som benytter syntetisk materiell (statiske armeringer/ forsterkninger, reparasjon av armeringer/forsterkninger, forankring av master, høyspentmaster og seil, bruk av plastikkfibre), eksploatering av stein og grusbryting; boring av brønner, vedlikehold, reparasjon, renovering, restaurering og utvidelse av tunneller, broer, gallerier, korridorer, bostedsbygninger, utsalgs- og administrative bygninger; utleie av bygningsmaskiner og utgravningsmaskiner; montering av stillaser og rammeverk, midlertidige tak, rengjøring av bygninger; veioverflatedekking og gulvbelegning; overvåking av byggearbeider og byggverk. Resirkulering av materialer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Implenia AG, Industriestr. 24, 8305 DIETLIKON, Sveits (CH) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:6 Byggematerialer av metall; transportable bygninger av metall: kabler og ledninger av uedelt metall; rør og slanger av metall; gjenstander av metall (isenkramvarer); komponenter av metall for bygningskonstruksjoner og for byggeteknikk, spesielt komponenter av metall for broer, veier, motorveier, lufthavner, tuneller, takstoler og bygninger; forskalinger, former, bekledning og utforinger av metall for byggeteknikk. Klasse:19 Byggematerialer, ikke-metalliske, for bygging; komponenter (ikke av metall) for bygningskonstruksjoner og byggeteknikk, spesielt komponenter (ikke av metall) for broer, veier, motorveier, lufthavner, tuneller, takstoler og bygninger; ikke-metalliske forskalinger, former, bekledning og utforinger for byggeteknikk. Klasse:35 Bygging, nemlig organisatorisk forberedelse av byggeprosjekter (økonomiske beregninger/økonomisk planlegging); utvikling av brukskonsepter for fast eiendom relatert til økonomisk drift av samme. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning av fast eiendom, forvaltning av eiendom; finansiell forberedelse av byggeprosjekter; finansielle prosjekstudier. Klasse:37 Bygge- og anleggsvirksomhet; ledelse av bygge- og anleggsvirksomhet, teknisk forberedelse og ledelse av byggeprosjekter; bygging av bygninger og installasjoner, spesielt leiligheter, hoteller, sykehus, administrative bygninger, bygninger for utsalg, industrielle bygninger, sivilforsvarsbygninger, dammer, diker, demninger, kaier, voller, taksystemer og undergrunnsbaner, underjordiske ganger (subways), hydroelektriske installasjoner, kombinerte varme- og kraftverk, atomkraftverk, konstruksjoner ved kyst og landskapsarkitektur ved elver; bygging av lufthavner; bygging av tunneller, broer, gallerier, korridorer, bygging Klasse:42 Arkitektur, laging av utkast til byggearbeider, byggverk og anlegg; arkitektrådgivning, spesielt testing av byggemetoder; undersøkelser for rasjonalisering og optimering av byggeprosjekter; skissere (lage utkast til) byggearbeider, byggverk og anlegg; tekniske prosjektstudier; testing av akustikk og lydisolering; testing av ekko, energirådgivning, spesielt for private husholdninger, små og medium-store foretak; skissere (lage utkast til) byggearbeider, byggverk og anlegg; geologisk prospektering, teknisk tegning, (tester, ekspertise, laboratorieeksperimenter, laboratorietester). 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:40 vedrørende kutting av betong (saging og boring, bryting); spesielle bygge- og anleggstjenester som benytter syntetisk materiell (statiske armeringer/ forsterkninger, reparasjon av armeringer/forsterkninger, forankring av master, høyspentmaster og seil, bruk av plastikkfibre), eksploatering av stein og grusbryting; boring av brønner, vedlikehold, reparasjon, renovering, restaurering og utvidelse av tunneller, broer, gallerier, korridorer, bostedsbygninger, utsalgs- og administrative bygninger; utleie av bygningsmaskiner og utgravningsmaskiner; montering av stillaser og rammeverk, midlertidige tak, rengjøring av bygninger; veioverflatedekking og gulvbelegning; overvåking av byggearbeider og byggverk. Resirkulering av materialer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Implenia AG, Industriestr. 24, 8305 DIETLIKON, Sveits (CH) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:6 Byggematerialer av metall; transportable bygninger av metall: kabler og ledninger av uedelt metall; rør og slanger av metall; gjenstander av metall (isenkramvarer); komponenter av metall for bygningskonstruksjoner og for byggeteknikk, spesielt komponenter av metall for broer, veier, motorveier, lufthavner, tuneller, takstoler og bygninger; forskalinger, former, bekledning og utforinger av metall for byggeteknikk. Klasse:19 Byggematerialer, ikke-metalliske, for bygging; komponenter (ikke av metall) for bygningskonstruksjoner og byggeteknikk, spesielt komponenter (ikke av metall) for broer, veier, motorveier, lufthavner, tuneller, takstoler og bygninger; ikke-metalliske forskalinger, former, bekledning og utforinger for byggeteknikk. Klasse:35 Bygging, nemlig organisatorisk forberedelse av byggeprosjekter (økonomiske beregninger/økonomisk planlegging); utvikling av brukskonsepter for fast eiendom relatert til økonomisk drift av samme. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning av fast eiendom, forvaltning av eiendom; finansiell forberedelse av byggeprosjekter; finansielle prosjekstudier. Klasse:37 Bygge- og anleggsvirksomhet; ledelse av bygge- og anleggsvirksomhet, teknisk forberedelse og ledelse av byggeprosjekter; bygging av bygninger og installasjoner, spesielt leiligheter, hoteller, sykehus, administrative bygninger, bygninger for utsalg, industrielle bygninger, sivilforsvarsbygninger, dammer, diker, demninger, kaier, voller, taksystemer og undergrunnsbaner, underjordiske ganger (subways), hydroelektriske installasjoner, kombinerte varme- og kraftverk, atomkraftverk, konstruksjoner ved kyst og landskapsarkitektur ved elver; bygging av lufthavner; bygging av tunneller, broer, gallerier, korridorer, bygging av veitunneller, motorveitunneller, parkeringsområder; byggevirksomhet, inkludert bygging av takrammeverk; fundamenteringstjenester, nemlig relatert til stolper og pæleværk, støttemurer, sammensatte vegger og støtteinnretninger av metall, senking av grunnvannsnivå, annonseplakater, mikro-tunnelgraving, hydrauliske konstruksjoner, forankringsutstyr, fontener, dype borehull; spesielle tjenester Klasse:42 Arkitektur, laging av utkast til byggearbeider, byggverk og anlegg; arkitektrådgivning, spesielt testing av byggemetoder; undersøkelser for rasjonalisering og optimering av byggeprosjekter; skissere (lage utkast til) byggearbeider, byggverk og anlegg; tekniske prosjektstudier; testing av akustikk og lydisolering; testing av ekko, energirådgivning, spesielt for private husholdninger, små og medium-store foretak; skissere (lage utkast til) byggearbeider, byggverk og anlegg; geologisk prospektering, teknisk tegning, (tester, ekspertise, laboratorieeksperimenter, laboratorietester). 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IWEAR Lauritzen Holding AS, Postboks 24, 1441 DRØBAK Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huden kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Société des Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé, 55, Canton of Vaud, 1800 VEVEY, Sveits (CH) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:25 Klær; hodeplagg; t-skjorter; forkler. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hermetisk mat; melkepulver; kondensert melk; melk; melkeprodukter; melkedrikker der melk er hovedingrediensen; drikker laget av meieriprodukter; melkeerstatninger; tilberedt mat basert på melk; fløte og krem; kunstig fløte og krem; pulver til kaffe hovedsakelig bestående av melkeprodukter; pulver (meieri) for drikker; meieriprodukter i pulverform; melkebaserte og fløte- og krembaserte desserter; melke- eller fløteerstatninger (ikke meieriprodukter); meierisubstanser for bruk som mat eller som ingredienser i mat; desserter; desserter laget helt eller hovedsakelig av meieriprodukter eller melk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: E4X FiftyOne Inc, 8 West 40th Street, 5th floor, NY10018 NEW YORK, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Nedlastbare computer e-handelssoftware, nemlig software som integrerer med en e- selgers webside og som tillater e-selgeren å vise endelig pris i utenlandske valutaer og motta eksakt forventet betaling i valutaen som er e- selgers valg. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OptiLift VOCA AS, Andøyfaret 7, 4623 KRISTIANSAND S Klasse:7 Klasse:9 Klasse:42 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOYOTA TOUCH & GO Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan (JP) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Audioutstyr, -apparater og -innretninger, herunder display med navigasjonssystemer for automobiler. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Firda Eiendom AS, Kalvøya, 5070 BYRKNESØY Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 4104 Sandviken, 5835 BERGEN Klasse:41 Kulturelle aktiviteter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ersgårdparken ERSGÅRDSVINGEN EIENDOM AS, Postboks 385, 8001 BODØ Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; Bomullsstoffer, bordduker, bordbrikker, gardiner av tekstil, glasshåndklær, husholdningslintøy, lommetørkler av tekstiler, sengelinnet, trekk for madrasser, trekk for puter, dyner og dynetrekk, håndklær av tekstiler Klasse:25 Klær fottøy og hodeplagg (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Ahlsell Sverige AB, Liljeholmsvägen 30, STOCKHOLM, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); maskinkobling- og overføringskomponenter (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn hånddrevne); kuvøse eggklekkemaskiner. Klasse:8 Håndrevne verktøy og håndverktøy; knivsmedvarer; bestikk; skinnende våpen; barberhøvler og -apparater. Klasse:9 Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll (tilsyn), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for inspeksjon og oppmåling; apparater og instrumenter for gjennomføring, switching, omforming, akkumulator, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for innspilning, opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; magnetiske databærere, innspillingsplater; automatiske salgsautomater og mekanismer for myntopererte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater for belysning, oppvarming, dampgenerering, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygging; asfalt, tjære og bitumen; portable bygninger (anleggsarbeid), ikke av metall; monumenter, ikke av metall. Klasse:21 Redskaper og beholdere for husholdnings-og kjøkkenredskaper; kammer og svamper, børster (unntatt malerpensler); børstemaker materiale; artikler for rengjøring; stålull; ubearbeidet eller semi-arbeidet glass (unntatt byggeglass); glassvarer, porselen og keramikk, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:37 Oppførsel/konstruksjon av bygganlegg; reparasjon/vedlikehold; installasjonstjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:40 Behandling av materialer. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Ahlsell Sverige AB, Liljeholmsvägen 30, STOCKHOLM, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); maskinkobling og overføringskomponenter (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn hånddrevne); kuvøse eggklekkemaskiner. Klasse:8 Håndrevne verktøy og håndverktøy; knivsmedvarer; bestikk; skinnende våpen; barberhøvler og -apparater. Klasse:9 Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll (tilsyn), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for inspeksjon og oppmåling; apparater og instrumenter for gjennomføring, switching, omforming, akkumulator, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for innspilning, opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; magnetiske databærere, innspillingsplater; automatiske salgsautomater og mekanismer for myntopererte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater for belysning, oppvarming, dampgenerering, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygging; asfalt, tjære og bitumen; portable bygninger (anleggsarbeid), ikke av metall; monumenter, ikke av metall. Klasse:21 Redskaper og beholdere for husholdnings-og kjøkkenredskaper; kammer og svamper, børster (unntatt malerpensler); børstemaker materiale; artikler for rengjøring; stålull; ubearbeidet eller semi-arbeidet glass (unntatt byggeglass); glassvarer, porselen og keramikk, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:37 Oppførsel/konstruksjon av bygganlegg; reparasjon/vedlikehold; installasjonstjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:40 Behandling av materialer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke YADDA FILMS DA, Asvallveien 32, 3960 STATHELLE Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; fjernsynsreklame; skriving av reklametekster; utarbeidelse av reklametekster. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; filmfremvisning; filmproduksjon; filmproduksjon på videobånd; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; instruksjon [opplæring]; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; redigering av videobånd; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; underholdningsvirksomhet; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av kinematografiske apparater og tilbehør; videobåndredigering; videofilming; videoopptakstjenester. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHARLES TYRWHITT Charles Tyrwhitt LLP, 13 Silver Road, W127RR LONDON, Storbritannia (GB) Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:25 Klær for menn og kvinner; skjorter; slips; t- skjorter; polo skjorter; jumpere; sjal og skjerf; livskjerf, smokingbelter; strømper, sokker; undertøy; nattskjorter; pyjamaser; morgenkåper, morgenkjoler, slåbroker; belter, strømpeholdere, bukseseler, og avstivere for klær; sko for menn; dresser og formelle antrekk; kåper og frakker; jakker; bukser og benklær; aftensantrekk; kjoler; skjørt, stakker, og forklær; trikotasje, strikkevarer; klær; fottøy; hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dimor Nordic Drugs AB, Box 30035, LIMHAMN, Sverige (SE) Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, MALMÖ, Sverige (SE) Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TANKEVIRUS Hanne H Brorson, Agathe Grøndahlsgate 28, 0478 OSLO Klasse:16 Bøker; håndbøker; undervisningsmateriell [unntatt apparater]. Klasse:41 Klasse:44 Fjernsynsunderholdning; korrespondansekurs; korrespondanseundervisning; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; underholdningsinformasjon; undervisning. Helsetjeneste; hospitaler; klinikker; legebehandling; poliklinikker; psykologtjenester; rehabilitering av stoffmisbrukere; sykehus; sykepleiertjenester; tannlegebehandling. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke FD Management Inc, 200 First Stamford Place, CT06902 STAMFORD, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikkemedisinske leppepleiepreparater; ikkemedisinske solpleiepreparater; såper; dufter og parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, ikkemedisinske badepreparater; hårkremer; tannpussemidler. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: idesign Abbott Medical Optics Inc, 1700 East St. Andrew Place, CA SANTA ANA, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinske innretninger og kirurgiske systemer; en føleinnretning for refraksjonsdiagnostikk og topografisk måling, herunder slike benyttet ved laserablasjonskirurgi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KEZZLER DIGITAL MASS ENCRYPTION Kezzler AS, Postboks 2311 Solli, 0201 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Klasse:42 Datasystem og software for kryptering og dekryptering av en identifiseringskode; datasystem og software for anvendelse ved merking, pakking, ompakking, identifisering, lokalisering, autentisering, håndtering av overførsel mellom handelspartnere, sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer for innsamling, kontroll og analyse av sporingsdata og informasjon i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker, for oppnåelse av sikker logistikk og en kontrollert flyt av varer i en slik forsyningskjede. Tilveiebringelse av dataprogrammer og datasystem, herunder over Internett for sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer og transportenheter i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke KOSÉ CORP, 6-2, Nihonbashi 3-chome Chuo-ku TOKYO, Japan (JP) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Kosmetiske preparater; parfymer; kosmetiske såper; vatt for kosmetisk bruk; hårpleiepreparater. Klasse:21 Kosmetikkredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fun Light Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 10/11-2011.03.07 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer