nr 29/ NO årgang 105 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 29/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 29/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spitsbergen Travel AS, Postboks 548, 9171 LONGYEARBYEN, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer. Klasse 21 Glassvarer, porselen, keramikk. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Spitsbergen Travel AS, Postboks 548, 9171 LONGYEARBYEN, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 21 Glassvarer, porselen, keramikk. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke; restauranter; bartjenester. 3

4 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANDE REVYLAG, Fjellveien 110, 1458 FJELLSTRAND, Klasse 41 Revyvirksomhet. Erdal Polat, Trenerys gate 7, 7042 TRONDHEIM, Klasse 30 Wraps. Klasse 43 Fast-foodrestaurant. Servering av wraps. Cateringvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THINGNES HOLDING AS, Apalseth, 6817 NAUSTDAL, Klasse 7 Maskiner for fremstilling av pølser; kjøttkverner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILUETZ Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , KR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MyKia Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, KR- SEOUL, Sør-Korea Advokat Thomas Gaarder-Olsen, c/o Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning), livredning og 4

5 registrerte varemerker nr 29/15 undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; elektronisk databehandlingsutstyr, dataprogramvarer, datamaskiner; dataprogramvare; navigasjonsutstyr for kjøretøy. Klasse 12 Kjøretøyer; deler og tilbehør til kjøretøyer; ingen av de nevnte varer knyttet til sykler og tilbehør for sykler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; detaljhandel, engroshandel, postordre, onlinehandel med tjenester innen kjøretøy, deler og tilbehør for kjøretøy, elektroniske navigasjonsustyr og elektroniske kommunikasjonsutstyr; forretningsformidler og rådgivningstjenester innen salg av produkter og yte tjenester; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler eller deler og tilbehør for sykler. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansiell og forsikringsrelatert rådgivning og informasjon. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer; veiuttrykningstjenester; rådgivning og informasjon om reparasjon av kjøretøyer og fartøy; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler og deler og tilbehør for sykler. Klasse 38 Telekommunikasjon, utleie av elektroniske telekommunikasjonsenheter; rådgivnings- og informasjonstjenester knyttet til telekommunikasjon. Klasse 39 Transport, tauing av kjøretøy; reisearrangement, reisenavigasjonstjenester, reiserådgivning og informasjonstjenester; utleie av kjøretøy; utleie av elektroniske navigasjonsenheter; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler og deler og tilbehør for sykler. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester; design, utvikling og implementering av dataprogrammer; Software as a service (SaaS)-tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRENINGSFORUM DA, Grønlivegen 9, 3922 PORSGRUNN, Klasse 9 Elektronisk publikasjoner [Nedlastbare]. Klasse 35 Salg av digital informasjonsprodukter. Klasse 41 Coaching [veiledning]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , KR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, KR- SEOUL, Sør-Korea Advokat Thomas Gaarder-Olsen, c/o Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; elektronisk databehandlingsutstyr, dataprogramvarer, datamaskiner; dataprogramvare; navigasjonsutstyr for kjøretøy. Klasse 12 Kjøretøyer; deler og tilbehør til kjøretøyer; ingen av de nevnte varer knyttet til sykler og tilbehør for sykler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; detaljhandel, engroshandel, postordre, onlinehandel med tjenester innen kjøretøy, deler og tilbehør for kjøretøy, elektroniske navigasjonsustyr og elektroniske kommunikasjonsutstyr; forretningsformidler og rådgivningstjenester innen salg av produkter og yte tjenester; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler eller deler og tilbehør for sykler. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansiell og forsikringsrelatert rådgivning og informasjon. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer; veiuttrykningstjenester; rådgivning og informasjon om reparasjon av kjøretøyer og fartøy; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler og deler og tilbehør for sykler. Klasse 38 Telekommunikasjon, utleie av elektroniske telekommunikasjonsenheter; rådgivnings- og informasjonstjenester knyttet til telekommunikasjon. Klasse 39 Transport, tauing av kjøretøy; reisearrangement, reisenavigasjonstjenester, reiserådgivning og informasjonstjenester; utleie av kjøretøy; utleie av elektroniske navigasjonsenheter; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler og deler og tilbehør for sykler. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester; design, utvikling og implementering av dataprogrammer; Software as a service (SaaS)-tjenester. 5

6 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ComMarkets Commerzbank AG, Kaiserstrasse 16, DE FRANKFURT AM MAIN, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare (innregistrert); databrikkekort, USB minnepinner og andre databærere; kortleserutstyr og annet elektronisk utstyr for utførelse av kontantløs betaling og faktureringstransaksjoner, og deler for de forannevnte varer, inkludert i klasse 9. Klasse 36 Finansiell virksomhet; bank- og kredittvirksomhet; bankvirksomhet via nettbank; online bankvirksomhet; bankvirksomhet via telefonbank; utstedelse av kredittog debetkort for utførelse av kontantløs betalingstransaksjoner, utstedelse av reisesjekker; sikker lagring av verdisaker, leie av bankbokser; finansrådgivning; monetær virksomhet; rådgivningstjenester i forbindelse med verdipapirer; administrasjon av verdipapirporteføljer, herunder banktjenester for håndtering av verdipapirkontoer; verdipapirhandel, valutatransaksjoner; finanstjenester for mottak av utenlandske pengemidler som investeringer (herunder obligasjonsinvesteringer) og mottak av faste innskuddsinvesteringer innenfor rammen av finansiell virksomhet, lånefond, vekslingstjenester; innenlandske valutatransaksjoner; kredittgivning innenfor rammen av oppkjøp av gjeldspapirer; aksjelån; forberedelse av kontrakter for kjøp og salg av kundefordringer (finansiell virksomhet); deponering av verdipapirer, edle metaller, og andre artikler; pengeveksling; kommisjon av råvareterminkontrakter; megling av aksjer og obligasjoner, verdipapirhandel, megling, innvilgelse og administrasjon av kassekreditt og pantobligasjoner, servitutter og arvelige forpakninger/leieforhold; bankvirksomhet som tar hånd av garantitjenester for utstedelse av verdipapirer; børstjenester (financial exchange); behandling av kredittbrev innenfor rammen av finansrådgivning; utsatt betalingsoverføring (finansiell virksomhet); kausjons- og finansiell sikkerhetstjenester; verdipapirmegling, særlig meglingdifferansehandel med indeksfond (index futures) og megling og administrasjon av innenlandske og utenlandske verdipapiropsjoner, og megling og administrasjon av verdipapirer; megling av verdipapirer, særlig med hensyn til utstedelse av innenlandske verdipapirer, differansehandel (futures) og verdipapiropsjoner; megling av verdipapir med hensyn til utstedelse av utenlandske verdipapirer, differansehandel (futures) og verdipapiropsjoner; finanstjenester, særlig bilaterale og aksjemarkedshandel av verdipapirer, verdipapiropsjoner og differansehandel (futures); megling med hensyn til konvertering av verdipapirer, oppkjøp av verdipapirer, bankvirksomhet som tar hånd av garantitjenester for utstedelse av verdipapirer og kjøp av verdipapirer; tilveiebringelse av informasjon om aksjemarkedet (finansiell virksomhet); forsikring; forberedelse/fastsettelse av livsforsikringsavtaler; livsforsikring; megling av eiendomsforsikring og forsikringsavtaler i forbindelse med erstatning; eiendomsforsikring og erstatning; aktuarvirksomhet for beregning av avbetalingspremie; eiendomsvirksomhet; verdipapirmegling innen finansiell virksomhet, nemlig leasing av bygninger, og taksering av bygninger og eiendom med hensyn til finansielle forhold; eiendomsforvaltning; verdipapirmegling innen finanstjenester, nemlig leasing av eiendom; tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med bygninger og eiendom (inkludert i klasse 36); forberedelse/fastsettelse av kontrakter for kjøp og salg av eiendom; kredittvurderingsundersøkelser. Klasse 38 Telekommunikasjon innen finansiell virksomhet, datastyrt overføring av programmer og informasjon for utførelse av vekslingstjenester, rente- og kapitalmarkeds- transaksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, 1,697,059 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen B2U NLSTAR LIMITED, 377 rue de la Commune West, CA- QCH2Y2E2 MONTREAL, Canada Klasse 35 Bedriftsrådgivningstjenester innen salgsmetoder og forretningsteknikker; Kommunikasjon av forretningskunnskaper innen salgsmetoder og forretningsteknikker; Bedriftsledelsestjenester; Bistand ved forretningsledelse; Rådgivning om organisasjonsog forretningsledelse; Forretningsplanlegging, Forretningsadministrasjonstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Forretningsinformasjoner og Bedriftsopplysninger innen salgsmetoder og forretningsteknikker; Rådgivning vedrørende presentasjon av varer gjennom all slags kommunikasjonsmedier, for detaljsalg, nemlig på Internett, på TV, på mobiltelefoner og i aviser; Markedsføringstjenester innen arrangering av distribusjon av andres produkter, Markedsføringstjenester, nemlig tilveiebringelse av markedsføringsstrategier for andre, Salgsfremmende tjenester for andre, Rådgivning vedrørende administrativ behandling av bestillinger; Skaffe potensielle kunder (leads) til uavhengige salgskonsulenter. Klasse 38 Tilveiebringelse av nettbaserte forumer for brukere til deling og overføring av informasjon og elektroniske medier angående forretningskunnskaper, forretningsteknikker og salgsmetoder; Tilveiebringelse av tilgang til databaser innen forretningskunnskaper, forretningsteknikker og salgsmetoder; Tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globale datanettverk; Tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel, elektroniske meldinger, overføring av meldinger, informasjon og lyd- og videodata, vedrørende forretningssalgsmetoder, kommunikasjon av forretningsteknikker og -kunnskaper via en Internettbasert database og et globalt informasjonsnettverk; Telekonferansetjenester. Klasse 41 Tilveiebringelse av opplæring og undervisning for selgere vedrørende kommunikasjon av kunnskaper i forbindelse med forretningsteknikker og salgsmetoder, Organisering og ledelse av seminarer, konferanser, kongresser og opplæringsworkshops vedrørende kommunikasjon av kunnskaper i forbindelse med forretningsteknikker og salgsmetoder; Organisering av matlagingskonkurranser, Korrespondansekurs innen salgsmetoder og forretningsteknikker, Tilveiebringelse av informasjon vedrørende opplæring innen salgsmetoder og forretningsteknikker, Eksaminasjonsvirksomhet, nemlig organisering, arrangering og gjennomføring av eksamener vedrørende kommunikasjon av kunnskaper i 6

7 registrerte varemerker nr 29/15 forbindelse med forretningsteknikker og salgsmetoder; Praktisk opplæring ved demonstrasjon innen salgsmetoder og forretningsteknikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COOKTRACK Aktiebolaget Electrolux, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 11 Kokeapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JTC AS, c/ojan Thomas Studio, Parkveien 31, 0350 OSLO, Christopher M. Husby, c/o Jan Thomas Studio, Parkveien 31, 0350 OSLO, Klasse 3 Fargestoffer for håret; hårbalsam; hårfargestoffer; hårrettingspreparater; hårspray; impregnerte sminkefjerner servietter; preparater for hårkrølling; Klasse 8 sminkeprodukter. Hårkrølling (redskap for-); hårsakser for klipping, elektriske eller ikke. Klasse 21 Hårkammer; sminkefjerningsredskaper; sminkesvamper. Klasse 26 Hår, kunstig; hårforlengelser; hårklemmer; hårpynt ; hårruller; hårspenner (dekorative); kunstig hår; løshår. Klasse 44 Frisørsalonger; skjønnhetssalonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skogsägarna Norrskog ek för, Box 133, SE KRAMFORS, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 40 Behandling av tre og materialer vedrørende tømmerfelling og tømmerbearbeiding, så som saging, flisning og høvling; gjenvinning av avfall. Klasse 44 Skogpleie og skogavvirkning samt informasjon/rådgivning i forbindelse med skogpleie og skogavvirkning samt ivaretakelse av medlemmers interesser i forbindelse med dette. CARE COMPANIES AS, Vollane 2, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; Bistand ved forretningsledelse; Bokføring; Fakturering; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Forretningsevaluering; Forretningsundersøkelser; Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Konsultasjoner i personalspørsmål; Rådgivning for forretningsledelse; Rasjonaliseringsekspertise; Regnskapsførsel; Regnskapskontroll; Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Utleie av kontormaskiner og apparater; Utsetting av tjenester [forretningsassistanse]. Klasse 36 Avbetalingsfinansiering; Bestyrelse av familiestiftelser; Bestyrelse av fast eiendom; Børsnoteringer; 7

8 registrerte varemerker nr 29/15 Deponering av verdipapirer; Eiendomsomsetning; Finansanalyser; Finansiell virksomhet; Finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; Finansieringstjenester; Fondsinvestering; Fondsopprettelse; Forvaltning av formuer; Inkassoforretninger; Kausjon [garanti]; Konsulentbistand i skattespørsmål; Lån mot sikkerhet; Leasingfinansiering; Rådgivning i finansielle spørsmål; Utlån mot pant i fast eiendom; Utleie av kontorer [fast eiendom]. Klasse 45 Forvaltning av opphavsrettigheter Frislipp av duer for spesielle formål. Granskingtjenester av privatpersoner. Horoskopstillelse. Husdyrpass. Hustilsyn. Inspeksjon av fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål. Juridisk forskning. Juridiske tjenester. Konfliktløsningstjenester. Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. Kontaktbyråer. Kremasjon. Ledsagere [anstandspersoner]. Leie av brannslukningsapparater. Leie av brannvarslere. Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]. Lisensiering av immateriell eiendomsrett. Mekling. Meklingstjenester. Nattevaktselskaper. Nøkkelservice for huseiere i form av sikker oppbevaring og utlevering av nøkler, herunder i forbindelse med alarmrespons. On-line sosial nettverkstjenester. Organisering av religiøse møter. Overvåkning av immaterielle rettigheter. Overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm. Planlegging og arrangering av brylluper. Rådgivning for immateriell eiendomsrett. Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UTEMAT ROALD SUNDBY, Nyborgveien 8, 1458 FJELLSTRAND, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 8 Apparater for flåing av slaktedyr; Beskjæringskniver; Beskjæringssakser; Blad for skjærekniver; Bøkkerkniver; Forskjærkniver; Hagekniver; Hakkekniver; Klubber [redskap]; Knivblad [redskap]; Kvesseremmer; Kvessesteiner; Lommekniver; River [redskap]; Sager [redskap]; Sakser; Slipestål; Slipesteiner; Snekkerbelter; Spader; Syler; Verktøy [manuelt drevne]. Klasse 41 Digital bildebearbeidelse; Fotografering; Fotografireportasjer; Fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; Fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; Nyhetsreportasjetjenester; Organisering og ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av seminarer; Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; Produksjon av radio- og fjernsynsprogram; Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; Radiounderholdning; Rekreasjonsinformasjon; Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; Tekstforfattervirksomhet; Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Utgivelse av bøker; Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; Utlån av bøker; Veiledning; Videofilming. Klasse 42 Driftstjenester for servere; Elektronisk datalagring; Fjernlagring av data sikkerhetskopier; Forskning i forbindelse med miljøvern; Forvaltning av forfatterrettigheter; Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; Fremskaffelse av søkemotorer for internettet; Konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; Leie av Webserver; Nettskytjenester; Oppdatering av dataprogrammer; Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; Rådgivning ved design av websider; Rådgivningstjenester innen IT; Vedlikehold av dataprogrammer og software; Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; Hosting av webblogger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/443,275 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURE PLUSH Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/439,058 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRILLIANT FUTURE Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. 8

9 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAESTRO DOBEL Maestro Tequilero SA de CV, Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, MX- DFCP03900 MEXICO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARRIS Enterprises Inc, 3871 Lakefield Drive, US- GA30024 SUWANEE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Set-top-bokser, modemer, porter og nettoverganger (gateways); innebygde multimediaterminaladaptere (emta-er); kabelmodemtermineringssystemutstyr (CMTS-utstyr); videokodere og -dekodere; kabelkort (cablecards) og M-kort; rutere; adaptere; fjernkontroller; utstyr for betinget tilgangs-systemer; elektroniske komponenter for svitsjet digitalvideosystemer (SDV-systemer); maskinvare og programvare; datanettverksmaskinvare og programvare; hjemmenettverksutstyr; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter; digitale videoopptakere og -spillere; DVD-spillere; mediespillere; radioer, stereoanlegg, fjernsynsapparater; ingen av de forannevnte varer er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester for å støtte, muliggjøre og tillate overføring av data, video og tale fra en person til en annen eller fra ett sted til et annet; ingen av de forannevnte tjenester er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. Klasse 42 Utvikling og design av programvare og maskinvare; ingeniørtjenester og tekniske tjenester; produktforskning, -utvikling og -rådgivning innen telefoni, kabel-tv, trådløs kommunikasjon, bredbånd og optiske fibernettverk; teknologiforskning, -utvikling og -rådgivning innen telekommunikasjon; ingen av de forannevnte tjenester er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARRIS ARRIS Enterprises Inc, 3871 Lakefield Drive, US- GA30024 SUWANEE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Set-top-bokser, modemer, porter og nettoverganger (gateways); innebygde multimediaterminaladaptere (emta-er); kabelmodemtermineringssystemutstyr (CMTS-utstyr); videokodere og -dekodere; kabelkort (cablecards) og M-kort; rutere; adaptere; fjernkontroller; utstyr for betinget tilgangs-systemer; elektroniske komponenter for svitsjet digitalvideosystemer (SDV-systemer); maskinvare og programvare; datanettverksmaskinvare og programvare; hjemmenettverksutstyr; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter; digitale videoopptakere og -spillere; DVD-spillere; mediespillere; radioer, stereoanlegg, fjernsynsapparater; ingen av de forannevnte varer er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester for å støtte, muliggjøre og tillate overføring av data, video og tale fra en person til en annen eller fra ett sted til et annet; ingen av de forannevnte tjenester er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. Klasse 42 Utvikling og design av programvare og maskinvare; ingeniørtjenester og tekniske tjenester; produktforskning, -utvikling og -rådgivning innen telefoni, kabel-tv, trådløs kommunikasjon, bredbånd og optiske fibernettverk; teknologiforskning, -utvikling og -rådgivning innen telekommunikasjon; ingen av de forannevnte tjenester er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB, Postboks 104, 1921 SØRUMSAND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Eletroniske publikasjoner og tidsskrifter. Klasse 16 Publikasjoner og tidsskrifter. 9

10 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAREMINERALS SMART COMBINATION Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/381,925 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEAD-LOC Gentex Corporation, 324 Main Street, US-PA18407 SIMPSON, USA Klasse 9 Systemer som holder hjelmer på plass, nemlig bestående av lengdejusterbare hakestropper, hakebeskyttere, og nakkeputer, alle deler av hjelmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/420,601 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REJUVAPHYL MDrejuvena, Inc., 3525 Del Mar Heights Road, Suite 609, US-CA92130 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Produkter for hudpleie (ikke-medisinske), kosmetiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BURMEISTER BURMEISTER AS, Skårersletta 45, 1473 LØRENSKOG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; byggegjerder, trådgitter, perforerte plater, leidere, duker, gitterrister, trapper, strekkmetall, alle forannevnte varer i metall. Klasse 17 Rister av kompositt og plast; duker av plastfiber. Klasse 19 Bygningsmaterialer og bygningsvarer (ikke av metall). Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og bygningsmaterialer og bygningsvarer. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjon- og reparasjon av bygningsmaterialer og bygningsvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACC Sportamore AB, Bangatan 19, SE SOLNA, Sverige Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Hodebeskyttelse; hjelmer til sportsbruk; kommunikasjonssystemer for hjelmer; beskyttelseshjelmer til sportsbruk; sportshjelmer; sportsvesker spesielt tilpasset for å inneholde beskyttelseshjelmer; hansker for dykkere. Klasse 18 Paraplyer og parasoller; spaserstokker; salmakervarer, pisker og bekledning til dyr; skuldervesker; bagasjestropper; dokumentmapper [portefølje]; fleksible vesker for klær; fritidsvesker; treningsvesker; håndvesker; håndvesker, pung og lommebøker; jaktvesker [jakttilbehør]; klesvesker av lær for reise; klesposer for reiser; kortholder; kurervesker; skinnvesker og lommebøker; ryggsekker; sportsvesker til alle formål; strandvesker; toalettmapper; sportsvesker; vesker Klasse 25 Sportshodeplagg [annet enn hjelmer]; fottøy; hodeplagg; klær; sportssko; sportsjakke; sportssokker; sportsluer; sportstøy; overtrekksklær til sport og idrett; skisko; skiklær; skistøvler; badedrakter; badebukser; badekåpe; olabukser; fiskevester; fleeceklær; formelle klær til kveldsbruk; fritidsbukser; fritidsklær; hansker; herre- og damejakker, kåper, bukser, vester; impregnerte klær; jakker; kampsportsdrakter; treningstøy; klær til kampsport; klær til sport; kjoler; hettegensere; løpetopp; løpeklær; regnfrakk; regnponchoer; regntøy; saronger; skjerf; seiltøy til fuktig vær; sett med shorts [klær]; skitøy; skjorter; kjoleforkle; slips; snowboardtøy; sokker; strandklær; svettebånd; treningsklær; vanntette bukser; ytterklær; våtdrakter; våtdrakter til surfing; våtdrakter til vannski og dykking; vanntette ytterklær; vester; halstørkle; vanter; strikkede luer; sportscapser og luer; hatter; belter av lær [klær] Klasse 28 Sportsutstyr og sportsartikler; sleder, bobb [sportsutstyr]; veske tilpasset sportsutstyr; spesiallagde hansker til sportsbruk; støtdempende innlegg for beskyttelse mot skader [sportsartikler]; ski; skismøring; 10

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer