nr 29/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 29/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 29/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spitsbergen Travel AS, Postboks 548, 9171 LONGYEARBYEN, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer. Klasse 21 Glassvarer, porselen, keramikk. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Spitsbergen Travel AS, Postboks 548, 9171 LONGYEARBYEN, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 21 Glassvarer, porselen, keramikk. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke; restauranter; bartjenester. 3

4 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANDE REVYLAG, Fjellveien 110, 1458 FJELLSTRAND, Klasse 41 Revyvirksomhet. Erdal Polat, Trenerys gate 7, 7042 TRONDHEIM, Klasse 30 Wraps. Klasse 43 Fast-foodrestaurant. Servering av wraps. Cateringvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THINGNES HOLDING AS, Apalseth, 6817 NAUSTDAL, Klasse 7 Maskiner for fremstilling av pølser; kjøttkverner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILUETZ Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , KR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MyKia Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, KR- SEOUL, Sør-Korea Advokat Thomas Gaarder-Olsen, c/o Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning), livredning og 4

5 registrerte varemerker nr 29/15 undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; elektronisk databehandlingsutstyr, dataprogramvarer, datamaskiner; dataprogramvare; navigasjonsutstyr for kjøretøy. Klasse 12 Kjøretøyer; deler og tilbehør til kjøretøyer; ingen av de nevnte varer knyttet til sykler og tilbehør for sykler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; detaljhandel, engroshandel, postordre, onlinehandel med tjenester innen kjøretøy, deler og tilbehør for kjøretøy, elektroniske navigasjonsustyr og elektroniske kommunikasjonsutstyr; forretningsformidler og rådgivningstjenester innen salg av produkter og yte tjenester; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler eller deler og tilbehør for sykler. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansiell og forsikringsrelatert rådgivning og informasjon. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer; veiuttrykningstjenester; rådgivning og informasjon om reparasjon av kjøretøyer og fartøy; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler og deler og tilbehør for sykler. Klasse 38 Telekommunikasjon, utleie av elektroniske telekommunikasjonsenheter; rådgivnings- og informasjonstjenester knyttet til telekommunikasjon. Klasse 39 Transport, tauing av kjøretøy; reisearrangement, reisenavigasjonstjenester, reiserådgivning og informasjonstjenester; utleie av kjøretøy; utleie av elektroniske navigasjonsenheter; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler og deler og tilbehør for sykler. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester; design, utvikling og implementering av dataprogrammer; Software as a service (SaaS)-tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRENINGSFORUM DA, Grønlivegen 9, 3922 PORSGRUNN, Klasse 9 Elektronisk publikasjoner [Nedlastbare]. Klasse 35 Salg av digital informasjonsprodukter. Klasse 41 Coaching [veiledning]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , KR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, KR- SEOUL, Sør-Korea Advokat Thomas Gaarder-Olsen, c/o Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; elektronisk databehandlingsutstyr, dataprogramvarer, datamaskiner; dataprogramvare; navigasjonsutstyr for kjøretøy. Klasse 12 Kjøretøyer; deler og tilbehør til kjøretøyer; ingen av de nevnte varer knyttet til sykler og tilbehør for sykler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; detaljhandel, engroshandel, postordre, onlinehandel med tjenester innen kjøretøy, deler og tilbehør for kjøretøy, elektroniske navigasjonsustyr og elektroniske kommunikasjonsutstyr; forretningsformidler og rådgivningstjenester innen salg av produkter og yte tjenester; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler eller deler og tilbehør for sykler. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansiell og forsikringsrelatert rådgivning og informasjon. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer; veiuttrykningstjenester; rådgivning og informasjon om reparasjon av kjøretøyer og fartøy; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler og deler og tilbehør for sykler. Klasse 38 Telekommunikasjon, utleie av elektroniske telekommunikasjonsenheter; rådgivnings- og informasjonstjenester knyttet til telekommunikasjon. Klasse 39 Transport, tauing av kjøretøy; reisearrangement, reisenavigasjonstjenester, reiserådgivning og informasjonstjenester; utleie av kjøretøy; utleie av elektroniske navigasjonsenheter; ingen av de nevnte tjenester knyttet til sykler og deler og tilbehør for sykler. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester; design, utvikling og implementering av dataprogrammer; Software as a service (SaaS)-tjenester. 5

6 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ComMarkets Commerzbank AG, Kaiserstrasse 16, DE FRANKFURT AM MAIN, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare (innregistrert); databrikkekort, USB minnepinner og andre databærere; kortleserutstyr og annet elektronisk utstyr for utførelse av kontantløs betaling og faktureringstransaksjoner, og deler for de forannevnte varer, inkludert i klasse 9. Klasse 36 Finansiell virksomhet; bank- og kredittvirksomhet; bankvirksomhet via nettbank; online bankvirksomhet; bankvirksomhet via telefonbank; utstedelse av kredittog debetkort for utførelse av kontantløs betalingstransaksjoner, utstedelse av reisesjekker; sikker lagring av verdisaker, leie av bankbokser; finansrådgivning; monetær virksomhet; rådgivningstjenester i forbindelse med verdipapirer; administrasjon av verdipapirporteføljer, herunder banktjenester for håndtering av verdipapirkontoer; verdipapirhandel, valutatransaksjoner; finanstjenester for mottak av utenlandske pengemidler som investeringer (herunder obligasjonsinvesteringer) og mottak av faste innskuddsinvesteringer innenfor rammen av finansiell virksomhet, lånefond, vekslingstjenester; innenlandske valutatransaksjoner; kredittgivning innenfor rammen av oppkjøp av gjeldspapirer; aksjelån; forberedelse av kontrakter for kjøp og salg av kundefordringer (finansiell virksomhet); deponering av verdipapirer, edle metaller, og andre artikler; pengeveksling; kommisjon av råvareterminkontrakter; megling av aksjer og obligasjoner, verdipapirhandel, megling, innvilgelse og administrasjon av kassekreditt og pantobligasjoner, servitutter og arvelige forpakninger/leieforhold; bankvirksomhet som tar hånd av garantitjenester for utstedelse av verdipapirer; børstjenester (financial exchange); behandling av kredittbrev innenfor rammen av finansrådgivning; utsatt betalingsoverføring (finansiell virksomhet); kausjons- og finansiell sikkerhetstjenester; verdipapirmegling, særlig meglingdifferansehandel med indeksfond (index futures) og megling og administrasjon av innenlandske og utenlandske verdipapiropsjoner, og megling og administrasjon av verdipapirer; megling av verdipapirer, særlig med hensyn til utstedelse av innenlandske verdipapirer, differansehandel (futures) og verdipapiropsjoner; megling av verdipapir med hensyn til utstedelse av utenlandske verdipapirer, differansehandel (futures) og verdipapiropsjoner; finanstjenester, særlig bilaterale og aksjemarkedshandel av verdipapirer, verdipapiropsjoner og differansehandel (futures); megling med hensyn til konvertering av verdipapirer, oppkjøp av verdipapirer, bankvirksomhet som tar hånd av garantitjenester for utstedelse av verdipapirer og kjøp av verdipapirer; tilveiebringelse av informasjon om aksjemarkedet (finansiell virksomhet); forsikring; forberedelse/fastsettelse av livsforsikringsavtaler; livsforsikring; megling av eiendomsforsikring og forsikringsavtaler i forbindelse med erstatning; eiendomsforsikring og erstatning; aktuarvirksomhet for beregning av avbetalingspremie; eiendomsvirksomhet; verdipapirmegling innen finansiell virksomhet, nemlig leasing av bygninger, og taksering av bygninger og eiendom med hensyn til finansielle forhold; eiendomsforvaltning; verdipapirmegling innen finanstjenester, nemlig leasing av eiendom; tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med bygninger og eiendom (inkludert i klasse 36); forberedelse/fastsettelse av kontrakter for kjøp og salg av eiendom; kredittvurderingsundersøkelser. Klasse 38 Telekommunikasjon innen finansiell virksomhet, datastyrt overføring av programmer og informasjon for utførelse av vekslingstjenester, rente- og kapitalmarkeds- transaksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, 1,697,059 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen B2U NLSTAR LIMITED, 377 rue de la Commune West, CA- QCH2Y2E2 MONTREAL, Canada Klasse 35 Bedriftsrådgivningstjenester innen salgsmetoder og forretningsteknikker; Kommunikasjon av forretningskunnskaper innen salgsmetoder og forretningsteknikker; Bedriftsledelsestjenester; Bistand ved forretningsledelse; Rådgivning om organisasjonsog forretningsledelse; Forretningsplanlegging, Forretningsadministrasjonstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Forretningsinformasjoner og Bedriftsopplysninger innen salgsmetoder og forretningsteknikker; Rådgivning vedrørende presentasjon av varer gjennom all slags kommunikasjonsmedier, for detaljsalg, nemlig på Internett, på TV, på mobiltelefoner og i aviser; Markedsføringstjenester innen arrangering av distribusjon av andres produkter, Markedsføringstjenester, nemlig tilveiebringelse av markedsføringsstrategier for andre, Salgsfremmende tjenester for andre, Rådgivning vedrørende administrativ behandling av bestillinger; Skaffe potensielle kunder (leads) til uavhengige salgskonsulenter. Klasse 38 Tilveiebringelse av nettbaserte forumer for brukere til deling og overføring av informasjon og elektroniske medier angående forretningskunnskaper, forretningsteknikker og salgsmetoder; Tilveiebringelse av tilgang til databaser innen forretningskunnskaper, forretningsteknikker og salgsmetoder; Tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globale datanettverk; Tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel, elektroniske meldinger, overføring av meldinger, informasjon og lyd- og videodata, vedrørende forretningssalgsmetoder, kommunikasjon av forretningsteknikker og -kunnskaper via en Internettbasert database og et globalt informasjonsnettverk; Telekonferansetjenester. Klasse 41 Tilveiebringelse av opplæring og undervisning for selgere vedrørende kommunikasjon av kunnskaper i forbindelse med forretningsteknikker og salgsmetoder, Organisering og ledelse av seminarer, konferanser, kongresser og opplæringsworkshops vedrørende kommunikasjon av kunnskaper i forbindelse med forretningsteknikker og salgsmetoder; Organisering av matlagingskonkurranser, Korrespondansekurs innen salgsmetoder og forretningsteknikker, Tilveiebringelse av informasjon vedrørende opplæring innen salgsmetoder og forretningsteknikker, Eksaminasjonsvirksomhet, nemlig organisering, arrangering og gjennomføring av eksamener vedrørende kommunikasjon av kunnskaper i 6

7 registrerte varemerker nr 29/15 forbindelse med forretningsteknikker og salgsmetoder; Praktisk opplæring ved demonstrasjon innen salgsmetoder og forretningsteknikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COOKTRACK Aktiebolaget Electrolux, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 11 Kokeapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JTC AS, c/ojan Thomas Studio, Parkveien 31, 0350 OSLO, Christopher M. Husby, c/o Jan Thomas Studio, Parkveien 31, 0350 OSLO, Klasse 3 Fargestoffer for håret; hårbalsam; hårfargestoffer; hårrettingspreparater; hårspray; impregnerte sminkefjerner servietter; preparater for hårkrølling; Klasse 8 sminkeprodukter. Hårkrølling (redskap for-); hårsakser for klipping, elektriske eller ikke. Klasse 21 Hårkammer; sminkefjerningsredskaper; sminkesvamper. Klasse 26 Hår, kunstig; hårforlengelser; hårklemmer; hårpynt ; hårruller; hårspenner (dekorative); kunstig hår; løshår. Klasse 44 Frisørsalonger; skjønnhetssalonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skogsägarna Norrskog ek för, Box 133, SE KRAMFORS, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 40 Behandling av tre og materialer vedrørende tømmerfelling og tømmerbearbeiding, så som saging, flisning og høvling; gjenvinning av avfall. Klasse 44 Skogpleie og skogavvirkning samt informasjon/rådgivning i forbindelse med skogpleie og skogavvirkning samt ivaretakelse av medlemmers interesser i forbindelse med dette. CARE COMPANIES AS, Vollane 2, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; Bistand ved forretningsledelse; Bokføring; Fakturering; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Forretningsevaluering; Forretningsundersøkelser; Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Konsultasjoner i personalspørsmål; Rådgivning for forretningsledelse; Rasjonaliseringsekspertise; Regnskapsførsel; Regnskapskontroll; Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Utleie av kontormaskiner og apparater; Utsetting av tjenester [forretningsassistanse]. Klasse 36 Avbetalingsfinansiering; Bestyrelse av familiestiftelser; Bestyrelse av fast eiendom; Børsnoteringer; 7

8 registrerte varemerker nr 29/15 Deponering av verdipapirer; Eiendomsomsetning; Finansanalyser; Finansiell virksomhet; Finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; Finansieringstjenester; Fondsinvestering; Fondsopprettelse; Forvaltning av formuer; Inkassoforretninger; Kausjon [garanti]; Konsulentbistand i skattespørsmål; Lån mot sikkerhet; Leasingfinansiering; Rådgivning i finansielle spørsmål; Utlån mot pant i fast eiendom; Utleie av kontorer [fast eiendom]. Klasse 45 Forvaltning av opphavsrettigheter Frislipp av duer for spesielle formål. Granskingtjenester av privatpersoner. Horoskopstillelse. Husdyrpass. Hustilsyn. Inspeksjon av fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål. Juridisk forskning. Juridiske tjenester. Konfliktløsningstjenester. Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. Kontaktbyråer. Kremasjon. Ledsagere [anstandspersoner]. Leie av brannslukningsapparater. Leie av brannvarslere. Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]. Lisensiering av immateriell eiendomsrett. Mekling. Meklingstjenester. Nattevaktselskaper. Nøkkelservice for huseiere i form av sikker oppbevaring og utlevering av nøkler, herunder i forbindelse med alarmrespons. On-line sosial nettverkstjenester. Organisering av religiøse møter. Overvåkning av immaterielle rettigheter. Overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm. Planlegging og arrangering av brylluper. Rådgivning for immateriell eiendomsrett. Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UTEMAT ROALD SUNDBY, Nyborgveien 8, 1458 FJELLSTRAND, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 8 Apparater for flåing av slaktedyr; Beskjæringskniver; Beskjæringssakser; Blad for skjærekniver; Bøkkerkniver; Forskjærkniver; Hagekniver; Hakkekniver; Klubber [redskap]; Knivblad [redskap]; Kvesseremmer; Kvessesteiner; Lommekniver; River [redskap]; Sager [redskap]; Sakser; Slipestål; Slipesteiner; Snekkerbelter; Spader; Syler; Verktøy [manuelt drevne]. Klasse 41 Digital bildebearbeidelse; Fotografering; Fotografireportasjer; Fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; Fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; Nyhetsreportasjetjenester; Organisering og ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av seminarer; Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; Produksjon av radio- og fjernsynsprogram; Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; Radiounderholdning; Rekreasjonsinformasjon; Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; Tekstforfattervirksomhet; Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Utgivelse av bøker; Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; Utlån av bøker; Veiledning; Videofilming. Klasse 42 Driftstjenester for servere; Elektronisk datalagring; Fjernlagring av data sikkerhetskopier; Forskning i forbindelse med miljøvern; Forvaltning av forfatterrettigheter; Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; Fremskaffelse av søkemotorer for internettet; Konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; Leie av Webserver; Nettskytjenester; Oppdatering av dataprogrammer; Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; Rådgivning ved design av websider; Rådgivningstjenester innen IT; Vedlikehold av dataprogrammer og software; Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; Hosting av webblogger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/443,275 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURE PLUSH Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/439,058 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRILLIANT FUTURE Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. 8

9 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAESTRO DOBEL Maestro Tequilero SA de CV, Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, MX- DFCP03900 MEXICO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARRIS Enterprises Inc, 3871 Lakefield Drive, US- GA30024 SUWANEE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Set-top-bokser, modemer, porter og nettoverganger (gateways); innebygde multimediaterminaladaptere (emta-er); kabelmodemtermineringssystemutstyr (CMTS-utstyr); videokodere og -dekodere; kabelkort (cablecards) og M-kort; rutere; adaptere; fjernkontroller; utstyr for betinget tilgangs-systemer; elektroniske komponenter for svitsjet digitalvideosystemer (SDV-systemer); maskinvare og programvare; datanettverksmaskinvare og programvare; hjemmenettverksutstyr; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter; digitale videoopptakere og -spillere; DVD-spillere; mediespillere; radioer, stereoanlegg, fjernsynsapparater; ingen av de forannevnte varer er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester for å støtte, muliggjøre og tillate overføring av data, video og tale fra en person til en annen eller fra ett sted til et annet; ingen av de forannevnte tjenester er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. Klasse 42 Utvikling og design av programvare og maskinvare; ingeniørtjenester og tekniske tjenester; produktforskning, -utvikling og -rådgivning innen telefoni, kabel-tv, trådløs kommunikasjon, bredbånd og optiske fibernettverk; teknologiforskning, -utvikling og -rådgivning innen telekommunikasjon; ingen av de forannevnte tjenester er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARRIS ARRIS Enterprises Inc, 3871 Lakefield Drive, US- GA30024 SUWANEE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Set-top-bokser, modemer, porter og nettoverganger (gateways); innebygde multimediaterminaladaptere (emta-er); kabelmodemtermineringssystemutstyr (CMTS-utstyr); videokodere og -dekodere; kabelkort (cablecards) og M-kort; rutere; adaptere; fjernkontroller; utstyr for betinget tilgangs-systemer; elektroniske komponenter for svitsjet digitalvideosystemer (SDV-systemer); maskinvare og programvare; datanettverksmaskinvare og programvare; hjemmenettverksutstyr; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter; digitale videoopptakere og -spillere; DVD-spillere; mediespillere; radioer, stereoanlegg, fjernsynsapparater; ingen av de forannevnte varer er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester for å støtte, muliggjøre og tillate overføring av data, video og tale fra en person til en annen eller fra ett sted til et annet; ingen av de forannevnte tjenester er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. Klasse 42 Utvikling og design av programvare og maskinvare; ingeniørtjenester og tekniske tjenester; produktforskning, -utvikling og -rådgivning innen telefoni, kabel-tv, trådløs kommunikasjon, bredbånd og optiske fibernettverk; teknologiforskning, -utvikling og -rådgivning innen telekommunikasjon; ingen av de forannevnte tjenester er for bruk på eller i forbindelse med filmutstyr, film-, fjernsyns- og/eller videokameraer og lysutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB, Postboks 104, 1921 SØRUMSAND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Eletroniske publikasjoner og tidsskrifter. Klasse 16 Publikasjoner og tidsskrifter. 9

10 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAREMINERALS SMART COMBINATION Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/381,925 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEAD-LOC Gentex Corporation, 324 Main Street, US-PA18407 SIMPSON, USA Klasse 9 Systemer som holder hjelmer på plass, nemlig bestående av lengdejusterbare hakestropper, hakebeskyttere, og nakkeputer, alle deler av hjelmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/420,601 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REJUVAPHYL MDrejuvena, Inc., 3525 Del Mar Heights Road, Suite 609, US-CA92130 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Produkter for hudpleie (ikke-medisinske), kosmetiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BURMEISTER BURMEISTER AS, Skårersletta 45, 1473 LØRENSKOG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; byggegjerder, trådgitter, perforerte plater, leidere, duker, gitterrister, trapper, strekkmetall, alle forannevnte varer i metall. Klasse 17 Rister av kompositt og plast; duker av plastfiber. Klasse 19 Bygningsmaterialer og bygningsvarer (ikke av metall). Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og bygningsmaterialer og bygningsvarer. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjon- og reparasjon av bygningsmaterialer og bygningsvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACC Sportamore AB, Bangatan 19, SE SOLNA, Sverige Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Hodebeskyttelse; hjelmer til sportsbruk; kommunikasjonssystemer for hjelmer; beskyttelseshjelmer til sportsbruk; sportshjelmer; sportsvesker spesielt tilpasset for å inneholde beskyttelseshjelmer; hansker for dykkere. Klasse 18 Paraplyer og parasoller; spaserstokker; salmakervarer, pisker og bekledning til dyr; skuldervesker; bagasjestropper; dokumentmapper [portefølje]; fleksible vesker for klær; fritidsvesker; treningsvesker; håndvesker; håndvesker, pung og lommebøker; jaktvesker [jakttilbehør]; klesvesker av lær for reise; klesposer for reiser; kortholder; kurervesker; skinnvesker og lommebøker; ryggsekker; sportsvesker til alle formål; strandvesker; toalettmapper; sportsvesker; vesker Klasse 25 Sportshodeplagg [annet enn hjelmer]; fottøy; hodeplagg; klær; sportssko; sportsjakke; sportssokker; sportsluer; sportstøy; overtrekksklær til sport og idrett; skisko; skiklær; skistøvler; badedrakter; badebukser; badekåpe; olabukser; fiskevester; fleeceklær; formelle klær til kveldsbruk; fritidsbukser; fritidsklær; hansker; herre- og damejakker, kåper, bukser, vester; impregnerte klær; jakker; kampsportsdrakter; treningstøy; klær til kampsport; klær til sport; kjoler; hettegensere; løpetopp; løpeklær; regnfrakk; regnponchoer; regntøy; saronger; skjerf; seiltøy til fuktig vær; sett med shorts [klær]; skitøy; skjorter; kjoleforkle; slips; snowboardtøy; sokker; strandklær; svettebånd; treningsklær; vanntette bukser; ytterklær; våtdrakter; våtdrakter til surfing; våtdrakter til vannski og dykking; vanntette ytterklær; vester; halstørkle; vanter; strikkede luer; sportscapser og luer; hatter; belter av lær [klær] Klasse 28 Sportsutstyr og sportsartikler; sleder, bobb [sportsutstyr]; veske tilpasset sportsutstyr; spesiallagde hansker til sportsbruk; støtdempende innlegg for beskyttelse mot skader [sportsartikler]; ski; skismøring; 10

11 registrerte varemerker nr 29/15 skistaver; skiskraper; skibindinger; hockeymål; leker, spill og festartikler; svømmeutstyr; sportstreningsapparater; apparater for fysisk trening [trening]; albubeskyttelse [sportsartikler]; golfartikler; belte (vektløftings-) [sportsartikler]; utstyr til bueskyting; leggbeskytter [sportsartikler]; benvekter til sportsbruk; billiardutstyr; snowboardbindinger; bindinger til vannski; body boards (små surfebrett); brett til bodysurfing; baller [sportsartikler]; treningsballer; brett til bruk i vannsport; brystbeskyttelse [hockey], diskos til sport; fallskjermer til paragliding; fotballhansker; gymnastikk - og sportsartikler som ikke er opptatt i andre klasser; håndleddsbeskyttelse til idrett; spillehansker; ishockeykøller; in-line rulleskøyter; kølle til gymnastikk; knebeskyttelse for idrettsbruk; løpemøller til fysisk trening; polstring (beskyttelses- -) [deler av sportsklær]; maskiner for fysisk trening; nett til sport; rekkerter; sandsekker; svømmeføtter til dykking med dykkeapparat; skateboard; rulleskøyter og skøyter; beskyttende polstring til sportsbruk; balltre [sportsartikler]; strengmateriale til sportsrekkerter; seilbrett (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Contech CONTECH AS, Bedriftsveien 16, 4841 ARENDAL, Klasse 19 Bygningsmaterialer; prefabrikkerte bygninger og baderom (moduler). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOVAWALL Novawall Systems, Inc., 881 South Picket Street, US- VA22304 ALEXANDRIA, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 19 Ekstruderte monteringsrammer av plast for støtte og festing av overflatedekker av tekstiler eller andre materialer for bruk i interiører og for akustiske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Grace Foods Ltd, 73 Harbour Street, JM- KINGSTON, Jamaica Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MALTESERKREUZ Arcus AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl og ølbaserte cocktailer; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker, fruktjuicer, fruktnektar og fruktekstrakter; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; limonade; essenser; drikkevann; cider (ikke alkoholholdig); honningbasert drikke (ikke alkoholholdig). Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder akevitt, vin, sterkvin, brennevin, whisky, druebrennevin, vodka, likør, fruktbrennevin, rom, gin, bitter, genever, cider, honningbasert alkoholholdig drikke. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder servering av alkoholholdig drikke; midlertidig innlosjering; catering; hoteller; kafeer; kafeteriaer; kantiner; moteller; restauranter; barer; snack-barer. 11

12 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Modern Times Group MTG AB, Box 2094, SE STOCKHOLM, Sverige Brann AB, Box 12246, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; reklame, markedsføring og salgsfremmende tjenester; utleie av reklameplass, tid og media; reklame, markedsføring og salgsfremmende rådgivning; forretningsanalyse, forsknings- og informasjonstjenester; lojalitet, incentivog bonusprogram tjenester; markedsundersøkelser. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; datakommunikasjon og Internett-tilgang; tilgang til innhold, nettsider og portaler; streaming av videomateriale på internett; informasjon om telekommunikasjon. Klasse 41 Utdanning, underholdning og sport; audio- og videoproduksjon, og fotografering; utdannelses-, opplærings- og underholdningstjenester; pengespillvirksomhet; underholdningsinformasjon; sportinformasjonstjenester; informasjon om fornøyelses-, utdannings- og underholdningstjenester. Modern Times Group MTG AB, Box 2094, SE STOCKHOLM, Sverige Brann AB, Box 12246, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; reklame, markedsføring og salgsfremmende tjenester; utleie av reklameplass, tid og media; reklame, markedsføring og salgsfremmende rådgivning; forretningsanalyse, forsknings- og informasjonstjenester; lojalitet, incentivog bonusprogram tjenester; markedsundersøkelser. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; datakommunikasjon og Internett-tilgang; tilgang til innhold, nettsider og portaler; streaming av videomateriale på internett; informasjon om telekommunikasjon. Klasse 41 Utdanning, underholdning og sport; audio- og videoproduksjon, og fotografering; utdannelses-, opplærings- og underholdningstjenester; pengespillvirksomhet; underholdningsinformasjon; sportinformasjonstjenester; informasjon om fornøyelses-, utdannings- og underholdningstjenester. 12

13 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TaraPac Aktiebolag, Box 57, SE STAFFANSTORP, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 6 Beholdere av metall; bokser av metall; bokser av metall for maling; tuber og rør av metall til innpakning; skrukorker av metall for flasker. Klasse 20 Plastbeholdere; ikke-metalliske lokk og lukkeanordninger for flasker og beholdere. Klasse 21 Glass, krukker; plastglass og plastkrukker for maling; spann; flasker; tuber og rør ikke av metall til innpakning. Klasse 35 Agenturtjenester vedrørende emballasjeløsninger; detaljhandelstjenester innenfor innpakning, beholdere av metall, bokser av metall, bokser av metall for maling, tuber og rør av metall til innpakning, skrukorker av metall for flasker, plastbeholdere, ikke-metalliske lokk og lukkeanordninger for flasker og beholdere, glass, krukker, plastglass og plastkrukker for maling, spann, flasker, tuber og rør ikke av metall til innpakning. Klasse 42 Designtjenester i forbindelse med innpakning; konsulenttjenster vedrørende utforming og design av innpakninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/527,441 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MTENNA Kymeta Corporation, th Court NE, Suite 102, US-WA98052 REDMOND, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Antenner; antenner for trådløse kommunikasjonsapparater; kommunikasjonsantenner; satellittantenner; antennesystemer og antenneterminaler bestående hovedsakelig av elektroniske kretssystemer, materiale for tuning, elektriske grensesnitt og temperatursensorer, for satellittkommunikasjon; antenne- og elektroniske kommunikasjonssystemer bestående av hardware og software for overføring av data mellom to punkter; posisjoneringssystemer for satellittantenner; utstyr og apparater for antenne- og elektroniske kommunikasjonssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/247,402 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MRC GLOBAL Stream AS, Kanalarmen 12, 4033 STAVANGER, Klasse 35 Distributørtjenester, nemlig salg av industrielle og energirelaterte rør, ventiler, tilbehør og ventilautomasjon, og spesialitetsrelatert oljefeltutstyr og forsyninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stream AS, Kanalarmen 12, 4033 STAVANGER, Klasse 35 Distributørtjenester, nemlig salg av industrielle og energirelaterte rør, ventiler, tilbehør og ventilautomasjon, og spesialitetsrelatert oljefeltutstyr og forsyninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stream AS, Kanalarmen 12, 4033 STAVANGER, Klasse 35 Distributørtjenester, nemlig salg av industrielle og energirelaterte rør, ventiler, tilbehør og ventilautomasjon, og spesialitetsrelatert oljefeltutstyr og forsyninger. 13

14 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stream AS, Kanalarmen 12, 4033 STAVANGER, Klasse 35 Distributørtjenester, nemlig salg av industrielle og energirelaterte rør, ventiler, tilbehør og ventilautomasjon, og spesialitetsrelatert oljefeltutstyr og forsyninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G-DOCK ev HGST Netherlands BV, Herikerbergweg 238, Luna Arena, NL-1101CM AMSTERDAM, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Harddisker og harddiskdrivere og bærbare harddisker og harddiskdrivere; dokkingstasjoner for harddisker og harddiskdrivere og bærbare harddisker og harddiskdrivere; nedlastbare elektroniske instruksjonsmanualer innenfor trådløse kommunikasjonsenheter, harddisker, harddiskdrivere og maskinvare og programvare; maskinvare og programvare for både lokal datalagring og for samling og flytting av data inn i Internett-baserte skylagrings- og vertstjenester. DNB Bank ASA, Dronning Eufemiasgate 30, 0021 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. On-line annonsering på datanettverk. Radioreklame og -annonsering. Utsendelse av reklameannonser. Fjernsynsreklame. Produsering av reklamefilmer. Publisering av reklametekster. Reklameoppslag. Skriving av reklametekster. Utarbeidelse av reklametekster. Utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver). Markedsføring. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. Aksjemeglervirksomhet. Avbetalingsfinansiering. Avbetalingskreditt. Avbetalingslån. Bankvirksomhet. Clearingvirksomhet (valuta). Debetkort-tjenester. Eiendomsmegler for fast eiendom. Eiendomsomsetning. Elektronisk pengeoverføring. Faktoringselskaper. Finansanalyser. Finansiell sponsorvirksomhet. Finansiell virksomhet. Finansieringstjenester. Finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom). Finansrådgivning. Fondsinvestering. Forbrukerlånstjenester. Forsikringsinformasjon. Forsikringsrådgivning. Kjøpekorttjenester. Kredittkort-tjenester. Livsforsikring. Lånefinansiering. Meglervirksomhet. Nettbanktjenester. Pengeveksling. Rådgivning i finansielle spørsmål. Rådgivning i forsikringsspørsmål. Salg av eiendom (omsetning). Utstedelse av kredittkort. Valutaveksling. Leasingfinansiering. Finansieringsvirksomhet. Finansinformasjon. Klasse 38 Pressebyråer. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet. Arrangering og ledelse av konserter. Artistopptredener. Billettkontor (underholdningsvirksomhet). DJ-tjenester. Diskotektjenester. Oppføring av forestillinger (live). Organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning). Organisering av kulturelle arrangement (impresariotjenester). Organisering av sportskonkurranser. Sceneoppførelser. Showoppsetninger. Orkestervirksomhet. Konserter. Festivaler. Events. 14

15 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORTHERN LIGHTING AS, Hausmannsgate 31, 0182 OSLO, Klasse 4 Stearinlys, telys, kubbelys. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning; lamper/belysningsarmaturer; fakler. Klasse 21 Stearinlysholdere, oljelysholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Amazigh BRAHIM ECHARIF, LEIL KRISTOFFER ROBINS VEI 10, 0978 OSLO, ACHRAF EL BAKALI, LEIL OLE BRUMMS VEI 10, 0979 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klokker Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av de forannevnte varene Egil Melgaard, Fjellhamarvm. 58, 1472 FJELLHAMAR, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 30 Sukkervarer; søtsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ziegler Aagaard/Kranz & Ziegler A/S, Grønnemosevej 6, DK SVENDBORG, Danmark Otello advokatfirma, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, smykker varer, nemlig armbånd [smykker], smykker lås, halskjeder [smykker], amuletter [smykker]. Ringer [smykker], øreklips, brosjer [smykker], smykkenåler, slipsnåler, mansjettknapper, nøkkelringer [bijouteri], perler [juveler], strass-smykker; Ur og kronometriske instrumenter. 15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kranz & Ziegler Aagaard / Kranz & Ziegler A/S, Grønnemosevej 6, DK SVENDBORG, Danmark Otello advokatfirma, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle

16 registrerte varemerker nr 29/15 metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, Juvelervarer, smykker, edle stener, smykker varer, nemlig Armbånd [smykker], smykker lås, Halskjeder [smykker], Amuletter [smykker], Ringer [smykker], Øreklips, Brosjer [smykker], Smykkenåler, Slipsnåler, Mansjettknapper, Nøkkelringer [bijouteri], Perler [juveler], Strass-smykker; Ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kranz Aagaard/Kranz & Ziegler A/S, Grønnemosevej 6, DK SVENDBORG, Danmark Otello advokatfirma, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, smykker varer, nemlig armbånd [smykker], smykker lås, halskjeder [smykker], amuletter [smykker]. Ringer [smykker], øreklips, brosjer [smykker], smykkenåler, slipsnåler, mansjettknapper, nøkkelringer [bijouteri], perler [juveler], strass-smykker; Ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NQ ACTIVE AS, Postboks 3 Manglerud, 0612 OSLO, Awapatent AB, Box 11394, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 9 Hjelmer til bruk i sport; sportsbriller. Klasse 18 Bager; bager for sport; reisebager; ryggsekker; sekker for fjellklatrere; tursekk; tur- og skibelter. Klasse 20 Liggeunderlag; sitteunderlag; soveposer for camping. Klasse 25 Anorakker; badebukser; badedrakter; badehetter; badekåper; badesandaler; badetøfler; barnetøy; bekledning for syklister; belter [bekledning]; bukser; bysteholdere; fiskevester; fjellbukser; fjelljakker; fjellvotter; fotballsko; fottøy; gensere; gymnastikksko; hansker [bekledning]; hodeplagg; hatter; luer; caps; jakker; klær; klær for gymnastikk; leggings [bukser]; oversokker; overtrekksbukser; ponchoer; regntøy; sjal; skihansker; skinnklær; skinnpels; skistøvler; skjerf; skjorter; sportsskjorter; sko; sokker; sportssko; sportsstøvler; strømper; støvler; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; topper [undertøy]; trikotklær; t-skjorter; vester; våtdrakter for vannsport; votter; klatreseletøy; svømmevester. Klasse 28 Albu-beskyttere [sportsartikler]; bagger spesielt tilpasset ski, snowboard og surfbrett; baller for spill; baseball-hansker; benskinnebeskyttere [sportsartikkel]; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; boksehansker; cricketvesker; fektehansker; fektemasker; fektevåpen; fiskeagn, kunstige; fiskehansker; fiskehåver; fiskekroker; fiskeredskaper; fiskeruser; fiskesneller; fiskesnører; fiskestenger; fjærballer [spill]; flottører for fiske; flottører for svømming og bading; golfbager med og uten hjul; golfhansker; golfkøller; greenfikser [golfutstyr]; gymnastikkapparater; hansker [tilbehør for spill]; hockeykøller; håndvekter [manualer]; in-line skøyter; karabinkroker [sportsartikler]; knebeskyttere [sportsartikler]; kuler for spill; lekeballer; nett [sportsartikler]; overtrekk for ski; racketer; rullebrett; rulleskøyter; seilbrett; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; skivoks; skøyter [støvel med skøytejern]; slaghansker [tilbehør for spill]; sleder [sportsartikler]; snøbrett; stasjonære treningssykler; staver for stavsprang; surfebrett; tauklemmer [for klatring]; utstyr for bueskyting; vannski. Klasse 35 Salg av hjelmer til bruk i sport, sportsbriller, bager, bager for sport, reisebager, ryggsekker, sekker for fjellklatrere, tursekk og tur- og skibelter, liggeunderlag, sitteunderlag og soveposer for camping, klær og sportsklær nemlig anorakker, badebukser, badedrakter, badehetter, badekåper, badesandaler, badetøfler, barnetøy, bekledning for syklister, belter [bekledning], bukser, bysteholdere, fiskevester, fjellbukser, fjelljakker, fjellvotter, fotballsko, fottøy, gensere, gymnastikksko, hansker, hodeplagg, hatter, luer, caps, jakker, klær for gymnastikk, leggings [bukser], oversokker, overtrekksbukser, ponchoer, regntøy, sjal, skihansker, skinnklær, skinnpels, skistøvler, skjerf, skjorter, sportsskjorter, sko, sokker, sportssko, sportsstøvler, strømper, støvler, støvler for sport, svetteabsorberende strømper, svetteabsorberende undertøy, topper [undertøy], trikotklær, t-skjorter, vester, våtdrakter for vannsport, votter, fiskehansker, klatreseletøy, svømmevester, sportsartikler nemlig albu- beskyttere, bagger spesielt tilpasset ski, snowboard og surfebrett, baller for spill, baseballhansker, benskinnebeskyttere, beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær], boksehansker, cricketvesker, fektehansker, fektemasker, fektevåpen, fiskeagn, kunstige, fiskehåver, fiskekroker, fiskeredskaper, fiskeruser, fiskesneller, fiskesnører, fiskestenger, fjærballer [spill], flottører for fiske, flottører for svømming og bading, golfbager med og uten hjul, golfhansker, golfkøller, greenfikser [golfutstyr], gymnastikkapparater, hansker [tilbehør for spill], hockeykøller, håndvekter [manualer], in-line skøyter, karabinkroker [sportsartikler], knebeskyttere [sportsartikler], kuler for spill, lekeballer, nett [sportsartikler], overtrekk for ski, racketer, rullebrett, rulleskøyter, seilbrett, ski, skibindinger, skikanter, skiposer, skiskraper, skistaver, skivoks, skøyter [støvel med skøytejern], slaghansker [tilbehør for spill], sleder, snøbrett, stasjonære treningssykler, staver for stavsprang, surfebrett, tauklemmer [for klatring], utstyr for bueskyting, vannski. Salg av ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærfe, vilt, konserverte, fryste, tørrede og kokte frukter, konserverte, fryste, tørrede og kokte grønnsaker, melk, melkeprodukter, pasta, ris og korn. 16

17 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Isopure Company LLC, 195 Engineers Road, US- NY11788 HAUPPAUGE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Vitaminer, mineraler, kosttilskudd i pulverdrikke og stang/plateform (bar forms). Klasse 29 Mysedrikker og drikker inneholdende myse; mysebaserte ingredienser for drikker. Klasse 32 Ikke-alkoholholdig drinker og drikker; saft og andre preparater for fremstilling av drikker; sportsrelatert drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GaitLine - mind your step GAITLINE AS, Marsveien 19, 0493 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 10 Ortopediske artikler, herunder ortopediske sko og tilbehør til slike sko. Klasse 25 Fottøy, klær og hodeplagg. Klasse 35 Demonstrasjon av produkter; salg av fottøy, ortopediske artikler, herunder ortopediske sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kreativ-i-tet KREATIV I TET ANN MERETE SLÅTTLAND, Sannergata 38 B, 0557 OSLO, Klasse 35 Søkemotor optimalisering. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; digital bildebearbeidelse; fotografering; fotografireportasjer; instruksjon [opplæring]; organisering og ledelse av seminarer; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. Klasse 42 Grafisk formgiving; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; rådgivning ved design av websider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARTEMIS HALFWAVE AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske, veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; optiske, akustiske og elektriske apparater; apparater for akustisk avbildning; akustiske målere; akustiske transducere; akustiske målesonder; akustikkresonans apparater; magnetiske databærere, grammofonplater; måleapparater og instrumenter; sonarer; ekkomålere; apparater og instrumenter for kontroll og tilstandsevaluering; software for måling av tykkelse ved resonans; akustikkresonanssoftware. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; konsultasjonsvirksomhet; kvalitetskontroll; testing, kontroll og forskning innen akustikkresonansteknologi; kontroll og inspeksjon av undervannskonstruksjoner; tjenester relatert til akustisk posisjonering; tjenester relatert til signalbehandling; kontroll og inspeksjon av rørledninger; kontroll, inspeksjon og tilstandsevaluering innen luftfart, romfart, romindustri, olje og gass, IT og telekommunikasjon, kjerneteknologi, næringsmidler og drikkevarer, konsumvarer, miljø, offentlig sektor, helsesektoren, jernbaner og landkjøretøyer, transport, forsvar, energi, bygge- og anleggsvirksomhet, og shipping. 17

18 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EPHORTE ELEMENTS Gecko Informasjonssystemer AS, Kongensgate 33, 4608 KRISTIANSAND S, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 9 Computer periferiutstyr; Computerprogrammer [nedlastbar programvare]; Databehandlingsapparater og -innretninger; Dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; Elektroniske oppslagstavler; Elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; Integrerte kretser; Kodete magnetkort; Kort med integrerte kretser [smartkort]; Kretskort; Programvarer [innregistrerte EDB programmer, software]; Skrivere [EDB]. Klasse 42 Analysering av datasystemer; Digitalisering av dokumenter [skanning]; Fjernlagring av data sikkerhetskopier; Fjernovervåking av datasystemer; Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; Gjenoppretting av data fra datamaskiner; Installasjon av dataprogrammer; Konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; Konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; Konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; Kopiering av dataprogrammer; Nettskytjenester; Oppdatering av dataprogrammer; Programmering for datamaskiner; Rådgivning ved design av websider; Rådgivningstjenester innen IT; Sikkerhetstjenester angående datavirus; Softwaretjenester [SaaS]; Utarbeidelse av dataprogrammer; Utleie av datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og software; Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. Klasse 45 Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]; Lisensiering av immateriell eiendomsrett; Overvåkning av immaterielle rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett; Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bytemark Bytemark, Inc., 268 W 44th Street, 3rd Floor, US- NY10036 NEW YORK, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Computer applikasjons software for mobiltelefoner, nemlig software for behandling av finansielle transaksjoner, elektroniske betalingstjenester, kuponglagring og lojalitetskortsystemer; computer applikasjons software for web-lesere, nemlig software for behandling av finansielle transaksjoner, elektroniske betalingstjenester, kuponglagring og lojalitetskortsystemer; software for elektronisk handel for computere som tillater brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt computernettverk; utviklingsverktøy for computer software; computer software for fremskaffelse av tilgang til informasjonsregistre som kan lastes ned fra globale datanettverk; computer software for kommunikasjon med brukere av håndholdte datamaskiner; computer software for kryptering; computer software for online databaser innen transaksjonsbehandling for opplasting av transaksjonsdata, fremskaffelse av statistiske analyser, og produksjon av kunngjøringer og rapporter; computer software for innsamlingen, redigering, organisering, modifisering, anmerking, overføring, lagring og deling av data og informasjon; computer software for databasing, visualisering, manipulasjon, neddykking i virtuell virkelighet og integrering av geografisk informasjon for online medlemssamfunn; computer software for lagring og distribusjon, behandling av transaksjonsdata, fremskaffelse av statistisk analyse og produksjon av kunngjøringer og rapporter; computer software for bruk i kunderelasjonshåndtering (CRM); computer software for bruk i kryptering og dekryptering av digitale filer, inkludert lyd, video, tekst, binære filer, stillbilder, grafiske filer og multimedia filer; computer software for bruk til sikring av digitale filer, inkludert lyd, video, tekst, binære filer, stillbilder, grafiske filer og multimedia filer; computer software for trådløst innholdslevering; computer software plattformer for styring av finansielle transaksjoner og lojalitetstransaksjoner; computer software for fremskaffelse av sanntid, integrert intelligens for forretningsledelse ved å kombinere informasjon fra ulike databaser og presentere dette i et lett-å-forstå brukergrensesnitt; computer software for fremskaffelse av web-basert tilgang til applikasjoner og tjenester via eller gjennom et web operativsystem eller portal grensesnitt; computer software for automatisering av datalagring; computer software for å muliggjøre overføring av bilder og fotografier til mobiltelefoner; computer software, nemlig en applikasjon som tillater salg og servicefelt hvor ansatte kan oppdatere og motta data som lagret i virksomhetens computer databaser i sanntid, ved bruk av en mobil enhet, med full telefonintegrasjon med telefon og/eller software funksjoner i den mobile enheten; computer software, nemlig, elektroniske finansielle plattformer som tilpasses flere type innbetalinger og transaksjoner i en integrert transportabel telefon, PDA-er og web baserte miljø; computer software, nemlig, utviklingsverktøy for programvare for opprettelse av mobile internettapplikasjoner og kunde grensesnitt; computer software i form av en mobil applikasjon for finansielle transaksjoner, lojalitetstransaksjoner og kupongforvaltning; software for bearbeidelse av bilder, grafikk og tekst. Klasse 35 Forretningstjenester, nemlig fremskaffelse av billetter til underholdningsformål for tredjemann i form av elektroniske billettinnkjøp og distribusjon av disse over et datanettverk. Klasse 45 Fremskaffelse av bruker-autentiske og/eller brukerkontrollerte tjenester vedrørende elektroniske handelstransaksjoner i form av elektronisk billettkjøp. 18

19 registrerte varemerker nr 29/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KARINA CHARLOTTE DITLEFSEN, Larsehagan 31, 3409 TRANBY, Klasse 25 Sportsklær og sko. Klasse 28 Sportsutstyr. Klasse 35 Salg av klær og sko gjennom netthandel. [turistbesøk]; Trafikkinformasjon; Transportinformasjon; Transportmeglingsvirksomhet; Transportreservering; Turoperatører. Klasse 41 Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av konserter; Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; Billettkontor [underholdningvirksomhet]; Drift av fritidsanlegg; Drift av golfbaner; Drift av sportsinstallasjoner; Ferieleirtjenester [underholdning]; Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; Fotografering; Instruksjon [opplæring]; Klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; Organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; Organisering og ledelse av kollokvium; Organisering og ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av kongresser; Organisering og ledelse av symposium; Organisering og ledelse av seminarer; Produksjon av radio- og fjernsynsprogram; Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; Treningsleirtjenester; Underholdningsinformasjon; Undervisning; Utgivelse av bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Guard Systems AS, Nordre Kullerød 5 B, 3241 SANDEFJORD, Klasse 45 Oppsporing av stjålne eiendeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPPLEVELSESDESIGNEREN Rønnaug Nyrnes, Sletthaugen 9, 7340 OPPDAL, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; Bedriftsledelse av hoteller; Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner om forretninger; Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Økonomisk planlegging; Økonomiske beregninger; Organisering av handels- og reklameutstillinger; Organisering av messer for salg og markedsføring. Klasse 39 Fremskaffelse av kjøreanvisninger for reiseformål; Omvisningstjenester; Organisering av cruisefart; Organisering av reiser; Plassreservering [transport]; Reiseledervirksomhet; Reisereservering; Sightseeing Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-cho, Kanagawaku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; glassfargingskjemikalier; glassfrostingskjemikalier; preparater for å hindre misfarging av glass; antistatiske preparater, andre enn for husholdningsbruk; kjemiske preparater for automotive reparasjons- og vedlikeholdsformål; vannavvisende kjemikalier; kjemiske sammensetninger for reparasjon av frontruteglass; klebemidler for industrielle formål; kjemiske tetningsmidler for kjøretøysdeler og - overflater; epoksyharpikser, ubearbeidede; fettfjerningspreparater for automotiv bruk; separeringsog limoppløsningsmider; kjemiske tilsetningsstoffer for olje; kjemiske tilsetningsstoffer til rengjøringsmidler for drivstoffinnsprøytningssystemer; kjemiske tilsetningsstoffer til bruk i radiatorer for rusthindring; kjemiske tilsetningsstoffer til luftkondisjoneringskjølevæsker; kjemiske tilsetningsstoffer til motordrivstoffer; syreholdig vann for 19

20 registrerte varemerker nr 29/15 batterilading; bremsevæsker; servostyringsvæsker; transmisjonsvæsker; kjølevæsker for kjøretøysmotorer. Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; beskyttelsesbelegg for chassiser på kjøretøyer; appreturfargestoffer; belegningsmidler(maling); fett mot rust; oljer mot rust; antirustmidler for kjøretøyer; beskyttelsesmidler for metaller. Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; rengjøringsvæsker til frontruter; poleringsvoks; rustfjernemidler; midler for å fjerne farger; blankpussemidler; eau de Cologne. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; dietetisk kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; husapotek; deodoranter, andre enn for personlig bruk eller for dyr; luftrensemidler; luftdeodoriserende preparater; bærbare medisinetuier, fylte; mat for spedbarn; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; utryddelsesmidler for skadedyr; fungicider; herbicider. Klasse 7 Lyddempere for motorer og maskiner; fettringer (deler av maskiner); sylindere for motorer og maskiner; stempler for sylindere; drivremmer for motorer og maskiner; bunnpanner; sylindertopplokk for motorer; topplokkdeksler; motordeksel; krumtappaksler; taljer (maskindeler); veivkasser for maskiner og motorer; grenrør (eksosrør) for motorer; inntaksgrenrør; filtre (deler av maskiner og motorer); luftfiltre for rensing av motorer; luftrengjørere for motorer; vifter for motorer og maskiner; oljekjølere; tennplugger for forbrenningsmotorer; pakninger for motorer; kjøleradiatorer for motorer; tenningsmekanismer for forbrenningsmotorer; høytrykkskompressorer; turbokompressorer; generatorer, elektriske; kompressorer (maskiner); hydrauliske styreanordninger for maskiner og motorer; pumper (deler av maskiner og motorer); dynamoer; ventiler (maskindeler). Klasse 9 Foreløpig klasse Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; luftkondisjoneringsanlegg for kjøretøyer; installasjoner for luftfiltrering; antiblendingsutstyr for kjøretøyer (tilbehør til lamper); defrosteranordninger for kjøretøyer; blåseverk (deler av klimaanlegg); lyskastere for landkjøretøyer; oppvarmingsinstallasjoner for kjøretøyer; ioniseringsapparater for behandling av luft eller vann; lyspærer for retningsvisere for landkjøretøyer; belysningsapparater og -installasjoner; lokk for radiatorpropper; radiatorer (oppvarming); reflektorer for kjøretøyer; fryseapparater og -maskiner; ventilasjonsinstallasjoner for kjøretøyer (klimatisering); elektriske lamper; lampemuffer; lysspredere (diffusører); fakler for belysning. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale); tepper for landkjøretøyer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandels- eller engroshandelstjenester for kjøretøyer, strukturelle deler og utstyr dertil; forhandlertjenester på området kjøretøyer; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling av informasjon til bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; annonse- og reklamevirksomhet for kjøretøyer; importeksportagenturer; fremskaffe informasjon vedrørende landkjøretøyer, nemlig produktinformasjon for forbrukere og prissammenligningsinformasjon; informasjonstjenester, nemlig fremskaffe prissammenligningsinformasjon på området for drivstoffer. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; transportinformasjon; biltransport; utleie av kjøretøyer; assistanse ved kjøretøyuhell (sleping); passasjertransport; fremskaffe informasjon relatert til transport av varer og passasjerer; informasjonstjenester, nemlig gi best prognose for ruteveiledning, stemmedirigering, lokalisasjonsassistanse og bekvemmelighetstjenester til sjåfører gjennom komponenter integrert i landkjøretøyer; bilparkering; leasing av kjøretøyer; transportmegling. Klasse 40 Resirkulasjon av avfall og skrot; resirkulering av landkjøretøyer, strukturelle deler og innretninger dertil; sortering av avfall og resirkulerbart materiale; gjenvinning av brukte deler som landkjøretøyer er utstyrt med; avfallsbehandling (avfallsgjenvinning); materialbehandlingsinformasjon; materialbehandling etter bestilling fra andre. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; publisering av tekster, andre enn reklametekster; organisering av konkurranser (utdannelse eller underholdning); organisering av sportskonkurranser; ledelse og arrangering av motorsportkonkurranser; booking av billetter for motorsport- og motorracebegivenheter; kjøreinstruksjoner for kjøretøyer; utdannelsesinformasjon; utdannelsestjenester; fremskaffe sportsfasiliteter; utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; spillehaller. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; værinformasjonstjenester; tilby vertstjenester for andres hjemmesider (webhotell); lage og vedlikeholde websider for andre; overvåking av computersystemer ved fjernadgang; overvåking av data, mottatt fra kjøretøyapparater; konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske media; analyse- og forskningstjenester av data mottatt fra kjøretøysapparater; teknologisk rådgivning og konsultasjoner; rådgivning på området energisparing; teknisk kjøretøykontroll. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å møte behovene til sjåfører og passasjerer i landkjøretøyer; sikkerhetstjenester relatert til landkjøretøyer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/13-2013.11.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 47/13-2013.11.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 47/13-2013.11.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 0029. nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/15-2015.12.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 51/15-2015.12.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 51/15-2015.12.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/14-2014.09.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 39/14-2014.09.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 39/14-2014.09.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer