nr 25/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 25/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelse etter Innsigelse Avgjørelser fra Klagenemnda Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 25/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AlfaWiz ALFAWIZ AS, Postboks 54, 1401 SKI, Klasse 9 Optiske instrumenter, dataprogramvare, briller, brilleglass, brilleinstrumenter. Klasse 41 Undervisning, utgivelse av bøker. Klasse 44 Medisinske tjenester, optikervirksomhet, legebehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BS1 Byggsystemer AS, Vikøyvegen 416, 5600 NORHEIMSUND, Klasse 19 Betong; bygningssteiner; forskaling for betong, ikke av metall; sement; sementbelegg for brannsikring; sementmaster; sementplater. Klasse 37 Byggeledelse; byggevirksomhet; bygningsinformasjon; bygningsisolering; isolering [bygging]; konsulentbistand ved byggingstjenester; murmestervirksomhet; mursteinslegging; stillasoppsetting. Klasse 45 Lisensiering av immateriell eiendomsrett; overvåkning av immaterielle rettigheter; rådgivning for immateriell eiendomsrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WAGNER & CO MALERFIRMA WAGNER & CO AS, Kilengaten 31, 3117 TØNSBERG, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 2 Klasse 3 Grunningsstoffer; hvitt [fargemidler eller maling]; hvittekalk; kalkmaling for mur; lakk; maling; oljer for konservering av trær; pigmenter; skjellakk; sverte [fargemidler eller maling]; terpentin [tynner for maling]; vannfarger. Fargefjernere; fargefjerningsmidler; kjemiske midler for oppfriskning av farger til husholdningsbruk; kritt til hvitting [slemmet]; lakkfjernere; lakkfjerningsmidler; rensemidler, unntatt de som brukes ved fabrikasjonsprosesser og for medisinsk bruk; rustfjerningsmidler. Klasse 37 Fernissering; malevirksomhet; maling og reparasjon av skilt; rengjøring av bygninger [eksteriør]; rengjøring av bygninger [interiør]; tapetsering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CUSTOM KITCHEN & INTERIORS AS, Industrigata 63, 0357 OSLO, Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 3

4 registrerte varemerker nr 25/15 og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Spill; hasardspill; videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Phils Burger Peder Skaj, Hedinsgatan 11, SE STOCKHOLM, Sverige Advokaterna Liman & Partners AB, Box 24224, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Hamburgere; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; pommes frites; stekte og frityrstekte poteter; milk shakes, melkedrikker; tilberedte måltider og ingredienser til dette. Klasse 30 Burger inkludert i klasse 30; nemlig hamburgersandwicher; smørbrød; hamburgersmørbrød; brød; fylte brødprodukter; burgere; wraps; hamburgere. Klasse 43 Servering av mat og drikke; snackbar og restaurant; mat og drikke til å ta med seg (take away); takeawaytjenester for mat og drikke; hurtigmat- tjenester; selvbetjeningsrestaurant-tjenester; tilveiebringe ferdige måltider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BituFoam Nynas AB (publ), Box 10700, SE STOCKHOLM, Sverige Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 0028 OSLO, Klasse 42 Kjemiforskning og analyse; teknisk forskning; kvalitetskontroll; materialtesting; teknisk rådgivning; plantegning i forbindelse med bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATCH.COM EVENTS Match.com, L.L.C., 8300 Douglas AveSuite 800, US- TX75225 DALLAS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av et nettsted som inneholder on-line datingtjenester og stevnemøter samt søke- og introduksjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATCH.COM NIGHTS Match.com, L.L.C., 8300 Douglas AveSuite 800, US- TX75225 DALLAS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av et nettsted som inneholder on-line datingtjenester og stevnemøter samt søke- og introduksjonstjenester. 4

5 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONESUBSEA OneSubsea IP UK Ltd, 100 New Bridge Street, GB- EC4V6JA LONDON, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Undervannsbrønnhoder; undervannsgreinrør for rørledninger og kabler; undervannskabler; undervannsmetallrørkoplinger; metallrør til undervannsrørledninger. Klasse 7 Undersjøisk produksjonsutstyr og styringsenheter hertil; utstyr for styring, håndtering, levering, pumping, kompresjon og prosessering av hydrokarboner og brønnfluider mellom havbunnen og nedsenkete prosesserings og produksjonsprosesserings-fasciliteter; undervannspumper og kompressorer og elektroniske styringsenheter hertil; undervannstrær til bruk i olje og gassindustrien; koblingsenheter til gjennomstrømningslinjer (flow lines); intervensjonsutstyr for undervannsbruk; tårnsystemer (turret systems) til bruk i olje og gassektoren; overføringssystemer for flytende naturgass; undervanns lastesystemer; styringsenheter for fartøyer i olje og gassektoren swivel stack lastestystemer til bruk på flytende produksjons, lagrings og lastefartøyer; multiportgreinrør (multiport selector manifolds) som kombinerer produksjon og testing av multiple produksjonsmanifolder; juletrær (Christmas trees) til bruk i oljeproduksjon; multifaseseparatorer for å separere olje, gass og vann til bruk i oljeindustrien; pumper, nemlig multifasepumper og singelfasepumper; gasskompressorer for pumping av prosessfluider, olje, gass og vann for oljeindustrien; ventiler som deler til bor og pumper i oljeindustrien. Klasse 9 Kommunikasjonssystemer for overføring av data for undersjøiske olje og gassnettverk, bestående av datamaskinvare, programvare, modemer og kommunikasjonskabler; elektriske strømtilkoplinger; undervanns kommunikasjonskoplinger til olje og gass produksjon; undervanns gassmålere; undervanns multifasemålere; undervanns separeringsutstyr; undervanns måleseparatorer (metering separators); undervanns prøvetakingsutstyr; geodetiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling og overvåkning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; databehandlingsutstyr for applikasjoner, måleinstrumenter til raffineringsbransjen, og marine applikasjoner; simulatorer for opplæring av personell i oljeproduksjonsbransjen; dataprogrammer for overvåkning av datasystemer innenfor oljeproduksjonsbransjen; apparater for overvåking og kontroll, nemlig fjernstyrte forholdsmålesystemer (condition monitoring systems) for å overvåke forhold ved produksjonssystemer i olje og gassindustrien. Klasse 35 Administrasjon og/eller overvåking av undersjøisk olje og gassproduksjon for andre; administrasjon av undersjøiske reserver og AIM-tjenester (asset integrity management); undersjøiske overvåkningstjenester i form av måling og overvåkning av undervanns brønnfluider og undervannsbrønner. Klasse 37 Konsulenttjenester knyttet til undervanns olje og gassfelter; forskning, design, utvikling, produksjon og reparasjon av utstyr til undersjøisk olje og gass utvikling og produksjon; styring, håndtering, levering, pumping, komprimering og produksjon av hydrokarboner og brønnfluider mellom havbunn og nedsenkede prosesserings og produksjonsprosesseringsfasciliteter; konsulenttjenester knyttet til bedret utnyttelsesgrad av undersjøiske reservoarer; tekniske konsulenttjenester knyttet til installasjon av undervanns olje og gassutstyr og maskineri; administrasjonstjenester knyttet til konstruksjon, vedlikehold, utvikling og konstruksjonsprosjekter for undervanns oljeinstallasjoner og -fasiliteter. Klasse 38 Online kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av meldinger via eletroniske medier. Klasse 40 Teknisk konsultasjon knyttet til produksjon av undervanns olje og gassutstyr, styringssystemer og maskineri; konsulenttjenester innenfor individuell produksjon maskineri til bruk i olje og gassindustrien for undervannsinstallasjoner. Klasse 41 Tilveiebringelse av opplæring av personer i offshore og undervanns oljeindustri i form av kurser og seminarer eller nettbaserte applikasjoner. Klasse 42 Tilveiebringelse av teknologisk informasjon knyttet til undervanns olje og gassproduksjon og -operasjoner; tilveiebringelse av undervanns måle- og nedihullstelemetri, herunder ikke inkludert brønnboremål; forsknings og utviklingstjenester knyttet til undervanns olje og gassutvikling og produksjon, design og produksjon av undervannsutstyr, konsulenttjenester i form av overvåkning og sikring av strømning, overvåkning av undervanns olje og gassinstallasjoner; konsulenttjenester knyttet til minimalisering av hindringer forbundet med undervanns strømningsrør (flow lines), undervanns navlestrenger (umbilicals) og annet undervannsutstyr knyttet til utvikling og produksjon av olje og gass; kartlegging av brønnboring for undervanns utvikling og produksjon av olje og gass; testing av undersjøiske oljebrønner og fasciliteter; analysetjenester knyttet til utnyttelse av undersjøiske oljefelter; administrasjon og analyse av undersjøiske måledata. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , NZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILD VALLEY Pernod Ricard Winemakers New Zealand Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, NZ-1010 AUCKLAND, New Zealand Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Vin. 5

6 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, MX COL. SAN JOSE INSURGENTES, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Ikke-alkoholholdinge coctail-mikser; ikkealkoholholdige drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker, tequila; alkoholholdige coctails, likører; alt er eller inneholder sprit med spesifisering av den beskyttede geografiske indikasjontequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYDRO Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, Caroline Horsfield, Intellectual Property Department, Hydro Aluminium AS, Postboks 980 Skøyen, 0240 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; midler for rensing og preparering av metalliske overflater; olivin, silisiumoksid; magnesiumoksid, magnesiumklorid, klorid; bauksitt, aluminiumoksid, aluminiumfluorid, kryolitt, flusspat, kalk, kalkstein, karbon, fluor, hydrogenfluorid. Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og impregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; dekkmiddel og belegg for gjenstander av metall; dekkmiddel og belegg med lysabsorberende, - reflekterende eller -emitterende egenskaper; dekkmiddel og belegg for varmevekslere, solfangere og varmeavledere/kjølere; dekkmiddel og belegg for lodding eller sveising av gjenstander av metall. Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; kull og andre karbonstoff for strømforsyning og metallurgiske formål; støvbindemidler; brensel og belysningstoffer; lys og veker for lys. Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; halvfabrikata av metall og deres legeringer; støpte, ekstruderte og valsede produkter og gjenstander av metall; profiler, rør, stenger og tråd av metall; kveilet eller ukveilet båndmateriale av metall; aluminium folie; plater, folieplater og ark av metall; valseblokk, pressbolt, ingot og tråd av metall; gjenstander av komposittmateriale av metall; bygningsmaterialer av metall, takplater, vinduskarmer og vindusrammer av metall, takrenner, spiker, kledningsplater og lister av metall; smeltet metall; metall i form av plater for litografiske trykkplater; ikke elektriske kabler og tråd av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvare); metallrør, sikkerhetsskap- og skrin; varer av uedelt metall ikke oppgitt i andre klasser; aluminium av høy og ekstra høy renhet; malmer. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver -, høvler og maskiner. Klasse 13 Skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerier. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 15 Musikkinstrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall, skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til 6

7 registrerte varemerker nr 25/15 rengjøringsformål; stålull, metallull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser) Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke tekstilmateriale). Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks- og hagebruks- og skogprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster; næringsmidler for dyr og fisk; malt. Klasse 34 Tobakk; artikler for røykere, fyrstikker. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/396,790 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SILIQ Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater brukt for å behandle kroniske immunsykdommer, leddbetennelsessykdommer og kroniske betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater ment for å behandle psoriasis, psoriasisartritt og astma. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AllStar SANOFI, 54 rue La Boétie, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 19 Medisinske instrumenter, nemlig insulinpenner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAO BAO SASA MIRAZOVIC, Trondheimsv - Jessheim 92, 2050 JESSHEIM, Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Restaurant og bar. ESCALON INVEST AS, c/o Trond Kjellevold, Store Starefossen 2, 5019 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/486,603 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KIP America, Inc., W. 13 Mile Road, US- MI48377 NOVI, USA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Dataoperativsystemprogramvare for skrivere, skannere og kopieringsmaskiner. 7

8 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Barometerquiz BAROMETERQUIZ AS, Skagekleiva 6, 6973 SANDE I SUNNFJORD, Klasse 9 Dataspillprogrammer. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet. Organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning). Klasse 42 Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk. Utarbeidelse av dataprogrammer. Utleie av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trivec Trivec Öst AB, Erstagatan 25, SE STOCKHOLM, Sverige Dangoor Associates AB, att: Mare Harris, Engelbrektsgatan 9-11, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Kasseapparater; datamaskinvarer; dataprogrammer. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse 36 Finansiell virksomhet, monetær virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trivec Öst AB, Erstagatan 25, SE STOCKHOLM, Sverige Dangoor Associates AB, att: Mare Harris, Engelbrektsgatan 9-11, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Kasseapparater; datamaskinvarer; dataprogrammer. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse 36 Finansiell virksomhet, monetær virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, trading as Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, JP- TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 11 Elektriske lamper; belysningsapparater og - installasjoner; lysarmatur; belysningstilbehør; LEDlamper; lysavgivende diode (LED) belysningsapparater; lysavgivende diode (LED) belysningsinstallasjoner; belysningstilbehør og belysningsinstallasjoner som passer med LED-lys; deler til forannevnte varer; lysavgivende diode (LED) moduler. 8

9 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, trading as Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, JP- TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 11 Elektriske lamper; belysningsapparater og - installasjoner; lysarmatur; belysningstilbehør; LEDlamper; lysavgivende diode (LED) belysningsapparater; lysavgivende diode (LED) belysningsinstallasjoner; belysningstilbehør og belysningsinstallasjoner som passer med LED-lys; deler til forannevnte varer; lysavgivende diode (LED) moduler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXORDIUM Exordium Captial AS, Postboks 72, 4661 KRISTIANSAND S, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; regnskapsførsel; regnskapsanalyser; regnskapskontroll Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, finansrådgivning; finansinformasjon; finansielle tjenester; fondsforvaltning; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen bebop BJOR BENTE, Ljungbyveien 5, 1430 ÅS, Klasse 14 Smykker Klasse 18 Huder og skinn; håndvesker; ryggsekker Klasse 25 Klær; konfeksjonsklær Klasse 35 Salg av motevarer Klasse 42 Motedesigntjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DAILY BREAD & BOXERS Bread & Boxers AB, Stora Gråmunkegränd 3, SE STOCKHOLM, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Hudpleiekremer (kosmetikk); hudpleiepreparater; essenser for hudpleie; skrubbepreparater for hudpleie. Klasse 24 Tekstilvarer for bruk som sengetøy; sengetøy og - tepper; laken; putetrekk; dynetrekk. Klasse 25 Badebukser; undertøy; nattøy; trøyer; hettegensere; bukser; t-skjorter; strømper; skjorter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RÅSKAP Snowman Productions AS, Thorvald Meyers gate 72, 0552 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; applikasjoner; bærbare datamaskiner; bærbare medieavspillere; dagbøker; databærere; dataspillprogrammer; dreieskiver for tv; elektroniske lommeoversettere; elektroniske oppslagstavler; elektroniske publikasjoner; filmer; 9

10 registrerte varemerker nr 25/15 fjernsynsapparater; kinematografiske filmer; kontaktlinser; kort med integrerte kretser; logger; lommeradio; lydfilmer; nedlastbare billedfiler; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner. Klasse 16 Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell; albumer; almanakker; aviser; brikker for ølglass; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; kalendere; kort; lykkønskningskort; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 35 Konsulenttjenester i ledelse og administrasjon innen TV, digitale media, film og reklamevirksomhet; prosjektledelse av produksjon, etterproduksjon og annen programvirksomhet innen filmbransjen, fjernsynsbransjen og digitale media; konsulent- og rådgivningstjenester innen mediebransjen; publisering av reklametekster; produksjon av radioreklameinnslag; produksjon av TV- reklameinnslag; TVreklamevirksomhet; produksjon av filmreklameinnslag; produksjon av reklameinnslag for digitale media; organisering av messer og utstillinger for handels- eller reklameformål; organisering av kommersielle arrangementer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; layouttjenester; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen stativer hylstere, belteklips, stropper, skjermbeskyttere, posisjonspekere, spesielt tilpasset for oppbevaring av MP3-spillere og smarttelefoner; kameratilbehør, nemlig, tripods, batteriladere, elektroniske kabler for synkronisering og lading av kameraer, USB-adaptere; etuier og vesker spesielt tilpasset for oppbevaring av kameraer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gunnar Dafgård AB, Källby, SE KÄLLBY, Sverige von lode advokat ab, Box 47229, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; frosne, forberedt, delvis forberedte retter og ferdigretter av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, grønnsaker og egg; konserverte, frosne, tørrede og tilberedte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, konditorvarer og konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pizzaer; boller, kakedeig, brød boller, bolleblanding. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Walgreen Co., 200 Wilmot Road, US-IL60015 DEERFIELD, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 USB kabler, USB hubs, elektroniske kortlesere, elektriske koblingskabler, datamus, tastatur; batteriladere, nemlig, ladere for vegg, ladere for bil, og USB-ladere; AC/DC-omformere, USB-adaptere, øreplugger, hodetelefoner, høyttalere; uinnspilte CD-er og DVD-er; flash media, nemlig flash minnekort; strømkabler; lyd- og videokabler og adaptere, batterier og batteriladere; MP3-spillere og tilbehør til smarttelefoner, nemlig, hodetelefoner, signalsplittere, høyttalere, elektroniske kabler for synkronisering og lading av MP3-spillere og smarttelefoner, batteriladere, elektroniske dokkingstasjoner, adaptere, USB omformere og lyd- og videokabler; etuier vesker, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Software, softwareapplikasjoner, kodede eller 10

11 registrerte varemerker nr 25/15 magnetiske bankkort. Betalingsterminaler, elektronisk utstyr for adgangskontroll, dataoverføringsutstyr, datalagringsutstyr, datalagringsmedier, telekommunikasjonsutstyr, herunder nærfeltkommunikasjonsutstyr (NFC-utstyr), nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon for sikre finansielle transaksjoner og betalinger; nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon som tilrettelegger flere typer av betaling og debet transaksjoner i en integrert mobiltelefon, PDA (personlige digitale assistenter), og web-baserte miljøer; programvare-applikasjoner som muliggjør elektronisk overføring av betalinger via et globalt datanettverk og trådløse nettverk; dataoperativsystemprogramvare for tilrettelegging av kommersielle transaksjoner gjennom elektroniske midler via trådløst nettverk, globalt datanettverk og mobilt telekommunikasjonsutstyr; dataprogramvareapplikasjoner som tillater kontaktløse betalinger via mobilt telekommunikasjonsutstyr. Klasse 16 Trykksaker, nemlig magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev; kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) alle foranstående varer til bruk i forbindelse med banktjenester og finansielle transaksjonstjenester. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontoroppgaver; regnskapsførsel; databehandling; Annonse- og reklamevirksomhet. Fjernsynsreklame. Lobbyvirksomhet for forretningsformål. Markedsføring. Online annonsering på datanettverk. Produsering av reklamefilmer. Publisering av reklametekster. Radioreklame og -annonsering. Reklameoppslag. Reklamevirksomhet. Salg av digitale informasjonsprodukter. Skriving av reklametekster. Utarbeidelse av reklametekster. Utsendelse av reklameannonser. Utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver). Økonomisk planlegging. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet via internett; monetær virksomhet; bankvirksomhet; aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet; tilveiebringe sikre kommersielle transaksjoner; betalingskort- og kredittkorttjenester; elektroniske betalingstjenester, herunder også betaling av regninger og overføring av penger med mobiltelefoner og nettbrett; Aksjemeglervirksomhet; Avbetalingsfinansiering; Avbetalingskreditt; Avbetalingslån; Bankvirksomhet; Clearingvirksomhet (valuta); Debetkort-tjenester; Eiendomsmegler for fast eiendom; Eiendomsomsetning; Elektronisk pengeoverføring; Factoringselskaper; Finansanalyser; Finansiell sponsorvirksomhet; Finansiell virksomhet; Finansieringstjenester; Finansinformasjon; Finansieringsvirksomhet; Finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom); Finansrådgivning; Fondsinvestering; Forbrukerlånstjenester; Forsikringsinformasjon; Forsikringsrådgivning; Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom; Fremskaffelse av finansiell informasjon via en webside; Gjeldsrådgivning; Investering i fond; Kapitalinvestering; Kjøpekorttjenester; Kredittkorttjenster; Leasingfinansiering; Livsforsikring; Lånefinansiering; Meglervirksomhet; Nettbanktjenester; Pengeveksling; Rådgivning i finansielle spørsmål; Rådgivning i forsikringsspørsmål. Salg av eiendom (omsetning). Sparebanktjenester. Utstedelse av kredittkort. Valutaveksling. Veldedighetsinnsamling. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; satellittoverføringer; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av elektronisk data. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse vedrørende finansieringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og mobil-applikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOUNDRIBAR Elkem AS, Drammensveien 169, 0277 OSLO, Robertha Höglund, c/o Elkem AS, Technology, Postboks 8040, 4675 KRISTIANSAND S, Klasse 6 Legeringer av vanlige metaller; silisium-jern (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DNB Bank ASA, Dronning Eufemiasgate 30, 0021 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Software, softwareapplikasjoner, kodede eller magnetiske bankkort. Betalingsterminaler, elektronisk utstyr for adgangskontroll, dataoverføringsutstyr, datalagringsutstyr, datalagringsmedier, telekommunikasjonsutstyr, herunder nærfeltkommunikasjonsutstyr (NFC-utstyr), nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon for sikre finansielle transaksjoner og betalinger; nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon som tilrettelegger flere typer av betaling og debet transaksjoner i en integrert mobiltelefon, PDA (personlige digitale assistenter), og web-baserte miljøer; programvare-applikasjoner som muliggjør elektronisk overføring av betalinger via et globalt datanettverk og trådløse nettverk; dataoperativsystemprogramvare for tilrettelegging av kommersielle transaksjoner gjennom elektroniske midler via trådløst nettverk, globalt datanettverk og mobilt telekommunikasjonsutstyr; dataprogramvareapplikasjoner som tillater kontaktløse betalinger via mobilt telekommunikasjonsutstyr. Klasse 16 Trykksaker, nemlig magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev; kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) alle foranstående varer til bruk i forbindelse med banktjenester og finansielle transaksjonstjenester. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontoroppgaver; regnskapsførsel; databehandling; Annonse- og reklamevirksomhet. Fjernsynsreklame. 11

12 registrerte varemerker nr 25/15 Lobbyvirksomhet for forretningsformål. Markedsføring. Online annonsering på datanettverk. Produsering av reklamefilmer. Publisering av reklametekster. Radioreklame og -annonsering. Reklameoppslag. Reklamevirksomhet. Salg av digitale informasjonsprodukter. Skriving av reklametekster. Utarbeidelse av reklametekster. Utsendelse av reklameannonser. Utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver). Økonomisk planlegging. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet via internett; monetær virksomhet; bankvirksomhet; aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet; tilveiebringe sikre kommersielle transaksjoner; betalingskort- og kredittkorttjenester; elektroniske betalingstjenester, herunder også betaling av regninger og overføring av penger med mobiltelefoner og nettbrett; Aksjemeglervirksomhet; Avbetalingsfinansiering; Avbetalingskreditt; Avbetalingslån; Bankvirksomhet; Clearingvirksomhet (valuta); Debetkort-tjenester; Eiendomsmegler for fast eiendom; Eiendomsomsetning; Elektronisk pengeoverføring; Factoringselskaper; Finansanalyser; Finansiell sponsorvirksomhet; Finansiell virksomhet; Finansieringstjenester; Finansinformasjon; Finansieringsvirksomhet; Finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom); Finansrådgivning; Fondsinvestering; Forbrukerlånstjenester; Forsikringsinformasjon; Forsikringsrådgivning; Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom; Fremskaffelse av finansiell informasjon via en webside; Gjeldsrådgivning; Investering i fond; Kapitalinvestering; Kjøpekorttjenester; Kredittkorttjenster; Leasingfinansiering; Livsforsikring; Lånefinansiering; Meglervirksomhet; Nettbanktjenester; Pengeveksling; Rådgivning i finansielle spørsmål; Rådgivning i forsikringsspørsmål. Salg av eiendom (omsetning). Sparebanktjenester. Utstedelse av kredittkort. Valutaveksling. Veldedighetsinnsamling. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; satellittoverføringer; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av elektronisk data. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse vedrørende finansieringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og mobil-applikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Software, softwareapplikasjoner, kodede eller magnetiske bankkort. Betalingsterminaler, elektronisk utstyr for adgangskontroll, dataoverføringsutstyr, datalagringsutstyr, datalagringsmedier, telekommunikasjonsutstyr, herunder nærfeltkommunikasjonsutstyr (NFC-utstyr), nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon for sikre finansielle transaksjoner og betalinger; nedlastbar programvare i form av en mobil applikasjon som tilrettelegger flere typer av betaling og debet transaksjoner i en integrert mobiltelefon, PDA (personlige digitale assistenter), og web-baserte miljøer; programvare-applikasjoner som muliggjør elektronisk overføring av betalinger via et globalt datanettverk og trådløse nettverk; dataoperativsystemprogramvare for tilrettelegging av kommersielle transaksjoner gjennom elektroniske midler via trådløst nettverk, globalt datanettverk og mobilt telekommunikasjonsutstyr; dataprogramvareapplikasjoner som tillater kontaktløse betalinger via mobilt telekommunikasjonsutstyr. Klasse 16 Trykksaker, nemlig magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev; kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) alle foranstående varer til bruk i forbindelse med banktjenester og finansielle transaksjonstjenester. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontoroppgaver; regnskapsførsel; databehandling; Annonse- og reklamevirksomhet. Fjernsynsreklame. Lobbyvirksomhet for forretningsformål. Markedsføring. Online annonsering på datanettverk. Produsering av reklamefilmer. Publisering av reklametekster. Radioreklame og -annonsering. Reklameoppslag. Reklamevirksomhet. Salg av digitale informasjonsprodukter. Skriving av reklametekster. Utarbeidelse av reklametekster. Utsendelse av reklameannonser. Utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver). Økonomisk planlegging. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet via internett; monetær virksomhet; bankvirksomhet; aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet; tilveiebringe sikre kommersielle transaksjoner; betalingskort- og kredittkorttjenester; elektroniske betalingstjenester, herunder også betaling av regninger og overføring av penger med mobiltelefoner og nettbrett; Aksjemeglervirksomhet; Avbetalingsfinansiering; Avbetalingskreditt; Avbetalingslån; Bankvirksomhet; Clearingvirksomhet (valuta); Debetkort-tjenester; Eiendomsmegler for fast eiendom; Eiendomsomsetning; Elektronisk pengeoverføring; Factoringselskaper; Finansanalyser; Finansiell sponsorvirksomhet; Finansiell virksomhet; Finansieringstjenester; Finansinformasjon; Finansieringsvirksomhet; Finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom); Finansrådgivning; Fondsinvestering; Forbrukerlånstjenester; Forsikringsinformasjon; Forsikringsrådgivning; Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom; 12

13 registrerte varemerker nr 25/15 Fremskaffelse av finansiell informasjon via en webside; Gjeldsrådgivning; Investering i fond; Kapitalinvestering; Kjøpekorttjenester; Kredittkorttjenster; Leasingfinansiering; Livsforsikring; Lånefinansiering; Meglervirksomhet; Nettbanktjenester; Pengeveksling; Rådgivning i finansielle spørsmål; Rådgivning i forsikringsspørsmål. Salg av eiendom (omsetning). Sparebanktjenester. Utstedelse av kredittkort. Valutaveksling. Veldedighetsinnsamling. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; satellittoverføringer; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av elektronisk data. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse vedrørende finansieringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og mobil-applikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARTO Papyrus Supplies AB, Box 1004, SE MÖLNDAL, Sverige Klasse 16 Papp, bølgepapp, kartonger og bokser laget av papp eller bølgepapp; selvklebende tape for papirvarer og husholdningsbruk; plastruller for emballasjeformål, plastfolie, utvidbar for pakking av paller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FREEBAG Freebag AS, Mogens Thorsens gate 13, 0264 OSLO, Klasse 10 Puter for medisinske formål, puter for terapeutisk bruk, puter for ortopedisk bruk, hodeputer mot søvnløshet, nakkeputer for medisinsk bruk. Klasse 20 Puter og hodeputer; puter, madrasser, sitte- og liggeunderlag til ute- og innebruk. Klasse 35 Detalj- og engroshandelstjenester, også online, relatert til puter for medisinske formål, puter for terapeutisk bruk, puter for ortopedisk bruk, hodeputer mot søvnløshet, puter, hodeputer, sitte- og liggeunderlag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JohnSlots Catena Operations Limited, The Firs Level 6, Gorg Borg Olivier Street, MT-SLM1801 SLIEMA, Malta Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Computer software; computer software relatert til distribuert databehandling og analyser, Metasøkemotorer, søkemotorer og søkemotoroptimaliserere; elektroniske og online manualer og publikasjoner; elektroniske og online manualer og publikasjoner relatert til Metasøkemotorer, søkemotorer og søkemotoroptimaliserere; software for computer søkemotorer. Klasse 35 Fremskaffelse av forretningsinformasjon relatert til distribuerte prosjekter, Metasøkemotorer, søkemotorer og søkemotor optimaliserere; tjenester relatert til kommersiell informasjon, forretningsinformasjon og ledelse, nemlig, måling av verdien på linker og annonsering på websider basert på spesifikke kriterier; annonsering, markedsføring og konsultasjoner vedrørende promotering, rådgivning og assistansetjenester; distribusjon av reklame, markedsførings-, og promoteringsmateriale; tjenester vedrørende lojalitets-, incentiv- og bonusprogrammer; fremskaffelse av reklameplass, -reklametid og medietid; annonsering for andre via internett; annonsering via mobiltelefonnettverk; forretningsanalyse, undersøkelser og informasjonstjenester; assistanse vedrørende forretningsledelse og administrasjonstjenester; annonsering, markedsførings- og promoteringstjenester; markedsundersøkelser; analysetjenester vedrørende selskaps- og forretningsadferd; forretningsundersøkelser; forretningsundersøkelser og informasjonstjenester; markedsrapporter og studier; fremskaffelse av forretningsinformasjon via computerterminaler; fremskaffelse av Online kommersielle informasjonsregistre via og på internett; optimalisering av søkemotorer; markedsføringstjenester via og på søkemotorer. Klasse 38 Computer tjenester, nemlig fremskaffelse av tilgang til et ikke-nedlastbart computer grensesnitt for å fremskaffe informasjon med variert innhold herunder tekst, grafikk, lyd og/eller annen data; kommunikasjonstjenester for skanning av internett ved bruk av Metasøkemotorer, bearbeiding og indeksering av innholdet; fremskaffelse av sammensatte brukertilganger til egne websider og privat innhold og informasjon via globale computer nettverk; overføring og formidling av informasjon- og data via computer nettverk og internett; computerkommunikasjon og internettilgang; rådgivningstjenester relatert til kommunikasjonsvirksomhet; tjenester relatert til kommunikasjon av data via telekommunikasjon; kommunikasjonstjenester relatert til og for utveksling av data i elektronisk form; overføring av informasjon via nasjonale og internasjonale nettverk; overføring av informasjon via elektroniske kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av elektroniske linker til datanettverk og websider. Klasse 41 Kasino, spill og gambling tjenester; tjenester relatert til betting og veddemål; tjenester relatert til, og 13

14 registrerte varemerker nr 25/15 vedrørende drift og ledelse av datastyrt bingo; leasing av spill til kasinovirksomhet; gjennomføring av lotterier for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Max Mekker GRIFFEL MEDIA AS, Osloveien 234, 1538 MOSS, Klasse 37 Sykkelverksted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NEED FOR SPEED Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Legal Department, US-CA94065 REDWOOD CITY, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataspillsoftware; dataspillsoftware for nedlasting via et globalt datanettverk og trådløse enheter; videospillsoftware. Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et online dataspill; tilveiebringelse av informasjon relatert til elektroniske dataspill, tilveiebrakt via internett. Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Holberg TROND LILLETVEDT, GLASSKARÅSEN 70, 5106 ØVRE ERVIK, Klasse 32 Øl, mineralvann Klasse 33 Alkoholholdige drikker PICKUP PRO HOVLANDSDAL, Sulfatveien 10, 1658 TORP, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Lys for automobiler. Lyskastere for automobiler. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Automobiler (kalesjer for automobiler. Lasteplan for lastebiler. Varebiler. Skistativer for biler. Karosserier for automobiler. Overtrekk for biler [formet]. Spoilere for biler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klær for bilister. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Tepper for automobiler. 14

15 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TMC JIM-ROAR OLSEN, Skoglivegen 21, 9012 TROMSØ, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Bedriftsopplysninger; Bedriftsundersøkelser; Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; Bistand ved forretningsledelse; Byråer for handelsinformasjon; Faglige konsultasjoner om forretninger; Fakturering; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretningsevaluering; Forretningsundersøkelser; Fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside; Fremskaffelse av kommersiell og forretningskontaktinformasjon; Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Økonomisk planlegging; Økonomiske beregninger; Rådgivning for forretningsledelse; Salgsfremmende tjenester [for tredjemann] ; Sammenstilling av statistikk; Systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 36 Bestyrelse av familiestiftelser; Bestyrelse av fast eiendom; Finansanalyser; Finansiell virksomhet; Finansieringstjenester; Finansinformasjon; Finansrådgivning; Fondsinvestering; Fondsopprettelse; Fremskaffelse av finansiell informasjon via en webside; Kapitalinvesteringer; Konsulentbistand i skattespørsmål; Lån mot sikkerhet; Rådgivning i finansielle spørsmål; Rådgivning i forsikringsspørsmål. Klasse 41 Akademier [utdanning]; Korrespondansekurs; Korrespondanseundervisning; Tekstforfattervirksomhet; Undervisning; Utgivelse av bøker; Veiledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOLGERS The Folger Coffee Company, One Strawberry Lane, US-OH44667 ORRVILLE, USA Klasse 30 Kaffe; smakstilsetninger for kaffe, herunder flytende smakstilsetninger for kaffe. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JIF The J. M. Smucker Company, One Strawberry Lane, US-OH44667 ORRVILLE, USA Klasse 29 Peanøttsmør; peanøttpålegg; nøttesmør; nøttepålegg; smakstilsatt nøttepålegg; snackmat basert på frukt og snackmat basert på peanøttsmør; saltede nøtter med og uten skall; kandiserte nøtter. Klasse 30 Frokostblandinger; pakket snackmat, herunder kombinasjoner som inneholder pretzels, samt kombinasjoner inkludert peanøttsmør som pålegg for varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMUCKER`S The J. M. Smucker Company, One Strawberry Lane, US-OH44667 ORRVILLE, USA Klasse 29 Syltetøy; geléer; fruktsyltetøy; marmelade; eplesmør; peanøttsmør; blandinger av peanøttsmør og gelé; blandinger av peanøttsmør og honning; fruktpålegg; pålegg basert på frukt og nøtter. Klasse 30 Fruktsyltetøy; geléer; syltetøy; marmelade; eplesmør; matsirup, herunder fruktsirup, sjokoladesirup, karamellsirup, fløtekaramellsirup; sauser eller topping for iskrem, herunder sjokoladesaus, sjokoladetopping, sjokoladesirup, karamellsaus, karamelltoping, fløtekaramellsaus og fløtekaramelltopping og sauser med fruktsmak. Klasse 32 Fruktjuicer og alkoholfrie fruktbaserte drikker; pulver til bruk i forberedelse av brus og saft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONKEY BAY Constellation Brands New Zealand Ltd, Nobilo Winery, 45 Station Rd, Huapai, NZ-0810 AUCKLAND, New Zealand Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Vin. 15

16 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNFLATE DePuy Synthes Inc, 700 Orthopaedic Drive, US- IN46581 WARSAW, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Ballongkateter til bruk ved ryggvirvelkyphoplastikk (vertebral augmentation); ballongkatetersystem til bruk ved ryggvirvelkyphoplastikk (vertebral augmentation)bestående av et ballongkateter for virvellegemer, ballonger for virvellegemer, en innretning for oppblåsning av virvellegemeballong, trokarer og kirurgisk tilgangsinstrumentering; ryggvirvelkyphoplastisk tilgangsutstyr bestående av kanyler, ryggvirvelkyphoplastiske tilgangshylser (vertebral augmentation access working sleeves), ryggvirvelkyphoplastisk tilgangsdrill (vertebral augmentation access drill), og ryggvirvelkyphoplastisk tilgangsplunger (vertebral augmentation access plunger); kirurgiske apparater for posisjonering av bensement i det levende legemet og for posisjonering av bensement. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANDIG SOTRA ANCHOR & CHAIN AS, Gamle Vindenesvegen 11, 5363 ÅGOTNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; ankere og kjettinger av metall. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av ankere og kjettinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZORK Scholle Corporation, Jamboree Road, Suite 250, US-CA92612 IRVINE, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 20 Forseglinger og lukkeanordninger for containere og beholdere; naturlige og syntetiske forseglinger, lukkeanordninger, korker, plugger og propper for beholdere; forseglinger, lukkeanordninger, korker, plugger og propper av plast for containere og beholdere, inkludert vinflasker. THE CLOOGER COMPANY AS, Brattfossen 2, 2743 HARESTUA, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 16

17 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen støtte, rådgivning og konsultasjon vedrørende samtlige nevnte tjenester innen områdene informasjonsteknologi, bedriftsløsninger og økonomiske systemer. ENJOY MUSIC GROUP ARVIN JOHANNESSEN, Nuggerudveien 5, 1089 OSLO, Klasse 9 Hodetelefoner; lorgnetter; nedlastbare musikkfiler; okularer. Klasse 25 Badebukser; badehetter; badekåper; badesandaler; badetøfler; benklær; drakter; dresser; forklékjoler; fottøy; frakker; halstørkler; hansker [bekledning]; hodeog halstørkler av silke; hodebekledning [hattemakerarbeide]; hodeplagg; jakker; jerseyklær; kjoler; klær; klær for gymnastikk; kåper; oversokker; sandaler; skjorter; skjørt; sko; skyggeluer; sportssko; strikkegensere; støvler; trikotasje [klær]; truser [panties]; t-skjorter; tøfler; tøysko; undertøy; vester. Klasse 41 Dj-tjenester; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fjernsynsunderholdning; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; komponeringstjenester; modelltjenester for kunstnere; produksjon av musikk; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; underholdningsvirksomhet; utleie av lydopptak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen L'Oreal SA, 14, rue Royale, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk; kosmetiske preparater; parfymevarer; dufter; fargepreparater til kosmetiske formål; make-up; make-up preparater; neglelakk; kosmetikksett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sigma AB, Lindholmspiren 9, SE GÖTEBORG, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 38 Støtte, rådgivning og konsultasjon vedrørende telekommunikasjonstjenester, telekommunikasjon av informasjon (inklusive websider), dataprogram og annen data, telekommunikasjon av informasjon via et globalt kommunikasjonsnettverk. Klasse 42 Testing, analyse og overvåking av informasjonsteknikksystemer; utvikling og implementering av informasjonsteknikkstrategier; migrerings- og integreringstjenester vedrørende elektronisk innhold; testing av brukergrensesnitt; design og utvikling av informasjonsarkitektur; installasjon og vedlikehold av programvare (inkludert betatester); utvikling og opprettholdelse av webside for andre; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EQu Brød ANN-CHRISTIN HANSEN, Sommerengvegen 2 B, 9007 TROMSØ, Klasse 30 Korn, brød og bakverk Klasse 31 Korn 17

18 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen og administrasjon av bedrifter; videresalgstjenester og onlinevideresalgstjenester av hjemmeelektronikk, tilbehør til hjemmeelektronikk, datamaskiner, tilbehør til datamaskiner, batterier, kontormaterialer, verktøy, futteral, vesker, apparater for husholdingsformål, håndverktøy, optiske varer, apparater for gjengivelse og avspilling av lyd og bilder, telekommunikasjonsutstyr, telefoner og tilbehør til telefoner; informasjonstjenester i forbindelse med videresalgstjenester; tilby informasjon og rådgivning til forbrukere. Kjell & Co Elektronik AB, Box 50435, SE MALMÖ, Sverige Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; videresalgstjenester og onlinevideresalgstjenester av hjemmeelektronikk, tilbehør til hjemmeelektronikk, datamaskiner, tilbehør til datamaskiner, batterier, kontormaterialer, verktøy, futteral, vesker, apparater for husholdingsformål, håndverktøy, optiske varer, apparater for gjengivelse og avspilling av lyd og bilder, telekommunikasjonsutstyr, telefoner og tilbehør til telefoner; informasjonstjenester i forbindelse med videresalgstjenester; tilby informasjon og rådgivning til forbrukere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Polinova AB, c/o Polarbröd AB, Älvsbyn, SE ÄLVSBYN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Brød og bakverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kjell & Co Elektronik AB, Box 50435, SE MALMÖ, Sverige Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 18

19 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AGDER TAKST TEAM Svein R Søftestad, Bergljotsvei 18 B, 4633 KRISTIANSAND S, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; Boligformidling [leiligheter]; Eiendomsmegler for fast eiendom; Eiendomsomsetning; Meglervirksomhet; Taksering av fast eiendom; Utleie av fast eiendom. Klasse 42 Arkitekturkonsultasjoner; Byplanlegging; Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; Kvalitetskontroll; Plantegning i forbindelse med bygging; Prosjektstudier [tekniske]. Klasse 45 Hustilsyn; Inspeksjon av fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; Meklingstjenester; Overvåkning av immaterielle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, UK (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Homemate ApS, Vilhelmshåbsvej 6, DK-2920 CHARLOTTENLUND, Danmark Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, DK-2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; Kjøttekstrakter; Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; Geleer, syltetøy og kompotter; Egg; Melk og melkeprodukter; Spiselige oljer og fett; kokte ferdigretter, supper og fond; snacks og desserter Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatninger; Ris; Tapioka og sago; Mel og næringsmidler av korn; Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; Spiselig Is; Sukker, honning, sirup; Gjær, bakepulver; Salt; Sennep; Eddik; Krydderier; Is Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; kafeer; kafeteriaer; catering; kantiner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Preparerte nøtter; saltede og sukrede nøtter; chips av tørkede grønnsaker; tørkede frukter. Klasse 30 Sjokolade; frukter, rosiner og nøtter trukket med yoghurt og/eller sjokolade. Klasse 31 Nøtter. 19

20 registrerte varemerker nr 25/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORLA KIELY Orla Kiely & Dermott Rowan, 17 Prescott Place, GB- SW46BS LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre substanser for klesvask; rense-, polerings-, skure,- og slipemidler; såper; parfymerivarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårlotions; tannpleiemidler; kosmetikk og sminke; styling-kremer; rensekremer; bodylotions; badelotions; skjønnhetskremer; fuktighetskremer; kosmetiske fuktighetskremer; fuktighetsgivende hudkremer [kosmetikk]; lotions for ansikts- and kroppspleie; deodoranter for personlig bruk; toalettprodukter mot transpirasjon [parfymevarer]; parfymer; preparater for behandling av negler; neglelakk; tannpastaer; munnhygienepreparater; sjampo; barberingspreparater; engangsservietter for babyer; toalettpreparater og produkter; ikke-medisinske toalettartikler. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; dyrehuder; huder og skinn; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; pisker og seletøy; håndvesker; garderobeposer; toalettvesker; toalettvesker solgt tomme; kosmetikketuier solgt tomme; handlevesker; trillebagger; skiftevesker; dufflebagger; arbeidsbagger; overnattingsvesker; reisebagger; kosmetikkvesker; skuldervesker; hoftetasker; tøyvesker; håndvesker; baggasjebagger; sminkevekser; pakkevesker av lær; strandvesker; bagger og kasser av enhver art; ryggsekker; dokumentmapper; dokumentkofferter; bokser og bagger av lær,kartonglær eller vulkanisert fiber; etuier for nøkler; pengepung [lærvare]; håndkofferter; lommebøker; reisevesker; paraplyer; bæreseler for spedbarn; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURBLU OHK AS, Hestehovveien 18, 1890 RAKKESTAD, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Apparater for fremstilling av isbiter. Klasse 21 Former for isbiter, iskjølere, isbøtter/-spann. Klasse 30 Is, isbiter. Klasse 35 Markedsføring og salg av isbiter. Klasse 39 Logistikk- og transporttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIFECYCLE MOBILITY AS, Eventyrveien 3 A, 1482 NITTEDAL, Klasse 6 Containere av metall; konstruksjoner av metall [bygninger]; låser av metall, andre enn elektriske; låser for kjøretøyer av metall; master av metall; metallpilarer [bygningsdeler]; parkeringsstativer for sykler av metall; plakatsøyler av metall; skilt av metall; skilt for kjøretøyer av metall; staller av metall; stativer av metall; stolper av metall; transportable bygninger av metall. Klasse 12 Bagasjebærere for kjøretøyer; bagasjenett for kjøretøyer; elektriske kjøretøyer; elektriske motorer for landkjøretøyer; hjul for kjøretøyer; hjulnav for kjøretøyer; kjøretøyer, elektriske; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; kurver for sykler; luftslanger for sykler; lydvarslingsapparater for sykler og motorsykler; motorer for sykler; overtrekk for seter på sykler og motorsykler; overtrekk til ratt for kjøretøyer; pedalarmer på sykler; ratt for kjøretøyer; ratt- og sykkellåser; retningsvisere for sykler; seter for sykler eller for motorsykler; Signalhorn for kjøretøyer; skvettskjermer og -lapper; slangeløse sykkeldekk; slanger for sykkelhjul; sykkelbjeller; sykkelbremser; sykkeldekk og -slanger; sykkeleker; sykkelfelger; sykkelgir; sykkelhjul; sykkelhjulnav; sykkelkjeder; sykkelklokker; sykkelkurver; sykkelnett; sykkelpedaler; sykkelpumper; sykkelrammer; sykkelseter; sykkelskjermer; sykkelstyrer; sykkelstøtter; sykkelvesker; sykler; sykler (fotstøtter for sykler; trehjulssykler; trehjulssykler for transport; tyverialarmer for kjøretøyer; tyverisikringsanordninger for kjøretøyer; verktøyvesker for sykler. Klasse 39 Containerutleie; lagring; leasing av kjøretøyer; oppbevaring; parkeringsplasstjenester; transportinformasjon; transporttjenester; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av bagasjebærere for kjøretøyer; utleie av containere; utleie av kjøretøyer; utleie av lagerplass; utleie av navigasjonssystemer; utleie av parkeringsplasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOMIAS Norsk Miljøstabilisering AS, Postboks 336 Sentrum, 3701 SKIEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Borre- og injeksjonsapparater og -instrumenter for nedbryting av organisk materiale. Klasse 9 Apparater og instrumenter for kontroll, overvåkning, logging og måling av temperatur. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/15-2015.12.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 51/15-2015.12.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 51/15-2015.12.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer