nr 37/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 37/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser ter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rtigher Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Sltede internasjonale registreringer Deling av varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Avgjørelse ter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Merkeordningen beskyttede begnelser Rtelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystem (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerkekst (541) Merk er ordmerke (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merk er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merk (591) Merk er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løp av tre måneder fra i dag kan d fremstes innsigelse mot registreringen av varemerk, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 ann ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266906) (220) Inndato: (180) Registreringen OVALEAP (541) Merk er ordmerke i standard font Teva Pharmaceuticals Europe BV, Computerweg 10, NL- 3542DR UTRECHT, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske preparater for behandling av infertilit. Injektor for subkutan egen-administrasjon av farmasøytiske preparater for behandling av infertilit. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266907) (220) Inndato: (180) Registreringen OVAIMA (541) Merk er ordmerke i standard font Teva Pharmaceuticals Europe BV, Computerweg 10, NL- 3542DR UTRECHT, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske preparater for behandling av infertilit. Injektor for subkutan egen-administrasjon av farmasøytiske preparater for behandling av infertilit. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266908) (220) Inndato: (180) Registreringen CULINARIA (541) Merk er ordmerke i standard font SOSPESO AS, Postboks 28 Sagene, 0415 OSLO, Norge Klasse:35 Salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av matvarer; salg av suvenirer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266909) (220) Inndato: (180) Registreringen OVALEAP PEN (541) Merk er ordmerke i standard font Teva Pharmaceuticals Europe BV, Computerweg 10, NL- 3542DR UTRECHT, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:10 Injektor for subkutan egen-administrasjon av farmasøytiske preparater for behandling av infertilit. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266910) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266911) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft; ferdigrter lag av de forannevnte varer. Klasse:35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke OY Karl Fazer AB, Kluuvikatu 3, FI HELSINGFORS, Finland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266912) (220) Inndato: (180) Registreringen OVAIMA PEN (541) Merk er ordmerke i standard font Teva Pharmaceuticals Europe BV, Computerweg 10, NL- 3542DR UTRECHT, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:10 Injektor for subkutan egen-administrasjon av farmasøytiske preparater for behandling av infertilit. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266913) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266916) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Green Mountain Coffee Roasters Inc, 33 Coffee Lane, US- VT05676 WATERBURY, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:30 Klasse:35 Kaffe, te, kakao, og varme kakaodrikker. Online daljhandel med utbydelse av kaffe, te, kakao, og varme kakaodrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266914) (220) Inndato: (180) Registreringen SHAKY LEAF (541) Merk er ordmerke i standard font TRANS NORDIC SELECTIONS AS, Karenslyst alle 4, 0278 OSLO, Norge Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266915) (220) Inndato: (180) Registreringen LUMITROLL (541) Merk er ordmerke i standard font Coron&Larsen AS, Lørenveien 68, 0580 OSLO, Norge Klasse:9 Belysningsarmatur for vitenskapelige, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning. Klasse:10 Belysningsarmatur for medisinsk formål. Klasse:11 Belysningsarmatur. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke The Brand Union, Box 7042, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:14 Edle maller og deres legeringer og varer av edle maller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edelstener; ur og kronomriske instrumenter; klokker. Klasse:16 Trykksaker; papirmatter; oppslagstavler av papir eller papp; forpakninger og emballasje av papp, papir og poser og vesker av papir eller plast; trykksaker og trykksaker for reklame- og publisitsformål; skrivepapir; postkort; visittkort; gratulasjons- og hilsningskort; meddelelseskort (skrivesaker og papirvarer); plakater og reklameplakater, prospekter, hefter, journaler, brosjyrer, publikasjoner, aviser og tidsskrifter; bøker, album, kalendere og almanakker; kataloger; skilt av papir eller papp; skrive- og tegnematerialer; klisjeer; bilder; fotografier; trykktyper. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seløy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og lekøy; gymnastikk og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; pynt og dekorasjoner. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; annonse og reklamevirksomh, herunder organisering av handelsmesser for økonomiske eller reklameformål; tilveiebringelse av mat-, drikke-, kles- og suvenirstands og butikker med mat, drikke, klær, sportsutstyr og suvenirer i forbindelse med, ved og under sports- og idrtskonkurranser og -tevlinger, konserter og andre evenementer på en sports- og underholdningsarena. Klasse:38 Lyd- og videokringkastingstjenester over internt; radio- og TV-kringkastingstjenester; telekommunikasjonsvirksomh. Klasse:41 Utdannelse, herunder tilveiebringelse, arrangering og ledelse av seminarer, foredrag, kurs, konferanser og workshops innen områd for idrt, handel og kultur; opplæring, herunder innen områd for idrt og kultur; underholdning, herunder levende musikkfremføringer; produksjon og distribusjon av radio, online og fjernsynsprogrammer; sportslige og kulturelle aktiviter, herunder organisering av konkurranser; nattklubb- og diskotekvirksomh; organisering av utstillinger for kulturelle, sportslige og utdannelsesformål, herunder idrtsevenementer, utstillinger og konkurranser; publisering av elektroniske bøker, journaler og tidsskrifter online; elektronisk datastøtt publisering for andre; tilveiebringe trykt og online elektronisk publisering av elektroniske bøker, tidsskrifter, nyhsbrev, fotobøker, fotoalbum, aviser og journaler innen områd for idrt, sport og kultur; tilveiebringelse av online dataspill; karaokjenester; arenatjenester, herunder tilveiebringelse av arenafasiliter for idrtsevenementer, 5

6 registrerte varemerker /12 underholdning, kulturelle utstillinger og musikkonserter; utleie av anlegg for internt, fjernsyn eller radio. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse:45 Juridiske tjenester; lisensiering av sendingsrtigher; sikkerhstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; lisensiering av mat-, drikke- og suvenirstands samt konsesjonsstands ved arenaer for sports-, idrts- og underholdningsevenementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266917) (220) Inndato: (180) Registreringen Ågot Lian (541) Merk er ordmerke i standard font ÅGOT LIAN AS, Christian Monsens gate 1, 7043 TRONDHEIM, Norge Klasse:29 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/476,583 (210) Søknadsnr.: (266918) (220) Inndato: (180) Registreringen AMACENT (541) Merk er ordmerke i standard font Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, US- IN46285 INDIANAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske preparater for diagnose og behandling av sykdommer og forstyrrelser relatert til alkoholbruk, Alzheimers, angstforstyrrelser, aterosklerose, autoimmunsykdommer og -lidelser, blodsykdommer, ben- og skjeltsykdommer og -forstyrrelser, kreft, kardiovaskulære sykdommer, sykdommer og forstyrrelser på sentralnervesystem, kolesterollidelser og - forstyrrelser, cystisk fibrose, demens, dermatologiske sykdommer og lidelser, diabes, dyslipidemi, endokrine sykdommer og forstyrrelser, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, hormonelle sykdommer og forstyrrelser, bennelser og bennelsessykdommer og -forstyrrelser, nyresykdommer og -forstyrrelser, leversykdommer og -forstyrrelser, stoffskiftesykdommer og -forstyrrelser, migrene, muskelsykdommer og forstyrrelser, nevrodegenerative sykdommer og forstyrrelser, nevrologiske forstyrrelser, fedme, smerte, bukspyttkjertelsykdommer og forstyrrelser, psykiatriske sykdommer og forstyrrelser, forplantningssystemsykdommer og forstyrrelser, søvnforstyrrelser, urologiske sykdommer og forstyrrelser; antipsykotiske farmasøytiske preparater; antidepressiva; verinære preparater. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/476,701 (210) Søknadsnr.: (266919) (220) Inndato: (180) Registreringen ELUNATE (541) Merk er ordmerke i standard font Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, US- IN46285 INDIANAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske preparater for diagnose og behandling av sykdommer og forstyrrelser relatert til alkoholbruk, Alzheimers, angstforstyrrelser, aterosklerose, autoimmunsykdommer og -lidelser, blodsykdommer, ben- og skjeltsykdommer og -forstyrrelser, kreft, kardiovaskulære sykdommer, sykdommer og forstyrrelser på sentralnervesystem, kolesterollidelser og - forstyrrelser, cystisk fibrose, demens, dermatologiske sykdommer og lidelser, diabes, dyslipidemi, endokrine sykdommer og forstyrrelser, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, hormonelle sykdommer og forstyrrelser, bennelser og bennelsessykdommer og -forstyrrelser, nyresykdommer og -forstyrrelser, leversykdommer og -forstyrrelser, stoffskiftesykdommer og -forstyrrelser, migrene, muskelsykdommer og forstyrrelser, nevrodegenerative sykdommer og forstyrrelser, nevrologiske forstyrrelser, fedme, smerte, bukspyttkjertelsykdommer og forstyrrelser, psykiatriske sykdommer og forstyrrelser, forplantningssystemsykdommer og forstyrrelser, søvnforstyrrelser, urologiske sykdommer og forstyrrelser; antipsykotiske farmasøytiske preparater; antidepressiva; verinære preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/476,614 (210) Søknadsnr.: (266920) (220) Inndato: (180) Registreringen TALTZ (541) Merk er ordmerke i standard font Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, US- IN46285 INDIANAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske preparater for diagnose og behandling av sykdommer og forstyrrelser relatert til alkoholbruk, Alzheimers, angstforstyrrelser, aterosklerose, autoimmunsykdommer og -lidelser, blodsykdommer, ben- og skjeltsykdommer og -forstyrrelser, kreft, kardiovaskulære sykdommer, sykdommer og forstyrrelser på sentralnervesystem, kolesterollidelser og - forstyrrelser, cystisk fibrose, demens, dermatologiske sykdommer og lidelser, diabes, dyslipidemi, endokrine sykdommer og forstyrrelser, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, hormonelle sykdommer og forstyrrelser, bennelser og bennelsessykdommer og -forstyrrelser, nyresykdommer og -forstyrrelser, leversykdommer og -forstyrrelser, stoffskiftesykdommer og -forstyrrelser, migrene, muskelsykdommer og forstyrrelser, nevrodegenerative sykdommer og forstyrrelser, nevrologiske forstyrrelser, fedme, smerte, bukspyttkjertelsykdommer og forstyrrelser, psykiatriske sykdommer og forstyrrelser, forplantningssystemsykdommer og forstyrrelser, søvnforstyrrelser, urologiske sykdommer og forstyrrelser; antipsykotiske farmasøytiske preparater; antidepressiva; verinære preparater. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266921) (220) Inndato: (180) Registreringen BRENNER (541) Merk er ordmerke i standard font Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:18 Klasse:20 Klasse:22 Klasse:25 Lær og imitasjoner av lær og varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; band av lær, bager for camping, bager for klatrere, sportsbager, beltevesker, bæremeiser for bæring av barn, lærvesker, ryggsekker, skolebager, shoppingbager, skuldebelter (stropper) av lær, stropper (seløy), stropper av lær, kofferthåndtak, håndkofferter, reisebager, kofferter (baggasje), reisekofferter, reisest (lærvarer); toaltvesker; paraplytrekk, paraplyhåndtak, paraplyer, spaserstokker, handbager, vesker og lommebøker. Luftputer, ikke for medisinske formål, luftmadrasser, ikke for medisinske formål; puter; sengøy, unntatt lintøy, madrasser, soveposer, soveposer for camping, bager for soveposer (spesielt tilpass), teltplugger, ikke av mall. Bager (sekker) for transport og lagring av materialer i bulk, telt; gulv for telt, bager av tekstil for lagring av telt; bager av tekstil for innpakking, bager av plastmateriale for innpakking, tau, tau for fjellklatring, nt, presenninger, teltunderlag; vindfangere (skjerming). Klær; fottøy, spesielt sko for fjellklatring, fjellstøvler og skistøvler; støvler; hodeplagg; gamasjer; belter, gamasjestropper, hansker (klær), hatter, trikotasje, jakker (klær), snørestøvler; klær av lær, klær av imitasjoner av lær, overfrakker, bukser, parkaser, ponshoer, skjerf, skjorter, sokker, såler for fottøy, sportssko, gensere, t-skjorter, benklær, undertøy, anti-svte undertøy, vanntte klær, regnfrakker, klær for motorsyklister, klær for syklister, treningsklær, badøy; bukser for spedbarn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266922) (220) Inndato: (180) Registreringen KEB (541) Merk er ordmerke i standard font Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:18 Klasse:20 Klasse:22 Klasse:25 Lær og imitasjoner av lær og varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; band av lær, bager for camping, bager for klatrere, sportsbager, beltevesker, bæremeiser for bæring av barn, lærvesker, ryggsekker, skolebager, shoppingbager, skuldebelter (stropper) av lær, stropper (seløy), stropper av lær, kofferthåndtak, håndkofferter, reisebager, kofferter (baggasje), reisekofferter, reisest (lærvarer); toaltvesker; paraplytrekk, paraplyhåndtak, paraplyer, spaserstokker, handbager, vesker og lommebøker. Luftputer, ikke for medisinske formål, luftmadrasser, ikke for medisinske formål; puter; sengøy, unntatt lintøy, madrasser, soveposer, soveposer for camping, bager for soveposer (spesielt tilpass), teltplugger, ikke av mall. Bager (sekker) for transport og lagring av materialer i bulk, telt; gulv for telt, bager av tekstil for lagring av telt; bager av tekstil for innpakking, bager av plastmateriale for innpakking, tau, tau for fjellklatring, nt, presenninger, teltunderlag. Klær; fottøy, spesielt sko for fjellklatring, fjellstøvler og skistøvler; støvler; hodeplagg; gamasjer; belter, gamasjestropper, hansker (klær), hatter, trikotasje, jakker (klær), snørestøvler; klær av lær, klær av imitasjoner av lær, overfrakker, bukser, parkaser, ponshoer, skjerf, skjorter, sokker, såler for fottøy, sportssko, gensere, t-skjorter, benklær, undertøy, anti-svte undertøy, vanntte klær, regnfrakker, klær for motorsyklister, klær for syklister, treningsklær, badøy; bukser for spedbarn. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266923) (220) Inndato: (180) Registreringen YUPIK (541) Merk er ordmerke i standard font Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:18 Klasse:20 Klasse:22 Klasse:25 Lær og imitasjoner av lær og varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; band av lær, bager for camping, bager for klatrere, sportsbager, beltevesker, bæremeiser for bæring av barn, lærvesker, ryggsekker, skolebager, shoppingbager, skuldebelter (stropper) av lær, stropper (seløy), stropper av lær, kofferthåndtak, håndkofferter, reisebager, kofferter (baggasje), reisekofferter, reisest (lærvarer); toaltvesker; paraplytrekk, paraplyhåndtak, paraplyer, spaserstokker, handbager, vesker og lommebøker. Luftputer, ikke for medisinske formål, luftmadrasser, ikke for medisinske formål; puter; sengøy, unntatt lintøy, madrasser, soveposer, soveposer for camping, bager for soveposer (spesielt tilpass), teltplugger, ikke av mall. Bager (sekker) for transport og lagring av materialer i bulk, telt; gulv for telt, bager av tekstil for lagring av telt; bager av tekstil for innpakking, bager av plastmateriale for innpakking, tau, tau for fjellklatring, nt, presenninger, teltunderlag; vindfangere (skjerming). Klær; fottøy, spesielt sko for fjellklatring, fjellstøvler og skistøvler; støvler; hodeplagg; gamasjer; belter, gamasjestropper, hansker (klær), hatter, trikotasje, jakker (klær), snørestøvler; klær av lær, klær av imitasjoner av lær, overfrakker, bukser, parkaser, ponshoer, skjerf, skjorter, sokker, såler for fottøy, sportssko, gensere, t-skjorter, benklær, undertøy, anti-svte undertøy, vanntte klær, regnfrakker, klær for motorsyklister, klær for syklister, treningsklær, badøy; bukser for spedbarn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266924) (220) Inndato: (180) Registreringen DALOA (541) Merk er ordmerke i standard font Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:18 Klasse:20 Klasse:22 Klasse:25 Lær og imitasjoner av lær og varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; band av lær, bager for camping, bager for klatrere, sportsbager, beltevesker, bæremeiser for bæring av barn, lærvesker, ryggsekker, skolebager, shoppingbager, skuldebelter (stropper) av lær, stropper (seløy), stropper av lær, kofferthåndtak, håndkofferter, reisebager, kofferter (baggasje), reisekofferter, reisest (lærvarer); toaltvesker; paraplytrekk, paraplyhåndtak, paraplyer, spaserstokker, handbager, vesker og lommebøker. Luftputer, ikke for medisinske formål, luftmadrasser, ikke for medisinske formål; puter; sengøy, unntatt lintøy, madrasser, soveposer, soveposer for camping, bager for soveposer (spesielt tilpass), teltplugger, ikke av mall. Bager (sekker) for transport og lagring av materialer i bulk, telt; gulv for telt, bager av tekstil for lagring av telt; bager av tekstil for innpakking, bager av plastmateriale for innpakking, tau, tau for fjellklatring, nt, presenninger, teltunderlag; vindfangere (skjerming). Klær; fottøy, spesielt sko for fjellklatring, fjellstøvler og skistøvler; støvler; hodeplagg; gamasjer; belter, gamasjestropper, hansker (klær), hatter, trikotasje, jakker (klær), snørestøvler; klær av lær, klær av imitasjoner av lær, overfrakker, bukser, parkaser, ponshoer, skjerf, skjorter, sokker, såler for fottøy, sportssko, gensere, t-skjorter, benklær, undertøy, anti-svte undertøy, vanntte klær, regnfrakker, klær for motorsyklister, klær for syklister, treningsklær, badøy; bukser for spedbarn. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266925) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266926) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Gresvig AS, Postboks 2009, 1801 ASKIM, Norge Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Norge Klasse:28 Vintersportsartikler, unntatt skibindinger. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Gresvig AS, Postboks 2009, 1801 ASKIM, Norge Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Norge Klasse:28 Vintersportsartikler, unntatt skibindinger. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266927) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266929) (220) Inndato: (180) Registreringen DOMANI - UVA DI TROJA (541) Merk er ordmerke i standard font EXCELLARS AS, Jacob Aalls gate 59, 0364 OSLO, Norge Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Gresvig AS, Postboks 2009, 1801 ASKIM, Norge Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Norge Klasse:28 Vintersportsartikler, unntatt skibindinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266930) (220) Inndato: (180) Registreringen SAFETYINSIGHT (541) Merk er ordmerke i standard font ABB AS, Postboks 94, 1375 BILLINGSTAD, Norge ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, fotografiske, optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for veiing, måling og undervisning; apparater og instrumenter for gjennomføring, veksling, omforming, akkumulering eller regulering av elektrisit; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magniske databærere; innspillingsbar minneplate. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266928) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Gresvig AS, Postboks 2009, 1801 ASKIM, Norge Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Norge Klasse:28 Vintersportsartikler, unntatt skibindinger. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266931) (220) Inndato: (180) Registreringen EROSIONINSIGHT (541) Merk er ordmerke i standard font ABB AS, Postboks 94, 1375 BILLINGSTAD, Norge ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, fotografiske, optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for inspeksjon, veiing, måling, signalering, kontroll og undervisning, apparater og instrumenter for gjennomføring, veksling,omforming, akkumulering, regulering eller kontrollering av elektrisit, apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder,magniske databærere, opptakbar minne disk, databehandlingsutstyr og datamaskiner, maskinvare og programvare for tilsyn, signalering og overvåkning av brønner og prosesskomponenter i olje- og gassindustrien. Klasse:42 Design og utvikling av maskinvare og programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266932) (220) Inndato: (180) Registreringen Color Scandi Line (541) Merk er ordmerke i standard font Color Line AS, Hjortnes, 0250 OSLO, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:35 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Annonse- og reklamevirksomh; salgsfremmende tjenester; daljhandelstjenester; butikksalg av bredt utvalg av forbrukerprodukter, herunder parfymerivarer, elektronikk, bekledning, tekstiler, fottøy, hodeplagg, leker, spill, sportsartikler, smykker, bijouteri, klokker, papirvarer, skrivesaker, magasiner, tidsskrifter, aviser, briller og solbriller, varer lag av porselen og glass, nærings- og nytelsesmidler, alkoholholdige drikker, tobakk, mat og drikke; butikksalg av taxfree-varer. Turoperatørtjenester; organisering og arrangering av reiser og turer; organisering og arrangering av cruise; fergransport; transport av gods og passasjerer; sjøtransport; pakking og oppbevaring av gods; lasthåndtering; reise- og billtreservasjoner; transittjenester; informasjon vedrørende transport; sightseeing; utleie av turistbusser. Underholdningstjenester; sportslige og kulturelle arrangementer; opplærings- og veiledningstjenester. Bevertningstjenester; tilbringing av mat og drikke; kafe-, kaferia- og restauranttjenester; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266933) (220) Inndato: (180) Registreringen KRUTTGO (541) Merk er ordmerke i standard font Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:29 Klasse:35 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft; ferdigrter og pålegg lag av de forannevnte varer. Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klasse 29. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266934) (220) Inndato: (180) Registreringen PEPPER'N (541) Merk er ordmerke i standard font Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:29 Klasse:35 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft; ferdigrter og pålegg lag av de forannevnte varer. Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klasse

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266935) (220) Inndato: (180) Registreringen TØFF BACON (541) Merk er ordmerke i standard font Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:29 Klasse:35 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft; ferdigrter og pålegg lag av de forannevnte varer. Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klasse 29. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266936) (220) Inndato: (180) Registreringen Dr. Müsli (541) Merk er ordmerke i standard font VALAKER BAKERI OG KONDITORI AS, 6280 SØVIK, Norge Klasse:30 Bakverk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266938) (220) Inndato: (180) Registreringen NAKED SKIN (541) Merk er ordmerke i standard font The Gillte Company, One Gillte Park, US-MA02127 BOSTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:10 Intenst pulserende lys- og laserhårfjerningsprodukter for hjemmebruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266939) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266937) (220) Inndato: (180) Registreringen REFSPORTS (541) Merk er ordmerke i standard font Martin Eikeland, Rønningveien 15 B, 3770 KRAGERØ, Norge Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Programvare for mobiltelefoner og andre elektroniske kommunikasjonsinnrninger; software applikasjoner for bruk i mobiltelefoner og andre elektroniske kommunikasjonsinnrninger. Salg og distribusjon av programvare og software applikasjoner for mobiltelefoner og andre elektroniske kommunikasjonsinnrninger. Mobiltelefontjenester; innholdstjenester for mobiltelefoner og andre elektroniske kommunikasjonsinnrninger. Programmering og utvikling av dataprogramvare; programmering og utvikling av software applikasjoner. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Alco Holding AS, Nils Hansens vei 7, 0667 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266940) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266941) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Elkraftsbyggarna Invest i Götaland AB, Baldersvägen 31, SE GISLAVED, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Optiske ledninger, apparater og instrumenter; elektriske kabler, ledninger og ledere og tilhørende koplingsenher; apparater og instrumenter for ledelse, veksling, transformasjon, akkumulering, regulering eller kontrollering av elektrisit. Klasse:37 Klasse:39 Bygg/kontruksjon av bygninger inkludert kraftledninger og belysningsinstallasjoner; reparasjoner/vedlikehold og service; installasjonstjenester på energiforsyningsområd og infrastrukturområd for energiforsyning; konsulenttjenester for forberedelse av elektriske nt, elektrisk installasjon og oppmålingsdokumentasjon, alle de forannevnte tjenestene innenfor områd energiforsyning; kundeinformasjon og rådgivning for systemer for distribusjon av elektrisit. Distribusjon av elektrisit og energi; kundeinformasjon og rådgivning for distribusjon av elektrisit. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke SORTIMENT AS, Postboks 245, 1471 LØRENSKOG, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:28 Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266942) (220) Inndato: (180) Registreringen The Only Chlorella Pulverized by Dyno-Mill (541) Merk er ordmerke i standard font SUN CHLORELLA CORP, 369, Osakacho, Karasumadori Gojo Sagaru, Shimogyo-ku, JP- KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:5 Kosttilskudd og næringstilskudd som inneholder klorella. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266943) (220) Inndato: (180) Registreringen GOTHIA (541) Merk er ordmerke i standard font Gothia Financial Group AB, Box 1143, SE VARBERG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Finansiell virksomh; monær virksomh. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266944) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266945) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Digisec Media AS, Postboks 215 Lilleaker, 0216 OSLO, Norge Advokatfirma Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Norge Klasse:35 Markedsførings-, annonse- og reklamevirksomh; markedsundersøkelser og studier; tjenester som gjelder registrering, ablering eller systematisering av matematiske eller statistiske tjenester; tjenester for reklamebyråer og kontaktannonsefirmaer; annonsering i forbindelse med tjenesteytelser for kontaktannonsefirmaer; personlighs-, utvelgelses- og relasjonstester; kontaktannonsjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Gothia Financial Group AB, Box 1143, SE VARBERG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Finansiell virksomh; monær virksomh. Klasse:45 Juridiske tjenester. Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomh; fremskaffelse og kringkasting av meldinger og informasjon via radio, televisjon og telefonntverk, herunder ringesentre og SMS-tjenester, og via internt og elektronisk ntverk, herunder men ikke begrens til elektroniske e-postmeldinger; tjenester som gjelder fremskaffelse av ntportaler på internt; tjenester som gjelder utvikling, ablering, tilgjengeliggjøring, drift av og muliggjøring av tilgang til chatterom, blogger og interntfora; onlinjenester, nemlig utvikling, ablering, tilgjengeliggjøring og drift av og muliggjøring av tilgang til databaser som søkeplattformer for informasjonsutvikslingsformål; tjenester som gjelder tilgangstid til en computer database eller elektronisk ntverk, herunder fremskaffelse av tilgang for andre. Utdannelses- og opplæringsvirksomh; organisering av kulturelle og sportslige aktiviter; organisering av underholdningsaktiviter og tjenester; organisering av frilufts- og fritidsaktiviter på og utenfor internt; bistand til frilufts- og fritidsaktivitsdeltakere; publiseringsog distribueringstjenester av filmer, bilder, bøker, kataloger, nyhsbrev og tidsskrifter i fysisk media eller via internt eller elektroniske ntverk; tjenester som gjelder redigering, produksjon, publisering og leie av filmer, videokasster, CDrom, DVDer og magniske datamedium, herunder som kan lastes ned fra internt og elektroniske ntverk; spilltjenester online for mobiltelefoni, Internt og elektroniske ntverk. Utvikling og programmering av data hardware og software; onlinjenester, nemlig utvikling, ablering, tilgjengeliggjøring og drift av og muliggjøring av tilgang til databaser som søkeplattformer; ASP-tjenester (application service provider services), nemlig integrasjon, installasjon og vedlikehold av databaser på nt- og informasjonsutvekslingsplattformer; utvikling av data software som kan lastes ned til mobiltelefoni og fra internt og andre elektroniske ntverk, herunder tjenester som gjelder design og utvikling av og support til ntsider; design og utvikling av spilltjenester for mobiltelefoni, internt og andre 15

16 registrerte varemerker /12 elektroniske ntverk; tjenester som gjelder utvikling og ablering av og support til ntplattformer. Klasse:45 Personlig og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; ekteskaps-, ntverkingsog kontaktformidlingstjenester via radio, televisjon i og telefonntverk, herunder ringesentre, SMStjenester, og på og utenfor internt og elektronisk ntverk; kontaktformidlingsbyrå; tjenester som gjelder parterapi og -rådgivning; ekteskapsbyrå; coaching av single, nemlig personlig samlivs- og forholdsrådgivning for single; tjenester som gjelder organisering av møter og introduksjoner mellom ubekjente personer for rekreasjons- og fritidsaktiviter; sosiale eskortjenester; tjenester som i gjelder testing av personligh og fysisk attraktivit og utarbeidelse av profiler vedrørende personligh og fysisk attraktivit for andre; fremskaffelse av informasjon vedrørende online stevnemøte- og introduksjonstjenester, tjenester som gjelder utstedelse og innvilgelse av i brukerrtigher til immateriell eiendom og industriell eiendomsrtigher. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/514,817 (210) Søknadsnr.: (266946) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke American Seafoods Group LLC, 2025 First Avenue, Suite 900, US-WA98121 SEATTLE, USA Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft, kaviar og fiskeolje. Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:39 Transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266947) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke SNAKEEYE ART Robert Rodrigues, Lysåsvegen 24, 2052 JESSHEIM, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266948) (220) Inndato: (180) Registreringen C2U (541) Merk er ordmerke i standard font JAN EGIL GRANAAS, Kaggorpsvägen 382, SE TROLLHÄTTAN, Sverige Klasse:35 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266949) (220) Inndato: (180) Registreringen Bjørnås spikeruttrekker (541) Merk er ordmerke i standard font Øyvind Bjørnå, A.P. Alsgaards vei 20, 8661 MOSJØEN, Norge Klasse:8 Håndverktøy og redskaper. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266950) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Agrinos AS, Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER, Norge Advokatfirma Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk., hagebruk og skogbruk, gjødsel. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, friske frukter og grønnsaker, planter og blomster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266952) (220) Inndato: (180) Registreringen Holmen TRND (541) Merk er ordmerke i standard font Holmen AB, Box 5407, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:16 Papir for trykking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266953) (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse:42 Forskning og utvikling (for tredje person), biologisk forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle forskningstjenester. Klasse:44 Konsulenttjenester innenfor jordbruk, hagebruk og skogbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266951) (220) Inndato: (180) Registreringen MERCURIAL (541) Merk er ordmerke i standard font Nike International Ltd, One Bowerman Drive, US-OR BEAVERTON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:25 Fottøy, klær, hodeplagg. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke ANMALA TRADING AS, Slogum Gård, 2015 LEIRSUND, Norge Klasse:30 Bakevarer. Klasse:28 Sportsutstyr, nemlig fotballer, leggskinn, beskyttelsesanordninger for fotballspill; bagger spesielt tilpass sportsutstyr og sportsballer. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266954) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266956) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Irish Breeze Ltd, Donore Industrial Estate, IE- DROGHEDA, COUNTY LOUTH, Irland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:3 Serviter med rensepreparater og rengjøringspreparater; impregnerte papir- og stoffserviter til forskjellige formål; våtserviter; forfuktede serviter; serviter til fukting og rensing av babyhud; forfuktede toaltpapir; serviter impregnert med toaltpreparater til fjerning av makeup. Klasse:16 Serviter og papirlommørklær; toaltpapir; toaltserviter; serviter til fjerning av makeup; toaltpapir i form av våtserviter og fukt toaltpapir. Klasse:21 Rengjøringsserviter og -kluter; redskaper til rengjøringsformål. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke SmartNgreen, Narudvegen 5, 2380 BRUMUNDDAL, Norge Liv Randi Dobloug, c/o Advokatfirma Campbell & Co AS, Postboks 56, 2381 BRUMUNDDAL, Norge Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og lekøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266955) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Dilla Holding AS, Kirkeveien 64B, 0364 OSLO, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266957) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266958) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Norbygata Dagligvarer AS, Tøyengata 3-9, 0190 OSLO, Norge Klasse:30 Ris. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Stabbur AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Norge Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266959) (220) Inndato: (180) Registreringen Bitreactive (541) Merk er ordmerke i standard font Bitreactive AS, c/o Innovasjonssenter Gløshaugen, Richard Birkelands vei 2 B, 7034 TRONDHEIM, Norge Advokatfirma Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Databehandlingsutstyr, datamaskiner, bildelefoner, telefoner, programvare, computerprogrammer, operative programmer, databehandlingsapparater og innrninger, dataprogramvare, herunder alle typer datamaskinprogrammer uanst lagringsmedium eller overføringsmode, d vil si dataprogrammer eller informasjon innspilt på magniske medier eller nedlast fra datantverk. Installasjonsvirksomh, herunder installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, herunder programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av datamaskiner, kopiering av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og software, webdesign, design av computersystemer, installasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare, søkemotoroptimalisering, ingeniørvirksomh, industridesign, konvertering av datamaskiner og data, installasjon av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266960) (220) Inndato: (180) Registreringen Arctis (541) Merk er ordmerke i standard font Bitreactive AS, c/o Innovasjonssenter Gløshaugen, Richard Birkelands vei 2 B, 7034 TRONDHEIM, Norge Advokatfirma Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Databehandlingsutstyr, datamaskiner, bildelefoner, telefoner, programvare, computerprogrammer, operative programmer, databehandlingsapparater og innrninger, dataprogramvare, herunder alle typer datamaskinprogrammer uanst lagringsmedium eller overføringsmode, d vil si dataprogrammer eller informasjon innspilt på magniske medier eller nedlast fra datantverk. Installasjonsvirksomh, herunder installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, herunder programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av datamaskiner, kopiering av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og software, webdesign, design av computersystemer, installasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare, søkemotoroptimalisering, ingeniørvirksomh, industridesign, konvertering av datamaskiner og data, installasjon av dataprogrammer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 05/08-2008.01.28 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer