nr 18/ NO årgang 103 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 0029. nr 18/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DNV KEMA Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer og software; nedlastbar software; innregistrert dataprogramvare; computer databaser. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); sertifikater, klassifiserings- og sertifiseringsdokumenter; manualer for dataprogramvare; fotografier; papirvarer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; revisjonstjenester; håndtering av forretningsrisiko; konsultasjoner om forretninger; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning om risikohåndtering; kontortjenester, utstedelse av sertifikater; utstedelse av klassifikasjons- og sertifiseringsdokumenter; innsamling, utbud og kompilasjon av informasjon i databaser; konsultasjoner om forretninger relatert til kunnskaps og informasjonshåndtering og til databaser, konsulenttjenester innen yrkesrelatert helse- og sikkerhetshåndtering. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Bearbeiding av materialer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, arrangering og ledelse av arbeidsgrupper og seminarer; utgivelse av bøker, journaler, brosjyrer; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av bøker, journaler, brosjyrer, tekster med bestemmelser, standarder og protokoller. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; konsultasjonsvirksomhet; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vedlikehold og implementering av dataprogramvare, tjenester vedrørende forbedring og utvikling av dataprogramvare; administrasjon av ITtjenester; tjenester vedrørende risikohåndtering; tjenester relatert til risikovurdering, tjenester vedrørende sikkerhetshåndtering; klassifiseringstjenester; sertifiseringstjenester; verifiseringstjenester; valideringstjenester, kvalitetskontroll; konsulentvirksomhet relatert til administrasjon av kunnskap og informasjon; sporbarhetstjenester relatert til næringsmidler og drikkevarer; produkt-sporbarhetstjenester; konsulentvirksomhet i form av kontroll innen områdene luftfart, romfart, romindustri, olje og gass, IT og telekommunikasjon, kjerneteknologi, næringsmidler og drikkevarer, konsumvarer, miljø, offentlig sektor, helsesektoren, jernbaner og landkjøretøyer, transport, forsvar, energi, bygge- og anleggsvirksomhet, og shipping; tjenester vedrørende informasjonssikkerhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Next Sport AS, Skibåsen 36, 4636 KRISTIANSAND S, Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 3

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: John Dough JOHN DOUGH BAKERI V/ John Halvor Pedersen, Storgaten 38, 3674 NOTODDEN, Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og Klasse:25 Klasse:30 keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klær, fottøy, hodeplagg. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP STORESERV Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datahardware; dataperiferiutstyr; datasoftware for bruk i lagringsapplikasjoner for foretaksdata, elektroniske nettverkslagre, nettverkstilknyttede lagre og lagerområdenettverk; datalagringsinnretninger, nemlig høyhastighets lager-delsystemer for lagring og backup av elektroniske data enten lokalt eller via et telekommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIAFONOX BUILDASSIST AS, Karl Johansgate 20, 0159 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:2 Klasse:6 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:37 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; flytende isoleringsstoffer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/688,384 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XOGALPA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/816,654 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIND NEW ROADS General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Klasse:35 Motorkjøretøyer til bruk på land, nemlig biler, SUVer (kjøretøyer), lastebiler, vans (kjøretøyer), ; motorer og strukturelle deler dertil. Fremskaffelse av forbrukerinformasjon om kjøretøyer for salg eller leasing ved hjelp av trykt materiell, audio- og video-opptak, fjernsyns- og radioannonsering, online annonsering, internett websteder og salgsfremmende konkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/710,760 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JEQUED Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/710,766 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CESVONO Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/710,765 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEMVEP Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAVTEK AS, Postboks 3521 Hospitalsløkkan, 7419 TRONDHEIM, Klasse:9 Akustiske koplingsenheter; alarminstrumenter; amperemeter; analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; antenner; anodebatterier; alarmklokker, elektriske; apparater for presisjonsmåling; apparater og instrumenter for kjemi; audio- og videomottakerapparater; batteriladere: brikker [integrerte kretser]; bryterbokser [elektrisitet]; bærbare datamaskiner; datamaskiner; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; databehandlingsapparater og - innretninger; detektorer; detektorer av metall for industriell eller militær bruk; distansemålere; dybdemålere; eksponeringsmålere [lysmålere]; elektrisitetsmålere, elektrisitetstellere; elektriske apparater for kontroll og overvåkning; elektriske batterier; elektriske brytere; elektriske gjerder; elektriske akkumulatorer; elektriske installasjoner for fjernstyring av industrioperasjoner; elektriske koblinger; elektriske ledere; elektriske ledninger; elektriske releer; elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; elektroniske oppslagstavler; fiberoptiske kabler; fjernbrytere; fjernstyringsapparater; fordelingspulter [elektrisitet]; fordelingsskap [elektrisitet]; fordelingstavler [elektrisitet], forgreiningsbokser [elektrisitet]; frekvensmålere; fotoceller; fotografiske søkere; fysikkapparater; instrumenter; høyfrekvensapparater; høydemålere; identifikasjonstråd for elektriske ledninger; identifikasjonshylstere for elektriske ledninger; induksjonsapparater, elektriske; induksjonsspoler; integrerte kretser; instrumenter og maskiner for materialtesting; interkommunikasjonsapparater; isolatorer [for elektrisitet]; kobbertråder, isolerte; koblingsanordninger, elektriske; koblingsbokser [elektrisitet]; koblingsbokser, elektriske; koblingstavle; kodete identifikasjonsarmånd, magnetiske; kodete magnetkort; kontakter, elektriske; kontrollapparater, elektriske; kontrolltavler [elektrisitet]; koplingsenheter [databehandlingsutstyr]; kort med integrerte kretser [smartkort]; kretskort; ledningsklemmer [elektrisitet]; ledningsnett, elektriske; lesere [databehandlingsutstyr]; likerettere for strøm; loddeapparater og -maskiner [dybde- og høydemåling]; logger; lydalarmer; lydbøyer; lydmålere; lysende eller mekaniske signalanordninger; lysende sjømerker; lysdioder [LED]; lysmålere; lysreguleringsinnretninger; mikroprocessorer; monitor som databehandlingsmateriell; monitor som datamaskinvare; måleapparater, elektriske; måleinstrumenter; måleinstrumenter for bredde og høyde; måleredskaper; nautiske apparater og instrumenter; navigasjonsapparater for kjøretøyer; navigasjonsinstrumenter; ohmmålere [motstandsmålere]; omformere, elektriske; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; optiske apparater og instrumenter; optiske artikler; overvåkningsprogrammer for datamaskiner; programvarer [innregistrerte EDB programmer, software]; prosessorer; prosessorenheter; radarer; radioforsterkere; radiologiske apparater for industriell bruk; radiologiske skjermer for industriell bruk; røntgenapparater, ikke for medisinsk bruk; senderapparater for elektroniske signaler; senderapparater [telekommunikasjon]; signalbøyer; signalskilt, lysende eller mekaniske; signalklokker; signalfløyter; sirener; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; smartkort [med integrerte kretser]; solbatterier; sonar; sondeliner: sondeblylodd; sonder for vitenskapelig bruk; pektrografer; spektroskoper; spenningsregulatorer for kjøretøyer; spoler for elektromagneter; spoler, elektriske; stereoskoper; stereoskopiapparater; strek-kodeleser; strømavbrytere; strømkoblere [elektrisitet]; strømmålere; strømvekslere; strømvendere, elektriske; takometer; temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; temperaturmålere; termometre, ikke for medisinsk bruk; termostater; termostater for kjøretøyer; tilpasser for datamaskiner; transmitter [telekommunikasjon]; transpondere; trykkmåleinstrumenter; trykkmålere; trykkmålere for ventiler; trykte kretser; veieapparater og -instrumenter; vindstyrkemålere; vinkelmålere [måleinstrument]; vipper [elektrisitet]; viskosimeter; voltmetere. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale, herunder tau, nett (garn), nøter, tråd for nett, fiskegarn, fiskenett. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogramme, herunder driftstjeneste for servere, fjernovervåking av datasystemer og ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjeneste, herunder fiskeoppdrettstjenester. 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/710,754 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UTARGZA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/710,759 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UZANTEV Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Europharma AS, Lufthavnveien 11, 8370 LEKNES, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/710,757 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XILTUZA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/710,787 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZECDELO Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 7

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: X-net MARINE ECOSYSTEM TECHNOLOGIES AS, Nedre Åstveit 12, 5106 ØVRE ERVIK, Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HUNTINGTON BEACH Abercrombie & Fitch Europe SA, Via Moree, CH-6850 MENDRISIO, Sveits Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Blekemidler og andre substanser for bruk ved klesvask; rengjøringsmidler, poleringsmidler, skuremidler og slipende preparater; såper; parfymer, essensielle oljer, kosmetikk, hårlotion; tannpastaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: geoplot Max Marketing Gruppen AS, Skibåsen 20 C, 4636 KRISTIANSAND, Gille Advokater DA, Postboks 72, Skøyen, 0212 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Programvare/software, dataprogram (nedlastbart) for lokalisering. Innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser, elektronisk sporing og lokalisering av pakker og forsendelser og personer og tjenestested. Konsultasjon og vedlikehold av programvare/software, forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via globalt nettverk. Max Marketing Gruppen AS, Skibåsen 20 C, 4636 KRISTIANSAND, Gille Advokater DA, v/kristian Foss, Postboks 72 Skøyen, 0212 OSLO, Klasse:9 Programvare/software, dataprogram (nedlastbart) for lokalisering. Klasse:35 Innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser, elektronisk sporing og lokalisering av pakker og forsendelser og personer og tjenestested. Klasse:42 Konsultasjon og vedlikehold av programvare/software, forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via globalt nettverk. 8

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISA MULTICHOICE Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, US-CA94404 FOSTER CITY, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Klasse:36 Anordninger inneholdende brikker med integrerte kretser; brikkelesere, brikkekort, minnekort og datakort; magnetiske kodede kort; elektroniske kortlesere; radiofrekvens identifikasjonsutstyr; computer programmer som muliggjør brukerbetaling via et globalt computer nettverk; apparater for elektroniske pengetransaksjoner. Finansielle tjenester, bankvirksomhet, fakturabetalingstjenester, elektronisk behandling og overføring av fakturabetalingsdata, elektronisk behandling av forsikringskrav, kreditkorttjenester, debetkorttjenester, kontokorttjenester, forhåndsbetalingskorttjenester, transaksjoner med elektroniske kredit- og debetkort, elektroniske fondstransaksjoner, smartkort og elektroniske kontanttjenester, utbetaling av kontanter, kontanterstatning gjennom kredittkort og debetkort, elektroniske kontanttransaksjoner, verifikasjon av sjekker, innløsning av sjekker, tjenester vedrørende tilgang til depositum og automatiserte tellemaskiner, betalingsbehandlingstjenester, behandling av finansielle transaksjoner online via et globalt computer nettverk eller via telekommunikasjon-, mobile- eller trådløse enheter, transaksjonsautorisering- og verifiseringstjenester, reiseforsikringsvirksomhet, valutautvekslingstjenester, tjenester vedrørende finansieringsvurdering og risikovurdering for andre innen forbrukerkreditt, kredittadministrasjonstjenester, spredning av finansielle opplysninger og elektroniske betalingsdata via et globalt computer nettverk eller via telekommunikasjon-, mobile- eller trådløse enheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/710,751 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZUNAMIK Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS Old Mutual PLC, 5th Floor Old Mutual Place 2, GB- EC4V4GG LAMBETH HILL, LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, forretningsinformasjoner og forretningsundersøkelser, forbindelsesmarkedsføring (relationship marketing); tjenester vedrørende arrangering, presentasjon, promotering, organisering og avholdelse av varemesser, show, markeder, utstillinger, messer og visninger for kommersielle formål og for annonse- og reklameformål; kontortjenester, byråer for handelsinformasjon, evalueringstjenester, planleggingstjenester, forretningsevaluering, markedsundersøkelser og -studier, meningsmålinger, faglige konsultasjoner og rådgivning; Public Relation (PR-virksomhet); lojalitetsprogramtjenester; informasjonstjenester, konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester i forbindelse med de forannevnte tjenestene. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, herunder livsforsikring, livsforsikringsrådgivning og -informasjon, livsforsikringsmeglervirksomhet, bankvirksomhet, fondsinvestering, forvaltning av pensjonsfond, forvaltning av aksjefond og investeringsselskaper, fondsinvesteringer, aksjefond, utenlandsk valuta, utstedelse av sjekker, kreditt og utlån (finansering), sparebanker, børsmeglervirksomhet, forvaltning av formuer, verdipapirdeponeringer, deponering i sikkerhetsskap, finansieringsvurdering, finansiell sponsorvirksomhet, konsulentbistand og veiledning i skattespørsmål, kredittvurdering, varemegling; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; medisinske forsikringsplaner- og ordninger, helseforsikrings- og spareplaner og -ordninger vedrørende helse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Old Mutual PLC, 5th Floor Old Mutual Place 2, GB- EC4V4GG LAMBETH HILL, LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, forretningsinformasjoner og forretningsundersøkelser, forbindelsesmarkedsføring (relationship marketing); tjenester vedrørende arrangering, presentasjon, promotering, organisering og avholdelse av varemesser, show, markeder, utstillinger, messer og visninger for kommersielle formål og for annonse- og reklameformål; kontortjenester, byråer for handelsinformasjon, evalueringstjenester, planleggingstjenester, forretningsevaluering, markedsundersøkelser og -studier, meningsmålinger, faglige konsultasjoner og rådgivning; Public Relation (PR-virksomhet); lojalitetsprogramtjenester; informasjonstjenester, konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester i forbindelse med de forannevnte tjenestene. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, herunder livsforsikring, livsforsikringsrådgivning og -informasjon, livsforsikringsmeglervirksomhet, bankvirksomhet, fondsinvestering, forvaltning av pensjonsfond, forvaltning av aksjefond og investeringsselskaper, fondsinvesteringer, aksjefond, utenlandsk valuta, utstedelse av sjekker, kreditt og utlån (finansering), sparebanker, børsmeglervirksomhet, forvaltning av formuer, verdipapirdeponeringer, deponering i sikkerhetsskap, finansieringsvurdering, finansiell sponsorvirksomhet, konsulentbistand og veiledning i skattespørsmål, kredittvurdering, varemegling; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; medisinske forsikringsplaner- og ordninger, helseforsikrings- og spareplaner og -ordninger vedrørende helse. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEGE-1 AS, Rosenborggata 1B, 0356 OSLO, LEGE-1 AS Amit Kumar, Rosenborggata 1B, 0356 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/688,382 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZULTEMRI Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/688,380 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LELTUX Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/688,377 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIMTROZ Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/688,374 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MLUMIQ Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 11

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INFINITI Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Nissan Motor Co Ltd, No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Klasse:36 Skip og båter samt deler og tilbehør; kjøretøyer; arbeidsvogner, vogntog, varebiler, sportskjøretøyer, busser, rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt konstruksjonsdeler og tilbehør hertil; tohjulede motorkjøretøyer, sykler og deler og tilbehør hertil, kjerrer; tippevogner; skyveanordning for bil; trekkeanordning for bil; traktorer (trekkmaskiner); motorer for landkjøretøyer; aksler for kjøretøyer; kraftoverføring og gir for maskiner; støtdempere; bremseapparater; vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer for landkjøretøyer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger eller dekk. Tegning av bilulykkeforsikring, meglervirksomhet for utleie og salg, kredittkortog betalingskorttjenester, finansinformasjonstjenester, finansiering relatert til kjøretøyer, avbetalingslån, kredittkortforsikring, taksering av bruktbiler. Klasse:39 Bilutleie, transportinformasjon, biltransport, båttransport, meglervirksomhet relatert til transport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MURGAARDHUS MURGAARDHUS AS, Postboks 7904, Spjelkavik, 6022 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:19 Klasse:35 Bygningsmaterialer; prefabrikkerte hus og bygninger; ferdighus. Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av ferdighus og andre prefabrikkerte bygninger. Klasse:42 Teknologiske tjenester; arkitektvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MURGAARDHUS AS, Postboks 7904, Spjelkavik, 6022 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:19 Bygningsmaterialer; prefabrikkerte hus og bygninger; ferdighus. Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av ferdighus og andre prefabrikkerte bygninger. Klasse:42 Teknologiske tjenester; arkitektvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FASAILLA Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZIP ME MIRA CRAIG HOMEMADE, Fougstadgate 22 oppgang 1, 0173 OSLO, Klasse:14 Smykker, bijouterivarer, hodesmykker, klessmykker, veskesmykker. Klasse:18 Vesker, bagger, lommebøker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, muffer, belter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: T7 Deutsche Börse AG, Mergenthalerallee 61, DE ESCHBORN, Tyskland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:16 Klasse:36 Trykksaker og trykte publikasjoner, nemlig, finansielle rapporter, brosjyrer, nyhetsbrev, indekser, og hefter innen finans og finansielle tjenester. Formuesforvaltning, nemlig gjennomføring av elektronisk utveksling (verdipapirer og derivater) og gjennomføring av en handelsplattform for handel med finansielle produkter; banktjenester; verdipapirer- og derivatmeglertjenester; finansielle meglertjenester; noteringstjenester for verdipapir- og derivatutveksling; noteringstjenester for verdipapir- og derivathandelsplattformer; fastsettelse, beregning, og tilveiebringelse av informasjon om verdipapirer og derivater; tilveiebringelse av online elektroniske databaser i området finansielle tjenester, verdipapirer og derivatutvekslinger og en verdipapir- og derivathandelsplattform for handel med finansielle produkter og banktjenester; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOURNEY OF DREAMS Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX 5001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk, ikke-medisinske hudpleiepreparater, ikke-medisinske toalettartikler, og duft- og parfymevarer for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: C7 Deutsche Börse AG, Mergenthalerallee 61, DE ESCHBORN, Tyskland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:16 Klasse:36 Trykksaker og trykte publikasjoner, nemlig, finansielle rapporter, brosjyrer, nyhetsbrev, indekser, og hefter innen finans, finansielle tjenester og finansinstitusjonstjenester. Formuesforvaltning, nemlig finansinstitusjonstjenester; økonomisk avregning og oppgjørstjenester, nemlig klarering og oppgjør av finansielle transaksjoner for andre; finansielle risikostyringstjenester relatert til investeringsporteføljer; banktjenester; tilveiebringelse av online elektroniske databaser innen finansinstitusjonstjenester; finansielle avregnings- og oppgjørstjenester, nemlig klarering og oppgjør av finansielle transaksjoner for andre; finansielle risikostyringstjenester relatert til investeringsporteføljer; banktjenester. 13

14 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JEGZO Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NIMJIXO Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. Norinnova Technology Transfer, Postboks 6413 Forskningsparken, 9294 TROMSØ, Klasse:9 Dataprogrammer (soft) [nedlastbar programvare]. Programvarer [innregistrerte EDB programmer, software]. Klasse:10 Analyseapparater for medisinsk bruk. Analyseapparater for blod. 14

15 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Agrinos AS, Vollsveien 13 H, 1366 LYSAKER, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, gjødsel. Klasse:31 Klasse:42 Klasse:44 Jordbruks-, hagebruks- og skog bruksprodukter, friske frukter og grønnsaker, planter og blomster. Forskning og utvikling (for tredje person), biologisk forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle forskningstjenester. Konsulenttjenester innenfor jordbruk, hagebruk og skogbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIALUME Fagerhults Belysning AB, SE HABO, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:9 Klasse:11 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; system for belysningskontroll; lysdioder (LED-dioder), inkludert organiske dioder for belysning, komponenter av halvledere, lysledninger, optiske koblinger, optiske sensorer, lysbarrierer, diodemoduler for belysning, nemlig moduler bestående av dioder for belysning, inkludert organiske dioder for belysning ved signalering, skjermer med diodeteknikk for belysning, inkludert skjermer med organisk diodeteknikk for belysning; elektroniske belysningsomkoblinger, deler til forannevnte produkter opptatt i denne klasse. Apparater for belysning inkludert elektriske belysningsarmaturer for private, offentlige og industrielle miljø; apparater og anlegg for belysning, spesielt via lysdioder (LED-dioder); strålekastere; LED-lamper; alle slags belysningsanordninger og lamper med LED; lysrør; lanterner for belysning; elektriske belysningsapparater; vegglamper for belysning; belysningsnett; komponenter for elektrisk lys; lampearmaturer og lysdioder, deler og tilbehør til nevnte varer inngående i klassen; organiske dioder for belysning for belysningsapplikasjoner. 15

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DNV KEMA Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:39 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kmematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer og software; nedlastbar software; innregistrert dataprogramvare; computer databaser. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); sertifikater, klassifiserings- og sertifiseringsdokumenter; manualer for dataprogramvare; fotografier; papirvarer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; revisjonstjenester; håndtering av forretningsrisiko; konsultasjoner om forretninger; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning om risikohåndtering; kontortjenester, utstedelse av sertifikater; utstedelse av klassifikasjons- og sertifiseringsdokumenter; innsamling, utbud og kompilasjon av informasjon i databaser; konsultasjoner om forretninger relatert til kunnskaps og informasjonshandtering og til databaser, konsulenttjenester innen yrkesrelatert helse- og sikkerhetshåndtering. Bygging av bruer; reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg; reparasjon og vedlikehold av belysningsapparater, lynavledere, telekommunikasjon, oppvarming, ventilasjon, kjøle- og sanitæranlegg, samt industrielle installasjoner og maskiner, VVSinstallasjoner, installasjon og distribusjon av gass og vann; legging, føring og installering av kabel og rørledninger; reparasjon eller vedlikehold av apparater og elektriske installasjoner, verktøy, presisjonsinstrumenter, transportkjøretøy, mekanisk apparater og utstyr for medisinske formål og ortopediske formål; tjenester som involverer bruk av eksplosiver; inspeksjon av byggeprosjekter; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende tjenesteytelser i forbindelse med forannevnte aktiviteter. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; distribusjon og lagring av energi, olje, gass, karbon, varme, vann, kulde og luft; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende distribusjon av energi samt andre tjenesteytelser i Klasse:40 Klasse:41 forbindelse med forannevnte aktiviteter. Bearbeiding av materialer; energi produksjon; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende produksjon av energi samt andre tjenesteytelser i forbindelse med forannevnte aktiviteter. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, arrangering og ledelse av arbeidsgrupper og seminarer; utgivelse av bøker, journaler, brosjyrer; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av regler, bestemmelser, standarder og protokoller. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; konsultasjonsvirksomhet; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vedlikehold og implementering av dataprogramvare, tjenester vedrørende forbedring og utvikling av dataprogramvare;administrasjon av ITtjenester; tjenester vedrørende risikohåndtering; tjenester relatert til risikovurdering, tjenester vedrørende sikkerhetshåndtering; klassifiseringstjenester; sertifiseringstjenester; verifiseringsstjenester; valideringstjenester, kvalitetskontroll; konsulentvirksomhet relatert til administrasjon av kunnskap og informasjon; sporbarhetstjenester relatert til næringsmidler og drikkevarer; produkt-sporbarhetstjenester; konsulentvirksomhet i form av kontroll innen områdene luftfart, romfart, romindustri, olje og gass, IT og telekommunikasjon, kjerneteknologi, næringsmidler og drikkevarer, konsumvarer, miljø, offentlig sektor, helsesektoren, jernbaner og landkjøretøyer, transport, forsvar, energi, bygge- og anleggsvirksomhet, og shipping; tjenester vedrørende informasjonssikkerhet; kontrolltjenester av utstyr, produkter og system for å sikre samsvar med lover og forskrifter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; konsulenttjenester angående sikkerhetsspørsmål. 16

17 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GUARDIANS OF THE GALAXY Marvel Characters Inc, 1600 Rosecrans Avenue, US- CA90266 MANHATTAN BEACH, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:18 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:41 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Underholdningstjenester, nemlig produksjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon og distribusjon av fjernsyns- og radioprogrammer; produksjon og utleie av lydog videoopptak; underholdningstjenester, nemlig multimediaproduksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, lyd- og videomedier, kassetter, datadisker og digitale midler; underholdningstjenester, nemlig multimediaproduksjon av løpende underholdning, nyheter og informasjonsprogram med aktuelle hendelser, som alle er levert via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningstjenester i form av tilveiebringelse av løpende programmer som inneholder tegnefilmer og live actioneventyr overført via trådløse kommunikasjonsinnretninger, nemlig mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett (tablet computers) og personlige, håndholdte dataenheter (personal mobile devices); underholdningstjenester innen film og TV, nemlig skapelse og produksjon av datagenererte bilder for spillefilmer, animerte filmer, videoer, animerte videoer, TVprogrammer; animasjonsproduksjonstjenester; tilveiebringe TV- og filmlydeffekter og visuelle spesialeffekter i form av animasjonstjenester til film, video og fjernsyn; underholdningstjenester, nemlig en løpende serie fjernsynsprogrammer inneholdende tegnefilmer og live actioneventyr; underholdningstjenester, nemlig kringkasting av live action- og animerte filmer og videotape på TV; kinovirksomhet, nemlig visning filmer og videotaper i kinoer; underholdningstjenester, nemlig visning av live teaterforestillinger med utkledde karakterer; tilveiebringelse av en online ikke-nedlastbar interaktiv dataspillsoftware over et elektronisk nettverk som kan bli aksessert nettverksvidt av nettverksbrukere; tilveiebringe online dataspill; tilveiebringe nettsteder på underholdningsområdet som inneholder underholdningsinformasjon vedrørende tegneserier, spillefilmer, animerte TVprogrammer og videospill; tilveiebringe nyheter og informasjon på underholdningsområdet vedrørende tegneserier, spillefilmer, animerte TV-programmer og videospill over et elektronisk nettverk; fornøyelsespark- og temaparktjenester; utdanningstjenester, nemlig utvikling, arrangering og avholdelse av undervisningsseminarer og -programmer innenfor tegneserier. 17

18 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKYLANDERS Activision Publishing Inc, 3100 Ocean Park Blvd., US- CA90405 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Audio- og videoopptak i alle media med programmer for barn; audiobøker på området barns videospill; audiobøker i form av noveller; kortspill med radiofrekvensindikasjonschips eller -merker (RFID) innbygd i kortene; mobiltelefondeksler; ladere for batterier; computerspillkassetter; computerspilldisker; computerspillsoftware; computerspillsoftware og tilhørende instruksjonsmanualer solgt sammen som en enhet; computerspillsoftware nedlastbar fra et globalt computernettverk; computerspillsoftware for bruk på mobile telefoner og mobiltelefoner, personlige digitale assistenter, elektroniske organisatorer og elektroniske notisblokker, håndholdte computere, og bærbare og håndholdte digitale elektroniske innretninger; computermus; computerpenner; dekorative magneter; dekorative ornamenter for mobiltelefoner; nedlastbar computerspillsoftware; nedlastbare digitale media og opptak, nemlig lyd, bilder, tekst, informasjon, signaler eller software som er nødvendig for å lese, se, lytte til eller intersamhandle med elektroniske, digitale, audio, video eller multimediabøker på området underholdning for barn; nedlastbare elektroniske spill via internett og trådløse innretninger; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig litteratur og faglitteratur på området underholdning for barn; nedlastbare filmer og fjernsynsshow med underholdning for barn; elektroniske publikasjoner, nemlig noveller og serier med litteraturbøker og korte historier med scener og karakterer basert på videospill innspilt på computermedia; briller, nemlig solbriller, brilleglass og oftalmiske rammer og futteraler dertil; frontplater for videospillkonsoller for bruk med eksterne monitorer; tilpassede plastfilmer også kalt hud for å dekke og beskytte elektroniske apparater, nemlig MP3 spillere, mobiltelefoner, smarttelefoner, digitale kameraer, globale posisjoneringssystemer og personlige digitale assistenter; headsets for spill for bruk til å spille videospill; interaktive videospill med en kassett eller DVD solgt som en enhet med en radiofrekvensindikasjonschipsleser (RFID); interaktive videospillprogrammer; spillefilmer og filmer for fjernsyn med underholdning for barn; musematter; radiofrekvensidentifikasjonschipslesere (RFID); svømmebriller; svømmemasker; USB minnepinner, ikke innspilte; videodisker med film og fjernsynsshow med underholdning for barn. Selvklebende notisblokker; applikasjoner i form av dekaler; kunst- og håndtverksleiresett; kunst- og håndtverksmalesett; skolestartutstyr, nemlig samlepermer, notatbøker, dagbøker, penner, blyanter og futteraler; samlepermer; blanke dagbøker; bokmerker; bøker; Klasse:25 Klasse:28 kalendere; cellofanpapir; kritt; svamper; barns aktivitetsbøker; bøker for barn; interaktive undervisningsbøker for barn; klistremerker og veggmalerier for barn; samlekort; malebøker; tegneseriehefter; stifter for korktavler; tegnekritt; skrivebordsunderlag; skrivebordssett; staffelier; oppslagsverk; mapper; innrammede kunsttrykk; gaveposer; gaveinnpakningspapir; lim for papirvarer eller for husholdningsbruk; grafiske noveller; takkekort; guidebøker; invitasjonskort; bøker med vittigheter; lunsjposer av papir; kart; tusjpenner; servietter; notisblokker; notatbøker; romaner; organisatorer for skrivesaker; maleskrin og -koster; malekoster; papirskilt; matpapir; navneskilt av papir; papirservietter; papirmerkelapper for bekledning; papirkuvertbrikker; papirvarer; papirduker; partyornamenter av papir; passholdere; penn- og blyantpennaler; pennog blyantpennaler og -skrin; blyanter; penner; personlige organisatorer; postkort; plakater; punger for skriveinstrumenter; trykte instruksjonsmanualer og strategiguider på området computerspill og leker; trykte invitasjoner; trykksaker, nemlig romaner og serier med litterære bøker og korte fortellinger med scener og karakterer basert på videospill; knappenåler for barnelek; spørrekonkurransebøker; sett med skoleutstyr inneholdende forskjellige kombinasjoner av utvalgt skoleutstyr, nemlig skriveredskaper, penner, blyanter, mekaniske blyanter, viskelær, tusjpenner, tegnestifter, markeringspenner, mapper, notisblokker, vinkelmålere av papir, papirklips, blyantspissere, grep til skriveredskaper, lim; tegneblokker; papirhandlervarer; skrivepapir og konvolutter; klistremerkealbumer; klistremerker; tavler med lett påsetning av materiale og tørr utviskning; strategihåndbøker; midlertidige tatoveringer; visittkort. Klær for barn og babyer, nemlig jumpere, kjeledresser (nattøy), pyjamaser, lekedrakter, samt klesplagg i ett stykke; bekledningsgjenstander, nemlig fottøy for idrettsfolk, store, mønstrede tørkler, baseballluer, badetøy, luer av ull, belter (bekledning), støvler, kostymer for bruk i barns utkledningslek, fliesstopper, slippers (flip flops), fottøy, hansker, Halloweenkostymer, luer, hatter, capser, hodeplagg, hettegensere, trikotasje, barneklær, tepper til å bære babyer i, jakker, leggvarmere, votter og ermebeskyttere, nattkjoler, nattskjorter, pyjamaser, bukser, ponchoer, regnstøvler, regnfrakker, regnjakker, regntøy, rober, skjerf, skjorter, sko, nattbukser, nattøy, jakker, slippere, sokker, treningsgensere, badetøy, termisk undertøy, topper, t-skjorter, undertøy, badesko, tepper i form av tepper med ermer til å bære, ermelinninger; Halloweenkostymer; badehetter; badedrakter. Spill og leker, nemlig actionfigurer; actionfigurer og tilbehør dertil; actionfigurer med radiofrekvensidentifikasjonschips eller - merker (RFID); underholdningsinnretninger, nemlig hoppehus i form av en oppblåst pute i en underholdningsspillmaskin med en oppblåst struktur; underholdningsparkattraksjoner; videospillmaskiner med kran; videospillmaskiner; videospill; ballonger; baseballtrær; baseballhansker; baseballer; baseballkurver; basketballer; badeleker; batteridrevne actionleker; strandballer; sittesekkdukker (bean bag dolls); brettspill; boblehodedukker (bobble head dolls); kortspill 18

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer