Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere"

Transkript

1 tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall, m hvor så Nordtoft DRG skal dagkrurg være lett Norge stor d eller regonale no dager sprednng før selve er Martna Hanss Hosptal tlgjgelg over alt. nngrepet. dagkrurgsk Selv aktvtet om dsse totalt Et naturlg, stralt emne berelse lt dagnoser. samlet Hvs sett Styret tte års sn vntermøtes nye kasserer, poltske El talle tdsmessg kan tolkes overstger ut fem Lunmo l var Øer, nærmere overtatt omtale modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t fnanse beslutnng ng, om fullt VINTERMØTET PÅ STØ KURS tus dreer paster seg om dagbehandlng. kunne tsatt gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er funrt DRG-takster mue så å s alle ca. naturlg ukjte l årsaker d dagkrurgske prosedyrer. behandles dagkrurgske nnelgg. operasjon, Ordnng er gradvs nnført Det kke vl nødvdgvs v sette fokus noe man Håndterng fra. stpr fra Nyhetsbrevet skal rapportere (p. 19). Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t skrvelystne Bakgrunn lemmer er et prnsppet vntermøte framover. Deler Nordtoft, Dsse tte nnsamle nye takster gr materale kke bare dagkrurgske Etter begvhetsrk mljø mer ng ståelg IAAS verdskongress varetas ønske om at Brsbane fast Martna Hanss Hosptal, vl bl dagkrurgske prestert Brsbane lnger, nteress høypunkt, stor er høst ltagelse over oss. Bå Dorte skattebetalerne faglge helsepoltske S. Guldbrands. kun skal Dne betale utdrnger står Sandvka tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). vntermøtet vter, begge januar ler vl være V fokus mulghet komm faktske er vktg utgfter vntermøte l tl d Claron faglge sknngsmessge var hotell, naturlgvs Garrmo spte, om ngs kelte januar behandlng www.nordaf.no aktvteter. Dne Arbet å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer meldng markant utdrng kurs-bevllngs-stopp prram ng grunn tl å vte. grunnlegg (Av tl er t argumtasjon vnter Berg så: ) dsse tr hvor ønsket om Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t Vårt framgår nternasjonale notate Det kombnert må tsatt effektvtet undre vanskelg oss, er m r tte møtet gasjemt Helsedrektoratets va aktvteter regelverk dagkrurgsk kvaltet står nteresserte agda. blr fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort d nternasjonale Innsatsstyrt fnanserng arbere lere sd kanskje er gang. d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske 2010 (H-dr. Helse-Sør-Øst, Helse-Norge kan skryte står Helland httl.. styrets vegne paraplyorgansasjon Bestllngsnummer: (IAAS) IS-1765) mer kke n bare halvpart å verds all glmr vs gjnomført prorteres stat: tsatt. Årets dagkrurg høyeste anler Norge, at dagkrurg arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss, nytt at vår slag nye Web-s tl Australa V er verdskongress Brsbane, ved ny elektve, struktur krurgske Med no jul få unntak nærmer er all funksjonslng nngrep (ca. 60 %), m så layout konsept Vntermøtet v herunr håper ble nok d overførng nye gang seg. aktvtet V må håper passe kostnadsberegnet at vss kke hosptalstjester v bare svært aktv fått postve regon proflert m tdlgere suksess. vl falle vntermøtnlegg De smak tørre tall bl vste ltagelse pl alle DRG-er fra slår Norge, langt vårt fått ut nye kke rekke tlbakemeldnger syns fagpersoner fra å ha et særlg bå et brukt. hatt nest V vl såpass 300 oppgrare aktve treg oppstart ltagere styrets styrelem kostnadsvekt. negatv retnng. Nna Dette Haglund Eksempler er markant dkert, møteltagerne fokus stort personale ustllerne. dagkrurg. bå kompetanse etter fant veg større tl vedlkehold satsnng Garrmo. reseler.. konsekvser t v fra USA speselt r kurs- Dette prvat Deltagerne gjelr offtlg var vrge kke mnst sektor tl å etter sd skfte tllegg vl var leverandør. sørge t 24 frma krurgsk møtester vrkhet, må lgge hvor våre gererer besøke utstllnge opplysnnger dsse resultater. pause Ikke kontnuerlg Forklarng 50 arbere oppdaterng sere bdro tl tl Dagkrurg dag- vss stand døgnkrurg tl setter bå golfbaner httl sn planleggng mnst selv t om kontnuerlge t fnnes utstllere t nye Oslo arbe gle uønske utstllng. re hlser lemmer Det begynner bl.a. å framgang vært strr. håndtert Norge. På samlet. Garrmo I d Fra 2010 er Unverstets kanskje å utvkle helst Sykehus nye had sett at (OUS). andre. ughet bl stadg Brukervnlge om færre ansvar mulgheter tl å seste t heldgvs overskt dagkrurg ng IAAS problemer er Det behandlnger v bare had synes å være pauser, flotte mer v rekke løsnnger prosess, treffe bå dverse klar opplng sykdom, tallet døgnkrurg no dagkrurgsk hver dsse sn frstelse. vekt I uklarte dagkrurgske at prrammet had fn spørsmål angår tungvnt legemdlndustr stoffet, nyheter, redgerngssystem grupperte aktvtet er Nordaf basert Norge v beregnet hgge %. å ha omfang, behandlngslnjer balanse mellom edrag struktur lnks m.v. utstyrsleverandøre m.v. M er klar skal tl v re være etter jun. rute Nytt ressursbruk et godt styrelem, hold (p. tl 10). Bjarte ndustr vl arbe målrettet å g organserng sknng pauser. Tlbakemeldnge er dagkrurg. t verdfullt å regelverket er bltt stadg Askeland, å kunne arrangere bnlse Vår re ntsjon oppdatert å sette Det vareta evaluerngsskjemae må antas, utvkle at 60 vre. tyt da 70 % nnskjerpet. En vss.som vntermøtet. sn nyopprette eksempel Der kan rolle synes nevnes: v så at folk var nøy. nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle elektve ( mndre, nnstrammng kan mange Et t sekretær dagkrurgsk er glelg Nordaf at nngrep v klarer arbet å m beskjedne unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) Det ekommer skal gjøres å være ganger være sn plass, m målrettet utsetter samle så mange bered dne utstllere sak, at lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. betylg utdrng V er nok alle l fall Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon V ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er vter kort skt spnng - å fasthol t styret operatør, grundg anesteslege, dskutert hvor ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse, web Jørg maksmalt Nordtoft 1 uke s. 2, go evtuelt Resebrev talle ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess dagkrurg etter at t lokale, HUSK: nternasjonale møtet Neste at v IAAS års ev. kan vntermøte kongress, få hold Lars annet Næss tl helsepersonell. Garrmo valdtet s. 7, Prram Slke 14. vntermøte 15. januar s. 16, El 2011 netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 2 1 Nr S S 2 1

2 V/ styreler Jørg Nordtoft Martna Hanss Hosptal Først takk tl t Bakgrunn er et prnsppet Dsse nye takster gr Styreler kke bare Jørg dagkrurgske mljø Etter begvhetsrk ståelg mer ønske om IAAS at verdskongress dagkrurgske Brsbane lnger, Nordtoft, nteress stor høypunkt, ltagelse er høst skattebetalerne over oss. Bå kun faglge skal betale helsepoltske utdrnger står Martna m så helseetake, Hanss Hosp vntermøtet januar vter, begge V ler vl være faktske fokus utgfter komm tl d vntermøte faglge sknngsmessge Claron Sandvka var naturlgvs spte hotell,, Garrmo om kelte 8. behandlng. 9. januar Dne 2010.www.nordaf.no mljøer markant meldng utdrng kurs-bevllngs-stopp prram ng grunnlegg tl å vte. argumtasjon (Av tl er t vnter dsse Berg tr så: hvor ) ønsket Arbet om å morn sparetltak skulle gjøre t framgår notate kombnert effektvtet Nordaf sn Webs - vanskelg oss, m møtet Helsedrektoratets regelverk kvaltet står agda. er r fkk stor oppslutnng Innsatsstyrt fnanserng blr utsdt- ferdggjort kanskje d beste evaluerng 2010 (H-dr. Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. Bestllngsnummer: IS-1765) kke bare å ha Helland verds styrets v stat: høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter beklagelse: V er ved elektve, krurgske prosess ny Web- le oss, at vår nye Web-s Med no få unntak er all nngrep (ca. 60 %), m leverandør, så nytt slag konsept herunr overførng aktvtet kostnadsberegnet svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere vntermøtnlegg alle DRG-er fått rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt såpass treg oppstart kostnadsvekt. Dette dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter større satsnng konsekvser speselt prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte leverandør. krurgsk vrkhet, hvor gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng er sere dag- døgnkrurg httl mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske hlser bl.a. vært håndtert samlet. Fra 2010 å utvkle nye gle re lemm ughet om ansvar dagkrurg behandlnger flotte andre. Brukervnlge prosess, dverse sykdom, døgnkrurg hver sn vekt dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt redgerngssystem er basert beregnet behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute ressursbruk (p. 10). sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g vareta utvkle vre. re oppdatert.som eksempel kan nevnes: Vår ntsjon er å se velfunger netts. Vårt Et dagkrurgsk nngrep Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne mål er at nnlegge utsetter bered betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. aktvteter dskusjon lelse Eug E ( Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr 2 - : kort skt - å fasthol t d januar 2011) er operatør, anesteslege, postve momtum ) Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke Nordtoft evtuelt s. ndresner 2, Resebrev I eller fra Brsbane dagkrurg s.3, etter Rapport at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet kongress, helsepersonell. Lars Næss Slke s. 7, Prram vntermøte s. være 16, tlgjgelge El v Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 2 Nr tl å s t tl re va res maladresser. DRG dagkrurg Norge Et naturlg, stralt emne tte års vntermøtes poltske l var nærmere omtale beslutnng om fullt gjnomslag reduserte DRG-takster så å s alle dagkrurgske prosedyrer. Ordnng er gradvs nnført fra. Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge aktvteter kan gjøres preoperatvt samme dag selve operasjon, m så eller no dager før selve nngrepet. Selv om dsse berelse samlet sett tdsmessg overstger fem tmer, betyr kke tte at t dreer seg om dagbehandlng. Forbered aktvteter er naturlg l d dagkrurgske operasjon, kke nødvdgvs noe man skal rapportere (p. 19). Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 2 Stoff tl ny

3 økonomske nstv så Styret tl å s NORDAF t tl re etterlyser va res arbe aktvteter kan dagkrurg gjøres va dramatsk er bltt dret. dagkrurg tsatt maladresser. tylg Norge plan oppsøke nnmeldng preoperatvt nmasjon samme NORDAF. om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt hold tl dagkrurg reg Nordaf- Det selve er uansett operasjon, fall, m hvor så Der Nordtoft et klart behov tylge, konseptet bnlse DRG skal dagkrurg være lett Norge stor Velkomm d eller regonale no dager vår sprednng netts før selve er strale, Martna lelsesmessge Hanss Hosptal tlgjgelg strukturomleggng over alt. Helse håper nngrepet. dagkrurgsk v ses Selv aktvtet Vntermøtet om dsse totalt førnger å kombnere Sør-Øst. Et naturlg, Dagkrurg stralt emne bør kke NORDAF berelse lt én dagnoser. uke samlet sere Hvs sett n ønsket om ståelge, Styret behandles tte års sn vntermøtes nye kasserer, poltske El talle vanlg: tdsmessg kan d14. tolkes overstger ut 15. januar fem ressursmessge hsyn Lunmo salrngspost l var Øer, nærmere r rest overtatt omtale modfkasjoner tmer, betyr kke er t tte mange at t åpbare mulgheter vre fnanse kabal beslutnng løses. ng, om fullt tus dreer paster seg om dagbehandlng. kunne utvlse dagkrurgsk tsatt gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, aktvteter m er vrkhet. funrt Vl DRG-takster gjerne slutte mue så å s å alle ca. naturlg ukjte l årsaker d oppdre dagkrurgske tl å prosedyrer. styrke vår behandles dagkrurgske nnelgg. operasjon, Samhandlng.. ng Ordnng er vårt gradvs felles nnført vre Det kke vl nødvdgvs v sette fokus noe man Håndterng fra. stpr fra Nyhetsbrevet skal rapportere (p. 19). Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t vntermøte framover. Deler skrvelystne Bakgrunn lemmer er et prnsppet Nordtoft, Etter begvhetsrk mer IAAS verdskongress Brsbane Dsse tte nnsamle nye takster gr materale kke bare dagkrurgske mljø Referater ng varetas fast Martna nteress høypunkt, Hanss stor fra er Hosptal, høst ltagelse vntermøtet ståelg ønske om at over oss. Bå faglge helsepoltske utdrnger vl bl dagkrurgske prestert står Brsbane lnger, Dorte skattebetalerne S. Guldbrands. kun skal Dne betale Sandvka vntermøtet vter, begge januar ler vl være V fokus komm vntermøte Claron tte m blad. så (Se helseetake, artkkel). Fredag var mulghet vktg l hotell, naturlgvs 8.januar Garrmo spte 2010 kle mdler faktske kan utgfter øke tl d faglge sknngsmessge, om ngs teamfølels kelte januar behandlng www.nordaf.no meldng aktvteter. rundt d Dne Arbet kurs-bevllngs-stopp å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer markant utdrng prram ng grunn Ref: Bjarte Askeland tl å vte. krurgske grunnlegg (Av past tl er t argumtasjon vnter Berg d så: ) dsse tr hvor ønsket om Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t Vårt måt framgår nternasjonale redusere notate rsko betylg. Det kombnert må tsatt effektvtet undre Who vanskelg safe surgery. oss, m r tte møtet gasjemt Bruk Helsedrektoratets sjekklste, va aktvteter regelverk tmeout dagkrurgsk kvaltet står nteresserte agda. blr Pastskkerhetsjef fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort Helge d postop nternasjonale Innsatsstyrt sjekk krever fnanserng mnmal arbere lere sd Svaar, kanskje er gang. AHUS d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske td 2010 t (H-dr. totale løpet rundt et Helse-Sør-Øst, Helse-Norge kan skryte står Helland httl.. styrets vegne paraplyorgansasjon operatvt Bestllngsnummer: nngrep, m (IAAS) IS-1765) mer kke n bare halvpart å verds all glmr vs gjnomført prorteres stat: tsatt. Årets dagkrurg Norge, at arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss, nytt at vår slag nye Web-s kunne redusere Wll Grffths bred erfarng tl Australa V er WHO s orgnale stu vst å høyeste anler dagkrurg verdskongress Brsbane, ved ny elektve, struktur krurgske Med no jul få unntak nærmer er all funksjonslng nngrep (ca. 60 %), m så layout konsept v herunr håper d overførng nye komplkasjonsfrevs fatter snske seg. aktvtet V håper kostnadsberegnet vss hosptalstjester svært aktv regon proflert m tdlgere vl falle vntermøtnlegg smak bl ganske dramatsk. Han klarte å lærebøker, snske artkler ltagelse alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye kke rekke syns fagpersoner å ha et særlg et brukt. hatt V vl såpass oppgrare treg oppstart gjøre t relatvt tørre stoffet klnker. Hans styrets styrelem kostnadsvekt. Nna Dette Haglund er markant dkert, fokus stort personale dagkrurg. bå kompetanse etter større vedlkehold satsnng nteressant bygget opp hovedområ bruk reseler.. konsekvser speselt Dette prvat gjelr offtlg kke mnst sektor etter sd skfte vl leverandør. vtnnge tl neste punkt regonalanestes ulke sørge krurgsk vrkhet, hvor våre gererer opplysnnger dsse resultater. Ikke kontnuerlg Forklarng oppdaterng sere tl prrammet. teknkker anleggelse Dagkrurg dag- døgnkrurg setter httl sn planleggng ulke mnst blokar. t kontnuerlge t Han nye Oslo arbe høyt gle uønske re hlser lemmer bl.a. framgang Skre vært håndtert systemer Norge. samlet. nn I d Fra 2010 Unverstets skattet å utvkle edragsholr Sykehus nye (OUS). andre. ughet Brukervnlge om ansvar seste operasjoner: overskt dagkrurg Innovaton, IAAS er Det evner behandlnger synes å kombnere å være flotte rekke t faglg løsnnger Foredragsholr prosess, dverse klar opplng sykdom, lang tallet technoly døgnkrurg dagkrurgsk and hver safety. sn vekt Dr. uklarte nteressante dagkrurgske spørsmål unk angår sans sykehstore tungvnt stoffet, nyheter, redgerngssystem grupperte sner aktvtet W. er basert Harrop-Grffths. Norge beregnet MA %. omfang, behandlngslnjer humor, struktur the Brtsh way. lnks m.v. m.v. M er mange klar skal tl år v re vært være patol. jun. rute Nytt MB ressursbruk styrelem, BS FRCA (p. Consultant 10). Bjarte vl arbe målrettet å g organserng Han sknng unnlater er kke dagkrurg. t å verdfullt g sne å Det kan kanskje være noe Askeland, Anaesthetst, bnlse Imp.College Vår re ntsjon oppdatert å sette Det kolleger vareta må antas, små utvkle at slevspark 60 vre. 70 % r bakgrunn at han HealthcareNHS,.Som sn nyopprette eksempel London kan rolle nevnes: nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle han elektve kan vse ( mndre, svakheter slutt sn karrere egnet Et sekretær dagkrurgsk Nordaf nngrep arbet m beskjedne unr redaksjonell mål at nnlegge subakutte?) res Det ekommer argumtasjon skal gjøres å være klarer seg tl å øke skkerhet målrettet utsetter bered dne sak, lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. betylg meget utdrng V unrhold nok alle l fall paste Innhold ved Nordaf AHUS. Nyhetsbrev Med nr god aktvteter 2 - hjelp : SINTEF. dskusjon V ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er måte vter kort å mdle skt spnng - å fasthol sunn krtsk t bakgrunn WHOs storsatsng styret operatør, grundg anesteslege, dskutert hvor ). å se Alle utgtte nummer vl sans postve tlbyr hold vår momtum assstanse tl hva er, Safe web Surgery Jørg maksmalt beskrev Nordtoft 1 han uke s. 2, go evtuelt Resebrev talle ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er eller s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess skker dagkrurg snsk etter teknkk at t lokale, hvordan nternasjonale møtet man at v IAAS relatvt ev. kan kongress, få hold Lars annet Næss tl helsepersonell. valdtet s. 7, Prram Slke vntermøte hva v s. tror 16, er El t. netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 32 Nr S S 2 3

4 Et temae edraget tl Barn å s tl dagkrurg t tl re - va kke res aktvteter Prevstt kan ble gjøres gjnomført hans var Safe Surgery. Som maladresser. blott anestes.. Overlege preoperatvt flere trnn: Anestesvurrng, samme dag V/ han styreler sa, jeg mer Jørg kke å Peter Ahlburg, Århus selve sykeplemasjon, operasjon, m så Nordtoft unrgre nytt å snakke DRG Sykehus, dagkrurg Danmark. Norge partmt eller no tour, dager nmasjon, før selve Martna samm Hanss operasjonslng, m t er kanskje Et naturlg, stralt emne berelse barna ble gjnomført samlet sett ltt unrlg å skulle prestere tte års vntermøtes poltske tdsmessg barnets premsser, overstger fem barnet seg hverandre r l var nærmere omtale tmer, strum, betyr kke barnets tte nvå at t fyssk anestesleg krurg beslutnng om fullt dreer språklg seg om dagbehandlng. tl sst er t vært gft 17 år. Dette var gjnomslag reduserte Forbered øvrg noe re aktvteter vl spørre er selvsagt et mort pog, DRG-takster så å s alle naturlg om? tl l eldre. d Trks m hovedbudskapet var at dagkrurgske prosedyrer. dagkrurgske å spørre pke operasjon, om res nye man kke skulle stole blndt Ordnng er gradvs nnført kke sko nødvdgvs gutte om noe gele man håret artkler. Han spøkte vre fra. skal ble anbefalt. rapportere (p. 19). Først Hosptal nngrepet. s, DVD! Kommunkasjon Selv dsse at takk grunne tl t tl at Styreler Jørg dagkrurgske WHO had vst mljø så Etter stor Bakgrunn er et prnsppet begvhetsrk ståelg Foredragsholr mer ønske om IAAS hevt at verdskongress at Dsse Operasjonsdag nye takster gr ble kke barna bare Brsbane Nordtoft, nteress reduksjon komplkasjoner stor høypunkt, ltagelse er høst skattebetalerne god over nmasjon oss. Bå kun om faglge skal t møtt dagkrurgske sykepleer lnger, fkk betale helsepoltske utdrnger står Martna Hanss Hosp vntermøtet stt hovedmaterale januar var vter, at et begge V ler aktuelle vl være faktske nngrepet fokus utgfter komm var m sbjørn så helseetake, ge. De byttet tl d vntermøte Claron Sandvka var sykehuse naturlgvs Afrka spte had hotell,, Garrmo om kelte nøkkel 8. behandlng. tl å mnske 9. januar Dne angst hos faglge vanlgvs ng sknngsmessge prekasjon, 2010.www.nordaf.no meldng kurs-bevllngs-stopp begynt antbotkaprofylakse skulle mljøer markant utdrng prram ng grunnlegg eldre barn, tl å vte. argumtasjon hjelpe tl m analgetka ble gtt hvs (Av tl er t vnter dsse Berg tr så: hvor ) ønsket Arbet om å morn sparetltak ved krurgske gjøre t framgår å bere notate prosedyr mulg. Så møte kombnert effektvtet Nordaf sn Webs - vanskelg nngrep omtrt oss, samtdg m møtet Helsedrektoratets gjøre d mer ståelg regelverk anesteslege krurg. Klpp kvaltet står agda. er r fkk effekt stor oppslutnng Safe Surgery ble barnet. Innsatsstyrt Det var vktg fnanserng at fra flm ble retter vst blr utsdt- ferdggjort kanskje vurrt. d beste evaluerng 2010 eldre (H-dr. var tl ste. g et svært godt nntrykk. Helse-Norge kan skryte sd er gang. Bert K httl.. Bestllngsnummer: Prekasjon kunne IS-1765) ha Barnet ble bedøvet stt For øvrg vste han tl rekke kke bare å ha Helland verds styrets v stat: ulemper. Mdazolam gr vanlge tøy. Det ble byttet høyeste anler dagkrurg glmr vs gjnomf Deretter eksempler r beklagelse: ulke fattere V er hukommelsestap kunne TIVA barnepropofol 0,5 ved elektve, krurgske prosess ny Webleverandør, så nytt slag le flere oss artkler, at had vår nye Web-s Med kanskje no g unrbevsst få unntak all angst. % kke svr! Søsk nngrep (ca. 60 %), m konsept sammlgnet herunr anleggelse overførng aktvtet Clondn kunne kostnadsberegnet så måte vrke kunne evtuelt være tl ste? svært aktv proflert layout v håper d n tdlgere regonalanestes vntermøtnlegg ut gunstgere. alle DRG-er Bruk Sykepleer følger eldre ut. fått rekke fagpersoner m et vl falle smak hatt ultralyd. såpass Hans treg lev oppstart kostnadsvekt. sykehusklovn Dette Århus Oppvåknng: eldre straks tl dkert, stort personale brukt. bå V vl oppgrare etter beskrvelse større satsnng konsekvser Sykehus had speselt vrket gunstg, ste, smertebehandlng, mat prvat offtlg sektor kompetanse vedlkeh skfte anesteslsk leverandør. hverdag var krurgsk kunne skape vrkhet, atmosfære hvor drkke, s, gullalje gererer dsse resultater. sd Ikke vl sørge Forklarng egnet bå tl er gjkjnelse sere dag- slapnng døgnkrurg klovn httl kunne dplom. mnst t kontnuerlge kontnuerlg arbe oppdatern uønske tl allmn hlser latter. bl.a. vært bruke håndtert trks samlet. å g barna Fra mer 2010 Avlng å utvkle had nye gjnomført gle re lemm ughet om ansvar trvsel. V ble kanskje kke så mye dagkrurg behandlnger evaluerng flotte DVD andre. Brukervnlge prosess, dverse sykdom, klokere faglg kunnskap døgnkrurg hver sn vekt dagkrurgske løsnnger klar oppd tungvnt redgerngssystem er Inmasjon basert beregnet ble gtt flere spørreskjema tl eldre, 65 etter Wll Grffths edrag, behandlngslnjer stoffet, nyheter, grup m.v. M skal v være rute ressursbruk måter, muntlg, (p. skrftlg 10). famler, barn fra 2-12 (6) år. m vår evne tl å se snsk sknng er t verdfullt lnks m.v. å er klar tl r vl arbe målrettet å g m DVD ble gtt Barna had sett DVD fra 0- kunnskap et krtsk lys var vareta utvkle vre. re oppdatert.som ge eksempel tl barnet. kan nevnes: Dne 20 ganger, sntt 6,4. Alle barn alle fall bltt noe skjerpet. Vår ntsjon er å se velfunger netts. Vårt Et var dagkrurgsk spesallaget, nngrep fantes 8 ble fanget DVD, Det ekommer å være nyhetsbrevet d v beskjedne mål er at nnlegge utsetter språk het bered Når du skal famler mte at barnet fkk D problematske betylg utdrng m alle unr fall redaksjonel fra neste års vntermøte (obs. aktvteter bedøves. Tank dskusjon var å redusert angst lelse Eug E ( d past januar Innhold 2011) Nordaf er Nyhetsbrev operatør, anesteslege, nr 2 - : kort skt - å fasthol t ufarlggjøre prosedyr postve Konklusjon: momtum lve et ) er Inge Glambek å se web maksmalt, 1 Jørg uke Nordtoft evtuelt motvrke s. ndresner d østeuropeske 2, Resebrev I eller Møteler Nna Myhre fra Brsbane dagkrurg meget brukbart, s.3, etter Rapport god at ). t fra lokale, 11. Alle utgtte num etter møtet at nternasjonale v ev. kan få IAAS annet tradsjon kongress, helsepersonell. å bruke Lars Næss Slke leg Hagelund s. 7, Prram nmasjon vntermøte tl barn s. være 16, tlgjgelge El v skremsel. Lunmo Øer ntervjuer Jll Solly s. 19, Nordaf resestpd s. 21, Dagkrurg netts. V ønsker at utvklngsland s. 22, Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. tverrfaglge 27 nmasjon S 4 Nr Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: S 24 Stoff tl ny

5 eldre, reduserer nervøstet Norge tl å s bruker t veldg tl re mye va res Hvor aktvteter skal kan v gjøres fnne oss barn eldre, kan gs dagkrurg pger maladresser. helseveset, Norge 135 oppsøke køer? preoperatvt nmasjon samme om dag tte. flere V/ styreler språk kan Jørg brukes tl å nternasjonalt mllarr 2002, reg 195 Nordafkonseptet mllarr DRG Det Hvor selve er uansett operasjon, må fall, jeg rese m tmevs hvor så relatere Nordtoft tl opplevels etter? skal dagkrurg 2008, være lett lt Norge stor d eller å få regonale behandlng no dager sprednng før selve er Martna Hanss Hosptal tlgjgelg 90 sykehuse, over alt. 85 tl nngrepet. dagkrurgsk Selv aktvtet om dsse totalt kommune-helsetjest Et naturlg, stralt emne 20 Hvor berelse lt kan dagnoser. kke samlet jeg få Hvs sett Styret tl tte tryg-systemet. års sn vntermøtes nye kasserer, Dette poltske El kan talle sste tdsmessg kan snske tolkes overstger ut meto fem Erfarnger Lunmo kke l var svares Øer, nærmere overtatt omtale modfkasjoner brukes tmer, betyr utlant? kke er t tte mange at t fnanse beslutnng ng, om fullt vtnger tl nasjonaløkonomsk, mte tus Hvor dreer paster seg kan om kke dagbehandlng. helseveset kunne tsatt gjnomslag er nuftg reduserte økonomsk behandles Forbered dagkrurgsk, helseveset fredag han. Teknolske lære seg brukerservce? aktvteter m er funrt snske DRG-takster fremskrtt mue så å s betyr alle ca. at Hvor naturlg ukjte skal l jeg årsaker d fnne meg å ettermddagedraget stadg dagkrurgske flere sykdommer prosedyrer. kan behandles lgge dagkrurgske korrdor? nnelgg. operasjon, behandles Ordnng er gjør gradvs helseveset nnført Det Hvor kke vl nødvdgvs v sette skal fokus jeg fnne noe man meg å Petter Morseth, ler Håndterng dyrere. fra. V får stadg stpr flere fra Nyhetsbrevet være skal rapportere kasteball mellom (p. 19). retnngsutvklng/partner, Nordaf tl rese- Styreler Først Jørg takk tl t kronkere eldre må få vntermøte kommune framover. sykehus? Hartmark Consultng AS Deler skrvelystne lemmer Nordtoft, dagkrurgske Etter begvhetsrk mljø mer Bakgrunn helse er hver et krone! prnsppet Hva mer IAAS verdskongress Brsbane Hvor Dsse tte nnsamle nye får takster jeg kke gr materale trng kke bare ng varetas fast Martna nteress høypunkt, Hanss stor er Hosptal, høst ltagelse over oss. Bå skjed ståelg faglge fra ønske 2002 om helsepoltske tl 2008, at fkk utdrnger vl rehablterng bl dagkrurgske prestert står Brsbane lnger, gang slk Dorte S. Guldbrands. Dne Sandvka vntermøtet vter, begge januar ler vl være V v skattebetalerne 60 mrd mer helse? kun skal betale fokus komm vntermøte Claron tte at m jeg blad. så kan (Se helseetake, komme artkkel). tlbake var mulghet faktske er vktg utgfter l tl d jobb? faglge sknngsmessge hotell, naturlgvs Garrmo spte, om ngs Strukturperspektvet, kelte januar behandlng www.nordaf.no meldng aktvteter. Dne Arbet kurs-bevllngs-stopp å mornsere Hovedstadsprosess. mljøer markant utdrng prram ng grunn tl å vte. organserng grunnlegg (Av tl er t argumtasjon helseveset. vnter Berg så: ) V dsse er tr vant tl hvor at mange ønsket aktører om Nordaf sparetltak sn Webs skulle gjøre - t Vårt framgår nternasjonale notate Det jobber kombnert må samm tsatt effektvtet undre å g vanskelg oss, er m r tte møtet gasjemt Helseveset Helsedrektoratets va er aktvteter svakt regelverk dagkrurgsk tjeste, kvaltet står nteresserte eksempel agda. tax, blr fkk utsdt- stor oppslutnng ferdggjort d organsert nternasjonale Innsatsstyrt uheldg fnanserng arbere flyt, flyplass, lere flyselskap, sd kanskje er gang. d beste Bert evaluerng Karn dagkrurgske fnansert (H-dr. Fnanserng Helse-Sør-Øst, bagasjehandlngsselskap. Helse-Norge kan skryte står Dette Helland httl.. styrets vegne paraplyorgansasjon opprettholr Bestllngsnummer: suboptmale (IAAS) IS-1765) mer bur kke n bare kunne halvpart å gjøres bedre verds all så glmr vs gjnomført prorteres løsnnger. stat: tsatt. Koordnerng Årets 4 dagkrurg Norge, at arbet prosess Deretter beklagelse: ny Webleverandør, le oss å s, at nytt at han vår slag kke nye had Web-s tl Australa unrlgg Med no V er høyeste helseveset. anler dagkrurg Foredragsholr nnlet verdskongress helseetak Brsbane, et stort antall ved ny elektve, struktur krurgske jul få unntak sykehhus, nærmer er all 431 funksjonslng Medarberperspektvet, nngrep (ca. 60 %), m så layout helsefaglg konsept v herunr håper utdannelse d overførng nye seg. kommuner aktvtet V håper kostnadsberegnet 165 vss hosptalstjester hva svært mer aktv re? regon proflert m kjte tdlgere vl falle presset vntermøtnlegg smak ved å skulle bl ltagelse stortngsreprestanter. alle DRG-er fra Norge, vårt fått nye kke rekke syns fagpersoner å ha et særlg et brukt. hol hatt V sste vl såpass oppgrare edrag treg oppstart styrets styrelem Ansvaret kostnadsvekt. Nna pastflyt Dette Haglund brytes, er markant På dkert, plussd: fokus stort Stolthet personale dagkrurg. bå stort kompetanse fredag etter ettermddag, større vedlkehold satsnng rett før reseler.. paste konsekvser blr speselt kasteballer. Dette press, prvat gjelr stort offtlg kke gasjemt, mnst sektor etter sd partyet, skfte vl m leverandør. sørge at nnspll utfra Behandlng krurgsk vrkhet, skjer ofte hvor galt våre nærhet gererer opplysnnger tl dsse paste resultater. faglge Ikke kontnuerlg tl Forklarng helseveset oppdaterng kanskje sere tl kunne Dagkrurg nvå, dag- paste døgnkrurg setter blr lgg httl sn planleggng utdrnger mnst t kontnuerlge t nye Oslo arbe gle være uønske velkommt? re hlser lemmer Han bl.a. had framgang vært lge, håndtert Norge samlet. I d ekstra Fra 2010 Unverstets På mnussd: å utvkle Sykehus nye Overtd (OUS). andre. jobbet ughet Brukervnlge mest om ansvar prvate seste lggedøgn overskt dagkrurg betyr 0,8 IAAS mrd er Det arbedsstress, behandlnger synes å være sykefrær, flotte rekke løsnnger offtlge prosess, bedrfter, dverse klar opplng sykdom, m had tallet kroner. døgnkrurg dagkrurgsk Hva betyr hver sn vekt uklarte trang dagkrurgske økonom, spørsmål mangl angår ett tungvnt stoffet, oppdrag nyheter, redgerngssystem Lousberg grupperte aktvtet profesjonskamp er basert Norge beregnet 2007 spurte 60 han. %. omfang, nnflytelse behandlngslnjer struktur hold tl lnks m.v. m.v. planleggng M er klar skal tl v re økonom. være jun. rute Nytt ressursbruk styrelem, (p. 10). Bjarte vl arbe målrettet å g organserng drnger, sknng utrygghet er dagkrurg. t verdfullt å Hans relasjon tl helseveset, Askeland, Pastperspektvet, bnlse hva Vår re ntsjon oppdatert å sette Det bnlse vareta må antas, utvkle at 60 vre. gft lege! 70 % mer.som sn nyopprette brukerne? eksempel kan rolle nevnes: nyhetsbrevet velfunger d netts. vær Vårt alle omorganserng, elektve ( mndre, byråkratske Et sekretær dagkrurgsk Nordaf nngrep arbet m beskjedne unr redaksjonell mål er at nnlegge subakutte?) problemer Det ekommer skal gjøres gr å være Helseveset sett fre målrettet Nordmn utsetter bered dne bltt bortskjemte sak, lelse fra neste Eug års vntermøte E (nr.(obs. 1- dagkrurgsk. rolleuklarhet, betylg utdrng V hvem er nok alle l fall brller: Innhold Nordaf Nyhetsbrev nr god aktvteter 2 - hjelp vl settes : SINTEF. strum. dskusjon V ) d 14. Inge 15. Glambek januar 2011) (nr. 2-er egtlg vter kort skt ansvaret? spnng - å fasthol t styret Hvor operatør, grundg skal anesteslege, dskutert v fnne hvor oss at ). å se Alle utgtte nummer vl postve tlbyr vår momtum assstanse Makroperspektvet,, web Jørg maksmalt Nordtoft 1 uke s. 2, go d evtuelt Resebrev talle represtant ndresner fra I fra SINTEF Brsbane er kke eller s.3, Rapport fra 11. være etter tlgjgelge vår prosess Samhandlngsrem, dagkrurg etter at t Bjarne lokale, helseveset nternasjonale møtet at samfunnet v IAAS ev. kan kongress, få hold Lars vet annet hva Næss tl helsepersonell. d valdtet s. andre 7, gjør Prram Slke vntermøte Håkon s. Hans, 16, El, netts. Lunmo V ønsker Øer at ntervjuer d Jll tydghet Solly s. 19, Nordaf vl aktvt resestpd s. 21, Dagkrurg et tverrfaglge utvklngsland nmasjon s. 22, om Mobl dagkrurg New Zealand s. 26, IAAS basket s. 27 Stoff tl Dagkrurgsk Forum ss tl Eug E (vårnummeret) eller Inge Stoff tl nyhetsbrev ss styreler Jørg Nordtoft mal: Stoff tl nyhetsbrev ss tl Eug E (vårnummeret ) eller Inge. Nr. 1 S 52 Nr S S 2 5

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø: Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2011 Marit Bjerk i sitt hjem i Bodø hvor hun forteller leserne sin glaukom-historie. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer