Budsjett Likviditetsuttak frà BHAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS"

Transkript

1 Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent Andre egne nntekter Momskompensasjon Huslegenntekter nntekter hyttene Sum drftsnntekter Kostnader: Personalkostnader -; Kontorkostnader Avskrvngar Kostnader egedomsdrft Kostnader hyttene Andre kostnader Arspengar NM, BLS, NU Overførngar særlag og nemnder Prosjekt R Planbaserte prosjekt Slettng av gjeld IL Garantsum HAV -5 Sum drftskostnader Fnanspostar RESULTAT Lkvdtet ( 1 kr): Lkvdtetsuttak frà BHAS Bokførte rentenntekter frå BHAS Avdrag P3 lanet Rekneskapsresultat Ma dekkast nn Avskrvngar Teatersalen mv. Nedskrvng av lan IL MÀ TAKAST FRA BANK

2 Gjeld: Aksjar egne selskap Aksjar LL DNT Fnanselle drftsmdlar: Herretoalett EIGENDELER Varge drftsmdlar: Pr Pr BUL HOVUDLAGET Anleggsmdlar: Aksjar DMS AS 2 2 Ansvarleg lànekaptal SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Overkursaksjar BHAS Langsktg krav BHAS Sum anleggsmdlar Omløpsmdlar: Hes Teatersalen Hytter Fordrngar pä tlsette Langsktg an IL Sum omløpsmdlar Dverse fordnngar SUM EIGENDELER Banknnskotog kasse Sum egenkaptal Udsponert resultat Ega pr 1/ EIGENKAPITAL OG GJELD Leverandørgjeld Egenkaptal: Teaterlaget Barnelaget Dverse prosjekt Skuldg offentlege avgfter Anna kortsktg gjeld Songlaget Lekarrngen Skuldge ferepengar Sum gjeld: Løpande mellomvere BHAS ldrottslaget Løpande mellomvere Lagsbruka

3 KOMMENTARAR TIL LAGET SIN REKNESKAP FOR 214 Resultatrekneskapen Huslegenntekter: Mykje høgare enn budsjett av gtunna doblng av utlege Teatersalen Inntekter hyttene: Mykje høgare enn budsjett grunna tredoblng av utelege av Røklevhytta Kontorkostnader: Straum kontor, rekneskap og data under budsjett. Kostnader egedomsdrft: Nok over budsjett grunna ekstra behov for renhald. høve tl det som var budsjettert. Dessutan Iàg kkje huslega frå DMS AS nne høve tl det som var budsjettert. Kostnader hyttene: Ingen av hyttene har nytta det ornære vedlkehaldsbudsjettet fullt ut. Bondehytta hat nytta det ekstra tlskotet stt tl repetasjon av roteskadec. Andte kostnader: Over budsjett grunna oppussng av lagskontoret, verksett av lagsstyret. Overførngar: Radvelde overlørngar 3 Barnelaget 6 Idrottsaget 5 Lekarrngen 5 Songlaget 9 Teaterlaget 65 Målnemnda Prosjekt R8: Betalng av gangsetjngstllatng av hes. Planbaserte prosjekt: Hausfestvalen hadde drftsnntekter på 13 kroner og dnftskostnader på 41 kroner. Fnanserng av dfferansen på 298 : Oslo kommune (va tlskot tl Norwegan Folk) 3, Frtt Ord 6, Kulturdepartementet 2, Den mangfaldge scenen 11. BUL ( fylgje budsjett) og laget har sales betalt ned pâ gjelda Slettng av gjeld: Idrottslaget hadde overskot HAV: Lagsstyret gav en garantsum tl prosjektet HAV som er nytta. Rentenntekter frä Bøndenes hus AS utgjer mot budsjett samsvar med avtalen. budsjettet. Balansen Hes og herretoalett er no aktvert Det langsktge lånet tl Idrottslaget: Idrottslaget hadde overskot Dverse fordrngar: gjeld fyrst og fremst Festspllene Banknnskot og kasse: en stor sum vart overført tl Bøndenes Hus AS Leverandørgjeld: gjeld hovudsakleg fakturaer datert balansen. Fordelnga av kostnader mellom BUL og Bøndenes Hus AS et 5/ og gjelda er sales redusert Bergen stt bdrag tl HAV-prosjektet (nnbetalt desember 214 med betalngsfrst Dverse prosjekt: gjeld hovudsakleg mdlar frå Kulturdepartementet knytt tl tlskpngar samsvar med avtalen. januar 215). januar 215 for betre rentevlkår. januar 215. Nynorskens hus Særtaga: ldrottslaget og Songlaget har pengar tl gode hja laget. Barnelaget, Lekarrngen og Teaterlaget er fakturert for det de skuldar laget. Langsktg krav Bøndenes Hus AS: kravet er no på vel 25 mll kroner. I 215. tllegg kjem det ansvarlege lånet pa nær 19 mll kroner. Det er summen av desse to BUL far rentenntekter av.

4 NOTAT FRÅ LAGSSTYRET TIL ÅRsMØnT 215 Aktvfteùnvå og økonom BUL har dc sste åra satsa på auka aktvtctsnvå og auka profesjonalserng av aktvteten. Frå 29 har laget hatt en særsklt tlsett for arbed med dett og aktvteten har auka monalcg. Stldcord kan vere Den mangfaldge scenen Nynorskens hus Produksjonen av Hav Jubleum for særlag og hus På same td har laget nvestert store beløp dc rsske lagslokala Bøndenes Hus, dvs. Teatersalcn og lagsmmmet. For å sluttftne arbedet med å sba tenelege lokale for lagsverksemda, vl det framover framles vere naudsynt med pengebrok for lokala. Større bruk krev mer løpande vedlkehald og kjøp av scenetebüsk utstyr. Det som står att av større arbed er seeneområdet. Styret mener at satsnga på denne nye aktvteten all hovudsak har vare rktg. Mcd den nye aktvteten har laget åg utvkla noko kompetanse utlyftng av ordnngar for støtte M kommunen og ulke stftngar mv. Inntektene er kkje er auka takt med aktvtetsauken, og andre kostnader lagsddfta har kkje har vore redusert sterkt nok tl å balansere kostnadsauken. Som det er peka på årsmeldnga har laget samla sett hatt et underskot på nær 2 mll, kroner 214. Det akkumulerte undenkotet sdan den utvde satsnga stafta er 6,1 mlonar kroner. Dette har vore dekt nn ved at BHAS har betalt ned på lånet frå BUL Dekkng av underskot og uttak tl nvesterngar har de sste fem fra gjort at lånet er redusert med ca. 17 mffonar kronet Nedbetalng av lånet fører tl at grunnlaget for rentenntekter M BRAS tl BUL blr mndre for kvart år. Modellen er såles kkje bærekraffg. Det låge rentenvået denne peroden har auka problema mcd balanserng av nntekter og utgfter. Det er kkje grunn tl å fru på nokon sæfeg renteoppgang dc næraste par-tre års. Styret vl med dette notatet nvtere årsmøtet tl e drøftng av vegen vdare for å syte for e bent avstemmng av aktvtet og økonomske ressursar som står tl rådveldc. Hovudpostar rekneskapen For å t oversyn over utfordrngane er det nyttg å starte med et sterkt forenkla oversyn over laget sne nntekter og kostnader. Kategorane oppstllnga her svarer kkje på en enkel måte tl kategorane den rappofterte rekneskapen. Oppstllnga her er valt for at det skal vere å å analysere nntekter og utgfter. Totaltala er rktge, og nndenga komponentar er også det Det kan vere noko usemje om detaljar, men hovudbletet er rktg: I

5 sn kaptal og aukast. kan SlcttnggjeldlL 14 2,6 Avskrvngar 265 5, Tlsette ,8 vl nngangen gjennom kontngent auke. Ettersom BUL må svara kontngent tl NU, NM og BLS vl kkje netto nntekter tl laget auke særleg mykje. En auke hovudlagskontngenten INNTEKTER UTGIFTER samsvar med laget stt førernål er sjela tl laget, og bør halde fram eller helst betrast. Det er sjølvsagt grunn tl å ha god styrng med økonomen knytt tl tlskpngane. I samråd med amrngoren av det særsklte tltaket hør admnstrasjonen framles bdra tl kostnadskontrott og realstsk fastsetjng av nngangsprs eller deltakaravgf. Det bør vurderast om det fnst Prosent Kroner (1) Kroner (1) Prosent For å gjenta med tekst: Drïfta 214 ga et underskott på nær 2 mll, kroner. Det var kkje 7,4 245 Kontngent Kontngent 165 3,1 stllng tl korles underskotet kan avvklast, og helst snuast tl et overskot slk at laget deknng for 37 prosent av verksemda tl laget. Dette kan kkjc halde fram, og laget må ta 6,3 28 Andre nntekter Hyttene 35 5,8 19 I 3 Særskltc tlskot Særlagsstøtte 8 I 5,1 3,2 15 Tlskpngar Tlskpngar 375 7,1 58,8 195 Renter lån BIIAS Orclnær lagsdrft , Sum nntekter Sum kostnader Kontngent: Om BUL tr flere nedlerner, både gjennom aktvtet som når ny frlynclt 16,6 55 Utlege Lagsområda R8 56 1,6 V vl her knytte nokre kommentarar tl potensalet for utgftsreduksjonar og nntektsauke. 3,9 13 Renter bank Andre utgfter 75 1,4 vl g auka nntekter, men auken vl kkje kunne g mer enn et lte tlskot tl løysng av det langsktge kostnadene ved utlega, dvs. renhald, sltasje på møblar mv. og auka kostnader tl vedlkehald av lokala. fundamentale problemet. En større auke vl også kunne få ftn e tl å melde seg nn, ford dc ungdom og ved at f lere nære sympatsørar, t.d. mcd gamal røynsle frå laget, blr medlemer, Først dc par postane som det både er knytt nntekter og utgfter tl. synest det blr for dyrt. Tllkpngar: Gode tlskpngar vl koste, men dc kan dg gje nntekter. Gode tlskpngar arrangementstypar som medlemene går saman om. og som kan generere et overskot. mellom ntern og ekstern aktvtet, og det er også et spørsmål om kor mykje td Ved å auke utlega og ta hogare prsar kan nntennga betrast, men dette blr clå en balanse admnstrasjonen skal bruke på utlege. Det er ög vktg at legeprsane dekker dc faktske Uttege: Laget leger ut Teatersalcn og lagsrommet tl eksteme når det kkje er lagsaktvtet. dermed framtdge nntcktspotcnsal Underskot

6 Otttnwr tagsdrft: I denne posten fèll både kostnader tl renhald og oppvarmng, utveg. dramatske foljer for tagsverksemda. Tlsvarande gjeld for lon tl tlsette, der det er talet på aktvteten laget skjer gjennom særlaga. og reduksjon stønaden tl særlaga vl kunne ha tlsette som styrer kostnaden. Som sagt mener styret at satsnga på auka kompetanse er naudsynt for å brnge laget nn framtda. E nedskjerng på desse postane må vere sste 3 Andre utg/ter: Blant andre utgftet- er rådvelde styret og garantsum HAV. teater og møtesal. Etter at no lagsrom, ventlasjon. hes, ålment tlgjenge og nytt nngangspart særlag og talet på tlsette skal lgge fast. lkvdtet frå laget åra framover også. Laget sne kostnacler tl utbetrng av teatersalområdet Teatersalen. Det er kkje klårt at laget har mdlar tl å Fullføre oppgradernga om bdraga tl Styret ]egg opp tl at vedlkchaldct av Teatersalen skal forast fram tl at salen er en moderne BHAS. Det er såles en stor del av lånereduksjonen som er nytta tl oppgraderng av er 1å plass, er det lyd- og lysanlegg og utbetrng av scenen og hakromma der som står att. Det dc sste 5 åra har vore 1.3 mllonat kroner, og dette er fnansert ved reduksjon lånet tl vl bl søkt om støtte tl dette (jf avsntt nedanfhr), men dette vedlkehaldet vl krevje som påverkar resultatet negatvt. gardsselskapet, men laget har tatt en stor det av nvesternga og fnansert dette gjennom nedhetalng av lånet frå BHAS. I tllegg er det tatt nn nedskrvngar rekneskapen BLL. senare åra. I den mon det er relevant for BHAS, vert kostnadene tl dette tatt av Lagsområda R8: Det har vore høg aktvtet med utbetrng av standarden lagsområda dc Men det bør vurderast om det er mogeleg å auke nntektene samtdg som det blr funne verdar kkjc skal gå tapt, og at rmeleg utlege skal kunne gje et lte nntektstlskott tl hyttene. og kanskje også tl lagsdrfta. Styret legg tl grunn at dette nvået vl bl ført vdare. ordnngar for oppfolgng og vedlkehald. Her kan samarbed med eksteme vere et tltak. Hyttene: Kostnadene tl stell av hyttene er alt på et mnmum av det som er naucsynt fbr at nfonnasjonskanalar held fram. I året som kjern legg styret opp tl å sjå på fornyng av kontorareal dc tlsette og dc styrande organa hovudlag og særlag dsponerer. Tdlegare har Ärbedet med å modernsere nformasjon ved større grad å ta bruk elektronske frgjere en del td. Dette vl kunne fre tl en del sparte kostander, mer tlfredse medlemer stor grad en drekte følgje av aktvteten laget gjennom tlskpngar og av kor stort og flere som deltek på arrangement. men høve tl dc store prohema dette notatet drøfter vl slke endrngar kkje løyse dc store utthrdrngane. admnstrasjon, kontorkostnader, datasystem og nformasjon tl medlemene. Kostnadene er rnedlernssystemet og ntemettsdene. Det vl redusere kostnader, effektvsere arbedet og trykkekostnader og porto tl utsendng av lagsblad vore tunge postar denne kategoren. Særtagsstotre og ton tl tlsette: Dette er dc store kostnadene som kan styrast. En stor dcl av Utgtftspostar:

7 4 same td er det etablert flere større fond som deler ut stønad, som Sparebankstftelsen og med fornyng av lagsområda. I tllegg har laget rnottckc støtte tl lysutstyr t rå Inntektpostar: kostnader og nntekter laget no har kan kkje rettast opp gjennom slke nntekter. Slke nntekter kan hde styrke laget gjennom auka kapastet tl å skpe tl gode arrangement, og Andre nntekter: Desse nntektene gjeld all lovudsak mornskornpensasjon. Desse tlgjcr Særsklte tlçkot: Laget har fått nvesterngstlskot på kr 5 mll. frå Oslo kommune samband auke fårten og kanskje også opne for betre kvaltet standsetjng av lokale. Bergesenstftelsen. Laget er dessutan tldelt støtte frå m.a. KultutTådet, Frtt Ord, Renter på lån tl BIJAS: Inntektene BUL får frå BHAS er no berre renter. Det vert årleg drfskostnadene, men ulke ordnngar frå år tl anna gjer at dc lten grad kan planleggjast og heller kkje løyse uhalansen BUL sn økonom. tl e! tdsmessg forsamlngslokale, har BUL no flere prosjekt det kan søkast stønac tl På bestemte prosjekt. Med mer satsng på konkrete prosjekt, og på standsetjng av Teatersalen Kulturdcparternentet, Oslo kommune og Oslo Nye Sparebanks Fond tl gjennomførng av relevante påslag for lkvdtet og rsko, og for 215 er dc fastsette tl høvesvs 5,6 og 4,35 Gjensdgestftelsen. Auka profesjonaltetet admnstrasjonen har betra sjansane tl å utvkle som ved nngangen tl 215 var på vel 25 mll, kr. Rentesatsane føljer rnarknadsrenta med fastsett rentesatsar på et ansvarleg lån på vel 8,9 mll, kr, og for et justerhart langsktg lån prosent. Dette gr e berekna nntekt på ca. 2,2 mll., men uttaket laget gjer er 3,6 mllonar prosjekt som vnn fram tevlng om mdlar. Styret mener admnstrasjonen framles skal ha overforngar. kroner slk at lånenedbetalnga vert I,4 mllonar kroner om det kkje vert gjort andre langtdsbudsjett som e skker og varg kjelde tl nntekt. Den strukturelle uhalansen mellom høg rnerksemd mot søkng etter slke mdlar, men slke nntekter kan kkje leggjast nn Pa kort /k er den enaste måten e ekstra overførng frå BHAS tl BUL kan skje gjennom vedtak av utbytte frå BHAS. Om BHAS gjekk mccl overskot 214, kan generalforsammga underskot tl franforng på om lag 3 mllonar kroner. ht utbytte vl såles kkjc utløyse skatt BUL. Rekneskapen tl BHAS vert handsama på gcncralforsarnlnga BHAS som er på det BHAS vedta utbytte tl aksjonæren (BUL). I BUL sn skatterekneskap, er det ct akkumulert Admnstrasjonen har, etter å ha nformert styret, redusert den lkvde reserven laget har omframme årsmøtet BUL ma 2t) 5. bank. Mdlane er plassert BRAS, og det gr e hogare rentenntekt. I rekneskapen vl endrnga vse seg ved at lånet frå BUL tl BHAS aukar. Andre nntekter tl laget vl gå ned. slk at 31-lAS kan skape større monetære verdar. Dette kan skje på flere måtar: Pu /c ng-c kt er det mogeleg å auke verdane BHA$ forvaltar for BUL eller å endre vlkåra

8 gjennom teknske dspossonar rekneskapane tl BRAS og BLL. Det kan àg undersukast om grunnlaget for overførng av rentenntekter kan aukast laget pålegg BHA$, slk som alkoholfbrbod. BH Ä 5. Om dspossjon av e eller begge lagshyttene har kommersell nteresse for BHAS kan det ög vurderast å selje lagshytter. $alssumrnen v så fall gå nn lånet laget gr tl Det bor vurderast om verdane BHAS skapar kan aukast gjennom enclrng regelverket gr tl BHAS. 5 serieg fbkus på mogelege kontroverselle endrngar bor haldast 215. På lengre skt må laget vurdere endrngar tråd med punkta nernnt notatet. Et lagsrnøte med På kort skt vl styret også sj på korles laget kan gjere vsse tltak for å Oppnå høgare nntekter, eller effektvsere en del admnstratve oppgåver, og slk oppnå noko nnsparng. Dette vl lagsstyret drøfte mcd styret BHAS. På kort skt mener styret at det må vurderast om drfta BRAS gr grunnlag for å ta utbytte. lagsverksemda, og må vere en sste utveg. monne på kostnadssda av rekneskapen. Dette vl ha store negatve verknacer for Styret mener c reduksjon talet på tlsette eller særlagsstotta er dc cnaste tltaka som vl slk dc f amstår lagsrekneskapen. Dette kan kkje vare ved. Det er no en strukturell ctbalanse der aktvtetsnvået laget er for hogt høve tl nntektene Konktusjonar legekontrakten laget har R8 tl BRAS. Salssumrnen vl ï så fall gå nn lånet laget Laget kan redusere kontorareala laget dsponerer huset gjennom å selje noko av

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 Voss, 23. januar 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer