INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 SAMANDRAG I oktobertinget 2010 vart det vedteke slik oversendingsforslag : Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføra naudsynte tiltak på Internett- oppkoplinga ved dei vidaregåande skulane, slik at tilsette, elevar og andre kan kopla seg til nettet uavhengig av maskintype (m.a. Apple) og operativsystem (Windows Home og Linux). Det er i dag trådlaus nettilgang ved alle dei vidaregåande skolane. Det sikrar at elevar og tilsette har tilgang til oppkopling mot internett på skolen. Dei fleste elevane i vidaregåande skole har elev-pc. Nokre elevgrupper, i hovudsak fagskolestudentar, har ikkje tilbod om elev-pc og nyttar privat PC. Også dei har nettilgang på skolane. Andre vil kunne nytte eit gjestenett for internett-tilgang. Ei endring av kva for IT-utstyr som kan nyttast på skolen, slik oversendingsforslaget legg opp til, er mogeleg, men vil krevje ei omlegging av IT-løysingane. Det må først avklarast kva for IT-tenester som ein skal ha tilgang til, t.d. korleis stetta krava om sikker avvikling av digital eksamen. Med forankring i IT-strategien for perioden er det etablert IT-planar. IT-planane for 2011 for både Organisasjonsavdelinga og Opplæringsavdelinga legg m.a. opp til at det skal gjennomførast ei vurdering av IT-nett på skolane. Det er samstundes i gang eit arbeid med å gje alle tilsette i fylkeskommunen lik tilgang til fellessystem. Dette gjer at dei tilsette ikkje kan nytte kva IT-utstyr dei vil til slik bruk, utan at det vert etablert ei omfattande IT-løysing for dette.

2 Fylkesrådmannen rår til at det, i tråd med IT-planar for 2011, først vert gjort ei avklaring av kva for IT-tenester det er trong for å nytte på skolen. Ein vil da sjå korleis desse tenestene verkar inn på krav ein må sette til IT-utstyr. Dette er også i samsvar med notat frå konsulentfirmaet Conferit as. Økonomiske konsekvensar vert å vurdere i samband med ordinær budsjetthandsaming. FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget tek saka til orientering. Paul M. Nilsen Gerd Ingunn Opdal Vedlegg : Rapport frå Conferit as om tilkopling av privat utstyr i fylkeskommunen sitt nettverk Fylkesrådmannen, : 2

3 Bakgrunn for saka I oktobertinget 2010 vart det vedteke slikt oversendingsforslag : Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføra naudsynte tiltak på Internettoppkoplinga ved dei vidaregåande skulane, slik at tilsette, elevar og andre kan kopla seg til nettet uavhengig av maskintype (m.a. Apple) og operativsystem (Windows Home og Linux). IT-strategi for Hordaland fylkeskommune vart vedteken i Fylkesutvalet Den legg vekt på at innføring og bruk av IT skal skje planmessig og systembasert. Med forankring i IT-strategien er det etablert IT-planar for avdelingane i fylkeskommunen. IT-planane for 2011 for både Organisasjonsavdelinga og Opplæringsavdelinga legg m.a. opp til at det skal gjennomførast ei vurdering av bruk av IT-nett på skolane. Dette skjer i tett samarbeid mellom Opplærings- og Organisasjonsavdelinga. Det er i dag slikt tilbod om kopling mot internett for tilsette, andre og elevar på dei vidaregåande skolane : Tilbodet som er etablert for andre Omgrepet andre vert oppfatta som personar som har ein identitet som er kjent på skolen, men ikkje har konto for tilgang til IT-nett på skolen. Det er etablert eit tilbod om kopling mot internett for dei som er gjest på ein skole (GJESTE-nett). Det vert ikkje sett krav til maskintype eller operativsystem. For gruppa andre meiner vi at vi har det tilbodet som vert teke opp i oversendingsforslaget. Tilbodet som er etablert for elevar Dei fleste elevar i fylkeskommunen nyttar elev-pc, og det er etablert tilbod om oppkopling til internett for desse samt tilgang til ein rekke tenester. Teknisk sett vert slik tilgang gjeve til eit PEDAGOGISK nett (PED-nett). Private PC ar med same oppsett som ein elev-pc får også slik tilgang. Om lag elevar har nettilgang gjennom PED-nettet. For elevar som ikkje nyttar elev-pc, er det etablert eit eige tilbod om kopling mot internett. Her er det ikkje noko avgrensing av for kva for IT-utstyr eller operativsystem som kan nyttast, men det er samstundes få tenester tilgjengeleg utanom tilgangen til internett. Teknisk forklart vert slik tilgang gjeve til eit STUDENT-nett; forkorta til STUD-nett. Det vert i dag gjeve tilgang til dette nettet for elevar ved fagskolane, delar av vaksenopplæringa, folkehøgskolen, mange av påbyggings-elevane og for elever som har trong for særskild IT-utstyr. Til saman har omlag 3000 tilgang til STUD-nettet. Teknisk sett har vi såleis to tilbod til elevar om tilkopling til nettet; eit som samstundes gjev tilgang til ulike tenester og til internett (PED-nett), og eit som berre gjev tilgang til internett (STUD-nett) : PED-nett STUD-nett Krav til maskintype og operativsystem Ja Nei Tilgang til internett Ja Ja Tilgang til e-læring og e-post Ja Ja Tilgang til system for eksamenskontroll Ja Nei Tilgang til lagring Ja Nei Tilgang til utskrift Ja Nei Tilbodet som er etablert for tilsette 3

4 Pedagogisk tilsette har i dag tilgang til internett på lik line med elevar som nytta PED-nett. Dei kan såleis ikkje nytte kva IT-utstyr dei vil. Dei har samstundes tilgang til ulike tenester som lagring, utskrift og pedagogiske system som ligg på skolen. Andre tilsette på skolen har tilgang til internett frå eit nettverk som samstundes gjev tilgang til ulike felles administrative system i fylkeskommunen; eit administrativt nett eller ADM-nett. Også her vert det sett krav til IT-utstyret som skal nyttast. UTFORDRINGAR OG LØYSINGAR Det er ein trend at ny IT-teknologi kjem i forbrukarmarknaden før den er utprøvd i bedriftsmarknaden. Denne utviklinga skapar forventningar hjå tilsette og elevar om bruk av privat IT-utstyr når dei er på skolen. Dette er positivt ved at det skapar fleksibiliteten for tilsette/elevar, og skapar produktivitet ved at ein kan nytte kompetanse frå bruken av privat IT-utstyr. Dette er ei trend som vil halda fram og oversendingsforslaget reflekterer dette. Utfordringane med gjennomføring av oversendingsforslaget er ikkje knytt til om det teknisk er mogeleg, men meir til økonomiske utfordringar og til kva verknader forslaget har for dei tenester ein set krav om at elevar og tilsette skal nytte. Her er nokre døme på utfordringar og løysingar : Utfordringar og løysingar for elevar HFK følgjer til einkvar tid Utdanningsdirektoratet sine krav for digital eksamen. Det er etablert ei løysing for dette i PED-nettet. Denne løysinga vil ikkje kunne nyttast i STUD-nettet eller i eit Gjestenett. Innføring av ei ordning med at elevar kan nytte kva IT-utstyr dei vil, vil såleis krevje endringar kring gjennomføring av digital eksamen. Det er tilsett IT-ressursar på dei vidaregåande skolane for å gje støtte til tilsette og elevar. Dei har t.d. ca brukarar med elev-pc ar å følgje opp i tillegg til dei tilsette ved skolen. Dette er mogeleg å få til, fordi IT-utstyret i stor grad er likt, og det er etablert eit felles IT-driftsopplegg for alle skolane. Ved å opne for at elevar kan nytte kva IT-utstyr dei vil på skolen, må ein sjå på kva oppgåver som kan løysast av IT-ressursane og evt. vurdere talet på IT-ressursar på skolane. Det vil også vere vanskar å tilby felles IT-driftsopplegg for anna enn sjølve nettet. Elevane som nyttar PED-nettet, har tilbod om datalagring på skolen. Før ein gjennomfører ei omlegging i kva IT-utstyr som kan nyttast, må det avklarast kva alternativ som er for slik lagring. Skolane brukar ulike system i undervisninga. Nokre system set sterkare krav til IT-utstyret enn andre. I ein situasjon der vi tillet ein elev å nytte privat IT-utstyr, vil det kunne medføre at programvare som er kjøpt inn av skolen, ikkje kan nyttast. Vi veit i dag for lite kva endringar i IT-utstyr har å seie for bruken av slike system. Det er etablert ei ordning der elevar kan gjere utskrift på skolen. Det er også etablert IT-løysing for handtering av betaling for slik utskrift. Det er usikkert i kva grad vi maktar å oppretthalde dette tilbodet dersom elevar kan nytte kva IT-utstyr dei vil. Om alle tenester som vert gjeve til elevar med elev-pc vert avvikla og dei berre skal ha tilgang til internett, er det heller ikkje grunn til å setje krav om bestemt maskintype eller operativsystem. Om ein skal oppretthalde løysinga som ein i dag har for digital eksamen, må anten skolane kjøpe PC ar for bruk under eksamen, eller det må etablerast ei teknisk løysing som gjer det mogeleg å bruke privat ITutstyr ved eksamen. Kostnadene vil uansett verte høge. Ei slik oppfølginga av oversendingsvedtaket må såleis vurderast i samband med budsjett

5 Utfordringar og løysingar for tilsette Det er i gang eit arbeid for å etablere lik tilgang til fellessystem for alle tilsette. Skal vi få dette til i 2011, må det også vere felles rammer for IT-utstyr som tilsette skal nytte. Tilsette vil då ikkje kunne nytte kva IT-utstyr dei ønskjer i denne samanheng. Oversendingsforslaget kan likevel gjennomførast ved at tilsette i tillegg kan kople privat IT-utstyr mot internett via andre nett på skolen. Ei slik løysing vil gje meirkostnader til datakommunikasjon. Dersom tilsette skal kunne nytte privat IT-utstyr mot fellessystem i fylkeskommunen, kan det etablerast ei teknologisk løysing som gjer det mogeleg. Ei slik løysing vil ha høge kostnader for så mange tilsette. Om ein vil tilrå ei slik løysing må vurderast i samband med budsjett Utfordringar og løysingar for kapasitet på lina mot internett Vinteren 2009/2010 hadde vi den situasjon at skolar gav tilgang til oppkopling av ulikt IT-utstyr i Stud-nett, både for tilsette og for elevar. Dette førte til ei overbelastning av lina mot internett og ordning måtte avviklast våren Situasjonen synte oss at det nettverksutstyret vi nyttar, har nådd si maksimumsgrense for kapasitet. Gjennomføring av oversendingsforslaget vil kunne medføre investeringar i nytt nettverksutstyr. Vi såg også at bruk av andre typar IT-utstyr i tillegg til bruk av t.d. elev-pc er, skapte sers mykje meir trafikk på lina mot internett. Særleg var bruken av mobiltelefonar mot internett stor. Ved gjennomføring av oversendingsforslaget, må kapasiteten på lina til internett aukast. Det vert no arbeidd med å etablere nye rammeavtalar for både nettverksutstyr og linekapasitet. Vi vil i denne prosessen få avklart kva kostnader ei slik utbygging vil ha, både når det gjeld investeringar og årlege driftskostnader. I utgangspunktet er dette ei økonomisk utfordring, ikkje ei teknisk. Ekstern vurdering frå Conferit as For å sikre ei best mogeleg vurdering av saka, er det også henta inn ei vurdering frå konsulentfirma Conferit as. Selskapet har m.a. høg kompetanse og sertifiseringar kring IT-tryggleik og korleis sjå dette i samanheng med m.a. teknisk IT-infrastruktur. Selskapet har tidlegare vore nytta for ekstern vurdering av IT-tryggleik vedk. teknisk IT-infrastruktur i fylkeskommunen. Hovudkonklusjonen frå Conferit er at oversendingsforslaget let seg gjennomføre for tilsette, elevar og for andre, men at det er trong for vurdering av kva tenester som skal gjevast og etablering av nye teknologiske løysingar for å få dette til. Oppsummering Tilbodet som det vert gjort framlegg om i oversendingsvedtaket er, teknisk sett, mogeleg å etablere. Før ein gjennomfører vedtaket må det m.a. avklarast kva for tenester og IT-system ein skal gje tilgang til med privat IT-utstyr. Det er også trong for ei monaleg kapasitetsauke kring datakommunikasjon før oversendingsforslaget kan gjennomførast. Som ei følgje av den nye IT-strategien er det etablert IT-planar. IT-planen for 2011 både for Organisasjonsavdelinga og Opplæringsavdelinga legg m.a. opp til at det skal gjennomførast ei vurdering av ulike forhold kring bruk av IT-nett på skolane. Samstundes er det arbeid i gang for å etablere nye rammeavtalar for IT-utstyr og linekapasitet. Dette gjer at vi får betre oversyn over kostnadene for ein kapasitetsauke på t.d. lina mot internett. Fylkesrådmannen vil derfor tilrå at ein held fast på det tilbodet om kopling mot internett på skolane som er etablert, til ei vurdering kring tenester og funksjonar i elevnetta er gjennomført. Ein har då betre grunnlag for å sjå korleis oversendingsforslaget best kan gjennomførast. Ei slik vurdering må vere gjennomført slik at tiltak som har økonomiske verknader, kan takast med i budsjett

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.03.2010-24.03.2010 21.04.2010-22.04.2010

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015

Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015 Bergen, 12.11.12 Medlemmer av fylkestinget, Hordaland fylkeskommune Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015 I denne uttalen ønskjer Utdanningsforbundet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer