Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån."

Transkript

1 Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn r: Harald Malnes Vår referanse: 2004/ Deres referanse: Vår dato: Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordnnger. Utvdet garant for bompengeselskapets lån. V vser tl Fauske kommunes vedtak møte 26. januar 2006, 27. aprl 2006 og 1. jun 2006 angående delvs bompengefnanserng av Vegpakke Salten fase 1, garantvedtak og ordnngen med betnget refusjon vedrørende låneopptak tl delvs fnanserng av Vegpakke Salten fase 1. Ny takst- og rabattordnng på ry. 17 og rv. 80 St. prp m. 61 ( ) "Om utbyggng og fnanserng av rv. 17 Tverlandet- Godøystraumen og rv. 80 Røvka - Straumsnes" ble følgende takster lagt tl grnn fnanserngsplan: Rv. 17 Rv kr 2009-kr 2006-kr 2009-kr Lten bl 22,00 25,35 27,00 31,10 Stor bl 44,00 50,70 54,00 62,20 Med følgende rabattmulgheter: Kort med 50 passernger: Kort med 350 passernger: Kort med 750 passernger: 30% rabatt 40% rabatt 50% rabatt Bruk av ovemevnte takster og rabattordnnger gr følgende gjennomsnttsprs og kontantutegg ved kjøp av rabattkort: Postadresse Regon nord Dreyfushammarn Bodø Telefon: Telefaks: frmapost-nord( vegvesen. no Org.nr: Kontoradresse Dreyfushammarn 31/ BODØ Fakturaadresse Regnskap Båtsfjordveen VADSØ Telefon: Telefaks:

2 2 Rv % rabatt - 50 turer 40% rabatt turer 50% rabatt turer Pr tur Utlegg Pr tur Utlegg Pr tur Utlegg Lten bl 17,75 887,25 15, ,75 12, ,25 Stor bl 35, ,50 30, ,50 25, ,50 Rv. 80 Lten bl 21, ,50 18, ,50 15, ,50 Stor bl 43, ,00 37, ,00 31, ,00 Gtt samme forutsetnnger som er lagt tl grnn for beregnng av gjennomsnttakst St. prp m 61 vl takstene omregnet tl kr g en gjennomsnttstakst på kr 22,03 på rv. 80 og kr 17,96 på rv. 17. V har vurdert e forenklng av takst- og rabattsystemet på rv' 80 og rv' 17 slk:. Takst for lett og stor bl. Etterfakturerng full takst. Kjøp av verdkort 20 % rabatt. Kontantutegg på kr 500/1000 for å oppnå rabatt på 20%. For kunder med gyldg AutoP ASS- avtale er det tak på 60 passernger pr. bl måneden. Det vl s at fra og med passerng m. 61 kjøres det grats ut måneden.. Frtaksberettge som tdlgere.. Takstene prskorrgeres årlg Med bakgr dette vl foreslås følgende takst- og rabattsystem på rv. 80 og rv' 17(2009-kr) Lett Stor Etterfakturert passerng ry ,- 40,- Etterfakturert passerng ry Verd kort ry. 17 (20% rabatt) 16,- 32,- Verdkort rvo 80 (20% rabatt) 20,- 40,- ml 2009 kr Prs på verdkort 500, Forutsatt at alle benytter verdkort vl dette g en gjennomsnttstakst på rv. 80 på kr 21,80 og kr 17,44 på rv. 17. For kunder med gyldg AutoP ASS- avtale er det tak på 60 passernger pr. bl måneden. Det vl s at fra og med passerng m. 61 kjøres det grats ut måneden. Kunder med gyldg AutoPASS - avtale som passerer flere ganger løpet aven tme med samme bl på samme streknng, belastes bare for en passerng. Frtaksberettgede som tdlgere Kunder som passerer med gyldg AutoPass avtale fra et annet selskap vl få 10 % rabatt ved passerng. Rabatten vl bl trukket fra ved belastnng av avtalen hos det respektve selskap. Styret Vepakke Salten AS drøftet saken møte 10. februar Styret fant skssen om et forenklet rabattsystem nteressant. Styret ønsket mdlertd et sgnal om hvordan de poltske

3 myndghetene lokalt og Vegdrektoratet så på et endret rabattsystem før endelg vedtak ble fattet. Saken tas opp tl ny behandlng på styremøte 22. aprl. Det bes om kommunens uttalelse tl den nye takst og rabattordnngen. 3 Revdert fnanserngsplan - nye garanter Opprnnelg fnanserngsplan Følgende fnanserngsplan ble vedtatt av Stortnget jamfr. St. prp. Nr 61 ( ) og nst S. l 244 ( ). mdler Rv. 80 Røvka - Straumsnes og mndre tlak på rv. 80 St. prp l 61 ble det lagt opp tl at rv. 80 mellom Røvka og Straumsnes skulle bygges med 8,5m vegbredde. Ut fra de revderte vegnormalene er det nå vedtatt at rv. 80 skal bygges med 10m vegbredde. Dette medfører en kostnadsøknng på ca 31 mll 2009 kr. Vdere er kostnadsoverslaget økt med ca 10 mll kr på grnn av vanskelge grnnforhold. Økte og strengere krav tl standarden tunneler, endrede markedsforhold og endelg tlbud på anleggsarbedene har ført tl en kostnadsøknng på ca 75 ml kr slk at kostnadsoverslaget på rv. 80 Røvka - Straumsnes nå er på 477 ml2009-kr. Vdere er kostnadsoverslaget på Mjøneskleva og gang- og sykkelvegen på Stranda - Klungset økt fra 21 mll 2007 kr (St.prp. l. 61) tl 43 mll 2009 kr. Totalkostnadene for hele prosjektet er etter dette beregnet tl 520 mll 2009 kr. Overnevnte kostnadsøknnger er omtalt St prp l 59 ( ) og St. prp l 1 ( ). samsvar med gjeldende retnngslnjer ble det St. prp. l 61 lagt tl grnn at en kostnadsøknng på 10% skulle fordeles mellom staten og bompengeselskapet etter forholdet mellom statlge mdler og bompenger mens en kostnadsøknng utover 10% er statens ansvar. Bompengeselskapets andel er etter dette økt med 22 mll kr, mens statens andel er økt med 138 mll kr. Dette gr følgende fnanserngsplan for prosjektene på rv. 80.

4 4 Revdert fnanserngsplan ml 2009-kr Stat Bomp Annen Sum Sum Andel 54% 45,6% 0,4 % 100 % Prosjektet er forutsatt åpnet for trafkk jun nevngsperoden er beregnet tl ca. 13 år. Selskapets maksmale lånegjeld tl dette prosjektet vl være på 319 mll kr Rv. 17 Tverlandet - Godøystraumen St. prp l 61 ble kostnadsoverslaget oppgtt tl 231 ml 2007 kr. Omregnet tl 2009 kr blr kostnadsoverslaget 254 ml kr. Revderte kostnadsoverslag for prosjektet gr en totalkostnad på 276 mll kr. nkl etablerng av nnevngssystem. Følgende revderte fnanserngsplan er lagt tl grunn for prosj ektet: mll 2009-kr Revdert fnanserngsplan Stat Bomp. Annen Sum ,0 Sum Andel 48 % 52% 100% Prosjektet er forutsatt åpnet for trafkk november nevngsperoden er beregnet tl vel 15 år. Selskapets maksmale lånegjeld tl dette prosjektet vl være på 145 mll kr 2010 Nye garanter Revderte fnanserngsplaner for rv. 80 og rv. 17 gr selskapet en maksmal gjeld på 464 mll kr Bompengeselskapet må ut fra dette øke stt låneopptak fra 305 mll. kr tl 464 mll kr. Garantstllesen må økes tlsvarende. Bruk av samme fordelngsnøkkel som tdlgere fordeles garanten slk.

5 5 Fauske Bodø Fylket Sum Tdlgere garant Utvdet garant l Sum Garanttden fastsettes tl anleggsperoden pluss 15 år. De revderte fnanserngsplanene, økte låneopptak og garantstllese ble behandlet av styret Vepakke Salten AS møte 10. februar 2009 sak l 2/2009 hvor det ble fattet slkt vedtak: 1. Med bakgrunn revdert jìnanserngsplan ber styret Statens vegvesenfremme søknader overfor Fauske kommune, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om garanter for et tleggslån på 180 ml kroner. Det bes søkt om proratarsk smpel kausjon med slkfordelng Fauske kommune 16 ml kroner, Bodø kommune 75 ml kroner og Nordland fylkeskommune 89 ml kroner. Garantene vl måtte løpe fram tl 1. jul Styret forventer at Staten går nn og forskotterer dferensen mellom budsjettert nvesterng og nnmeldt behov på rv. 80 Røvka - Strømsnes, dvs. 40 ml kroner. Uskkerhet Et år etter prosjektets åpnng skal prosjektets økonom evalueres, og eventuelle tltak skal gjennomføres følgende rekkefølge hvs selskapet kke oppfyller sne økonomske forplktelser: l. Takstene økes nntl 20 %, 2. Bompengeperoden økes nntl 5 år 3. Om dette kke er tlstrekkelg, utbetales en eventuell betnget refusj on 4. Om dette kke er tlstrekkelg, må garantstene nnfr sne forplktelser Fylkestnget har vedtatt en ordnng med betnget refusj on forbndelse med garantstllelsen på 305 mll kr. Det er foretatt en f~lsomhets-/uskkerhetsanalyse av hvlken konsekvens endrnger på forutsetnnger vl ha for økonomen prosjektene. Ytterlgere kostnadsøknnger på rv. 80 skal dekkes full ut av staten. Bompengeselskapets andel tl dette prosjektet er derfor slk det er skssert den revderte fnanserngsplan. Rv 17 blr åpnet for trafkk november Alle anbud er nnentet og en venter ngen endrnger kostnadene på dette prosj ektet. Med bakgrnn dette har v kke vurdert ytterlgere kostnadsøknnger på prosjektene følsomhetsberegnngene. Det er foretatt følsomhets-/uskkerhetsanalyser av hvlken konsekvens endrnger på følgende forutsetnnger har for prosjektet.

6 6 Betalende ÁDT på rv. 17 reduseres fra 2100 tl 1850 og på rv. 80 fra 3000 tl 2600 Halvert trafkkvekst 50 % høyere nnkrevngskostnader Takstøknng på 20 % etter 2 år. Med dsse pessmstske forutsetnngene vl nedbetalngstda bl l6 år på rv. 80 og 17,5 år på rv. l7. Som en ekstra skkerhet er ordnngen med betnget refusjon på 30 mll kr på rv. 80 og 20 mll kr på rv. 17 forutsatt opprettholdt. Oppsummerng Det foreslås også nnført en forenklng av takst og rabattordnngen hvor grunntaksten er noe lavere enn tdlgere forutsatt. Det gs kun mulghet tl å oppnå maks 20% rabatt. Mulgheten for å oppnå denne rabatten krever et langt lavere kontantutegg. Som det fremgår av tdlgere lokalpoltske vedtak vedtok Bodø, Fauske og Nordland fylkeskommune å stlle garant for et bompengelån på 305 mll kr mens selskapets maksmale gjeld var beregnet tl ca 400 mll kr. Etter dette har den generelle prsstgnngen vært noe høyere enn tdlgere forutsatt. Prosjektene er bltt noe dyrere på grnn av endrede markedsforhold, krav tl bedre skkerhet tunnel, større vegbredde og vanskelgere grunnforhold. Dette har ført tl at bompengeselskapets drekte bdrag er økt. For begge prosjektene er bompengeandelen beregnet tl 380 mll 2009 kr. Selskapets maksmale gjeld er beregnet tl 464 mll kr. Selskapet har opptatt ett lån på 305 mll kr samsvar med garantstllesen. Rentebetngelsene på dette lånet var ca 1 % lavere enn forutsatt. Selskapet må utvde lånerammen med 159 mll kr. Lånet forutsettes skret med smle proratarske kausjoner av Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Fauske kommune. Det søkes med dette om ytterlgere garantstllese på totalt 159 mll kr slk at garanten tl sammen blr på 464 mll kr tlsvarende selskapets maksmale gjeld. Med bruk av samme fordelngsnøkkel som tdlgere blr Fauske kommunes garantstllese på totalt 41 mll kr. Saken skal behandles av Nordland fylkestng møte 22. aprl Det hadde vært ønskelg at saken hadde bltt behandlet før fylkestngbehandlngen. Med hlsen /4~ ~~ Torbjørn Namak

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MIDLERTIDIG INBERETNING

MIDLERTIDIG INBERETNING Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 1 Advokat Bjørn Ncolasen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Ger Langbelle Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martnusen Advflm. Hld Larmru Advokat Mads Ole Haugen Advflm.

Detaljer

Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS. fredag 18. september 2009. Møtet blir holdt på Smøla, jfr. vedlagte tidsskjema for møtet.

Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS. fredag 18. september 2009. Møtet blir holdt på Smøla, jfr. vedlagte tidsskjema for møtet. S SPLEIS AS Til: Styret i Samspleis AS Molde, 7. september 2009 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR SAMSPLEIS AS Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS fredag 18. september 2009. Møtet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/1495 I Arkiv sakid.: 10/2761 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak II nr.: 018/11 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen I Dato: 28.02.2011

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer