MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?"

Transkript

1 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd, eventuelt bransjeorgansasjon? For noen år sden Ulykke Ulykke Tanzana Tanzana Det har vært en dødsulykke Tanzana. Nordmenn nvolvert. Uklart hendelsesløp er tlsvarende s på Nyhamna For noen år sden Hendelse Hendelse Jernbanetunnel Jernbanetunnel ved ved Asker Asker "skyter" treffer person ansktet. Dette etter at njeksjonsrør er skrudd. "Dårlg" fjell Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd, eventuelt bransjeorgansasjon? Barreresvkt 1

2 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Slten 1990-tallet Rerksporten Rerksporten sprekker sprekker fjell fjell ble ble kke kke tettet tettet Store lekkasjeproblemer. Drenerng tjern på overflaten. Forsknng Forsknng vklng vklng njeksjonstrykk njeksjonstrykk øket øket tl tl bar bar Høyt njeksjonstrykk nnført s standard bransjen. For C-75 pakker arbedes kke nmasjon s bekrefter teknsk egnethet Vderevklng Vderevklng pakker pakker desgn desgn Større dameter. Antall låsernger økt fra 1 tl 2 2 tl 3 C-75 pakker prøves kke Barreresvkt gjennfører kke detaljert vurderng rsko fm høytrykkes njeksjon Leverandør har kke teknsk nmasjon C- 75 pakker, etterspørres kke bransjen 2

3 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk etterspør kke teknsk nmasjon pakkere anbud anbud Nyhamna Nyhamna Kr tl njeksjonstrykk 100 bar setter bruk engangspakkere bruker Roulund Codan Norge AS s leverandør pakkere. Våren 2004 Man Man Cvl Cvl Contract Contract tldelt tldelt legger tl grunn sne standard prosedyrer, Hydro aksepterer bruk engangspakkere Det elgger ngen dokumentasjon på at C-75 engangspakkere er egnet bruk skkerhetsmessg svarlg Nyhamna Nyhamna - Forberedelse Forberedelse Injeksjonsprosedyre Injeksjonsprosedyre basert basert på på standard standard Alle kponenter Trykkretsen fra pumpe tl fjell skal mnst være tlpasset pumpens maksmale trykk. (TP-32) e kke vurdert s rsko etter pumpng Rskokartleggng Rskokartleggng Barreresvkt følger kke opp hvlken grad prosedyre TP-32 etterleves 3

4 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk nkluderer kke alle deloppger SJA September 2004 Hydro Hydro eksamnasjon eksamnasjon hvordan hvordan gjennfører gjennfører SJA SJA Ikke systematsk gjenngang hver enkelt arbedsoppge, skrung njeksjonsrør vurderes kke s rsko arbeder arbeder SJA SJA Gjentar fel s dekket Hydro fm eksamnasjon Vår 2005 Avtagende Avtagende hyppghet hyppghet toolboxmøter toolboxmøter Ikke Ikke kr kr tl tl gjennførng gjennførng skkerhetsmøter skkerhetsmøter Barreresvkt SJA er ufullstendg, preges at arbedsoppgen oppfattes s rne 4

5 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk. Intervjuer tyder på svktende rapporterngskultur Vnter/vår 2005 løsner løsner fm fm løsng løsng oppstrammngsrør oppstrammngsrør Dskert arbedslaget, Ikke rapportert s RUH, Ingen nmasjon tl andre Ikke RUH, ngen nmasjon lnjen Vår 2005 njeksjonsst njeksjonsst blåser blåser under under njeksjon njeksjon (pumpng) (pumpng) sjøvanns sjøvanns tunnel tunnel SJA tlgjengelg men ngen gjenngang ny bas Uken før hendelsen Formddag Det Det bores bores 42 42,, 7 rekker rekker à 6 nnerst nnerst off-spec off-spec cerne, cerne, dam dam mm mm Hull dameter 76 mm. Dybde på 6, m, ht plan. Ingen dokumentasjon leveres C-75 pakkerne Formddagsskft Formddagsskft setter setter pakkere pakkere njeksjons njeksjons rør rør Strammer pakkerne hånd. Barreresvkt Ingen RUH rapport fm tdlgere hendelse Teknsk nmasjon C-75 pakker etterspørres kke Ingen spesfkk nstruks C- 75 pakkeren er tlgjengelg arbedstagerne 5

6 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Bl Bl mksng mksng sement sement njeksjonspumpe njeksjonspumpe kjøres kjøres nn nn cerne cerne Resept kke henhold tl prosedyre, ngen betydnng hendelsen , før kl Ettermddagsskft Ettermddagsskft treffer treffer mann, mann, på på gangbro gangbro en en matsal matsal Muntlg beskjed fra mann: njeksjon 60 bar resept kl Ettermdddagsskftet Ettermdddagsskftet arbedet arbedet cerne cerne Bestemmer Bestemmer seg seg å bruke bruke kun kun en en trykkslange trykkslange fra fra pumpe, pumpe, dvs dvs njsere njsere ett ett gangen gangen Barreresvkt Ikke kr tl skkerhetsmøte eller toolbox møte 6

7 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Barreresvkt Bestemmer Bestemmer seg seg å bruke bruke kun kun en en trykkslange trykkslange fra fra pumpe, pumpe, dvs dvs njsere njsere ett ett gangen gangen Ettermddagsskftet har god td, skal kun njsere de 42 ene cernen. Starter Starter arbedet arbedet njeksjon njeksjon sement sement Ders pakker njeksjonsrør sger opp, gr tunneldrver/1 beskjed å stanse pumpng. Trykk lastes pakker strammes ytterlgere hånd; hvs nødvendg verktøy. Tunneldrver/2 etterhvert arbed å skru njeksjonsrør fra de ene s først ble njsert. Skrur rengjør ca. 6-8 njeksjonsrør. Pause Pause arbedet arbedet etter etter njeksjon njeksjon Arbedslaget tar en pause etter at de har njsert de 29 ene hvor mddagsskftet hadde plassert pakkere njeksjonsrør Pausen Pausen sltes sltes Tunneldrver/bas går mot nærmeste /njeksjonsrør å tsette skrung njeksjonsrør. Tunneldrver/1 tunneldrver 2 gjør andre tng, har rygg tl tunneldrver/bas 7

8 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Låserngene er eneste barrere, ca. kl njeksjonsrør njeksjonsrør løsner løsner kmer kmer opp opp stor stor kraft/hastghet kraft/hastghet. Ingen øyenvtner tl selve hendelsen, men tunneldrver/bas må ha stått bøyd over/mot njeksjonsrør strammehåndtak Tunneldrver/Bas Tunneldrver/Bas blr blr truffet truffet njeksjonsrør njeksjonsrør halsregonen halsregonen Skade halsregonen Tunneldrver/1 Tunneldrver/1 førstehjelp førstehjelp Kmunkasjonssamband fra cerne tl portvakt/overflaten Ikke etablert Tunneldrver/2 Tunneldrver/2 kjører kjører tunnel tunnel å varsle varsle hendelse hendelse Barreresvkt Låserngene er overbelastet, glr 4mm pakker løsner Samband kke opprettet nne tunnel 8

9 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk kl kl Tunneldrver/2 Tunneldrver/2 er er oppe oppe dagen dagen rnger rnger securtasvakt securtasvakt Tunneldrver/2 bruker prvat mobltelefon, telefon nummer tl Securtas på baksden ID kort Securtasvakt Securtasvakt mottar mottar varsel varsel hendelse hendelse Securtas Securtas vaktleder vaktleder troppende troppende vaktleder vaktleder kjører kjører mot mot cerne. cerne. Begge Begge lags lags strefvakter strefvakter følger følger etter. etter. Det er vaktskfte hos Securtas, der er både påtroppende troppende vaktlag tlstede. Securtas Securtas vderevarsler vderevarsler ht ht plan plan Vaktleder, polt ambulanse blr varslet Barreresvkt 9

10 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Securtas Securtas personell personell møter møter tunneldrver/2 tunneldrver/2 ved ved tunnelnngang. tunnelnngang. Tunneldrver/2 vser ve ned tl cerne Beslter Beslter hurtg hurtg evakuerng evakuerng pasent. pasent. Starter Starter HLR, HLR, oksygen oksygen va va maske. maske. Grunnlag beslnng er skadens karakter, cerne lte egnet behandlng, samt manglende kmunkasjon fra cerne kl kl Transport Transport kmer kmer dagen. dagen. Kontakt Kontakt AMK AMK sental. sental. AMK sentral opplyser at det ennå er en stund før ambulanse vl være på stedet, at helkopter er ventet ca. 20 mn. Kjører vdere tl port. Transport Transport ankmer ankmer port. port. Fortsetter Fortsetter HLR. HLR. Barreresvkt 10

11 MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk kl Ambulanse Ambulanse ankmer ankmer port, port, flytter flytter pasent pasent over over tl tl ambulanse ambulanse Ambulanseordnngen på Gossen Nyhamna: Ambulanse står parkert på Gossen, mens ambulansepersonell bor på en naboøy kl Ambulanse Ambulanse transport transport tl tl Molde Molde Sjukehus Sjukehus , rundt kl Sykehuset Sykehuset melder melder at at pasenten pasenten er er død død Hydro Hydro setter setter umddelbart umddelbart ned ned ntern, ntern, felles felles gransknngskmsjon gransknngskmsjon Granskngskmsjonens sammensetnng: Flere lemmene er kke uhengge, samt mangler arbedstakerrepresentasjon Barreresvkt 11

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi NO9400084 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern Referanse:

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/770810 ARBEDSFO RS KNN G

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010.

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010. . Møtested: Utvalg: Dato: 23.03.2010 Tdspunkt: 12:00 Formannskapssalen Mljøutvalget MØTEINNKALUNG - Aseveen 027/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte 15.02.10 028/10 029/10 Regulerngsplan for

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen Boka Mljøproblemene Boka Mljølære En Nr. 6 22/3-1991 ISSN: 0802-5924 UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET 0 Televerket dumpet ulovlg sste sde ENØK potensalet 40 TWh sde 3 Grove naturnngrep på Svalbard sde 7 Verden

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer