\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820"

Transkript

1 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT 1980

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING 2.1 Vektens stabltet 2.2 Kondsjonerng av fltre 2.3 Veng ved forskjellge laboratorer 2.4 Veng utført av forskjellge personer 2.5 Elektrostatsk oppladng av flteret PRAKTISK GJENNOMFØRING RESULTATER 4.1 Vektens stabltet 4.2 Kondsjonerng av fltre 4.3 Veng ved forskjellge laboratorer 4.4 Veng utført av forskjellge personer 4.5 Elektrostatsk oppladnng av fl ter 5. 9 TABELLER 6. 3 FIGURER Sde

3 REGISTRERING AV FEILKILDER VED VEIING AV FILTRE 1. SAh\1ENDRAG Den forelggende undersøkelsen er ment som en praktsk velednng for laboratorer hvor det foretas gravmetrsk veng av fltre forbndelse med målng av partkulære luftforurensnger. En har søkt å kartlegge felklder som oppstår under veng og fnne frem tl en veeprosedyre som størst mulg grad skrer en akseptabel nøyaktghet. Ved gravmetrsk målng av partkulære luftforurensnger ved hjelp av fltermetoden må 2 venger foretaes : veng av rent flter veng av støvbelagt flter Da det vanlgvs dreer seg om små støvmengder vl selv relatvt små veefel kunne føre tl betydelge fel ved beregnng av støvkonsentrasjonen. Henskten med denne undersøkelsen er å regstrere og kvantfsere mulge felklder som følge av: vektens stabltet (elektronsk drft) dfferense relatv fuktghet ved kondsjonerng av flter veng ved forskjellge laboratorer veng utført av forskjellge personer statsk elektrstet Resul tatene av undersøkelsen er som følger: 1. Ved Onnstllng av vekten (Mettler HL 52) forelgger en elektronsk drft på mg som må ansees å være akseptabel. 2. Det ble påvst en betydelg dfferense av fltervekten ved kondsjonerng ved lav henholdsvs høy relatv

4 2 fuktghet. Såfremt kondsjonert veerom kke står tl dspossjon, bør den relatve fuktgheten kke overstge 20%. 3. Veng av støvbelagte fl tre ved forskjellge laboratorer gr dfferenser som kke kan tolereres. 4. Dfferensen fltervekt med samme vekt, men med veng utført av forskjellge personer er akseptabel. 5. Elmnerng av statsk elektrstet er påkrevet. En må kunne konkludere med at såfremt de påvste felklder elmneres vl en kunne oppnå en veenøyaktghet på + O, O 5 mg. 2. INNLEDNING Gravmetrsk bestemmelse av partkulære luftforurensnger med fltermetoden foregår ved å bestemme flterets vekt før og etter fltrerng aven bestemt mengde luft. Vektdfferensen blr dvdert med fltrert luftmengde og resul tatet àng tt mg støv 1m3 luft. Da det speselt ved målng med personbårne pumper dreer seg om relatvt små mengder fltrert luft, vl mengden av støv oppsamlet på flteret vanlgvs lgge under 10 mg, ved enkel te målnger også under 1 mg. Små unøyaktgheter ved veeprosedyren kan derfor føre tl store fel ved beregnng av støvkonsentrasjonen. Teknsk avdelng dsponerer en elektronsk mkrovekt med typebetegnelsen Mettler HL 52, veeområde ,1 g, lesbarhet O, O 1 mg og angtt pressjon 0.02 mg. Veerommet er kke klmatsert. Veeprosedyren er som følger: 1) Nytt flter (mllpore type AAWP 03700, 0,8 m poreåpnng) oppbevares orgnalemballasje plassert mnst ett døgn ekskator. Ved hjelp av pnsett føres flteret frem og tlbake under gtteret plassert foran det radoaktve preparatet en avstand på 1319 mm for å fjerne

5 3 statsk elektrstet flteret. Typebetegnelsen tl det radoaktve preparatet er Po 210, 500 C. Fltret plasseres deretter på vektskålen. 2) Flterholder med støvbelagt flter oppbevares mnst ett døgn ekskator med øverste lokk på flterholderen vppet opp. Støv som eventuell er deponert på nnsden av flterholderen børstes omhyggelg ned på flteret. Med en stft presses pappskven med flteret forsktg opp av holderen. Som ovenfor beskrevet fjernes statsk elektrs tet og flteret plasseres på vektskålen. Ved den beskrevne veeprosedyren forelgger det en rekke mulge felklder som kan medføre betydelge veefel. 2.1 Vektens stabltet FØr hver veng blr det foretatt Onnstllng av vekten. på grunn av ustabltet (elektronsk drft) forelgger mulghet for veefel. Felklden kan kke korrgeres. 2.2 Kondsjonerng av flter Fltermateralet er celluloseacetat med relatv høy hygroskopstet. Også vsse støvtyper kan være hygroskopske. Måleresul tat ene er basert på to vektbestemmelser. Såfremt dfferensen relatv fuktghet veerornet er tlstrekkelg stor vl forskjell fuktghet tl flterstøv kunne representere en felklde. 2.3 Veng ved forskjellge laboratorer Veng av nytt og støvbelagt flter to forskjellge laboratorer forutsetter samme type vekt henholdsvs vekter med samme pressjon. Potenselle fel som kan opptre er forskjeller veeprosedyre, forskjell relatv fuktghet eller forskjeller veepersonalets ndvduelle behandlng av vekten.

6 4 2.4 Veng utført av forskjellge personer Det forelgger ngen nstruks om at samme person skal foreta vektbestemmelse av nytt og støvbelagt fl ter. Indvduelle forskjeller veeprosedyren kan derfor representere en felklde. 2.5 Elektrostatsk oppladng av flteret Ved manuell behandlng av flteret vl det kunne nntre en elektrostatsk oppladng av flteret. Hvs denne kke fjernes fullstendg før veng, vl påvst vekt være større enn reell vekt. Det forelgger nstruks for fjernng av statsk elektrstet med radoaktv klde. Fel vekt som følge av utelatelse av slk behandlng er mdlertd kke kvantf sert. 3. PRAKTISK GJENNOMFØRING Som allerede nevnt er veerommet som benyttes av teknsk avdelng kke klmatsert. Ved de nnledende forsøk ble den relatve fuktgheten heller kke regstrert. Da undersøkelsen ble gjennomført over et relatvt kort tdsrom under en kuldeperode har den relatve fuktgheten vært la og stabl. på et senere tdspunkt ble den relatve fuktgheten regstrert med hygrograf. Tl regulerng av den relatve fuktgheten veerornet ble det benyttet en luftbefukter (fordamper). For å regstrere mulge fel ved veng forskjellge laboratorer ble det tatt kontakt med Arbedstlsynets landsdelslaboratorum Krstansand. Laboratoret dsponerer samme type vekt som Yrkeshygensk nsttutt. Veerommet er kke klmatsert. Parallellmålnger med samme vekt, men utført av fqrskjellge personer, ble foretatt av;ansatte som rutnemessg foretar slke målnger ved teknsk avdelng.

7 5 Ved vektbestemmelse av støvbelagte fltre ble det benyttet prøver av fltrert sveserøyk (ulegert) og prøver av feltspat. 4. RESULTATER 4.1 Vektens stabltet Ved Onnstllng av vekten (Mettler HL 52) som foretas før hver veng ble det påvst en elektronsk drft på 0.02 mg. Dette er overensstemmelse med vektens pressjon som angtt av produsenten. 4.2 Kondsjonerng av flter Ved den nåværende veeprosedyre blr rene og støvbelagte fl tre oppbevart mnst 24 tmer ekskator. Vengen foregår umddelbart etter at flteret er tatt opp av ekskatoren. Det var derfor av nteresse å fastslå hvorvdt det er noen dfferanse mellom umddelbar veng og veng av flteret etter kondsjonerng ved lav relatv fuktghet. Tabell 1 vser veerresultatene for 10 rene fltre. Etter den umddelbare vengen ble fl trene plassert petrskåler og kondsjonert 2 tmer ved 14 % relatv fuktghet og deretter gjen ved. Det ble kke påvst noen forskjell den mdlere vekten (X = O mg). Et lgnende forsøk ble utført med 10 støvbelagte fltre (sveserøyk). Etter den umddelbare vengen ble flteret gjen plassert flterholderen og kondsjonert 2 tmer ved en relatv fuktghet på 22%, hvoretter det påny ble ved. Resultatene er angtt på tabell 2. Det ble påvst en Øknng av den mdlere vekten på x = o. O 6 mg. Far å kvantfsereen eventuell vektøknng ved kondsjonerng ved Økende relatv fuktghet ble 10 fltre ved umddelbar etter oppbevarng ekskator samt etter kondsjonerng ved 14%, 34%, 44% og 52% relatv fuktghet. Resultatene fremgår av tabell 3. Den mdlere vektøknng etter heholds

8 6 vs umddelbar veng og veng etter kondsjonerng ved 52% relatv fuktghet var X 0,64 mg. Resultatene er fremstlt grafsk fgur 1. Samme veeforsøk ble også utført med 10 støvbelagte fltre (sveserøyk). Kondsjonerngen ble foretatt ved 39%, 56%, 58%, 60% og 67% relatv fuktghet. Resultatene fremgår av tabell 4. Det ble påvst en Øknng av den mdlere fl tervekten på x = 0,84 mg. Resultatene er fremstlt grafsk fgur 2 og Veng ved forskjellge laboratorer I forsøkene deltok Landsdelslaboratoret Krstansand. Laboratoret benytter samme type vekt som Yrkeshygensk nsttutt. Etter foreskreven oppbevarng av 10 rene f l ter ekskator ble dsse u mddelbart ved, montert flterholdere og sendt det andre laboratoret, hvor de ble oppbevart 24 tmer ekskator. Deretter ble fl trene ved umddelbart. Resultatene er angtt på tabell 5. Ved den sste vengen ble det påvst en mdlere vektøknng på x = 0.02 mg. Den relatve fuktgheten veerornene ble kke regstrert, men må antas å ha vært lav. Et lgnende forsøk ble utført med 10 støvbelagte fl tre (fel tspat). ForsØket har sansynlgvs ngen praktskbetydnng da det neppe blr aktuelt å foreta veng av dentske støvbelagte fl tre ved 2 laboratorer. Ved en tlsvarende prosedyre som for rene fltre ble det ved 2. gangs veng funnet en mdlere reduksjon vekten på x = 1,79 mg. ForsØket ble vaereført ved at fltrene ble returnert tl laboratoret som foretok den første vengen. Forskjellen den mdlere vekten Mellom.. laboratorene var redusert tl x = 0.02 mg. Resultatene fremgår av tabell 6. Den relatve fuktghet veeromrene ble kke regstrert, men må antas å ha vært lav. En må kunne anta at den betydelge dfferensen (1,79 mg) mellom 1. og 2. gangs veng skyldes støv som kke er fksert på flteret og som går tapt under demonterng og monterng av flteret samt tap som følge av transport.

9 Veng utført av forskjellge personer 10 rene fltre ble etter oppbevarng ekskator ved umddelbart av person nr. 1. Fl trene ble gj en plassert ekskator og etter 24 tmer påny ved av person nr. 1. Dfferensen mdlere vektøknng var X = O. O 1 mg. Umddelbart etter denne vengen foretok person nr. 2 veng av de samme fltre. Det ble påvst en mdlere Øknng vekten på x = 0,04 mg. Resultatene er angtt tabell 7. Den relatve fuktgheten ble kke regstrert, men må antas å ha vært lav. Et lgnende forsøk ble utført med 10 støvbelagte fltre (sveserøyk ). Etter foreskreven oppbevarng ekskator ble fltrene umddelbart ved av person nr. 1. Umddelbart etter denne veng foretok person nr. 2 veng av_de samme fl tre. Det ble påvst en dfferanse den mdlere vekten på x = 0,03 mg. Den relatve fuktgheten ble kke regstrert, men må antas å ha vært lav Elektrostatsk oppladng av flter I emballasjen er hvert flter adsklt fra de Øvrge med et nnleggspapr. Ved oppbevarng og uttak av fl ter for veng forelgger mulghet for elektrostatsk oppladng som vl kunne få nnflytelse på v.eeresultatet. Etter 24 tmers oppbevarng ekskator ble 10 rene fltre ved umddelbart, deretter behandlet med radoaktv klde og påny ved. Av fltrene ble 5 stk. tatt rett opp av emballasjen for å unngå frksjon med nnleggspapret, mens de Øvrge 5 fltre ble "dratt" horsontalt ut av emballasjen for å oppnå størst mulg frksjon mellom flter og nnleggspapr. Resultatene er angtt tabell 9. ytterlgere 4 fltre ble plassert 4 flterholdere som ble oppbevart foreskreven td ekskator. Flterholderne ble deretter demontert på foreskreven måte og fltrene ved umddelbart, først uten behandlng med radoaktv klde, deretter etter behandlng. Resultatene er angtt tabell 9.

10 T2c.el1 1 VEIING AV RENE FILTRE VED LAV RELATIV FUKTIGHET Flter nr. Rett fra Etter 2 tmer ekskator rel.fukt.= 1 4r mg 1 61, , , ,93 61, , , , ,78 51,76 X A X O mg

11 Tabell 2 VEIING AV STØV8ELAGTE FIL TRE VED LAV RELATIV FUKTIGHET., Flter nr.! Rett fra Totalstøv Etter 2 tmer I 54,30, ekskator rel. fukt.= 227 'o mg mg mg 6,34 54, ,74 53, ,91 7,26 55, ,68 6,58 57, , , ,21 7,27 54, ,67 55, ,79 6,50 52, ,84 3,13 49, ,62 5,69 52,67 X ,18 od X +0,06

12 VEIING AV RENE FILTRE VED FORSKJELLIGE RELATIVE FUKTIGHETER Flter nr. I Rett fra Kandsj.ved eks ka tor 14 ;10 r.f. mg mg Kandsj. ved Kandsj. ved Kondsj. ved Tat. I 34 % r.f. 44 % r. f. 52 :u r.f. vektøkn. mg mg mg mg 1 61,46 61, ,27 60, ,39 60, ,93 61, ,64 59, ,16 59, ,74 59, ,04 62, ,43 50, , x 58,68 58,68 6 X o 0,3 61,74 61,80 62,10 0,66 60,60, ,96 0,69 60,68 60,84 61,10 0,63 61,30 61,46 61,66 0,69 59,99 60,14 60, ,58 59,72 0, ,29 I ,69 63, 28 63,51 63,60 0,60 50,66 50,90 50,94 0,50 52,08 52,38 52,38 0,60 58,98 59,16 59,32 O 0, ,64 j Ol c: l 'v

13 ! I VEIING AV STØVBELAGTE FILTRE VED FORSKJELLIGE RELATIVE FUKTIGHETER Flter nr. Rett fra Tot. støv I Kond sj. ved Kondsj. ved Kondsj. ved Kondsj. ved ekskator Kondsj.ved 39 %r.f. Tot. 56 % r.l 58 % r.l 60 % r.f. 67 % r.f. Vektøkn. mg mg mg mg mg mg mg mg 1 54,78 6, ,91 55,02 55,24 0, ,24 4,74 53,33 53,62 53,61 53,73 54, ,24 7,26 56,33 56,71 56,70 56,88 57,09 0, ,99 6,58 58,00 58,36 58, , ,22 6,63 55,50 55,89 55,90 56, ,O ,26 7,27 54,50 54,94 54,94 55,11 55, ,40 7,68 55,74 56,12 56,14 56,35 56,52 1, ,85 6,50, 53,03 53,46 53, ,80 0,, ,88 3,13 50,08 50,43 50,44 50, , ,89 5,69 53,16 53, , ,67 X 54,28 54,44 54,77 54, ,12 l X L 0,16 0,33 O, , j Ol o (Ọ...

14 Tabell 5 VEIING AV RENE FILTRE VED FORSKJELLIGE LABORATORIER Flter n r.1 1.Laboratorum 2. Laboratorum mg mg 1 59,33 59, ,39 55, ,90 57, ,05 49, ,98 48, ,54 50, ,54 48, ,20 54, ,05 56, ,97 48,15 X 52,80 52,82 4 X 0,02 1.Laboratorum = Landsdelslaboratoret Krstansand. 2.Laboratorum = Yrkeshygensk nsttutt.

15 Tabell 6 VEIING AV STØVBELAGTE FILTRE VED FORSKJELLIGE LABORATORIER l Flter ToLstøv I 2.Laboratorum 1.Laboratorum 2.Laboratorum nr. 1.veng 2.veng mg mg mg mg 1 8,61 64,30 62,33 62, ,81 61,49 61, , , ,47 67,11 65,36 65, ,20 56,34 55, ,31 54, ,14 66, ,23 8 8,60 65,00 63,45 63,58 9 5,50 50,34 50,19 50, ,94 50,06 49,93 X 60,93 59,14 59,17 X 1,79 0,03 1.Laboratorum = Landsdelslaboratoret Krstansand. 2.Laboratorum = Yrkeshygensk nsttutt.

16 Tabell 7 VEIING AV RENE FILTRE UTFØRT AV FORSKJELLIGE PERSONER Flter Person n r. 1 Person nr.1 Person nr.2 nr. 1. dag 2. dag 2. dag mg mg mg 1 51,80 51,82 51, , , ,12 54,10 54, ,25 51, , , ,06 50,09 50, ,38 50, ,96 51, ,67 52,60 52,64 X 51, ,68 A X O,

17 Tabell 8 VEIING AV ST0VBELAGTE FILTRE UTFØRT AV FORSKJELLIGE PERSONER Flter nr. Tot.støv Person nr.1 Person nr.2 mg mg mg ,26 54,23 2 4,47 I 52,97 53, ,86 55,90 4 6,14 57,55 57,60 5 6,52, 55,11 55,17 6 7,15 54,14 54,18 7 7,68 55,41 55,44 8 6,28 52,63 52,74 9 2,95 49,70 49, ,,32 52,52 52,52 X 54,02 54,05 LI X 0.03

18 T, bell 9 FJERNING AV ELEKTROSTATISK OPPLADING RENE FILTRE Fra emballasje Ikke fjernet Fjernet Fl ter nr. mg mg l mg 1 48, ,05 2 Rett 48,67 48,68 +0,01 3 opp ,66 +0, ,40 49,34 0,06 5 Z.!Z 47, ,91 48,96 +0,05 7 Langs ,09 0,08 8 etter 50,18 49,95 0, ,49 50,37 0, ,01 X ,10 J. X 0.05 Fra holder Ikke fjernet Fjernet Flter n r. mg mg A mg 1 51,44 49,80 1, ,24 50,37 1, ,33 1, ,12 49,35 0,77 X ,71 L. X 1,33

19 Fgur 1 Fgur 1. Vekt rene fl tre ved varerende % relatv fuktghet 0,7 0,6 (l t fj 0,5 r r 'H o 0 bo 0,4 s: 'r s:!s fj (l 0,3 :: (l t (l r 't. 0,2 0, % rlatv fuktghet..

20 Fgur 2 Fgur 2. Vekt støvbelagte fl tre ved varerende % relatv fuktghet. o,g 0,8 Q) l r.r ct 0,7 o Ul 0,6.r ls.p Q) :: 0,5 Q) Q) r 'd.r Ef 0,4 bo E 0,3 0,2 0, % relatv fuktghet

21 Fgu 3. mg totalstøv på flter ved 14 % og 67 % r.f um r 6 I /w Korrelasjonsfaktor = 0,99 / o I 5 e y = 0, ,054 x mg totalstøv ved 14 % r. f. 1. aq c'" 'v

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/770810 ARBEDSFO RS KNN G

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535 NORGE [B] () UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 3535 (5) Int. Cl. B Ol D 53/0 STYRET () Patentsøknad nr. 6/73 FOR DET INDUSTRIELLE () nngtt. RETTSVERN (3) Løpedag 5.06.73 (4) Søknaden ålment tlgjengelg fra 30..74 (44)

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel NORGE (') [NO] [B] a» UTLEGNINGSSKRIFT M. 159342 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) lm. Cl.' A 61 K 19/02 (21) Patentsøknad nr, 823G09 (22) Inngvelsesdag 29.10.82 (24) lopedag 29.10.82 (62)

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

ßIEIISlj~lJ~ "STIlUTTEr. Diffsjonsprøvetakere.

ßIEIISlj~lJ~ STIlUTTEr. Diffsjonsprøvetakere. ßESljlJ "STlUTTEr STATENS ARBEDSMLJØNSTJTUTT Postadresse: Pb 8149 Dep 0033 slo 1 Kontoradresse: Gyçlas ve 8 Tlf 02-466850 Bankgro 0629Q581?47 - Postgro 2 00 02 14 Tttel: Analyse av løsemdler nterkalbrerng

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Veronica Peréz - Arbeidspsykologisk inst.

Veronica Peréz - Arbeidspsykologisk inst. 1976. HO - 674 ARBEDS- OG HELSEFORHOLD BLANT KVNNELGE RENSERANSATTE. Veronca Peréz - Arbedspsykologsk nst. Kar,Marelelle -, Arbedspsykologsk nst. Ebba ~geland - Yrkeshygensk nst. Teknsk assstanse: Trond

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering Rapport 9 2012 Veternærnsttuttets rapportsere Norwegan Veternary Insttute Report Seres Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluerng Atle Lllehaug Brtt Bang Jensen Hlde Sndre Edgar Brun Veternærnsttuttets

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet?

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet? Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Økonomske analyser 3/2008 Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Bjart Holtsmark Løsnngen på klmautfordrngen lgger lten grad begrensnng

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Omsettelige grønne sertifikater under autarki og handel: Noen analytiske resultater*

Omsettelige grønne sertifikater under autarki og handel: Noen analytiske resultater* Norsk Økonomsk Tdsskrft 119 (2005) s. 1-15 Omsettelge grønne sertfkater under autark og handel: Noen analytske resultater* Erk S. Amundsen A og Gjermund Nese B Sammendrag: En rekke land har planer om å

Detaljer

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT EN OVERSKT OVER NOEN VANLG BRUKTE RENGJØRNGSMDLER ELSA -= WCKSTRØM, GFTKARTOTEKET ASBJØRN KVERNELAND, YRKESHYGENSK NSTTUTT EGL T~ELTAf YRKESHYGENSK NSTTUTT HD 712/770722 ;. ARBEDSFORSKNNGSNSTTUlTE-S*'.

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Men det at de har så like fysiske egenskaper gjq>r at det er desto vanskeligere å se forskjell på de enkelte feltspatmineralene.

Men det at de har så like fysiske egenskaper gjq>r at det er desto vanskeligere å se forskjell på de enkelte feltspatmineralene. FELTSPATGRUPPEN Feltspatene er de mest vanlge av alle bergartsdannende mneraler og utgjq>r ca. 60% av jordskorpa. Feltspat fnner v over alt, og det er noe av det fq>rste v lærer å kjenne - og noe av det

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1 Detaljregulerng for Sole Skog område B 1, B, B7, L1, F1 1, F1 og T1 Planbeskrvelse Oppdragsgver Såner Invest AS Rapporttype Planbeskrvelse Forslagsstller 1 Detaljregulerng Sole Skog: område B 1, B, B7,

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

r.i.. OF~I.&\ELT AP}..l.ET

r.i.. OF~I.&\ELT AP}..l.ET PLASTHALI-EN. o T'L- TÅsEN r... OF~I.&\ELT AP}..l.ET 2> ll OkTO\Se.R A9'" Tåsenhallen sett fra ca. ----------~------~--~ 50 meters avstand. /' :~ F"YR.,RQ\-\t1ET NEO TlL. ~L.\J.g 'N~-&.~tJl~ PI..Å~THJ\L.\.;.~~

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne Byggskader G høgsklen sl Emne: Emnekde: Faglge veledere: ru:pe{r): jeksaensppgaven f1:n" sder (nkl g rehablterng LV 207 B Hans J Berge bestar av: frsden): 4 Tllatte hjelpemdler: : 280205 la:r:tall ppgaver:,10

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Nytt i konsumprisindeksen

Nytt i konsumprisindeksen Nytt konsumrsndeksen Økonomske analyser 4/200 Nytt konsumrsndeksen Nasjonalregnskaet ny vektklde Tom Langer og Rand Johannessen Statstsk sentralyrå tar ruk nasjonalregnskaet som grunnlag for å eregne vekter

Detaljer

Nasjonalbiblioteket avd. Rana Pepgtbibliotetet

Nasjonalbiblioteket avd. Rana Pepgtbibliotetet Frrd NARF kstra g nf Tjenester utgr med dette et samarbedsprdukt sm har tl frmål å g deg en versktlg presentasjn av frslaget tl ny bkfrngslv g - frskrft. Bken er basert på frslagene den ffentlge utrednngen

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

r medle mer av Landsforenin gen mot Tidskrift niske betennelser, sår i magesekk og tolvfingertarm, akutte og kroniske blødninger

r medle mer av Landsforenin gen mot Tidskrift niske betennelser, sår i magesekk og tolvfingertarm, akutte og kroniske blødninger Nr 1 15121988 1 årgang Tdskrft Hvorfor bl medlem av LMF professor Johannes Myren, formann LMF Hvordan opprett regonog lokalforennger under LMF, Johannes Myren LMF Oslo og omland, drektør Arne Hellum ogjohannesmyren,,

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

Adaptivt lokalsøk for boolske optimeringsproblemer

Adaptivt lokalsøk for boolske optimeringsproblemer Adaptvt lokalsøk for boolske optmerngsproblemer Lars Magnus Hvattum Høgskolen Molde Lars.M.Hvattum@hmolde.no Arne Løkketangen Høgskolen Molde Arne.Lokketangen@hmolde.no Fred Glover Leeds School of Busness,

Detaljer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer - 39 - Herr Statsråd Herr formann, mne darner og herrer Hstorkk Det er 25 år sden Insttutt for atomenerg begyntc sn vrksomhet. Det er et prvlegum for meg å få rette en takk og hyldest tl de toregangsmenn

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken

Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken 2007/7 Raorter Reorts Bente alvorsen, Bodl M. Larsen og Runa Nesbakken Smulerng av usoldnngenes elektrstetsforbruk Dokumentason og anvendelser av mkrosmulerngsmodellen SE Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer