aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen."

Transkript

1 . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma ( selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av styrets leder Ole Jørgen Fredrksen. Fortegnelse over de aksjeeere som møtte, er vedlagt protol(ollen. (Vedlegg 1) aksjer tlsvarende 43,17 % av selskapets aksjekaptal var representert på generalforsamlngen. tllegg møtte følgende:, Adm. drektør Øyvnd saksen Fnansdrektør Fnn Østen Nordam Revsor John Chrstan Løvaas, Ernst & Y oung 01/2008 Valg av møteleder. Ole Jørgen Fredrksen ble foreslått som møteleder. Ole Jørgen Fredrksen ble enstemmg valgt som møteleder. 02/2008 Valg av L (én) personer tl å undertegne protokoll sammen med møteleder Hans Petter Hammemes ble foreslått tl å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Hans Petter Hammemes ble enstemmg valgt tl å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 03/2008 Godkjennng av nnkallng og dagsorden Møteleder orenterte om at nnallngen oppfylte alle krav henhold tl allmennaksjeloven og børsforskrften. nnallng og dagsorden ble enstemmg godkjent. e

2 04/2008 Godkjennng av årsregnsl(apet og årsberetnngen for 2007 for Q-Free ASA og konsernet, herunder dsponerng av årsoverskudd Det fremkom ngen merknader tl forslag tl årsregnsl(ap og årsberetnng for r Revsor John Chrsta Løvaas, Ernst & Y oung, redegj orde for revsjonsberetnngen-tl-årsregnskapet for -200J. Styrets forslag tl årsregnsl(ap for 2007 for Q-Free ASA og for konsernet, herunder forslag tl resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag tl årsberetnng for Q-Free ASA og for konsernet, ble enstemmg godkjent. Styrets forslag om at årets overskudd overføres annen egenkaptal ble enstemmg godkj ent. OS/2008 Endrng av vedtektene 6 Møtelederen redegjorde for styrets forslag om en endrng av 6 selskapets vedtekter. henhold tl styrets forslag ble det enstemmg vedtatt at vedtektene 6 punkt 3 endres tl å lyde: " 3._T!alg-av_styre-og-styrets-eder-. " 06/2008 Valg av medlemmer tl styret. Valgkomteens nnstllng ble referert. Følgende styremedlemmer er på valg: Torld Skogsholm. henhold tl valgkomteens nnstllng ble det fremlagt følgende forslag på medlemmer tl styret: Torld Skogsholm Jan Phl Grmnes henhold tl valgkomteens nnstllng ble det fremlagt følgende forslag på styrets leder for peroden fra ordnær generalforsamlng 2008 frem tl generalforsamlng 2009: ordnær Ole Jørgen Fredrksen Følgende ble enstemmg valgt som styremedlemmer, alle for en perode av to år: Torld Skogsholm t'

3 Jan Phl Grmnes Følgende ble enstemmg valgt som styrets led.er for perod,en ra ordnær generalforsamlng 2008 frem tl ordnær geeralforsanlg 2009: Ole Jørgen Fredrksen Styret vl etter dettehelfølgende sammensetnng: Ole Jørgen Fredrksen (styrets leder) Chrstan Albech Mm Krstne Berdal Torld Skogsholm Jan Phl Grmnes Anders Hagen (ansattvalgt) Sssel Lllevk Larsen ( ansattvalgt) 07/2008 Valg av medlemmer tl valgkomteen Møtelederen refererte tl valgkomteens forslag på medlemmer tl valgkomteen. Jan Phl Grmnes fratrer som medlem og det ble fremlagt forslag på følgende medlem tl valgkomteen: Cecle Johnsen Eølgende_ble_enstemmg_valgt_som_medlem_ay_valgkom te_en,_for_en_p_ero_de_av to år: Cecle Johnsen Valgkomteen vl etter dette ha følgende sammensetnng: Harald Amet (leder) Haakon Sæther Cecle Johnsen 08/2008 Fastsettelse av godtgjørelse tl styret, valgkomté og revsor. Valgkomteens nnstllng ble referert. henhold tl valgkomteens nnstllng ble det fremlagt følgende forslag tl godtgjørelse tl styret for peroden fra ordnær generalforsamlng 2008 frem tl ordnær generalforsamlng 2009: Styrets leder: NOK Styrets medlemmer: NOK Etter forslag fra valgkomteen ble det fremmet forslag om følgende honorar for deltakelse underutvalg styret: Leder av underutvalg: NOK pr. heldagsmøte

4 Medlem av underutvalg: NOZ 7.500,pr. held,agsmøte Styret fremsatte forslag følgend,e forslag tl godtgjørelse for valgl(omteen for peroden fra ordnær geeralforsanlg 2008 fre tl ordnær generalforsamlng 2009: r l Valgkomteens -leder:: N-O-K ,O- Valgkomteens medlemmer NOK Det ble fremsatt forslag om revsjonshonorar vedrørende Q-Free ASA for 2007 tlsvarende NOK Forslaget tl godtgjørelse tl styret ble enstemmg godkjent. Forslaget tl godtgjørelse tl underutvalg styret ble enstemmg godkjent. Forslaget tl godtgjørelse tl valgkomteen ble enstemmg godkjent. Forslaget tl godtgjørelse tl revsor ble enstemmg godkjent. 09/2008 nstruks for valgkomté Møtelederen redegjorde for styrets forslag tl nstruks for valgkomté. henhold tl styrets forslag ble nstruks for valgkomté enstemmg vedtatt. nstruks-for-valgkomté-er-vedlagt-protoko l.-c-j!edlegg_2) 10/2008 Retnngslnjer for godtgjørelse tl ledende ansatte Møtelederen redegjorde for styrets erklærng om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tl ledende ansatte, herunder om styrets retnngslnjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår. Møtelederen redegjorde vdere for at det generalforsamlng ble vedtatt et opsjonsprogram som omfatter ledende ansatte og aksjonærvalgte styremedlemmer, jf vedlegg tl nnallngen. Opsjonsprogrammet løper over 3 år for ledende ansatte, og vdereføres henhold tl dette, mens opsjonsprogrammet løper over 2 år for styremedlemmer. Det foreslås at opsjonsprogrammet for de aksjonærvalgte styremedlemmene forskyves med ett år, nnenfor den samme ramme på aksjer. Dette nnebærer at det nye toårge programmet for de aksjonærvalgte styremedlemmene vl gjelde for peroden 2007 tl 2009, med de samme vlkår som opsjonsprogrammet vedtatt Evt. nnløste opsjoner nnenfor de to første år nngår (og reduserer) rammen. Pr. dato er det kke nnløst aksjeopsjoner under opsjonsprogrammet for hverken ansatte eller styremedlemmer. Generalforsamlngen har ved vedtak av gtt en toårg emsjonsfullmakt tl styret som omfatter det samlede opsjonsprogrammet, hvor opsjonsprogrammet for ansatte samtdg ble øket fra tl ff

5 a1(sjeopsjoner. Den gjeldende fllma1(te del(l(er også opsjonsutøvelser tll(nytnng tl det revderte opsjonsprogrammet for de al(sjo,nærvalgte styremedlemmer. Styrets forslag tl vedtal(:! 1. Generalforsamlnge slutter seg tl styrets retgsljer for fastsettelse av løl1jl--og- apjlen- -godtgj,ørelse-for -det -kom,mende -regnskapsåt:. 2. Generalforsamlngen slutter seg tl forslag om at opsjonsprogram rettet mot aksj onærvalgte styremedlemmer ordnær generalforsamlng 2006 forskyves med ett år, og blr gjeldende for peroden 2007 tl 2009, under de samme vlkår og nnenfor den samme, samlede ramme. Med av stemmene mot og av stemmene for styrets forslag, fattet Generalforsamlngen følgende vedtak: Generalforsamlngen slutter seg tl styrets retnngslnjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår (Vedlegg 3). Generalforsamlngen slutter seg tl forslag om at opsjonsprogram rettet mot aksjonærvalgte styremedlemmer ordnær generalforsamlng 2006 forskyves med ett år, og blr gjeldende for peroden 2007 tl 2009, under de samme vlkår og nnenfor den samme, samlede ramme. 11/2008 Forslag om fullmakt tl styret tl forhøyelse av aksjekaptalen ved ny tegnng av aksjer Møtelederen orenterte om at styret dag har en fullmakt, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tl å forhøye selskapets aksjekaptal med nntl NOK ,88. Fullmakten ble gtt med varghet tl neste ordnære generalforsamlng, dog kke lenger enn tl 30. jun For å skre selskapet fleksbltet forbndelse med eventuelle oppkjøp, emsjoner, fusjoner m.v. nnenfor TS sektoren, og også tlknytnng tl senere kaptalforhøyelser, foreslår styret overfor generalforsamlngen at styret får en ny fullmakt fra generalforsamlngen tl å foreta kaptalforhøyelse ved nytegnng av aksjer. Under henvsnng tl følgende vedtak: ovennevnte foreslår styret at generalforsamlngen fatter "Fullmakt tl styret tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tlbakekalles.? Styret gs en ny fullmakt tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88 ved utstedese av nntl aksjer (10%), hver pålydende NOK 0,38 med rett tl å fravke aksjonærenes fortrnnsrett tl tegnng henhold

6 tl allmenna1(sjelovens 10-4 og 10-5, og tl å fastsette nsl(dd form av an,net en,n penger eller rett tl å pådra selsl(apet særlge pll(ter etter lov om allnenal(sjeselsl(aper 10-2, sat flsjoll etter allenal(sjelovens Styret får fullmal(t tl å bestemn1e tegnngsvll(år ved l(aptalutvdelser samt å endre vedtel(tee henhold tl de tl el1l1ver td gjeldede l(aptalutvdelse. Fullmakten skal gjelde tl ordnær generalforsamlng om 2 år, dog l(ke lenger enn tl 30. jun 2010.", : Fullmakt tl styret tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tlbakekalles. Styret gs en ny fullmakt tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88 ved utstedese av nntl aksjer (10%), hver pålydende NOK 0,38 med rett tl å fravke aksjonærenes fortrnnsrett tl tegnng henhold tl allmennaksjelovens 10-4 og 10-5, og tl å fastsette nnskudd form av annet enn penger eller rett tl å pådra selskapet særlge plkter etter lov om allmennaksjeselskaper 10-2, samt fusjon etter allmennaksjelovens Styret får fullmakt tl å bestemme tegnngsvlkår ved kaptalutvdelser samt å endre vedtektene henhold tl den tl enhver td gjeldende kaptalutvdelse. Fullmakten skal gjelde tl ordnær generalforsamlng om 2 år, dog kke lenger enn tl 30. jun /2008 Fullmakt tl erverv av egne aksjer Møtelederen orenterte om at selskapet har pr. dag fullmakt tl å erverve egne aksjer. Denne fullmakten utløper 30. jun Styret fnner at det vl være hensktsmessg om styret blr gtt ny fullmakt tl å erverve egne aksjer, begrenset tl nntl 10% av aksjekaptalen, jf allmennaksjeloven 9-2 flg. Eventuelt tlbakekjøp av aksjer vl g selskapet mulghet tl å utnytte de mekansmer som allmennaksjeloven gr anlednng tl når det gjelder dstrbusjon av kaptal tl selskapets aksjonærer, og tlbakekjøp av aksjer vl også være et vrkemddel for løpende å kunne tlpasse selskapet tl en hensktsmessg kaptalstruktur. Under henvsnng tl følgende vedtak: ovennevnte foreslår styret at generalforsamlngen fatter "Fullmakt tl styret tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tlbakekalles. Styret gs ny fullmakt tl å la selskapet erverve aksjer Q-Free ASA med pålydende verd nntl NOK ,88, fordelt på nntl aksjer, hver pålydende NOK 0,38, og slk at beholdnngen av egne aksjer kke kan overstge 10% av utestående aksjer tl enhver td. Mnste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være hhv NOK 1,- og NOK 100,-. Styret skal stå frtt med hensyn tl å bestemme hvlke måter erverv og eventuell avhendelse av 8'

7 egne al(sjer sl(al sge. Fullnakten, sl(al gjelde tl neste ordnære generalforsanlng, dog kke lenger elll1 tl 30. ju,n 2009.",! r F-u-makt -tl-st-yret- tl-å--utvde -al(sj.ek;aptalen--med--ïntl N,OK ,.88, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tlbakekalles. Styret gs ny fullmal(t tl å la selsl(apet erverve aksjer Q-Free ASA med pålydende verd nntl NOK ,88, fordelt på nntl aksjer, hver pålydende NOK 0,38, og sll( at beholdnngen av egne aksjer kke kan overstge 10% av utestående aksjer tl enhver td. Mnste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være hhv NOK 1,- og NOK 100,-. Styret skal stå frtt med hensyn tl å bestemme hvlke måter erverv og eventuell avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten skal gjelde tl neste ordnære generalforsamlng, dog kke lenger enn tl 30. jun ntet annet ble behandlet. **** Trondhem, den 9. ma 2008

8 VEDLEGG L Fortegnelse over aksjonærer representert Navn VERDPAPRFON'D ODTl\ VERDPAPRFONDET NOR SKAGEN VEKST RAMS AS ANDRESEN LARS ODDGER REDBACK AS STOREBRAND LVSFORSKRNG SLVERCON NDUSTRE VERDPAPRFONDET NOR ROYAL BANK OF CANADA VERDPAPRFONDET NOR AKSJEFONDET ODN NOR SÆTER HAAKON MORTEN VERDPAPRFONDET NOR FREDRKSEN OLE JØRGEN CCOA AS CACES BANK 5AE-TER-E-V SAKSEN ØYVND SSB NVESTMENT FUNDS SAKSEN RTA Total Shares n total Shares represented n percent Antall aksjer 4/593/100 3/408/750 3/356/000 2/107/000 1/633/600 1/425/000 1/299/900 1/236/ / / / / / /500 se/eeg /567/281 52/274/ % Representert ved Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen G e-j ø fge fl--f fe d fkse fl Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen t

9 VEDLEGG 2: NSTRUKS FOR V ALGKOMTÉEN Q-FREE ASA, r Selskapet skal ha en valgkonté bestående av tre nedlenner SOlD velges av generalforsamlngen for to år av gangen etter forslag fra aksj onærene. Valgkotnteens leder velges av generalforsamlngen. 2 Valgkomteens medlemmer skal være aksjonærer eller representanter for aksjonærene. Mnst to av valgkomteens medlemmer bør være uavhengg av styret og den daglge ledelsen. 3 Styrets leder plkter å møte for komteen etter nnkallng. Komteen kan forøvrg nnhente de opplysnnger fra styret, og/eller selskapets ledelse eller andre som anses relevante for komteens arbed. Valgkomteen skal stt arbed gjøre aktve søk not aksjonærfellesskapet, og forankre sn nnstllng hos de største aksjonærene. Aksjonærer bør kunne fremsette forslag tl kanddater tl styret og valgkomté rmelg td før nnstllng avgs. Valgkomteen skal forvsse seg om at de selekterte kanddatene er valgbare, og få bekreftet at de er vllge tl å påta seg styreverv. 4 Valgkomteen skal stt arbed ta hensyn tl de lover og regler som gjelder for styrerepresentasjon for et børsnotert selskap, herunder aktta selskapets bestemmelser for eerstyrng og selskapsledelse. Valgkomteens oppgaver er: a) å avg nnstllng tl generalforsamlngen om valg av aksjonærvalgte medlemmer tl styret, herunder styrets leder, når dsse er på valg eller når det må foretas supplerngsvalg. Styret velger selv sn nestleder blant de valgte styremedlemmene; b) å påse at styret årlg foretar en egenevaluerng av stt arbed og sn kompetanse; c) å foreslå honorerng av styret, herunder styrets utvalg; d) å avg nnstllng tl generalforsamlngen om valg av medlemmer tl valgkomteen, herunder valgkomteens-leder. 5 Møter valgkomteen nnkalles av lederen, og dessuten når to av de andre medlemmene ber om det. tllegg tl fysske møter, kan møter også skje pr. telefon eller pr. srkulasjon. Valgkomteen er beslutnngsdyktg når to av medlemmene deltar. Komteen kan lkevel kke treffe beslutnng uten at alle medlemmene så vdt mulg er gtt anlednng tl å delta møte. Om valgkomteen kke kommer frem tl en enstemmg beslutnng, er det den nnstllngen som flertallet stemmer for som gjelder som komteens nnstllng. 6 Valgkomteens nnstllng skal forelgge tde tl at den kan sendes ut sammen med nnkallng tl generalforsamlngen. nnstllngen skal nneholde relevante opplysnnger om de foreslåtte kanddatene. Valgkomteens nnstllnger skal begrunnes. Kop av nnstllngen sendes styrets leder. Det samme gjelder forslag tl endrnger av nstruksen for valgkomteen. 7 På den ordnære generalforsamlngen fremlegges nnstllngen av komteens leder eller av den som velges tl å lede generalforsamlngen. nnstllngen undertegnet av komteens medlemmer vedlegges protokollen for generalforsamlngen. 8 Honorar tl medlemmene av valgkomteen fastsettes årlg av generalforsamlng etter nnstllng fra styret. 9 Eventuelle endrnger nstruksen for valgkomteen skal vedtas av selskapets generalforsamlng.

10 VEDLEGG 3 FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TL DAGLG LEDER OG LEDENDE ANSATTE! l. NNLEDNNG Det følger aven ny bestemmelse allmennaksjeloven (asal) 6-16a at selsl(apets styre skal utarbede en erklærng om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tl daglg leder og andre ledende ansatte. Erklærngen skal nneholde retnngslnjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, og herunder ang hovedprnsppene for selskapets lederlønnspoltkk. Vdere skal erklærngen også nneholde en redegjørelse for den lederlønnspoltkken som har vært ført det foregående regnskapsåret, herunder hvordan retnngslnjene for lederlønnsfastsettelsen er bltt gjennomført. henhold tl dette avgs denne erklærngen tl generalforsamlngen for Q- Free ASA. 2. HOVEDPRNSPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TL LEDENDE ANSATTE Q-Free er en ledende nasjonal aktør nnenfor stt forretnngsområde. For å opprettholde og yr sn mkedsposon ognemmsenger sum srem sr se-qr avhengg av å rekruttere og beholde medarbedere, nkludert ledere, med høy kompetanse. Selskapet må derfor ha konkurransedyktge lønnsvlkår overfor sne ledende medarbedere. Styret legger derfor tl grunn at den faste månedslønnen for de respektve ledere skal representere konkurransedyktge vlkår, samt at denne skal reflektere de respektve lederes personlge ansvar og kompetanse. tllegg tl den faste månedslønnen bør det kunne gs en bonus, som vl varere ut fra selskapets og den enkeltes resultater. Styret har derfor fastsatt en bonusordnng for selskapets ansatte, nkludert lederne. Slk bonus skal for adm. drektør maksmalt kunne utgjøre 80% av den faste årslønnen, og for de øvrge medlemmer av selskapets ledergruppe skal slk bonus maksmalt kunne utgjøre 40% av den faste årslønnen. Bonus skal generelt knyttes tl Q-Frees oppfyllelse av nærmere defnerte mål for peroden; resultatmål og/eller andre fastsatte mål for selskapet. Dsse målsetnngene skal fastsettes årlg av selskapets styre og kan være knyttet tl fnanselle resultater, resultater nnenfor forsknng og utvklng, kvaltetsmål og/eller nærmere fastsatte ndvduelle resultatmål og målsettnger for den enkelte leder. Styret vser tl at det allerede er etablert en opsjonsordnng for selskapets styre, admnstrerende drektør og ledende ansatte/nøkkelpersoner, og at rammene for denne ordnngen tdlgere er godkjent av selskapets generalforsamlng. Retnngslnjene for opsjonsprogrammet følger vedlagt.

11 tllegg tl den faste månedslønne, boll1s lelhold tl oppnådde resltater og vedtatte opsjonsordnnger, kan det avtales med d,en enl(elte led,er at vedl(omm,ende sl(al godtgjøres med naturalytelser, som f el(s avser/fagtdssl(rfter, fr telefo, terl1ett-abonenet l11v. ndvduelle tlfeller kan det også avtales at vedkomnende leder sl(al dsponere frmabl henhold tl de tl enhver td gjeldende ordnnger for dette. Q-Free har etablert en kollektv pensjonsordnng for sne med,arbed,ere, som også nl(luderer ledende ansatte. t-lleg-g t-l den- pensj.qnsyte1-se SQm- -1(Ql,mer fra- sll( Qrd-nng, -o,g tllegg tl det som ytes gjennom offentlge ordnnger, kan medlemmer av selskapets ledergruppe tlbys en ndvduell pensjonsavtale. Styret legger tl grunn at ndvduelle tlfeller l(an også ytterlgere pensjonsløsnnger avtales. Styret for Q- Free legger vdere tl grunn for nngåelse av avtaler med ledende ansatte at det skal fastsettes en gjensdg oppsgelsestd på seks (6) måneder. For adm. drektør bør denne oppsgelsestden utvdes med ytterlgere to (2) måneder for hvert år vedkommende har vært ansatt selskapet, dog slk at oppsgelsestden maksmalt skal utgjøre tolv (12) måneder. ndvduelle tlfeller kan det avtales andre ordnnger vedrørende oppsgelse, herunder avtales en etterlønn for den enkelte leder. Styret skal ha rett tl å fravke ovenstående prnspper særsklte tlfeller. 3. VDERE BEHANDLNG Det følger av bestemmelse asal 5-6 tredje ledd at selskapets ordnære generalforsamlng skal behandle denne erklærngen fra styret om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tl ledendeansatte.e:klæ:ngen-skal--henhod-tl-dette-utsendes-sammen-med-nnallngen-tl generalforsamlng og selskapets årsoppgjør. Det følger vdere av asal 5-6 tredje ledd at generalforsamlngen skal holde en rådgvende avstemmng over styrets retnngslnjer for lederlønnsfastsettelsen. Generalforsamlngen kan da godkjenne retnngslnjene, eventuelt forkaste dsse. Det følger også av asal 5-6 tredje ledd at styrets retnngslnjer for aksje- og aksjeverdbaserte godtgjøreser (aksje- og opsjonsprogrammer mv, jf asal 6-16a første ledd tredje punktum nr 3), skal godkjennes av generalforsamlngen. Styret foreslår med denne erklærngen ngen endrnger den opsj onsordnng som tdlgere er godkj ent av selskapets generalforsamlng. 4. REDEGJØRELSE FOR 2007 Styret erklærer at lederlønnspoltkk og retnngslnjer vedtatt av generalforsamlng 10 ma 2007 har bltt etterlevd 2007 nnenfor de rammer retnngslnjene gr. E

12 VEDLEGG 3.1 RETNNGSLNJER FOR OPSJONSPROGRAM generalforsamlng 10 ma ble ncentvprogram vedtatt. Styret legger dette vedtal( tl grunn for retnngslnjer for tldelng aval(sjeopsjoner. SAK 08/2006 "Styrets leder orenterte om forslag om at styret får tldelt en fullmakt tl å utvkle et nytt ncentvprogram overfor selskapets ansatte nøkkelpersoner, ledelse og aksjonærvalgte styremedlemmer, gjennom mulghet for erverv av al(sjer selskapet. Styret foreslo på denne bakgrunn at styret får fullmakt fra generalforsamlngen tl å foreta kaptalforhøyelse ved nytegnng av aksjer tl nærmere angtte vlkår, tl gjennomførng aven eller flere emsjoner mot ansatte nøkkelpersoner, ledende ansatte og styremedlemmer som ledd gjennomførng av selskapets nye ncentvprogram. henhold tl styrets forslag ble det enstemmg vedtatt at styret, som ledd arbedet med å g selskapets ansatte nøkkelpersoner, ledelse og aksjonærvalgte styremedlemmer en ncentvordnng gjennom mulghet for erverv av aksjer selskapet, gs fullmakt tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK som tlsvarer aksjer (ca 5 %), hver pålydende NOK 0,38, ved en eller flere rettede emsjoner mot kontant nnbetalng tl ansatte nøkkelpersoner, ledelse og aksjonærvalgte styremedlemmer Q-Free ASA. Aksjonærenes fortrnnsrett tl tegnng henhold tl allmennaksjelovens 10-4 og 10-5 fravkes. Fullmakten gjelder 2 år fra vedtaket fattes av generalforsamlngen. Fullmakten gjelder gjennomførng av et aksjeop--jonsrrogram Q-FreeASA som lører over 3 år for ansatte nøkkelpersoner og ledelse, og 2 år for aksjonærvalgte styremedlemmer. nntl aksjer er forbeholdt aksjeopsjonsprogram for aksjonærvalgte styremedlemmer, og resterende aksjer er forbeholdt aksjeopsjonsprogram for ansatte nøkkelpersoner og ledelse. Det betales kke vederlag for opsjonene. nnløsnngskursen skal tlsvare gjennomsnttlg kurs for Q-Free aksjen ved stengetd på Oslo Børs tden 14 dager før tl 14 dager etter ordnær generalforsamlngen det året aksjene tegnes. For ansattenøkkelpersoner og ledelse som tldeles opsjonsrettgheter 3 år skal nntl 1/3 av opsjonen kunne nnløses årlg. Tlsvarende skal nntl Y2 av opsjonen kunne nnløses årlg for aksjonærvalgte styremedlemmer. For nye ansatte nøkkelpersoner, ledere og aksjonærvalgte styremedlemmer vl nnløsnngskurs bl fastsatt den dagen de tltreraksjeopsjonsprogrammet. Det tas forbehold om generalforsamlngens godkjennelse generalforsamlng 2007 eller 2008 for den foreslåtte sste del av opsjonsprogrammet. Det skal vdere fastsettes tdsntervaller for når opsjonene kan utøves." Generalforsamlngen har ved vedtak av gtt en toårg emsjonsfullmakt tl styret som omfatter det samlede opsjonsprogrammet, hvor opsjonsprogrammet for ansatte samtdg ble øket fra L tl aksjeopsjoner. l

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr.

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr. PROTOKOLL FRA ORDIN,4R GENERALF'ORSAMLING I Q.FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt torsdag den 19. mai20ll ki.16.00 i Q-Free ASA sine lokaler i Thoning Owesens gafe35c,7045 Trondheim. Generalforsamlingen

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer