aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen."

Transkript

1 . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma ( selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av styrets leder Ole Jørgen Fredrksen. Fortegnelse over de aksjeeere som møtte, er vedlagt protol(ollen. (Vedlegg 1) aksjer tlsvarende 43,17 % av selskapets aksjekaptal var representert på generalforsamlngen. tllegg møtte følgende:, Adm. drektør Øyvnd saksen Fnansdrektør Fnn Østen Nordam Revsor John Chrstan Løvaas, Ernst & Y oung 01/2008 Valg av møteleder. Ole Jørgen Fredrksen ble foreslått som møteleder. Ole Jørgen Fredrksen ble enstemmg valgt som møteleder. 02/2008 Valg av L (én) personer tl å undertegne protokoll sammen med møteleder Hans Petter Hammemes ble foreslått tl å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Hans Petter Hammemes ble enstemmg valgt tl å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 03/2008 Godkjennng av nnkallng og dagsorden Møteleder orenterte om at nnallngen oppfylte alle krav henhold tl allmennaksjeloven og børsforskrften. nnallng og dagsorden ble enstemmg godkjent. e

2 04/2008 Godkjennng av årsregnsl(apet og årsberetnngen for 2007 for Q-Free ASA og konsernet, herunder dsponerng av årsoverskudd Det fremkom ngen merknader tl forslag tl årsregnsl(ap og årsberetnng for r Revsor John Chrsta Løvaas, Ernst & Y oung, redegj orde for revsjonsberetnngen-tl-årsregnskapet for -200J. Styrets forslag tl årsregnsl(ap for 2007 for Q-Free ASA og for konsernet, herunder forslag tl resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag tl årsberetnng for Q-Free ASA og for konsernet, ble enstemmg godkjent. Styrets forslag om at årets overskudd overføres annen egenkaptal ble enstemmg godkj ent. OS/2008 Endrng av vedtektene 6 Møtelederen redegjorde for styrets forslag om en endrng av 6 selskapets vedtekter. henhold tl styrets forslag ble det enstemmg vedtatt at vedtektene 6 punkt 3 endres tl å lyde: " 3._T!alg-av_styre-og-styrets-eder-. " 06/2008 Valg av medlemmer tl styret. Valgkomteens nnstllng ble referert. Følgende styremedlemmer er på valg: Torld Skogsholm. henhold tl valgkomteens nnstllng ble det fremlagt følgende forslag på medlemmer tl styret: Torld Skogsholm Jan Phl Grmnes henhold tl valgkomteens nnstllng ble det fremlagt følgende forslag på styrets leder for peroden fra ordnær generalforsamlng 2008 frem tl generalforsamlng 2009: ordnær Ole Jørgen Fredrksen Følgende ble enstemmg valgt som styremedlemmer, alle for en perode av to år: Torld Skogsholm t'

3 Jan Phl Grmnes Følgende ble enstemmg valgt som styrets led.er for perod,en ra ordnær generalforsamlng 2008 frem tl ordnær geeralforsanlg 2009: Ole Jørgen Fredrksen Styret vl etter dettehelfølgende sammensetnng: Ole Jørgen Fredrksen (styrets leder) Chrstan Albech Mm Krstne Berdal Torld Skogsholm Jan Phl Grmnes Anders Hagen (ansattvalgt) Sssel Lllevk Larsen ( ansattvalgt) 07/2008 Valg av medlemmer tl valgkomteen Møtelederen refererte tl valgkomteens forslag på medlemmer tl valgkomteen. Jan Phl Grmnes fratrer som medlem og det ble fremlagt forslag på følgende medlem tl valgkomteen: Cecle Johnsen Eølgende_ble_enstemmg_valgt_som_medlem_ay_valgkom te_en,_for_en_p_ero_de_av to år: Cecle Johnsen Valgkomteen vl etter dette ha følgende sammensetnng: Harald Amet (leder) Haakon Sæther Cecle Johnsen 08/2008 Fastsettelse av godtgjørelse tl styret, valgkomté og revsor. Valgkomteens nnstllng ble referert. henhold tl valgkomteens nnstllng ble det fremlagt følgende forslag tl godtgjørelse tl styret for peroden fra ordnær generalforsamlng 2008 frem tl ordnær generalforsamlng 2009: Styrets leder: NOK Styrets medlemmer: NOK Etter forslag fra valgkomteen ble det fremmet forslag om følgende honorar for deltakelse underutvalg styret: Leder av underutvalg: NOK pr. heldagsmøte

4 Medlem av underutvalg: NOZ 7.500,pr. held,agsmøte Styret fremsatte forslag følgend,e forslag tl godtgjørelse for valgl(omteen for peroden fra ordnær geeralforsanlg 2008 fre tl ordnær generalforsamlng 2009: r l Valgkomteens -leder:: N-O-K ,O- Valgkomteens medlemmer NOK Det ble fremsatt forslag om revsjonshonorar vedrørende Q-Free ASA for 2007 tlsvarende NOK Forslaget tl godtgjørelse tl styret ble enstemmg godkjent. Forslaget tl godtgjørelse tl underutvalg styret ble enstemmg godkjent. Forslaget tl godtgjørelse tl valgkomteen ble enstemmg godkjent. Forslaget tl godtgjørelse tl revsor ble enstemmg godkjent. 09/2008 nstruks for valgkomté Møtelederen redegjorde for styrets forslag tl nstruks for valgkomté. henhold tl styrets forslag ble nstruks for valgkomté enstemmg vedtatt. nstruks-for-valgkomté-er-vedlagt-protoko l.-c-j!edlegg_2) 10/2008 Retnngslnjer for godtgjørelse tl ledende ansatte Møtelederen redegjorde for styrets erklærng om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tl ledende ansatte, herunder om styrets retnngslnjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår. Møtelederen redegjorde vdere for at det generalforsamlng ble vedtatt et opsjonsprogram som omfatter ledende ansatte og aksjonærvalgte styremedlemmer, jf vedlegg tl nnallngen. Opsjonsprogrammet løper over 3 år for ledende ansatte, og vdereføres henhold tl dette, mens opsjonsprogrammet løper over 2 år for styremedlemmer. Det foreslås at opsjonsprogrammet for de aksjonærvalgte styremedlemmene forskyves med ett år, nnenfor den samme ramme på aksjer. Dette nnebærer at det nye toårge programmet for de aksjonærvalgte styremedlemmene vl gjelde for peroden 2007 tl 2009, med de samme vlkår som opsjonsprogrammet vedtatt Evt. nnløste opsjoner nnenfor de to første år nngår (og reduserer) rammen. Pr. dato er det kke nnløst aksjeopsjoner under opsjonsprogrammet for hverken ansatte eller styremedlemmer. Generalforsamlngen har ved vedtak av gtt en toårg emsjonsfullmakt tl styret som omfatter det samlede opsjonsprogrammet, hvor opsjonsprogrammet for ansatte samtdg ble øket fra tl ff

5 a1(sjeopsjoner. Den gjeldende fllma1(te del(l(er også opsjonsutøvelser tll(nytnng tl det revderte opsjonsprogrammet for de al(sjo,nærvalgte styremedlemmer. Styrets forslag tl vedtal(:! 1. Generalforsamlnge slutter seg tl styrets retgsljer for fastsettelse av løl1jl--og- apjlen- -godtgj,ørelse-for -det -kom,mende -regnskapsåt:. 2. Generalforsamlngen slutter seg tl forslag om at opsjonsprogram rettet mot aksj onærvalgte styremedlemmer ordnær generalforsamlng 2006 forskyves med ett år, og blr gjeldende for peroden 2007 tl 2009, under de samme vlkår og nnenfor den samme, samlede ramme. Med av stemmene mot og av stemmene for styrets forslag, fattet Generalforsamlngen følgende vedtak: Generalforsamlngen slutter seg tl styrets retnngslnjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår (Vedlegg 3). Generalforsamlngen slutter seg tl forslag om at opsjonsprogram rettet mot aksjonærvalgte styremedlemmer ordnær generalforsamlng 2006 forskyves med ett år, og blr gjeldende for peroden 2007 tl 2009, under de samme vlkår og nnenfor den samme, samlede ramme. 11/2008 Forslag om fullmakt tl styret tl forhøyelse av aksjekaptalen ved ny tegnng av aksjer Møtelederen orenterte om at styret dag har en fullmakt, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tl å forhøye selskapets aksjekaptal med nntl NOK ,88. Fullmakten ble gtt med varghet tl neste ordnære generalforsamlng, dog kke lenger enn tl 30. jun For å skre selskapet fleksbltet forbndelse med eventuelle oppkjøp, emsjoner, fusjoner m.v. nnenfor TS sektoren, og også tlknytnng tl senere kaptalforhøyelser, foreslår styret overfor generalforsamlngen at styret får en ny fullmakt fra generalforsamlngen tl å foreta kaptalforhøyelse ved nytegnng av aksjer. Under henvsnng tl følgende vedtak: ovennevnte foreslår styret at generalforsamlngen fatter "Fullmakt tl styret tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tlbakekalles.? Styret gs en ny fullmakt tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88 ved utstedese av nntl aksjer (10%), hver pålydende NOK 0,38 med rett tl å fravke aksjonærenes fortrnnsrett tl tegnng henhold

6 tl allmenna1(sjelovens 10-4 og 10-5, og tl å fastsette nsl(dd form av an,net en,n penger eller rett tl å pådra selsl(apet særlge pll(ter etter lov om allnenal(sjeselsl(aper 10-2, sat flsjoll etter allenal(sjelovens Styret får fullmal(t tl å bestemn1e tegnngsvll(år ved l(aptalutvdelser samt å endre vedtel(tee henhold tl de tl el1l1ver td gjeldede l(aptalutvdelse. Fullmakten skal gjelde tl ordnær generalforsamlng om 2 år, dog l(ke lenger enn tl 30. jun 2010.", : Fullmakt tl styret tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tlbakekalles. Styret gs en ny fullmakt tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88 ved utstedese av nntl aksjer (10%), hver pålydende NOK 0,38 med rett tl å fravke aksjonærenes fortrnnsrett tl tegnng henhold tl allmennaksjelovens 10-4 og 10-5, og tl å fastsette nnskudd form av annet enn penger eller rett tl å pådra selskapet særlge plkter etter lov om allmennaksjeselskaper 10-2, samt fusjon etter allmennaksjelovens Styret får fullmakt tl å bestemme tegnngsvlkår ved kaptalutvdelser samt å endre vedtektene henhold tl den tl enhver td gjeldende kaptalutvdelse. Fullmakten skal gjelde tl ordnær generalforsamlng om 2 år, dog kke lenger enn tl 30. jun /2008 Fullmakt tl erverv av egne aksjer Møtelederen orenterte om at selskapet har pr. dag fullmakt tl å erverve egne aksjer. Denne fullmakten utløper 30. jun Styret fnner at det vl være hensktsmessg om styret blr gtt ny fullmakt tl å erverve egne aksjer, begrenset tl nntl 10% av aksjekaptalen, jf allmennaksjeloven 9-2 flg. Eventuelt tlbakekjøp av aksjer vl g selskapet mulghet tl å utnytte de mekansmer som allmennaksjeloven gr anlednng tl når det gjelder dstrbusjon av kaptal tl selskapets aksjonærer, og tlbakekjøp av aksjer vl også være et vrkemddel for løpende å kunne tlpasse selskapet tl en hensktsmessg kaptalstruktur. Under henvsnng tl følgende vedtak: ovennevnte foreslår styret at generalforsamlngen fatter "Fullmakt tl styret tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK ,88, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tlbakekalles. Styret gs ny fullmakt tl å la selskapet erverve aksjer Q-Free ASA med pålydende verd nntl NOK ,88, fordelt på nntl aksjer, hver pålydende NOK 0,38, og slk at beholdnngen av egne aksjer kke kan overstge 10% av utestående aksjer tl enhver td. Mnste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være hhv NOK 1,- og NOK 100,-. Styret skal stå frtt med hensyn tl å bestemme hvlke måter erverv og eventuell avhendelse av 8'

7 egne al(sjer sl(al sge. Fullnakten, sl(al gjelde tl neste ordnære generalforsanlng, dog kke lenger elll1 tl 30. ju,n 2009.",! r F-u-makt -tl-st-yret- tl-å--utvde -al(sj.ek;aptalen--med--ïntl N,OK ,.88, gtt av generalforsamlngen den 10. ma 2007, tlbakekalles. Styret gs ny fullmal(t tl å la selsl(apet erverve aksjer Q-Free ASA med pålydende verd nntl NOK ,88, fordelt på nntl aksjer, hver pålydende NOK 0,38, og sll( at beholdnngen av egne aksjer kke kan overstge 10% av utestående aksjer tl enhver td. Mnste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være hhv NOK 1,- og NOK 100,-. Styret skal stå frtt med hensyn tl å bestemme hvlke måter erverv og eventuell avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten skal gjelde tl neste ordnære generalforsamlng, dog kke lenger enn tl 30. jun ntet annet ble behandlet. **** Trondhem, den 9. ma 2008

8 VEDLEGG L Fortegnelse over aksjonærer representert Navn VERDPAPRFON'D ODTl\ VERDPAPRFONDET NOR SKAGEN VEKST RAMS AS ANDRESEN LARS ODDGER REDBACK AS STOREBRAND LVSFORSKRNG SLVERCON NDUSTRE VERDPAPRFONDET NOR ROYAL BANK OF CANADA VERDPAPRFONDET NOR AKSJEFONDET ODN NOR SÆTER HAAKON MORTEN VERDPAPRFONDET NOR FREDRKSEN OLE JØRGEN CCOA AS CACES BANK 5AE-TER-E-V SAKSEN ØYVND SSB NVESTMENT FUNDS SAKSEN RTA Total Shares n total Shares represented n percent Antall aksjer 4/593/100 3/408/750 3/356/000 2/107/000 1/633/600 1/425/000 1/299/900 1/236/ / / / / / /500 se/eeg /567/281 52/274/ % Representert ved Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen G e-j ø fge fl--f fe d fkse fl Ole Jørgen Fredrksen Ole Jørgen Fredrksen t

9 VEDLEGG 2: NSTRUKS FOR V ALGKOMTÉEN Q-FREE ASA, r Selskapet skal ha en valgkonté bestående av tre nedlenner SOlD velges av generalforsamlngen for to år av gangen etter forslag fra aksj onærene. Valgkotnteens leder velges av generalforsamlngen. 2 Valgkomteens medlemmer skal være aksjonærer eller representanter for aksjonærene. Mnst to av valgkomteens medlemmer bør være uavhengg av styret og den daglge ledelsen. 3 Styrets leder plkter å møte for komteen etter nnkallng. Komteen kan forøvrg nnhente de opplysnnger fra styret, og/eller selskapets ledelse eller andre som anses relevante for komteens arbed. Valgkomteen skal stt arbed gjøre aktve søk not aksjonærfellesskapet, og forankre sn nnstllng hos de største aksjonærene. Aksjonærer bør kunne fremsette forslag tl kanddater tl styret og valgkomté rmelg td før nnstllng avgs. Valgkomteen skal forvsse seg om at de selekterte kanddatene er valgbare, og få bekreftet at de er vllge tl å påta seg styreverv. 4 Valgkomteen skal stt arbed ta hensyn tl de lover og regler som gjelder for styrerepresentasjon for et børsnotert selskap, herunder aktta selskapets bestemmelser for eerstyrng og selskapsledelse. Valgkomteens oppgaver er: a) å avg nnstllng tl generalforsamlngen om valg av aksjonærvalgte medlemmer tl styret, herunder styrets leder, når dsse er på valg eller når det må foretas supplerngsvalg. Styret velger selv sn nestleder blant de valgte styremedlemmene; b) å påse at styret årlg foretar en egenevaluerng av stt arbed og sn kompetanse; c) å foreslå honorerng av styret, herunder styrets utvalg; d) å avg nnstllng tl generalforsamlngen om valg av medlemmer tl valgkomteen, herunder valgkomteens-leder. 5 Møter valgkomteen nnkalles av lederen, og dessuten når to av de andre medlemmene ber om det. tllegg tl fysske møter, kan møter også skje pr. telefon eller pr. srkulasjon. Valgkomteen er beslutnngsdyktg når to av medlemmene deltar. Komteen kan lkevel kke treffe beslutnng uten at alle medlemmene så vdt mulg er gtt anlednng tl å delta møte. Om valgkomteen kke kommer frem tl en enstemmg beslutnng, er det den nnstllngen som flertallet stemmer for som gjelder som komteens nnstllng. 6 Valgkomteens nnstllng skal forelgge tde tl at den kan sendes ut sammen med nnkallng tl generalforsamlngen. nnstllngen skal nneholde relevante opplysnnger om de foreslåtte kanddatene. Valgkomteens nnstllnger skal begrunnes. Kop av nnstllngen sendes styrets leder. Det samme gjelder forslag tl endrnger av nstruksen for valgkomteen. 7 På den ordnære generalforsamlngen fremlegges nnstllngen av komteens leder eller av den som velges tl å lede generalforsamlngen. nnstllngen undertegnet av komteens medlemmer vedlegges protokollen for generalforsamlngen. 8 Honorar tl medlemmene av valgkomteen fastsettes årlg av generalforsamlng etter nnstllng fra styret. 9 Eventuelle endrnger nstruksen for valgkomteen skal vedtas av selskapets generalforsamlng.

10 VEDLEGG 3 FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TL DAGLG LEDER OG LEDENDE ANSATTE! l. NNLEDNNG Det følger aven ny bestemmelse allmennaksjeloven (asal) 6-16a at selsl(apets styre skal utarbede en erklærng om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tl daglg leder og andre ledende ansatte. Erklærngen skal nneholde retnngslnjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, og herunder ang hovedprnsppene for selskapets lederlønnspoltkk. Vdere skal erklærngen også nneholde en redegjørelse for den lederlønnspoltkken som har vært ført det foregående regnskapsåret, herunder hvordan retnngslnjene for lederlønnsfastsettelsen er bltt gjennomført. henhold tl dette avgs denne erklærngen tl generalforsamlngen for Q- Free ASA. 2. HOVEDPRNSPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TL LEDENDE ANSATTE Q-Free er en ledende nasjonal aktør nnenfor stt forretnngsområde. For å opprettholde og yr sn mkedsposon ognemmsenger sum srem sr se-qr avhengg av å rekruttere og beholde medarbedere, nkludert ledere, med høy kompetanse. Selskapet må derfor ha konkurransedyktge lønnsvlkår overfor sne ledende medarbedere. Styret legger derfor tl grunn at den faste månedslønnen for de respektve ledere skal representere konkurransedyktge vlkår, samt at denne skal reflektere de respektve lederes personlge ansvar og kompetanse. tllegg tl den faste månedslønnen bør det kunne gs en bonus, som vl varere ut fra selskapets og den enkeltes resultater. Styret har derfor fastsatt en bonusordnng for selskapets ansatte, nkludert lederne. Slk bonus skal for adm. drektør maksmalt kunne utgjøre 80% av den faste årslønnen, og for de øvrge medlemmer av selskapets ledergruppe skal slk bonus maksmalt kunne utgjøre 40% av den faste årslønnen. Bonus skal generelt knyttes tl Q-Frees oppfyllelse av nærmere defnerte mål for peroden; resultatmål og/eller andre fastsatte mål for selskapet. Dsse målsetnngene skal fastsettes årlg av selskapets styre og kan være knyttet tl fnanselle resultater, resultater nnenfor forsknng og utvklng, kvaltetsmål og/eller nærmere fastsatte ndvduelle resultatmål og målsettnger for den enkelte leder. Styret vser tl at det allerede er etablert en opsjonsordnng for selskapets styre, admnstrerende drektør og ledende ansatte/nøkkelpersoner, og at rammene for denne ordnngen tdlgere er godkjent av selskapets generalforsamlng. Retnngslnjene for opsjonsprogrammet følger vedlagt.

11 tllegg tl den faste månedslønne, boll1s lelhold tl oppnådde resltater og vedtatte opsjonsordnnger, kan det avtales med d,en enl(elte led,er at vedl(omm,ende sl(al godtgjøres med naturalytelser, som f el(s avser/fagtdssl(rfter, fr telefo, terl1ett-abonenet l11v. ndvduelle tlfeller kan det også avtales at vedkomnende leder sl(al dsponere frmabl henhold tl de tl enhver td gjeldende ordnnger for dette. Q-Free har etablert en kollektv pensjonsordnng for sne med,arbed,ere, som også nl(luderer ledende ansatte. t-lleg-g t-l den- pensj.qnsyte1-se SQm- -1(Ql,mer fra- sll( Qrd-nng, -o,g tllegg tl det som ytes gjennom offentlge ordnnger, kan medlemmer av selskapets ledergruppe tlbys en ndvduell pensjonsavtale. Styret legger tl grunn at ndvduelle tlfeller l(an også ytterlgere pensjonsløsnnger avtales. Styret for Q- Free legger vdere tl grunn for nngåelse av avtaler med ledende ansatte at det skal fastsettes en gjensdg oppsgelsestd på seks (6) måneder. For adm. drektør bør denne oppsgelsestden utvdes med ytterlgere to (2) måneder for hvert år vedkommende har vært ansatt selskapet, dog slk at oppsgelsestden maksmalt skal utgjøre tolv (12) måneder. ndvduelle tlfeller kan det avtales andre ordnnger vedrørende oppsgelse, herunder avtales en etterlønn for den enkelte leder. Styret skal ha rett tl å fravke ovenstående prnspper særsklte tlfeller. 3. VDERE BEHANDLNG Det følger av bestemmelse asal 5-6 tredje ledd at selskapets ordnære generalforsamlng skal behandle denne erklærngen fra styret om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tl ledendeansatte.e:klæ:ngen-skal--henhod-tl-dette-utsendes-sammen-med-nnallngen-tl generalforsamlng og selskapets årsoppgjør. Det følger vdere av asal 5-6 tredje ledd at generalforsamlngen skal holde en rådgvende avstemmng over styrets retnngslnjer for lederlønnsfastsettelsen. Generalforsamlngen kan da godkjenne retnngslnjene, eventuelt forkaste dsse. Det følger også av asal 5-6 tredje ledd at styrets retnngslnjer for aksje- og aksjeverdbaserte godtgjøreser (aksje- og opsjonsprogrammer mv, jf asal 6-16a første ledd tredje punktum nr 3), skal godkjennes av generalforsamlngen. Styret foreslår med denne erklærngen ngen endrnger den opsj onsordnng som tdlgere er godkj ent av selskapets generalforsamlng. 4. REDEGJØRELSE FOR 2007 Styret erklærer at lederlønnspoltkk og retnngslnjer vedtatt av generalforsamlng 10 ma 2007 har bltt etterlevd 2007 nnenfor de rammer retnngslnjene gr. E

12 VEDLEGG 3.1 RETNNGSLNJER FOR OPSJONSPROGRAM generalforsamlng 10 ma ble ncentvprogram vedtatt. Styret legger dette vedtal( tl grunn for retnngslnjer for tldelng aval(sjeopsjoner. SAK 08/2006 "Styrets leder orenterte om forslag om at styret får tldelt en fullmakt tl å utvkle et nytt ncentvprogram overfor selskapets ansatte nøkkelpersoner, ledelse og aksjonærvalgte styremedlemmer, gjennom mulghet for erverv av al(sjer selskapet. Styret foreslo på denne bakgrunn at styret får fullmakt fra generalforsamlngen tl å foreta kaptalforhøyelse ved nytegnng av aksjer tl nærmere angtte vlkår, tl gjennomførng aven eller flere emsjoner mot ansatte nøkkelpersoner, ledende ansatte og styremedlemmer som ledd gjennomførng av selskapets nye ncentvprogram. henhold tl styrets forslag ble det enstemmg vedtatt at styret, som ledd arbedet med å g selskapets ansatte nøkkelpersoner, ledelse og aksjonærvalgte styremedlemmer en ncentvordnng gjennom mulghet for erverv av aksjer selskapet, gs fullmakt tl å utvde aksjekaptalen med nntl NOK som tlsvarer aksjer (ca 5 %), hver pålydende NOK 0,38, ved en eller flere rettede emsjoner mot kontant nnbetalng tl ansatte nøkkelpersoner, ledelse og aksjonærvalgte styremedlemmer Q-Free ASA. Aksjonærenes fortrnnsrett tl tegnng henhold tl allmennaksjelovens 10-4 og 10-5 fravkes. Fullmakten gjelder 2 år fra vedtaket fattes av generalforsamlngen. Fullmakten gjelder gjennomførng av et aksjeop--jonsrrogram Q-FreeASA som lører over 3 år for ansatte nøkkelpersoner og ledelse, og 2 år for aksjonærvalgte styremedlemmer. nntl aksjer er forbeholdt aksjeopsjonsprogram for aksjonærvalgte styremedlemmer, og resterende aksjer er forbeholdt aksjeopsjonsprogram for ansatte nøkkelpersoner og ledelse. Det betales kke vederlag for opsjonene. nnløsnngskursen skal tlsvare gjennomsnttlg kurs for Q-Free aksjen ved stengetd på Oslo Børs tden 14 dager før tl 14 dager etter ordnær generalforsamlngen det året aksjene tegnes. For ansattenøkkelpersoner og ledelse som tldeles opsjonsrettgheter 3 år skal nntl 1/3 av opsjonen kunne nnløses årlg. Tlsvarende skal nntl Y2 av opsjonen kunne nnløses årlg for aksjonærvalgte styremedlemmer. For nye ansatte nøkkelpersoner, ledere og aksjonærvalgte styremedlemmer vl nnløsnngskurs bl fastsatt den dagen de tltreraksjeopsjonsprogrammet. Det tas forbehold om generalforsamlngens godkjennelse generalforsamlng 2007 eller 2008 for den foreslåtte sste del av opsjonsprogrammet. Det skal vdere fastsettes tdsntervaller for når opsjonene kan utøves." Generalforsamlngen har ved vedtak av gtt en toårg emsjonsfullmakt tl styret som omfatter det samlede opsjonsprogrammet, hvor opsjonsprogrammet for ansatte samtdg ble øket fra L tl aksjeopsjoner. l

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr.

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr. PROTOKOLL FRA ORDIN,4R GENERALF'ORSAMLING I Q.FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt torsdag den 19. mai20ll ki.16.00 i Q-Free ASA sine lokaler i Thoning Owesens gafe35c,7045 Trondheim. Generalforsamlingen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 16. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 30. april 2008 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 20. mai 2011 kl.

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) torsdag den 10. april 2014 kl.

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2013, klokken 14.00 i på Hotel

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling Torsdag 16. februar 2012 kl. 09:00 i selskapets kontor i Karenslyst Alle 5, Oslo

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 18. april 2012 Kl.: 1200.

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 19. april 2013 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA

Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) torsdag den 9. april 2015 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) fredag den 12. april 2013 kl.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 23. mai 2012 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten 1, 4006

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012 I-~-- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1749 I I Arkv JoualpostID: sald.: 12/248 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sakm.: 063/12 FORMANNSKAP Dato: 05.03.2012 090112

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 5. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling ( OGF ) for regnskapsåret 2010 i Badger Explorer ASA ( Selskapet

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden Oslo, 25. april 2007 Til aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA vil bli avholdt Tid: 10. mai 2007, kl. 18.30 Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Comrod Communication ASA

Til aksjonærene i Comrod Communication ASA Til aksjonærene i Comrod Communication ASA Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Comrod Communication ASA fredag 27. april 2012 kl. 11:00. Generalforsamlingen blir avholdt i Fiskåvegen

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeiere i Petrolia Drilling ASA 04. juni, 2010 Innkalling til ordinær generalforsamling Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 28. juni, 2010 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING l aksjonærene i cana Industrier Til aksjonærene ASA i Scana Industrier ASA IN disson SAS Atlantic Styret Hotell, innkaller Stavanger. herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 09.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 20. mai 2011, klokken 10.00 på Rica Parken

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i 4. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i ( Selskapet ) i Selskapets lokaler på Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo den 25. mai

Detaljer