HR Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang"

Transkript

1 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk radatortermostat med moderne desgn. Takket være den trådløse kommunkasjonen med frekvensen 868 MHz kan radatortermostaten enkelt ntegreres systemer som f.eks. evohome for å regulere romtemperturen. Brukervennlg Stort, justerbart dsplay med bakgrunnsbelysnng. Dsplayet vser nformasjon med symboler og tekst. Parametere kan stlles nn ndvduelt. Manuell temperaturendrng tl neste koblngspunkt er alltd mulg. Monterng Radatortermostaten passer tl de fleste radatorventler M3 x,5. Flere adaptere kan leveres som tlbehør. Alternatvt kan det kobles tl en vnduskontakt. Energsparefunksjoner Vndusfunksjonen sørger for at radatorventlen stenger ved luftng. Ved bruk av en ekstern vnduskontakt lukkes radatorventlen når vnduet er åpent. FORSIKTIG Fare for felfunksjon! ffradatortermostaten må monteres som beskrevet denne bruksanvsnngen. ffikke la barn leke med radatortermostaten. Radatortermostat med ventlpåsats M3 x,5; batterer nkludert 2 Dsplaypåsats 3 Ventladapter type Danfoss RA 4 Skruer for skrng av radatortermostat og batterlomme ADVARSEL Kvelnngsfare! ffhold barn unna emballasjen. NO

2 3. Overskt over enheten Betjenngselementer og dsplay RF-sgnalvsnng Vsnng Betydnng 5 sgnal 3 sgnal sgnal 4. Monterng Svært god feltstyrke God feltstyrke Svak feltstyrke Vser at ønsket romtemperatur ble endres manuelt 2 Betjenngssperre 3 Batterstatus 4 Temperaturvsnng / Parameternformasjon 5 Tekstvsnng, 9 tegn 6 Infotast: vser rom-(sone-)nformasjon. Funksjonstast: for bndng og parametrerng 7 Justerngsratt 8 RF-sgnal (feltstyrke) 9 RF-kommunkasjonsvsnng RF-kommunkasjonsfel Battervsnng Batterstatus Betydnng Batter fulladet Batter halvfullt 7 Drftsklar tre trnn: Sett batterene og velg språk Opprett RF-forbndelse Monter radatortermostaten FERDIG Sette nn/skfte batterer Radatortermostaten er nnstlt på følgende battertype: 2 mgnonceller,5 V; Type LR6, AA, AM3 Alternatvt kan følgende batterer/oppladbare batterer brukes: Ltum,5 V; Type LR6, AA, AM3 NMH,2 V; Type LR6, AA, AM3 Ved bruk av ltum- eller NMH-batterer må parameter 9 endres, se avsntt 5. Skft alltd batterene parvs. Når batterene er for svake, åpner radatortermostaten radatorventlen helt. Etter et batterskft gjenopprettes RF-forbndelsen tl den sentrale betjenngsenheten automatsk. Batter må skftes om kort td Blnkende vsnng: Batterene er tomme og må skftes 2

3 2. Valgt språk vses kun ved første gangs gangkjørng. Levetden tl nye mgnonceller er ca. 2 år. Batteret må skftes når symbolet blnker. Alle nnstllnger beholdes når batteret skftes.. 4. ADVARSEL Eksplosjonsfare! fflad aldr opp batterene. ffikke kortslutt eller kast batterene nn åpen flamme. ffgamle batterer skal kastes forskrftsmessg Trekk av justerngsrattet. Sett an mot hakket på undersden for å gjøre dette. 2. Hvs tlgjengelg skrur man ut skrngsskruene fra batterlommen. 3. Løsne låsen og vpp opp batterfjæren. Batterlommen er nå tlgjengelg. 4. Sett batterene. Pass på rktg polartet "+" og " ". 5. Vpp ned og lås batterfjæren. 6. Alternatv: Skre batterfjæren med skrngsskrue slk at det kke er mulg å stjele batteret. 7. Sett på plass justerngsrattet gjen. Dsplayet vser kort programversjonsnummer, og deretter språket englsh. 8. Om ønskelg kan man velge et annet språk med justerngsrattet. 9. Bekreft valgt språk med tasten Opprette RF-forbndelse Radatortermostaten HR92 kommunserer med den sentrale betjenngsenheten va radofrekvensen 868 MHz. Da må først forbndelsen mellom HR92 og den sentrale betjenngsenheten opprettes. Denne prosedyren heter BINDING (tlkoblng). På forhåndskonfgurerte enheter er bndngen allerede foretatt på fabrkken. Hvs du trykker på tasten før bndngen er opprettet, vses ubundet på dsplayet. Bndngen må først aktveres på HR92 for å kunne motta RF-sgnalet. Deretter må bndngen aktveres for den sentrale betjenngsenheten. Les om bndng bruksanvsnngen for dn sentrale betjenngsenhet. Aktvere bndng på HR92 Utfør bndng for radatortermostaten nærheten av det endelge monterngsstedet.. Trykk kort på tasten. ubundet vses. 2. Hold tasten nntrykt ca. 5 sekunder. bnd vses. 3. Trykk kort på tasten. bndng vses og RF-symbolet vses. Aktvere bndng på sentral betjenngsenhet fom f aktverng av bndng på sentral betjenngsenhet: se tlhørende bruksanvsnng. 3

4 Bndng på HR92 Under bndngen blnker RF-symbolet. Ved vellykket bndng vses suksess. Deretter vses hovedvsnngen. Hvs dsplayet vser sync, synkronseres radatortermostaten med den sentrale betjenngsenheten. HR92 mottar data fra den sentrale betjenngsenheten. Synkronserngen kan vare nntl 4 mnutter tl aktuell ønsket romtemperatur vses på HR92. Hvs BINDING kke var vellykket, avsluttes den automatsk etter ca. sekunder. Slk avbryter du BINDING: velg Ext med justerngsrattet og bekreft med tasten. Hvs den sentrale betjenngsenheten skal styre flere radatortermostater HR92 samme rom ( en sone), kan du aktvere BINDING for alle radatortermostatene samtdg. BINDING må da bare gjennomføres én gang. Mslykket bndng / utlstrekkelg dataoverførng Bndngen var mslykket hvs RF-symbolet slukner og felet vses. Kanskje er dataoverførngen utlstrekkelg. Dette kan skyldes metallgjenstander eller andre RF-apparater. fkontroller f at det er mnst m avstand tl RF-apparater som RF-hodetelefoner, trådløse telefoner og lgnende. fkontroller f at det stor nok avstand tl metallske gjenstander. fhvs f radoforstyrrelsene kke kan fjernes, må du velge et annet monterngssted for betjenngsenheten og gjenta bndngen. Slette bndng på HR92. Trykk kort på tasten. 2. Hold tasten nntrykt ca. 5 sekunder. 3. Velg bnd med justerngsrattet, og hold tasten nntrykt helt tl slettet vses. Bndngen er deaktvert. RF-test. Trykk kort på tasten. 2. Hold tasten nntrykt ca. 5 sekunder. 3. Velg rf test med justerngsrattet og bekreft med tasten. På dsplayet blnker sjekker. sjekker Radatortermostaten er klar tl å motta RF-sgnaler fra den sentrale betjenngsenheten. Les om RF-test bruksanvsnngen for dn sentrale betjenngsenhet. Når RF-sgnaler mottas, vses feltstyrken som streker og tall. 5 sgnal 5 streker Svært god feltstyrke 3 streker God feltstyrke strek Svak feltstyrke RF-test for betjenngsenheter med toveskommunkasjon Hvs den sentrale betjenngsenheten både kan sende og motta (toveskommunkasjon), som for eksempel evotouch, kan feltstyrken avspørres drekte på radatortermostaten uten å aktvere RF-testen på den sentrale betjenngsenheten.. Trykk kort på tasten. 2. Hold tasten nntrykt ca. 5 sekunder. 3. Velg rf test med justerngsrattet og bekreft med tasten. På dsplayet blnker sjekker. 4. Trykk en gang tl på tasten. Når RF-sgnaler mottas, vses feltstyrken som streker og tall. 4

5 Avbryte RF-test Etter ca. t mnutter avsluttes RF-testen automatsk. eller fvelg f ext med justerngsrattet, og bekreft med tasten. RF-kommunkasjonsfel Hvs utropstegnet og RF-symbolet blnker under normal drft, er det oppstått en fel på RFkommunkasjonen. Ønsket romtemperatur for radatortermostaten HR92 endres automatsk tl 2 C. frf-kommunkasjon f tl den sentrale betjenngsenheten, se også avsntt 7. Montere radatortermostaten Radatortermostaten kan monteres enkelt på alle vanlge radatorventler med tlkoblng M3 x,5 uten å forårsake smuss eller vannflekker. Velge adapter Radatortermostaten passer på de vanlge radatorventlene M3 x,5. For enkelte ventltyper trengs adapter.. Kontroller om en adapter er nødvendg og velg evt. den passende adapteren. Fabrkat Blde Adapter Ventl M3 x,5 Honeywell- Braukmann, MNG; Hemeer, Oventrop Danfoss RA Ikke nødvendg Medfølger Danfoss RAV * ADVARSEL Radatortermostaten kan skades av kortslutnng hvs den blr fuktg! ffmonter radatortermostaten bare tørre, lukkede rom nnendørs. ffbeskytt radatortermostaten mot fukt, støv, drekte sollys og høy varme. Danfoss RAVL * Fjerne det gamle termostathodet. 2. * kan bestles under EVA-Danfoss 2. Skyv adapteren på radatorventlen og vr tl du kjenner at adapteren går lås. 3. Skru fast adapteren med en skrue om nødvendg.. Vr det gamle termostathodet helt tl venstre og løsne festet. 2. Fjern det gamle termostathodet fra radatorventlen. 5

6 Montere ventlpåsats a 3. Lås radatortermostaten sluttpossjonen. Dette gjøres ved å skyve skyveren retnng. Etter ca. mnutt vses cycl (selvtest). Deretter skfter radatortermostaten tl normal drft. b. Skll ventlpåsatsen fra radatortermostaten. Dette gjøres ved å skyve skyveren retnng C Radatortermostaten arbeder bare hvs den er låst korrekt sluttpossjonen. FERDIG! Radatortermostaten regulerer nå romtemperaturen samsvar med angvelsene fra den sentrale betjenngsenheten Vr justerngsrattet tl ventlpåsatsen mot urvseren tl det stopper. 3. Sett ventlpåsatsen på radatorventlen eller adapteren og skru fast for hånd (uten verktøy!). Sette på radatortermostaten Sørg for at skyveren på radatortermostaten står åpen stllng. 2. Sett radatortermostaten på ventlpåsatsen, slk at tennene går lås og kke lenger er synlge. 6

7 Skre radatortermostat Radatortermostaten og batterene kan skres mot tyver med skruene som fulgte med. Stlle nn possjonen tl dsplayet For å forbedre leselgheten kan dsplayet tl radatortermostaten helles forskjellge possjoner (, 2, 3, 4 ). Hellngen på 4 kan festes med den medfølgende dsplaypåsatsen. Koble tl en ekstern vnduskontakt Tl radatortermostaten HR92 kan den potensalfre eksterne vnduskontakten HCA3 kobles tl. For å kunne koble tl den eksterne vnduskontakten trenger du kabelen ACS9. Mnplugg Mcro B / åpne ender 2 m lang kke nkludert leveransen Drft med vnduskontakt Når vnduet åpnes blr vnduskontakten åpnet og radatorventlen lukkes. Når vnduet lukkes gjen, fortsetter radatortermostaten normal drft. Frostbeskyttelsesfunksjonen skrer at radatorventlen åpner ved temperaturer under 5 C. Hvs en kablet vnduskontakt fjernes, må parameter endres tl eller, se avsntt 5. Kabeltlkoblng fkoble f tl kabel ACS9 på vnduskontakten HCA3 som følger:. 2. ACS9 hvt svart GND grønn Forbnde kabelen med radatortermostat HR92 Monterng. Løft dsplayet og g det ønsket hellng. 2. Om ønskelg, hell dsplayet 4 og skyv dsplaypåsatsen mellom dsplayet og huset tl den går lås.. 2. Demonterng ftrykk f nn dsplaypåsatsen på baksden og trekk den oppover og ut.. Ta av dekslet på sden på radatortermostaten. 2. Koble kabelen ACS9 tl radatortermostaten HR92. Radatortermostaten regstrerer den tlkoblede vnduskontakten automatsk. 7

8 5. Standardnnstllnger Overskt Ved behov kan de 2 standardnnstllngene (parameter) tlpasses. Fabrkknnstllnger har grå bakgrunn. Parametere som er merket med *, blr beskrevet utdypende det følgende. Par. Innst. Betydnng Språknnstllng Engelsk Tysk Dansk Svensk Norsk Fnsk Bakgrunnsbelysnng * slått av aktvert Varghet tl vndusfunksjon * Vndusfunksjon kke aktv Ventl åpner senest etter 3 mnutter Ventl åpner senest etter 9 mnutter Følsomheten tl vndusfunksjonen ved synkende romtemperatur *.2 (følsom) 2. (mndre følsom) Fabrkknnstllng:.4 Følsomheten tl vndusfunksjonen ved stgende romtemperatur *. (følsom) 2. (mndre følsom) Fabrkknnstllng:.2 Innstllng av slaglengden * Standard slaglengde Helslagmodus Temperaturvsnng dsplayet * nnstlt/programmert temperatur (ønsket temperatur) målt romtemperatur Temperaturavvk * for å tlpasse radatortermostaten tl temperaturen som er målt rommet Fabrkknnstllng: C Par. Innst. Betydnng Battertype Alkalsk Ltum NMH (oppladbart batter) Vsnng av ventlpossjonen * ngen vsnng av ventlpossjonen kortvarg vsnng av ventlpossjonen Regstrerng vndusfunksjon * Av (ngen vndusfunksjon) Auto (tlsvarende parameter 3-5) Kablet (med potensalfr vnduskontakt) Tlbakestlle tl fabrkknnstllnger ngen reset Tlbakestllng Bndngen opprettholdes. Ext Endre parametre. Hold tasten nntrykt ca. 5 sekunder tl parameter blnker (venstre tall). language Tallet tl høyre vser den aktuelle nnstllngen. Parameteren vses tllegg med tekst. F.eks. betyr vsnngen for parameter (språk) med nnstllng (Englsh). 2. Velg ønsket parameter (venstre tall) med justerngsrattet. 3. Trykk på tasten for å redgere parameteren. Den aktuelle nnstllngen tl parameteren blnker (høyre tall). 4. Velg ønsket nnstllng (høyre tall) med justerngsrattet og bekreft med tasten. Parameteren som akkurat ble redgert blnker (venstre tall). 5. Gjenta trnnene 2 tl 4 for flere parameter. 6. For å gå ut av menyen velger du ext med justerngsrattet og bekrefter med tasten. 8

9 Beskrvelse av parametrene Parameter 2 Bakgrunnsbelysnng Dsplayet har en bakgrunnsbelysnng for å gjøre det lettere å lese av nformasjon. Bakgrunnsbelysnngen slår seg på når justerngsrattet beveges eller en knapp blr trykt. For å spare batterenerg slår bakgrunnsbelysnngen seg av når ngen handlng blr gjort på radatortermostaten løpet av ca. 7 sekunder. Parameter 3 tl 5 Vndusfunksjon For å spare energ lukker radatortermostaten radatorventlen når du åpner et vndu og temperaturen dermed synker mye. Når du lukker vnduet og temperaturen stger som følge av det, åpner radatortermostaten radatorventlen gjen. Når vargheten for vndusfunksjonen (fabrkknnstllng: 3 mnutter) er ute, reguleres det gjen tl gjeldende ønsket romtemperatur. Under vndusfunksjonen er frostbeskyttelse skret. Parameter 6 Slaglengde Radatortermostaten arbeder fra fabrkken med optmal slaglengde. Hvs hele slaglengden skal brukes eller ventlen kke åpner helt, kan helslagmodusen velges. Parameter 7 Temperaturvsnng dsplayet I fabrkknnstllngen vses ønsket romtemperatur på dsplayet. I nnstllngen "målt temperatur" vses den målte romtemperaturen dsplayet. Ved å vr justerngsrattet eller trykke på tasten skfter vsnngen tl nnstlt temperatur. Ved behov kan temperaturen nå stlles nn ny. Etter ca. 3 sekunder skfter vsnngen tl målt temperatur. Avhengg av varmennflytelsen tl radatoren kan den "målte temperaturen" som vses på radatortermostaten avvke fra den temperaturen som er målt et annet sted rommet. Parameter 8 Temperatur-kalbrerng Ettersom radatortermostaten måler romtemperaturen området tl radatoren, er det mulg at temperaturen avvker fra temperaturen som er målt et annet sted rommet. Hvs det f.eks. måles 2 C rommet og 2, C ved radatoren, kan det kompenseres for denne effekten med en kalbrerng på, C. Parameter Vsnng av ventlpossjonen Hvs denne parameteren er aktvert (nnstllng ""), vses en kort perode den kalkulerte ventlpossjonen ( % åpnet). Etter ca. 3 mnutter vses hovedvsnngen på nytt. For å gå raskt tlbake tl hovedvsnngen velger du ext og trykker på tasten. Parameter Regstrerng vndusfunksjon Ved tlkoblng av en vnduskontakt blr parameteren automatsk satt tl "2" (kablet). Vndusfunksjonen styres ved hjelp av vnduskontakten. Hvs ngen vnduskontakt er koblet tl, må nnstllngen "" eller "" velges. 6. Flere funksjoner Manuell endrng av ønsket romtemperatur Ønsket romtemperatur kan når som helst endres ved hjelp av justerngsrattet. Den endrede verden for ønsket romtempratut gjelder tl neste koblngspunkt. Symbolet betyr at temperaturen ble endret manuelt. Ved neste koblngspunkt slukner symbolet. Når justerngsrattet drees mot urvseren helt tl off vses, blr ventlen lukket permanent. I denne nnstllngen er tdsprogrammet tl hovedbetjenngsenheten kke lenger aktvt for denne radatortermostaten. Frostbeskyttelse er skret så lenge oppvarmngen er slått på. 9 Vsnng av romnavn Hvs den sentrale betjenngsenheten (sonenavn) kan overføre romnavnet, som f.eks. for evotouch, vses romnavnet på radatortermostaten (maks. 9 tegn). f ftrykk på tasten. Romnavnet (sonenavn) vses en kort stund på dsplayet.

10 Automatsk overvåkngsfunksjon 7. Hjelp ved problemer Vndusfunksjoner Når du åpner et vndu og temperaturen dermed synker, lukker radatortermostaten radatorventlen for å spare energ. Dsplayet vser vndu. Når temperaturen stger gjen, men senest etter den nnstlte tden (fabrkknnstllng: 3 mnutter), åpner radatortermostaten radatorventlen gjen. Du kan også åpne radatortermostaten tdlgere ved å dree på justerngsrattet. Følsomheten tl radatortermostaten når det gjelder temperaturfall og temperaturøknng, kan også stlles nn, se avsntt 5, parameter 3 tl 5. Når en vnduskontakt er koblet tl, reagerer vndusfunksjonen drekte på åpnng og lukkng av vnduet, se parameter. Ventlbeskyttelse Hvs radatorventlen løpet av 2 uker kke åpnes helt mnst én gang, gjennomføres en selvtest (tvunget). Radatortermostaten åpner radatorventlen den påfølgende mandagen (fabrkknnstllng) for en kort perode for å hndre at den setter seg fast. Dsplayet vser cycl. Frostbeskyttelse Hvs temperaturen synker under 5 C, åpner radatortermostaten radatorventlen tl temperaturen stger tl 6 C. Dermed forhndres at radatoren fryser fast. Dsplayet vser frost. Radatoren må kke være avslått, ettersom radatortermostaten da kke kan aktvere frostbeskyttelsesfunksjonen. Feltabell Problem/ vsnng Symboler blnker blnker kke sync e sensor e2 ventl Radator blr kke kald Årsak Tomme batterer Ingen RFkommunkasjon RF-forbndelse brutt Parameter kke nnstlt på betjenngsenhet CM927/DT92 Defekt apparat Motoren kan kke beveges Radatorventlen lukker kke helt Tltak Skft batterer. Kontroller RFforbndelse mellom HR92 og sentral betjenngsenhet (RF test). Gjenta bndng. Kontroller strømforsynngen tl den sentrale betjenngsenheten og HR92. Kontroller RFforbndelse Betjenngsenhet CM927: Stll nn parameter 8:SU. Betjenngsenhet DT92: Stll nn parameter SU (se tlhørende velednng). Skft apparat. Kontroller monterng, fjern evt. smuss. Kontroller monterng, stll evt. nn helslagmodusen (parameter 6). Motoren beveger seg kke Ventlpåsats kke låst Sett skyveren possjon. HR92 bruker kke temperaturendrnger fra sentral betjenngsenhet Ventl lukket permanent, off vses Stll nn romtemperaturen på ønsket verd med justerngsrattet. Den neste koblngskommandoen fra sentral betjenngsenhet utføres en gang tl av HR92.

11 Nødbetjenng ved tomme batterer. Lås opp radatortermostat. Dette gjøres ved å skyve skyveren på radatortermostaten mot. 2. Trekk radatortermostaten av ventlpåsatsen. 3. Betjen radatorventlen med justerngsrattet på ventlpåsatsen for hånd. + Omgvelsesbetngelser Luftfuktghet Normer/Standarder 9. Avfallshåndterng For boområder, forretnngsog kontorområder samt små bedrfter 9 % rel. fuktghet EN554-:26 +A2:2 EN554-2:997 +A2:28 EN673-:2 EN :2 EN3-22 EN RoHS 2/65/EC CE Gjenopprette fabrkknnstllnger. Hold tasten nntrykt ca. 5 sekunder tl parameter blnker (venstre tall). 2. Velg parameter 2 (venstre tall) og nnstllng (høyre tall) med justerngsrattet. 3. Trykk på for å gjenopprette fabrkknnstllngene. Bndngen opprettholdes. 4. Med Ext går apparatet tlbake tl normal drft. 8. Teknske data Radatortermostaten må kasseres henhold tl WEEEdrektvet 22/9/EU. ffkast emballasjen og produktet på egnet returpunkt etter endt levetd for produktet. ffikke kast produktet det vanlge husholdnngsavfallet. ffikke brenn produktet. ffta ut batterene. ffkast batterene samsvar med gjeldende lokale forskrfter. De skal kke kastes det vanlge husholdnngsavfallet. Type Kapslngsgrad RF-kommunkasjon Strømforsynng Strømforbruk HR92 IP3 Regulerngsnøyaktghet (CA),5 C Tlkoblng tl radatoren M3 x,5 Omgvelsestemperatur 5 C SRD (868, 87, MHz) RX klasse 2 Rekkevdde: typsk 3 m nn bolghus Battertype LR6,AA,AM3 Mgnon: 2 x,5 V Ltum: 2 x,5 V NMH: 2 x,2 V Standby: ca. 65 mw Ved regulerng: ca. 24 mw Lagertemperatur 2 C 65 C Mål Vekt 96 x 54 x 6 mm 85 g (med batterer). Samsvarserklærng Med dette erklærer Honeywell at den elektrske radatortermostaten HR92 oppfyller grunnleggende krav og andre relevante forskrfter drektvet 999/5/EF.

12 . Bndng og RF-test - overskt Trykk kort på tasten Vsnng: Romnformasjon Hold tasten nntrykt ca. 5 s bnd rf test ext Tasten Hold tasten nntrykt tl Tasten Tasten bndng sjekker blnker Tlbake tl standardvsnng suksess slettet Tasten * RF-sgnal fra betjenngsenhet Tlbake tl standardvsnng Vsnng av feltstyrke ext Tasten Tlbake tl standardvsnng Dre justerngsrattet mot høyre * Gjelder bare for betjenngsenheter med toveskommunkasjon, f.eks. evotouch. Produsert for og på oppdrag fra forretnngsområdet Envronmental and Combuston Controls Dvson Honeywell Technologes Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pèce 6, 8 Rolle, Svets, representert av: Honeywell AS Postboks Drammen Norge Telefon Med forbehold om teknske endrnger som skyldes forbedrnger C

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdnngsapparatet tl fremtden. Komme gang 1 I dn husholdnng starter fremtden nå!! Flott at du bruker Home onnect * Gratulerer med et fremtdsrettet husholdnngsapparat! et vl allerede dag gjøre

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden.

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden. Koble oppvasmasknen dn tl fremtden. Home onnect. En app for alt. Home onnect er første app som vasker og tørker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som fnnes kjøleskapet for deg. Ulke husholdnngsapparater,

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs solsensor Solar Best.-nr. : 5461 02 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og tlkoblng av elektrske apparater må kun gjennomføres av elektrkere. Denne anvsnngen er en del av produktet og skal

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, høyde 769 mm

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..5232.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montasje- og drftsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-dmmer Best.-nr. : 1034 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Dersom anvsnngen kke følges, kan det føre

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning Art.-nr. : FZD1254WW Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

Bruksanvisning og monteringsanvisning

Bruksanvisning og monteringsanvisning Bruksanvsnng og monterngsanvsnng Energsøyle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøyle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøyle 1343 26/27/28 Lyssøyle, kort 1344 26/27/28 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrvelse...

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053 SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN Kjøleenhet: FCS4053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på apparatet. Oppbevar brukervelednngen ved apparatet. I brukervelednngen

Detaljer

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053 A800 Oversettelse av den orgnale bruksanvsnngen Kaffemaskn: FCS050 - Kjøleenhet: FCS053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på masknen. Oppbevar brukervelednngen ved

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus veggsender "flat"

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus veggsender flat 1-kanal Art.-nr. : A 41 F.. 2-kanal Art.-nr. : A 42 F.. 4-kanal Art.-nr. : A 44 F.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnfrmasjn Mnterng g nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennmføres av autrserte elektrkere.

Detaljer

MODELL: RN-300/ RN-200

MODELL: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeoopptaker (VCR) med ShowVew Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-300/ RN-200 PAL Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet.

Detaljer

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102 Vdeoopptaker (VCR) BRUKERHÅNDB MODELL: RN-12 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Model No. EC27P Part

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal Monterngs- og bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innhold Apparatbeskrvelse...3 Monterng...4 Demontere glassdekselet...5 Bruk...5 Vanlge samtaler...6 Motta anrop... 6 Fortsettelsesfunksjon... 7 Avslutte samtale...

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER -SPILLER/ VIDEO OPPTAKER BRUKERHÅNDBOK MODELL : RN-850 PAL R Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Skkerhetsforanstaltnnger

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Universal-seriedimbryter-innsats Bruksanvisning

Universal-seriedimbryter-innsats Bruksanvisning Bruksanvsnng Serepåsats for koplng og dmmng Art. Nr.: 2263 00 Art. Nr.: 2264 xx Apparatets oppbygnng (fgur 1) (1) Dmbryter (2) Påsats (3) Ramme (1) (3) (2) Skkerhetsnstrukser Innbyggng og montasje av elektrske

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor OPP OGFRAM

Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor OPP OGFRAM Bruks- og monterngsanvsnng NeoDrves smmi og motor OPP OGFRAM 2 Innhold: 1. Introduksjon 1.2. Bruk av NeoDrves deler 1.3. Merker og symboler 1.4. Tllatte opersjonsbetngelser 1.5. Standard oppsett av NeoDrves

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

MTO diagram: Oseberg C 12.9.2008

MTO diagram: Oseberg C 12.9.2008 Gjennomføre nødvendg opplærng Ikke gjennomført nødvendg opplærng Utføre SJA ved arbed trykksatt system Blr kke ført SJA Ca år 1991 Overskuddsdel Overskuddsdel ferdgslelsen ferdgslelsen merkes merkes legges

Detaljer

DALI-gateway Bruksanvisning

DALI-gateway Bruksanvisning Bruksanvsnng Art. Nr.: 1060 00 Systemnformasjon Dette apparatet er et produkt av KNX/EIB-systemet og er samsvar med KNX-drektvene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av KNX-opplærng er en forutsetnng for

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm

Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med fre tomme enheter, høyde 1400 mm 1354 26/27/28 Energsøyle med fre tomme enheter, 1356 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, 1355 26/27/28 Energsøyle med lyselement

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Vedlegg 5: MTO diagram

Vedlegg 5: MTO diagram Vedlegg 5: MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1998-2000 1998-2000 28.5.2003 2003-2004 Desgn Desgn byggng byggng Størrelse klemmer Monterng klemmer bolter Etablerng Etablerng nspeksjons nspeksjons

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Arbed og potensell energ 4.3.5 Mdtveseksamen: 6.3. Pensum: Kap. boken flere lærer på data-lab YS-MEK 4.3.5 Konservatve krefter: v kan fnne en potensalfunksjon slk at: d d energbevarng vertkal kast: mg

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt parallelle kretser Krchhoffs

Detaljer

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NORSK -SPILLER/VIDEO

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Best.-nr. : 0404 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnfrmasjn Mnterng g nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennmføres av autrserte elektrkere. Fare fr alvrlge persnskader, brann g materelle skader. Les drftshåndbken,

Detaljer