Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avvisning av klage på offentlig anskaffelse"

Transkript

1 Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato /2 2010/ Avvsnng av klage på offentlg anskaffelse Det vses tl Deres klage på offentlg anskaffelse av 26. aprl 2010 vedrørende anskaffelse av kollektvtransport med buss. Klagenemndas sekretarat har besluttet å avvse klagen som uhensktsmessg for behandlng klagenemnda, jf. forskrft om klagenemnd for offentlge anskaffelser 9. Grunnen er at klagen klart kke kan føre fram. Sekretaratets avvsnngsbeslutnng kan påklages tl klagenemndas leder nnen 3 vrkedager etter at den ble gjort kjent for klager. Nedenfor gs en oppsummerng av bakgrunnen for klagen og sekretaratets vurderng. Bakgrunn: (1) Troms fylkeskommune (heretter kalt nnklagede) kunngjorde 28. september 2009 en åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverd vedrørende anskaffelse av kollektvtransport med buss to ulke regonsruter Troms fylke. Tlbudsfrsten var 14. desember 2009 klokken (2) I konkurransegrunnlaget punkt 3.1 Generelt om kvalfkasjonskrav fremkom det at kvalfkasjonskravene skulle skre at leverandørene var stand tl å kunne oppfylle forplktelsene kontrakten. (3) I konkurransegrunnlaget punkt 3.5 ble det stlt tre krav tl Leverandørens teknske og faglge kvalfkasjoner. Fra underpunkt Kvalfkasjonskrav htsettes følgende: 1. Det stlles krav om erfarng fra persontransport for prvat og/eller offentlg vrksomhet. 2. Det stlles krav om god mljøpoltkk. 3. Det stlles krav tl god gjennomførngsevne (4) I konkurransegrunnlaget punkt Dokumentasjon av erfarng fra tlsvarende oppdrag fremkom det at tlbyderne skulle vedlegge en lste over leveranser de sste tre år. Vdere fremkom følgende: Oppdragsgver forbeholder seg retten tl å kontakte oppgtte referanser, og å vektlegge den nærmere beskrvelse som gs av kontaktpersonen, ved evaluerngen av Postadresse Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Besøksadresse Olav Kyrresgate Bergen Tlf.: Faks: E-post: Nettsde:

2 tlbyderens kvalfkasjoner. Dersom dette gjøres vl det bl ført protokoller som dokumenterer kontakt og de vurdernger som er foretatt på grunnlag av dette. (5) I punkt Dokumentasjon av god gjennomførngsevne fremkom det at Det kreves god gjennomførngsevne. Tlbyder må godtgjøre at han er stand tl å starte oppdraget på angtt dato for oppstart. Dette skulle dokumenteres gjennom 21 dokumentasjonskrav, hvorav 20 dokumentasjonskrav var aktuelle den forelggende sak. (6) I konkurransegrunnlaget punkt 4.1 Tldelngskrterum var det angtt at kontrakten skulle tldeles den leverandøren som tlbød den laveste prsen. (7) Kontraktsvlkårene var angtt konkurransegrunnlagets vedlegg C Speselle kontraktsvlkår. I punkt 1 Kontraktsprnspper fremkom det at: Kontrakten mellom oppdragsgver og operatør baseres på hovedprnsppene en bruttokontrakt, der trafkknntekter, reklamenntekter og e andre nntekter tlfaller oppdragsver og der operatør godtgjøres for sne kostnader ved å utføre den spesfserte leveransen. Med bass en nctamentordnng vl mdlertd deler av bllettnntektene tlfalle operatør, se pkt. 5. (8) Vedlegg C Speselle kontraktsvlkår beskrev underpunkt 5 Inctamentordnng en ordnng som gkk ut på at operatøren vlle motta en andel av de årlge bllettnntektene. Dsse varerte fra 6 prosent tl 30 prosent av bllettnntektene, avhengg av rutestreknng og bllettype. Under punkt 6 Bonus- og gebyrordnnger fremkom det at oppdragsgver kunne tlkjenne bonus eller legge gebyr avhengg av punktlghet. (9) Innen tlbudsfrsten mottok nnklagede fem tlbud. Dsse var blant annet fra Comnor AS (heretter kalt klager), Bussrng AS og Torghatten Holdng AS (heretter kalt valgte leverandør). (10) I valgte leverandørs tlbud av 9. desember 2009 opplyses det at den vedlagte dokumentasjonen er henhold tl kravene konkurransegrunnlaget. Vedlagt tlbudet var en attest fra Nordland fylkeskommune, hvor det ble bekreftet at valgte leverandør hadde kontrakt med Nordland fylkeskommune vedrørende drftng av buss på Sør-Helgeland og omfanget av denne kontrakten. I tllegg fremkom det at: Nordland fylkeskommune har et godt samarbed med Torghatten Holdng AS og selskapet har utført produksjon på en tlfredsstllende måte. (11) Vedlagt Bussrng AS` tlbudsbrev av 14. desember 2009 var det en lste over lgnende utførte oppdrag. Innklagede har opplyst sekretaratet om at fra denne lsten ble kontaktpersonene hos StatolHydro og Rksteateret kontaktet per telefon, men at det kke ble ført referat fra dsse samtalene. (12) Innklagede sendte en e-post tl Nordland fylkeskommune 5. februar 2010 med spørsmål knyttet tl valgte leverandørs kontrakt med Nordland fylkeskommune. Kontraktens nnhold/omfang ble bekreftet av Nordland fylkeskommune e-post samme dag. (13) I et evaluerngsnotat av 3. mars 2010 fremkommer det at Bussrng AS ble avvst som følge av manglende oppfyllelse av 7 av 20 aktuelle dokumentasjonskrav tl kvalfkasjonskravet Teknske og faglge kvalfkasjoner. Innklagede vurderte det som mest krtsk med tanke på gjennomførngsevnen at dokumentasjonskravene e) Foreløpg fremdrfts- og prosjektplan og f) Rutner for rekrutterng og opplærng av personell kke fullt ut var oppfylt, og det ble blant annet vst tl at det var bltt foretatt en vrksomhetsoverdragelse. Det ble også vektlagt at den dokumentasjonen som forelå 2

3 gjennomgående var så svak at nnklagede anså det som en rsko for at selskapet kke kunne gjennomføre kontrakten. I den forbndelse ble det også sett hen tl at kontrakten vlle medføre en omsetnngsøknng på over 100 %, og at selskapet kke hadde fremlagt dokumentasjon for at det forelå organsatorsk kapastet eller kompetanse tl å gjennomføre en slk produksjonsvekst. Fra vurderngen av nnlevert dokumentasjon for Bussrng AS htsettes kravene som kke var ansett oppfylt: Dokumentasjonskrav Innlevert dokumentasjon Oppdragsgvers vurderng av nnlevert dokumentasjon Det kreves god gjennomførngsevne. Dette skal dokumenteres ved: a) Beskrvelse av hvor stor del av oppdraget som eventuelt vl bl utført av underoperatører og så fall hvlke(n) underoperatør som er valgt. Det skal angs hvlke ruter og streknnger som den enkelte underoperatør skal utføre. Det er opplyst at Det er på nåværende tdspunkt kke tatt stllng tl bruk av underleverandører anbudene. oppfylt. Begrunnelsen er at dok.kravet nnebærer at tlbyderne må ta stllng tl om del av arbedet vl bl utført av underoperatører. e) Foreløpg fremdrftsog prosjektplan jfr. kap. 11 vedlegg A. Dette vl bl.a. bestå av en tabellmessg fremdrftsplan med overskt over de ulke aktvteter og skrftlg forklarng tl gjennomførng. Tabell lagt ved. fullt ut oppfylt. det kke gs noen skrftlg forklarng tl gjennomførng av punktene som er opplstet punkt 11.2 og som prosjektplanen mnmum skal dekke. f) Rutner for rekrutterng og opplærng av personell. Kort beskrvelse: I tllegg tl vrksomhetsoverdragelse: NAV, annonserng. Arbede for å øke andelen faglærte. fullt ut oppfylt. rutner for opplærng av personell kke omtales. I tlknytnng tl opplærng av personell gs det kun uttrykk for en målsettng. 3

4 h) Prosedyrer for å vareta regulartet samt opplegg ved forsnkelser og opplegg for reservematerell. ) Beredskap og krsehåndterng, herunder opplærngsplaner av førerne, tlfelle ulykker, brann mv. Prosedyre på ½ A4-sde fremlagt. Beredskapsplan på 13 A4- sder fremlagt. OK. Prosedyren nneholder mdlertd to faktske fel: Det omtales avganger fra Harstad regonpakken. V har ngen avganger fra Harstad regonpakken. Det er vdere omtale av forsnkelse på mer enn 5 mnutter, mens v har satt en grense ved 3 mnutter. Rutne for øvrg tlfredsstllende. fullt ut oppfylt. plan for opplærng av sjåfører kke omtales. j) Sjåførhåndbok jf. punkt 3.7 Vedlegg A Kravspesfkasjon. Sjåførhåndbok lagt ved. fullt ut oppfylt. det kke fnnes noe på ntern opplærng og oppfølgng på de punktene v har stlt krav om. t) Tlbyder skal legge fram en forplktende plan for sammensetnng av nye og brukte busser som skal settes nn trafkk ved oppstart av kontrakten. u) Vedlkeholds- og rengjørngsprogram for bussene. Opplyst at Vser tl vedlagte vognskjema med overskt over brukt materell som tenkes brukt anbudet. I tllegg tl dette kan det bl aktuelt med noen få brukte vogner. Øvrg materell som skal benyttes ved rutestart er nytt. Vedlkehold og rengjørngsprogram på 5 A4-sder fremlagt. I tllegg fullt ut oppfylt. det kke er fremlagt en forplktende plan. fullt ut oppfylt. det 4

5 opplyst at Verksted har egne sjekklster og programmer for vedlkehold av det teknske. kke er fremlagt vedlkeholdsprogram som omfatter teknske forhold ved bussene. e) Foreløpg fremdrfts- og prosjektplan. Bussrng AS har kke levert dokumentasjon som vser at de har overskt over alle aktvteter som skal gjennomføres, når dsse må påbegynnes, og når de må være avsluttet. V kan kke se ut fra dokumentasjonen at selskapet vl være klar tl å starte opp slk som angtt ved oppstartsdato. Dette gjelder for eksempel komplekstet forhold tl elektronsk blletterng og rutenformasjon den enkelte buss. f) Rutner for rekrutterng og opplærng av personell. Rekrutterng og opplærng av personell er et vesentlg moment dokumentasjonskravene som er stlt tl god gjennomførngsevne, og opplærng nngår som et element flere av kravene (beredskapsplan, sjåførhåndbok og rutner for rekrutterng og opplærng). V fnner ngentng om opplærng av personell den nnleverte dokumentasjonen fra Bussrng AS. Opplærng vl være sentralt bl.a. når det gjelder oppfyllelse av de kvaltetskrav v som oppdragsgver har stlt. Det er første rekke det utøvende personell som tl daglg har påvrknng av kvalteten utførelsen av oppdraget. Den bedrftsnterne opplærngen vl bl.a. bestå av gjennomgang av oppdragsgvers krav tl gjennomførng, opplærng bruk av blletterngsutstyr, takst- og rutenformasjon, nterne rutner og prosedyrer ht. kvaltetsskrngssystem og lgnende. Når det gjelder rutner for rekrutterng av personell, anses nnlevert dokumentasjon for å være svak. Dette er kke uten betydnng med tanke på den mangel på sjåfører som er bransjen. Metodene som er beskrevet knytter seg utelukkende tl annonserng Dokumentasjonskrav som anses oppfylt Selv om dokumentasjonskravene anses oppfylt på 13 av 20 punkter under dette kvalfkasjonskravet, anses oppfyllelsen på en rekke punkter for å være svak. Dokumentasjonen bdrar således kun begrenset utstreknng å underbygge at kvalfkasjonskravet er punktene c), d), g), m), n), o), p), q) og s. c) Beskrvelse av selskapets kvaltetsskrngssystem. For å vurdere oppfyllelse av kvalfkasjonskravet for en leverandør uten erfarng med rutekjørng, er det vktg å få dokumentasjon som gjør oss trygge på at selskapet har rutner og systemer på plass eller under utvklng, som skrer at tjenesten blr utført med 5

6 den defnerte kvaltet. Dokumentasjon av kvaltetsskrngssystem er et vktg punkt kvalfserng når det gjelder god gjennomførngsevne. p) Beskrvelse av organserng for gjennomførng av oppdraget. Dette anses oppfylt, men dokumentasjonen som er nnlevert er svak. V må når v vurderer denne dokumentasjonen ta utgangspunkt at Bussrng AS kke har erfarng fra rutekjørng, og at det er en lten bedrft hvor daglg leder også er styreleder og eneeer av bedrften. Dersom Bussrng AS skulle få kontraktene det er tale om, vl omsetnngen og aktvteten øke med ca 120 % forhold tl regnskapet for I tllegg representerer rutekjørng en ny type aktvtet for selskapet som nnebærer nye oppgaver og krav om ny kompetanse. Det er kke levert dokumentasjon som vser betraktnnger rundt dagens kapastet og kompetanse relasjon tl hva som trengs dersom tlbyder skulle få kontrakten. Er det for eksempel slk at den admnstratve kapastet bedrften kke trenger å styrkes dersom man skulle få oppdraget? Det vrker kke sannsynlg at bedrften har ledg admnstratv og operasjonell kapastet tl å håndtere oppdraget uten tlførsel av ny kapastet. V savner en beskrvelse av hvordan Bussrng AS har tenkt å organsere gjennomførngen av oppdraget. De burde ha beskrevet hvlken ny kompetanse som kreves og hvordan denne skal skaffes. De burde ha reflektert ltt rundt hvlke utfordrnger oppdraget stller tl en lten operatør uten erfarng fra rutekjørng. De burde ha sagt noe om hvordan og hvor mye den admnstratve kapastet bør økes for å løse oppdraget. 2.3 Samlet vurderng vedrørende oppfyllelse av kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne Kontraktene første anbudsrunde (Nord-Troms og Regonruter) anses som de mnst komplekse, og er også mnst omfang (antall ruteklometer) sammen med rutepakke 4 Senja. Oppdragsgver har kke stlt krav om erfarng fra rutekjørng. Det er vår vurderng at en tlbyder med erfarng fra persontransport med buss men kke nødvendgvs fra rutekjørng kan ha grunnlag for å gjennomføre kontrakten. Det er lkevel vesentlge forskjeller på rute- og turkjørng. Det er mer krevende å gå fra turvognkjørng tl rutekjørng enn motsatt (de fleste som drver med rutekjørng har da også tlbud om turkjørng). En turvognoperatør trenger bl.a. bare å forholde seg tl en defnert og avgrenset kundegruppe. Det er offentlge verder (åpne ruter) som skal forvaltes, og hvordan dette gjøres vl ha samfunnsmessge konsekvenser, og påvrke omdømmet tl kollektvtrafkken og Troms fylkeskommune som oppdragsgver den forbndelse. Dette er noe av bakgrunnen for at v har stlt 20 dokumentasjonskrav på kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne. Kontraktens omfang er på nesten 2 mlloner ruteklometer pr år ( tllegg kommer tomkjørng), og omfatter ca 40 busser og ca 50 sjåfører. Kontraktens verd er på om lag 40,3 mll. kr pr år (med Bussrng AS` prstlbud). I tllegg kommer bonusordnger på opptl 0,64 mll. pr år, og andel av bllettnntektene på ca 2,2 mll. pr. år. Dette blr tl sammen ca 43 mll. pr år, eller nesten 390 mll. kr over en 9- års perode (maks lengde for kontrakten). En så stor kontrakt stller krav tl god kontroll alle ledd. Troms 6

7 fylkeskommune må forvsse seg om at offentlge mdler og verder blr forvaltet på en betryggende måte. Dokumentasjonen er mdlertd gjennomgående så svak at v har måttet foreta en grundg vurderng av nnholdet dokumentasjonen knyttet tl oppfyllelse av kvalfkasjonskravet, og dermed rskoen for at selskapet kke er stand tl å gjennomføre kontraktene. For Bussrng AS vl kontrakten medføre en omsetnngsøknng på over 100 %. Fremlagt dokumentasjon vser kke at de har den organsatorske kapastet og kompetanse tl å gjennomføre en slk produksjonsvekst, som tllegg er mer komplsert enn turkjørng. Innlevert dokumentasjon vser kke oppfyllelse av kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne bl.a. når det gjelder organserng for gjennomførng av oppdraget, rekrutterng og opplærng av personell, fremdrftsplan, og kvaltetsskrngssystem. Dette er vesentlge elementer for å lykkes med oppdraget. (14) Av anskaffelsesprotokollen, datert 8. mars 2010, fremkommer det at alle dokumentasjonskravene tl kvalfkasjonskravet Teknske og faglge kvalfkasjoner ble vurdert OK for klagers del. For valgte leverandør ble 5 av 20 aktuelle dokumentasjonskrav ansett som oppfylt, men det var vektlagt at Nordland fylkeskommune hadde gtt selskapet en god attest. I det følgende gjengs vurderngen av de dokumentasjonskravene nnklagede kke anså som oppfylt for valgte leverandør: Dokumentasjonskrav Innlevert dokumentasjon Oppdragsgvers vurderng av nnlevert dokumentasjon Det kreves god gjennomførngsevne. Dette skal dokumenteres ved: a) Beskrvelse av hvor stor del av oppdraget som eventuelt vl bl utført av underoperatører og så fall hvlke(n) underoperatør som er valgt. Det skal angs hvlke ruter og streknnger som den enkelte underoperatør skal utføre. e) Foreløpg fremdrftsog prosjektplan jfr. kap. 11 vedledd A. Det er opplyst om at selskapet har forutsatt bruk av undertransportør rutepakke 1, rute 465 Lattervka og rute 479 Uløy. Nærmere konkretserng av undertransportører vl bl gtt etter ev. kontraktsnngåelse Ikke vedlagt. Opplyst om at dette vl bl utarbedet. fullt ut oppfylt. det kke er opplyst hvlken/hvlke underoperatører som skal utføre de nevnte rutene. oppfylt. Begrunnelsen er at det kke er fremlagt en 7

8 Dette vl bl.a. bestå av en tabellmessg fremdrftsplan med overskt over de ulke aktvteter og skrftlg forklarng tl gjennomførng. foreløpg fremdrfts- og prosjektplan. f) Rutner for rekrutterng og opplærng av personell. g) Beskrvelse av tlbyders trafkkledelse, herunder kommunkasjonsrutn er mellom trafkksentralen og bussene samt mot andre selskapers trafkksentraler. Beskrvelsen skal omfatte hvorvdt trafkksentralen kan nå ledelsesrepresentante r for operatøren, samt åpnngstdene for drftskontor og trafkksentral. h) Prosedyrer for å vareta regulartet samt opplegg ved forsnkelser og opplegg for reservematerell. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht Kravspesfkasjon etter kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kravspesfkasjon etter kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kravspesfkasjon etter bokstav c) tas betraktnng. kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. 8

9 ) Beredskap og krsehåndterng, herunder opplærngsplaner av førerne, tlfelle ulykker, brann mv. j) Sjåførhåndbok jf. punkt 3.7 Vedlegg A Kravspesfkasjon. k) Rutner for kundebehandlng. l) Interne nformasjonsrutner, herunder nformasjon tl sjåfører. kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kravspesfkasjon etter kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kravspesfkasjon etter kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kravspesfkasjon etter kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kravspesfkasjon etter kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. 9

10 m) Rutner for gjennomførng av endrnger ruteproduksjonen. n) Rutner for første lnjes vedlkehold av blletterngsutstyret. o) Rutner for nnmeldng av fel ved blletterngssystemet. p) Beskrvelse av organserng for gjennomførng av oppdraget. kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kravspesfkasjon etter kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kravspesfkasjon etter kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kravspesfkasjon etter kontraktsnngåelse. rutner som kke allerede nngår kvaltetsskrngssystemet vl bl opprettet ht kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. bokstav c) tas betraktnng. 10

11 kravspesfkasjon kontraktsnngåelse. etter kke besvares utover en erklærng, som kke tlstrekkelg. s) Planer/prosedyrer for anskaffelse av nye busser, både før oppstart og drftsperoden. Opplyst at Vl bl beskrevet fremdrfts- og prosjektplan (ref. pkt.e). oppfylt. Begrunnelsen er at det kke er fremlagt planer/prosedyrer. u) Vedlkeholds- og rengjørngsprogram for bussene. Opplyst at Vedlkeholdsprogram og rengjørngsprogram vl nngå kvaltetsskrngssystemet. oppfylt. Begrunnelsen er at det kke er fremlagt program. Dokumentasjonskravene er satt for å dokumentere kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne. V må spørre oss om Torghatten gjennom nnlevert dokumentasjon tlfredsstller kvalfkasjonskravet om god gjennomførngsevne. Torghatten (konsernet) har lang erfarng med busstransport rutetrafkk. Torghatten Holdng AS har dag kontrakt med Nordland fylkeskommune om drft av bussruter på Sør-Helgeland, en kontrakt de vant gjennom en åpen anbudskonkurranse. Kontrakten hadde oppstart og går over 7 år samt opsjon på ytterlgere 3 år. Samlet årlg produksjon på nngåelsestdspunktet var km. Både omfang og komplekstet på denne kontrakten er sammenlgnbar med rutepakke 1 Nord-Troms De får god attest fra Nordland Fylkeskommune. Tl tross for at kke er oppfylt, har selskapet samlet nnlevert dokumentasjon som tlser at kvalfkasjonskravet er oppfylt. (15) Innklagede utarbedet et notat datert 15. mars 2010 vedrørende kontraktstldelng konkurransen. Her fremkom det at valgte leverandør hadde tlbudt det laveste prstlbudet av de kvalfserte tlbyderne, og vlle bl nnstlt som leverandør for oppdraget. Det fremkom vdere at klager hadde det nest laveste prstlbudet av de kvalfserte tlbyderne. (16) Klager ble ved brev 16. mars 2010 meddelt om at nnklagede hadde tl henskt å nngå kontrakt med valgte leverandør. (17) Klager påklaget tldelngsbeslutnngen ved brev av 25. mars 2010, og anførte at valgte leverandør skulle vært avvst som følge av manglende oppfyllelse av dokumentasjonskrav tlhørende kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne, og at klager skulle nnstlles som vnner av konkurransen. 11

12 (18) Innklagde opprettholdt tldelngsbeslutnngen brev av 9. aprl 2010, hvor det ble vst tl at valgte leverandør etter en grundg vurderng samlet sett ble vurdert tl å ha oppfylt forelggende dokumentasjonskrav. (19) Klager sendte deretter brev tl nnklagede 15. aprl 2010 og nformerte om at nnklagedes beslutnng vlle bl klaget nn for Klagenemnda for offentlge anskaffelser. Innklagede meddelte klager brev av 16. aprl 2010 om at det kke forelå brudd på regelverket. (20) Kontrakt med valgte leverandør ble nngått 22. aprl (21) Saken ble brakt nn for Klagenemnda for offentlge anskaffelser ved brev 26. aprl Anførsler: Klagers anførsler: Avvsnng av valgte leverandør (22) Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvst fra konkurransen henhold tl forskrften (1) bokstav a som følge av manglende oppfyllelse av kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne. Det vses tl at valgte leverandør kke har dokumentert at de krav som var stlt tlknytnng tl dokumentasjonskravene tl kvalfkasjonskravet var oppfylt, men kun har angtt at dokumentasjonskravene vl bl opprettet eller vl bl utarbedet etter kontraktsnngåelse. Det er dermed kke mulg for nnklagede å vurdere om valgte leverandør oppfyller kvalfkasjonskravene konkurransegrunnlaget. Det vses også tl at flere av dokumentasjonskravene som valgte leverandør kke oppfyller er skal-krav. Kravet tl lkebehandlng (23) Klager anfører at nnklagede har brutt kravet tl lkebehandlng loven 5 forbndelse med kvalfkasjonsvurderngen av valgte leverandør og Bussrng AS. Det vses den henseende tl at Bussrng AS ble avvst når 13 av 20 punkter vedrørende dokumentasjon på kvalfkasjonene var oppfylt, mens valgte leverandør kke ble avvst tl tross for at kun 5 av 20 punkter vedrørende dokumentasjon på kvalfkasjonene var oppfylt. Innklagede synes å ha basert sn avgjørelse på grunnlag av tdlgere erfarnger med valgte leverandør. Imdlertd er det kun anlednng tl å vektlegge tdlgere oppdrag ved ett av kvalfkasjonskravene som oppstlles, og nnklagede kan kke velge å se bort fra de øvrge kvalfkasjonskravene. Innklagedes anførsler: Avvsnng av valgte leverandør (24) Innklagede bestrder at valgte leverandør skulle vært avvst. Det vses tl at valgte leverandør har nnlevert dokumentasjon som vser at kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne er oppfylt. Innklagede har foretatt en forsvarlg helhetsvurderng som utelukkende er basert på opplysnnger som fremkommer tlbudet tl valgte leverandør. Forelggende kvalfkasjonskrav nnebærer at det må utvses et betydelg skjønn ved avgjørelsen av om kvalfkasjonskravet er oppfylt. Som det fremkommer av anskaffelsesprotokollen, har nnklagede lagt stor vekt på attesten fra Nordland fylkeskommune. Med utgangspunkt denne attesten, har nnklagede kontaktet Nordland fylkeskommune for å få opplyst enkelte faktske opplysnnger om bussrutene som 12

13 omfattes av den aktuelle kontrakten. Attesten dokumenterer at selskapet flere år har utført en sammenlgnbar tjeneste for Nordland fylkeskommune, at valgte leverandør og Nordland fylkeskommune har et god samarbed, og at valgte leverandør utfører produksjonen på en tlfredsstllende måte, noe som er egnet tl å vse at valgte leverandør oppfyller kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne. Tl sammenlgnng vl kke beskrvelser av rutner og lgnende, som solert sett oppfyller dokumentasjonskrav under kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne, ethvert tlfelle g grunnlag for en skker formenng om tlbyders evne tl faktsk å gjennomføre den aktuelle produksjonen på en god måte. Kravet tl lkebehandlng (25) Innklagede bestrder at kravet tl lkebehandlng loven 5 er brutt ved behandlngen av valgte leverandør og Bussrng AS. Det vses tl at en summerng av antall dokumentasjonskrav, og hvor mange av dsse som kke er oppfylt, kke vl være avgjørende vurderngen som foretas av om kvalfkasjonskravet er oppfylt. Dette llustreres for eksempel ved at flere av dokumentasjonskravene kunne vært formulert et felles dokumentasjonskrav stedenfor mange enkeltkrav. Det er heller kke slk at hvert av dokumentasjonskravene under kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne har lk nnbyrdes vekt. Sekretaratets vurderng: (26) Klager har deltatt konkurransen og har saklg klagenteresse, jf. forskrft 15. november 2002 nr om klagenemnd for offentlge anskaffelser 6. Klagen er rettdg. (27) Sekretaratet bemerker nnlednngsvs at anskaffelsen anses som en tjenestekontrakt, kke en tjenestekonsesjonskontrakt, som følge av at den økonomske rskoen for oppdraget er oppdragsgvers. Det vses den forbndelse tl at kontrakten følger bruttoprnsppet, som nnebærer at rskoen for nntekter og utgfter forbundet med utførelsen av oppdraget tlfaller oppdragsgver. Selv om det tllegg tl at leverandøren får oppgjør henhold tl stt tlbud, forelgger nctamentordnnger hvor leverandør også får en prosentandel av bllettnntektene, bonusordnnger ved punktlghet og gebyrordnnger ved forsnkelser, anses dette forelggende sak for kun å ha karakter av å være kontraktsrettslge vrkemdler for å skre kvalteten på utførelsen av tjenestekontrakten. Da anskaffelsen anses som en tjenestekontrakt, omfattes anskaffelsen av regelverket for offentlge anskaffelser. (28) Anskaffelsen er en prortert tjeneste etter forskrften vedlegg 5 kategor (2) Landtransport, og følger etter sn opplyste verd lov 16. jul 1999 nr. 69 om offentlge anskaffelser og forskrft 7. aprl 2006 nr. 402 om offentlge anskaffelser del I og III, jf. forskrften 2-1 (2), jf. 2-2 (1). Avvsnng av valgte leverandør (29) Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvst som følge av manglende oppfyllelse av kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne. Dette som følge av at selskapet kke har dokumentert at de krav som var stlt tlknytnng tl dokumentasjonskravene tl kvalfkasjonskravet, var oppfylt. (30) Av forskrften (1) bokstav a følger det at oppdragsgver skal avvse leverandører som kke oppfyller krav som er satt tl leverandørens deltakelse konkurransen. 13

14 (31) Ved vurderngen av om kvalfkasjonskravene er oppfylt har oppdragsgver et relatvt vdt nnkjøpsfaglg skjønn. I forhold tl avvsnngsplkten etter (1) bokstav a er det gjennom klagenemndas tdlgere prakss lagt tl grunn at kravet tl oppfyllelse av dokumentasjonskravene kke er lke absolutt som kravet tl oppfyllelse av kvalfkasjonskravene, og at vurderngstemaet derfor er om den aktuelle leverandøren på annen måte enn gjennom den etterspurte dokumentasjonen vser at kvalfkasjonskravet er oppfylt, jf. blant annet klagenemndas saker 2009/128 premss (84) og 2009/219 premss (36). I klagenemndas sak 2010/2 premss (24) med vdere henvsnnger, ble det pressert at Klagenemnda kan bare prøve om vurderngen er basert på rktg faktsk grunnlag, om den er usaklg eller uforsvarlg, eller om den er strd med de grunnleggende prnsppene loven 5. Det følger av kravet tl forutberegnelghet loven 5 at vurderngen av hvorvdt kvalfkasjonskravene er oppfylt skal skje på bakgrunn av de dokumentasjonskravene som er stlt konkurransegrunnlaget. (32) I konkurransegrunnlaget punkt er det fastsatt omfattende dokumentasjonskrav tl kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne, hvorav 20 av dsse kravene gjør seg gjeldende herværende sak. Kvalfkasjonskravet skulle skre at leverandørene var stand tl å oppfylle kontraktsforplktelsene, jf. konkurransegrunnlaget punkt 3.1. Vdere var det konkurransegrunnlaget punkt oppstlt som et kvalfkasjonskrav at Det stlles krav om erfarng fra persontransport for prvat og/eller offentlg vrksomhet, med det tlhørende Dokumentasjon av erfarng fra tlsvarende oppdrag. Det ble vdere pressert at nnklagede forbeholdt seg retten tl å kontakte oppgtte referanser, og at det da vlle bl ført protokoll som dokumentasjon av kontakten og vurderngene. (33) I forelggende sak oppfylte valgte leverandør kun 5 av 20 aktuelle dokumentasjonskrav for kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne. Innklagede avvste mdlertd kke valgte leverandør ford det etter en samlet helhetsvurderng, hvor det ble lagt avgjørende vekt på attesten og kontakten med Nordland fylkeskommune, ble vurdert slk at kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne var oppfylt, jf. anskaffelsesprotokollen. (34) Slk sekretaratet ser det, er det avgjørende at leverandøren oppfyller de kvalfkasjonskrav som er satt for deltakelse konkurransen. I forelggende sak har nnklagede lagt avgjørende vekt på at valgte leverandør fremla en attest som vste at selskapet allerede oppfylte en kontrakt som etter nnklagedes skjønn var sammenlgnbar med aktuelle utlyste kontrakt. Leverandøren har derfor prakss vst at selskapet oppfyller den type kontrakt det her var tale om å nngå for nnklagedes del. Sekretaratet vser den forbndelse tl at nnklagede konkurransegrunnlaget eksplstt forbeholdt seg retten tl å kontakte oppgtte referanser, og at det også er dokumentert anskaffelsesprotokollen at dette er gjort angjeldende sak. Det er dermed forutberegnlg at attesten ble vektlagt ved evaluerngen av kvalfkasjonene. I klagenemndas sak 2009/127 premss (37), ble det uttalt om bruken av nnhentede referanser at Når slke referanser oppgs, kan det mdlertd etter nemndas syn kke anses som uforutsgelg at de teknske vurdernger knyttes an tl de brukserfarnger tdlgere kunder og egne brukere nnen etaten har hatt med de konkurrerende maskner. Det er altså forutberegnlg at referanser brukes en bredere vurderng av kvalfkasjonene tl de leverandørene som ønsker å delta konkurransen. Basert på dette, kan kke sekretaratet se at det var uforsvarlg å legge tl grunn at valgte leverandør oppfylte kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne. Sekretaratet fnner heller kke at nnklagedes vurderng fremstår som usaklg, vlkårlg, bygd på fel faktum eller på 14

15 annen måte strd med regelverkets grunnleggende prnspper. Innklagede har etter dette på et forsvarlg grunnlag lagt tl grunn at kvalfkasjonskravet var oppfylt, og valgte leverandør skulle dermed kke avvses med hjemmel forskrften (1) bokstav a. Klagers anførsel kan følgelg kke føre frem. Kravet tl lkebehandlng (35) Klager har vdere anført at nnklagede, ved å behandle Bussrng AS og valgte leverandør forskjellg, har brutt kravet tl lkebehandlng loven 5. (36) Det er på det rene at valgte leverandør kun oppfylte 5 av 20 aktuelle dokumentasjonskrav tl kvalfkasjonskravet god gjennomførngsevne, og at Bussrng AS ble avvst selv om 13 av 20 aktuelle dokumentasjonskrav var oppfylt. Sekretaratet har forståelse for at dette utad kan fremstå som en forskjellsbehandlng. Spørsmålet for sekretaratet blr mdlertd om det forelgger forhold som tlser at det var saklg å behandle valgte leverandør og Bussrng AS forskjellg. Innklagede har den sammenheng vst tl at det kke er antallet oppfylte dokumentasjonskrav som er avgjørende, men om tlbyderen samlet sett har dokumentert at kravet tl god gjennomførngsevne er oppfylt. Valgte leverandør oppfylte dette kvalfkasjonskravet, noe nnklagede prmært begrunnet attesten fra Nordland fylkeskommune som vste at valgte leverandør oppfylte en lgnende kontrakt på en tlfredsstllende måte, jf. overstående konklusjon. Innklagede fant rktgnok at Bussrng AS oppfylte 13 dokumentasjonskrav. Imdlertd anså nnklagede gjennomgående dokumentasjonen som svak, og det forelå derfor betydelge uskkerhetsmomenter angående om Bussrng AS hadde tlstrekkelg kapastet tl å gjennomføre det aktuelle oppdraget. Det ble den forbndelse særlg vst tl at kontrakten nnebar en øknng av omsetnng og aktvtet med mer enn 100 prosent, og at det kke var dokumentert at selskapet hadde organsatorsk kapastet eller kompetanse tl å utføre oppdraget. Det var også nylg foretatt en vrksomhetsoverdragelse, noe som underbygget uskkerhetsmomentene, jf. premss (13). Det var heller kke fremlagt dokumentasjon som vste at Bussrng AS på noe tdspunkt hadde oppfylt/på vurderngstdspunktet oppfylte, en kontrakt tlsvarende den nnklagede var ferd med å nngå, slk tlfellet var for valgte leverandør. På bakgrunn av dette, kan kke sekretaratet se at nnklagedes skjønnsutøvelse angjeldende sak kan anses som en usaklg forskjellsbehandlng av valgte leverandør og Bussrng AS. Innklagede anses således kke for å ha brutt kravet tl lkebehandlng loven 5. Klagers anførsel fører kke fram. Ettersom sekretaratet har funnet at klagen klart kke kan føre fram, avvses den som uhensktsmessg for behandlng klagenemnda, jf. klagenemndsforskrften 9. Med vennlg hlsen Mar Rund førstekonsulent 15

16 Kop tl: Troms fylkeskommune Postboks 6600 Mottakere: Advokatfrmaet Haavnd AS 16

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende byggearbeider på Ulsrud videregående skole i Oslo. Ved vurdering av om klager var rettmessig avvist fant klagenemnda

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Simonsen Advokatfirma DA Postboks 929 9259 TROMSØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0069-8 11.03.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 1. april 2009. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/5

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nordland fylkeskommune gjennomførte en anbudskonkurranse for glass og glassarbeid. Innklagede hadde ingen notater fra evalueringsprosessen, og det var heller ikke

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 22. november 2004 i sak 2004/3

Klagenemndas avgjørelse 22. november 2004 i sak 2004/3 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for syketransport. Tilbudet med lavest pris skulle velges. Klagenemnda fant at prisen var beregnet galt, men hadde ikke

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for levering, sveising og legging av en utslippsledning. Entreprenørens kompetanse/referanseanlegg var oppgitt som et

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for konsulentbistand/tjenester i forbindelse med rekruttering, søk og utvelgelse

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Tl andelseerne Holberg Global og Holberg Rurk Bergen, 24. november 2017 Innkallng tl andelseermøte Vedtektsendrnger verdpaprfondene Holberg Global og Holberg Rurk Forvaltnngsselskapet Holberg Fondsforvaltnng

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Elpag Att. Fred R.Hoff Risløkkveien 2 0580 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/121 21.06.2010 AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede inviterte til åpen anbudskonkurransefor inngåelse av avtale om kraftutbygging. Ett år etter tilbudsfristens utlop, valgte innklagede å avlyse konkurransen.

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en helhetlig tiltaksplan vedrørende opprydning i forurenset sjøbunn i havnebassenget fra Høvringen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tromsø parkering KF Postboks 822 9258 Tromsø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/18 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet.

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse var det stilt krav om bankgaranti. Den valgte leverandøren hadde tilbudt en garanti som var betinget av kausjon fra innklagede,

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt åpen anbudskonkurranse for prosjektering av et sykehjem. Sakens dokumenter ga ikke et entydig svar på om tilbudt kompetanse var vurdert på grunnlag

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 08.03.2004 i sak 2003/273

Klagenemndas avgjørelse 08.03.2004 i sak 2003/273 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede tok hensyn til at sponsormidler som ble gitt fra tredjepart til innklagede ved valg av en bestemt leverandør gjorde det mest lønnsomt å velge denne leverandøren.

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Trondheim Private Omsorgstjeneste AS Hornebergveien 7A 7038 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/119 12.04.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Osbuss AS Postboks 19 5206 OS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/31 26.08.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for salg av proviant til Havforskningsinstituttets fartøy.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om kjøp av veilysvedlikehold. Klagenemnda fant at timeprisen for tilleggsarbeider

Detaljer

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget Fra: Postmottak Vardø Sendt: 4. ma 2015 08:20 Tl: Gunn Lystad Emne: VS: Regonale ruteflygnger Nord-Norge fra 1.4.2017 Vedlegg: Brev fra Samferdselsdepartementet- Hørng FOT-ruter Fnnmark.pdf; Brev fra Fnnmark

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biovarme. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 17-1 (2) bokstav g ved ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer